PROGRAM 2
2. Podrška naučnom usavršavanju na doktorskom studiju državljana BiH sa
prebivalištem na području FBiH u javnim visokoškolskim ustanovama
Pozitivno riješeni zahtjevi
R.br.
Podnosilac prijave
KANTON
1
Damir Šečić
KS
2
Amira Galić
HNK
3
Mirna AlečkovićHalilović
Naziv projekta
Odobreni
iznos (KM)
Dijagnostički značaj standardnog step testa
2.000,00
Hidrogeološki uvjeti područja vodenih
akumulacija u zapadnoj Hercegovini
2.000,00
TK
Glukometabolički status u pacijenata sa
koronarnom bolešću srca bez ranije dijagnoze
dijabetes melitusa
600,00
TK
Modeliranje početnih vrijednosti preskoka po
pravilima fig u muškoj sportskoj gimnastici sa
vidika biomehaničkih značajnosti skokova
2.000,00
4
Almir Atiković
5
Almir Popo
HNK
Diferencijacija hijearhiskog modela
vaterpolista Jadranske lige
2.000,00
6
Samir Vojić
USK
Primjena robotske vizije pri prostornom
vođenju industrijskih robota
2.000,00
7
Izet Bajramović
Hijerarhijska struktura nivoa antropoloških
obilježja i situacijskih parametara nogometaša
2.000,00
HNK
Usporedba učinkovitosti disekcije vrata kod
bolesnika s karcinomima usne šupljine i
orofarinksa
2.000,00
KS
Model odnosa psihosocijalnih faktora na
radnom mjestu i njihovog uticaja na dobrobit
radnika
2.000,00
Uloga i značaj dobutamin stres
rhokardiografije u detekciji i evaulaciji
koronarne arterijske bolesti u komparaciji sa
koronografijom
2.000,00
Kontinuirano obrazovanje zaposlenih u
funkciji jačanja konkurentnosti preduzeća
2.000,00
8
9
Mario Jurić
Dženana Husremović
KS
10
Naser Nabil
KS
11
Sanvila Vuk
HNK
12
Sunita Delić-Čustendil
TK
Premećaji hemostaze u bolesnika na
hemodijalizi
2.000,00
13
Suad Kunosić
TK
Analiza primjene pacijentnih doza u
mamografskoj dijagnostici
1.240,00
2.000,00
2.000,00
14
Samir Butković
TK
Uticaj parametara sinterovanja na osobine
dijelova od modificiranih čelika dobivenih
MIM tehnologijom
15
Suadin Strašević
TK
Sudstvo u Tuzli 1882-1918
16
17
Žana Džubur
Džemal Kulašan
18
Emina Kiseljaković
19
Mladen Kožul
20
21
Damir Đedović
Lejla Riđanović
HNK
Prostorne konstrukcije kao model i
istraživanju primjene lamelirano-lijepljenog
drveta
2.000,00
SBK
Konstrukcija Heduqual instrumenta za
mjerenje kvaliteta glavnih faktora obrazovne
usluge
2.000,00
Uricaj genskog polimorfizma tetrahidrofolat
reduktaze na metabolizam homocisteina i
pojavu karotidne ateroskleroze kod pacijenata
na hemodijalizi
2.000,00
ZHK
Numerička simulacija vremenskih ovisnih
deformacija betona
2.000,00
HNK
Strukturalni i funkcionalni aspekt
menadžmenta u institucijama sporta u gradu
mostaru
2.000,00
HNK
Utjecaj komunalnih otpadnih voda grada
Mostara na kemijske i mik.karak.rijeke
Neretve
2.000,00
HNK
Efikasnost metoda ishrane obogaćene
vitaminima i mineralimana na kompoziciju
krvi kunića i Lepus cuniculus potomstva
dobijenog rotacionim ukrštavanjem
2.000,00
KS
22
Sanel Riđanović
23
Hanifa Obralić
KS
Uloga menadžmenta u vrednovanju
obrazovnih efekata
2.000,00
24
Dilista Piljić
TK
Bolničke i izvan bolničke infekcije mokraćnog
sistema odraslih
2.000,00
KS
Islamska opozicija u savremenim političkim
sistemimai njena uloga u političkom razvoju
arapskog društva
2.000,00
KS
Korelativnost postojećeg organizacijskog
modela zbrinjavanja na konačani ishod
liječenja politraumatiziranih pacijenata u
KCUS
2.000,00
TK
Rani efekti hiruškog liječenja mehaničke
nosne opstrukcije na funkcionalne plućne
parametre
600,00
2.000,00
25
26
27
Ahmet Alibašić
Goran Akšamija
Šekib Umihanić
28
Amira Šerifović-Trbalić
TK
Inkorporacija aproksimativnih direkcionih
karakterističnih tačaka u proračun gustog
deformacionog polja pri registraciji
medicinske slike
29
Aida Brković
TK
Uticaj stresora na radnom mjestu na zdravlje
nastavnog osoblja
2.000,00
Pravno politički aspekti stradanja Bošnjaka
Bosanske krajine sa osvrtom na masovne
grobnice i logore
2.000,00
30
Mujo Begić
USK
31
Samira Herenda
TK
Mikrovaskularne komplikacije u stadiju
preddijabetesa u pacijenata sa
met.sindromom
32
Mufid Burgić
TK
Prognostički značaj morfoloških karak.širine
ekscizije i ekspresije biomarkera u melanimu
2.000,00
33
Benjamin
Muhamedbegović
TK
Uticaj modificiranja na reološka i
termofizikalna svojstva škroba
1.240,00
2.000,00
2.000,00
34
Muris Ibralić
KS
Mogućnosti magnetne rezonance u procjeni
operabilnosti nemikrocelularnog karcinoma
pluća u komparaciji sa kompjutorizovanom
tomografijom i operativnim nalazima
35
Violeta Šoljić
HNK
Izražaj zap-70 i prol.aktivnost leukemijskih
stanica u B-kroničnoj limfocitnoj leukemiji
UKUPNO ZA PROGRAM 2.
600,00
64.280,00
Napomena: Kandidatima koji su u dokumentaciji priložili ovjerene izjave da susufinansirani/finansirani od
strane javnog sektora ili da su oslobođeni predmetnih troškova od visokoškolske ustanove na kojoj su
stekli naučni stepen, odnosno koji su dostavili potvrde da su ostvarili pravo na sufinansiranje djela troškova
izrade i odbrane rada od nadležnog kantonalnog ministarstva obrazovanja i nauke, su umanjena sredstva
za ranije dodjeljene iznose.
Nepotpune, neblagovremene i neodgovarajuće prijave
R.br.
Podnosilac prijave
KANTON
1
Antonija Krtalić
HNK
2
Amra Imširagić
TK
3
4
Muradif Hajder
Alma Žiga
SBK
ZE-DO
5
6
Aldina Kesić
Sedžad Milanović
TK
SBK
7
8
9
10
11
12
13
14
Mirza Džanić
Husein Nanić
Semina Halilović
Samira Hotić
Smail Toromanović
Amila Dubravić
Elvira Lonić
Fatima Hukić
TK
USK
KS
USK
USK
TK
TK
TK
15
Amira Kasumović
16
17
Zanin Vejzović
Damir Ahmić
18
Sanel Hadžiahmetović
Jurida
19
20
Jahić Suzana
Katarina Kovačević
21
22
23
24
Mirela Garić-Demirović
Amna Ćatić
Asim Pandžić
Amir Halilbašić
25
Šimun Novaković
TK
HNK
TK
TK
USK
TK
TK
KS
TK
TK
HNK
Napomena
ne odgovara kriterijima Javnog poziva,
doktorsku disertaciju će braniti na privatnom
univerzitetu
ne odgovara kriterijima Javnog poziva,
doktorski studij upisan van Federacije BiH
ne odgovara kriterijima Javnog poziva,
doktorski studij upisan van Federacije BiH
nema zakazan termin odbrane rada
odbranila doktorsku disertaciju 4.4.2011.
godine, po vlastitoj izjavi sufinansirana iz 2
izvora u ukupnom iznosu 2.710,00 KM
nema zakazan termin odbrane rada
ne odgovara kriterijima Javnog poziva,
doktorsku disertaciju brani van Federacije BiH
nema zakazan termin odbrane rada
nema zakazan termin odbrane rada
nema zakazan termin odbrane rada
nema zakazan termin odbrane rada
nema zakazan termin odbrane rada
nema zakazan termin odbrane rada
nema zakazan termin odbrane rada
odbranila doktorski rad 3.3.2011. god., po
vlastitoj izjavi sufinansirana od strane
resornog kantonalnog ministarstva u iznosu
od 760,00 KM i Univerziteta u Tuzli u 2009.
godini u iznosu 1.950,00 KM
ne udovoljava kriterijima Javnog poziva, rad
odbranio u 2010. godini
nema zakazan termin odbrane rada
ne odgovara kriterijima Javnog poziva,
doktorski studij upisan van Federacije BiH
22.01.2011.odbranila rad, dokumentacija
nepotpuna, nedostaje potvrde od resornog
kantonalnog ministarstva o financiranju djela
troškova odbrane doktorske disertacije
nema zakazan termin odbrane
nema zakazan termin odbrane
nema zakazan termin odbrane
nema zakazan termin odbrane
nema zakazan termin odbrane
ne odgovara kriterijima Javnog poziva,
doktorski radi brani na visokoškolskoj
ustanovi van Federacije BiH
26
Selma Veseljević
TK
27
28
29
30
31
Kenan Rizvić
Adnan Čehajić
Edin Arnaut
Senada Nezirović
Merdža Handalić
KS
USK
ZE-DO
TK
TK
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Maida Zonić-Imamović
Razija Begić
Ivona Šego-Marić
Viktorija Haubrich
Edina Hajdarević
Selveta Avdić
Gordana Iličić
Edina Kuduzović
Bajro Sarić
41
Lejla Žunić
TK
USK
HNK
HNK
TK
TK
ZHK
TK
HNK
TK
42
Dženita Haverić
KS
43
Luciana Boban
ZHK
44
Senada ČengićDžomba
KS
45
Amela Softić
TK
doktorski rad brani na visokoškolskoj ustanovi
van Federacije BiH
ne odgovara kriterijima Javnog poziva,
doktorski rad brani na visokoškolskoj ustanovi
van Federacije BiH
nema zakazan termin odbrane
nema zakazan termin odbrane
nema zakazan termin odbrane
nema zakazan termin odbrane
nema zakazan termin odbrane
nema zakazan termin odbrane
nema zakazan termin odbrane
nema zakazan termin odbrane
nema zakazan termin odbrane
nema zakazan termin odbrane
nema zakazan termin odbrane
nema zakazan termin odbrane
nema zakazan termin odbrane
dokumentacija nepotpuna, nije priložena
izjava kandidata o ostvarenju prava na
sufinansiranje troškova izrade i odbrane rada,
kao ni potvrda nadležnog kantonalnog
ministarstva o pravu na sufinansiranje
troškova izrade i odbrane rada,
9.05.2011.odbranila rad
1.6.2011. zakazan termin odbrane rada,
dokumentacija nepotpuna,nedostaje potvrda
kantonalnog ministarstva o pravu na
sufinansiranje troškova izrade i odbrane rada
ne udovoljava kriterijima Javnog poziva, rad
odbranila u 2010 god.
odbranila doktorsku disertaciju 1.2.2011.
godine, po vlastitoj izjavi finansirana od
kantonalnog ministarstva u iznosu od
2.000,00 KM
odbranila doktorski rad 27.4.2011. god., po
vlastitoj izjavi sufinansirana od strane
resornog kantonalnog ministarstva u iznosu
od 760,00 KM i Univerziteta u Tuzli u 2009.
godini u iznosu 1.950,00 KM
Download

DOKTORI 2011 -prošli - Univerzitet u Tuzli