Udruženje genetičara
u Bosni i Hercegovini
Medicinski fakultet
Centar za genetiku
NAUČNI SKUP
„(CITO)GENETIKA I BIOMEDICINA“
– sa međunarodnim učešćem –
23. i 24. maj/svibanj 2014.
Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu
POZIV
ZA UČEŠĆE I PRIJAVU RADOVA
Poštovane kolegice i kolege,
povodom 30 godina kontinuiranog rada Centra za genetiku Medicinskog fakulteta
Univerziteta u Sarajevu, zadovoljstvo nam je pozvati vas da svojim prisustvom i aktivnim
sudjelovanjem doprinesete realizaciji Naučnog skupa
(CITO)GENETIKA I BIOMEDICINA.
Program skupa će obuhvatiti plenarna predavanja eminentnih pozvanih predavača,
usmena izlaganja, poster prezentacije i usklađene rasprave, čime će biti omogućeno
interaktivno učešće svih sudionika. Rad skupa će biti finaliziran Okruglim stolom na
temu: „Problemi i perspektive genetičke dijagnostike u BiH“.
Iskreno se nadamo da ćete se odazvati ovom pozivu i doprinijeti što kvalitetnijoj
prezentaciji značaja suvremenih genetičkih dostignuća u biomedicini.
Uz srdačnu dobrodošlicu,
Prof. dr. Slavka Ibrulj
Predsjednica Organizacionog odbora
Prof. dr. Bakir Mehić
Dekan Medicinskog fakulteta
Prof. dr. Stojko Vidović
Predsjednik Udruženja
genetičara u BiH
Organizatori
Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Centar za genetiku
Udruženje genetičara u Bosni i Hercegovini
Organizacioni odbor
Naučni odbor
Slavka Ibrulj, predsjednica
Stojko Vidović, dopredsjednik
Bakir Mehić
Mirela Mačkić – Đurović, sekretar
Anja Haverić
Emina Kiseljaković
Sabaheta Hasić
Naida Lojo – Kadrić
Lejla Alić
Rifat Hadžiselimović, predsjednik
Bakir Mehić
Slavka Ibrulj
Amira Redžić
Kasim Bajrović
Rifet Terzić
Lilijana Oruč
Lejla Kapur – Pojskić
Radivoj Jadrić
Emina Kiseljaković
Sabaheta Hasić
Sanin Haverić
Izeta Aganović - Mušinović
Aida Saračević
Jasmin Mušanović
Amina Valjevac
Generalni sponzor: Olympus BH d.o.o. Sarajevo
Sponzor:
Biosistemi d.o.o. Sarajevo
Pozvani predavači
Prof. dr. Borut Peterlin, Univerzitetski medicinski centar, Ljubljana
 Šef Kliničkog instituta za medicinsku genetiku.
 Član odbora European Society of Human Genetics.
 Koordinirao je i učestvovao u više FP i nacionalnih istraživačkih projekata iz oblasti humane
genetike i omic tehnologija.
 Publicirao je više od 140 radova u CC/SCI časopisima.
 Bibliografija (odabrane publikacije)
Prof. dr. Vida Čulić, Medicinski fakultet, Split
 Doktor medicine; pedijatar; subspecijalist genetičar.
 Voditeljica Odsjeka za medicinsku genetiku s laboratorijem za humanu genetiku i genetskim
savjetovalištem Klinike za dječje bolesti, KBC Split.
 Autor je 54 rada i kongresna priopćenja u CC/SCI časopisima.
 Autor je poglavlja u 3 knjige, te urednik u 1 knjizi.
 Biografija i bibliografija
Prof. dr. Ivana Novaković, Medicinski fakultet, Beograd






Šef Katedre za specijalističke studije iz Medicinske genetike.
Savjetnik za neurogenetiku na Klinici za neurologiju KCS, Beograd.
Uže naučne oblasti: Neurogenetika i Molekularno – genetička epidemiologija.
Autor je poglavlja u 8 monografija ili knjiga iz oblasti medicinske genetike.
Autor je preko 45 radova i kongresnih saopštenja publikovanih u CC/SCI časopisima.
Biografija i bibliografija
Prof. dr. Stojko Vidović, Medicinski fakultet, Banja Luka
 Šef Katedre za humanu genetiku.
 Učestvuje u nastavnom procesu prvog i drugog ciklusa studija na Medicinskom, Prirodnomatematičkom, Filozofskom i Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.
 Supervisor je ICMP-ove DNK laboratorije u Banjoj Luci.
 Autor je 31 rada od čega 8 u CC časopisima te 45 kongresnih priopćenja.
 Autor je ili koautor 11 knjiga, praktikuma i brošura.
 Biografija i bibliografija
Dr. sci Leona Morožin Pohovski, Klinika za dječje bolesti Zagreb, Medicinski fakultet, Zagreb
 Voditeljica jedinice za citogenetiku i molekularnu kariotipizaciju.
 Uže područje znanstvenog interesa i rada: istraživanje genoma uvođenjem novih metoda
analize kromosoma u citogenetici i molekularnoj kariotipizaciji u bolesnika s razvojnim
zaostajanjem/intelektualnim poteškoćama i rijetkim kromosomskim aberacijama.
 Autor je 9 radova, od čega 3 u CC časopisima, te 24 kongresna priopćenja od čega 8 u CC
časopisima.
 Bibliografija
UPUTE ZA PRIJAVU REZIMEA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Font: Times New Roman (12pt)
Naslov: Bold
Autor(i): Prezime i ime autora, podvući ime autora koji će prezentirati rad
Institucija: Navesti institucije za sve autore (italik!)
Broj riječi rezimea: do 350
Ključne riječi: do 6 ključnih riječi koje se ne nalaze u naslovu
Struktura rezimea: uvod, materijal i metode, rezultati
Kontakt: e-mail autora koji će prezentirati rad
Način izlaganja: usmeno / poster
Rezime dostaviti na engleskom jeziku na e-mail: [email protected]
Krajnji rok za prijavu tema i rezimea za učešće u Naučnom skupu je 5. april 2014. godine.
Do 15. aprila 2014. autori će biti obavješteni o prihvatanju rezimea i načina izlaganja.
Svi prihvaćeni rezimei će biti publicirani u časopisu Folia Medica (ind. EBSCO).
Službeni jezici skupa (usmena izlaganja i posteri): bosanski, hrvatski, srpski.
Download

POZIV