GODINA XVII
BROJ 37
JANUAR / SIJEČANJ
FEBRUAR / VELJAČA
GODINA 2014
ISSN 1840-4278
GLASILO SAMOSTALNOG SINDIKATA ZAPOSLENIH U POLJOPRIVREDI, PREHRAMBENOJ I DUHANSKOJ INDUSTRIJI,
VODOPRIVREDI, UGOSTITELJSTVU, TURIZMU I TRGOVINI BOSNE I HERCEGOVINE - PPDIVUT BiH
Povodom protesta radnika i građana, iz PPDIVUT-a
je 7. februara upućeno saopštenje za javnost:
U BIH POGAŽENA RADNIČKA I GRAĐANSKA PRAVA
Kulminiralo nezadovoljstvo radnika hotela Holiday Sarajevo HTD Sarajevo i radnika hotela „Tuzla“ u Tuzli
Pozivamo sve vlade u Bosni i Hercegovini da zasjedaju bez
prekida i da traže izlaz iz teške situacije, jer samo budala može
mirno da posmatra napaćeni i izgladnjeli narod. Valjda je davno
bilo jasno da tolika količina korupcije i kriminaliteta ništa drugo
za rezultat nije mogla imati nego ovoliko obespravljenih i
poniženih radnika i građana, koje je bukvalno glad natjerala da
traže izlaze na način primjeren takvoj stiuaciji.
Dosadašnja iskustva Sindikata PPDIVUT BiH godinama
potvrđuju nemoć zvaničnih politika da se počnemo ozbiljnije baviti
pitanjima i problemima radnika i građana, što je dovelo do
ogromnog siromaštva- do sada nezabilježenog u novijoj historiji
BiH.
Zato je krajnje vrijeme da se shvati da su sve dosadašnje
politike dalje neodržive i da treba tražiti izlaz kroz pokretanje
proizvodnje i usluga i novih zapošljavanja građana i
obespravljenih radnika.
Njihova obespravljenost manifestuje se svakodnevno i skoro
svugdje, a naša su iskustva da je to sada ponajviše prisutno u
hotelu „Tuzla“ u Tuzli i hotelu Holiday Sarajevo HTD Sarajevo,
ali i primjeri kompanija koje su iz čista mira potpuno ugašene,
poput Fabrike duhana Mostar, „ Sarabon“ Sarajevo, a neke su
na istom tom putu, kao, naprimjer, Fabrika duhana Sarajevo,
„Agrokomerc“ itd. Za ovakvo stanje najodgovorniji su nosioci
svih funkcija u državnim organima, jer kako drugačije
razmišljati kad nam brojni primjeri o tome zorno govore.
Tako su nadležni državni organi nedavno izrazili
iznenađujuću ravnodušnost prema iznijetim problemima i
birokratski se ponijeli prema sindikalnim predstavncima hotela
„ Holiday“ Sarajevo, s ciljem da se unaprijed ništa ne uradi da bi
se radnici zakonito zaštitili. Tome ćemo dodati da i ptice na grani
već znaju kako su prevareni radnici hotela „ Tuzla“ u Tuzli,
kojima se trenutno dijele otkazi, a da je u toku sudski postupak
da bivši radnici hotela „Bristol“ u Tuzli trebaju da vrate
isplaćene plate koje su zaradili.
Potsjećanja radi, ovaj sindikat je uoči Nove godine javno
upozorio da bi ova godina mogla biti najteža posljeratna godina, a
sva dosadašnja događanja izgleda da još uvijek nisu dovoljno
snažno upozorenje, jer jedan broj političara svojim
kvalikacijama i izjavama to potvrđuje.
U OVOM BROJU OBJAVLJUJEMO :
NA TUZLANSKOM KANTONU NAJUGROŽENIJI ČLANOVI SINDIKATA PPDIVUT IZ HOTELA
„TUZLA“ str. 2
 OSUDE FORMIRANJA „ŽUTE“ SINDIKALNE ORGANIZACIJE U FABRICI DUHANA SARAJEVO str. 5
 HITAN SASTANAK O MOBBINGU str. 7
 SA ŠESTE PROŠIRENE SJEDNICE GLAVNOG ODBORA: USVOJENI IZVJEŠTAJNI DOKUMENTI ZA
2013.GODINU I PROGRAMI I PLANOVI ZA 2014; Obnovljena inicijativa za uspostavljanje ministarstva
poljoprivrede i prehrambene industrije na nivou države BiH; Maja Radić izabrana za sekretara Samostalnog
sindikata PPDIVUT BiH str. 8
 PREDSTAVLJAMO NAŠE SINDIKALNE ORGANIZACIJE I KADROVE str. 20
 AKTIVNOSTI PPDIVUT-a U OKVIRU PROTESTA RADNIKA I GRAĐANA ŠIROM BIH str. 24

I U F
U I T A
I U L
NAJAKTUELNIJI PROBLEMI
Kraj 2013. i početak 2014. godine obilježen je nizom sindikalnih skupova na kojima su
sumirane sindikalne aktivnosti, sa težištem na aktuelne probleme u jednom broju
kompanija.
NA TUZLANSKOM KANTONU NAJUGROŽENIJI ČLANOVI
SINDIKATA PPDIVUT IZ HOTELA „ TUZLA“
Kantonalno sindikalno povjereništvo Tuzlanskog kantona 27.
decembra 2013.godine, uz učešće pedesetak članova, u hotelu
„Tehnograd“ u Tuzli obavilo je konkretnu raspravu o
najaktuelnijim problemima, među kojima je dominirala
problematika zaposlenika u hotelu „Tuzla“ Tuzla.
Ovom skupu je tim povodom prisustvovalo desetak članova
Sindikalne organizacije Hotela i Faik Muhić, advokat zaposlenika
hotela „ Tuzla“, koji je naglasio da sve što se dešava u Hotelu je do
sada neviđeno u njegovoj praksi, te da se došlo do kraja i da se više
nema šta izgubiti.
Rasprava je ukazala da se jednom broju zaposlenika, koji su
vlasnicima Hotela predali svoj kapital , namjerava dati otkaz bez
tačno denisane otpremnine.
Osim toga, ukazano je da je na sceni neviđeni kriminal, od
ulaganja, rekonstrukcije pa nadalje, te da su o ovakvom stanju
informisani svi nadležni organi: komisije, inspekcije, Agencija za
privatizaciju, Antikorupcioni tim itd.
Takođe je naglašeno da su dosadašnje sudske presude bile sve u
korist zaposlenika, te da se na dobrom putu da takve budu i ostale.
Posebna su priča obaveze poslodavca preuzete Ortačkim
ugovorom prilikom kupovine Hotela od tada većinskih vlasnika
radnika. Njihove kreditne obaveze pomoću kojih su i postali
tadašnji većinski vlasnici, po Ortačkom ugovoru, trebao je preuzeti
sadašnji vlasnik- slovenačka kompanija RAM- invest i radničke
kredite vratiti Banci- što se nažalost nije desilo. Desilo se upravo
suprotno - da Banka i dalje za navedene kredite tereti radnike i
svakodnevno im šalje opomene i naloge za pljenidbu lične
imovine. Osuđeno je ponašanje direktorice Hotela Amalije Smić,
koja vrši mobing na pojedine zaposlenike Hotela, poziva ih na
razgovore i vrši pritisak, pod prijetnjom proglašavanja
tehnološkim viškom i otkazima, da povuku tužbe.
Zaključcima sa ovog skupa, koji se odnosili na stanje u hotelu „
Tuzla“, zahtjeva se hitan sastanak sa predsjednikom Suda u Tuzli,
te da se zatraži ponovo uvođenje privremene mjere zabrane
raspolaganja imovinom, a zahtijeva se i odgovarajuća aktivnost
2 SINDIKALNA RIJEČ
ispektora SIPE; da se podnesu krivične prijave protiv direktorice
Hotela Amalije Simić, predstavnika vlasnika Fadila Sarajlića i
direktora slovenačke kompanije RAM- invest Igora Pogačara.
Osim toga, zaključeno je da se podnese zahtjev za reviziju
privatizacije hotela „Tuzla“ Tuzla i za reviziju poslovanja Hotela.
Takođe, jedan od zaključaka posebno je konkretizovao hitno
pokretanje raskida Kupoprodajnog ugovora i zahtjev za revizijom
ispunjenja obaveza u pogledu investiranja 15 miliona KM, a
posebno izvođenje radnika iz vlasničke strukture, jer se
poslodavac prethodno obavezao da će preuzeti obaveze po
kreditima koje su radnici, prije nego je Hotel preuzeo slovenački
Ram – Invest, podigli da bi postali vlasnici 75 % vrijednosti
kapitala.
Jedan od zaključaka je bio i da svi radnici ulože prigovore na
riješenja o proglašavanju tehnološkim viškom i otkazu, te da se, uz
pomoć advokata Muhića, pripremi odgovarajuća informacija sa
hronologijom svih dešavanja u vezi sa zaštitom interesa radnika
Hotela, koja će se prezentirati novinarima i javnosti.
januar/siječanj - februar/veljača 2014.
NAJAKTUELNIJI PROBLEMI
Dva dana nakon sjednice Kantonalnog sindikalnog povjereništva u Tuzli
GLAVNI ODBOR PPDIVUT-a OČITOVAO SE
NA PROBLEME U HOTELU „ TUZLA“
Ocjenjeno da je Amalija Simić- direktorica hotela „Tuzla“
najveći moralni gubitnik u 2013.godini
Na kraju 2013.godine, tačnije 29. decembra, Glavni odbor je odžao
hitnu vanrednu sjednicu, na kojoj je oštro osuđeno ponašanje i
krajne namjere hotela „Tuzla“ u Tuzli, na čelu sa direktoricom
Amalijom Simić i njenim poslodavcem- Igorom Pogačarom
vlasnikom RAM- Investa iz Ljubljane- kompanije koja je prije
nekoliko godina preuzela hotel „ Tuzla“. Naime, u saopštenju za
javnost sa ove sjednice se kaže da je na sceni neviđena prevara
radnika koji su bili raniji vlasnici kapitala u vrijednosti od 75 %, za
šta su se kreditno zadužili kod Tuzlanske banke, zbog čega se
prvobitnim ugovorom vlasnik i poslodavac Pogačar obavezao da
će preuzeti na sebe ranije kreditne obaveze radnika prema Banci u
iznosu od 1,700.000 KM, te da će sve radnike zadržati na poslu.
Nažalost, Agencija za privatizaciju Tuzlanskog Kantona
radnike je izvela iz upravljačkih prava, a uvela novog poslodavcaPogačara u ova prava i izdala mu riješenje da može uknjižiti
vlasništvo od 75 %, iako ovaj nije vratio radnički kredit.
Tuzlanskog kantona, koja nije uvažila upozorenja Sindikata
PPDIVUT BIH da ne može radnike izvesti iz vlasničkih prava i
prenijeti ih na novog poslodavca iz Slovenije sve dok on na
zakonit način ne preuzme ranije obaveze po kreditima radnika
kojima su se radnici ranije zadužili da bi tim sredstvima kupili
75% kapitala hotela „Tuzla“. Ovome, nažalost, moramo pridodati
i okolnosti da sudski procesi po tužbama ranika protiv hotela
„Tuzla“ predugo traju, jer da je bilo namjere i ažurnosti da se ovi
postupci što prije okončaju, danas bi njihova sudbina bila potpuno
drugačija. Na sceni je, dakle, potpuna obespravljenost radnika,
koji se bukvalno tjeraju sa posla, a većini ih je ostalo nekoliko
godina do penzije.
Očito je da sve ove činjenice nikog ne brinu, a jasno je da se o
pokrenutom raskidu kupoprodajnog ugovora u Agenciji za
privatizaciju i ne razmišlja.
Obespravljeni radnici hotela „Tuzla“
Za to vrijeme banke su neumoljive i od radnika nastoje naplatit
kreditne obaveze, što ukazuje da je na sceni neviđena prevara i
pljačka radnika u hotelu „ Tuzla“. U svojim zlim namjerama
poslodavac ide dalje i jedan broj radnika ostavlja bez posla, sa
neizmirenim desetinama plata, neuplaćenim porezima i
doprinosima. Višegodišnje iskazivaje gubitaka ima, dakle, svoj
epilog da je direktorica Amalija Simić proglasila 35 radnika
tehnološkim viškom i započela svoj prljavi scenario otkazivanja
ugovora o radu.
Prije ravno godinu dana o ovoj problematici zahtjevan je
stastanak sa premijerom TK Seadom Čauševićem, koji je ovaj
problem ignorisao, iako se radi o ugrožavanju egzistencije i prevari
građana Tuzlanskog kantona. Vlada je morala pokazati ineteres i
brigu, jer se radi o odgovornosti Agencije za privatizaciju
2014. januar/siječanj - februar/veljača
Ovdje, dakle, ima svega, samo nema poslovnog morala i
društvene odgovornosti, pa se članovi Glavnog odbora PPDIVUTa pitaju koje to snage i sile djeluju na prostoru Tuzlanskog
kantona, jer radnici nemaju adrese na koju se mogu obratiti radi
zaštite svojih elementarnih prava.
Na kraju upozoravamo da se može desiti da se neke stvari
izmaknu kontroli, te da će se početi plaćati visoka cijena potpunog
nemara u riješavanju ovih problema.
Zato neko u okviru pravnog sistema mora odgovarati, a,
nažalost, najgore će biti ako se izvan pravnog sistema bude tražio
bilo kakav izlaz.
Za ovo Sindikat ne može preuzeti odgovornost, a PPDIVUT
BiH ovom prilikom ukazuje da je Amalija Simić, direktorica
hotela „Tuzla“, najveći moralni gubitnik u protekloj godini.
SINDIKALNA RIJEČ 3
NAJAKTUELNIJI PROBLEMI
4 SINDIKALNA RIJEČ
januar/siječanj - februar/veljača 2014.
NAJAKTUELNIJI PROBLEMI
OSUDE FORMIRANJA „ŽUTE“
SINDIKALNE ORGANIZACIJE
U FABRICI DUHANA SARAJEVO
Na svojoj Petoj sjednici od 05. januara Glavni odbor
Samostalnog sindikata PPDIVUT BiH izrazio svoju osudu na
ponašanje direktora Fabrike duhana Sarajevo Edina
Mulahasanovića i Šefte Kurtovića koji se nalazi na čelu
novoformirane „žute“ sindikalne organizacije u FDS.
Naime, formiranje „ žute“ sindikalne organizacije rezultat je
višemjesečne kampanje i pritisaka na radnike i sijanja straha među
njima da „samovoljno“ istupaju iz Sindikata i organizuju u
privatni sindikat poslodavca. Ocijenjeno je da se ovim činom
pokušava izbrisati tradicija od
preko 130 godina radničkog
pokreta u Fabrici duhana
Sarajevo, u čije su temelje Đuro
Đaković i plejada njegovih
savremenika i kasnijih
sljedbenika ugradili sebe.
Mulahasanović,dakle, čini sve
kako bi Sindikatu PPDIVUT
BiH i njegovim organima
o
nemogućio da se bave
Hrabri sindikalci iz fabrike
nepravilnostima i negativnim
duhan Sarajevo: Fuad Đapo
i Aziz Mrdić
procesima u FDS, na šta i dalje
ukazuje nekolicina hrbarih
sindikalaca iz Fabrike, poput istaknutog sindikalca Aziza Mrdića.
Ovakvi potezi Mulahasanovića mogu se ocjeniti kao očajnički
pred očekivani „ cunami“ u kojem će i sam biti „ potopljen“.
Ovom prilikom obaviještavamo javnost da u fabrici duhana
Sarajevo i dalje postoje i djeluju hrabri i odlučni sindikalci, koji
zaslužuju da im se na ovaj način oda priznanje, jer nisu dozvolili da
se prekine tradicija i kontinuitet sindikalne borbe u fabrici duhana
Sarajevo.
Zato posebno ističemo Fuada Đapu, Hasiba Kepeša i Dočkal
Maria, koji su se kao izabrani članovi sindikalnog povjereništva (
sindikalnog odbora) SO koja je ostala da djeluje u sastavu
PPDIVUT-a oduprli pritiscima da se izbriše kontinuitet radničkog
pokreta u Fabrici duhana Sarajevo.
Osim toga, zar u ovoj državi svima nije jasno da je u FDS
vrijednost dionica bila
450 KM, a da je sada 46 KM, da od preko hiljadu zaposlenih sa
solidnim platama, sada radi oko tristo radnika.
Kako vlada FBiH može gledati na namjere direktora
Mulahasanovića da nezakonito po svaku cjenu prgura Šeftu
Kurtovića u Nadzorni odbor FDS, kako bi u jednoj osobi imao
predstavnika dva socijalna partnera sa kojim će i dalje upravljati i
raditi ono što radi. Dakle, Mulahasanović je pronašao riješenje
kako preko Kurtovića manipulisat radnicima i Vladom FBiH.
Zato je Glavni odbor uputio hitan zahtjev premijeru Nikšiću da
sa predstavnicima PPDIVUT-a održi sastanak, na kojem će se
sagledati postoji li volja i snaga u Vladi FBIH da se suprotstavi
negativnim dešavanjima u FDS, ili će Sindikat pokušati sam
razriješavati probleme.
2014. januar/siječanj - februar/veljača
SINDIKALNA RIJEČ 5
NAJAKTUELNIJI PROBLEMI
6 SINDIKALNA RIJEČ
januar/siječanj - februar/veljača 2014.
NAJAKTUELNIJI PROBLEMI
Rukovodstva kantonlanih povjereništava sve više
anganžovana u riješavanju gorućih sindikalnih problema
HITAN SASTANAK O MOBBINGU
Na hitnom sastanku užeg rukovodstva kantonalnih
povjereništava Samostalnog sindikata PPDIVUT BiH, održanom
19. januara u Sarajevu, razgovarano o ozbiljnim pojavama
mobinga u kompanijama gdje djeluju sindikalne organizacije
PPDIVUT-a, te konstatovano da su ove pojave najizraženije u
hotelu „Tuzla“ u Tuzli, Fabrici duhana Sarajevo i u hotelu Holiday
HTD Sarajevo. U navedenim kompanijama sve se čini da se
sindikalni kadrovi PPDIVUT-a diskredituju, uz neviđene pritiske
na članove sindikalnih odbora i sindikalne povjerenike, što ima za
posljedicu da je Amira Bahić - povjerenica sindikalne organizacije
u hotelu „Tuzla“ Tuzla završila u bolnici, protiv Fuada Đapesindikalnog povjerenika u Fabrici duhana Sarajevo pokrenut je
disciplinski postupak, te da su Pilipović Dragana- sindikalna
povjerenica i članovi sindikalnog i štrajkačkog odbora u hotelu
Holiday HTD Sarajevo već duže vrijeme izloženi psihičkom
pritisku.
sindikat ostao da se stavi u zaštitu sve većeg broja ugroženih
radnika i zaposlenika, iako djeluje u takvom društvenom
ambijentu gdje se više ne može prepoznati ko su mu socijalni
partneri.
Predloženo je hitno sazivanje proširene sjednice Glavnog
odbora PPDIVUT-a, kako bi se, u saradnji sa drugim sindikatima
na prostoru BiH, u narednom periodu pokrenula široka rasprava u
svim kompanijama gdje djeluju sindikalne organizacije na temu
mobbinga i sve goreg položaja sindikalnih kadrova, sa ciljem
radničke i sindikalne solidarnosti.
Fuad Đapo, Amira Bahić i Dragana Pilipović- prvi na udaru
S obzirom da su neki problemi u ovim kompanijama već postali
predmetom rasprava na sudovima, nažalost, stiče se utisak da
radnici u sve većoj mjeri postaju žrtve ispolitiziranog društva. S
tim u vezi, konstatovano je da ne postoji ta adresa trenutno u
ovakvom bosanskohercegovačkom društvu na koju bi se radnici
mogli obratiti radi ostvarivanja svojih prava i interesa, a jedini je
2014. januar/siječanj - februar/veljača
SINDIKALNA RIJEČ 7
PROŠIRENA SJEDNICA GLAVNOG ODBORA
Na Šestoj proširenoj sjednici Glavnog odbora održanog 22. januara 2014.godine
USVOJENI IZVJEŠTAJNI DOKUMENTI ZA 2013. GODINU
I PROGRAMI I PLANOVI ZA 2014
 Na proširenoj sjednici Glavnog odbora PPDIVUT-a od 22 januara u S
arajevu okupilo se oko pedesetak najistaknutiji
sindikalnih kadrova. P
ored članova Glavnog odbora, u radu ove sjednice učestovao je jedan b
roj sindikalnih povjerenika i
članova sindikalnih odbora iz naših s indikalnih organizacija, a prisustvovala je i predstavnica Privredne k
omore FBiH.
 Obnovljena inicijativa za uspostavljanje ministarstva poljoprivrede i prehrambene industrije na nivou države BiH
 Maja Radić izabrana za sekretara Samostalnog sindikata PPDIVUT BiH
Ovaj sindikalni skup razmotrio je prijedloge izvještajnih
dokumenata za 2013. godinu, programe i planove za 2014.
U raspravi je posebna pažnja posvećena najaktuelnijim
problemima sindikalnog rada, a posebno u jednom broju
kompanija u kojima je odnos prema članovima i rukovodstvu
našeg sidnikata krajnje neodrživ i zahtjeva oštru aktivnost prema
nekim poslodavcima.
Na ovim stranicama naše „ Sindikalne riječi „donosimo
nekoliko akcenata iz usvojenog izvještaja o radu organa i
organizacija Samostalnog sindikata PPDIVUT BiH za
2013.godinu
U ambijentu političkog haosa niko ne vodi
računa o narodu, građanima i njihovoj sudbini
U uvodnom djelu izvještaja naglašeno je da su u 2013.godini na
dinamiku sindiklanih aktivnosti značajano uticale pripreme i
održavanje Petog kongresa. Pripreme za Kongres otpočele su u
krajnje nepovoljnom ekonomskom i političkom ambijentu,
opterećenom teškom ekonomskom krizom, sve većim
siromaštvom , korupcijom i nemilosrdnim odnosom nekih
poslodavaca prema našem članstvu i organima PPDIVUT-a, prema
kojima su, umjesto partnerstva koje nudimo, ispoljavani i grubi
nasrtaji na legalitet i vjerodostojnost njihovog rada u funkciji
zaštite interesa članova Sindikata i radnika. Takvo što moglo se
dešavati samo u ambijentu političkog haosa kakav je kulminirao
naročito u drugoj polovini 2013. godine, u kojem, zbog borbe za
vlast i političku dominaciju, više niko od lidera ne vodi računa o
narodu, građanima i njihovoj sudbini. Naprotiv...
...Dakle, sva politička kretanja i zbivanja u toku izvještajnog
8 SINDIKALNA RIJEČ
perioda imali su svoje negativne posljedice upravo po radnike i
građane, kojima se sve više uskraćuju njihova osnovna građanska i
prava iz radnog odnosa, dok se na drugoj strani političke i
upravljačke strukture „ nagrađuju ” enormno visokim primanjima
kao da se postižu vrhunski pozitivni rezultati u društvenom
napredovanju, koje se, nažalost, pretvorilo u društveno
nazadovanje.
Trpeći svakodnevne štete u sindikalnoj aktivnosti, organizacije
i organi Samostalnog sindikata nisu ustuknuli pred svim ovim
nedaćama. Naprotiv, suprotstavili su im se svim sredstvima
sindikalne borbe, zbijajući sindikalne redove i ostajući otvoreni za
konstruktivnu partnersku saradnju i odnose sa poslodavcima i
državnim organima.
Organizovanost i omasovljenje članstva su
osnovni uslov i temelj sindikalnom radu
Programom rada je 2013. godinu, kao i odgovarajućim
programskim dugoročnim dokumentima, poput Programskih
osnova i kongresne Rezolucije o ostvarivanju sindikalnih prava na
sindikalno organizovanje i djelovanje, utvrđeni su pravci i sadržaji
aktivnosti koje treba provoditi na jačanju sindikalne
organizovanosti i omasovljenju članstva kao osnovnih uslova i
temelja na kojima počiva sindikalni rad i akcija.
Ova živa i svakodnevna aktivnost, dakle, odvijala se legitimno u
svim našim sindikalnim organizacijama , a išla je u dva pravca:
jedan je bio da se svuda tamo gdje su nedostajali pojedini
organizacioni dokumenti postojeće članstvo uključuje u procese
reučlanjivanja radi upotpunjavanja legitimiteta, a drugi je bio
pravac mobilizacije radnika i zaposlenika za nova učlanjivanja u
januar/siječanj - februar/veljača 2014.
PROŠIRENA SJEDNICA GLAVNOG ODBORA
Sindikat i povećavanja broja
članova u sindikalnim
organizacijama. Najbolji rezultati u
tom pogledu postignuti su u
slijedećim sindikalnim
organizacijama: u „Mercatoru”
BiH; „Konzum” Sarajevo; „Orbico”
Sarajevo; Sarajevska pivara
Sarajevo; Mlin i pekare LjubačeTuzla; „Vispak” Visoko; Sarajevski Kiseljak-Kiseljak, „Vegafruit”
Gradačac, a u toku 2013. godine u porodici PPDIVUT-a aktivirali
su se zaposlenici u hotelu „Tehnograd” u Tuzli.
Rad organa i organizacija sindikata
...Protekla godina imala je svoju specičnost utoliko ukoliko je
u sindikalne organizacije išao pojačan broj inicijativa za
održavanje sindikalnih skupova u pripremama za Peti kongres.
Ove inicijative su u mnogim sredinama bile i svojevrsne smjernice
za dalje izgrađivanje metoda i sadržaja sindikalnog rada, na
omasovljenju članstva i stabilizaciji sindikalne organizovanosti
kroz ažuriranje pravila sindikalnih organizacija, poslovnika o radu
njihovih organa, procese reučlanjivanja i ažuriranja osnovne
sindikalne dokumentacije u cilju jačanja njihovog legitimiteta.
U nekim slučajevima
poslodavci formiraju „
svoje” sindikate
U protekloj godini je zbog
istupanja iz članstva pod pritiskom
poslodavaca došlo do osipanja
članstva u Fabrici duhana Sarajevo i
hotelu „Tuzla” Tuzla.
Dakle, na jednoj strani imamo
omasovljenje članstva i povećanje
broja članova, a na drugoj u nekim
slučajevima poslodavcima polazi za
rukom da formiraju „svoje”
sindikate, kako bi lakše manipulisali
radnicima.
Ova pojava je poznata u
sindikalnom pokretu i njegovoj
istoriji, što ukazuje i na to da, posebno kod nas, ne samo neki
poslodavci, već i njihovi mentori u politici, na ovaj način žele
„razdrobiti” sindikalnu organizovanost i suprotstaviti radnike
jedne drugima, a krajnji cilj je slabljenje sindikalnog pokreta i ko
zna šta još.
Zaustavljena stagnacija i povećan
broj članova
U protekloj godini Glavni odbor održao je devet sjednica, koje
su realizovane uglavnom u proširenom sastavu sa jednim brojem
sindikalnih povjerenika i članova drugih organa PPDIVUT-a. Na
ovim sjednicama razmatrana su sljedeća pitanja:Izvještaj o radu
Samostalnog sindikata PPDIVUT BiH za 2012. godinuFinansijski izvještaj za 2012. godinu.; Program rada Samostalnog
sindikata PPDIVUT BiH za 2013. godinu- Finansijski plan za
2013. godinu; Program obrazovanja i osposobljavanja sindikalnih
kadrova Samostalnog sindikata PPDIVUT BiH u 2013. godini.
Donošenje programa pripema Petog kongresa Samostalnog
sindikata PPDIVUT BiH; Donošenje odluka: a) Odluka o
sazivanju i održavanju Petog kongresa Samostalnog sindikata
PPDIVUT BiH; b) Odluka o broju delegata i kriterijumima za
izbor delegata na Petom kongresu Samostalnog sindikata
...Zahvaljujući upravo pojačavanju organizacionih aktivnosti i
podsticanju i usmjeravanju organa sindikalnih organizacija u tom
pravcu, uprkos navedenim negativnim slučajevima, došlo do
zaustavljanja stagnacije članstva i do povećanja broja članova u
2013. godini. Ovi rezultati sami po sebi pred najviše organa našeg
sindikata postavljaju i nove zadatke u pravcu stvaranja što
povoljnijih prilika za nova učlanjivanja u Sindikat, ali i za stalno
ažuriranje postojeće sindikalne organizovanosti i jačanje
legitimiteta sindikalnih organizacija u procesima partnerstva sa
poslodavcima i državnim organima.
PPDIVUT BiH; c) Odluka o raspisivanju, pokretanju i provođenju
izbornih aktivnosti u sindikalnim organizacijama Samostalnog
sindikata PPDIVUT BiH; Imenovanja: a) Organizacionog odbora
za provođenje priprema i održavanje Petog kongresa Samostalnog
sindikata PPDIVUT BiH: b) Radne grupe za pripremu radnog
materijala za Izvještaj o radu organizacija i organa Samostalnog
sindikata PPDIVUT BiH u periodu između Četvrtog i Petog
2014. januar/siječanj - februar/veljača
SINDIKALNA RIJEČ 9
PROŠIRENA SJEDNICA GLAVNOG ODBORA
kongresa; c) Radne grupe i za pripremu radnog materijala
Programskih osnova rada i djelovanja organizacija i organa
Samostalnog sindikata PPDIVUT BiH za period 2013.-2017.
godine i za pripremu radnih materijala za rezolucije Petog
kongresa; d) Radne grupe za pripremu radnog materijala za
prijedlog izmjena i dopuna Statuta Samostalnog sindikata
PPDIVUT BiH; Evidentiranje kadrova za predsjednika
Samostalnog sindikat PPDIVUT BiH; Aktuelni problemi u
jednom broju kompanija, sa posebnim osvrtom na događanja u
„Vegafruitu” Gradačac, te na aktuelne probleme u hotelu Holiday
Sarajevo, HTD Sarajevo, kao i na probleme medijske kampanje
„Dnevnog avaza” prema kompanijama u sastavu grupacija „Klas”
Sarajevo, Sarajevska pivara i MIMS Sarajevo; Dogovor za učešće
u radu kongresa sindikata Toleyis iz Turske; Ekspoze predsjednika
Sindikata PPDIVUT BiH pvodom 01. marta Dana nezavisnosti
Bosne i Hecegovine i polaganje vijenca na Memorijalnom centru u
Potočarima; Savjetovanja o aktivnostima priprema Petog kongresa
Samostalnog sindikata PPDIVUT BiH, sa posebnim osvrtom na
provođenje izbornih aktivnosti u sindikalnim organizacijama i na
obaveze članova organa i kadrova PPDIVUT-a u vezi s tim;
Razmatranje nacrta i utvrđivanje prijedloga kongresnih
dokumenata: 1. Izvještaja o radu organa i organizacija
Samostalnog sindikata PPDIVUT BiH u periodu između Četvrtog
i Petog kongresa (septembar/rujan 2009.-juni/lipanj 2013.
godine); 2. Programske osnove rada i djelovanja organizacija i
organa Samostalnog sindikata PPDIVUT BiH za perio 2013.2017. godine; 3. Rezolucije Samostalnog sindikata PPDIVUT
BiH; Izmjene i dopune Statuta Samostalnog sindikata PPDIVUT
BiH; Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Odluke o broju delegata
i kriterijima za izbor delegata na Petom kongresu Samostalnog
sindikata PPDIVUT BiH i organima odgovornim za realizaciju
ove aktivnosti broj: 12/13 od 01.02.2013; Donošenje odluke o
izmjeni dopuni Odluke o sazivanju i održavanju Petog kongresa
Samostalnog sindikata PPDIVUT BiH broj: 11/13 od 01.02.2013.
godine; Sumiranje aktivnosti izbora delegata za Peti kongres
Samostalnog sindikata PPDIVUT BiH i utvrđivanje konačne liste
delegata; Utvrđivanje prijedloga članova organa Samostalnog
sindikata PPDIVUT BiH koji će se birati na Petom kongresu: a)
Glavni odbor; b) Statutarna komisija; c) Nadzorni odbor i; d)
Predsjednik; Utvrđivanje prijedloga Poslovnika o radu Petog
kongresa Samostalnog sindikata PPDIVUT BiH i prijedloga
članova radnih tijela Petog kongresa; Upućivanje zahtjeva
Federalnoj vladi u vezi sa inicijativama za promjene Zakona o
radu, kao i u drugim oblastima koje pokriva Sindikat PPDIVUT, da
se sve takve inicijative prethodno blagovremeno dostavljaju
Sindikatu PPDIVUT BiH radi informisanja i davanja
10 SINDIKALNA RIJEČ
odgovarajućeg mišljenja; Zahtjev direktoru Mlina i pekare
Ljubače u vezi sa statusom preuzetih radnika iz pekare u Lukavcu;
Informacija članova Sindikalnog odbora kantonalnog javnog
preduzeća „Poljoprivredno dobro Butmir Sarajevo Ilidža o
trenutnoj situaciji u ovoj kompaniji i zahtjevi Sindikalne
organizacije, te upućivanje odgovarajućih zahtjeva Sindikata
PPDIVUT BiH Kantonalnom ministru privrede i Federalnom
ministru poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva; Inicijativa za
konstituisanje i prijedlog za izbor predsjednika i zamjenika
Statutarne Komisije i Nadzornog odbora Sindikata PPDIVUT
BiH; Donošenje odluke o formiranju zajedničke regionalne
komisije za izradu zajedničkih projekata u koje bi se uključili i
kadrovi Sindikata PPDIVUT BiH; Razmjena informacija o
aktuelnim problemima u hotelu „Tuzla” Tuzla, „ Mlin i pekare
Ljubače”, Fabrika duhana Sarajevo; Upućivanje odgovarajućih
zahtjeva Premijeru FBiH za zajednički razgovor u vezi sa
problematikom u nekim kompanijama i položajem radnika;
Poseban osvrt na zaključke u vezi sa problemima u KJP PD „
Butmir” Sarajevo i na vođene razgovore u vezi s tim u nadležnim
ministarstvima i vladama; Aktuelni problemi u hotelu Holiday
Sarajevo HTD Sarajevo, te situacija i aktuelna dešavanja u
„Konzumu” i „Mercatoru” BH Sarajevo; Osvrt na održani 5.
Kongres Samostalnog sindikata PPDIVUT BiH; Proglašavanje
prečišćenog teksta Statuta Samostalnog sindikata PPDIVUT BiH;
Upoznavanje članova Glavnog odbora i njihovih zamjenika sa
pravima i obavezama i uručenje odgovarajućih ovlaštenja za rad na
terenu i odluka Kongresa o mandatu zamjenicima; Aktuelni
problemi nepridržavanja Odluke o uplati sindikalne članarine i
prijedlog odgovarajućih mjera prema kompanijama koje
nezakonito zadržavaju dio sindikalne članarine; Aktuelni problemi
u štrajkačkom procesu u Holiday Sarajevo HTD Sarajevo d.o.o
Sarajevo i dogovor o načinima njihovog prevazilaženja;
Informacija o preduzetim aktivnostima povodom najnovijih
dešavanja u Fabrici duhana Sarajevo, a posebno u vezi kršenja
odredaba Statuta i kongresnih odluka, te donošenje odgovarajućih
odluka; Razmjena informacija o tokovima aktivnostima u
„Mercatoru ” BiH na učlanjivanju novih članova u Sindikat i
pilagođavanje sindikalne organizovanosti organizaciji
Kompanije; Razmjena informacija i donošenje zaključaka o
aktuelnim problemima u Mlin i pekara Ljubače, „Zvijezda”
Sarajevo, hotelu „Tuzla” Tuzla; Donošenje odluke o podmirivanju
troškova sindikalnih aktivnosti; Inicijative za organizovanje
zajedničkog skupa o problematici u pivarskoj industriji;
Realizacija zaključaka Glavnog odbora u vezi sa neuplaćivanjem
dijela sindikalne članarine od strane službi i rukovodstva jednog
broja kompanija; Razmjena informacija o aktuelnim problemima i
njihovom rješavanju u Holiday Sarajevo HTD Sarajevo doo
Sarajevo i KJP PD „Butmir” Sarajevo; Zauzimanje stavova u vezi
sa aktuelnom problematikom u Fabrici duhana Sarajevo; Prijedlog
za formiranje radne grupe za pripremu sastanka o problematici u
pivarskoj industriji; Davanje podrške Sindikalnoj organizaciji
„CIMOS” iz Srebrenice;Utvrđivanje prijedloga Aneksa
kolektivnog ugovora u d.d. „Majevica” Srebrenik; Razmjena
informacija o aktuelnim problemima u jednom broju kompanija, a
posebno u: Hotelu Holiday Sarajevo HTD Sarajevo, KJP PD
„Butmir” Sarajevo, Fabrici duhana Sarajevo, Preradi i prometu
mlijeka Tuzla, „Majevici” Srebrenik, Hotelu „Tuzla” Tuzla itd;
Dogovor i pokretanje inicijative za održavanje sjednice
Sindikalnog Koordinacionog odbora u grupacijama „Klas”
Sarajevo, „ Sarajevska pivara” i MIMS Sarajevo na temu
„Perspektive poslovanja i ostvarivanja prava radnika unutar
januar/siječanj - februar/veljača 2014.
PROŠIRENA SJEDNICA GLAVNOG ODBORA
grupacija”.; Dogovor za obilježavanje 25. novembra Dana
državnosti Bosne i Hercegovine; Intenziviranje novog
učlanjivanja i reučlanjivanja u Sindikat PPDIVUT BiH;
Razmatranje novonastale situacije u hotelu „Tuzla” Tuzla.
Nadzorni odbor Sindikata PPDIVUT BiH ostvarivao je svoje
zadatke prilikom utvrđivanja nansijskih rezultata poslovanja u
okviru Sindikata, nadzirao priliv i korištenje sredstava, te je u tom
smislu obavljao i predlaganje Glavnom odboru nansijskog
izvještaja za 2012. i nansijskog plana za 2013. godinu.
Problemi i rezultati privatizacije
U procesima privatizacije efekti po radnike i naše članstvo
različiti su, počev od pozitivnih primjera, poput primjera
„Vispaka” Visoko koji bilježi odlične rezultate, zatim ZIM Zenica,
gdje su i dalje prisutna pozitivna kretanja, ali i „Majevice”
Srebrenik, gdje se uspješno izlazi iz stečajnog postupka. Međutim,
ovo se ne bi moglo reći za stanje u „Proizvodnji i prerada mlijeka”
Tuzla, hotelu „Tuzla” Tuzla, hotel Holiday HTD Sarajevo, gdje su
radnici i naši članovi u procesu privatizacije dovedeni u veoma loš
položaj, proglašavaju ih tehnološkim viškom i obespravljuju na
druge načine neisplaćujući im plate i doprinose za PIO i sl.
Detalj sa sjednice Nadzornog odbora od 21. januara 2014.godine
Osim toga, članovi Nadzornog odbora, zajedno sa članovima
Statutarne komsije bili su uključivani u sve aktivnosti Glavnog
odbora u pripremama za Peti kongres našeg Sindikata.
Prema Statutarnoj komisiji u protekloj godini nije bilo
inicijativa, niti predstavki za tumačenje primjene Statuta, ali su
njeni članovi bili aktivno uključivani u procese pokretanja
inicijative i formulisanja prijedloga za izmjene i dopune Statuta
koje su izvršene na Petom kongresu.
Uloga predsjednika Samostalnog sindikata kao njegovog
organa ogledala se u koordinaciji sveukupnog sindikalnog rada i
života našeg članstva, što se osjetilo u velikom broju sindikalnih
organizacija, gdje su na licu mjesta sagledavani konkretni
problemi i pokretano njihovo rješavanje. Tako su i podaci o
kompanijama o čijim je problemima raspravljano na Glavnom
odboru ujedno i prikaz neposrednog angažovanja predsjednika , ali
i angažovanja članova Glavnog odbora i jednog broja naših
općinskih i kantonalnih sindikalnih povjerenika.
I u protekloj godini predsjednik i jedan broj članova Glavnog
odbora realizovali su niz razgovora sa predstavnicima državnih
organa, posebno u kantonu Sarajevo i u Federalnoj vladi, a
razgovori su vođeni o problematici u konkretnim kompanijama
koje su navedene u ovom izvještaju, a takođe treba naglasiti da su
pokrenute i odgovarajuće inicijative prema državnim organima.
S obzirom da je protekla godina bila kongresna, realizovana je i
pojačana aktivnost kantonalnih sindikalnih povjereništava
PPDIVUT-a, posebno na Tuzlanskom i Kantonu Sarajeva. Tako je
nakog Petog kongresa realizovano nekoliko značajnih sjednica
povjereništava na nivou kantona, a sa kraja protekle godine
pokrenuta je intenzivnija aktivnost okupljanja naših članova i
kadrova po kantonima kako bi se što preciznije denisala aktuelna
sindikalna problematika.
Članovi organa naših sekcija žena i mladih u protekloj godini
glavninu svoje aktivnosti relizovali su u okviru priprema i u radu
Petog kongresa, a značajno učešće ostvarivali su i prilikom
obilježavanja državnih praznika i svečanosti u okviru PPDIVUT-a.
2014. januar/siječanj - februar/veljača
Osim toga, veliki neuspjeh zabilježen je u procesu privatizacije
Fabrike duhana Mostar, gdje već nekoliko godina niko ne radi, a
objekti i pogoni propadaju, pa se postavlja pitanje kome je to
interes da jedna nekada protabilna i perspektivna fabrika tako
završi. Takođe, prisutan je i dalje problem „Agrokomerca”, a neka
kretanja i podaci ukazuju na procese stalnog obezvrijeđivanja
kapitala u nekim do sada najprotabilnijim kompanijama, poput
Fabrike duhana Sarajevo. Tako nam posljednja zbivanja oko izbora
Nadzornog odbora u FDS jasno govore o interesima koji svoje
ishodište imaju u politici.
Možemo generalno zaključiti da su procesi privatizacije u
najvećem broju naših kompanija donijeli mnoštvo problema
radnicima, ali isto tako ne mali je broj i onih kompanija koje sa
novom strukturom vlasništva i uprava bilježe dobre rezultate koji
su posebno značajni u sveopštoj ekonomskoj, društvenoj i
političkoj krizi.
Radno zakonodavstvo, kolektivno
pregovaranje
i rad vijeća zaposlenika
...Razumijevanje za određene poteškoće sa kojima se
poslodavci suočavaju pokazale su upravo one sindikalne
organizacije u kojima je razvijeno međusobno partnerstvo sa
poslodavcima i gdje su poslodavci činili i čine sve što je u njihovoj
moći da ne dolazi do tehnološkog viška i drastičnog smanjenja
plata. Na ovaj način radnici i članovi Sindikata su solidarnim
privremenim odricanjem od maksimuma stečenih prava pokazali
spremnost da jačanjem zajedništva i partnerstva pronađu pravi put
da se spasi kapital i da se ostvare nove perspektive za bolje dane.
Aneksi kolektivnim ugovorima obnavljaju se jedanput godišnje,
pa je protekle godine ovo učinjeno u „Mercatoru” BH,
„Sarajevskom kiseljaku”, ZIM Zenica, Mlin i pekare Ljubače,
Pivara Tuzla,a u postupku su pregovori u „Majevici” Srebrenik.
SINDIKALNA RIJEČ 11
PROŠIRENA SJEDNICA GLAVNOG ODBORA
„žutog” sindikata u ovoj kompaniji sa najbogatijem tradicijom
sindikalizma i radničkog pokreta.
U „Meggle” Bihać takođe je potpisan kolektivni ugovor na nivou
ovog privrednog društva.
Krajem 2013. godine u Centralu PPDIVUT-a od poslodavca
hotel „Holiday” HTD Sarajevo pristigla je inicijativa za otkaz
postojećeg kolektivnog ugovora u ovom privrednom društvu, te je
poslodavac pozvan da predloži tekst novog kolektivnog ugovora,
koji je kroz odgovarajuću pregovaračku proceduru neophodno
usaglasiti u roku od tri mjeseca od pokrenute inicijative.
Na ovom mjestu zbog svega navedenog moramo konstatovati
da sveukupna kriza i negativna društveno- ekonomska i politička
kretanja u mnogome doprinose i zastoju u procesima kolektivnog
pregovaranja. Osim toga, sve je veći broj slučajeva i grubog
kršenja zaključenih kolektivnih ugovora, jer poslodavci u tim
slučajevima ne teže za partnerskim odnosima sa Sindikatom, već
probleme u koje su se sami doveli pokušavaju rješavati „preko
leđa” radnika. Najslikovitiji primjeri ovakvog odnosa su u hotelu
„Tuzla” Tuzla i hotelu „Holiday” HTD Sarajevo, gdje su radnici
pokrenuli i sudske procese radi ostvarivanja njihovih prava po
kolektivnim ugovorima.
NASTAVLJENO KOLEKTIVNO PREGOVARANJE
U toku januara proces kolektivnog pregovaranja i
partnerskog dogovaranja sindikata i jednog broja
poslodavaca je nastavljen sa ciljem da se kolektivni ugovori
prilagode težini ekonomskih prilika uz potpuno
razumijevanje i spremnost da se bitnije ne umanje stečena
prava radnika.
Za takve inicijative i ovaj put je izraženo obostrano
razumijevanje direktora i organa sindikalne organizacije
hotela „Tehnograd“ Tuzla, gdje je u prvoj polovini januara
potpisan Aneks Kolektivnom ugovoru u ovom privrednom
društvu, sa važenjem do kraja 2015. godine, a takva ista
aktivnost realizovana je krajem januara i u Mlinu i pekari
Ljubače Tuzla.
Nažalost već treću godinu u ovom izvještaju konstatujemo
neobjašnjivu pasivnost u proceduri kolektivnog pegovaranja u
„Klasu” Sarajevo i Fabrici duhana Sarajevo. Ovo se odnosi i na
pokrenutu inicijativu za proces kolektivnog pregovaranja radi
zaključivanja okvirnog kolektivnog ugovora na nivou grupacija
kompanija sa zajedničkim porijeklom kapitala, kao što su
grupacije „Klas” Sarajevo Sarajevska pivara i MIMS Sarajevo. Za
Fabriku duhana Sarajevo je jasno zašto ova inicijativa nema svoj
prolaz ima li se u vidu negativan stav direktora i uprave prema
Sindikatu PPDIVUT BiH, što je nažalost rezultiralo i formiranjem
12 SINDIKALNA RIJEČ
Za razliku od 2012. godine, kada smo imali slučajeve pokušaja
nekih poslodavaca da otkazima ugovora o radu drastično
kažnjavaju aktivnost naših sindikalnih povjerenika, u 2013. godini
sličnih slučajeva nije bilo, ali vrijedi
istaći da se uz pomoć organa
Sindikata PPDIVUT BiH kroz
odgovarajuće postupke ipak uspjelo
zaštititi naše sindikalne povjerenike.
Tako je i sudski postupak vezano za
našeg sindikalnog povjerenika u
„Milcosu” Sarajevo okončan u
njegovu korist i Sud je presudio da se
vrati na posao, uz obavezu
poslodavca da mu isplati sve zaostale
plate i ostala primanja.
Tokom izvještajnog perioda bilo je
nekoliko usmenih obraćanja članova
organima Sindikata, kojima su
davana stručna uputstva vezana za
Samir Pribišić - povjerenik
Milcosa sudskom odlukom
vraćen na posao
januar/siječanj - februar/veljača 2014.
PROŠIRENA SJEDNICA GLAVNOG ODBORA
njihov status, a obraćanja su se odnosila na raspoređivanje na
odgovarajuće poslove u toku rada.
I dalje ostaje konstatacija iz
prošlog izvještaja o radu da
procesima izbora vijeća
zaposlenika tamo gdje za to
postoje zakonski uslovi ni
izdaleka ne možemo biti
zadovoljni. Imali smo i
takav slučaj gdje je pod
pritiskom poslodavca u
hotelu „Tuzla” Tuzla bila
namjera da se smijeni
Vijeće zaposlenika samo
zbog toga što su većina
članova ovog organa
ujedno i članovi Sindikata PPDIVUT BiH, a ne „Žutog” sindikata
koji je formiran u Hutelu pod mentorstvom poslodavca.
Na kraju treba takođe istaći da u procesima proglašavanja
tehnološkog viška sve više dolaze do izražaja i odgovarajuće
sindikalne aktivnosti u skladu sa Zakonom o radu, prema kojima
neki poslodavci izražavaju neskrivenu odbojnost za stavove
sindikata koji su denisani tekstom odgovarajućeg sporazuma, a
koji su ništa drugo nego stavovi za doslijednu primjenu Zakona o
radu, važećih kolektivnih ugovora i socijalno zaštitnih mjera.
Ovakve situacije, nažalost, izražene su u hotelu „Tuzla” Tuzla i
hotelu “Holiday” HTD Sarajevo.
smanjenje kompenzira uvođenjem većih stopa PDV-a od sadašnjih
za luksuzne i one robe koje se ne moraju konzumirati da bi se
preživjelo. Osim toga, Sindikat je podržavao sve aktivnosti
odgovarajućih udruženja poljoprivrednika radi redovne isplate
poticaja i uvođenja reda u poljoprivrednom sektoru...
...Cijenimo da, uprkos stalnim inicijativama u pravcu zaštite
domaće proizvodnje i postojanja mnoštva konkretnih zahtjeva ne
samo od strane Sindikata PPDIVUT, već i od strane drugih
sindikata, u tom smislu vrlo je malo urađeno i radom nadležnih
državnih organa ni izdaleka ne možemo biti zadovoljni. Naprotiv,
o neke naše ranije inicijative, kao što je formiranje ministartsva
poljoprivrede i prehrane na nivou države BiH, su se oglušili, valjda
i zbog toga što „imaju preča posla” jer se bave sami sobom.
Odnosi sa državnim organima
Kao što smo naglasili u posljednjoj rečenici prethodnog
poglavlja, u izvještajnom periodu nadležni državni organi u
jednom broju slučajeva naših inicijativa imali su „preča posla”.
Naravno ovu ocjena ne može biti generalna, jer su premijeri
Federalne vlade i Vlade Kantona Sarajevo imali obzira i strpljenja
da saslušaju naše zahtjeve, što se ne bi moglo reći za Premijera
Tuzlanskog kantona, koji se već više od godinu dana oglušio na
inicijative organa Sindikata PPDIVUT BiH da se obave razgovori
o problemima u hotelu „Tuzla” Tuzla.
U razgovorima sa Premijerom FBiH aktuelizirana je, pored
ostalog , i problematika u Fabrici duhana Sarajevo, u PD „Butmir”
Zaštita domaće proizvodnje
U okviru Rezolucije o zaštiti domaće proizvodnje i programskih
zadataka, nastavljena je izuzetno teška aktivnost ovog sindikata u
cilju zaštite domaće proizvodnje. Tako je tragom ranijih inicijativa
prema nadležnim ministarstvima vršen stalan pritisak da se
napokon kroz sistemska rješenja nešto učini kako bi se domaća
proizvodnja ekasnije štitila.
Da podsjetimo, Federalnoj vladi je u drugoj polovini 2012.
godine upućena konkretna inicijativa za smanjenje stope PDV-a za
poljoprivredno-prehrambene proizvode na 10 posto, a da se ovo
Smijenjeni Premijer Tuzlanskog kantona
oglušio se o inicijative organa PPDIVUT-a
Sarajevo nakon što je o stanju u Poljoprivrednom dobru
razgovarano i sa Premijerom Vlade kantona Sarajevo. Ukazano je
da odnosi i dešavanja u ovim kompanijama u mnogome utiču na
položaj i rapoloženje radnika, te da je neophodno brže otklanjati
eventualne nezakonitosti.
U izvještajnom periodu posebna saradnja realizovana je i sa
načelnikom opštine Srebrenica i njegovim saradnicima, posebno u
pripemama i za vrijeme održavanja našeg Petog kongresa.
Glavni odbor je obnovio incijativu za formiranje
ministarstva poljoprivrede i prehrane na niovu države BiH
2014. januar/siječanj - februar/veljača
SINDIKALNA RIJEČ 13
PROŠIRENA SJEDNICA GLAVNOG ODBORA
Nezadovoljstva, štrajkovi, protesti
Nezadovoljstvo je kulminiralo pred Novu godinu, pa umjesto
da donesu dogovorenu odluku o zamrzavanju štrajka, a nakon što
je poslodavac odbio da potpiše sporazum o poslovima koje je
odredila Arbitraža da se neće prekidati za vrijeme štrajka,
aktivirana je namjera da štrajk otpočne 30. decembra 2013. godine.
Međutim, nadležni Općinski sud ekspresno je u roku od nekoliko
sati donio rješenje o zabrani štrajka zbog navodno neispunjenih
uslova
Cijenimo da je na ovakvu situaciju svaki komentar suvišan.
U hotelu „Tuzla” u Tuzli nezadovoljstvo i dalje ispoljavaju svi
radnici- članovi Sindikata PPDIVUTBiH, jer, prema
informacijama povjerenice iz Hotela na Petom kongresu i
sjednicama Glavnog odbora, poslodavac upravo nad njima vrši
neviđen mobing.
I poljoprivrednici su protestvovali
Već od samog početka 2013. godine počela su se manifestovati
nezadovoljstva radnika i zaposlenika u pojedinim sredinama.
Njihova opravdanost u većini slučajeva bila je neupitna ima li se u
vidu da su većinom razlozi neisplaćivanje plata po nekoliko
mjeseci, kao i ostalih primanja, a imamo i slučajeva da se
radnicima ne uplaćuju doprinosi za PIO i po nekoliko godina.
Prvi slučaj okupljanja zaposlenika imali smo na početku godine
u krugu preduzeća „Klas” Sarajevo, gdje je oko
stotinjak radnika negodovalo zbog kašnjenja isplate plate od
mjesec dana. Međutim, odmah je bilo jasno da je legalnost i
legitimnost okupljanja te grupe radnika upitna, jer iza toga nisu
stajali organi Sindikalne organizacije, već neformalna grupa koja
je pozvala radnike na neopravdani bunt , a bilo je pojedinaca i sa
rušilačkim namjenama jer je tada oštećena kapija Preduzeća.
Među okupljene radnike odmah je izašlo rukovodstvo i članovi
uprave „Klasa”, kao i predstavnici Sidnikalne organizacije i
Sekretarijata sindikalnog Koordinacionog odbora grupacija. Bilo
je očigledno da kašnjenje plate nije bio razlog okupljanja, već
namjere pojedinaca i nekih krugova van preduzeća da stvore
smutnju u ovoj Kompaniji sa oko hiljadu zaposlenika i
dezinformišu javnost iz samo njima poznatih razloga. Ovo baš
onako kako se i vodila protiv „Klasa” i još nekih kompanija u
sastavu grupacija bjesomučna medijska kampanja samo da se
oslabi rad i njihova konkurentnost. Situacija se ubrzo
normalizovala, jer je bilo očigledno da se radi o velikoj manjini
koja za svoje namjere nije imala valjane razloge, niti zakonite
uslove.
Nezadovoljstvo članova našeg sindikata u hotelu „Tuzla” Tuzla
i hotela Holiday Sarajevo HTD Sarajevo bilo je prisutno tokom
čitave godine. U Hotelu „Holiday” Sarajevo HTD Sarajevo u maju
mjesecu pokrenuta je štrajkačka procedura nakon izjašnjavanja
većine zaposlenika da se ide u štrajk zbog neisplaćenih plata i
ostalih primanja od početka godine, kao i zbog neuplaćivanja
doprinosa za PIO nekoliko godina. Pritisnut prijetnjom štrajka,
poslodavac je isplatio zaostale plate i naknade radnicima zaključno
sa septembrom 2013. godine, od kada je vršio samo neke
djelimične jednokratne isplate, pa se dug nagomilao u visini od tri
plate, a o uplatama za PIO nema ni govora, mada je aktivnošću
poslodavca samo u trajanju od dva mjeseca dana radnicima u ovom
periodu omogućeno da imaju zdravstvenu zaštitu.
14 SINDIKALNA RIJEČ
Krajem jula mjeseca došlo je i do ispoljavanja nezadovoljstva i
javnih protesta zaposlenika i dijela rukovodstva u JKP PD
„Butmir” Ilidža Sarajevo, gdje je došlo do iznenadne smjene
Nadzornog odbora na pola mandata i direktora ove kompanije.
Ovome se oštro usprotivila Sindikalna organizacija i njeni članovi
koji su svoje nezadovoljstvo , ne prekidajući rad na farmi krava i na
poljoprivrednom dobru, ispoljavali kontinuiranim protestima u
krugu Kompanije, ali i višednevnim protestima pred sjedištem
Kantonalne Vlade u Sarajevu. Svi zahtjevi i kritike upućivani su
Vladi kantona Sarajevo i resornom ministarstvu da su bez valjanih
razloga i argumenata izvršili smjenu organa rukovođenje u PD
„Butmir”. Organi Sindikata su dali podršku Sindikalnoj
organizaciji i ujedno u razgovoru sa Premijerom Vlade i resornim
ministrom zahtijevali da se putem sudskih organa utvrde
eventualni razlozi za smjene.
Trenutna situacija je takva da je sudska presuda donesena u
korist ranijeg rukovodstva i direktora, koji će nastaviti sa radom
tamo gdje su ljetos stali. Međutim, sudski proces u ovom slučaju
još nije završen, pa je konačan ishod još uvijek neizvjestan.
Niko nema pravo koristiti sindikalnu
članarinu suprotno Odluci PPDIVUT-a i mimo
volje članova
Poremećaji u isplatama plata uzrokovani sveopštom
ekonomskom i političkom krizom, te smanjenja iznosa plata, ali i
sve učestalija neprihvatljiva ponašanja jednog broja poslodavaca i
rukovodilaca u kompanijama da odbijenu sindikalnu članarinu od
isplaćenih plata naših članova ne usmjeravaju kako je to utvrđeno
Statutom PPDIVUT-a i odgovarajućom Odlukom, već je
zadržavaju na računima kompanije i koriste u samo njima poznate
januar/siječanj - februar/veljača 2014.
PROŠIRENA SJEDNICA GLAVNOG ODBORA
svrhe, glavni su razlozi zbog kojih je došlo do velikog smanjenja
priliva sredstava od sindikalne članarine...
...Do sada je nebrojeno puta skrenuta pažnja poslodavcima i
direktorima da je sindikalna članarina dio radničke plate na koji je
plaćen porez i doprinos prilikom obračuna, te da niko nema pravo
zadržavati ta sredstva, koja se moraju strogo usmjeravati prema
volji radnika i kongresnoj odluci Samostalnog sindikata
PPDIVUT BiH.
Rasprava o Izvještaju:
Dopuniti Izvještaj o radu
U raspravi o predloženom tekstu Izvještaja o radu učestvovao
je Fahrudin Čutuna– član Glavnog odbora i sekretar
sekretarijata Koordinacionog odbora sindikalnih organizacija u
kompanijama grupacija „Klas“ Sarajevo, „Sarajevska pivara“ i
„Mims“ Sarajevo. U svojoj diskusiji je dopunio sadržaj izvještaja
u dijelu koji govori o aktivnostima Koordinacionog odbora i
njegovog Sekretarijata, te je naglasio da treba navesti i aktivnosti
koje su vođene putem konferencija za štampu, kao i kroz
angažovanje članova Sekretarijata zajedno
Fahrudin Čutuna
sa poslodavcima u traženju rješenja problemima u kompanijama,
posebno u „Klasu“ Sarajevo, i iznalaženju kreditnih mogućnosti
kod jednog broja banaka.
Osim jednog broja organizacija u kojima obračunske službe
namjerno i svjesno zadržavaju dio sindikalne članarine radnika i
nezakonito troše ova sredstva , postoje i one organizacije u kojima
plate kasne i ne primaju se po nekoliko mjeseci. Razdvajanje ovih
organizacija od onih u kojima se namjerno zadržava sindikalna
članarina u predstojećem periodu bit će neminovno, ukoliko se u
međuvremenu ovaj problem ne razrješi na zadovoljavajući način.
Isto tako, nerijetko su prisutne i subjektivne slabosti pojedinih
sindikalnih povjerenika, koji nemaju dovoljno razumjevanja i
svijesti o obavezi poštivanja sndikalnih akata kojima su utvrđene
obaveze izdvajanja i usmjeravanja sindikalne članarine, a sve češći
su slučajevi da i pojedini direktori i poslodavci tolerišu da njihove
računovodstvene službe ne vrše prenos sredstava sindikalne
članarine onako kako im to propisuje odgovarajuća odluka.
Na kraju treba konstatovati da je situacija u pogledu uplate
sindikalne članarine značajno pogoršana i da su sredstva kojima
raspolažemo u velikoj nesrazmjeri sa potrebama koje iziskuje
svakodnevna sindikalna aktivnost, jer se najveći troškovi ostvaruju
upravo tamo odakle i nema priliva članarine zbog velikih problema
u djelovanju takvih kompanija i izuzetno teškog položaja radnika.
Međutim, naša je zadaća da tim radnicima maksimalno
pomognemo i očekujemo da solidarnost sindikalnih organizacija u
bolje stojećim organizacijama neće izostati.
Jedno je sigurno, a to je da su efekti naše sindikalne aktivnosti
znatno ispred naših mogućnosti da se te aktivnosti isnansiraju- što
govori o i dalje velikom entuzijazmu naših kadrova...
2014. januar/siječanj - februar/veljača
Iznenađujući
Odluka o zabrani održavanja
štrajka u hotelu Holiday Sarajevo i
ravnodušnost državnih organa
Dragana Pilipović
Sindikalni povjerenik Hotela Holiday Sarajevo HTD
Sarajevo - Dragana Pilipović informisala je prisutne o trenutnim
dešavanjima u Hotelu, pritiscima i opstrukcijama štrajkačke
procedure, čega je rezultat i sudska Odluka o zabrani održavanja
štrajka. Također je naglasila da su se sindikalni i štrajkački odbor
obraćali i nadležnim državnim organima-Federalnoj upravi za
inspekcijske poslove, Poreznoj upravi Federacije BiH i
SINDIKALNA RIJEČ 15
PROŠIRENA SJEDNICA GLAVNOG ODBORA
Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, u vezi sa
gorućim problemima radnika, nepravilnostima i nezakonitim
radnjama koje provodi Uprava hotela. U tom smislu je posebno
naglasila probleme petoro radnika koji su otišli iz Hotela radi
penzionisanja, ali im do sada Hotel nije uplatio
pripadajuće doprinose, tako da se ovi radnici nalaze na ulici bez
rješenja o penzionisanju. Osim ovih problema, nadležnim
državnim organima su iznijeti i svi ostali problemi vezani za rad i
radne odnose u Hotelu, ali su ljudi u tim organima izrazili
iznenađujuću ravnodušnost prema iznijetim problemima i
birokratski se ponijeli, sa ciljem da se unaprijed ništa ne uradi.
***
Uz prijedloge i primjedbe diskutanata,
Glavni odbor jednoglasno usvojio predloženi
tekst izvještaja o radu organa i organizacija
Samostalnog sindikata PPDIVUT BiH za
2013.godinu.
***
Nakon uvodnog izlaganja i prezentiranja
podataka iz Finansijskog izvještaja, Glavni odbor
jednoglasno je donio Odluku o usvajanju
Finansijskog izvještaja Samostalnog sindikata
PPDIVUT BiH za 2013. godinu.
Usvojeni programski dokumenti za 2014.godinu
O predloženim programskim dogumentima govorili su
Mehmed Avdagić i Dilista Hrkaš.
Sadržaj Programa rada za 2014.godinu, naglasio je Avdagić,
kao i svake godine, značajno je anbiciozan, a proizašao je iz
programskih dokumenata i rezolucija Petog kongresa. Ukazao je
Usvojen nansijski izvještaj za 2013.godinu:
Smanjeni priliv članarine još uvijek gorući
problem
Potom je Dilista Hrkaš, zamjenica predsjednika Nadzornog
odbora, informisala prisutne da je Nadzorni odbor održao svoju
Dilista Hrkaš
sjednicu 21.1.2014. godine, na kojoj je razmotrio nansijski
izvještaj za 2013. godinu, analizirajući stavku po stavku izvještaja.
S tim u vezi, prokomentarisala je sve dijelove nansijskog
izvještaja, uz opasku da je smanjeni priliv članarine još uvijek
gorući problem, te da je ponašanje jednog broja poslodavaca i
nansijskih rukovodstava iz nekih uglednih kompanija
nedopušteno i zakonski kažnjivo, jer samovoljno ne usmjeravaju
već izdvojenu sindikalnu članarinu na način kako je to utvrđeno
Odlukom organa PPDIVUT-a, zadržavajući na redovnim
računima kompanija i one iznose koji se prosljeđuju na žiro račun
Sindikata PPDIVUT BiH. Podržala je konstataciju iz Izvještaja o
radu da je situacija u pogledu uplate sindikalne članarine značajno
pogoršana i da su sredstva sa kojim se raspolaže u velikoj
nesrazmjeri sa potrebama koje iziskuje svakodnevna sindikalna
aktivnost.
16 SINDIKALNA RIJEČ
na potrebu znatno snažnijeg anganžovanja sindikalnih kadrova
kako u organima PPDIVUT-a, tako i u organima sidikalnih
organizacija..
G ovoreći o Pijedlogu programa obrazovanja i
osposobljavanja sindikalnih kadrova u 2014. godini, Avdagić je
ukazao da će se glavnina ovog Programa relizovati u okviru rada
Sindikalne škole PPDIVUT-a u Potočarima kod Srebrenice.
Polaznici će biti sindikalni povjerenici SO, članovi organa i svi
zainteresovani članovi PPDIVUT-a, čije će se obrazovanje odvijati
kroz određene aktulene teme sadržane u Sindikalnom priručniku
za polaznike, i to dvanest ponuđenih tema. Osim toga, ovaj
program obuhvata i međunarodne seminare i druge obrazovne
Dilista Hrkaš je prezentirala sve podatke i stavke iz
predloženog nansijskog plana za 2014.godinu i naglasila da su
planirani iznosi prihoda i rashoda značajno smanjeni, odnosno
prilagođeni relanim očekivanjima u 2014.godini.
***
Glavni odbor je potom jednoglasno prihvatio
predloženi Program rada i Program obrazovanja za
2014.godinu, kao i Finansijski plan za 2014. godinu,
Izmjenjen i dopunjen sastav Aktiva predavača
Obrazlažući potrebu za izmjenama i dopunama sastava Aktiva
predavača Sindikata PPDIVUT BiH i za aktueliziranja njegovog
rada, Maja Radić je naglasila da je bilo neophodno ovo učiniti
pošto ulazimo u period realizacije naših obrazovnih sadržaja.
Aktiv predavača će djelovati u skladu sa godišnjim programima
obrazovanja i osposobljavanja sindikalnih kadrova, odnosno
prema planiranim temama sindikalne škole, a predavači će se za
pojedine teme opredjeljivati prema vlastitim anitetima.
januar/siječanj - februar/veljača 2014.
PROŠIRENA SJEDNICA GLAVNOG ODBORA
je pokazala visoke moralne i ljudske kvalitete koji je krase kao
stručnu i požrtvovanu osobu.
Ovakvo obrazloženje proisteklo je kako iz prijedloga
predsjednika Avdagića, tako i iz diskusija u kojima su učestvovali
članovi Glavnog odbora: Sonja Prvulović, Fatima Milić, Ankica
Đurić i Selveta Kabil.
Primajući čestitke, Maja Radić je na prigodan način izrazila
svoju zahvalnost na izboru i čvrsto opredjeljenje za dalji, još
snažniji, rad na unaprijeđenju sindikalizma u PPDIVUT-ovoj
porodici i šire.
Biograja
Sindikalna škola u Potočarima kod Srebrenice spremna da primi nove polaznike
Naglašeno je takođe da će se za pojedine teme angažovati i gosti
predavači.
Glavni odbor je jednoglasno donio odluku o sastavu Aktiva
predavača Sidnikata PPDIVUT BiH : Mehmed Avdagić,
Fahrudin Čutuna, Ankica Đurić, Velida Bekić, Selveta Kabil,
Emin Memišević, Aziz Mrdić, Sonja Prvulović, Maja Radić,
Aziz Samardžić i Anđelko Vasić.
Maja Radić izabrana za Sekretara
Samostalnog sindikata PPDIVUT BIH
Na prijedlog predsjednika Mehmeda Avdagića, Glavni odbor
jednoglasno je donio odluku kojom je Maja Radić, dipl. pravnik i
Maja Radić: unapređivati
sindikalizam u PPDIVUT- ovoj
porodici i šire
Maja Radić je rođena 29.03.1984. godine u Sarajevu, gdje je
zavšila osnovnu i zubotehničku školu sa odličnim upjehom.
Pravni fakultet u Sarajevu završila je 2008.godine, a 2009.godine
počinje raditi u Centrali Sindikata PPDIVUT BiH kao stručni
saradnik za pravne poslove.Uz rad nastavlja sa obrazovanjem na
master studiju i 2010.godine postaje master pravnih nauka.
Težište njenog rada u sindikatu odvija se u procesima
kolektivnog pregovaranja i poboljšanja kvaliteta kolektivnih
ugovora, kao i na terenu na unpaređenju i izgradnji
organizacionoh aktivnosti, u čemu postiže odlične rezultate.
Maja Radić
master pravnih nauka, izabrana za sekretara Samostalnog sindikata
PPDIVUT BiH. U obrazloženju izbora Maje Radić navedeno je
da je odlaskom ranijeg sekretara prije desetak godina ostalo
upražnjeno mjesto funkcionera na tim poslovima koji su
predviđeni Statutom. U aktivnostima razvoja stručnih kadrova u
Sindikatu PPDIVUT BiH Maja Radić, kao zaposlenik u Centrali
PPDIVUT, pokazala je izuzteno zalaganje, visoku stručnost,
upornost i eksibilnost pri obavljanju najsloženijih poslova, ali i
na terenu i u radu sa povjerenicima i članstvom Sindikata. Uz ovo
2014. januar/siječanj - februar/veljača
O pojavama mobinga neophodno je
razgovarati u svim našim sindikalnim
organizacijama
Posebna tačka dnevnog reda posvećena je potrebi da se u
sindikalnim organizaicjama raspravlja o najaktuelnijim
problemima, u okviru čega je istaknut zahtjev da se obradi i tema
mobinga. Neophodnost da se našem članstvu približe pojave
mobinga u načini borbe protiv sve češćeg uznemiravanja
zaposlenika, pristekla je iz činjenice da u značajnom broju
kompanija zaposlenici trpe velike pritiske.
SINDIKALNA RIJEČ 17
PROŠIRENA SJEDNICA GLAVNOG ODBORA
..Tako, uprkos širokom spektru naših dosadašnjih
aktivnosti na zaštiti domaće proizvodnje, svjedoci smo da se danas
više ne govori o zaštiti, već o spašavanju onoga što nam je od
proizvodnje ostalo zaslugom raznoraznih politika koje su se
smjenjivale nakon svakih izbora.
Kako se Bosna i Hercegovina već nalazi u procesima
ispunjavanja uslova za pristupanje članstvu u Evropskoj uniji,
urgentno je i već je krajnje vrijeme da nadležni državni organi
neuporedivo
Zato je dogovoreno da su u svim sredinama do 1. marta
2014. održe sjednice sindikalnih odbora, na kojima će se
razmotriti aktuelna problematika vezana za eventualne
pojave mobinga i druge probleme, odnosno saslušati izlaganje
na temu „Mobing“, koje je pripremljeno u Centrali
PPDIVUT-a i upućeno u sve sindikalne organizacije.
Prije nekoliko godina sindikat PPDIVUT bio je jedan od organizatora
protesta poljoprivrednika i radnika u prehrambenoj industriji
Obnovljena inicijativa za uspostavljanje
ministarstva poljoprivrede i prehrambene
industrije na nivou države BiH
više nego do sada u poljoprivredno- prehrambrenoj proizvodji i
djelatnosti moraju uvažavati i ciljeve zajedničke evropske
poljoprivredne politike koja promoviše promjene. Poljoprivreda u
Evropi se deniše prema novom modelu koji mora uvažiti zahtjeve
za vioskokvalitetnom prehranom, sigurnosti živežnih namirinica,
održivom poljoprivredom, boljom koordinacijom prehrambenih
lanaca i razvojem ruralnih područja. Pri tome treba staviti naglasak
na podsektore, kao što su: bio masa, korištenje nusproizvoda,
razvoj šumarstva i jačanje poljoprivrede. Finasijska sredstva
kojima
rapolaže poljoprivredni sektor trebaju biti usko povezana sa
zahtjevima evropskih društava
koji jačaju konkurentnost i omogućuju veću socijalnu koheziju...
Kao suma svega čemu smo neposredni svjedoci je sveopšte
ugrožavanje domaće proizvodnje u poljoprivrednoprehrambenom sektoru, pa se s pravom pitamo: hoćemo li do dana
ulaska u Evropsku uniju imati ikako svoju proizvodnju?
Posebnu podršku na ovoj sjednici dobio je prijedlog za obnovu
inicijative za uspostavljanje ministarstva poljoprivrede i
prehrambene industrije na nivou države BiH.
U raspravi je ukazano da se ova inicijativa već godinama
opstruira, za koje vrijeme sve više dolazi do stagnacije i devastacije
domaće proizvodnje, a rezultat toga je gubljenje radnih mjesta i
povećavanje siromaštva radnika i građana...
Osim toga, ova inicijativa ima svoje puno opravdanje ima li se u
vidu kontinuirano ispoljavanje nezadovoljstva svih udruženja
poljoprivrednika na prostorima Bosne i Hercegovine, što
argumentovano govori o neuređenosti odnosa u oblasti domaće
poljoprivrede i prehrambene industrije i nedostatku jedinstvenih
sistemskih rješenja kojima bi se ekasno zaštitila domaća
proizvodnja...
18 SINDIKALNA RIJEČ
januar/siječanj - februar/veljača 2014.
PROŠIRENA SJEDNICA GLAVNOG ODBORA
Na ovo pitanje odgovor mogu dati nadležni državni organi prvenstveno Vijeće ministara BiH i njegovo Ministarstvo vanjske
trgovine i ekonomskih odnosa, ali i vlade i resorna ministarstva u
entitetima.
...Očigledno je da država nema razvijenu strategiju, jer da je ima
ne bi se omogućavao ogroman uvoz i tržište se ne bi prepuštalo
inostranim tržnim centrima, već bi se vodila konztistentna i
doslijedna politika i mjere zaštite, što bi stvaralo uslove za nova
zapošljavanja i punjenja budžeta.
Osim toga, cijenimo da opstruiranje uspostavljanja ministarstva
poljoprivrede i prehrambene industrije na nivou države Bosne i
Hercegovine pogoduje upravo raznim uvoznim lobijima čiji su
akteri involvirani kako unutar, tako i van zemlje. Zbog toga
svakodnevno n arasta nezadovoljstvo i
Domaća poljoprivredna i prehrambena proizvodnja mora se snažnije zaštiti
Dogovoreni sadržaji svečanog obilježavanja 1.
marta – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine
U nizu predstojećih aktivnosti organizacija i organa Sindikata,
dogovorena je i svečanost obilježavanja 1. marta- Dana
nezavisnoti Bosne i hercegovine. Kadrovi i aktivisti PPDIVUT-a
tim povodom održat će sindikalni skup u Potočarima u objektu
Sindikalne škole. Osim prigodnih svečarskih sadržaja, uz
polaganje cvjeća u Memorijalnom centru u Potočarima,
dogovoreno je da se u radnom djelu obave izvještajne aktivnosti
sekcija žena i mladih PPDIVUT-a.
Protesti poljoprivrednika traju već nekoliko godina
zabrinutost ogromnog broja ljudi i nevladinih organizacija,
naročito u poljoprivredno –prehrambenom sektoru. Moramo što
jasnije razotkrivati uvozne lobije i lobiste koji za njih rade, koji su
dobro plaćeni i u funkciji su stranih politika i kompanija, nalaze se
tu, među nama, u vlasti i brojnim drugim institucijama...
...Davno je već bilo vrijeme za jedinstveni nastup svih
proizvođača i prerađivača u poljoprivrednom sektoru i kako je
uopšte moguće da se u našoj državi BiH već godinama razvodnjava
prijedlog za formiranje jedinstvenog Ministarstva poljoprivrede i
prehrane.
Na nivou države mora, napokon, postojati organ koji će
artikulisati interese i jedinstven nastup svih proizvođača i
prerađivača u poljoprivredno – prehrambenom sektoru, dakle
ministarstvo poljoprivrede i prehrambene industrije, za čijim
formiranjem već deset godina postoje prijedlozi...
...Ministarstvo za čije uspostavljanje obnavljamo inicijativu
bilo bi ključno za savladavanje problema i njihovo riješavanje u
oblasti u poljoprivredno- prehrambene proizvodnje i
zapošljavanja. U protivnom, cijenimo da smo na dobrom putu ka
kolapsu i propasti domaće poljoprivredno- prehrambene
proizvodnje.
Na kraju rasprave jednoglasno je dogovoreno da se
obnovljena inicijativa uputi Vijeću ministarstva BiH, u oba
doma Parlamentarne skupštine BiH, Vladi FBiH,
Vanjskotrgovinskoj komori BiH i Privrednoj komori FBiH,
kao i svim udruženjima poljoprivrednika u Bosni i
Hercegovini.
2014. januar/siječanj - februar/veljača
Odmah pristupiti određivanju polaznika
Sindikalne škole i predlaganju za sindikalna
priznanja PPDIVUT-a
Prisutnim je skrenuta pažnja na obaveze konkretnih aktivnosti
određivanja polaznika Sindikalne škole PPDIVUT-a i predlaganje
kandidata za sindikalna priznanja. Ove aktivnosti kroz
popunjavanje odgovarajućih upitnika, trebaju se realizovati u
sindikalnim organizacijama najkasnije do 1. marta 2014.godine.
IN MEMORIAM
REFIK MUJAKIĆ
Krajem prošle godine ostali smo bez
našeg Reka Mujakića- sindikalnog
povjerenika u Turističkoj zajednici
tuzlanskog kantona, koji je iznenada
preminuo nakon kratke i teške bolesti.
Suosjećajući sa porodicom i radnim
kolegama našeg Reka, izražavamo
ogromno žaljenje što smo ostali bez
PPDIVUT-ovog istaknutog člana i
borca za sindikalne ciljeve.
Sjećat ćemo ga se kao energičnog sindikalca i stručnog
aktivistu, koji je dostojno predstavljao Sindikat PPDIVUT
BiH posebno u našoj međunarodnoj sindikalnoj aktivnosti.
SINDIKALNA RIJEČ 19
PREDSTAVLJAMO NAŠE SINDIKALNE ORGANIZACIJE I KADROVE
PREDSTAVLJAMO NAŠE SINDIKALNE
ORGANIZACIJE I KADROVE
Od ovog broja naše „ Sindikalne riječi“ otvaramo ovu
rubriku, kako bi sve sindikalne kadrove u sindikalnim
organizacijama predstavili našem članstvu, ali i široj
javnosti. To su, ustvari, obični ljudi sa velikim srcem i
sindikalnom borbenošću da istraju na putu ostvarivanja i
odbrane radničkih i sindikalnih prava kao univerzalnih
vrijednosti, to su ljudi na čijem radu i entuzijazmu počiva
naša sindikalna porodica.
Za ovu priliku iskoristili smo njihovo prisustvo na nedavnoj
sjednici Glavnog odbora i sačinili sedamnest fotograja, pa
ćemo ih u ovom broju i predstaviti, što čemo činiti i u
narednim brojevima „ Sindikalne riječi“.
Članovi Sindikalnog odbora: Almir Žunić,Vesna Buvarović, Alma
Trnovac i Emir Bukva.
U sastavu Samostalnog sindikata PPDIVUT BiH Sindikalna
organizacija „ Orbico“ d.o.o. Sarajevo organizovana je i djeluje
već preko deset godina. Organizovana je u pet sindikalnih
podružnica širom BiH, koje djeluju u poslovnim jedinicama u
Sarajevu, Banjaluci, Tuzli, Bihaću i Mostaru, a rukovode im
sindikalni povjerenici podružnica koji su po funkciji članovi
Sindikalnog odbora“ Orbica“. Sindikalni odbor čine: Alma
Trnovac- povjerenik, Saet Fazlinović, Nenad Lukaić, Reuf
Hadžimehmedović, Mirza Hamidović, Emir Bukva, Edin
Bašić, Almir Žunić, Enes Šeremet i Vesna Buvarović
Sarajevska pivara d.d. Sarajevo
Članovi Sindikalnog odbora: Mahmut Kapetanović i Emin Memiševićpovjerenik i član Glavnog odbora PPDIVUT-a
Radnici Sarajevske pivare organizovani su kao sindikalna
organizacija od samog osnivanja Sindikata PPDIVUT BiH-a,
dakle, već više od dvadesetpet godina, a tradicija sindikalizma i
sindikalnog rada u Sarajevskoj pivari, kao najstarijeg preduzeća
koje je osnovano 1864.godine, traje već skoro jedan i pol vijek.
Dakle, generacije sindikalista odgajane su u ovoj kompaniji, a
sadašnji Sindikalni odbor rukovodi jedinstvenom sindikalnom
20 SINDIKALNA RIJEČ
Članovi Sindikalnog
organizacijom,
u čijem
odbora:
su sastavu : Emin Memiševićpovjerenik,
Mahmut Kapetanović
Kenan Lujnović,
i EminEmir
MemiševićKadrić,povjerenik
Jasmina Mulović,
i član
Mahmut
Glavnog odbora
Kapetanović,
PPDIVUT-a
Sead Kutlovac i Jelena Adler.
Treba takođe istaći da je u Sarajevskoj pivari veoma uspješno
privreden kraju proces reučlanjivanja i ažuriranja dokumentacije
članstva i akata Sindikalne organizacije i može se ocjeniti da su
ovu aktivnost na najbolji mogući način relaizovali članovi
Sindikalnog odbora i povjerenik Emin Memišević.
Članovi Sindikalnog odbora:
Merisa Hasečić, Senad Suljagić. Fatima Milić- povjerenik i
član Glanog odbora PPDIVUT-a
Proces privatizacije nam je donio veoma uspješnu kompaniju
„ Mercator“ BH, čiji je glavni objekat u Sarajevu izgrađen 2000.
godine na mjestu nekadašnjeg „Tržnog centra“ čiji su tadašnji
radnici postali veoma vrijedni „ Mercatorovi“ kadrovi. Dakle, „
Mercator“ BH se na našim prostorima razvija već 14 godina, pa
smo nedavno vodili i aktivnost prilagođavanja sindikalne
organizovanosti organizacionoj ekspanziji ove kompanije čiji
tržni centri “niču“ širom Bosne i Hercegovine. Odmah po
osnivanju ove kompanije, među prvima je potpisan i Kolektivni
ugovor na nivou Privrednog društva, što je dalo i zamaha
sindikalnom radu i djelovanju, koji se stalno prilagođava
njegovom razvoju i širenju, pa smo danas svjedoci da u
„Mercatoru“ BH djeluje Sindikalna organizacija sa najvećim
brojem članova u porodici PPDIVUT. Među najzaslužnijim za
omasovljavanje sindikalnog članstva ističemo Fatimu Milić
koja je prije sedam mjeseci izabrana za sindiklanog povjerenika
Mercatora BH. Danas sindiklanu organizaciju „ Mercator „ BH
sačinjavaju osam podružnica: 1. Mostar; 2. Tuzla i Bijeljina; 3.
Zenica, Ilijaš, Visoko, Kakanj, Maglaj i Žepče; 4. Sarajevo; 5.
Lukavac i Banovići; 6.Cazin, Ključ i Sanski Most; 7. Brčko; 8.
Banja Luka i Gradiška.
Članovi Sindikalnog odbora: Fatima Milić - Sarajevo,
Damir Emrić - Tuzla, Mirza Osmić -Tuzla, Nermin Jusić Banovići, Mevludin Alić - Banovići, Suvada Zećo - Sarajevo,
Emira Kasumović - Sarajevo, Medina Čelik - Sarajevo,
Mersiha Polutak - Sarajevo, Behireta Dautbegović - Zenica,
Enisa Mujkanović - Zenica, Merisa Hasečić - Ilijaš, Senad
Suljagić - Ilijaš, Milada Sabljić - Mostar, Mirsada Tipura Mostar, Amir Mahmutović - Velika Kladuša, Inesa Zukić Ključ, Tehvida Čehajić- Cazin.
januar/siječanj - februar/veljača 2014.
PREDSTAVLJAMO NAŠE SINDIKALNE ORGANIZACIJE I KADROVE
Agencija za vodno područje rijeke Save
Dilista Hrkaš- sindikalni povjerenik
Ivo Ilišević- sindikalni povjerenik i član
Glavnog odbora PPDIVUT-a
Članovi PPDIVUT-a u sindikalnoj organizaciji Agencije za
vodno područije rijeke Save djeluju devet godina i pokazuju
značajan interes za sindikalni rad, što se potvrđuje istaknutom
ulogom Diliste Hrkaš u radu organa PPDIVUT-a, a naročito u
radu Nadzornog odbora. Kao zamjenik predsjednika ovog
organa, Dilista Hrkaš daje značajan stručni doprinos
sagledavanju nansijskih kretanja u djelovanju PPDIVUT-a.
Članovi Sindikalnog odbora su : Elvira Marjanović, Anisa
Čičić-Močić i Dilista Hrkaš- povjerenik.
„Bosanac“ Orašje jedna je od rijetkih kompanija u BiH koja
se bavi proizvodnjom, otkupom i obradom duhana, sindikalni rad
u ovoj kompaniji odvija se u PPDIVUT- ovoj porodici od
njegovog osnivanja. U ovoj kompaniji zaposlenici se zajedno sa
menadžmentom bore za svoje mjesto na tržištu u veoma teškim
uslovima ugroženosti domaće proizvodnje duhana. Rad
sidnikalnih kadrova iz „ Bosanca“ veoma je zapažen, a tradiciju
izuzetnih kadrova nastavljaju: Ivo Ilišević- sindikalni
povjerenik i članovi sindikalnog odbora Sead Isić, Nurfeta
Nurispahić, Janja Mrković i Kata Klaić.
Esad Turković- sindikalni povjerenik, Snježana Hrle,
Mirsad Lepenica, Aida Jarebica i Alija Bažadar
Amira Hrustić- sindikalni povjerenik i član Glavnog
odbora PPDIVUT-a i Marko Radić- član Sindikalnog odbora
Vegafruit Gradačac je kompanja sa dugogodišnjom
tradicijom. Sindikalna organizacija u ovoj kompaniji
organizovana je i povezana u porodicu PPDIVUT-a od njegovog
osnivanja. Tokom proteklih godina radnici i članovi Sindikata
prolazili su kroz različite periode i bili svjedoci brojnih
problema i kriznih situacija, poput one kad je cijela kompanija
morala da izmjesti svoje proizvodne kapacitete iz Male
Brijesnice u Gradačac. Ipak, zahvaljujući doslijednom i
principijelnom sindikalnom djelovanju, sada je situacija u ovoj
kompaniji mnogo povoljnija za zaposlenike. Izlasku iz krize i
mobilizaciji zaposlenika da se okrenu radu kako bi poboljšali
vlastita primanja i standard značajno su doprinijeli članovi
Sindikalnog odbora Vegafruita Gradačac : Amira Hrustićsindikalni povjerenik, Ahmed Bilajac, Marko Radić, Mirsad
Kukuruzović i Sakib Didić.
2014. januar/siječanj - februar/veljača
Najveća kompanija u oblasti prehrambene industrije „ Klas“
d.d. Sarajevo baštini sindikalnu tradiciju dužu od jednog
stoljeća, a u porodici PPDIVUT-a od samog su osnivanja našeg
granskog sindikata. Ogroman je doprinos „ Klasovih“
sindikalnih kadrova djelovanja PPDIVUT-a i zastupljeni su u
sastavu njegovih organa. Ekonomska kriza i određeni problemi
u pogledu zaštite domaće proizvodnje i pojave „ sivog“ tržišta u
mnogome negativno utiču na stabilnost „ Klasa“, a dodamo li
ovome negativnu medijsku kampanju koju su neki mediji
nezasnovano vodili protiv ove kompanije u ranijim godinama,
onda tek možemo vidjeti kolika je snaga ovog kolektiva i
Sindikalne organizacije kao nosioca borbe za radničke interese,
ali i za prosperitet „Klasa„ . trenutno su najaktulenije aktivnosti u
procesu reučlanjivanja i na unapređenju sindikalne
organizovanosti. Time rukovodi Sindikalni odbor u sastavu:
Esad Turković- povjerenik, Mirsad Lepenica, Branka
Popović, Muhamed Bjelak, Elvir Hošo, Munib Sablja, Alija
Baždar, Šerif Čaušević, Snježana Hrle, Mirsada Mandal,
Esad Kehić, Elvedin Alispahić, Aida Jarebica, Adis
Bostandžija i Nihad Džananović.
SINDIKALNA RIJEČ 21
PREDSTAVLJAMO NAŠE SINDIKALNE ORGANIZACIJE I KADROVE
Sabahudin Strik- sindikalni povjerenik
Radnici „Bosnia hotela i restorana“ Sarajevo dio su porodice
PPDIVUT-a od njegovog osnivanja. U procesu privatizacije
prolazilo se kroz različite krizne situacije, a rezultat je da je Hotel
renoviran i da unazad dvije godine ima novog vlasnika. Radnike i
članove Sindikata u Hotelu predstavlja Sabahudin Striksindikalni povjerenik, a sindikalni odbor treba da se popuni
novim članovima, jer su dosadašnji penzionisani ili su otišli u
druge kompanije.
Haza Čardaklija član Sindikalnog odbora
i Bajro Doljančić- sindikalni povjerenik
Kolektiv sarajevskog „Sprinda“ jedana je od najuspješnijih
radničkih grupacija sa dugogodišnjom sindikalnom tradicijom.
Uzajamnost, meuđusobno pomaganje i radnička solidarnost u „
Sprindu“ zauzimaju istaknuto mjesto u sindikalnom radu i
djelovanju, a nerijetko se organizuju i radne akcije kako bi se što
više doprinijelo upsješnosti kompanije i otvorile nove
perspektive radnicima. Njegujući takav metod rada, realizuju se
veoma dobri partnerski odnosi sa poslodavcem i kroz obostrano
razumijevanje na najbolji način ostvaruju se fukcije Sindikata.
Rukovođenje radom Sindikalne organizacije „ Sprind“ Sarajevo
vrši Sindikalni odbor u sastavu: Bajro Doljančić- sindikalni
povjerenik i članovi Haza Čardaklija, Adnan Alispahić i
Nermin Kundak.
Ankica Đurić- sindikalni povjerenik
i član Glavnog odbora
Radnici Mlina i Pekare Ljubače članovi su PPDIVUT-a od
njegovog osnivanja. U proteklom periodu prolazili su kroz brojna
iskušenja i probleme, ali je u sindikalnom djelovanju
preovladavala upornost i energičnost, posebno u periodu od kada
je za sindikalnog povjerenika izabrana Ankica Đurić, za koju se
slobodno može reći da pripada najupornijim i najaktivnijim
kadrovima u porodici PPDIVUT-a. U osnovi sindikalnog rada u
Mlinu i pekare Ljubače je kolektivno djelovanje članova
Sinikalnog odbora u sastavu: Ankica Đurić- povjerenik, Himzo
Bijelić, Sead Suljić, Hamdija Tursunović, Emir Sabljić,
Neđib Halilagić i Mustafa Rahimić.
SP „Comerc“ d.o.o. Sarajevo
Dragana Pilipović- sindikalni povjerenik i
Ivanka Jahura- član Glavnog odbora PPDIVUT-a
Suljo Mehič- sindikalni povjerenik
U Hotelu „Holiday“ Sarajevo HTD Sarajevo sidnikalizam
ima tradiciju od njegovog početka rada uoči održavanja 14.
Zimskih Olimpijskih igara, Sarajevo 84'. Međutim, poredeći
stanje u ovom hotelu sa olimpijskim vremenima i nakon toga sa
sadašnjim stanjem, čovjek sa nevjericom ima gorak okus
razočarenja u sve ono što je ovaj hotel mogao postići, a nije.
Radnici Hotela nakon njegove privatizacije, našli su se u izuzetno
teškom stanju, ne uplaćuju im se doprinosi za PIO već godinama,
plate su neredovne i poslodavac krši važeći Kolektivni ugovor.
Međutim, i u takvoj situaciji sindikalci, na čelu sa Draganom
Pilipović- sindikalnom povjerenicom, se bore i nadljudskim
naporima čine sve da odbrane stečena i ugrožena prava radnika. Tu
borbu nose i sljedeći članovi Sindikalnog odbora: Nermina
Heraković, Zulejha Ljevo, Vahid Alić, Jasmina Hanjalić, Suvad
Mekić, Ivanka Jahura, Mersiha Oruč i Mustafa Šahović.
U S.P. „Comerc“ Sarajevo sindikalna organizacija djeluje
oko šest godina. Ikao se radi brojčano manjoj organizaciji, treba
naglasiti da su svi radnici članovi Sindikalne organizacije, a
sindikalni kadrovi zapaženi su na sindikalnim skupovima.
Dakle, u potpunosti je ažurirana sindikalna organizacija, čemu su
značajno doprinjeli članovi Sindikalnog odbora: Suljo Mehićpovjernik, Samir Čolaković i Hajrudin Korman.
22 SINDIKALNA RIJEČ
januar/siječanj - februar/veljača 2014.
PREDSTAVLJAMO NAŠE SINDIKALNE ORGANIZACIJE I KADROVE
Almir Čehić- sindikalni povjerenik
Sarajevski kiseljak u porodici PPDIVUT-a djeluje više od
deset godina od kada se nalazi u sastavu koncerna „Agrokor“
Zagreb, a sindikalnim radom rukovodi Sindikalni odbor u
sastavu: Almir Čehić, povjerenik i članovi Amela Ferhatović,
Irfan Hadžimustać, Elvis Smajić i Ibrahim Lomić.
Najistaknutija aktivnost koju realizuje sindikat je kolektivno
pregovaranje koje je stalan proces. Ova aktivnost može poslužiti
drugima za primjer, jer se kroz nju sa poslodavcem stalno
preispituju mogućnosti i ostvaruju procesi praćenja perspektiva
Kompanije i radničkih prava i obaveza.
Nedžad Frtuna- član Sindikalnog odbora
Već desetak godina u sastavu PPDIVUT-a sindikalno su
organizovani radnici „ Zvijezde“ Sarajevo – kompanije koja je u
sastavu „Agrokora“ Zagreb. Sindikalni rad u ovoj kompaniji
odvija se uobičajnom dinamikom, a sindikalna organizacija
uključena je u sve procese i sa poslodavcem ostvaruje značajna
partnerstva.
Radom sindikalne organizacije rukovodi Sindikalni odbor u
sastavu : Božana Burazerović – sindikalni povjerenik i članovi
Almir Suljović, Nedžad Frtuna i Soraja Hasović.
Fuad Đapo – sindikalni povjerenik u FDS.
Hrabar i nepokolebljiv sindikalac
Mirsada Hadžić – sindikalni povjerenik
Nakon privatizacije nekadašnjeg hotela „ Park“ Vogošća
došlo je do značajnog osipanja članstva Sindikata zbog odlaska u
penziju i u druge kompanije. Novi vlasnik je imao i značajna
ulaganja u kapacitete Hotela, te vršio nova zapošljavanja.
Sindikalni povjerenik u ovom Hotelu je Mirsada Hadžić koja
rukovodi malom Sindiklanom organizacijom. U ovoj kompaniji
će se morati što prije prsistupiti učlanivanju novih članova u
Sindikat PPDIVUT BiH.
Denis Jašarević – član Sindikalnog odbora
2014. januar/siječanj - februar/veljača
O kretanjima sindikalnog organizovanja i djelovanja u
Fabrici duhana Sarajevo već smo informisali u posebnom
prilogu ovog broja „Sindikalne riječi“, pa ćemo ovaj put još
jednom naglasiti da u ovoj kompaniji sa najbogatijom tradicijom
radničkog i sindikalnog pokreta još uvijek ima onih koji nisu
podlegli do sada neviđenim pritiscima poslodavca da istupe iz
PPDIVUT-a i pridruže se „ žutoj“ sindikalnoj organizaciji.
Najistaknutije mjesto u tome zauzima Fuad Đapo- inžinjer i
jedan od vodećih stručnjaka u Fabrici, koji je imenovan za našeg
sindikalnog povjerenika u FDS zajedno sa članovima
Sindikalnog odbora: Mariom Dočkalom i Hasibom Kepešom .
Sindikalizam u d.d. Pivara Tuzla ima višedecenijsku tradiciju i
u ovoj kompaniji djeluje izrasli i vrlo aktivni sindikalni kadrovi.
Njihovo učešće u radu organa Sindikata PPDIVUT BiH takođe
traje više decenija, praktično od samog osnovanja Samostalnog
sindikata PPDIVUT BiH. Trenutno se u ovoj kompaniji vode
aktivnosti na reučlanjivanju u sindikalnu organizaciju i na
ažuriranju sindikalne organizovanosti, a kolektivno pregovaranje
obavlja se svake godine. Sindikalni odbor u d.d. Pivara Tuzla
djeluje u sastavu: Admir Bekić- povjerenik, Fadil Karić, Mato
Nikić, Admir Jahić, Zehra Hatunić, Sead Šljivić, Vlado
Tomić, Galib Kuranović, Tatjana Grabovica i Sejdalija
Abdurahmanović.
SINDIKALNA RIJEČ 23
AKTIVNOSTI U VALU PROTESTA RADNIKA I GRAĐANA ŠIROM BIH
Aktivnosti organa Samostalnog sindikata PPDIVUT BiH
u okviru vala protesta radnika i građana širom BiH
POKRENUTE INICIJATIVE PREMA
AMBASADAMA SLOVENIJE I AUSTRIJE
24 SINDIKALNA RIJEČ
januar/siječanj - februar/veljača 2014.
AKTIVNOSTI U VALU PROTESTA RADNIKA I GRAĐANA ŠIROM BIH
Uz odgovarajuće saopštenje za javnost, koje je iz Sindikata
PPDIVUT BiH odaslato 7. februara ove godine, preduzeto je niz
aktivnosti da se u novonastaloj situaciji inteziviraju riješavanja
aktuelnih problema radnika i našeg članstva.
Tako su pokrenute inicijative za razgovor u ambasadama
Republike Slovenije i Republike Austrije, jer je većinski kapital u
hotelu „ Tuzla „ Tuzla u vlasništvu slovenačkog kapitala, odnosno
državljanina Slovenije , a većinski vlasnik u Hotelu Holiday
Sarajevo HTD Sarajevo je austrijski kapital, odnosno austrijski
državljanin.
Paralelno sa ovim aktivnostima, hitno su pozvani vlasnici
kapitala u ovim hotelima da se neposredno anganžuju kako bi se
razriješili akutelni problemi i spriječila ekskalacija još većeg
nezadovoljstva radnika.
Već su održani i konkretni sastanci u Ambasadi Republike
Slovenije, kao i sastanci sa najugroženijim radnicima oba hotela.
2014. januar/siječanj - februar/veljača
PROŠIRENA SJEDNICA GLAVNOG
ODBORA 19. FEBRUARA
Za 19. februar zakazana je proširena sjednica Glavnog
odora Samostalnog sindikata PPDIVUT BiH, na kojoj će se
aktuelizirati problemi u organizacijama u kojima su radnici
obespravljeni i dogovoriti konkretne sindikalne aktivnosti
PPDIVUT-a u novonastaloj situaciji u Bosni i Hercegovini.
Radnici u hotelu „ Tuzla“ pokrenuli su tužbu za raskid
kupoprodajnog ugovora, a zahtjevi radnika hotela Holiday
Sarajevo za revizijom privatizacije ušli su u prioritete za reviziju
koji su upućeni Skupštini kantona Sarajevo.
SINDIKALNA RIJEČ 25
AKTIVNOSTI U VALU PROTESTA RADNIKA I GRAĐANA ŠIROM BIH
UPUĆENO PISMO EFFAT-u SA ZAHTJEVOM ZA HITAN SASTANAK
Predsjednik PPDIVUT-a Mehmed Avdagić 11. februara uputio je pismo EFFAT-u Evropskoj sindikalnoj
asocijaciji čiji je PPDIVUT dugogodišnji član, sa određenim inicijativama da se EFFAT uključi i pruži
odgovarajuću pomoć sindikatima na području Balkana.
Sadržaj pisma donosimo u cjelosti:
EFFAT European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions
-generalnom sekretaru Haraldu Wiedenhoferu-
Poštovani,
Pretpostavljamo da pratite novonastalu situaciju na prostoru Bosne i Hercegovine, izazvanu teškim
socijalnim stanjem radnika i građana, čije je nezadovoljstvo dramatično eskaliralo čemu se u ovom trenutku ne
nazire kraj.
Ovaj je Sindikat godinama upozoravao da su ovakvi socijalni nemiri mogući i realni i pozivao aktuelne
vlasti na svim nivoima da traže izlaze kroz otvaranje novih radnih mjesta,
zapošljavanje i socijalno zbrinjavanje i radnika i građana.
Nažalost, naše ukazivanje na ozbiljnost situacije nije shvaćeno, pa
smo se našli u stanju velike društvene krize.
Takvom stanju u BiH svjedočili ste i sami kada ste ljetos prisustvovali našem
Petom kongresu, na kojem ste delegatima ukazali da određena riješenja za
radnike i građane u BiH treba tražili i kroz EU.
Potpuno se slažemo da određene institucije EU moraju dati svoj
pozitivan doprinos i pomoći da se ova situacija što prije razriješi,pa Vas
molimo da Vi kao generalni sekretar EFFAT-a pomognete u tome. Ovo
posebno zbog činjenice da je do sada upravo iz EU vršen pritisak kojim se
otežava izvoz domaćih proizvoda, a najsvježiji primjer tome je trenutna
situacija u pogledu izvoza mlijeka. Uz ovo ćemo istaći i činjenicu da se zbog
prekomjernog uvoza poljoprivredno- prehramenih proizvoda u BiH samo u Harald Wiedenhofer- učestvovao je u radu
Petog kongresa PPDIVUT-a
ovom sektoru gubi preko sto hiljada radnih mjesta.
Ukoliko brza podrška izostane, procjena ovog sindikata je da bi ovaj
bosanskohercegovački slučaj mogao zahvatiti cijeli Balkan, obzirom da smo prije nekoliko mjeseci u Skoplju bili
i svjedoci konstatacija sindikalnih kadrova o teškom položaju radnika i građana na prostorima Balkana.
Zato Vas pozivam da isto tako hitno zakažete sastanak sa predstavnicima članica EFFAT-a sindikata država
sa područija Balkana, sa ciljem koordiniranja i pomoći sindikalnim aktivnostima, jer sam se i sam uvjerio da je u
nekim državama Balkana, pa i članicama EU, gori socijalni položaj radnika nego u BiH.
Vrijeme i mjesto održavanja sastanka dogovorite sa ostalim članicama EFFAT-a sa područija Balkana, a mi
prihvatamo sve što dogovorite.
Uz sindikalni pozdrav
„ZAJEDNO SMO JAČI“
26 SINDIKALNA RIJEČ
PREDSJEDNIK
dr Mehmed Avdagić
januar/siječanj - februar/veljača 2014.
AKTIVNOSTI U VALU PROTESTA RADNIKA I GRAĐANA ŠIROM BIH
2014. januar/siječanj - februar/veljača
SINDIKALNA RIJEČ 27
Osnivač i izdavač: Samostalni sindikat PPDIVUT BiH; Za izdavača: dr Mehmed Avdagić; Uređuje: Uređivački odbor;
Informativno i obrazovno glasilo “Sindikalna riječ” upisana je u evidenciju javnih glasila kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Federacije BiH pod brojem 08-651-227-4/97 od 11.06.1997. godine.
Adresa uredništva: Sarajevo, Obala Kulina bana 1; Tel.: 033 226-942; Fax.: 033 213-720; e-mail: [email protected]; Tiraž. 2000 primjeraka;
Štampa: Sonic Studio, Tel./Fax: 033 647 110; e-mail: [email protected]
Download

Povodom protesta radnika i građana, iz PPDIVUT