DOKUMENTACE STAROSTY K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH
UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ
OBEC
:
Slaná
I. SPOJENÍ, KONTAKTY
1
KRIZOVÝ ŠTÁB OBCE
Jméno,
příjmení
Vlastimil
Schovánek
Vladimír
Kobrle
Iveta
Pěničková
Vladimír
Valenta
Telefon
Krizové
Funkce
zaměstnání pracoviště
vedoucí KŠ
starosta
zást. Ved. KŠ
1. místostarosta
Hospodářský
pracovník
Zaměstnanec obce
velitel družstva
JSDHO
Trvalé bydliště
Jiří Mašek
Aleš
Schovánek
2
Mobil
604 328 192
603 732 309
724 448 825
605 766 509
776 833 566
člen
člen
velitel družstva
JSDHO
604 403 026
SLOŽKY IZS
Složka/objekt
HZS – ÚO Semily
Adresa
Centrální požární
stanice
Nábř. Sv. Čecha
185 513 01 Semily
Kontaktní osoba
OPIS
Spojení
950 485 011
602447500
Tísňové volání
150, 112
JSDHO Košťálov
JSDHO Lomnice
nad Popelkou
JSDHO Semily
Košťálov
Lomnice
nad Popelkou
Podmoklice
Pastýřská 3
460 74 Liberec
Josef Šalda
Martin Stránský
606 814 436
724 093 609
Marcel Bažant
ÚO PČR Semily
Vysocká 225
513 01 Semily
Ústředna
vedoucí odboru
plk.Mgr.Libor Nižník
724 180 031
Operační středisko
pro SM v Liberci
974 474 103
602 441 259
Tísňové volání 158
tel. 974 475 111
974 475 222
724 183 731
Výjezdová skupina
Doktor
724259963
Policie ČR
ZZS LK
Nemocnice Semily
3
Semily
řidič
RZP
3. května 421
513 01 Semily
Stálá služba
602218791
606 651 124
Tísňové volání 155
481 661 111
MĚSTO Semily – ORP
Jméno,
příjmení
Funkce
Telefon
pracoviště
kriz.prac.
mobil
Mgr. Jan Farský
starosta
481 629 222 602 721 229 602 721 229
Ing. Marcela Volšičková
místostarostka
481 629 212 725 072 550 602 669 501
Linda Kovářová
vedoucí SPS
481 629 237 725 424 695
Ing. Miloš Sladký
vedoucí skupiny
481 629 220
Ing. Jana Vrabcová
tajemník
481 629 254 724 148 801 724 148 801
Bažant Marcel
velitel JSDHO
Semily
950 485 067 724180031
Václav Baudys
vedoucí skupiny
481 621 158 724 180 065 604 484 422
Mgr. Martin Hubačík
vedoucí skupiny
481 629 266
737 212 713
Mlejnková Lena
místostarostka
481 629 279
776 194 131
Radka Andrlová
ved. odb. soc. věcí
481 629 244
725 845 456
plk. Mgr. Libor Nižník
vedoucí územního
odboru
vedoucí OO PČR
974 475 222
724183731
481 623 333
606 816 262
ředitel ÚO HZS
Semily
ved. prac. ochrany
obyvatelstva
950 485 020 724 178 392 724 178 392
npor. Hýsek Petr
plk. Ing. Jiří Kovalský,
Ph.D.
mjr. Bc. Petr Kousal
737 212 710
481 319 890
605 762 897
724 178 391
Aktualizace 1.4.2014
4
SPOJENÍ NA SOUSEDNÍ OBCE (uvádíme pouze „významné“ pro obec)
Košťálov
Funkce
Jméno,
příjmení
Místostarosta
PaedDr. Miloslav
Janata
Milan Havlík
Místostarosta
Lenka Cincibusová
Starosta
Chuchelna
Telefon
pracoviště
732 545 972
kriz.prac.
mobil
733 129 639
603 975 776
604 642 731
Starosta
Ing. Tomáš Šimek
602 151 967
Místostarosta
Jiří Machačný
777 555 904
Pracovník OÚ
Lomnice nad Popelkou
Starosta
Vladimír Mastník
481 629 020
606 605 403
Místostarosta
Mgr. Josef Šimek
481 629 037
724 356 440
Tajemník MěÚ
Ing. Josef Matura
481 629 030
725 566 887
5
DODAVATELÉ ENERGIÍ – POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY
Energetika
Plyn
6
ČEZ Distribuce
RWE - VČP Net
840 850 860
1239
VAROVÁNÍ, VYROZUMĚNÍ OBYVATELSTVA
Prostředek
Rotační siréna
Rotační siréna
Rotační siréna
Umístění
Hasič.
zbrojnice
Hořensko
Slévárna
Beneš-Lát
Závod - Sutice
Beneš a Lát
Ovládání
místní
Odpovědný
Pozn.
Dálkové ovládání
operační středisko
Liberec
místní
esemesky
varovný signál „Všeobecná výstraha“ – siréna – 140 sekund kolísavý tón – vždy po
houkání bude upřesněno o jakou událost se jedná
7
SÍLY A PROSTŘEDKY K ŘEŠENÍ UDÁLOSTI NA ÚZEMÍ OBCE
Prostředek
Traktor radlice
Bagr
Nákladní auto
traktor
pila
Nákladní auto
8
Obsluha
Majitel
Valenta Vladimír Obec Slaná
605 766 509
Kobrle Vladimír Slako s.r.o.
ml 603 745 423 Kobrle
Slako s.r.o.
Nedvěd Josef
Kužel Petr
Telefon
481 625 063
Poznámka
481 625 066
603 732 309
481 625 066
Nedvěd Josef
605 870 478
Kužel autodoprava 737 278 466
ZAJIŠTĚNÍ EVAKUACE, NOUZOVÉHO PŘEŽITÍ OBYVATELSTVA
Přijímací střediska, nouzové ubytování (do 24 h.)
Pořadové číslo
1
Odbavovací
kapacita
(evak.osob)
30
2
Personál
(počet, jména)
starosta
sekretářka štábu
Adresa
Spojení
tel.,fax,mobil
KD Slaná
481625063
č.p.94
602322192
KD Slaná čp.94 724 448 825
Nouzové ubytování a stravování
Zařízení
Kulturní
dům
Základní
škola
Mateřská
škola
Adresa
Slaná 94
Slaná 68
Slaná 98
Kontakt
Vlastimil
Schovánek
Jaromíra
Zajícová
Jaromíra
Zajícová
Spojení
481 625 063
604 328 192
481 623 450
731 151 662
481 623 450
731 151 662
Počet
lůžek
100
Stravovací
kapacita
300
50
50
40
70
Poznámka
!!! PŘEDÁNÍ INFORMACÍ A ZPRÁV DO HROMADNÝCH INFORMAČNÍCH
PROSTŘEDKŮ vyžadovat cestou KŠ Semily. nebo OPIS HZS ÚO Semily. !!!!!!
II. STAROSTA OBCE (musí, zajišťuje, organizuje – i s OÚ)
1
Při řešení mimořádných událostí
a) Podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací
b) Zajišťuje varování osob před hrozícím nebezpečím
c) Organizuje po dohodě s velitelem zásahu nebo starostou Semily evakuaci osob
z ohroženého území
d) Organizuje činnost v podmínkách nouzového přežití obyvatel obce (zásobování
potravinami, vodou; zdravotnickou a hygienickou péči; dopravu; dodávky energií; ..)
e) Je oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí věcné nebo osobní pomoci;
jsou povinny poskytnout, pokud to neohrozí jiných zdraví a životy , nebo nenaruší…
f) Může zřídit svůj krizový štáb
g) Informuje starostu (tajemníka KŠ) Semily a OPIS HZS LK ÚO Semily.
g.2 Při povodni (v obci s vyhlášeným záplavovým území se řídí Povodňovým plánem)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Aktivuje povodňovou komisi obce
Organizuje hlásnou a hlídkovou službu
Vyhlašuje a odvolává stupně povodňové aktivity
Zabezpečuje varování a informování obyvatelstva, vytipovaných subjektů
Informuje starostu Semily. (povodňovou komisi Semily ORP) a OPIS HZS
Organizuje evakuaci obyvatelstva z ohroženého území
g) Zajišťuje nutnou hygienickou a zdravotní péči, náhradní zásobování, dopravu a další
funkce obce
3
Při vyhlášení krizového stavu
a)
b)
c)
d)
Zabezpečuje varování a informování obyvatelstva, osob, vytipovaných subjektů
Aktivuje svůj krizový štáb, zajišťuje vyrozumění dalších orgánů krizového řízení
Podílí se na řešení stavu, situace
Plní krizová opatření nařízená v rozhodnutí o vyhlášení krizového stavu a krizová
opatření nařízená starostou Semily
e) Nařizuje a organizuje evakuaci osob
f) Organizuje činnost osob v podmínkách nouzového přežití
g) Vydává nařízení obce, je-li to nutné ke splnění krizových opatření po vyhlášení
nouzového stavu nebo stavu nebezpečí
VEŠKEROU POMOC Z ÚZEMÍ MIMO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE ŘEŠÍ SE
STAROSTOU Semily. (popř. s tajemníkem krizového štábu nebo povodňové komise Semily
ORP)
VEDE ZÁZNAMY O PŘIJATÝCH ZPRÁVÁCH, ODESLANÝCH ZPRÁVÁCH ,
PŘIJATÝCH A ULOŽENÝCH NAŘÍZENÍCH V ZÁZNAMNÍKU ZPRÁV NEBO
POVODŇOVÉ KNIZE OBCE
Download

DOKUMENTACE STAROSTY K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH