01PTT24A 31.10.2014 17:24 Page 1
è$'(7è%(/('ï<(1ï1èïd0(è68<8è7(6ï6ïèï+7ï<$&,è3(è9(è39&è%258è$/,0,èïðïè
ï//(5è%$1.$6,è$121ï0èðï5.(7ïèh67<$3,è8<*8/$0$è'$ï5(6ïè%$ð.$1/,í,
$GHW%HOHGL\HQLQúoPH6X\X7HVLVLúKWL\DF×3(YH39&%RUX$O×P×úüLDO×P×VD\×O×.DPXúKDOH.DQXQXQXQ
PDGGHVLQHJ|UHDo×NLKDOHXVXOLOHLKDOHHGLOHFHNWLUúKDOH\HLOLüNLQD\U×QW×O×ELOJLOHUDüDù×GD\HUDOPDNWDG×U
úKDOH.D\×W1XPDUDV×
úGDUHQLQ
$WDWUN%XOYDU×$OW×QGDù$1.$5$
D$GUHVL
E7HOHIRQYHIDNVQXPDUDV×
F(OHNWURQLN3RVWD$GUHVL
XVW\DSL#LOEDQNJRYWU
oúKDOHG|NPDQ×QQ×QJ|UOHELOHFHùL
LQWHUQHWDGUHVL
KWWSVHNDSNLNJRYWU(.$3
úKDOHNRQXVXPDO×Q
0XKWHOLIoDSYHPLNWDUGD3(YH39&ERUX$\U×QW×O×ELOJL\H(.$3ҋWD\HUDODQ
D1LWHOLùLWUYHPLNWDU×
LKDOHG|NPDQ×LoLQGHEXOXQDQLGDULüDUWQDPHGHQXODü×ODELOLU
E7HVOLP\HUOHUL
úOJLOL%HOHGL\HOHULQüDQWL\HOHULQH
6|]OHüPHWDULKLQGHQLWLEDUHQLüLQWDPDP×Q×QWRSODPLPDODWVUHVL\LUPL
F7HVOLPWDULKOHUL
WDNYLPJQGU.DEXOQ\DS×OPDV×Q×PWHDNLSRQWDNYLPJQQDNOL
\HVUHVLD\U×FDYHULOHFHNWLU
úKDOHQLQ
D<DS×ODFDù×\HU
E7DULKLYH6DDWL
úOOHU%DQNDV×$QRQLPûLUNHWLhVW\DS×8\JXODPD'DLUHVL%DüNDQO×ù×=LUDDW
0DKDOOHVL6RN1R$OW×QGDù$1.$5$
4.úKDOH\HNDW×ODELOPHüDUWODU×YHLVWHQLOHQEHOJHOHULOH\HWHUOLNGHùHUOHQGLUPHVLQGHX\JXODQDFDNNULWHUOHU
úKDOH\HNDW×OPDüDUWODU×YHLVWHQLOHQEHOJHOHU
0HY]XDW×JHUHùLND\×WO×ROGXùX7LFDUHWYHYH\D6DQD\L2GDV×\DGDLOJLOL(VQDIYH6DQDWNDUODURGDV×EHOJHVL
*HUoHN NLüL ROPDV× KDOLQGH LON LODQ YH\D LKDOH WDULKLQLQ LoLQGH EXOXQGXùX \×OGD DO×QP×ü LOJLVLQH
J|UH7LFDUHWYHYH\D6DQD\L2GDV×QD\DGDLOJLOL(VQDIYH6DQDWNDUODU2GDV×QDND\×WO×ROGXùXQX
J|VWHULUEHOJH
7]HO NLüL ROPDV× KDOLQGH LOJLOL PHY]XDW× JHUHùL ND\×WO× EXOXQGXùX 7LFDUHW YHYH\D 6DQD\L 2GD
V×QGDQ LON LODQ YH\D LKDOH WDULKLQLQ LoLQGH EXOXQGXùX \×OGD DO×QP×ü W]HO NLüLOLùLQ RGD\D ND\×WO×
ROGXùXQXJ|VWHULUEHOJH
7HNOLIYHUPH\H\HWNLOLROGXùXQXJ|VWHUHQLP]DEH\DQQDPHVLYH\DLP]DVLUNOHUL
*HUoHNNLüLROPDV×KDOLQGHQRWHNWDVGLNOLLP]DEH\DQQDPHVL
7]HO NLüL ROPDV× KDOLQGH LOJLVLQH J|UH W]HO NLüLOLùLQ RUWDNODU× \HOHUL YH\D NXUXFXODU× LOH W]HO
NLüLOLùLQ\|QHWLPLQGHNLJ|UHYOLOHULEHOLUWHQVRQGXUXPXJ|VWHULU7LFDUHW6LFLO*D]HWHVLEXELOJLOHULQ
WDPDP×Q×Q ELU7LFDUHW 6LFLO *D]HWHVLQGH EXOXQPDPDV× KDOLQGH EX ELOJLOHULQ WPQ J|VWHUPHN
]HUH LOJLOL 7LFDUHW 6LFLO *D]HWHOHUL YH\D EX KXVXVODU× J|VWHUHQ EHOJHOHU LOH W]HO NLüLOLùLQ QRWHU
WDVGLNOLLP]DVLUNOHUL
ûHNOLYHLoHULùLúGDULûDUWQDPHGHEHOLUOHQHQWHNOLIPHNWXEX
ûHNOLYHLoHULùLúGDULûDUWQDPHGHEHOLUOHQHQJHoLFLWHPLQDW
úKDOHNRQXVXDO×P×QWDPDP×YH\DELUN×VP×DOW\NOHQLFLOHUH\DSW×U×ODPD]
7]HONLüLWDUDI×QGDQLüGHQH\LPLQLJ|VWHUPHN]HUHVXQXODQEHOJHQLQW]HONLüLOLùLQ\DU×V×QGDQID]ODKLV
VHVLQHVDKLSRUWDù×QDDLWROPDV×KDOLQGH7UNL\H2GDODUYH%RUVDODU%LUOLùLYH\D\HPLQOLPDOLPüHYLU\D
GDVHUEHVWPXKDVHEHFLPDOLPüDYLUYH\DQRWHUWDUDI×QGDQLONLODQWDULKLQGHQVRQUDG]HQOHQHQYHG]HQ
OHQGLùLWDULKWHQJHUL\HGRùUXVRQELU\×OG×UNHVLQWLVL]RODUDNEXüDUW×QNRUXQGXùXQXJ|VWHUHQEHOJHVWDQGDUW
IRUPDX\JXQEHOJH
(NRQRPLNYHPDOL\HWHUOLùHLOLüNLQEHOJHOHUYHEXEHOJHOHULQWDü×PDV×JHUHNHQNULWHUOHU
úGDUHWDUDI×QGDQHNRQRPLNYHPDOL\HWHUOLùHLOLüNLQNULWHUEHOLUWLOPHPLüWLU
0HVOHNLYH7HNQLN\HWHUOLùHLOLüNLQEHOJHOHUYHEXEHOJHOHULQWDü×PDV×JHUHNHQNULWHUOHU
T.C.
ANKARA
22. İCRA DAİRESİ
2014/38 SATIŞ
2012/7774 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NOʼLU TAŞINMAZIN
Özelikleri
: Ankara ili Keçiören İlçesi Pınarbaşı mahallesi Arıcı sokakta 19 Kapı nolu Işık Apartmanın bulunduğu yere
rastlayan imarın 7767 Ada, 3 parselini teşkil eden 540-m2 yüzölçümünde arsa üzerine inşa edilmiş, 60/540 arsa paylı 1 kat 6 nolu
mesken vasıflı taşınmaz, 3 Oda, Salon, Mutfak, Banyo wc ve 2 Balkondan müteşekkil 93-m2 kullanım alanlı mesken vasıflı taşınmaz
eklentisi 6 nolu kömürlüğü ile birlikte bir borçtan dolayı açık artırma suretiyle satılarak paraya çevrilecektir. Gayrimenkulün geniş evsafı
dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.
Adresi
: Pınarbaşı Mah. Arıcı Sok No: 19/6 Keçiören / ANKARA
Yüzölçümü
: 540 m2
Arsa Payı
: 60/540
İmar Durumu
: İmarlıdır.
Kıymeti
: 160.000,00 TL
KDV Oranı
: %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1.Satış Günü
: 02/12/2014 günü saat 11:15 – 11:25 arası
2.Satış Günü
: 30/12/2014 günü saat 11:15 – 11:25 arası
Satış Yeri
: Ankara Adliyesi 2 Nolu Mezat Salonu Sıhhıye / ANKARA
Satış Şartları :
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sona kadar
esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar
varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini
geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20ʼsi oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu
vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu
harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını
dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan
hariç bırakılacaktır.
4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir.
İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel
ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği
gönderilebilir.
6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin
2012/7774 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 23/10/2014
B.: 14141 www.bik.gov.tr
İLAN
SAMANDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2014/137 Esas
KARAR NO : 2014/209
DAVALI: Hilal (Mehmet Rıdvan kızı)
Davacı ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU tarafından açılan
Kamulaştırma (Bedel Tesbiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonucu
Mahkememizin 21/04/2014 tarihli kararı İle;
"HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1- HMK 12. ve 2942 sy.yasanın 37.mad. gereği Mahkememizin
YETKİSİZLİĞİNE,
2- Kararın kesinleşmesi ve HMK m.20/1 gereği iki haftalık süre içerisinde
talep edilmesi halinde dosyanın yetkili ve görevli Hatay Nöbetçi Asliye Hukuk
Mahkemesine gönderilmesine,
3- Yetkisizlik kararı nedeniyle HMK m.331/2 gereği vekalet ücreti ve
yargılama gideri hükmedilmesine yer olmadığına ve bu hususların davanın esası ile
hükme bağlanmasına,
Dair, davacı vekili ile davalı Semih'in yüzünde diğer tarafların yokluğunda
gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde Yargıtay ilgile Hukuk Dairesi
nezninde temyizi kabil olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı” şeklinde
hüküm kurulmuş olup,
DAVALI Hilal (Mehmet Rıdvan kızı)'a tebliğat yapılamamış ve geçerli adresi
de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebliğatın ilanen yapılmasına
karar verilmiş olup; tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.
B.: 68058
www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
İLAN
SAMANDAĞ 2. ASLİYE HUKU K MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2014/134 Esas
KARAR NO : 2014/213
DAVALI: FİKRİ DELİOĞLU-26485836620-Ridvan ve Remze kızı-Hatay ili
Defne ilçesi cilt 39, hane 29, BSN:20 de nüfusa kayıtlı
Davacı ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU tarafından açılan
Kamulaştırma (Bedel Tesbiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonucu
Mahkememizin 21/04/2014 tarihli karan ile;
"HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerde;
1- HMK 12. ve 2942 sy.yasanın 37.mad. gereği Mahkememizin
YETKİSİZLİĞİNE,
2- Kararın kesinleşmesi ve HMK m.20/1 gereği iki haftalık süre içerisinde
talep edilmesi halinde dosyanın yetkili ve görevli Hatay Nöbetçi Asliye Hukuk
Mahkemesine gönderilmesine,
3- Yetkisizlik kararı nedeniyle HMK m.331/2 gereği vekalet ücreti ve
yargılama gideri hükmedilmesine yer olmadığına ve bu hususların davanın esası ile
hükme bağlanmasına,
Dair, davacı vekili ile davalı Edip Usluoğlu ve davalı Fevzi Delioğlu
vekilinin yüzünde, diğer tarafların yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren
15 gün içerisinde Yargıtay ilgili Hukuk Dairesi nezdinde temyizi kabil olmak üzere
verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı " şeklinde hüküm kurulmuş olup,
DAVALI Fikri Delioğlu (Ridvan ve Remze kızı)'na gösterilen adreste
tebliğat yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış
olduğundan tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup; tebliğ yerine geçmek
üzere ilan olunur.
B.: 68059
www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
úüGHQH\LPLQLJ|VWHUHQEHOJHOHU
6RQEHü\×OLoLQGHEHGHOLoHUHQELUV|]OHüPHNDSVDP×QGDNHVLQNDEXOLüOHPOHULWDPDPODQDQYHWHNOLIHGLOHQ
EHGHOLQRUDQ×QGDQD]ROPDPDN]HUHLKDOHNRQXVXLüYH\DEHQ]HULüOHUHLOLüNLQLüGHQH\LPLQLJ|VWHUHQ
EHOJHOHUYHWHNQRORMLNUQGHQH\LOEHOJHVL
<HWNLOLVDW×F×O×ù×YH\DLPDODWo×O×ù×J|VWHUHQEHOJHOHU
DúPDODWo×LVHLPDODWo×ROGXùXQXJ|VWHUHQEHOJHYH\DEHOJHOHU
E<HWNLOLVDW×F×YH\D\HWNLOLWHPVLOFLLVH\HWNLOLVDW×F×\DGD\HWNLOLWHPVLOFLROGXùXQXJ|VWHUHQEHOJHYH\D
EHOJHOHU
F7UNL\HҋGHVHUEHVWE|OJHOHUGHIDDOL\HWJ|VWHUL\RULVH\XNDU×GDNLEHOJHOHUGHQELUL\OHELUOLNWHVXQGXùXVHU
EHVWE|OJHIDDOL\HWEHOJHVL
úVWHNOLOHULQ\XNDU×GDVD\×ODQEHOJHOHUGHQNHQGLGXUXPXQDX\JXQEHOJHYH\DEHOJHOHULVXQPDV×\HWHUOLNDEXO
HGLOLUúVWHNOLQLQLPDODWo×ROGXùXDüDù×GDNLEHOJHOHULOHWHYüLNHGLOLU
<HWNLOLVDW×F×Q×QWHNOLIHWWLùLPDUNDQ×QLPDODWo×ROGXùXQXJ|VWHUHQEHOJHYH\DEHOJHOHULVHüXQODUG×U
D$G×QDG]HQOHQHQ6DQD\L6LFLO%HOJHVL
E h\HVLROGXùXPHVOHNRGDV×WDUDI×QGDQDG×QDG]HQOHQHQ.DSDVLWH5DSRUX
F.D\×WO×ROGXùXPHVOHNRGDV×WDUDI×QGDQDG×QDG]HQOHQHQúPDODW<HWHUOLN%HOJHVL
o .D\×WO×ROGXùXPHVOHNRGDV×WDUDI×QGDQDG×QDG]HQOHQPLüYHWHNOLIHWWLùLPDODúOLüNLQ<HUOL0DO×%HOJHVL
G$O×PNRQXVXPDOׁUHWWLùLQHLOLüNLQRODUDNLOJLOLPHY]XDWX\DU×QFD\HWNLOLNXUXPYH\DNXUXOXüODUFDG]HQ
OHQHQUHWLFLYH\DLPDODWo×ROGXùXQXJ|VWHUHQEHOJHOHU
<HWNLOL6DW×F×O×N%HOJHVLLOJLOLÀUPDQ×Q<HWNLOL6DW×F×O×N%HOJHVL]HULQGH\HUDODQLP]DVDKLSOHULQLQUHWLFL
ÀUPDGDNLJ|UHYOHULYHLP]DVLUNOHUL\HWNLEHOJHVLLOHEHUDEHUVXQXODFDNW×U
6WDQGDUGDLOLüNLQEHOJHOHU
0DO]HPHOHU76(6WDQGDUWODU×QDYH\DPXDGLOLXOXVODUDUDV×VWDQGDUWODUDX\JXQRODUDNUHWLOHFHNWLU
%XLKDOHGHEHQ]HULüRODUDNNDEXOHGLOHFHNLüOHU
+HUWUO3(YH39&ERUXLPDODW×VDW×ü×
5. (NRQRPLNDo×GDQHQDYDQWDMO×WHNOLIVDGHFHÀ\DWHVDV×QDJ|UHEHOLUOHQHFHNWLU
úKDOH\HUOLYH\DEDQF×WPLVWHNOLOHUHDo×NW×U
úKDOHG|NPDQ×Q×QJ|UOPHVLYHVDW×QDO×QPDV×
úKDOH G|NPDQ× LGDUHQLQ DGUHVLQGH J|UOHELOLU YH 75< 7UN /LUDV× NDUü×O×ù× úOOHU %DQNDV×$QRQLP ûLUNHWL
hVW\DS×8\JXODPD'DLUHVL%DüNDQO×ù×úKDOHJUXEXúVWHNOLOHUúOOHU%DQNDV×$QRQLPûLUNHWL%DQNDF×O×N+L]PHWOHUL
GDLUHVL%DüNDQO×ù×$WDWUN%XOYDU×1R2SHUD$QNDUDDGUHVLQHüDUWQDPHEHGHOLQL\DW×UG×NWDQVRQUDhVW\DS×
8\JXODPD'DLUHVL%DüNDQO×ù×úKDOH*UXEXQDJHOHUHNLKDOHG|NPDQ×Q×DODFDNODUG×UDGUHVLQGHQVDW×QDO×QDELOLU
úKDOH\HWHNOLIYHUHFHNRODQODU×QLKDOHG|NPDQ×Q×VDW×QDOPDODU×YH\D(.$3]HULQGHQHLP]DNXOODQDUDNLQGLU
PHOHUL]RUXQOXGXU
8. 7HNOLÁHU LKDOH WDULK YH VDDWLQH NDGDU úOOHU %DQNDV×$QRQLP ûLUNHWL *HQHO *LUHQ (YUDN %|OP =LUDDW 0DKDOOHVL
6RN1R$OW×QGDù$1.$5$DGUHVLQHHOGHQWHVOLPHGLOHELOHFHùLJLELD\Q×DGUHVHLDGHOLWDDKKWOSRVWDYDV×
WDV×\ODGDJ|QGHULOHELOLU
9. úVWHNOLOHUWHNOLÁHULQLPDONDOHPNDOHPOHULLoLQWHNOLIELULPÀ\DWODU]HULQGHQYHUHFHNOHUGLUúKDOHVRQXFX]HULQHLKDOH
\DS×ODQLVWHNOL\OHKHUELUPDONDOHPLPLNWDU×LOHEXPDONDOHPOHULLoLQWHNOLIHGLOHQELULPÀ\DWODU×QoDUS×P×VRQXFXEXOX
QDQWRSODPEHGHO]HULQGHQELULPÀ\DWV|]OHüPHLP]DODQDFDNW×U
%XLKDOHGHN×VP×WHNOLIYHULOHELOLU
10.úVWHNOLOHUWHNOLIHWWLNOHULEHGHOLQҋQGHQD]ROPDPDN]HUHNHQGLEHOLUOH\HFHNOHULWXWDUGDJHoLFLWHPLQDWYHUHFHNOHUGLU
11. 9HULOHQWHNOLÁHULQJHoHUOLOLNVUHVLLKDOHWDULKLQGHQLWLEDUHQDOWP×üWDNYLPJQGU
12..RQVRUVL\XPRODUDNLKDOH\HWHNOLIYHULOHPH]
%ZZZELNJRYWU
T.C. ESKİŞEHİR 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli
özellikleri:
1NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Eskişehir İl, Tepebaşı İlçe, 1591 Ada No, 32
Parsel No, 1.590,00 m2 taşınmaz hernekadar tapuda kerpiç ev, ahır, besihane,
samanlık ve iki dükkan olarak gözükmekte isede üzerinde ekonomik değeri
olmayan basit tarzda yapılmış yapılar mevcut olup arsa konumundadır.
Taşınmaz Eskişehir merkeze yaklaşık kuş uçuşu 1900 mt. mesafede, espark
AVM ya 1720 mt, Anadolu üniversitesine 2275 mt uzaklıkta belediye
hizmetlerinin tamamandan yararlanmakta ticari alanlara uzak
Adresi : Şarhöyük Mahallesi Hatboyu 2.Cad İle Şenay Sk. Alasında Tepebaşı /
ESKİŞEHİR Yüzölçümü : 1.590,00 m2
İmar Durumu : Var , Kat sayısı 6, inşaat tarzı 1/1000 ölçekli imar planında
bitişik nizam 6 kat ve 3 kat mesken alanına isabet etmekte olup yol fazlası
alacağı olup, yola terki vardır şuyuludur.
Kıymeti: 795.000,00 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerliler: Diğer :TC.Ziraat Bankası A.Ş, Leh. 14/06/1963-1
yevmiye ile süresiz olarak konulan 60,000,00 ETL. İPOTEK
1. Satış Günü : 05/12/2014 günü 10:00 -10:10 arası
2. Satış Günü : 31/12/2014 günü 10:00 -10:10 arası
Satış Yeri : ESKİŞEHİR 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU
(266 NUMARALI ODA)
2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Eskişehir İl, Tepebaşı İlçe, 1591 Ada No,
33 Parsel Noı; 1.468,00m2 taşınmaz hernekadar tapuda kerpiç ev ve besihane
olarak gözükmekte isede üzerinde ekonomik değeri olmayan basit tarzda
yapılmış yapılar mevcut olup arsa konumundadır. Taşınmaz Eskişehir merkeze
yaklaşık kuş uçuşu 1900 mt. mesafede, espark AVM ya 1720 mt, Anadolu
Üniversitesine 2275 mt uzaklıkta belediye hizmetlerinin tamamandan
yararlanmakta ticari alanlara uzak
Adresi: Şarhöyük Mahallesihatboyu 2. Cad. İle-Şenay Sk. Arasında Tepebaşı /
ESKİŞEHİR Yüzölçümü : 1.468,00 m2
İmar Durumu : Var , Kat sayısı 6, İnşaattarzı 1/1000 ölçekli imar planında
bitişik nizam 6 kat ve 3 kat mesken alanına isabet etmekte olup yol fazlası
alacağı olup, yola terki vardır şuyuludur.
Kıymeti: 734.000,00 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: Diğer :TC.Ziraat Bankası A.Ş, Leh. 14/06/1963-1
yevmiye ile süresiz olarak konulan 60,000,00 ETL. İPOTEK
1. Satış Günü : 05/12/2014 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü: 31/12/2014 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri : ESKİŞEHİR 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU
(266NUMARALI ODA)
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi
gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar
esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci
artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan
sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen
değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle
alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si
oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri
lazımdır.
Hissedarların ihaleye iştirak etmeleri halinde hissesi %20 den
aşağı olanların %20 teminatlarını tamamlayarak yatırdıkları takdirde
ihaleye iştirak edebileceklerdir. Dışardan ihaleye katılmak isteyenlerin
ihale saatine kadar teminat yatırmak zorundadırlar. Aksi takdirde teminat
alınmayacağı gibi ihaleye iştirak edemezler,
Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere
süre verilebilir. Damga vergisi. KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya
aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden
ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul
üzerindeki haklarım özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı
belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları
tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra
ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp
daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm
alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve
diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır.
İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için
dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını
kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/38 Satış sayılı
dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.*
: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık
gelmektedir.
B.: 67970
www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
İLAN
T.C. TORBALI AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN
ESAS NO : 2013/434
Davacı SEVGİ ŞANLI ile Davalı ABDÜLLATİF ŞANLI arasında görülen Boşanma davasının yapılan
yargılaması sonunda verilen karar gereğince;
Davanın kısmen kabulüne, İsmail kızı, 1984 doğumlu davacı Sevgi Şanlı ile Mirzamehmet oğlu, 1974
doğumlu, davalı Abdullatif Şanlı'nın TMK'nin 166/1. maddesi uyarınca boşanmalarına, tarafların müşterek çocukları Ayça
Şanlı ile Aslısu Şanlı'nın velayetlerinin davacı anneye verilmesine, dava tarihinden itibaren müşterek çocuklar için ayrı
ayrı aylık 75,00'er TL olmak üzere toplam 150,00-TL tedbir nafakasının davalıdan alınarak velayeten davacı anneye
verilmesine, iş bu nafakanın davanın kesinleşmesinden itibaren iştirak nafakası olarak devamına, davacı için dava
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık 100,00-TL tedbir nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine, iş bu
nafakanın davanın kesinleşmesinden itibaren yoksulluk nafakası olarak devamına, davacının manevi tazminat talebinin
reddine, Müşterek çocuğa ait mal varlığına ilişkin bir belge dosya içerisine girmediğinden C.M.K. uyarınca bildirim
yapılmasına yer olmadığına,
Tarafların müşterek çocukları ile davalı baba arasında;
Tarafların ayrı ilde ikamet etmeleri halinde her ayın 1. ve 3. haftalarına tekabül eden Cumartesi saat 10:00'dan
Pazar günü saat 17:00'a kadar, dini bayramların 2. günü saat 10.00- 3. gün saat 17:00 arası ve her yıl 1 Temmuz saat
10:00'dan 30 Temmuz saat 16:00 tarihleri arasında, Tarafların aynı illerde ikamet etmeleri halinde ise, ayın bir ve üçüncü
haftalarına tekabbül eden Cumartesi günü saat 10:00'dan saat Pazar günü saat 16:00'a kadar, dini bayramların 2. günü
saat 10:00'dan - 3. gün saat 17:00 arası ve her yıl 1 Temmuz saat 10:00'dan 15 Temmuz saat 16:00 tarihleri arasında
şahsi ilişki tesisine,
Alınması gereken 25,20 TL başvurma harcı, 25,20 TL peşin harç olmak üzere toplam 50,40 TL harcın
davalıdan alınarak hazineye irad kaydına, Suçüstü ödeneğinden karşılanan 919,68 TL yargılama giderinin davalıdan
alınarak hazineye irad kaydına karar verilmiş, ilanın tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük süre içerisinde Yargıtay
Başkanlığına hitaben yazılacak ve mahkememize sunulacak bir dilekçe ile temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar
ilan ve tebliğ olunur.
B.: 68106
www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
İLAN
T.C. KARŞIYAKA 3. AİLE MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2014/34 Esas
Davacı Nurhayat Özenç vekili tarafından davalı Ruhi Özenç aleyhine açılan şiddetli geçimsizlik nedeni ile
boşanma , fazlaya ilişkin talepleri saklı kalmak koşulu ile 35.000,00 TL maddi, 50.000,00 TL manevi tazminat talepli
davasının yapılan yargılamasının 03.12.2014 tarihli verilen ara kararı uyarınca;
Davalı: RUHİ ÖZENÇ - TC NO : 26881192276 Erdoğan ve Bircan' dan olma Germencik 09.02.1967
doğumlu, Aydın ili, Germencik ilçesi, Camikebir ,C :1 H:538 BSN:10 da nüfusa kayıtlı, davalının Mahkememizce dava
dilekçesinde belirtilen adrese duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresin kapalı olduğu, mahalle
muhtarlığında kaydınının bulunmadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice
alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 03/12/2014 günü saat: 10:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir
vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya/yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma
günü yerine geçerli olmaz üzere Yukarıda açık kimliği yazılı RUHİ ÖZENÇ' e ilanen tebliğ olunur.
B.: 68098
www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
İLAN
T.C. TAVAS SULH HUKUK
MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2013/4 Tereke
DENİZLİ ili, TAVAS ilçesi, ORTA mah/köy
1 Cilt, 297 Aile sıra no 11 sırada nüfusa kayıtlı
07/01/1969 doğumlu 28/11/2012 tarihinde vefat
eden müteveffa SÜLEYMAN ŞAHBAL'nun mirası
yasal mirasçılarının tümü tarafından
reddedildiğinden ve TMK'nun 620 ncu maddesi
gereğince terekenin re'sen defterinin tutulmasına
bağlanmış bulunduğundan,
Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil
olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını
ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa
belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile
beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni
Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını
bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne
şahsen nede terekeye izafetle takip
edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi
vermeleri lüzumu TMK'nun 621, maddesi uyarınca
ilan olunur.
B.: 68066
www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
İLAN
İZMİR 5. İŞ MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2014/454
KARAR NO : 2014/623
Davacı T.C.SGK tarafından davalılar
Ziraat Bankası Aş, Sevgi Hoşkan, Ufkun Hoşkan,
M.Ali Hoşkan, Sevil Onural aleyhine
mahkememizde açılan Alacak davasının yapılan
açık yargılaması sonunda verilen 13/10/2014 tarihli
karar gereğince;
HÜKÜM:
Mahkememizin Görevsizliğine, kararın
kesinleşmesinden itibaren süresi içerisinde
başvurulması halinde dava dosyasının yetkili ve
görevli İzmir Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine
gönderilmesine, davaya görevli mahkemelerde
devam edilmez ise talep üzerine yargılama giderleri
konusunda karar verilmesine, dair verilen karar
tebliğden itibaren 8 gün içinde Yargıtay'da temyiz
yolu kabil olmak üzere Davacı vekili ile bir kısım
davalılar vekili Av. Murat Can İmre nin yüzüne
karşı, diğer davalılar ve vekilleri ile davalı Sevil
Onural'ın yokluğunda karar verilmiş, davalı Sevil
Onural'a duruşma günü de ilanen tebliğ
edildiğinden iş bu karar tebliğ yerine geçmek üzere
ilanen tebliğ olunur.
B.: 68107
www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Download

T.C. ESKİŞEHİR 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ