Na osnovu tačke X Odluke o stipendijama učenika srednjih škola i studenata dodiplomskog studija
koje se dodjeljuju iz Budžeta općine Živinice („Službeni glasnik općine Živinice“, broj: 10/11),
Komisija za provođenje konkursa za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima
dodiplomskog studija, o b j a v lj u j e
LISTU DOBITNIKA STIPENDIJA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA
U ŠKOLSKOJ 2011/2012. GODINI
PRVI RAZRED
R/br
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ime (ime oca) i prezime
Nermin (Lutvo) Salihbegović
Dženita (Hajrudin) Atić
Meliha (Senaid) Poljić
Asima (Salih) Jahić
Ajla (Avdo) Karić
Zehra (Zijad) Hasić
Jasmina (Hariz) Zenunović
Uspjeh
u učenju
Materijalni
položaj
Socijalni
položaj
Ukupno
30
25
25
25
25
25
25
35
25
35
35
35
35
35
20
30
20
20
20
20
20
85
80
80
80
80
80
80
Zbog nedovoljnog broja bodova na listu dobitnika stipendija nisu uvršteni:
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Lejla (Zaim) Numanović
Kadira (Nihad) Fazlić
Armel (Rijad) Berbić
Jasmina (Rifat) Kamenjaković
Belkisa (Aljo) Muminović
Samira (Samir) Terzić
Mumin (Husejn) Delić
Enver (Muamer) Podgorčević
Nedžida (Huso) Zehić
Amel (Šahbaz) Hadžić
Amela(Sevludin) Kahrimanović
Jusuf (Mustafa) Mešanović
Alma (Fahrudin) Jusupović
Dženan (Nedžad) Musić
Ernes (Nevres) Aljić
Eldar (Tosun) Bajrić
Ajša (Halil) Bedić
Asmir (Refik) Kamberović
Amra (Abdurahman) Ibrahimović
Kemija (Safet) Zukić
15
15
15
30
30
30
30
30
25
15
25
30
15
30
30
30
25
25
25
35
35
35
25
25
35
35
35
35
25
25
35
25
25
20
20
20
25
20
20
20
20
10
10
20
10
20
10
20
-
70
70
70
65
65
65
65
65
60
60
60
55
55
50
50
50
50
50
45
45
28.
29.
30.
Dino (Enes) Subašić
Began (Mustafa) Ferhatbegović
Lejla (Zejir) Džafić
15
30
25
25
5
15
-
40
40
35
Primjenjujući tačku IX Konkursa, zbog nepotpune dokumentacije, prijave sledećih učenika su
odbačene i iste nisu bodovane:
R.br.
1.
Ime, ime oca, i prezime
Sead (Halid) Trumić
Dokumenti koji nisu dostavljeni uz prijavu
- Uvjerenje o mjestu prebivališta
NAPOMENA:
- Kandidat Amra (Abdurahman) Ibrahimović, nije dostavila uvjerenje Porezne uprave da se
ne vodi u jedinstvenom sistemu registracije kontrole i naplate doprinosa ili uvjerenje sa BIRa, za majku i nije mogla biti bodovana po kriteriju Materijalni položaj;
- Eldar (Tosun) Bajrić, nije nije dostavio uvjerenje o prpadnosti OS RBiH i uvjerenje ili
rješenje o statusu RVI od nadležnog organa i nije mogao biti bodovan po kriteriju Socijalni
položaj;
- Dino (Enes) Subašić, nije dostavio kopiju svjedodžbe od 8. razreda i nije bodovan po
kriteriju Uspjeh u učenju;
DRUGI RAZRED
R/br
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ime (ime oca) i prezime
Almedina (Nuraga) Đuderić
Elma (Emir) Omerkić
Kanita (Hariz) Goletić
Mejrama (Hamdija) Numanović
Aiša( Mustafa) Žigić
Alma (Hajrudin) Konjević
Adnan (Nedžad) Nukić
Amra (Izet) Trumić
Indira (Jusuf) Beširović
Amra (Fahrudin) Avdić
Uspjeh
u učenju
Materijalni
položaj
Socijalni
položaj
Ukupno
30
30
30
25
25
25
25
15
15
15
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
20
20
20
20
20
20
20
20
20
100
85
85
80
80
80
80
70
70
70
Zbog nedovoljnog broja bodova na listu dobitnika stipendija nisu uvršteni:
11. Selma (Šerif) Mešić
25
10
30
65
12. Edin (Mevludin) Ademović
25
10
30
65
13. Emina (Ejub) Hrvić
30
25
10
65
14. Nedžada (Rahmen) Kovačević
30
25
10
65
15. Edita (Sakib) Ramić
30
35
65
16. Mubina (Osnam) Mujkanović
25
25
10
60
17. Jasmina (Muharem) Siočić
25
25
10
60
18. Almedina (Muharem) Siočić
25
25
10
60
19. Adelisa (Mehmedalija) Okić
25
25
10
60
20. Ibrahim (Izet) Husić
25
35
60
21. Akif (Ševal) Alić
15
10
30
55
22. Samir (Džemal) Halilčević
30
25
55
23. Seid (Emin) Mumić
30
25
55
24. Fuad (Mehmedalija) Avdić
20
30
50
25. Aladin (Salko) Halilović
30
10
10
50
26. Emina (Ramiz) Salihović
30
20
50
27. Namik (Salim) Klapić
30
20
50
28. Emina (Mirsad) Ramić
30
10
40
29. Nermin (Fahir) Salihović
25
10
35
30. Salih (Himzo) Krajišnik
35
35
31. Đulaga (Šahim) Kovačević
25
25
32. Tarik (Himzo) Ibrahimbegović
15
15
33. Nedim (Zaim) Husić
15
15
NAPOMENA:
- Kandidat Nedim (Zaim) Husić, nije bodovan po kriteriju materijalni položaj jer nije
dostavio dokaz o visini prihoda od alimentacije i krteriju socijalni položaj jer nedostaje
dokaz da li je otac aplikanta zaposleni ili nezaposleni demobilisani borac.
TREĆI RAZRED
R/br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Ime (ime oca) i prezime
Naida (Nail) Halilović
Sanela (Izudin) Mešić
Nermina (Zijad) Šljivić
Merdža (Esad) Brčaninović
Elvedin (Samed) Kulović
Amra (Rifet) Đerzić
Ermin (Senaid) Memagić
Amela (Zijad) Šljivić
Almedina (Osman) Mrakanović
Samra (Sadik) Dudić
Zuhra (Hamzalija) Trumić
Amina (Nevres ) Krivalić
Uspjeh u
učenju
Materijalni
položaj
Socijalni
položaj
Ukupno
30
30
30
25
25
25
25
25
25
25
15
30
35
35
35
35
35
35
35
35
35
20
35
25
20
20
20
20
20
20
20
20
20
30
20
10
85
85
85
80
80
80
80
80
80
75
70
65
Zbog nedovoljnog broja bodova na listu dobitnika stipendija nisu uvršteni:
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Edina (Ahmet) Glavić
Amšela (Huso) Zehić
Naida (Muharem) Zukić
Nusreta (Nusret) Imamović
Fuad (Nedžad) Butković
Almedina (Ahmet) Kadrić
Adnan (Fadil) Čerkezović
Amra (Hasan) Hurić
Emina (Enes) Mušić
Nihad (Faik)Ramić
Salko (Miran) Isaković
Admir (Enes) Subašić
Fazila (Nail) Rizvić
Aida (Emin) Memagić
30
30
25
25
25
25
25
30
30
30
30
15
35
35
10
25
25
25
25
10
10
20
25
35
-
25
10
10
10
10
20
10
10
15
15
65
65
60
60
60
60
60
50
50
50
50
40
35
30
NAPOMENA:
Kandidat pod rednim brojem 12 Amina (Nevres) Krivalić ostvarila je prednost u odnosu na
kandidate pod rednim brojam 13. Edina (Ahmet) Glavić i 14. Amšela (Huso) Zehić, po
podkriteriju:
- učenik/student iz porodice demobilisanog borca Armije BiH.
Kandidat Amra (Hasan) Hurić, nije dostavila uvjerenje Porezne uprave da se ne vodi u
jedinstvenom sistemu registracije kontrole i naplate doprinosa ili uvjerenje sa BIRO-a, za
majku, te nije mogla biti bodovana po kriteriju materijalni položaj.
ČETVRTI RAZRED
R/br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Ime (ime oca) i prezime
Anisa (Rifat) Hodžić
Eldina (Merim) Mašić
Azra (Senaid) Poljić
Naida (Vehid) Tulumović
Indira (Ramiz) Ahmetović
Monika (Željko) Tadić
Adisa (Zada) Delić
Muhamed (Enes) Krivalić
Nura (Muhamed) Ferhatbegović
Eldina (Esad) Nišić
Eldin (Esad) Nišić
Kemal (Fahrudin) Bašić
Tarik (Sead) Beširović
Zerina (Sead) Čičkušić
Jasmina (Senad) Jagodić
Mirsad (Himzo) Krajišnik
Dejana (Luka) Pavić
Semir (Hasan) Sarajlić
Eldin (Esad) Kovačević
Uspjeh u
učenju
Materijalni
položaj
Socijalni
položaj
Ukupno
30
30
25
25
30
30
30
25
25
25
25
25
25
30
25
15
25
30
15
35
35
35
35
25
35
35
25
35
20
20
20
10
20
25
35
25
20
20
20
20
20
20
10
10
10
10
10
15
-
85
85
80
80
65
65
65
60
60
55
55
55
50
50
50
50
50
50
35
Zbog nedovoljnog broja bodova na listu dobitnika stipendija nisu uvršteni:
20.
Dinka (Hazim) Selimović
-
20
10
30
NAPOMENA:
Na osnovu tačke VII Odluke o dodjeli stipendija, po kriteriju USPJEH U UČENJU, nisu
bodovane prijave učenika sa ostvarenim prosjekom ocjena ispod 3,50 a po kriteriju
SOCIJALNI POLOŽAJ one prijave učenika koji nisu dostavili dokaze o učešću roditelja u
OS-a BiH.
Po kriteriju MATERIJALNI POLOŽAJ, nisu bodovane prijave učenika kod kojih
Porezna uprava Živinice evidentirala neizmirene poreske obaveze roditelja.
je
Na osnovu tačke VI Konkursa za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola, kod
ostvarenog istog broja bodova na rang listi, prednost kandidata se ostvaruje po slijedećim
kriterijima:
-
učenik/student iz porodice šehida ili poginulog borca,
učenik/student bez roditeljskog staranja,
učenik/student iz porodice civilne žrtve rata,
učenik/student iz porodice RVI sa većim procentom invalidnosti,
učenik/student iz porodice demobilisanog borca Armije BiH, HVO i MUP-a,
učenik/student slabijeg materijalnog stanja.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Liste nezadovoljni kandidati mogu izjaviti prigovor u roku od 8 (osam) dana od
dana njenog objavljivanja na oglasnoj tabli i web stranici Općine Živinice. Prigovor se
podnosi Drugostepenoj komisiji Općinskog vijeća za žalbe, putem Komisije za provođenje
konkursa za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima dodiplomskog studija
Učenici koji ostvare pravo na dodjelu stipendije od Ministarstva za boračka
pitanja TK-a, neće biti uvršteni na Konačnu rang listu dobitnika stipendija koje
dodjeljuje općina Živinice u školskoj 20011/2011. godini.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA ŽIVINICE
Općinski načelnik
-Komisija za provođenje konkursa za dodjelu
stipendija učenicima srednjih škola
i studentima dodiplomskog studijaBroj: 02/7-38-2835/12
Dana: 21.03.2012. godine
KOMISIJA
Mina Halilčević - predsjednik
Safet Đulović - član
Lejla Ahmetbegović- član
Download

Rang lista ucenici- konacna verzij