OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA
KLADANJ, 15.06.2013
REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE SAVJETA MJESNIH ZAJEDNICA
ODRŽANIH 15.06.2013. godine
MJESNA ZAJEDNICA TUHOLJ
Ukupan broj na BS 806
1)
2)
3)
A)
B)
C)
D)
Ukupan broj potpisa na izvodu iz Centralnog
biračkog spiska
Broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji
Test tačnosti: 1) = 2) , ako nisu upisati razliku
Ukupan broj nevažećih glasačkih listića
(neoznačeni i ostali)
Ukupan broj važećih glasačkih listića
Ukupan broj svih glasačkih listića (A+B)
Test tačnosti: C = 2), ako nisu upisati razliku
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Bira se 7 članova
Kandidat
ŠARIĆ NEDŽAD
MEŠKOVIĆ SEFER
HALILOVIĆ ELMIN
TURALIĆ EDIS
JUSUPOVIĆ HUSEIN
SOFTIĆ MUHAMED
HALILOVIĆ ZIJAD
SELIMOVIĆ RAMIZ
MUHIĆ FUAD
ŠARIĆ DERVIŠ
HALILOVIĆ ZILKADIR
ŠARIĆ MERSUDIN
MUJIĆ ZIJAD
SOFTIĆ DŽEVAD
SOFTIĆ SUVAD
ŠARIĆ AMEL
KADRIĆ ŠABAN
SELIMOVIĆ HASAN
HALILOVIĆ OSMO
TURALIĆ ADEM
HALILOVIĆ HARIZ
213
213
0
2
211
213
0
Broj važećih glasova
Redoslijed
74
76
37
44
26
22
50
62
72
74
45
51
81
34
18
17
18
35
26
32
23
3
2
11
10
15
18
8
6
5
4
9
7
1
13
19
21
20
12
16
14
17
OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA
KLADANJ, 15.06.2013
REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE SAVJETA MJESNIH ZAJEDNICA
ODRŽANIH 15.06.2013. godine
MJESNA ZAJEDNICA BRATELJEVIĆI
Ukupan broj na BS 464
1)
2)
3)
A)
B)
C)
D)
Ukupan broj potpisa na izvodu iz Centralnog
biračkog spiska
Broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji
Test tačnosti: 1) = 2) , ako nisu upisati razliku
Ukupan broj nevažećih glasačkih listića
(neoznačeni i ostali)
Ukupan broj važećih glasačkih listića
Ukupan broj svih glasačkih listića (A+B)
Test tačnosti: C = 2), ako nisu upisati razliku
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Bira se 5 članova
Kandidat
MUHIĆ ABID
SELIMBAŠIĆ NIJAZ
ČAVKUNOVIĆ SEJFO
KREKIĆ KEMAL
HOTOVIĆ MEHMED
MUHIĆ DERVIŠ
SELIMBAŠIĆ SUAD
SELIMBAŠIĆ ZIJAD
HOTOVIĆ DERVIŠ
AHMETOVIĆ NERMIN
HOTOVIĆ AHMO
SELIMBAŠIĆ DŽEMAL
KREKIĆ NASER
SELIMBAŠIĆ MIRSAD
SELIMBAŠIĆ SENADA
HOTOVIĆ ZIJAD
249
249
0
0
249
249
0
Broj važećih glasova
Redoslijed
97
77
40
69
34
67
42
17
8
25
101
75
31
65
39
42
2
3
10
5
12
6
8
15
16
14
1
4
13
7
11
9
OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA
KLADANJ, 15.06.2013
REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE SAVJETA MJESNIH ZAJEDNICA
ODRŽANIH 15.06.2013. godine
MJESNA ZAJEDNICA KLADANJ
1)
2)
3)
A)
B)
C)
D)
Rb
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Ukupan broj potpisa na izvodu iz Centralnog
biračkog spiska
Broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji
Test tačnosti: 1) = 2) , ako nisu upisati razliku
Ukupan broj nevažećih glasačkih listića
(neoznačeni i ostali)
Ukupan broj važećih glasačkih listića
Ukupan broj svih glasačkih listića (A+B)
Test tačnosti: C = 2), ako nisu upisati razliku
Kandidat
KOLAK OSMAN
KADRIĆ FERID
KADIĆ NIJAZ
HABIBOVIĆ AZRA
ŠEČIĆ ADNAN
ĐOZIĆ JASMINKA
HABIBOVIĆ ŠAHSUDIN
HABIBOVIĆ JAGODA
MUSIĆ FAZILA
AVDIBEGOVIĆ NIHAD
KARABDIĆ ZUMRETA
MAZALOVIĆ ARMIN
SAMARDŽIĆ AHMO
ČAUŠEVIĆ NIHAD
HODŽIĆ SAMID
MAZALOVIĆ ZLATAN
BEGIĆ MUHAREM
KAMENČIĆ SAMIR
ALIKADIĆ AVDO
HAJDAREVIĆ MUAMER
Bira se 11 članova
Red
Broj
važećih oslij
glasova ed
52
55
69
76
51
81
175
70
23
58
65
23
63
117
17
36
14
88
58
83
29
28
22
19
31
18
4
20
36
25
23
37
24
9
38
34
39
15
26
16
Rb
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
863
863
0
3
860
863
0
Kandidat
Broj
važećih
glasova
Re
do
slij
ed
ČAUŠEVIĆ IBRO
ČAUŠEVIĆ IRFAN
ČAUŠEVIĆ SENAD
MAZALOVIĆ FADIL
KUPUSOVIĆ ALIJA
AHMETSPAHIĆ IBRAHIM
GOGIĆ IBRAHIM
AHMETOVIĆ AMEL
MAŠIĆ ELDIN
SELIMBAŠIĆ ENIS
KAVAZOVIĆ SENADIN
HIDIĆ DINO
AVDIBEGOVIĆ ŠEFKO
KARIĆ ŠEVKO
RUSTEMOVIĆ ALIJA
ALIKADIĆ DŽEMAL
ŠUVALIĆ HIMZO
ČAMDŽIĆ ENVER
BUŠEVAC ISMET
96
52
45
25
172
38
70
196
215
165
174
191
104
135
97
56
93
82
107
13
30
32
35
6
33
21
2
1
7
5
3
11
8
12
27
14
17
10
OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA
KLADANJ, 15.06.2013
REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE SAVJETA MJESNIH ZAJEDNICA
ODRŽANIH 15.06.2013. godine
MJESNA ZAJEDNICA STARIĆ
Ukupan broj na na BS 1214
1)
2)
3)
A)
B)
C)
D)
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Ukupan broj potpisa na izvodu iz Centralnog
biračkog spiska
Broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji
Test tačnosti: 1) = 2) , ako nisu upisati razliku
Ukupan broj nevažećih glasačkih listića
(neoznačeni i ostali)
Ukupan broj važećih glasačkih listića
Ukupan broj svih glasačkih listića (A+B)
Test tačnosti: C = 2), ako nisu upisati razliku
Kandidat
SALIHOVIĆ SAMIR
HALILOVIĆ IZUDIN
GAZDIĆ ADMIR
HURIĆ ŠEMSUDIN
GAZDIĆ VAHID
KULJANIN JUSUF
FERHATBEGOVIĆ HASO
AHMETSPAHIĆ VEHID
ABDULAHOVIĆ SADIJA
IMAMOVIĆ ASMIR
GRBIĆ NIHAD
SALIHOVIĆ ARIF
AHMETOVIĆ FUAD
AHMETOVIĆ RIFET
KULJANIN NUSMIR
Bira se 9 članova
193
193
2
191
193
-
Broj važećih glasova
Redoslijed
46
48
42
37
15
34
24
19
6
43
33
48
90
49
54
6
4
8
9
14
10
12
13
15
7
11
5
1
3
2
OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA
KLADANJ, 15.06.2013
REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE SAVJETA MJESNIH ZAJEDNICA
ODRŽANIH 15.06.2013. godine
MJESNA ZAJEDNICA TURALIĆI
Ukupan broj na na BS 284
1)
2)
3)
A)
B)
C)
D)
Ukupan broj potpisa na izvodu iz Centralnog
biračkog spiska
Broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji
Test tačnosti: 1) = 2) , ako nisu upisati razliku
Ukupan broj nevažećih glasačkih listića
(neoznačeni i ostali)
Ukupan broj važećih glasačkih listića
Ukupan broj svih glasačkih listića (A+B)
Test tačnosti: C = 2), ako nisu upisati razliku
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
Bira se 5 članova
Kandidat
HASANOVIĆ OSMAN
ALIKADIĆ ISMET
HASANOVIĆ MERSUDIN
BRKIĆ SAMID
SALIHOVIĆ ANEL
66
66
0
0
66
66
0
Broj važećih glasova
Redoslijed
45
17
28
27
17
1
4
2
3
5
OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA
KLADANJ, 15.06.2013
REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE SAVJETA MJESNIH ZAJEDNICA
ODRŽANIH 15.06.2013. godine
MJESNA ZAJEDNICA STUPARI
1)
2)
3)
A)
B)
C)
D)
Rb
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Ukupan broj potpisa na izvodu iz Centralnog
biračkog spiska
Broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji
Test tačnosti: 1) = 2) , ako nisu upisati razliku
Ukupan broj nevažećih glasačkih listića
(neoznačeni i ostali)
Ukupan broj važećih glasačkih listića
Ukupan broj svih glasačkih listića (A+B)
Test tačnosti: C = 2), ako nisu upisati razliku
Kandidat
TRBALIĆ TUFIK
HUSKIĆ HAKIJA
HABIBOVIĆ FAHRUDIN
ČAUŠEVIĆ MUJO
HODŽIĆ NEDIM
TULUMOVIĆ SEAD
HODŽIĆ JASMIR
KADRIĆ HALIM
HODŽIĆ EKREM
SOFTIĆ ADIL
MUSIĆ EDIN
KADRIĆ ALIJA
MEŠANOVIĆ AHMET
KADRIĆ SAMID
MEŠANOVIĆ FERID
MUŠIĆ MUJO
HRNJIĆ NERMIN
Bira se 11 članova
Broj
Red
važećih oslij
glasova ed
84
78
77
91
129
71
164
87
104
71
68
169
106
129
83
25
99
13
17
18
10
4
20
2
12
8
21
23
1
7
5
14
33
9
Rb
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
598
598
0
4
594
598
0
Kandidat
Broj
važećih
glasova
Re
do
slij
ed
HODŽIĆ DŽAFER
HERIĆ ĐULAGA
HODŽIĆ ASMIR
GAVRANOVIĆ SAMED
ŠARAC IZET
MUSIĆ FADIL
HODŽIĆ NIHAD
MEŠANOVIĆ SEAD
HERIĆ ELVIS
VEJZOVIĆ DENIS
HODŽIĆ SEAD
KADRIĆ SEMIR
TARANOVIĆ PAŠAGA
HERIĆ ADEL
HALILOVIĆ RIFET
HRNJIĆ ZIKRET
56
81
33
113
28
90
65
77
83
61
55
69
49
134
46
49
26
16
31
6
32
11
24
19
15
25
27
22
28
3
30
29
OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA
KLADANJ, 15.06.2013
REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE SAVJETA MJESNIH ZAJEDNICA
ODRŽANIH 15.06.2013. godine
MJESNA ZAJEDNICA TAREVO
Ukupan broj na BS 797
1)
2)
3)
A)
B)
C)
D)
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Ukupan broj potpisa na izvodu iz Centralnog
biračkog spiska
Broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji
Test tačnosti: 1) = 2) , ako nisu upisati razliku
Ukupan broj nevažećih glasačkih listića
(neoznačeni i ostali)
Ukupan broj važećih glasačkih listića
Ukupan broj svih glasačkih listića (A+B)
Test tačnosti: C = 2), ako nisu upisati razliku
Kandidat
VEJZOVIĆ SEDIN
AVDIĆ GALIB
SMAJIĆ SEAD
HAMZIĆ FAHRUDIN
TOKALIĆ SAKIB
HAMZIĆ NIJAZ
AVDIĆ IBRAHIM
VEJZOVIĆ HARIZ
VEJZOVIĆ ŠEFIK
HAMZIĆ AMEL
MUŠIĆ HASAN
VEJZOVIĆ SAKIB
IMAMOVIĆ FAHIR
IMAMOVIĆ IRDIN
VEJZOVIĆ ENVER
AVDIĆ ESAD
HAMZIĆ ARIF
FEHRATOVIĆ ŠEMSO
MUŠIĆ JASMIN
VEJZOVIĆ HUSEJIN
VEJZOVIĆ SIFET
TOKALIĆ NEZIR
Bira se 7 članova
274
274
0
1
273
274
0
Broj važećih glasova
Redoslijed
74
37
60
90
108
42
41
106
68
78
55
46
84
86
80
84
53
58
47
21
7
19
9
19
11
3
1
17
18
2
10
8
13
16
5
4
7
6
14
12
15
20
22
21
Download

REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE SAVJETA MJESNIH