PROGRAM 2
2. Podrška naučnom usavršavanju na postdiplomskom studiju državljana BiH sa prebivalištem na
području FBiH u javnim visokoškolskim ustanovama
Pozitivno riješeni zahtjevi
R.br.
Podnosilac prijave
KANTON
1
Amel Selimović
TK
2
Azra Bašić
KS
3
Aida Bidžan
KS
4
Nijaz Zorlak
BPK
5
Hemo Jusović
KS
6
Ružica Šutalo
KS
7
Alma Mičijević
HNK
8
Almedina Ramaš
TK
9
Nejla Kalajdžisalihović
KS
10
Vedran Stuhli
TK
11
Haris Gekić
KS
12
Josip Jurković
13
Mirela Čebić
TK
14
Pamela Bejdić
KS
15
Sabina Sijarić
Ks
16
Marizela Šabanović
TK
17
18
Jozo Bejić
Senada Husarić
19
Adil Džino
20
Velida Dervić
SBK
HNK
TK
KS
KS
21
Asmir Butković
KS
22
Saida Ibragić
KS
23
24
Aida Hamzić-Mehmedbašić
Amela Cikotić
KS
KS
25
Katarina Čurković
SBK
Odobreni
Naziv projekta
iznos u KM
Utjecaj heljdinog brašna na peciva i organoleptička
620,00
svojstva kruha
Model okolišno prihvatljivog upravljanja otpadnim uljima u
1.100,00
BiH
Turističko-geografsko rejoniranje kao osnova geografske
1.100,00
regionalizacije BiH
Metodika usmjerena na dijete u funkciji ostvarivanja
1.100,00
postignuća u čitanju i pisanju
Valorizacija autohtonog genofonda vinove loze na
1.100,00
području Hercegovine
Metodički aspekti tumačenja značenja manje poznatih
riječi na satima bosansko/hrvatsko/srpskog jezika i
1.100,00
književnosti u razrednoj nastavi
Sadržaj Pb, Fe, CU i Zn u zemljištu napuštenog vojnog
1.100,00
strelišta Zalik
Uticaj endotrahealne intubacije na morfološke promjene u
1.100,00
trahealnom zidu
Kompjutetrski potpomognuto prevođenje u procentima
1.100,00
prevodiljivosti
Karakterizacija otpadnog mulja iz postrojenja za
prečišćavanje gradskih otpadnih voda u funkciji
620,00
određivanja mogućnosti njegove anaerobne digestije
Društveno-geografske determinante kao osnova
1.100,00
prostornog plana općine Bugojno
Distribucija metala u vertikalnom profilu sedimenta
1.100,00
Prokošjog jezera
Redizajniranje sistema ocjenjivanja peformansi u funkciji
podizanja nivoa motivacije zaposlenih u organima javne
620,00
uprave BiH
Morfološke karakteristike harderove žlijezde u intezivnom
1.100,00
uzgoju kokoši nesilica
Prilog analizi elemenata održivosti sistema vjetroparkova u
1.100,00
BiH na primjeru lokacije Pločno-Mostar
Uticaj prehrane i fizičke aktivnosti na stanje uhranjenosti u
620,00
adolescenata
Uticaj mikro. Malih i srednjih poduzeća na povećanje
1.100,00
zaposlenosti u BiH
1.100,00
Serumski prognostički parametri u multiplom mijelomu
Ishrana jelena lopatara-Dama dama u reprocentru
1.100,00
Rakovica
Analiza glavnih izvora fenotipske varijabilnosti kultivara
jabuke u postupku introdukcije na području Istočne Bosne
Posebni aspekti enkripcije podataka u razvoju
informacionih sistema sa eksternim bazama podataka
Kvantifikacija nitričnog oksida u serumu pacijenata sa
neurološkim bolestima
Klinički i labaratorijski prediktori ishoda akutne renalne
insufijencije septične i neseptične etiologije
Preuzimanje dioničkih društava
Informacijski sustavi potpore planiranju u organizacijskom
sustavu opskrbe električnim energijom
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
26
Ivan Dragičević
HNK
27
Ivana Mišković
HNK
28
Davorin Đaković
SBK
29
Enida Članjak
30
Merima Jašarević
31
Sabina Laković
KS
32
Alisa Selović
KS
33
Anes Talović
KS
34
Nadira Bušatlić
35
Sabahudin Salihović
TK
36
Amel Kosovac
KS
37
38
Jasmina Baluković
Aida Žabić
KS
TK
39
Šerifa Tahirović
KS
40
Maida Džapo
HNK
41
Mirza Đapo
HNK
42
Salkan Užičanin
TK
43
Azra Jahić
TK
44
Dado Srkalović
TK
45
Goran Škondrić
HNK
46
Samira Lokvančić-Hajrić
KS
47
Nermina Čengić
KS
KS
HNK
SBK
48
49
Mirha Pazalja
Tijana Pešić
Ks
TK
50
Aida Smajlagić
KS
51
Dragan Krešić
KS
52
Dženita Demir
KS
53
Amer Balić
KS
Istraživanje korozije željeza uz prisustvo katehina
Uticaj emisije plinova iu procesu elktrolize aluminija na
koroziju konstrukcijskih materijala na bazi željeza
Određivanje parametara kvaliteta el. energije u
industrijskim pogonima u skladu sa međunarodnim
normama
Detekcija rezidua enroflaksacina u konzumnom pilećem
mesu nakon eksperimentalne profilaktičke i terapeutske
aplikacije
Sociološki ogled o slikarstvu u 20 stoljeću-jedna tragična
vizija
Evropski konekst reforme penzijskog sistema na putu
unapređenja poslovnog okruženja: studija slučaja
Federacije BiH
Validacija i mjerna nesigurnost određivanja teških metala
iz pješčane mete metodom AAS nakon ispaljivanja
malokalibarske municije
Nivo razlika kardiovaskularnih funkcija i funkcionalnih
kapaciteta kod treniranih i netreniranih osoba
Pregled mineralnih sirovina u BiH koje se mogu koristiti u
proizvodnji cementa
Troškovi uspostave odgovarajuće kvalitete električne
energije u distributivnoj mreži
Uticaj direktnog marketinga na poboljšanje poslovanja
TELEKOM operatora na liberaliziranom tržištu
Gledište učenika i nastavnika o fizici u srednjoškolskom
obrazovanju
Učestalost i vrste transfuzijske reakcije u novorođenčadi
Nejednakosti u nastavi matematike za nadarene
učenike.Nejednakost Čebiševa
Uticaj načina procesiranja špinata na sadržaj bioaktivnih
komponenti
Nivo promjena bazično-motoričnih sposobnosti i varijabli
za procjenu tehničkog izvođenja elemenata nogometaša
uzrasta 12-14 god. pod utjecajem programiranog
vježbanja
Djelatnost organizacije jugoslavenskih nacionalista i
Srpske nacionalne omladine na području BiH u periodu
Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca
Analiza prognostičkih parametara B-hronične limfatične
leukemije u momentu postavljanja dijagnoze
Ranjivost vodnih tijela podzemnih voda područja
Sjeveroistočne Bosne
Kooperativni pristup dijelenju prostora za pohranu
podataka u lokalnoj računarskoj mreži
Uloga samoevaulacije u procjeni i unapređivanju kvaliteta
rada osnovnih škola
Neodređeni glagolski načini u italijanskom jeziku reklama
Kvantifikacija sumpora u prirodnim i umjetnim gnojivima
upotrebom jonske kromatografije visokih performansi
Razvoj mliječnog proizvoda na bazi svježeg sira i voća
Karakteristike korovske zajednice pšenice nastale
primjenom različitih agrotehničkih mjera
Spektofotometrijsko određivanje sumpora u prirodnim i
umjetnim gnojivima metodom po Thorinu
Elementi i kriteriji ocjenjivanja kao preduvjet kvalitete rada
u nastavi tjelesnog i zdravstvenog odgoja od I do IV
razreda osnovne škole
Izazovi održivog poljoprivrednog razvoja sa posebnim
osvrtom na BiH
1.100,00
1.100,00
600,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
620,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
54
Mirsad Čindrak
55
Enes Šunje
56
57
Amir Omerbašić
Dragana Kovačević
KS
KS
58
Edisa Avdihodžić-Avdić
TK
59
Jasmin Brčaninović
TK
60
Aida Hodžić
KS
61
Enisa Kovačević
TK
62
Hrvoje Orešković
KS
63
Anida Čaušević-Ramoševac
KS
64
Sandra Ibrišević
TK
65
Amela Katica -Mulalić
KS
66
Ajsela Binjoš
KS
67
68
Badema Softić
Adnan Podžo
KS
KS
69
70
71
Adela Tunić-Terzić
Meho Majdančić
Maja Hrbat
KS
TK
KS
72
Tanja Dujić
KS
73
Elvis Baraković
TK
KS
HNK
74
75
76
Srebrenka Džepina
Denis Hadžović
Slađan Lovrić
KS
KS
TK
77
Nermin Ibrišimović
TK
78
79
Adnan Mustafić
Irena Serna -Marjanović
TK
KS
80
Nermina Ovčina -Kurtović
KS
81
Jasna Hodžić
KS
82
Mithad Osmić
TK
83
Adil Ružnić
84
Izudin Klokić
USK
TK
Analiza prisustva ostataka pesticida u poljoprivrednoprehrambenim proizvodima na tržištu BiH
Efekti programiranog trenažnog rada na poboljšanju
motoričkih sposobnosti i uspješnosti u nogometnoj igri kod
nogometaša uzrasta 12-14 godina
Senzitivnost i specifičnost višeslojne CT koronarografije
kao metode dokazivanja koronarne arterijske bolesti
Kodovi nad lančanim prstenima
Labaratorijska i numerička simulacija procesa
kompostiranja komunalnog krutog otpada sa prisilnom
aeracijom u reaktoru
Analiza različitih metodologija d.stanja izolacionih
sistamatransf.
Efekt primjene modela nastave u interpretaciji književnog
teksta u razrednoj nastavi
UTJECAJ NAVIKE KONZUMIRANJA VOĆA NA STATUS
STARIJIH OD 45 GODINA
Efekti instucinalizacije svjetske ekonomije na
konkurentnosti i ekonomski rast
Komparativna analiza primjene stadardnih i mini-str
mollekularnih markera u DNK analizi epitelnih ćelija
pronađenih na otisku prsta
Numeričke metode za rješavanje eliptičkog singularnoperturbacionog problema
Kliničko morfološke karakteristike sindroma policističnih
jajnika
Nivo transformacijskih promjena odabranih morfoloških
dimenzija, bazično-motoričkih i situacionih sposobnosti
kod odbojkašica uzrasta 12-14 godina
Muzika srebreničkog kraja prije tokom i poslije rata,praksa
stavovi i sjećanja preživjelih
Evaulacija procesa učenja sportskog penjanja
Dijagnostičko-terapijski pristup trombocitopenijama dječije
dobi
Tolerantnost hibrida kukuruza prema plamencu
Vizuelizacija i matematika
Genetski poliforizmi PPARy i 11-beta hidroksisteroid
dehidrogenaze tipa 1-poten.faktori rizika u razvoju
metaboličkog sindroma
Primjena diferencijalne geometrije u teorijama gravitacije
Cjeloživotno učenje -evropsko iskustvo mogućnosti
realizacije u BiH s posebnim osvrtom na radno sposobno
stanovništvo
Političko sigurnosni aspekti integr. BiH u EU
Analiza uskih grla u integralnom razvoju proizvoda
Tehnologije za transformiranje energije biomase u toplotnu
i električnu energiju
Uticaj parametara procesa na opterećenje tračne testere
pri rezanju vis.hrom nikl čelika
Upravljanje nabavom
Učestalost Candidae species kod pacijenata oboljelih od
psorijaze
Upravljanje radnim migracijama u BiH od 1995. do
2010.godine
Uticaj geometrijskih karakteristika ložišta parnih kotlova na
proces sagorijevanja
Promotivne marketinške aktivnosti teh.proiz.za sigurnosnu
zaštitu u funkciji pozicioniranja na inostranom tržištu
Novi hibridi paradajza i njihov uzgoj u zaštićenom prostoru
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
620,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
85
Zenaida Malović
HNK
86
Sabina Jašarević
TK
87
Samra Jašarević
TK
88
Lejla Kuralić Ćišić
TK
89
Renata Bešta
KS
90
Mirsad Ičanović
USK
91
92
Aida Džaferović
Majda Džaferović
USK
KS
93
Amela Mujagić
KS
94
Belma Dizdarević
KS
95
Sanita Ibrišević
TK
96
Mithad Siručić
KS
97
Mirza Suljić
TK
98
99
Nihad Dervišević
Elma Silajdžić
ZE-DO
KS
100 Lejla Lasić
KS
101 Ekrem Tucaković
KS
102 Majda Lovrenović
KS
102 Elvira Beganović
KS
Strukturalne razlikemotoričkih sposobnosti i morfoloških
karakteristika dječaka uzrasta od 12 do 15 godina
uslovljene sportskim aktivnostima
Globalna dinamika dvodimenzonalnih diskretnih sistema
diferentnih jednažbi tipa Leslie-Gowera
Normalne forme za neautonomne diferentne jednažbei
bifurkacije s primjenama u teoriji upravljanja
Poremećaji i ponašanja i porodićne kar.malj.delikvenata
na području tuzle
Biološka,serološka i molekularna karakterizacija virusnih
izolata iz samoniklih biljaka na području Sarajeva
Uticaj antropofgenizacije na svojstva zemljišta razvijena
na silikatnim supstratima područja Zapadne Bosne
Uticaj biljnih i animalnih masti na kvalitet masnog tkiva i
masti pilića
Polinomi s cjelobrojnim koeficijentima
Demografske promjene na području općine Ilijaš u drugoj
polovini XX i prvoj XXI stoljeća
Učenje putem rješavanja problema u poč.nastavi
matematike
Semlinearni i kvazilinearni singularn- pertubacioni
Dirichletov rubni problem
Izbor i analiza prenaponske zaštite u niskonaponskoj
instalaciji za objekte općeg tipa
Tehnika dubinske analize rel.parameta u predikciji
parametara kvaliteta uglja primjenom neronskih mreža
Sigurnosne politike euroatlantskih -ih zamalja od 90 do
2010 godine
Alu polimorfizam u stanovništvu BiH
Molekularna genotipizacija krvnih grupa Rh, MN,
KELL,KIDD, DUFY,i LUTHERAN sistema u stanovništvu
BiH
Sufijski termini u perzijskoj književnosti s osvrtom na
književnost Bošnjaka na perzijskom jeziku
Obrazovanje u BiH:od političke indoktrinacije do
prihvatanja temeljnih evropskih vrijednosti
Efekti jednog neoklasičnog programa na obuci
elementarnog plivanja
UKUPNO ZA PROGRAM 2.
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
109.920,00
Napomena: Kandidatima koji su u dokumentaciji priložili ovjerene izjave da susufinansirani/finansirani od strane javnog
sektora ili da su oslobođeni predmetnih troškova od visokoškolske ustanove na kojoj su stekli naučni stepen, odnosno koji su
dostavili potvrde da su ostvarili pravo na sufinansiranje djela troškova izrade i odbrane rada od nadležnog kantonalnog
ministarstva obrazovanja i nauke, su umanjena sredstva za ranije dodjeljene iznose.
Nepotpune, neblagovremene i neodgovarajuće prijave
R.br.
Podnosilac prijave
1 Safeta Redžić
KANTON
USK
2
3
Mehmed Zele
Nihad Omerović
HNK
TK
4
5
6
7
Sanja Tipurić Spužević
Ismar Rašić
Elvir Muminović
Selman Selhanović
HNK
KS
TK
KS
8
Adis Ćatić
9
10
11
12
Muradif Hajder
Jasmina Ahmetović-Đug,
Zijada Karalić
Šejn Husejnefendić
13
Senad Hasanspahić
ZE-DO
14
15
16
17
Armin Džubur
Haris Đug
Zlatan Velagić
Rusmir Arslanagić
KS
TK
ZE-DO
KS
18
Ernas Hajder
SBK
19
20
21
22
23
24
Edisa Kasumović
Blagica Bilić
Ramo Dautbašić
Nedžad Kukuruzović
Amra Hadžipašić-Nazdrajić
Renata Salihović
TK
HNK
TK
TK
KS
TK
25
26
27
Erna Karalija
Denis Turić
Mustafa Tokić
ZE-DO
SBK
TK
SBK
TK
TK
TK
28
29
30
31
32
33
34
Anela Topčagić
Ćerim Rastoder
Mirjana Kovač
Dževdeta Dervić
Abdurahman Halilović
Fehmo Mrkaljević
Ferid Mulahalilović
KS
TK
SBK
KS
TK
TK
TK
35
Ermin Husak
USK
Napomena
nema zakazan termin odbrane rada
ne udovoljava kriterijima Javnog poziva, magistarski rad
odbranio u 2010. godini
nema zakazan termin odbrane rada
ne udovoljava kriterijima Javnog poziva,magistarski rad
odbranila na visokoškolskoj ustanovi van Federacije BiH
nema zakazan termin odbrane rada
nema zakazan termin odbrane rada
ne odgovara kriterijima Javnog poziva -magistar struke
nepotpuna dokumentacija, odbranio rad 23.2.2011. god.,
nedostaje potvrda nadležnog kantonalnog ministarstva o
sufinansiranju troškova izrade i odbrane rada kao i
potvrda o prosjeku ocjena
ne udovoljava kriterijima Javnog poziva, magistrirao u
2010. god.
nema zakazan termin odbrane rada
nema zakazan termin odbrane rada
nema zakazan termin odbrane rada
ne udovoljava kriterijima Javnog poziva, magistrirao u
2010. godini
ne odgovara krirterijima Javnog poziva, rad brani na
privatnoj visokoškolskoj ustanovi
nema zakazan termin odbrane rada
ne odgovara kriterijima Javnog poziva-magistar struke
nema zakazan termin odbrane rada
ne odgovara kriterijima Javnog poziva,magistrirao na
visokoškolskoj ustanovi van Federacije BiH
Magistarski rad odbranila 18.4.2011.god., po vlastitoj
izjavi sufinansirana od općine, Rudnika "Kreka" i resornog
ministarstva u periodu od 2006-2010. god u ukupnom
iznosu 4.340,00
nema zakazan termin odbrane rada
nema zakazan termin odbrane rada
nema zakazan termin odbrane rada
nema zakazan termin odbrane rada
nema zakazan temin odbrane rada
odbranila rad 10.5.2011. godine, sufinansirana sa 50%
troškova izrade i odbrane rada kao zaposlenik u stalnom
radnom odnosu PMF -a Sarajevo
nema zakazan termin odbrane rada
nema zakazan termin odbrane rada
odbrana rada zakazana za 8.6.2011. godine, sufinansirana
sa 50% troškova izrade i odbrane rada kao zaposlenik u
stalnom radnom odnosu PMF -a Sarajevo
nema zakazan termin odbrane rada
nema zakazan termin odbrane rada
nema zakazan termin odbrane rada
nema zakazan termin odbrane rada
nema zakazan termin odbrane rada
nema zakazan termin odbrane rada
Dokumentacija nepotpuna, nedostaje potvrda nadležnog
kantonalnog ministarstva o sufinansiranju troškova izrade
i odbrane rada kao i uvjerenje o prosjeku ocjena, odbranio
rad 28.4.2011. god.
HNK
HNK
36
37
Dženita Drljević-Buljko
Anka Ćorić
38
39
Lejla Klepo
Rusmin Velispahić
40
41
42
Ilvana Trumić
Amer Klopić
Husein Terzić
43
Suad Širanović
44
45
46
47
48
49
Emir Hubijar
Edina Vugdalić
Marija Vidić
Nikolina Maleta
Sandina Duraković
Elvira Čekić
50
51
Emir Dudo
Belma Alihodžić
KS
KS
52
Vanja Jovišić
KS
53
54
55
Mersiha Kolčaković
Almir Brčaninović
Mersed Šljivić
KS
TK
TK
56
57
58
59
60
61
Midheta Bijedić
Emina Imamović
Džejna Tihić
Elmida Burina
Arnela Borovac-Bekaj
Irma Aličajić
62
Tihomir Marinčić
63
64
65
66
Damir Hasić
Selma Lipa Ribić
Ajdin Mulaosmanović
Melina Džajić-Valjevac
67
68
69
70
71
72
73
Edita Turkeš
Edin Muftić
Amila Palikuća
Ljiljana Pavljašević
Dino Hadžialić
Zaliha Čengić
Nedim Muftić
74
Edin Hadžimustafić
75
76
Goran Dodig
Alma Mesić
KS
ZE-Do
Brčko
Distrikt
KS
SBK
TK
KS
KS
HNK
HNK
HNK
KS
nema zakazan termin odbrane rada
nema zakazan termin odbrane rada
odbrana rada zakazana za 10.6.2011. god., kao
zaposlenik u stalnom radnom odnosu PMF -a Sarajevo
sufinansirana sa 50%troškova izrade i odbrane rada
nema zakazan termin odbrane rada
ne odgovara kriterijima Javnog poziva, prebivalište van
Federacije BiH, odbranila rad 6.5.2011. god.
ne odgovara kriterijima Javnog poziva, magistar struke
ne odgovara kriterijima Javnog poziva, magistar struke
odbranio rad 26.4.2011. god., kandidatu dodjeljena
sredstva od Fonda za stipendiranje i nagrađivanje
studenata dodiplomskog studija i naučno usavršavanje
uposlenika JU Univerziteta Tuzla u visini od 1.191,66 KM
ne udovoljava kriterijima Javnog poziva, studira van
Federacije BiH (SAD)
nema zakazan termin odbrane rada
nema zakazan termin odbrane rada
nema zakazan termin odbrane rada
nema zakazan termin odbrane rada
nema zakazan termin odbrane rada
ne udovoljava kriterijima Javnog poziva, rad odbranio na
privatnoj visokoškolskoj ustanovi u Travniku
nema zakazan termin odbrane rada
ne udovoljava kriterijima Javnog poziva, rad brani na na
privatnoj visokoškolskoj ustanovi
ne udovoljava kriterijima Javnog poziva, magistrirala
2010.god.
nema zakazan termin odbrane rada
nema zakazan termin odbrane rada
Dokumentacija nepotpuna, 28.01.2011.odbranila
rad,nema potvrde od nadležnog kantonalnog ministarstva
o sufinansiranju djela troškova izrade i odbrane rada
nema zakazan termin odbrane rada
nema zakazan termin odbrane rada
nema zakazan termin odbrane rada
nema zakazan termin odbrane rada
ne odgovara kriterijima javnog poziva, magistar struke
TK
TK
ZE-DO
HNK
KS
USK
KANTON
10
nema zakazan termin odbrane rada
4.2.2011.odbranio rad, kao zaposlenik PMF-a Sarajevo u
stalnom radnom odnosu sufinansiran sa 50% troškova
KS
izrade i odbrane rada
KS
ne odgovara kriterijima Javnog poziva-magistar struke
KS
ne odgovatra kriterijima Javnog poziva-magistar struke
KS
nema zakazan termin odbrane rada
ne udovoljava kriterijima Javnog poziva, odbranila rad u
KS
2010 godini
SBK
nema zakazan termin odbrane rada
HNK
nema zakazan termin odbrane rada
TK
nema zakazan termin odbrane rada
TK
nema zakazan termin odbrane rada
KS
nema zakazan termin odbrane rada
SBK
nema zakazan termin odbrane rada
TK
HNK
USK
28.04.2011.odbranio rad, sufinansiran od strane resornog
kantonalnog ministarstva u 2010. godini u visini od 480,00
KM i od strane Univerziteta u Tuzli u visini od 1.191,66 KM
ne udovoljava kriterijima Javnog poziva, rad brani na
univerzitetu van Federacije BiH
nema zakazan termin odbrane rada
HNK
SBK
ZE-DO
HNK
TK
77
78
79
80
81
Filipa Markotić
Almir Pokvić
Vanesa Delalić
Nedžad Vuk
Eldin Đerzić
82
83
Mersiha Bašić -Muharemović
Rusmir Talović
KS
KS
84
85
86
KS
KS
TK
87
88
89
90
Nermina Asotić
Tarik Muharemović
Sanja Hajdukov
Meliha Povlakić
Hadžiefendić
Mirza Nakičević
Marko Šantić
Minela Đelmo
KS
KS
ZHK
KS
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
Zdenko Tadić
Aida Jelinić
Boris Ćurković
Dženana Islamović
Aziza Hurem
Džanina Nukić
Bibica Dužević
Amila Osmić
Erna Mandžić
Nezir Halilović
Uzeir Spona
Ibro Ćasurović
Alma Zolota
TK
HNK
TK
HNK
KS
KS
HNK
TK
TK
KS
TK
TK
KS
104 Adi Vesnić
105 Majo Ćeško
106 Belma Adilović
107 Ema Hankić
KS
HNK
KS
TK
108
109
110
111
Fatima Muhamedagić
Izeta Tumbul
Melina Džajić-Valjevac
Amel Avdić
USK
KS
KS
KS
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
Šemsudin Dervić
Omer Kovčić
Nerminka Hadžić
Admir Omerbašić
Haris Kovačević
Rijad Lavić
Emir Omerović
Edin Ibrišević
Sabina Veladžić
Amel Avdić
USK
TK
KS
PK
KS
HNK
HNK
TK
KS
KS
122 Zdenka Vladić-Soče
HNK
123
124
125
126
127
TK
TK
TK
BPK
TK
Bajro Imširović
Salih Halilović
Mirza Tupajić
Šemso Aganspahić
Admira Beha
nema zakazan termin odbrane rada
nema zakazan termin odbrane rada
nema zakazan termin odbrane rada
nema zakazan termin odbrane rada
nema zakazan termin odbrane rada
nema zakazan termin odbrane rada
nema zakazan termin odbrane rada
ne udovoljava kriterijima Javnog poziva, rad brani na
visokoškolskoj ustanovi van Federacije BiH
nema zakazan termin odbrane rada
nema zakazan termin odbrane rada
nema zakazan termin odbrane rada
nema zakazan termin odbrane rada
nema zakazan termin odbrane rada
nema zakazan termin odbrane rada
ne udovoljava kriterijima Javnog poziva, rad odbranio u
2010. godini
nema zakazan termin odbrane rada
nema zakazan termin odbrane rada
nema zakazan termin odbrane rada
nema zakazan termin odbrane rada
nema zakazan termin odbrane rada
nema zakazan termin odbrane rada
nema zakazan termin odbrane rada
nema zakazan termin odbrane rada
nema zakazan termin odbrane rada
nema zakazan termin odbrane rada
nema zakazan termin odbrane rada
nema zakazan termin odbrane rada
10.05.2011. odbranio rad, kao zaposlenik u stalnom
radnom odnosu PMF-a Sarajevo sufinansiran sa 50%
troškova izrade i odbrane rada
nema zakazan termin odbrane rada
ne udovoljava kriterijima Javnog poziva, rad brani na
privatnoj visokoškolskoj ustanovi
nema zakazan termin odbrane rada
ne udovoljava kriterijima Javnog poziva, rad odbranila u
2010. godini
nema zakazan termin odbrane rada
nema zakazan termin odbrane rada
nema zakazan termin odbrane rada
ne udovoljava kriterijima Javnog poziva, rad brani na
visokoškolskoj ustanovi van Federacije BiH
nema zakazan termin odbrane rada
nema zakazan termin odbrane rada
nema zakazan termin odbrane rada
nema zakazan termin odbrane rada
nema zakazan termin odbrane rada
nema zakazan termin odbrane rada
nema zakazan termin odbrane rada
nema zakazan termin odbrane rada
nema zakazan termin odbrane rada
ne udovoljava kriterijima Javnog poziva, odbranila rad na
visokoškolskoj ustanovi van Federacije BiH
ne udovoljava kriterijima Javnog poziva, rad odbranio u
2010
nema zakazan termin odbrane rada
nema zakazan termin odbrane rada
nema zakazan termin odbrane rada
nema zakazan termin odbrane rada
128 Hasan Hodžić
SBK
129
130
131
132
SBK
SBK
KS
TK
Ana Marin
Husein Terzić
Sadeta Kurtović
Lejla Dedić-Simendić
133 Pamela Begović
KS
134 Emir Sokić
KS
135 Mirza Milišić
KS
136 Mirza Batalović
KS
nema zakazan termin odbrane rada
ne odgovara kriterijima Javnog poziva, dokumentacija
nekompletana i nema zakazan termin odbrane rada
ne odgovara kriterijima Javnog poziva, magistar struke
nema zakazan termin odbrane rada
nema zakazan termin odbrane rada
Nepotpuna dokumentacija, nedostaje izjava kandidata,
prijavni obrazac. Fnansirana od matične ustanovefakulteta u cjelokupnom iznosu od 8.500,00 KM
Nepotpuna dokumentacija, nedostaje izjava kandidata,
prijavni obrazac. Finansiran od matične ustanovefakulteta u cjelokupnom iznosu od 8.500,00 KM
Nepotpuna dokumentacija, nedostaje izjava kandidata,
prijavni obrazac. Finansiran od matične ustanovefakulteta u cjelokupnom iznosu od 8.500,00 KM
Nepotpuna dokumentacija, nedostaje izjava kandidata,
prijavni obrazac. Finansiran od matične ustanovefakulteta u cjelokupnom iznosu od 8.500,00 KM
Download

MAGISTRI 2011 - prošli