CENTRI ZA LOKALNI RAZVOJ I DIJASPORU
A: Srednje bb, 71385 Srednje
T: 00387 (0)33 489-272
F: 00387(0)3 489-271
E: [email protected]
www.clrbih.com
Ovako smo se družili ljetos
Kao i svakog ljeta, tako i ovog, zabiljeţili smo druţenja naših građana iz dijaspore
i građana iz lokalnih zajednica:
Banja Luke,
Ilijaša,
Teslića,
Ključa,
Srebrenice.
Vezeni most
Vezeni most je manifestacija koja polako prelazi u tradicijonalnu. CLDD je aktivno
učestvovao u realizaciji ekonomskog foruma i sprovođenju sportskih aktivnosti.
Učesnici su bili predstavnici bosansko-hervegovačke dijaspore, lokalnog stanovništva
i povratnika koji su raseljeni unutar Bosne i Hercegovine.Ekonomski forum je bio
veoma posjećen. Sportska takmičenja u odbojci fudbalu i šahu su privukla veliku
paţnju prisutnih. Mnogi pisci, slikari i umjetnici sa različitim temama, takođe su
doprinijeli da ova dešavanja u Banja Luci sa razlogom postanu tradicija.
Turnir u malom nogometu
Druženje dijaspore i djece lokalne zajednice
Sportsko druţenje je odrţano na stadionu O.Š. ”Stanko Rakita” u Vrbanji. Učestvovalo je oko
40 djece, ekipa lokalne zajednice i dijaspore. U realizaciji ovog turnira pomogli su CLDD
Banja Luka, Udruţenje iz Goteborga i Narcis Hadţiselimović koji je i ove godine
obebezbjedio nagrade.
Dodjela priznanja učesnicima turnira
Dani trgovine, kulture i sporta Ilijaš 2011
Već tradicionalno, ova manifestacija se odrţava svake godine u julu mjesecu. Tako
su i ove godine organizovana mnoga sportska takmičenja u sali Kulturno-sportskog
centra Ilijaš. U kulturnom dijelu program se sastojao od: knjiţevne večeri, muzičke
priredbe za djecu, likovne radionice i drugih manjih aktivnosti kao što je izloţba
ručnih radova i degustacija zdrave hrane.
Manifestaciji je i ove godine prisustvovao veliki broj građana iz dijaspore, kojima je
najinteresantniji događaj bilo gastro veče. Za njega su hranu pripremale ţene iz
udruţenja Zlatne ruke Ilijaš i Ruža Srednje.
Izloţba ručnih radova
Eko – voz u Bijambarama
Ovoga ljeta novina u općini Ilijaš je Eko-voz, koji je u poznato izletište Bijambare
stigao 17. 08. 2011. godine. Toga dana svečano je obiljeţen početak voţnje. Voz
moţe primiti 54 putnika i svakodnevno vozi od ulaza u Zonu Bijambare do
Bijambarske pećine.Veliki broj građana iz Ilijaša, Sarajeva i mnogih mjesta iz Bosne i
Hercegovine, kao i dijaspore čekali su u redu da se ukrcaju u voz.
Eko-voz dolazi na odredište
Druženje lokalne zajednice i dijaspore u Tesliću
Centar za lokalni razvoj i dijasporu Teslić svake godine za građane u dijaspori i građane u
lokalnoj zajednici organizuje dane druţenja uz kulturno-sportski i zabavni program sa bogatom
domaćom trpezom. U 2011.godini smo se druţili uz sportski program, turnir u malom
nogometu, koji je organizovan na području M.Z. Donji Ruţević. Na turniru je učestvovalo 12
ekipa, među kojima je bila jedna iz dijaspore i jednu su činili predstavnici EUFOR-a. Ostale
ekipe su bile sa područja opštine Teslić.
Kulturni program obagatilo je KUD iz Jelaha sa čuvenim narodnim igrama. Muzika je
prisutne zabavljala cijeli dan. Svečanom činu, otvorenju nogometnog poligona, prisustvovali
su načelnik opštine Teslić, Savo Kasapović i načelnik opštine Tešanj, Fuad Šišić. Nakon
svečanog otvorenja odigrana je finalna utakmica, gdje je upriličena dodjela diploma sportskim
učesnicima kao i zahvalnice zasluţnim građanima iz dijaspore i lokalne zajednice.
KUD iz Jelaha na novom poligonu
Dani dijaspore DI-LOK u lokalnoj zajednici Ključ
CLDD Ključ, je od svog osnivanja, tri godine zaredom organizovao manifestacije Dani
dijaspore – DI LOK, u lokalnoj zajednici Ključ. Iste su bile veoma zapaţene i medijski
prezentirane. Drustveni vodić je pokrenuo inicijativu da se usvoji odluka da se dani dijaspore,
uvrste u zvanični kalendar manifestacija i obiljeţavanja Općine Ključ, koja je i usvojena.
Ove godine po prvi put je Opština Ključ, organizovala „Dane dijaspore“, na otvorenom, koji su
se sastojali iz izloţbe proizvođača domaće hrane i rukotvorina i predstavljanja dostignuća
lokalnih poduzetnika, te nastupa domaćih kulturno – umjetničkih društava, i koncerta. Sva
desavanja su bila na gradskoj plaţi, koja su djelimično poremetili, loši vremenski uslovi, ali se
ipak odazvao veći broj građana, kako iz lokalne zajednice, tako iz diaspore. Ovaj dogadaj u
Općine Ključ imalo je za cilj da uspostavi veze sa našim građanima u dijaspori, odrţavanje
kulturnih i poslovnih komunikacija i uključivanje dijaspore u dešavanja u lokalnoj zajednici
Ključ. Dv CLDD –a Ključ, je pred samo odrţavanje manifestacije, gostovao u emisiji radio
Ključa, i prezentirao rad i aktivnosti CLDD-a i pozvao građane iz dijaspore da dođu u
kancelariju i koriste pomoć koju im ista moţe pruţiti.
Izloţba domaće hrane
Ljetna škola crtanja
22.08.2011.godine organizovana je ljetna škola crtanja u CLDD Osatica – Srebrenica.
Već treću godinu zaredom volonteri iz Italije rade sa djecom iz lokalne zajednice i
djecom koja su došla iz dijaspore na godišnji odmor sa roditeljima. Ućili su da crtaju i
izrađuju razne ukrasne predmete. Takođe je bio priređen i prigodan zabavni program.
Za svu djecu bio je organizovan prijevoz. Ovakav način druţenja i učenja veoma
dobro je prihvaćen među djecom, roditeljima i građanima koji su bili prisutni toga
dana. Dogovoreno je da i slijedeće godine nastave sa radom i druţenjem.
Polaznici ljetne škole crtanja
Tekstove i fotografije za ovo pismo prikupili su uposlenici, društveni vodiči centara
za lokalni razvoj i dijasporu Bosne i Hercegovine.
Konačnu obradu uradila je Ţeljka Herić, društveni vodič CLDD-a Ilijaš.
Srdačan pozdrav iz BiH
D.V. Ţeljka Herić
Download

Ovako smo se družili ljetos