Implementacija trećeg stuba Aarhuske konvencije: Pravo na pravnu zaštitu, mogućnosti i prepreke njegovog
korištenja u praksi u Bosni i Hercegovini
Lista učesnika: NVO Trening
26. juni 2012 - Sarajevo.
Br.
Ime I prezime
Institucija ili organizacija
1.
Viktor Bjelić
NVO ˝Centar za ţivotnu sredinu˝
Cara Lazara 24, Banja Luka
2.
Sabina Keskin
3.
Hatidţa Omerović
4.
Sonja Garić
NGO ˝Eco-Neretva˝
Zgrada Muzeja, Jablanica
NVO ˝Eko-Zeleni˝ – Ekološko udruţenje
građana
Kalesija centar bb, Kalesija
NVO ˝Centra za građansku suradnju˝ (CGS)
Gabrijela Jurkića 8a, Livno
5.
Kemal Čedić
6.
Jasmina Mujezinović NVO ˝Fondacija Lokalne Demokratije˝
Bravadţiluk bb, Sarajevo
NVO ˝EKO-PRO˝ – Udruţenje za zaštitu
prirode, rijeka i okoliša˝;
Remze Ahmetovica 141, Ilidţa
Tel/email
e-mail: [email protected]
Tel.: (051) 433 140
Fax: (051) 433 141
e-mail: [email protected]
mob.:(062) 935 016
e-mail: [email protected]
mob: 061 727 831
e-mail: [email protected]
Tel.: (034) 202 770
Mob.: (063) 466 277
Fax: (034) 202 770
e-mail: [email protected]
Tel.: (033) 232 280
Mob.: (062) 563 941
Fax: (033) 232 280
e-mail: [email protected]
Tel.: (033) 236 899
Mob: (061) 139 476
Fax: (033) 237 240
7.
Rijad Tikveša
NVO ˝Ekotim˝
Grbavička 50, Sarajevo
8.
Valentina Gagić
NVO ˝Sara Srebrenica˝;
Srebreničkog odreda bb, Srebrenica
9.
Ţeljka Drašković
NVO ˝Nove nade ˝– Demokratski centar;
Kralja Petra I, Višegrad
e-mail: [email protected]
Mob.: (065) 489 565
10. Ineta Velagić
NVO ˝Eko Element˝
Wagnerova 16, Bugojno
11. Nenad Buţanin
NGO ˝Eko- Zona ˝
Vidovdanska 21, Šipovo
12. Sneţana Mišić-
Centar za menadţment, razvoj i planiranje;
Kralja Aleksandra 52, Doboj
13. Alma Kovačević
cee - Centar za ekologiju i energiju,
M. I Ţ. Crnogorčevića 8; Tuzla
14. Samir Lemeš
Udruţenje građana "Eko-Forum Zenica";
Ul. Školska 10; Zenica
e-mail: [email protected]
Tel.: (030) 253 170
Mob.: (061) 251 790
Fax: (030) 253 170
e-mail: [email protected]
Tel.: (051)478 100,
Mob: (065) 920 827
e-mail: [email protected]
Tel.:053 200-371
Mob: (065) 682 729
Fax:053 200-373
e-mail: [email protected]
Tel.: +387 35 249 312
Mob.: (061) 295 810
Mob: +387 61 724 033
e-mail: [email protected]
Mihajlović
15.
Masar Krasnić
16. Alma Mirvić
e-mail: [email protected]
Tel./ Fax: (033) 523 628
Mob.:(062) 38/1 701
e-mail: [email protected]
Tel.: (056) 440 620
Mob.: (065) 694 995
Udruţenje građana "Eko-Forum Zenica";
Školska 10, Zenica
e-mail: [email protected]
Mob.: (061) 162 280
OSCE BiH
Fra Anđela Zvizdovića 1; Sarajevo
e-mail.: [email protected]
Tel.: (033) 752 108
17. Ena Bektašević
OSCE BiH
Fra Anđela Zvizdovića 1; Sarajevo
e-mail: [email protected]
Tel.:: (033) 752 128
18. Nina Kreševljaković Aarhus centar OSCE BiH
Fra Anđela Zvizdovića 1; Sarajevo
e-mail: [email protected]
Mob.: (062) 616 326
19. Goran Crnogorac
Crveni kriţ Jajce;
Baščeluci 12, Jajce
e-mail: [email protected]
Mob. : (063) 403 771
20. Mladen Rudeţ
Federalno ministarstvo okoliša i turizma
Alipašina 41; Sarajevo
e-mail: [email protected]
Tel.: (033) 445 146
21. Senad Oprašić
e-mail: [email protected]
Tel: (033) 552-365
23. Magda Toth Nagy
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih
odnosa BiH;
Musala 9; Sarajevo
Ministarstvo za prostorno uređenje,
građevinarstvo i ekologiju RS;
Trg Republike Srpske 1; Banja Luka
REC HU
24. Csaba Kiss
EMLA
e-mail: [email protected]
25. Jasna Draganić
REC BiH
e-mail: [email protected]
Tel.: (033) 713-110
26. Enisa Pulić
REC BiH
e-mail: [email protected]
Tel.: (033) 713-110
27. Abdulah Kabas
Prevodilac
22. Đorđe Stefanović
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Download

Implementacija trećeg stuba Aarhuske konvencije: Pravo na