Broj: 06-14-5777-2/14
Sarajevo, 29.10.2014.godine
Na osnovu člana 64. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 45/12-Prečišćeni
tekst i 26/14), čl. 34. stav 4. Pravilnika za utvrđivanje prava na dodjelu jednokratne novčane pomoći i prava na obezbjeđenja ogrjeva ("Službene novine
Kantona Sarajevo” br. 30/09 - Prečišćeni tekst, 7/11 i 30/13 i Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na obezbjeđenja ogrjeva
boračkoj populaciji na Kantonu Sarajevo za 2014.godinu objavljenom u dnevnom listu "Avaz" 07.04.2014.godine, Ministar za boračka pitanja Kantona
Sarajevo donosi:
KONAČNU
LISTU
LICA ČIJI ZAHTJEVI NE ISPUNJAVAJU USLOVE ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OBEZBJEĐENJE OGRJEVA ZA 2014. GODINU
R.b. Prezime i Ime
Adresa
Općina
1
Abaz (Zilfićar) Mervan
Fra Antuna Knežević 36A
Novi Grad
2
Abazi (Sabedin) Ferid
Podgaj 30
Vogošća
3
Abazi (Sabedin) Muhamed
Podgaj 30
Vogošća
4
Ademović (Adem) Himzo
Mahmuta Bušatlije 44
Novi Grad
5
6
7
Ademović (Šućro) Sead
Adilović (Adem) Memsud
Adilović (Nezir) Nazif
Ćamila Avdića 20
Mahmuta Mahmutovića 7
Igmanska Cesta 70
Novi Grad
N.Sarajevo
Ilidža
8
Aganspahić (Adem) Fadil
Muhameda ef. Pandže 49
N.Sarajevo
9
10
Agić (Hasan) Ibrahim
Agić (Ibrahima) Mirza
Husage Čišića 73
Kovači Čikma 2
Centar
Stari Grad
11
Agić (Omer) Ramiz
Sprečanska 5
N.Sarajevo
12
Ahatović (Ramiz) Zlatan
Halilovići 41
Novi Grad
13
14
15
16
Ahmetspahić (Mustafa) Safet
Aličić (Čeho) Salko
Aličković (Smajl) Senad
Alić (Adil) Sabina
Balibegovići 24
Pastrma 3
Nova Cesta 2 Semizovac
Rosulje VIII 60
Ilijaš
Stari Grad
Vogošća
Vogošća
17
Alić (Edhem) Mirsad
Trg Oteškog Bataljona 26
Ilidža
18
Alić (Mehmed) Hedib
Basamci 2-Bistrik
Stari Grad
19
Alić (Šaban) Munir
Briješće brdo 101
Novi Grad
20
21
Alić (Zahir) Kasim
Alispahić (Aljko) Senad
Hladivode 109
Šerifa Loje 30
Stari Grad
Novi Grad
22
Alispahić (Taib) Dževad
Ljubinići 136
Ilijaš
23
24
25
26
27
Aljić (Muhamed) Mustafa
Aljić (Safet) Ekrem
Ašćalić (Mehmed) Nermin
Avdagić (Rasim) Zijad
Avdić (Hasan) Ćamil
Vratuša 114
Sulejmana Paćariza-Hodže 7
Lješevo
Orahov Brijeg do 30
Mihaljevska
Ilijaš
Novi Grad
Ilijaš
Vogošća
Novi Grad
28
Avdić (Husejin) Senada
Halilovići 31
Novi Grad
29
Avdurahmanović (Hajrudin)
Muhamed
Krivoglavci I do54
Vogošća
List 1/15
Obrazloženje
biro ok, šta je sa suprugom?, nije
dobivao
nema status borca, nema jednu
godinu
van roka
penzija 410 km, nije dobivao,
poresko uvjerenje?
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
Enes biro ?nije dobivao
biro ok, pripadnost armiji? Poresko
uvjerenje?
92-94 razlog demobilizacije
penzija 415 km, med dok cenzus
penzija 322 km, 92-93 razlog
demobilizacije? Nije dobivao
plata 498 km, 92-94 razlog
demobilizacije, cenzus
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
inv 360 km, nije dobivao cenzus
JNP 400km, nije dobivao
2013,primanja za Mirsada,
van roka
biro ok, nije dobivao, poresko
uvjerenje?
dobio 2013
primanja za oboje ili biro?
biro ok, nije dobivao 91-94 razlog
demobilizacije
dobio 2013, lažna izjava
van roka
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
van roka
plata 680 km, izjavu potpisala
supruga? Za Senadu nema pripadnost
Armiji, muž borac, ZD-o kanton muž
prijavljen
primanja za Muhameda? Nije
dobivao
30
31
32
33
Avdurahmanović (Ševko) Adil
Bajraktarević (Ahmet) Arifa
Bajraktarević (Rendiz) Suljo
Bajramović (Hakija) Ismet
Krivoglavci I
Donji Kotorac Tuneli 5
Mahmutovac 13
Rosulje
Vogošća
Ilidža
Stari Grad
Vogošća
dobio 2013
inv 315 km, cenzus
biro ok, dobio 2013, lažna izjava
van roka
34
Baković (Aziz) Elvedin
Hamida Beširevića 281
Ilidža
nepotpun poreska, biro?nije dobivao
35
Baltić (Avdul) Hašim
Kodžina 30
Novi Grad
36
37
38
39
40
41
Baričanin (Milovan) Đorđo
Bašić (Safet) Amir
Bašić (Zićro) Senad
Bečić (Ibro) Nesib
Bećar (Avdo) Nermin
Bećirević (Redžo) Šefko
Sedrenik 314
Hameda Hodovića 63
Behdžeta Mutevelića 37
Blažuj 70
Alića Bara 66
Vitkovac Čikma 12
Stari Grad
Novi Grad
N.Sarajevo
Ilidža
Ilijaš
Novi Grad
42
Bećiri (Met) Izeta
Vrbovska 67
Novi Grad
43
Bećirović (Bego) Husejin
Sulje Jahića 82
Novi Grad
44
45
Bećirović (Husejin) Elmedin
Bećirović (Osman) Mušan
Safeta Ahmetspahića 39
Ljubinići 179
Novi Grad
Ilijaš
46
Bećirović (Osman) Sajma
Blažuj Zujevinska 38
47
48
49
50
51
52
53
54
Bećirović (Taib) Derviš
Beganović (Alija) Edib
Beganović (Esad) Ešref
Beganović (Mehmed) Miralem
Beganović (Rasim) Sabit
Beganović (Salih) Mehmed
Begović (Živojin) Zlatica
Bejtić (Edhem) Said
Breza
Gornje Čebedžije 21
Bosanski put Lamela 2
M.Đoke bb
Ljubinići
Kadarići bb
Suvada Đulimana
Čitlučka 24
Hadžići
Stari Grad
Ilijaš
Hadžići
Ilijaš
Ilijaš
Ilidža
Ilidža
55
Bektašević (Nasuf) Nasuf
Mehmeda Mujezinovića 27
Stari Grad
56
57
58
Berkić (Suljo)Meho
Bešić (Bajro) Ramiza
Bešić (Bego) Fahrudin
126.Brigade 2
Dajanli Ibrahim Bega
Mlini 1
Ilijaš
Centar
Ilijaš
59
Bešić (Mejra) Rešad
Dejanli Ibrahim Bega 8
Centar
60
61
62
63
64
65
66
67
Bešić (Omer) Mirsad
Bešić (Orhan) Rašid
Bešić (Redžo) Emira
Bešić (Tahir) Amira
Bešić (Vehbija) Hiba
Beširević (Šaban) Mehmed
Beširović (Sefer) Mehmed
Bešlić (Redžo) Ismet
J.Slavenskog 4
Dajanli Ibrahim Bega bb
Paljevska 6
Adema Buče 479
Mekote do 80
Sovrle 107
Halimhodžina 20
Grivići 179
Ilidža
Centar
Novi Grad
Novi Grad
Ilidža
Ilijaš
Stari Grad
Hadžići
68
Bešlić (Šaban) Šemsudin
Donja Luka
69
70
71
Bešlija (Osman) Meho
Bešlija (Vejsil) Mujo
Biber (Mujo) Sulejman
Bosanski put 41
Karašnica
Rafaela Gaona 58
72
Bibić (Meho) Mehmed
Kamenica
Ilijaš
73
Bibić (Muhamed) Amel
Kamenica
Ilijaš
74
Bijelonja (Zejnil) Mustafa
Delijaši
75
76
Bjelak (Muharem) Hajrudin
Blekić (Teufik) Asim
R.F.Spahe Čikma 56
Ugorsko II 25
Ilidža
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Novi Grad
Trnovo
N.Sarajevo
Vogošća
List 2/15
biro ok, nije dobivao, nema
pripadnost armiji?
biro?primanja?
dobio 2013
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
nepotpun
biro, pripadnost armiji?
nije dobila, biro ok, muž?rodni list
djeteta?
biro ok, nije dobivao, poresko
uvjerenje?
dobio 2013
dobio 2013
biro ok, nije dobivao, nema staus
borca 95-96
dobio 2013
biro ili primanja za suprugu?
dobio 2013
nije dobivao, poresko uvjerenje?
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
van roka
porezni obveznik
nije dobivao, biro ili primanja?rodni
list?
dobio 2013
van roka
dobio 2013
primanja za suprugu ili biro, nije
dobivao
dobio 2013, lažna izjava
van roka
van roka
nema pripadnost armiji?
inv 360 km, cenzus
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
92-93 razlog demobilizacije
Primanja za Šemsudina ? Nije
dobivao
dobio 2013, lažna izjava
penzija 532 km, šta je sa sinom?
dobio 2013, lažna izjava
biro ok, nije dobivao, uvjerenje o
pripadnosti?
pripadnost armiji?
penzija 149 km, šta je sa
sinom?poresko na ime sina i snahe
nije dobivao, 981 km cenzus
dobio 2013
77
Bogučanin (Ahmet) Safet
Novopazarska 421
Novi Grad
78
Boračić (Ibro) Šaćir
Mejdan 63
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
Borozan (Ramo) Senad
Bosno (Ismet) Adnan
Bostandžija (Mustafa) Senad
Bošnjak (Rasim) Hatidža
Bošnjak (Salko) Salih
Bradić (Azem) Adnan
Brekalović (salko) Mustafa
Brkanić (Šerif) Šahzija
Brkić (Đulan) Rizvo
Budiša (Franjo) Miroslav
Baruthana 77
Ramića Banja 17
Triglavska 84
Miševići 237
Miševići 237
Hadžići
Dragana Kulidžana 11
Slatinski put 49
Porodice Korkuta do 20
Stara Željeznička stanica 7
Stari Grad
Stari Grad
N.Sarajevo
Hadžići
Hadžići
Ilijaš
Ilidža
Vogošća
Novi Grad
Vogošća
89
Bukva (Abid) Aziz
Briješče Brdo 103
Novi Grad
90
91
92
93
Bukva (Salih) Ćamil
Bulić (Osman) Ćazim
Buljubašić (Husein) Esed
Bumbulić (Jusuf) Zijad
Paje 3
Bostarići 21
Moševačka
Polomska 22
Stari Grad
Stari Grad
Ilijaš
Ilijaš
94
Bunar (Hamdo) Edina
Rogačići 149
Ilidža
95
96
Burejić (Husein) Hanifa
Burić (Abid) Nusret
Halida Kajtaza 44
Ahmeda Rizve 62
Centar
Vogošća
97
Čajić (Huso) Senad
Ušivak
Hadžići
Hadžići
van roka
kućna lista?primanja za
suprugu?penz 323 km, nije dobivao
dobio 2013, lažna izjava
nije dobivao, primanja za suprugu?
dobio 2013
nepotpuna, sve fali, osim poreske
penzija 306 km, nije dobivao,
primanja za suprugu, porezna za
nije nosilac prava
van roka
van roka
plata 638 km, nije dobivao, cenzus
van roka
primanja 713 km, nije dobivao,
cenzus
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013, lažna izjava
prošla godina, na ime muža dobiven
ogrjev. Edina razlog demobilizacije?
šta je sa sinom?
dobio 2013, lažna izjava
kućnu listu i izjavu potpisala
supruga?
van roka
dobio 2013
van roka
pen-inv 449 km, nije dobivao, med
dok cenzus
nema pripadnost armiji?nije dobivao
dobio 2013, lažna izjava
biro , 91-92 razlog demobilizacije
dobio 2013
dobio 2013, lažna izjava
razlog demobilizacije?
nema primanja, 92-94 razlog
demobilizacije
nije dobivao, primaja ili biro za
oboje ševku i jasminu
nema primanja, 92-94 razlog
demobilizacije
nije dobivao, plata 568 km, poresko
uvjerenje?
Salko biro?, nije dobivao
N.Sarajevo
penzija 460 km, cenzus, nije dobivao
Muhameda Hadžijahića 7
Centar
115 Ćatić (Husnija) Fikreta
Blažuj - Zujevinska 15
Ilidža
116 Ćatić (Mujo) Salko
Rafaela Gaona 38
Novi Grad
117 Ćato (Himzo) Fadil
118 Ćelja (Hadžija) Fatima
Ahmeda Rizve
Humska 630
Vogošća
N.Sarajevo
119 Ćesko (Franjo) Mira
Luke 96
120 Ćesko (Ibro) Almir
Obhodža 30
dobio 2013
Šta je sa suprugom? Razlog
demobilizacije?
biro ok, nije dobivao, šta je sa
suprugom
dobio 2013, lažna izjava
penzija 310 km, cenzus
penzija 326 km, pripadnost Armiji
muža ili podnosioca zahtjeva?
dobio 2013
Ilidža
98 Čakar (Ragib) Fadil
99 Čalija (Zahid) Vahid
100 Čaušević ( Hasan) Nura
Paljevska 67
Muhameda ef.Pandže 363
Žgarići 38A
Novi Grad
N.Sarajevo
Stari Grad
101 Čaušević (Omer) Alija
Humska 630
N.Sarajevo
102
103
104
105
106
107
Smaje Pikala 311
Trzanj 90
Ćamila Sijarića 5
Osenik 2
Novopazarska do 167
Garovci
Novi Grad
Hadžići
N.Sarajevo
Hadžići
N.Sarajevo
Hadžići
Čavkušić (Bismo) Rifet
Čekrlija (Alija) Đemail
Čelik (Zaim) Mirsudin
Čolo (Ramo) Sifet
Čolpa (Zaim) Munib
Čomor (Agan) Ismet
108 Čomor (Alija) Vejsil
Ušivak 44
Hadžići
109 Čomor (Bećir) Ševko
Resnik 66
Hadžići
110 Čomor (Duran) Salih
Ušivak
Hadžići
111 Čomor (Halil) Osman
G.Velešići 79
112 Čomor (Selim) Salko
Garovci
113 Čorbo (Pašo) Sejdefa
Zagrebačka 65
114 Čustović (Omer) Zlatko
N.Sarajevo
Hadžići
Stari Grad
List 3/15
121
122
123
124
125
126
127
128
129
Ćiva (Avdija) Fadila
Ćorović (Munib) Mirsada
Ćorović (Zajko) Azim
Ćosić (Salko) Nadža
Ćosić (Šaban) Ševal
Ćukaz (Adem) Admir
Ćukle (Atif) Ismet
Ćurevac (Hasib) Muzafer
Dacić (Šaban) Samir
Kamenica
Ramiza Alića 97
Vladimira Preloga 28
Salkanov Han
Sovrle 24
Tinohovska 83
Adema Buča 356
Aerodromska 44
Kodžina 99
130 Dahalić (Abdurahman) Halil
Kadarići 34
131 Darman (Safeta) Elvir
Carina 1
132 Dedajić (Osman) Zumra
Mitra Šućura 7
133
134
135
136
Ušivak 112
Dolina Mira 9
Krivoglavci II 17
Čebedžije 29
Dedović (Husein) Nedžad
Delalić (Alija) Vezirka
Delić (Jusuf) Sulejman
Delić (Smail) Munib
Ilijaš
Vogošća
Novi Grad
Ilijaš
Ilijaš
Hadžići
Novi Grad
Ilidža
Novi Grad
Stari Grad
biro, 92-94 razlog demobilizacije
dobio 2013
dobio 2013, lažna izjava
dobila 2013
dobio 2013, lažna izjava
nije dobivao, primanja za oboje?
van roka
dobio 2013
dobio 2013
nije dobivao, primanja za Halila za
2014 god?
nije dobivao, poresko uvjerenje?
Vogošća
penzija 360 km, nije dobivao, cenzus
Hadžići
Novi Grad
Vogošća
Stari Grad
dobio 2013
biro ili plata?
dobio 2013
92-94 razlog demobilizacije
primanja ili biro Amir, šta je sa
suprugom?
Ilijaš
137 Demir (Omer) Amir
Karamušići 122
138 Demirovski (Smajo) Sanel
Spasoje Blagovčanina 45
139
140
141
142
143
144
145
Karašnica
Samira Radovca 12
Podgaj 40
Sovrle 40
Sudići
Josipa Vancaša 34
Gornji Zovik 102
Ilijaš
Novi Grad
Vogošća
Ilijaš
Ilijaš
Centar
Hadžići
146 Divović (Ahmo) Uma
Ferida Srnje
Novi Grad
147 Divović (Zejnil) Pašo
Bistrik 66
Stari Grad
148 Dizdarević (Rasim) Sabahudina
149 Dorić (Ismet) Jusuf
150 Dovadžija (Ramo) Asif
Karašnica bb
Abdurahmana Muharemije 66
Bosanski put
Ilijaš
Centar
Ilijaš
151 Drndić (Šućro) Mesud
Zaulica 16
Ilidža
152 Dudo (Adil) Omer
Velešići 68
N.Sarajevo
153 Dudo (Ramiz) Salko
Gornji Velešići 65
N.Sarajevo
154
155
156
157
158
159
160
Baruthana 66
Jošanička 165
Ljubinići
Jošanička 26
Brezanska do 41
Kadarići bb
Nusreta Brkića 52
Stari Grad
Vogošća
Ilijaš
Vogošća
Novi Grad
Ilijaš
Novi Grad
nepotpun, sve fali
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
dobio 2013, lažna izjava
biro, razlog demobilizacije
penzija 570 km, cenzus, primanja za
sina ili biro?
Pašo biro, supruga ???biro, nije
dobivao
dobila 2013, lažna izjava
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013, lažna izjava
supruga Aida dobila 2013, Mesud
razlog demobilizacije
razlog demobilizacije?
penzija 323 km, primanja ili biro za
supruga?
dobio 2013
dobio 2013
dobio 2013
šta je sa suprugom i zetom?
dobio 2013
pripadnost armiji, biro ok
dobio 2013
161 Džaltur (Fadil) Mahira
Lasički Drum 27
Ilidža
biro ok, 92-94 razlog demobilizacije
162 Džanko (Adem) Jusuf
Reisa Fehima Spahe 66
N.Sarajevo
163
164
165
166
Blagovac 102
Novopazarska do 74 b
Kanara 26
Himze Mekića 23
Vogošća
N.Sarajevo
N.Sarajevo
Ilidža
Dervišević (Salem) Bahrudin
Devedžija (Mehmed) Fehim
Dević (Derviš) Emin
Dević (Ibro) Amir
Dević (Sulejman) Kadir
Diglisić (Sado) Senad
Dinar (Mujo) Kasema
Duraković (Hasib) Nusret
Duraković (Meša) Ramiz
Duraković (Sabit) Idriz
Duraković (Šeho) Zulhida
Duran (Rasim) Šefik
Durić (Rasim) Šahtan
Durmiš (Hasan) Ramo
Džano (Ibro) Kasim
Džano (Rašid) Džemal
Džekman (Mušan) Mujo
Džeković (Redžo) Riad
Ilidža
List 4/15
Vogošća
penzija 326 km, med dok, nije
dobivao, 92-94 razlog demobilizacije
rješenje iz 99.god, primanja?poresko
uvjerenje?
dobio 2013, lažna izjava
primanja za sina ili biro?nije dobivao
dobio 2013
biro ok, dobio 2013, lažna izjava
167 Dželilović (Zilko) Adnan
168 Dževlan (Ibro) Salko
Kućice 69
Jošanička 36
169 Džindo (Ćamil) Vahid
Ćamila Sijarića 36
N.Sarajevo
170
171
172
173
Balbegovići 22
Ljuninići
Bogumilska 40
Krivoglavci I do 47
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Vogošća
Džindo (Omer) Emin
Džindo (Omer) Ismet
Džinić (Vahid) Semir
Džinić (Zahid) Salem
Hadžići
Vogošća
174 Džuho (Rasim) Fehim
Vitkovac 138
Novi Grad
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
Aleksandra Puškina 57
Trebevička 92
Miševići 100
Trebinjska 32
Kanara 47
Ablakovina Čikma
Bakije Sokak 67
Polomska 118
Donja Jošanica I 45
Tjepovački put 54
Zije Krajine 21
Pehlivanuša 74A
Mrakovo
Lješevo
Centar
Centar
Hadžići
Novi Grad
N.Sarajevo
Stari Grad
Stari Grad
Ilijaš
Vogošća
Novi Grad
Ilidža
Centar
Ilijaš
Ilijaš
Đedović (Numo) Ago
Đelkić (Mustafa) Adnan
Đendušić (Jusuf) Nermin
Đidelija (Džemail) Munevera
Đogić (Ibrahim) Azmir
Đono (Mušan) Mirsad
Đugum (Salih) Islam
Ehlić (Lutvo) Refik
Esadović (Selim) Esad
Eskija (Salko) Elmedina
Fako (Asim) Memsud
Fazlić (Asim) Ramiz
Fazlić (Rešad) Suzan
Fazlić (Zahid) Eđnan
189 Fazlović (Muradif) Samir
Bratunačka Cesta 43
190 Fetahović (Nafija) Halid
191 Fišo (Muharem) Sulejman
Marice Uherke 21
Trzanj 33
192 Gaković (Hilmo) Ramiz
Braće Fazlić 12
Novi Grad
193
194
195
196
Alibega Firdusa 31
Alije Nametka 22
Polomska 40
Hošin Brijeg39
Novi Grad
Stari Grad
Ilijaš
Stari Grad
Garbo (Šefik) Almir
Gaši (Šemsi) Naim
Gazibara (Nezir) Mahmut
Gerin (Alija) Mujo
Ilidža
Ilidža
Hadžići
197 Gigić (Alija) Irfan
Beganovi
198
199
200
201
202
Sovrle
Bakije Sokak 51
Kovačevac 202
Boguševac 24
Boguševac 24
Ilijaš
Stari Grad
Ilidža
Stari Grad
Stari Grad
203 Gojak (Đule) Baho
Kodžina 131
Novi Grad
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
Aerodromska 54
Guše Jankovića 3
Korča 68
Nadlipe Čikma 11
Haladivode 39
Rakova Noga bb
Ribarići
Fra Antuna Knežević 10
Bjelašnička 29
Kodžina 38
Hadželi 12
Kamenolom 78
Paje 17
Ilidža
Ilidža
Hadžići
Stari Grad
Stari Grad
Ilijaš
Ilijaš
Novi Grad
Ilidža
Novi Grad
Hadžići
Ilidža
Stari Grad
Gladović (Bećir) Sead
Glodžo (Fadil) Nezir
Gobeljić (Ahmet) Hajrudin
Gogalija (Abdulah) Faruk
Gogalija (Ibrahim) Merima
Gojak (Izet) Edib
Gojak (Izet) Munib
Golubić (Dervo) Nihad
Granulo (Mujo) Nurko
Grezda (Muhamed) Dželaludin
Gurda (Avdo) Bijad
Gušić (Ibrišim) Mustafa
Gušo (Asim) Senad
Guta (Ahmet) Ahmo
Habul (Fehim) Avdo
Hadžiahmetović (Hasib) Adnan
Hadžiahmetović (Meho) Muharem
Hadžić (Zulfo) Muhamed
Hadžići
List 5/15
razlog demobilizacije?
van roka
plata 378 km, 92-94 razlog
demobilizacije
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013, lažna izjava
razlog demobilizacije?
rodni list iz 88 god. U rodnom listu
oženjen?
dobio 2013
dobio 2013
dobio 2013
dobio suprug Mustafa 2013
porezni obveznik
dobio 2013
dobio 2013
dobio 2013
supruga?poresko uvjerenje?
šta je sa suprugom?
dobio 2013, lažna izjava
med dok. 210 km, dobio 2013.
dobio 2013
dobio 2013, lažna izjava
rješenje iz 2001. god rvi, šta je sa
suprugom?
dobio 2013
van roka
primanja za oboje?poresko uvjereje?
Nije dobivao
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
nema 1 god Armije
dobio 2013
nije dobivao, biro ok, 92-94 razlog
demobilizacije
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
van roka
van roka
penzija 106 km, nije dobivao,
poresko uvjerenje
dobio 2013
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
nije dobivao, poresko uvjerenje?
biro, poresko uvjerenje?
nema jednu godinu Armije
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
dobio 2013, lažna izjava
biro, 92-93 razlog demobilizacije
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013, lažna izjava
biro ok, razlog demobilizacije?
217 Hadžović (Hašim) Sead
218 Hadžović (Šaćir) Amir
Safeta Zajke 404
Porodice Prašović 8
219 Hafizović (Mahmut) Sabra
Alapi 5 do
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
Aleja Bosne Srebrene 57
Tihovići 68
Uglješe Uzelca 96
Sejdanovići 15
Vlaškovo
Sovrle 28
Sarajevskih Gazika 4
Ibre Ćeske 57
Halida bega Hrasnice 6
dr.Halid bega Hrasnice 83
Gornja Luka 9
Hajtić (Osman) Ahmet
Halać (Ismet) Izet
Halilagić (Ramo) Halil
Halilović (Adem) Senad
Halilović (Asim) Džemo
Halilović (Azem) Ramo
Hamzić ( Fehim) Fikret
Harbaš (Mujo) Dževad
Hasaj (Adži) Derviš
Hasaj (Hadži) Emir
Hasanović (Abdulah) Vahdet
Novi Grad
Novi Grad
dobio 2013
dobio 2013, lažna izjava
Centar
pen inv 682 km, nije dobivao, cenzus
Novi Grad
Vogošća
Ilidža
Hadžići
Ilijaš
Ilijaš
Stari Grad
Novi Grad
Ilidža
Ilidža
Ilijaš
dobio 2013
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
dobio 2013
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013, lažna izjava
van roka
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
dobio 2013, lažna izjava
inv.pen 645 km, nije dobivao Cenzus
231 Hasanović (Ćamil) Fatima
Edina Kormana 34
Vogošća
232 Hasanović (Osman) Hasan
Stara cesta Jezera 108
Vogošća
233 Hasanović (Rasim) Nevres
234 Hasanović (Rasim) Šaban
Makljen
Vratuša
235 Hasković (Šećo) Hilmija
Ilijaš
Ilijaš
616 km cenzus, med.dok - kičma,
nije dobivao
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013, lažna izjava
Abadžin put 22
Stari Grad
nije dobivao, pen inv 511 km, cenzus
236 Hasović (Nezir) Sabit
Senad Poturak Senči 51
Novi Grad
237
238
239
240
Muhmuta Bušatlije 24
Cazinska 38
Kasima Hadžića 14
Lješevo 169
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Ilijaš
Ilijaš
Ilidža
nije dobivao, inv pen 519 km,
cenzus, med dok
dodjeljena jnp
nema 1god Armije
van roka
poresko uvjerenje?
ista kućna lista, dobiveno na ime
brata
dobio 2013, lažna izjava
dobiveno na ime muža 2013. zajedno
na kućnoj listi
nepotpun
biro ok, nije dobivao, pripadnost
Armiji, ima još jedan zahtjev koji je
isto nepotpun
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
dobio 2013
van roka
dobio 2013
dobio 2013
biro ok, nije dobivao, 92-94 razlog
demobilizacije
dobio 2013
dobio 2013
Rogina 12
Stari Grad
pripadnost armiji,poresko uvjerenje?
256 Hodžić (Izet) Mirzet
257 Hodžić (Mahmut) Halil
258 Hodžić (Malaga) Bajro
Luke 28
Hasiba Brankovića 33
Blagovac IV do 13
Ilidža
Novi Grad
Vogošća
259 Hodžić (Pašaga) Almir
Donji Ivančići
Ilijaš
260 Hodžić (Ramo) Abid
261 Hodžić (Rasim) Fata
Lokve 34
Hladivode 50
Hadžići
Stari Grad
nema jednu godinu Armije
inv 44 km, 324 pio cenzus
dobio 2013, lažna izjava
nije dobivao, supruga primanja ili
biro?
primanja za Mirhetu?
523 km cenzus
Hastor (Mehmed) Senada
Hebibović (Alija) Nedžad
Hećo (Alija) Suljo
Helać (Salih) Rasim
241 Herac (Idriz) Sabahudin
Miševići 16
242 Herenda (Vehid) Edin
Brusulje 3
243 Herić (Asim) Hajrija
Bosanski put 144
Ilijaš
244 Herić (Jusuf) Fazil
Gornji Ivančići
Ilijaš
245 Herić (Jusuf) Fazil
Gornji Ivančići
Ilijaš
246
247
248
249
250
251
Ivančići
Bosanski put 144
Kraljice Jelene 78
Viteška do 92
Kenana Demirovića 29
Stanjevac do 4
Ilijaš
Ilijaš
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Ilidža
252 Hodžić (Durmo) Ferid
Humska 246
N.Sarajevo
253 Hodžić (Edhem) Sabina
254 Hodžić (Ibrahim) Omer
Malešići
Stanjevac do 1
255 Hodžić (Ismet) Samir
Herić (Selim) Jasmin
Herić (Zahid) Zejnil
Hiseni (Husejn) Ramiz
Hodžić (Arif) Ramiz
Hodžić (Aziz) Izet
Hodžić (Bećir) Fedžep
Hadžići
Stari Grad
List 6/15
262
263
264
265
266
267
268
269
Hodžić (Sulejman) Ifet
Hodžić (Zilđo) Halida
Hrelja (Ibro) Meho
Hrelja (Nazif) Alen
Hrustan (Omer) Safet
Hrustemović (Hajdar) Senad
Hrvat (Avdija) Pašaga
Hujić (Avdo) Izet
Husein Đoze 302
Donji Ivančići
Omera Šahića 6
Mehe Smailagića 41
Mejdan 74
Polomska
Vratuša bb
Karašnica 73
Ilidža
Ilijaš
Novi Grad
Novi Grad
Ilidža
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
270 Hujić (Bejadin) Nadira
Maršala Tita 58
Centar
271 Hujić (Ramiz) Mirsad
Lokve 24
Hadžići
272 Hukara (Bajro) Elvir
Kasindilska 302
273 Humić (Bećir) Amir
Vrbovska 167
Novi Grad
274 Husanović (Hurem) Mehmed
D.Raštelica 43
Hadžići
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
Glasinačka 8
Šrifa Loje 67
Vrbovska do 152
Ljubinići 67
Obala 7
Rosulje 13
Blagovac III
Ljubinići
Drinska 314
Rfaela Gaona 5
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Ilijaš
Ilijaš
Vogošća
Vogošća
Ilijaš
N.Sarajevo
Novi Grad
285 Idrizi (Uzri) Jasmin
Mustafe Muje Pašića 14
Novi Grad
286 Idrizović (Mujo) Asmir
Ranovačka 79
Novi Grad
287 Imamović (Derviš) Hamed
Ragiba Džinde 206
Novi Grad
288 Imamović (Rašid) Suljo
289 Imeri (Ševkija) Enver
105.Brigade
Nalina 14
Centar
Stari Grad
290 Islam (Hamed) Mihret
Gaj Brdo 27
Ilidža
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
Sovrle 83
Sovrle 12
I.Samakovlije 15
Habibe Stočević 6/3
Gornja Luka 119
Olivera Ibrahimovića 30
Lokve 5
Vrbovska 138
Polomska
Mehmeda Arapčića 10
Vratuša
Breka Čikma 3
Husanović (Suljo) Hasija
Husejnović (Ćamil) Hilmo
Husić (Salko) Sadik
Ibišević (Ibiš) Nijazija
Ibišević (Selman) Sejad
Ibrahimović (Hašim) Haša
Ibrahimović (Ibrahim) Hasdal
Ibrahimović (Reuf) Samed
Ibrahimović (Sakib) Muhamed
Ibričić (Jakub) Fadil
Ivazović (Ejub) Hasib
Ivazović (Mujo) Mirsad
Ivić (Mijo) Lozan
Jabučar (Mehmed) Alden
Jakubović (Šaban) Hamed
Jakupović (Ramiz) Sapko
Jašarević (Bajro) Šaban
Jašarević (Rifet) Meho
Jekalović (Sulje) Suljo
Jelačić (Juso) Asim
Jugović (Avdo) Kadrija
Junuzović (Mehmed) Ajdin
303 Jusić (Abid) Zahida
Mrakovo
304
305
306
307
308
Ljubinići
Omladinska 18
Bosanski put
Bjelugovička 74
Kamenica
Jusić (Mujo) Mirzad
Kabulović (Mustafa) Muhamed
Kadić (Ahmet) Asim
Kadrić (Ahmet) Kemo
Kadrić (Esed) Fatima
Ilidža
Ilijaš
Ilijaš
N.Sarajevo
Novi Grad
Ilijaš
Ilidža
Hadžići
Novi Grad
Ilijaš
Novi Grad
Ilijaš
Centar
Ilijaš
Ilijaš
Hadžići
Ilijaš
Novi Grad
Ilijaš
List 7/15
van roka
supruga primanja ili biro?
dobio 2013
dobio 2013
biro ok, šta je sa suprugom?
dobio 2013
dobio 2013
dobio 2013, lažna izjava
penzija 283 km, nije dobivala,
prijedlog za jnp 400 km, dobila drva
2012god.
dobio 2013, lažna izjava
primanja za suprugu?poresko
uvjerenje?pripadnost Armiji?
primanja za brata i majku?nije
dobivao
biro ok, nije dobivao, pripadnost
armiji?
van roka
dobio 2013
primanja za suprugu?
dobio 2013
dobio 2013, lažna izjava
689 km, nije dobivao, cenzus
penzija 324 km, nije dobivao
dobio 2013, lažna izjava
van roka
dobio 2013
nije dobivao, 92-94 razlog
demobilizacije
nema 1 god Armije
biro ok, nije dobivao, poresko
uvjerenje?
plata 831 km, nije dobivao,cenzus
supruga?nije dobivao
biro ok, nije dobivao, pripadnost
Armij?
nije dobivao, primanja za sve?
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013, lažna izjava
van roka
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013, lažna izjava
nema 1 god Armije
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
dobio 2013
dobio 2013, lažna izjava
šta je sa sinom? Penzija 322 km,
nepotpun
dobio 2013, lažna izjava
nije dobio, primanja za suprugu?
dobio 2013
dobio 2013, lažna izjava
92-93 razlog demobilizacije
309 Kadrić (Omer) Amir
Podvitez-Pale
Istočno Sarajevo
310 Kadrić (Suno) Sabir
311 Kadrić (Šećo) Adem
312 Kahriman (Dervo) Zijad
Naselje Ina
Musići 30
Rosulje X 20
Ilijaš
Hadžići
Vogošća
313 Kahriman (Mušan) Šaban
Kalemova 24
Centar
314 Kalaba (Meho) Fehim
Humska 419
N.Sarajevo
315 Kalember (Salih) Nedžad
Korča 698 Tarčin
316 Kalkan (Rasim) Munir
Boguševac 30
317 Kaltak (Juso) Rifet
Husein Đoze 348
Ilidža
318 Kamber (Ismet) Nedžad
Porodice Foht 63
Centar
319
320
321
322
323
324
Sovrle
Ahatovačka do 40
Malešići
Sovrle II 16
Polomska 126
Mrakovo 385
Ilijaš
Novi Grad
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
325 Karić (Mehmedalija) Sedat
Bumbul česma 37
Stari Grad
326 Karić (Rasim) Amel
327 Karić (Rifet) Ramiz
Muhameda ef. Pandže 26
Muhameda ef. Pandže 28
328 Karišik (Nail) Mehmedalija
Gazi Mehmed paše Fidahića 6
Novi Grad
329 Karkelja (Hajdar) Edib
330 Katana (Zajko) Esad
Boguševac
Samira Radovca 47
Stari Grad
Novi Grad
331 Kavaz (Dobrimir) Alisa
Bakarevići 22
Stari Grad
332 Kazić (Mehmed) Medaris
333 Kerken (Alija) Jasmin
334 Kevrić (Zahir) Alvir
Trzanj 84
Kamenica 58
Amira Krupalije do 99
Hadžići
Stari Grad
Novi Grad
poresko uvjerenje? Primanja za
suprugu ili biro?
dobio 2013
dobio 2013, lažna izjava
nije dobivao, primanja za suprugu?
penzija 425 km, cenzus, med.dok.,
roditelji šehida
penzija 326 km, nije dobivao,
poresko uvjerenje?
dobio 2013, lažna izjava
primanja za Munira, 92-94 razlog
demobilizacije?
van roka
penzija 226 km, nije dobivao, 92-94
razlog demobilizacije.
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
dobila 2013, lažna izjava
nije dobivao, primanja ili biro?
dobio 2013, lažna izjava
penzija 358 km, nije dobivao,
poresko uvjerenje?
nepotpun
dobio 2013, lažna izjava
plata 350 km, nije dobivao, poresko
uvjerenje?
van roka
dobio 2013, lažna izjava
biro ok, nije dobivao, 92-94 razlog
demobilizacije?
Medaris biro??nije dobivao
dobio 2013
dobio 2013, lažna izjava
335 Klapuh (Muharem) Halid
Vilsonovo šetalište 12
N.Sarajevo
pen inv 623 km, nije dobivao, cenzus
336 Klapuh (Salko) Sehija
337 Kolenda (Ramo) Fadil
338 Korač (Huso) Hamed
Velika Berkuša 24
Vitkovac 252
Brezanska do 41
Stari Grad
Novi Grad
Novi Grad
339 Koristović (Husein) Drenko
Prvomajska 35
Novi Grad
340 Korjenić (Husin) Haris
341 Korkutović (Šaban) Šahbaz
342 Kosovac (Šaban) Esad
Jošanička 159
Vratuša 70
Vratuša
Vogošća
Ilijaš
Ilijaš
343 Kovač (Husnija) Enver
126 Ilijaške brigade
344
345
346
347
348
Sedrenik 40c
Sarajevskih Gazika 22
Lužansko polje 167
Hašima Spahića 37
Popovići 56
Stari Grad
Stari Grad
Ilidža
Ilijaš
Ilijaš
92-94 razlog demobilizacije
van roka
dobio 2013
nije dobivao, pen 207 km, 92-94
razlog demobilizacije
dobio 2013
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
biro ok, nije dobivao,pripadnost
Armiji?
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
dobio 2013, lažna izjava
nema jednu godinu Armije
primanja za Mufida? Nije dobivao.
Kapidžić (Ibrahim) Mehmed
Karavdić (Akif) Saib
Karavdić (Suno) Bećir
Karavdić (Vejsil) Nura
Karavdić (Zuhdija) Atif
Karčić (Šerif) Mustafa
Kovač (Smajo) Emir
Kovačević (Alija) Ibro
Kovačević (Hamed) Alija
Kozić (Fikret) Adis
Kozić (Nezir) Mufid
Hadžići
Stari Grad
Centar
Centar
Ilijaš
349 Krčalo (Sulejman) Sulejmen
Korča 90
Hadžići
penzija 434 km, nije dobivao, cenzus
350 Krko (Ahmed) Ramiz
Donja Vogošća
Vogošća
351 Krupalija (Omer) Haša
Rogatička 46
poresko za Ramiza
penzija 360 km, poresko uvjerenje?
Cenzus? poresko naknadno
dostavljeno
Novi Grad
List 8/15
352
353
354
355
356
357
Rifata Burdževića
Zeleni put 102
Barica 141
Samira Radovca 22
Sovrle 141
Vitkovac Čikma 1
Novi Grad
Ilidža
Vogošća
Novi Grad
Ilijaš
Novi Grad
358 Kunić (Džano) Bajro
Sulje Jahića 50
Novi Grad
359
360
361
362
363
364
365
Nadira Kafedžića 26E
Ferida Srnje 43
Hladivode 66
Paljevska 110
Vlakovo 268
Fra Matije Divkovića 6
Ferida Srnje 37
Novi Grad
Novi Grad
Stari Grad
Novi Grad
Ilidža
N.Sarajevo
Novi Grad
366 Leđen (Suljo) Safet
Nadira Kafedžića
Novi Grad
367 Lelo (Adem) Sejad
368 Lelo (Adem) Suad
Ljubinići bb
Ljubinići bb
369 Lepir (Osman) Muradif
Kukuljac (Muslije) Zajko
Kukuljac (Zulfo) Junuz
Kulić (Ramo) Pašaga
Kulovac (Sejfo) Hazim
Kulovac (Suljo) Hajrudin
Kundak (Ređo) Sarija
Ilijaš
Ilijaš
primanja za Zajku, nije dobivao
dobio 2013
dobio 2013
dobio 2013
dobio 2013
primanja ili biro za suprugu?
kućna lista?, poresko
uvjerenje?,primanja za Bajru?
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
dobio 2013
dobio 2013, lažna izjava
cenzus
dobio 2013, lažna izjava
nepotpun, kućna
lista?primanja?poresko uvjerenje?dostavljeno samo poresko uvjerenje
ostalo ništa
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013, lažna izjava
Abalakovina 6
Stari Grad
penzija 434 km, nije dobivao, cenzus
370 Ligata (Izet) Zumra
371 Lojić (Adil) Fadil
372 Lugušić ( Nurko) Nermin
Vitkovac 139
Karaula bb
Kamenolom 129
Novi Grad
Ilijaš
Ilidža
373 Lujinović (Dervo) Fahrudin
Nahorevska do 185
Centar
374 Lukovac (Ismet) Mevlida
Vejsila Ćurćića 24
Novi Grad
375 Lužaić (Emil) Josip
H.Kajtaza 32
376
377
378
379
380
Remze Ahmetovića 170
Behdžeta Mutevelića 53
Školska 11
Hotonj 3
Muhameda ef. Pandže 407
Ilidža
N.Sarajevo
Ilidža
Vogošća
N.Sarajevo
381 Maslahat (Kasim) Đemal
Dolačka 86
Novi Grad
382 Masleša (Alije) Meho
383 Masleša (Osman) Salih
Ušivak 106
Mahmuta Mahmutovića 31
Hadžići
N.Sarajevo
384 Masleša (Ramo) Vezir
Garovci 120
385
386
387
388
389
390
391
Misoča
Numan Paše Ćuprilića 144
Kadarići 11
Sovrle 20
Abdurahmana Muharemije
Balibegovići
Balibegovići
Ilijaš
Novi Grad
Ilijaš
Ilijaš
Centar
Ilijaš
Ilijaš
penzija 323 km, cenzus
dobio 2013
dobio jnp
2x penzija 656, med dok, psihički
bolesnik žena, cenzus
nepotpuna dokumentacija, 861 km
cenzus
primanja penzija 387 km, 92-94
razlog demobilizacije
nepotpun
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
nije dobivao, primanja za Zehrida?
nije dobivao, primanja za suprugu?
nije dobivao, biro, 92-94 razlog
demobilizacije?
dobio 2013
dobio 2013
biro ok, nije dobivao, poresko
uvjerenje?
dobio 2013, lažna izjava
1.506 km, nije dobivao, cenzus
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
razlog demobilizacije?
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013, lažna izjava
Vogošća
penzija 562 km, nije dobivao, cenzus
Ilijaš
Ilijaš
Stari Grad
Centar
Stari Grad
pen.-inv 556 km, cenzus
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
dobio 2013
dobio 2013
Kunić (Mujo) Miralem
Kunić (Nukica) Mirsad
Kuršumović (Salem) Nihad
Kurtić (Omer) Hajrudin
Kurtović (Edhem) Hajrudin
Kurtović (Ešref) Fehim
Kutinčić (Suljo) Ševko
Madeško (Mušan) Ekrem
Mahović (Fejzo) Munib
Malagić (Džemo) Nedžad
Mandra (Zehrid) Zehrid
Marić (Ivan) Jadranko
Matoruga (Asim) Miralem
Medić (Ramo) Devlija
Medić (Šaban) Sefer
Medić (Zahid) Nijaz
Međuseljac (Abid) Sabaheta
Mehmedović (Adem) Adil
Mehmedović (Adem) Suljo
Centar
Hadžići
392 Mehmedović (Suljo) Ramiza
Blagovac 13
393
394
395
396
397
Karašnica 39
Vratuša
Lipe 22
Abdurahmana Muharemije do 19
Čorbađi Dede Mustafaga 5
Mehmedović (Šačir) Ahmet
Mehmeti (Hasan) Elvir
Mekić (Ismet) Hamdija
Mekić (Meho) Aljo
Mekić (Mustafa) Agan
List 9/15
398 Memović (Nezir) Sabahudin
Mustajbega Ličkog
Stari Grad
biro ok, razlog demobilizacije 92-94
399
400
401
402
Donji Hotonj
Vrbovska do 152
Misoča
Nova Cesta 57
Vogošća
Novi Grad
Ilijaš
Vogošća
403 Milić (Nazif) Izet
Bakije Sokak 63A
Stari Grad
404 Milić (Osman) Mesud
Sederenik mali 57
Centar
405 Mišić (Ismet) Izet
Šanac 40
406 Mizdrak (Džemail) Senahid
407 Morina (Alije) Alma
Gračanica
Moševačka 55
408 Mudželet (Nedžib) Amir
Asima Čamdžića 1
409 Muftić (Alija) Bego
Polomska 50
410 Mujan (Alija) Jusuf
Resnik bb
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
penzija 375 km, 92-94 razlog
demobilizacije, med dok
penzija 324 km, 92-93-razlog
demobilizacije
penzija 327 km, 91-93 razlog
demobilizacije?
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013, lažna izjava
primanja za roditelje, rješenje za RVI
ili razlog demobilizacije
dobio 2013
biro ok, kućna lista?poresko
uvjerenje?nije dobivao
411 Mujezin (Ahmo) Rasim
Ferida Srnje 25
Novi Grad
nije dobivao, pen inv 776 km, cenzus
412 Mujezin (Ismet) Idriz
413 Mujić (Šaćir) Šakir
Bostarići 23
Sovrle 40
Stari Grad
Ilijaš
414 Mujkić (Abdulah) Džemail
Doljanska 32
Novi Grad
415
416
417
418
419
420
421
Miševići 73
Moševačka bb
Karašnica
Boguševac 40
Halida Kajtaza 44
Drozgometva 49
Ljubinići bb
Hadžići
Ilijaš
Ilijaš
Stari Grad
Centar
Hadžići
Ilijaš
422 Muratović (Suljo) Vahid
Mehmeda Arapčića 2
Novi Grad
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
Mujezinova 3
126.Brigade 8
Drinska 9
Drinska 9
Potur Šehadijina 15
Banjer
Trg Oteškog Bataljona 32
Ljubina
Solakovići
Podgaj 39
Vrbanja 103
Kamenica
N.Naselje
Mrđana Đoke 136
Lješevo 245
Brezovačka 75
Doljanska 29
Bosanskih Gazija 29
Zmaja od Bosne 63
Mihaljevska
Posavska 76/A
Makljen
Cicin Han 114
Stari Grad
Ilijaš
N.Sarajevo
N.Sarajevo
Novi Grad
Ilijaš
Ilidža
Ilijaš
Ilijaš
Vogošća
Hadžići
Ilijaš
Ilijaš
Hadžići
Ilijaš
Hadžići
Novi Grad
Ilidža
N.Sarajevo
Novi Grad
N.Sarajevo
Ilijaš
Centar
van roka
dobio 2013, lažna izjava
130 km, biro supruga??nema
porezne?
primanja za Esmu biro ili penzija
biro ok, poresko uvjerenje?
dobio 2013
van roka
nije dobivao, dobila JNP
dobio 2013
dobio 2013
biro ok, u rodnom oženjen na kućnoj
listi sam?
van roka
dobio 2013, lažna izjava
rješenje o priznavanju prava?
penzija 310 km, cenzus
dobio 2013
primanja za suprugu?
van roka
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
406 km, cenzus, med dok
dobio 2013
nije dobivao, primanja za Šabana?
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
nema pripadnost armiji?
dobio 2013, lažna izjava
pen.inv 694 cenzus
dobio 2013, lažna izjava
nema 1 god Armije
primanja za suprugu?nije dobivao
dobio 2013
van roka
Merdan (Ahmed) Salko
Merdić (Rasim) Šefik
Mešetović (Atif) Sakib
Milavica (Mujo) Elmedin
Mulaomerović (Omer) Esma
Mulić (Zaho) Rafet
Muminović (Jusuf) Selim
Muminović (Omer) Mirsad
Muraja (Omer) Sadika
Muratović (Osman) Fikret
Muratović (Selman) Asim
Murtić (Salih) Sead
Musić (Delija) Adnan
Muslić (Alija) Meliha
Muslić (Mehmed) Dudija
Muslim (Selim) Ifet
Mustajbašić (Beko) Lutvija
Mutapčić (Husein) Jusuf
Nahić (Mustafa) Husein
Nahić (Mustafa) Sedik
Nahić (Tahir) Habiba
Neradin (Ago) Salko
Neretljak (Abdulah) Šaban
Neretljak (Edhem) Edin
Neretljak (Mehmed) Samir
Nevaljalović (Rasim) Vahid
Novalić (Avdo) Sulejman
Novalija (Safet) Senad
Nuhanović (Atif) Aida
Nuredinovski (Nesim) Bajram
Ohranović (Salko) Enes
Okić (Muharem) Miralem
Olovčić (Rasim) Hidaet
Omerović (Ismet) Sadija
N.Sarajevo
Trnovo
Ilijaš
Novi Grad
Ilijaš
Hadžići
List 10/15
446
447
448
449
450
451
452
Omerović (Omer) Amir
Omerović (Sabit) Mensur
Oputić (Duran) Ramiz
Orlović (Alija) Ibrahim
Oruč (Alija) Hamdo
Oručević (Pašan) Đulija
Osmanović (Emin) Rašid
Karašnica
Ibre Ćeske 47
Vejsila Ćurćića 93
Ivana Franje 10
Nebočaj do 40
Grbavička 917
Hadžići 30
Ilijaš
Novi Grad
Novi Grad
Ilijaš
Vogošća
N.Sarajevo
Ilijaš
453 Osmanović (Fehim) Kemal
Kamenica
454 Osmanović (Hasan) Reuf
455 Osmanović (Hidan) Hidajet
Gornja Luka
Blagovac IV/12
Ilijaš
Vogošća
456 Osmanović (Mustafa) Safet
Orahov Brijeg do 25
Vogošća
457
458
459
460
Mojmilska 16
Blagovac IV/12
Huseina Đoze 334
Alipašina 95A
Novi Grad
Vogošća
Ilidža
Centar
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
dobio 2013, lažna izjava
van roka
dobio 2013, lažna izjava
plata 393 km, 92-93 razlog
demobilizacije
dobio 2013, lažna izjava
van roka
primanja Safet 939 km, Selma 222,
nije dobivao, cenzus
dobio 2013
van roka
pen.-inv. 590km, supruga primanja?
postoje okolnosti iz člana 36
461 Panjeta (Began) Mujo
Kamenica 65
Stari Grad
penzija 422 km, nije dobivao, cenzus
462 Papračanin (Šaban) Mustafa
Hipodrom 74
Ilidža
463 Parganlija (Ćamil) Armin
Rogina 26
Stari Grad
464
465
466
467
468
469
Novo Naselje 94
Mahmutovac 148
Reisa Ef.Hadžiomerovića 16
Muhameda ef. Pandže
Safeta Hadžića 46
Paljevska 77
Ilijaš
Stari Grad
Ilidža
N.Sarajevo
Novi Grad
Novi Grad
470 Pitić (Ibro) Sabira
Ablakovina Čikma 11
Stari Grad
471 Podrug (Aziz) Zaim
Orahovačka do 4
Novi Grad
472 Podžić (Latif) Rusmir
473 Popović (Ragib) Jasmin
Zahira Panjete 25
Gornje Čebedžije 9
N.Sarajevo
Stari Grad
474 Prguda (Smajo) Osman
Dobrinjska 59
dobio 2013
biro ok, nije dobivao, poresko
uvjerenje?
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
dobio 2013
van roka
dobio 2013
šta je sa suprugom?
dobila 2013 na ime supruga Pitić
Samira
nepotpun primanja?poresko
uvjerenje?
nije dobivao, razlog demobilizacije?
dobio 2013
biro ok, med dok, dobio 2013, lažna
izjava
475 Pribinja (Rašid) Mehmed
Milinkladska 151
N.Sarajevo
biro ok, nema porezne? Nije dobivao
476
477
478
479
Tinohovska 55
Plavi put
Kadarići
Rafaela Gaona
Hadžići
Ilidža
Ilijaš
Novi Grad
dobila 2013
dobio 2013
porezni obveznik
razlog demobilizacije?
nije dobivao, 92-94 razlog
demobilizacije
dobio 2013, lažna izjava
penzija 324 km, poresko uvjerenje?
biro ok, nije dobivao, poresko
uvjerenje?
biro ok, poresko uvjerenje
nije dobivao, poresko
uvjerenje?primanja za Himzu?
plata 430 km, primanja za suprugu ili
biro?
dobio 2013
dobio 2013, lažna izjava
biro ok, nije dobivao, uvjerenje o
pripadnosti?
Osmanović (Stefan) Slađana
Osmanović (Šemso) Hidan
Palavra (Began) Jusuf
Panjeta (Adem) Emir
Patković (Hadžo) Ramo
Peco (Mujo) Meho
Pehilj (Sejdo) Fikret
Peljto (Rašid) Hajrija
Pervan (Alija) Šaćir
Pijuk (Adem) Hamed
Pribišić (Akif) Azra
Prljača (Esad) Hajrudin
Purak (Sabit) Osman
Puriš (Avdo) Mustafa
Ilijaš
Ilidža
480 Pustahija (Mujo) Husein
Dejzina Bikića 99
Centar
481 Pušina (Ismet) Mirsad
482 Radeljaš (Avdo) Ibran
Gornja Misoča
Nadira Kafedžića 5
Ilijaš
Novi Grad
483 Radmilović (Asim) Izet
Dumača
484 Radmilović (Ibro) Idriz
Nadlipe Čikma 9
Stari Grad
485 Radonja (Sejdo) Himzo
Reisa Fehima Spahe 61
N.Sarajevo
486 Radušić (Mušan) Mujo
Sejfudina Prohe 22
487 Rahman (Edehem) Šefik
488 Ramić (Halil) Smajo
Kodžina 33
Polomska 126
Novi Grad
Ilijaš
489 Ramić (Munib) Samir
Alibega Firdusa 63
Novi Grad
Vogošća
Ilidža
List 11/15
490 Ramović (Amir) Zamfir
Bosanskih Kraljeva 17
Novi Grad
491 Raonić (Rifet) Nermin
492 Rašti (Adem) Naser
Fojnička 6
Ahmeda Bošnjaka 1
N.Sarajevo
Ilidža
493 Rešidović (Suljo) Mirsada
Binježevo 48
Hadžići
494 Riđić (Sado) Juso
Polomska 10
Ilijaš
495 Ristić (Stevo) Boriša
Bosanskih Gazija 41
Ilidža
496 Rizvanović (Šaban) Ekrem
497 Rizvanović (Šemso) Nail
498 Rotić (Aljo) Bahir
Alipašina 197
Sovrle bb
Put mladih muslimana do 16
Centar
Ilijaš
N.Sarajevo
499 Rovčanin (Kadrija) Galip
Iza Gaja 7
Stari Grad
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
Olovska 97
Mokrine 11
Mrakovo
Mrakovo
Paljevska 110
Zahira Panjete 149 E
Ljubinići 193
Ljubinići
Remze Ahmetovića 160
Vratuša
Cicin Han 130
Blagovac IV do 13
N.Sarajevo
Hadžići
Ilijaš
Ilijaš
Novi Grad
N.Sarajevo
Ilijaš
Ilijaš
Ilidža
Ilijaš
Centar
Vogošća
nije dobivao, šta je sa
suprugom?poresko uvjerenje? 92-94
razlog demobilizacije?Samo Poresko
dostavio ostalo ništa
dobio 2013
dobio 2013, lažna izjava
penzija 323 km, razlog
demobilizacije
biro, šta je sa sinom? Penzija 360 km
512 Sekavić (Aljo) Sejfudin
105. birgade
513 Selimović (Atif) Hazim
514 Selimović (Habib) Reuf
515 Selimović (Hamdija) Nermin
Obala 93
Vratuša bb
Bosanski put 163
516 Selimović (Ibrahim) Besim
Gornji Kromolj do 42
517 Selimović (Mehmedalija) Mensur
Bosanski put 5
Ilijaš
92-94 razlog demobilizacije, nije
dobivao
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
dobio 2013
nije dobivao, primanja za
suprugu?poresko uvjernje?
dobio 2013
dobio 2013
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
dobio 2013
pripadnost armiji?
dobio 2013
dobio 2013
van roka
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013, lažna izjava
penzija-inval.620 km, cenzus
pio 260 km, supruga biro??med dok
iz 2000 god, nije dobivao
van roka
92-94 razlog demobilizacije
2014 dobio bon i JNP x 2
pio 326 km, supruga biro??, nije
dobivao
dobio 2013
518 Selimović (Zaim) Hamdija
Polomska 23
Ilijaš
biro ok, 92-94 razlog demobilizacije
519 Sijanić (Zejnil) Enes
Prvomajska 37
Novi Grad
520 Sikira (Emin) Zijad
Gornja Karaula
Ilijaš
nije dobivao, razlog demobilizacije
'91-10.02.94
dobio 2013
521 Sinanija (Esad) Senad
But.Bataljona 79
Ilidža
penzija 329 km, med.dok. Supruga?
522 Sinanović (Idriz) Refik
523 Siručić (Idriz) Enisa
524 Sivac (Alija) Huso
Ljubinići 107
Osječki put 3
Kadarići bb
Ilijaš
Ilidža
Ilijaš
dobio 2013
penzija 828 km, cenzus
primanja?
525 Smaić (Osmo) Fikret
Donja Luka
Ilijaš
biro ok, 92-94 razlog demobilizacije
526 Smajić (Amir) Mustafa
Vrandučka 44
Novi Grad
527 Smajilović (Zuhdija) Izeta
Ljubina
528 Smajlović (Nezir) Nerzeta
Humska 614
529 Smajović (Asim) Murat
Vlakovo
530 Smječanin (Jusuf) Seid
Vitkovac 272
dobio 2013
nema 1.god.Armije, Razlog
demobilizacije?
1.718 km, nije dobivao, cenzus
nije dobio, biro ok, 92-93 razlog
demobilizacije
penzija 322 km, nije dobivao,
poresko uvjerenje?
Sadiković (Huso) Mirsad
Sajnica (Ahmed) Safet
Sakić (Džemal) Ramo
Salan (Nazif) Namir
Salić (Abid) Emir
Salić (Tajib) Mehmed
Salihović (Edhem) Vahidin
Salihović (Esed) Mirsad
Salihović (Rasim) Šuhra
Salkić (Mešan) Hašim
Seferović (Ramiz) Elvedin
Sejmenović (Mujo) Đulsa
Centar
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Centar
Ilijaš
N.Sarajevo
Ilidža
Novi Grad
List 12/15
531 Softić (Džemail) Hamdija
532 Sokolar (Bego) Muharem
533 Spahić (Omer) Nihad
Goloderica 23
Polomska 33
I Bošnjačke 22
534 Sprečo (Fehim) Samira
Miševići 94
535
536
537
538
539
540
541
542
Bul.Meše Selimovića 8
Slatinski put 82
Branka Galeba 18
Nadira Kafedžića 33
Gornja Luka
Grude 26
Grude 26
Hasana Brkića 31
Subašić (Ahmed) Dilaver
Subašić (Alija) Tufo
Sućeska (Meho) Mirsad
Suljević (Mahzer) Bećir
Suljić (Idriz) Šaban
Sušić (Hasan) Samir
Sušić (Hasan) Senaid
Šabanović (Asim) Suad
Stari Grad
Ilijaš
Ilidža
Hadžići
Novi Grad
Vogošća
Centar
Novi Grad
Ilijaš
Hadžići
Hadžići
N.Sarajevo
543 Šabanović (Džulaga) Adem
Polomska 19
Ilijaš
544 Šabanović (Ismet) Fazil
545 Šabeta (Alija) Nezira
Karašnica
Medžazi 20
Ilijaš
Ilidža
546 Šabeta (Alija) Ramiz
Medžazi 20
Ilidža
547
548
549
550
551
552
Bostarići 75
Igmanskog Bataljona 27
Kodžina 103
Ablagin Sokak 27
Amira Krupalije 65
Blagovac
Šabeta (Rašid) Edhem
Šadija (Ćamil) Azemina
Šahović (Sejfo) Esed
Šalaka (Mujo) Hakija
Šaljić (Derviš) Mehmed
Šarić (Kadrija) Halid
Stari Grad
Ilidža
Novi Grad
Stari Grad
Novi Grad
Vogošća
553 Šarić (Suno) Muharem
Ljubovčići 48
554 Šatrović (Hazir) Sanela
555 Šečić (Hamid) Hajrudin
Zahira Panjete do 284
Sovrle
556 Šečić (Vejsil) Hava
Sovrle
557 Šehić (Abid) Refik
Lokve 174
Hadžići
558 Šehić (Abid) Šaha
Kamenica
Ilijaš
559
560
561
562
Mrakovo
Mlini 3
Lokve 59
Lokve 181
Ilijaš
Ilijaš
Hadžići
Hadžići
Šehić (Ahmo) Meho
Šehić (Fadila) Dževad
Šehić (Hamid) Senahid
Šehić (Muhamed) Samir
563 Šehić (Nurko) Ahmo
Mrakovo
564
565
566
567
Brezanska 82
Gornja Bioča
Kamenica
27. juli 517
Šehić (Osman) Sead
Šehić (Refik) Sahludin
Šehić (Zahid) Ibrahim
Šehović (Avdija) Hamdija
Hadžići
N.Sarajevo
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Novi Grad
Ilijaš
Ilijaš
Hadžići
568 Šehović (Edhem) Salem
dr.Silve Rizvanbegović do 32
569 Šehović (Nurija) Džemal
Viteška do 92
Novi Grad
570
571
572
573
574
575
Mustafe Kamerića 5
Vitkkovac 2
Kodžina 117
Sulejmana Pačariza Hodže
105. Brigade 19
Humska 646
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Centar
N.Sarajevo
Šenderović (Rizvo) Almir
Šesto (Ćamil) Mirhet
Šiljević (Lutvija) Mirsad
Šiljević (Vejsil) Nedžad
Šipkar (Osman) Ramo
Šito (Salko) Adem
576 Šito (Šećo) Fata
Miševići 235
577 Šljivo (Ibro) Hamida
Gradačačka 14/2
Ilidža
Hadžići
Novi Grad
List 13/15
dobio 2013
dobio 2013, lažna izjava
razlog demobilizacije?
dobiveno na ime supruga Edina
2014.?
dobio 2013
dobio 2013
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013, lažna izjava
primanja za suada i suprugu?
penzija 194 km, nije dobivao,
poresko uvjereje?
dobio 2013, lažna izjava
penzija 326 km, cenzus
penzija 326 km, razlog
demobilizacije?
primanja 253 km,
dobila 2013, lažna izjava
dobio 2013
penzija 322 km, poresko uvjerenje?
van roka
dobio 2013, lažna izjava
primanja za Muharema, snahu i
suprugu?
pripadnost armiji
dobio 2013
penzija 250 km, 92-94 razlog
demobilizacije, medi.dok.
dobio 2013
12.08.1994-16.10.1995,razlog
demobilizacije
dobio 2013
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
primanja za Ahmu, 92-93 razlog
demobilizacije
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
dobio 2013, lažna izjava
šta je sa suprugom?nije dobivao, med
dok. Dijete bolesno
biro ok, nije dobivao, 92-94 razlog
demobilizacije?
611 primanja, cenzus
nije dobivao, poresko uvjerenje?
plata 586 km, nije dobivao, cenzus
dobio 2013
dobio 2013
dobio 2013
penzija 118 km, primanja za djecu?
Kućna lista?
dobio 2013
584 Šuško (Ismet) Džemal
Gornji Osjek 22
Ilidža
585
586
587
588
589
590
Solakovići 73
Lješevo13
Hipodrom 48
D.Ibrahim bega 1
Vratuša
Vratuša 105
Ilijaš
Ilijaš
Ilidža
Centar
Ilijaš
Ilijaš
591 Tatlić (Hajdar) Mevsud
Smaila Šikala 301
Novi Grad
592 Tatlić (Hamdo) Nuhan
Hladivode 101
Stari Grad
nije dobivala, penzija 666 km,
cenzus, primanja za djecu?
dobio 2013, lažna izjava
1.110, 00km nije dobivao,cenzus
van roka
dobio 2013
van roka
nije dobivao, primaja za suprugu ili
biro
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
razlog demobilizacije?
dobio 2013
dobio 2013
biro ok, razlog demobilizacije?
nije dobivao, poresko uvjerenje?biro
ok
dobio 2013
593 Terza (Ibrahima) Halid
Mahmutovac 59
Stari Grad
penzija 322 km, na rodnom oženjen?
594
595
596
597
598
599
600
601
Bosanski put 169
Amira Krupalije 99
Braće Kršo 35
Iza Gaja 5
Duranovići 17
Fra Matije Divkovića 97
Dragovići 63
Alberta Fortisa 70
Ilijaš
Novi Grad
Vogošća
Stari Grad
Hadžići
N.Sarajevo
Hadžići
Centar
602 Turkušić (Muharem) Hasiba
Rasima Turkušića 28
Novi Grad
603 Turudić (Ramiz) Šefika
Lokve
604 Tvrtković (Alije) Mehmed
Novopazarska 390
Novi Grad
605 Uka (Meta) Nezir
606 Uzunović (Hasan) Mirsad
607 Uzunović (Hasib) Mustafa
Jajčka 28
Akufa Šeremeta 16
Požegina 7
Novi Grad
Novi Grad
Stari Grad
608 Uzunović (Mehmed) Memsud
Cicin Han 51
609 Vatreš (Asim) Enver
Rogina 119
Stari Grad
610 Velagić (Salem) Edib
Bistrik 96
Stari Grad
611 Velić (Ibro) Salko
612 Veljan (Ramo) Dževad
613 Višća (Sefer) Halil
Ljubinići252
Hameda Buljubašića 19
Ugorsko II do 45
Ilijaš
Novi Grad
Vogošća
614 Viteškić (Alija) Enes
Butmirska Cesta 66
Ilidža
615 Vladović (Faid) Sanel
616 Vlahovljak (Arif) Amra
617 Vlahovljak (Ramiz) Esed
Kromolj 122
Nahorevska do 252
Mačkareva 32
Centar
Centar
Stari Grad
618 Vrago (Fahrudin) Nedžad
Tekija 38
619 Vražalica (Hasib) Senad
Zahira Panjete do 420
N.Sarajevo
620 Vricić (Džafer) Nazif
Strošići 29
Stari Grad
621 Vučijak (Šerif) Samir
622 Zametica (Asim) Munib
Garovci 64
Kovačevac 192
nije dobivao, primanja za suprugu?
dobio 2013
primanja za suprugu?
dobio 2013
razlog demobilizacije?
dobio 2013, lažna izjava
penzija 575 km, cenzus
500 km cenzus
nije dobivala, biro za drugog sina?
Poresko za Eminu i sina? Primanja
360 km
razlog demobilizacije?
primanja za Mehmeda?med dok, nije
dobivao
penzija 322 km, pripadnost Armiji?
van roka
čl. 77 Zakona - dužnik
med dok, šta je sa suprugom?nije
dobivao
umro
plata 386 km, nije dobivao, poresko
uvjerenje?
dobio 2013
dobio 2013
penzija 589 km, med dok, cenzus
penzija 212 km, nije dobivao, šta je
sa suprugom?
postoje okolnosti iz člana 36
ne ispunjava uslove
dobio 2013
poresko uvjerenje?ček od penzije za
majku, nije dobivao
van roka
nije dobivao, primanja za suprugu?
Pripadnost armiji?
dobio 2013
šta je sa suprugom? Inv 105 km.
578 Šorlija (Ismet) Šuhra
Ragiba Džinde 39
Novi Grad
579
580
581
582
583
Ljubinići 64
Djevojačka Voda 43
Remzije Pehljivanovića 38
Binježevo 30
Alije Đerzeleza 1
Ilijaš
Novi Grad
Novi Grad
Hadžići
Stari Grad
Špijodić (Šaban) Sado
Šukalić (Hasan) Kadir
Šuman (Meho) Mevludin
Šuno (Muharem) Mušan
Šurković (Muhamed) Semir
Tabaković (Mehmed) Meho
Tabučija (Ahmeda) Adis
Tahirović (Raif) Mulaz
Tahirović (Zuhra) Mevludin
Talović (Šefik) Refidik
Tanković (Nezir) Mehmedalija
Tirić (Hamid) Alija
Totić (Mumin) Ismet
Trebinjac (Mehmed) Refik
Trnka (Bajro) Husnija
Tufo (Adem) Fikret
Tupani (Sulejman) Rizo
Turčinović (Alija) Azem
Turković (Ibrišim) Naza
Hadžići
Centar
Centar
Hadžići
Ilidža
List 14/15
623 Zametica (Ismet) Alma
Vranjače
624 Zasela (Nurko) Fehrija
625
626
627
628
Zec (Ahmet) Osman
Zec (Safet) Memnun
Zelinčević (Mihajlo) Dejan
Zolota (Huso) Halid
Centar
van roka
Sulje Jahića 6
Novi Grad
pen-inv 625km, cenzus, nije dobivao
Ibre Ćeske 59
Jarčedoli 48
Bosanski put 235
Emerika Bluma 20
Novi Grad
Stari Grad
Ilijaš
N.Sarajevo
Ilijaš
izjavu dala Alma?, nije dobivao
plate 911 km, nije dobivao cenzus
jnp-potpisan
dobio 2013
biro, na rodnom listu oženjen, na
kućnoj listi sam?
biro ok, 91-94, razlog
demobilizacije?
JNP 400km, nema godinu dana u
ARBiH,
nepotpun, šta je sa suprugom?
Novi Grad
pen-inv 684 km, nije dobivao, cenzus
629 Zorlak (Galib) Zijad
Nahorevo 115
Centar
630 Zorlak (Mehmed) Fehrija
Igamanskih Zmajeva 191
Ilidža
631 Zornić (Rasim) Mehmedali
Nedžada Mušića 35
Centar
632 Zukan (Sulejman) Edin
Ljuninići
633 Zukić (Salih) Džemila
Adema Buče 128
634 Zukobašić (Ismet) Miralem
Alipašina 243
635 Žderović (Nedžib) Hasnija
636 Žero (Ismet) Sead
637 Žiga (Hilmo) Zufer
Pandurka 45
Kamenica
Brijšće Brdo 87
Ilidža
Ilijaš
Novi Grad
638 Žiga (Omer) Hajrudin
Ranovačka 75A
Novi Grad
639 Žigović (Ibrahim) Kaćo
Vejsila Čurčića 36
Novi Grad
640
641
642
643
644
645
646
647
Mrakuša 90
Braće Tokovića 2
Braće Bućan 16
Fejze Softe 11
Avde Hodžića 43
Nazifa Hadžovića 5
Atife Karalić Čikma 11
Ablakovina 51
Centar
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Stari Grad
Žilić (Zejnil) Seid
Ibrahimović (Ahmed) Vahid
Musić (Salkan) Salem
Sarajkić (Ibro) Ismet
Beha (Mujo) Almedin
Dizdarević (Dervo) Uzeir
Imamović (Ragib) Bajro
Kurtanović (Zaim) Šefik
Centar
penzija 348 km, primanja za oca i
majku?nije dobivao
inv. 360 km cenzus
supruga biro?
penzija-inval.684 km, cenzus
penzija-invalidnina 786 km, nije
dobivao, prijedlog 300 km JNP,
primanja za suprugu ili biro, poresko
za suprugu
nepotpun
korisnik gasa
korisnik gasa, JNP
korisnik gasa, JNP
korisnik gasa
korisnik gasa
korisnik gasa, JNP
korisnik gasa
Zaključno sa rednim brojem 647.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Ova Lista je konačna u upravnom postupku i protiv iste nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod
Kantonalnog suda u Sarajevu u roku od 30 dana od dana objavljivanja Obavještenja u dnevnom listu.
Obradila:
Dženana Mistrić
Kontrolisao:
Osman Smajlović
MINISTAR
mr. Faid Hećo
List 15/15
Download

Ogrjev 2014-Nepotpuni Konacna.pdf