R.br.
IME I PREZIME
ZVANJE
1.
LAZAR RAĐENOVIĆ
2.
MILAN VUČINIĆ
3.
LJUBOMIR FILIPOVIĆ
KABINET PREDSJEDNIKA
JELENA
BAŠTRICA
Šef Kabineta
4.
MILENA MAROVIĆMenadžer
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
BOGDANOVIĆ
MILIJANA ĐURETIĆ
TIJANA KOTARAC
LANA MAROVIĆ
MIHAILO KAPISODA
MARIJA KALUĐEROVIĆ
MIODRAG GRUJIĆ
ANDRIJA MITROVIĆ
DANICA TOMIĆ
NOVICA VOJNIĆ
ZDRAVKO DELIBAŠIĆ
SAŠA IVANČEVIĆ
MIROSLAVA KUNJIĆ
NIKOLINA KARANIKIĆ
NEVENA KARANIKIĆ
IVAN LIJEŠEVIĆ
MARKOVIĆ TANJA
Specijalni savjetnik predsjednika
Savjetnik za odnose sa javnošću
Savjetnik I za protokol
Savjetnik predsjednika
Samostalni savjetnik I
Savjetnik predsjednika opštine
Saradnik I za saradnju sa NVO
Namještenik IV poslovni sek.predsjednika
Savjetnik I za vanredne situacije
Namještenik IV-Vozač predsjednika
Samostalni savjetnik I
Službenik za javne nabavke
Samostalni savjetnik II
Viši savjetnik I
Samostalni savjetnik II
Namještenik V
SLUŽBA SKUPŠTINE
BORO LAZOVIĆ
LIDIJA ZIROJEVIĆ
MILENA ALEKSIĆ
Namještenik IV
MIRA LJUBANOVIĆ
Samostalni savjetnik III
JANJA KLAĆ
Namještenik IV poslovni sekret.
ANĐELIKA RAĐENOVIĆ
Savjetnik I
TATJANA TOMIĆ
Samostalni savjetnik I
ISIDORA VARGA
Samostalni savjetnik II
SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU IMOVINE
NOVAK KLISIĆ
MILENA ANTOVIĆ
Rukovodilac odeljenja za imov.
VIDA DŽARIĆ
Samostalni savjetnik II
MIRJANA KRIVOKAPIĆ
Namještenik IV tehnički sekretar
ANDRIJANA KULJAČA
Samostalni savjetnik II
JELENA MEDIGOVIĆ
Viši savjetnik III
BOŽIDAR POPOVIĆ
Samostalni savjetnik II
SANJA ŠUNDIĆ
Samostalni savjetnik II
TATJANA TODOROVIĆ
Namještenik IV ref.za admin.
LIDIJA VAĐON
Samostalni savjetnik II
MILADIN ČEPIĆ
Namještenik IV - geometar
SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU
TANJA KAŽANEGRA
MILENKA BAJIĆ
Viši namještenik -konobar
NADA BRAJIĆ
Samostalni referent za ovjere
VERICA DRAGOVIĆ
Namjestenik IV-Šef službe
MIODRAG DRAŠKOVIĆ
Samostalni referent za prijem zahtjeva i poslove voditelja
djelovodnika i upisnika
GORDANA DULETIĆ
samostalni referent-arhivar
TANJA ĐUROVIĆ
Namještenik IV upisničar
MIRJANA FRANETA
Namještenik - daktilograf
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
ŽAKLINA FUŠTIĆ
BORIVOJ JOVANOVIĆ
SLAVOLJUB JOVIĆEVIĆ
ANKA JOVIĆIĆ
ŽANA KAPA
SNEŽANA KAPISODA
SLOBODANKA KARADŽIĆ
GORDANA KORAĆ
DRAGICA KRIVOKAPIĆ
SNEŽANA KUĆ
SONJA LALEVIĆ
DEJAN LAZOVIĆ
LJILJANA LJUBIŠA
DUŠAN MAROTIĆ
JOVAN MAROVIĆ
SLAĐANA MEDIGOVIC
ILIJA MEDIN
MILIJANA MIJATOVIĆ
OLIVERA PEJANOVIĆ
MIRJANA RADJENOVIC
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
MILIJANA VUKOTIĆ-JELUŠIĆ
VESELINKA RADONJIĆ
MILOŠ ŠARANOVIĆ
BILJANA ŠARČEVIĆ
STANISLAVA ŠEKARIĆ
RADMILA STANIŠIC
VESNA SVORCAN
DRAGAN TUČEVIC
MILIJA VOJINOVIĆ
NADA VUKOTIĆ
79.
80.
81.
82.
STANKA VUJOVIĆ
VASO VUJOVIĆ
OLIVERA VUKIČEVIĆ
LELA VUKOVIĆ
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
TANJA KAPISODA
VUKAŠIN ZENOVIĆ
SILVA ADROVIĆ
RAVIJOJLA DJAKONOVIĆ
RISTO DRINČIĆ
RANKO ĐURIŠIĆ
MARKO JANIĆIJEVIĆ
DRAGAN JANIĆIJEVIĆ
MIŠKO KONIĆ
MILE LAKIĆEVIĆ
DEJAN LIJEŠEVIĆ
GORAN LJUBANOVIĆ
ŽELJKO MIJAJLOVIĆ
RATKO MRŠULJA
VLADIMIR SEKULIĆ
ŠAKOJE STANIŠIĆ
RAJKO VUJAČIĆ
RANKO VUKOTIĆ
Namještenik IV-izvršitelj
Samostalni savjetnik II arhivista
Samostalni referent-organizator
Namještenik V konobar
Namještenik IV matičar
Namještenik – za admin.zehničku podršku
Viši namještenik -konobar
Namještenik IV -fotokopirant
Namještenik spremačica
Savjetnik I za biračke spiskov
Namještenik - spremačica
Namještenik V-kurir
Namještenik za admin.tehničku podršku - daktilograf
Namještenik IV ekonom
Viši namještenik IV-vozač
Samostalni referent za ovjere i voditelj dj.i upisnika
samostalni referent-matičar u mjesnoj kancalariji Petrovac
Viši namještenik-konobar
Namještenik IV matičar
Rukovodilac odeljenja za opštu upravu i zajedničke
poslove
Rukovodilac odeljenja za gradjanski biro
Namještenik - spremačica
Viši namještenik IV-vozač
Samostalni referent za vodjenje birackog spiska
Viši namještenik - konobar
Namještenik IV-upisničar
Namještenik za održavnaje čistoće
Viši referent za zajedničku nabavku i interne prihode
Viši namještenik za investiciono teh. održavanje
Referent za prijem zahtjeva i poslove voditelja
djelovodnika i upisnika
Namještenik IV arhivar
Samostalni referent – organizator voznog parka
Namještenik IV za ovjere
Samostalni referent za prijem zahtjeva i poslove voditelja
djelovodnika i upisnika
Namještenik IV za ovjere
Samostalni savjetnik I
Samostalni referent za ovjere
Referent-evidentičar na ulazu
Namještenik IV-Portir-čuvar
Namještenik V portir
Viši namještenik - čuvar
Savjetnik I
Namještenik V portir-čuvar
V.d. načelnik službe obez.i sig
Namještenik Portir-čuvar
Namještenik-Evidentičar na ulazu
Viši namještenik -čuvar
Viši namještenik -čuvar
Šef službe zaštite
Savjetnik načelnika
Namještenik-portir-čuvar
Namještenik IV
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I FINANSIJE
MIHAILO ĐUROVIĆ
SANJA MILAČIĆ
?
MILOŠ ADŽIĆ
Namještenik IV operater
KSENIJA BANOVIĆ
Naamještenik IV operater
VESNA BLAGOJEVIĆ
Namještenik IV za rač.usluge
SLAĐANA BOJOVIĆ
Samostalni savjetnik I
MARKO ĐURAŠEVIĆ
Savjetnik III
SNJEŽANA ĐURIŠIĆ
Namještenik IV za rač.poslove
MLADEN JOKANOVIĆ
Namještenik IV- turistički na
NIKOLA JOVOVIĆ
Namještenik IV kontrolor
OLGA KAPIČIĆ
Savjetnik I za turizam
SNEŽANA KNEŽEVIĆ
Namještenik IV –operater
SLOBODANKA KNEŽEVIĆ
Namještenik IV operater
IGOR KNEŽEVIĆ
Namještenik IV turist.nadzor
ŽELJKA KNEŽEVIĆ
Namještenik IV
DANIJELA KOLJENŠIĆ
Namještenik IV (operater)
VESNA KOVAČEVIĆ
Inspektor I
TATIJANA KRALJEVIĆ
Namještenik IV-nadzornik-kontrolor
NIKOLA KULJAČA
Samostalni savjetnik II
JELENA SAVIĆ
Samostalni savjetnik II
DRAGOLJUB KUSOVAC
Savjetnik i procenitelj
NATAŠA LABAN
Savjetnik I za zaštitu životne sr.
JELENA LAČKOVIĆ
Inspektor I
DRAGAN LELAS
Samostalni savjetnik I
BILJANA LIJEŠEVIĆ BUBANJA
Samostalni savjetnik I
TANJA LJUMOVIĆ
Inspektor I
NATAŠA MARAŠ
Samost.savjetnik III
VESELIN MARIĆ
Samostalni savjetnik I
SIMO MARKOVIĆ
Namještenik IV-kontrolor
VUKOSAVA MARKOVIĆ
Savjetnik I
DUBRAVKA MIHAJLOVIĆ
Namještenik IV-operater
MARIJA MILANOVIĆ
Namještenik IV za admin.poslov
VASILIJE MILANOVIĆ
Savjetnik sekretara
SRĐANA MILIČEVIĆ
Savjetnik sekretara
NATAŠA PARAPID
Namještenik IV
MILJAN PEJAKOVIĆ
Inspektor III
DUŠANKA PERAZIĆ
Samostalni savjetnik II
ELVIRA PUPOVIĆ
Samostalni savjetnik II
VOJISLAV RADONJIĆ
Namještenik IV-kontrolor
TANJA RADOVIĆ
Savjetnik sekretara
BRANKA RATKNIĆ
Inspektor I za naplatu l.j.p.
VESNA SAVIČEVIĆ
Inspektor II
LJUBICA ŠĆEKIĆ
Namještenik IV operater
ĐORĐIJE ŠĆEPANOVIĆ
Savjetnik I za turizam
MILODARKA SEKULIĆ
Sam.savjetnik I–za privredu
SVETLANA ŠOLJAGA
Namještenik IV za preduzet.
ĐINA STEŠEVIĆ
Namještenik IV za rač.usluge
MIRJANA STUPAR
Savjetnik I
TINA TEODOROVIĆ
Namještenik IV operater
BILJANA UGLJEVAREVIĆ
Namještenik IV –kontr.za napl.
ALEKSANDAR VASOVIĆ
Namještenik IV kontr. za napl.
SVETLANA VUJAČIĆ
Samostalni savjetnik III
DRAGAN VUJOŠEVIĆ
Namještenik IV-operater
DEJAN VUJOVIĆ
Namještenik IV operater
155.
MARKO VUJOVIĆ
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
CVETKO PAJKOVIĆ
RANKO ANTOVIĆ
Savjetnik I
MARKO MARKOVIĆ
Namještenik IV
BRANO BOŽOVIĆ
Namještenik IV
ZORAN DIVANOVIĆ
Samostalni savjetnik II
VESNA FRANETA
Samostalni savjetnik I
VELIMIR FRANOVIĆ
Namještenik IV
SUNĆICA GRBIĆ
Samostalni savjetnik II
SRĐAN GREGOVIĆ
Samostalni savjetnik II
RAJKA JOVANOVIĆ
Namješ.IV za premjer.objekata
MILOJKA KOVAČEVIĆ
Samostalni savjetnik I
MARKO MARKOVIĆ
Namještenik IV
BRANKA MARKOVIĆ
Namještenik IV teh.sekretar
JOVAN MARTINOVIĆ
Namještenik IV-za premjeravanje objekata
DRAGICA POPOVIĆ
Savjetnik starješine
BRANKA RADOVIĆ
Samostalni savjetnik I
MIRKO RADUNOVIĆ
Namještenik IV
MIODRAG SAMARĐIĆ
Samostalni savjetnik II
NOVAK STANOJEVIĆ
Samostalni savjetnik II za investicija
ŽELJKO MITROVIĆ
Savjetnik I
SEKRETARIJAT ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ODRŽIVI RAZVOJ
DANIJELA MAROTIĆ
MILICA MAZARAK
Viši Savjetnik II
RADA CAKOVIĆ
Namještenik –daktilograf
TAMARA GOLIŠ
Samostalni savjetnik I
DRAGAN GRBIĆ
Samostalni savjetnik I
MLADEN IVANOVIĆ
Samostalni savjetnik I
VESNA IVANOVIĆ
Samostalni savjetnik I
SLAVICA KOVAČ
Savjetnik sekretara za urban.
ALEKSANDRA LIJEŠEVIĆ
Namještenik IV-arhivar
DUŠANKA MISKIN-LABOVIĆ
Samostalni savjetnik I
ANĐE POPOVIĆ
Savjetnik sekretar
DESA SIMOVIĆ
Samostalni savjetnik I
STANE STANIŠIĆ
Namještenik IV-daktilograf
SLAVICA EĆIMOVIĆ
Samostalni savjetnik I
VESNA MANDRAPA
Savjetnik sekretara
SANJA MARINOVIĆ
Samostalni savjetnik I
SVETLANA MILAŠEVIĆ
Samostalni savjetnik I
TATIJANA MILINKOVIĆ
Namješ.IV-poslovni sekretar
ANA SAMARĐIĆ
Samostalni savjetnik I
INFORMACIONI CENTAR
ŽELJKO RACANOVIĆ
SNEŽANA GOJKOVIĆ
Namještenik VI
DENIS KURTOVIĆ
Viši savjetnik III
NIKOLA ZENOVIĆ
Viši savjetnik III
KOMUNALNA POLICIJA
SLAKO ĐUKANOVIĆ
MIRJANA ANTONOVIĆ
Poslovni sekretar
SLAVKO BABIĆ
Komunalni nadzornik
VASKO BUBANJA
Komunalni nadzornik
BUDIMIR ĐEKIĆ
Komunalni inspektor I
TOMISLAV ĐONOVIĆ
Komunalni nadzornik
JELENA JANKOVIĆ
Samostalni savjetnik III
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
Savjetnik sekretara za budžet
SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
ZORICA KRIVOKAPIĆ
VESNA MATOVIĆ
ILIJA MEDIGOVIĆ
MARKO MILOVIĆ
NIKOLA MILUTINOVIĆ
ALEKSANDAR MORAČANIN
ŽELJKO MRVALJEVIĆ
DRAGOMIR NIKĆEVIĆ
RAJKO NOVAKOVIĆ
SLAVKO OROZ
NEDELJKO PEROVIĆ
RADOMIR PEŠIĆ
MILENKO POPADIĆ
JASMINKA RADENOVIC
SUZANA RADOMAN
DRAGAN RADULOVIĆ
VELIMIR RUŽIĆ
ANDRIJANA SAVOVIĆ
JELENA ŠĆEKIĆ
MARJAN ŠĆEKIĆ
DRAŠKO ŠOŠO
SLAĐANA STANIŠIĆ
VLADIMIR TOMOVIĆ
MILOMIR VLAČIĆ
ŽELJKA VUKANIĆ
NADA VUKČEVIĆ
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
ZDRAVKO ŠLJUKIĆ
LJUBO ANTOVIĆ
DEJAN BAJKOVIĆ
JOVO BLAGOJEVIĆ
ILIJA BOGETIĆ
ALEKSANDAR BOŽOVIĆ
BRANISLAV BOŽOVIĆ
DRAGAN ČUPIĆ
DEJAN FABRIS
SAŠA FATIĆ
ZORICA FILIPOVIĆ
NIKOLA FRANETA
LJUBO GVOZDENOVIĆ
DEJAN ILIČKOVIĆ
STEVO JABLAN
PETAR JANIČIĆ
BOJAN KAPA
BUDIMIR KARADŽIĆ
IGOR KLJAJEVIĆ
MILORAD KLJAJIĆ
SLAVKO KRALJ
DEJAN KRIVOKAPIĆ
ANDRIJA KULJAČA
VLADO MARKOVIĆ
RAJKO MATUNOVIĆ
ČEDO MIJAILOVIĆ
MILENKO MILAČIĆ
ARSENIJE MILADINOVIĆ
Komunalni inspektor I
Komunalni inspektor I
Savjetnik načelnika
Komunalni inspektor I
Savjetnik I
Komunalni nadzornik
Inspektor za puteve I
Koomunalni inspektor I
Savjetnik I
Glavni inspektor
Komunalni nadzornik
Građevinski nadzornik
Inspektor I
Namještenik IV
Namještenik IV za fin rač.posl
Komunalni nadzornik
Samostalni savjetnik I
Komunalni nadzornik
Komunalni nadzornik
Komunalni inspektor I
Građevinski inspektor I
Komunalni nadzornik
Namještenik IV komunalni nadzornik
Inspektor I za drumski saobrać
Komunalni inspektor I
Komunalni nadzornik
SLUŽBA ZAŠTITE
Namještenik IV
Namještenik IV-profesio.spasil
Namještenik IV-prof.spasilac
Namještenik iv-prof.spas.
Namještenik IV profes.spasilac
Namještenik IV profes.spasilac
Namještenik IV-rukovodilac op.
Namještenik IV-prof.spasilac
Namještenik IV-prof.spasilac
Namještenik IV-meteo. te.
Namještenik IV-prof.spasilac
Namještenik IV-prof.spasilac
Namještenik IV-prof.spasilac
Namještenik IV-prof.spasilac
Namještenik IV-prof.spasilac
Namještenik IV-prof.spasilac
Namještenik IV-prof.spasilac
Namještenik IV-prof.spasilac
Namještenik IV-prof.spasilac
Samostalni savjetnik I
Namještenik IV-prof.spasilac
Namještenik IV-prof.spasilac
Namještenik IV-prof.spasilac
Namještenik IV-prof.spasilac
Namještenik IV-prof.spasilac
Namještenik IV-prof.spasilac
Namještenik IV-prof.spasilac
MAJA MITROVIĆ
Namještenik IV-meteo. teh.
ĐORĐE PARAPID
Profes.spasilac-dispečer
NIKOLA PAREZANOVIĆ
Namještenik IV-prof.spasilac
RADOVAN PAVLOVIĆ
Namještenik IV-prof.spasilac
MILIVOJE PRIBILOVIĆ
Namještenik IV- dispečer
MIŠO PRIBILOVIĆ
Namještenik IV-prof.spasilac
ALEKSANDAR RADAČA
Namještenik IV-prof.spasilac
MILENKO STANIŠIĆ
Namještenik IV-prof.spasilac
DEJAN STEVOVIĆ
Namještenik IV-prof.spasilac
RAJKO SVORCAN
Namještenik IV-prof.spasilac
RADOMIR TRIFUNOVIĆ
Namještenik IV-prof.spasilac
ZDRAVKO VOJVODIĆ
Namještenik IV-prof.spasilac
MILAN VRANEŠ
Namještenik IV-prof.spasilac
DUŠAN VUČIĆEVIĆ
Namještenik IV-prof.spasilac
RADO VUČIĆEVIĆ
Namještenik IV-prof.spasilac
DANILO VUJOVIĆ
Namještenik IV-prof.spasilac
SAŠA VUKČEVIĆ
Namještenik IV-prof.spasilac
MIROSLAV VULOVIĆ
Namještenik IV-prof.spasilac
VASKO VULOVIĆ
Namještenik IV-prof.spasilac
DEJAN ZEC
Namještenik IV-prof.spasilac
PREDRAG ZEC
Namještenik IV-prof.spasilac
ZORAN ZENOVIĆ
Namještenik IV-za admin.posl.
SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
282. RAJKA ŠPADIJER
Sasjetnik starješine
283. NOVKA BAĆEVIĆ
Namještenik I za sport
284. DUŠAN CVIJOVIĆ
Viši savjetnik I za sport
285. SAŠA DAKIĆ
MILOŠ
DELIĆ
Namještenik VI za sportski tur
286.
Viši savjetnik.I za zdrav.i soc.z
287. VESNA GIGOVIĆ
Samostalni sav I za bor.i inv.
288. MIRA GREGOVIĆ
MARINA
PETELIN
Namještenik - daktilograf
289.
Samostalni savjetnik I za kul.
290. LJILJANA PJEROTIC
Namještenik I za sport
291. BOBAN RAJKOVIĆ
Namještenik V
292. SLAVICA RAŠOVIC
SENAD
ŠABOTIĆ
Viši savjetnik III za evropske
293.
Viši savjetnik I za sport
294. ZORAN ZEKIĆ
Viši savjetnik I. za zdravs.i soc.
295. TANJA ZENOVIĆ
SLUŽBA ZA NAPLATU NAKNADE ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG
ZEMLJIŠTA
296. IVAN DAJKOVIĆ
Savjetnik starješine
297. ZAJO VOJINOVIĆ
Namještenik IV-za admin. posl.
298. TAMARA MANOJLOVIĆ
Namještenik IV – posl. sekretar
299. MAJA RAŽNATOVIĆ
SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA
300. SNEŽANA V. ŠĆEPANOVIĆ
301. SANJA ZOTOVIĆ
Savjetnik starješine
302. MILICA LAZIĆ
SILVA
STANIŠIĆ
Namještenik IV poslovni sekret
303.
Viši savjetnik I
304. SANJA VELIMIROVIĆ
Namještenik IV – vozač -kurir
305. SINIŠA ALEKSIĆ
SEKRETARIJAT ZA GRADSKU INFRASTRUKTURU I AMBIJENT
306. NIKOLA DIVANOVIĆ
Samostalni savjetnik I
307. DRAGANA BANOVIĆ
Samostalni savjetnik I
308. NOVAK ĐUKIĆ
Namještenik IV
309. BRANKO ILIČKOVIĆ
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
JELENA KALEZIĆ
TIJANA LOPIČIĆ
RADOJKA MARKOVIĆ
VESELIN MORAČANIN
NIKOLA MRVALJEVIČ
MILANKA PAVIČEVIČ
DUBRAVKA RADUNOVIĆ
MIODRAG RADUNOVIĆ
DESANKA VLAČIĆ
ĐORĐE VUJOVIĆ
IVAN KAPISODA
SINIŠA JELUŠIĆ
ŽELJKO ĆETKOVIĆ
323.
ACO OGNJENOVIĆ
SČUŽBA ZA ANTIKORUPCIJU
MIODRAG MARKOVIĆ
324.
Namještenik IV
Namještenik IV
Namještenik IV
Namještenik IV
Savjetnik I
Savjetnik za pravne poslove
Samostalni savjetnik I
Namještenik IV
Samostalni savjetnik III
Samostalni svejtnik II
Samostalni svejetnik II
Namještenik IV
Namještenik IV
SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE
SLUŽBA ZA ANTIKORUPCIJU
Download

R.br. IME I PREZIME ZVANJE 1. LAZAR RAĐENOVIĆ 2. MILAN