Na osnovu tačke X Odluke o stipendijama učenika srednjih škola i studenata dodiplomskog
studija koje se dodjeljuju iz Budžeta općine Živinice („Službeni glasnik općine Živinice broj:
10/11), Komisija za provođenje konkursa za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i
studentima dodiplomskog studija, o b j a v lj u j e
LISTU DOBITNIKA STIPENDIJA STUDENATA DODIPLOMSKOG STUDIJA
U AKADEMSKOJ 2011/2012. GODINI
PRVA GODINA
R/br
Ime (ime oca) i prezime
Uspjeh u
učenju
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Almira (Ekrem) Puzić
Amela(Lutvo) Salihbegović
Semir (Zikrija) Muminović
Mehmed (Nedim) Terzić
Fetah (Asim) Bedić
Edita (Mirsad) Belkić
Almedina (Samir) Terzić
Hazim (Derviš) Đogić
25
25
15
15
15
15
30
25
Materijalni
položaj
Socijalni
položaj
Ukupno
35
35
35
35
35
35
35
25
20
20
20
20
20
20
10
80
80
70
70
70
70
65
60
Zbog nedovoljnog broja bodova na listu dobitnika stipendija nisu uvršteni:
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Samir (Amir) Vedinlić
Enver (Esad) Husić
Amira (Smajil) Omerović
Emina (Mahmut) Turalić
Šaban (Mehmed) Grahić
Irma (Ibro) Harbaš
Edina (Avdan) Klopić
Nevres (Adem) Jahić
Amir (Alija) Efendić
Mubina (Enes) Parić
Enisa (Mehmed) Fazlić
Edin (Adem) Bajrić
Viktoria-Zdenka (Viktor)
Tadić
Sanida (Asim) Omerović
Amra (Sead) Musić
Eldina (Sifet) Mulić
Adela (Vahid) Jagodić
25
15
15
15
15
15
25
25
15
15
15
35
10
10
10
10
10
20
20
20
25
25
25
30
30
30
30
30
10
10
30
10
10
10
60
55
55
55
55
55
55
55
50
50
50
50
15
15
30
25
15
35
35
20
25
-
30
50
50
50
50
45
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Azra (Bajro) Jusić
Advija (Mustafa)
Ferhatbegović
Hidajet (Avdija) Čaušević
Armin (Ibro) Umihanić
Elvis (Amir) Halilović
Adnan (Fahir) Salihović
Denis (Ejub) Imamović
Amra (Himzo)
Ibrahimbegović
Salmir (Samir) Ahmetović
25
10
10
45
15
15
25
15
25
25
10
10
20
35
10
10
-
40
35
35
35
35
35
25
25
-
-
25
25
Primjenjujući tačku IX Konkursa, zbog nepotpune dokumentacije, prijava sljedećeg studenta
je odbačena i ista nije bodovana:
R.br.
1.
Ime, ime oca, i prezime
Samra (Rifet) Đerzić
Dokumenti koji nisu dostavljeni uz prijavu
- Uvjerenje o državljanstvu
- Uvjerenje da je redovan student prve godine
NAPOMENA:
- Kandidat Hidajet (Avdija) Čaušević, nije bodovan po kriteriju uspjeh u učenju jer nije
dostavio svjedodžbu od četvrtog razreda srednje škole;
- Kandidat Salmir (Samir) Ahmetović, nije bodovan po kriteriju materijalni položaj, jer nije
dostavio za oca i majku uvjerenja sa BIRO-a ili uvjerenja iz Porezne uprave da se ne vode
u jedinstvenom sistemu registracije kontrole i naplate doprinosa;
DRUGA GODINA
R/br
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Ime (ime oca) i prezime
Enisa (Ševko) Kalajac
Admira (Sakib) Mujčinović
Ferisa (Hajrudin) Živčić
Sabina (Nevres) Krivalić
Aldin (Aljo) Muminović
Dragana (Radan) Tadić
Edisa (Mehmed) Vejzović
Enida (Munib) Suljić
Amira (Fikret) Kudić
Minela (Omer) Rahimić
Ernad (Senad) Šišić
Sifet (Avdo) Šehić
Uspjeh u
učenju
Materijalni
položaj
Socijalni
položaj
Ukupno
15
15
15
15
15
25
15
25
15
25
15
15
35
20
10
25
25
25
20
10
20
5
25
10
20
30
25
10
10
10
10
10
10
10
70
65
50
50
50
50
45
45
45
40
40
35
Zbog nedovoljnog broja bodova na listu dobitnika stipendija nisu uvršteni:
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Edin (Refik) Trumić
Edina (Zejir) Džafić
Alma (Rifet) Čičkušić
Maida (Vedad) Brčaninović
Eldin (Rasim) Užičanin
Asim (Omer) Ramić
15
25
25
15
15
-
10
10
10
20
10
10
10
10
35
35
35
35
25
20
NAPOMENA:
Na osnovu tačke VI Konkursa za dodjelu stipendija studentima dodiplomskog studija, kod
ostvarenog istog broja bodova na rang listi, kandidat pod rednim brojem 12. Sifet (Avdo)
Šehić ostvario je prednost u odnosu na kandidate pod rednim brojem 14. Edina (Zejir)
Džafić, 15. Alma (Rifet) Čičkušić i 16. Maida (Vedad) Brčaninović, po sljedećem
podkriteriju:
- učenik/student iz porodice demobilisanog borca Armije BiH,
a u odnosu na kandidata pod rednim brojem 13. Edin (Refik) Trumić, po podkriteriju:
- slabije materijalno stanje (manja primanja po članu domaćinstva).
TREĆA GODINA
R/br
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Ime (ime oca) i prezime
Edina (Fahrudin)
Bandović
Medina (Fahrudin)
Bandović
Sead (Avdo) Čaušević
Behadir (Kerim) Kadrić
Nataša (Ivo) Tadić
Isnada (Isad) Smajlović
Denis (Meho) Bojić
Alena (Zirajet) Smajić
Adela (Suad) Čikarić
Nefisa (Nusret) Omerkić
Zlatija (Ibrišim) Halilović
Sedina (Ismet)
Avdihodžić
Midhat (Fehim)
Mujčinović
Džemal (Mešan) Mušić
Uspjeh u
učenju
Materijalni
položaj
Socijalni
položaj
Ukupno
30
35
20
85
30
25
15
30
15
25
25
25
25
35
35
35
35
25
25
25
25
25
25
20
20
20
25
35
10
10
10
10
85
80
70
65
65
60
60
60
60
60
25
25
10
60
-
35
35
20
20
55
55
Zbog nedovoljnog broja bodova na listu dobitnika stipendija nisu uvršteni:
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Elvira (Ešef) Musić
Adela (Abdulah) Mumić
Sabahudin (Sakib)
Muminović
Edina (Sead) Šabanović
Amela (Ahmet) Siočić
Danira (Raif) Puzić
Anel (Ahmet) Brčaninović
Mirnesa (Salko) Kalajac
Muhamed (Mustafa)
Halilović
Nihad (Nezir) Bojić
Jasmina (Avdan) Klopić
Merisa (Rasim) Jusić
Belkisa (Mujo) Taletović
Dajana (Mirko) Božić
Zuhra (Sead) Aličić
-
35
35
20
20
55
55
25
25
15
15
15
25
20
20
25
25
35
25
10
10
10
10
-
55
55
50
50
50
50
15
25
15
25
15
25
15
35
25
20
10
20
20
25
10
10
10
-
50
50
45
45
45
45
40
30.
31.
32.
33.
34.
Mehdina (Safet)
Bošnjaković
Alma (Šefik) Šehić
Gordana (Stjepo)
Antunović
Vedrana (Zlatan) Brakić
Vedran(Andrija) Pastuhović
15
-
25
25
10
40
35
15
15
15
20
10
5
-
35
25
20
Primjenjujući tačku IX Konkursa, zbog nepotpune dokumentacije, prijave sljedećih studenata
su odbačene i iste nisu bodovane:
R/br.
1.
Ime, ime oca, i prezime
Armina (Senaid) Memagić
Dokumenti koji nisu dostavljeni uz prijavu
-Uvjerenje o prosjeku ocjena iz prethodnih godina
studija
- U uvjerenju o redovnom studiranju nedostaje
podatak koja godina studija je upisana
NAPOMENA:
Kandidati pod rednim brojem 13. i 14. Midhat (Fehim) Mujčinović i Džemal (Mešan)
Mušić, u odnosu na kandidate sa istim brojem bodova: 15. Elvira (Ešef) Musić i 16. Adela
(Abdulah) Mumić, prednost na listi ostvarili su po podkriteriju:
- bolji uspjeh u učenju - veći prosjek ocjena;
a u odnosu na kandidate pod rednim brojem 17. Sabahudin (Sakib) Muminović i 18. Edina
(Sead) Šabanović, po podkriteriju:
- slabije materijalno stanje (manja primanja po članu domaćinstva).
ČETVRTA, PETA I ŠESTA GODINA
R/br
Ime (ime oca) i prezime
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Elvisa (Edhem) Patković
Nedžada (Nedžad) Nukić
Mirela (Junuz) Bajrić
Azra (Ševko) Kalajac
Seldina (Sadik) Dudić
Almedina (Alija) Suljić
Jasmila(Avdija)Tuholjaković
Esma (Džemal) Mešanović
Anela (Faik) Ajšić
Jasmina (Nersad) Beširović
Alma (Ibrahim) Brčaninović
Amra (Ćazim) Taletović
Imela (Reuf) Hamzić
Samira (Mevludin)
Mahmutbegović
Maida (Ibrahim) Klopić
Azra (Mehmed) Hadžić
Emir (Rifat) Okić
Suada (Kasim) Smajlović
Merisa (Teufik) Nurkić
Kristijan (Marinko) Andrić
Merisa (Izet) Husić
Seldina (Sifet) Mulić
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Uspjeh u
učenju
Materijalni
položaj
Socijalni
položaj
Ukupno
30
25
25
25
25
15
15
25
30
25
25
25
15
35
35
35
35
20
20
35
10
35
35
25
35
10
20
20
20
20
30
35
20
30
10
30
85
80
80
80
75
70
70
65
65
60
60
60
55
25
30
30
15
15
15
15
15
25
20
25
10
25
25
25
25
35
25
10
10
10
10
10
10
-
55
55
50
50
50
50
50
50
50
Zbog nedovoljnog broja bodova na listu dobitnika stipendija nisu uvršteni:
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Nermina (Abdulah) Užičanin
Sabiha (Sabit) Ajšić
Senad (Muharem) Selimović
Marijana (Mirko) Božić
Lejla (Sead) Selimović
Emina (Sulejman) Dropić
Adela (Muzafer) Halilović
Mirnesa (Rasim) Kadrić
Armina (Mehmed) Čičkušić
Mirha (Enver) Mešanović
Adin (Mirsad) Džamdžić
Edina (Munever) Čičkušić
Jasmina (Hasan) Maslić
25
25
15
25
25
15
15
15
15
15
25
15
25
25
20
20
5
25
25
25
10
10
25
10
20
10
10
10
10
10
-
50
50
45
45
40
40
40
40
35
35
35
35
35
36.
37.
38.
Dina (Ilijaz) Fočaković
Eldar (Enver) Salihbegović
Lejla (Jakub) Halilčević
25
15
15
10
10
-
-
35
25
15
NAPOMENA:
Na osnovu tačke VI Konkursa za dodjelu stipendija studentima dodiplomskog studija, kod
ostvarenog istog broja bodova na rang listi, kandidati pod sljedećim rednim brojevima: 16.
Azra (Mehmed) Hadžić, 17. Emir (Rifat) Okić, 18. Suada (Kasim) Smajlović, 19. Merisa
(Teufik) Nurkić i 20. Kristijan (Marinko) Andrić, ostvarili su prednost po podkriteriju:
- učenik/student iz porodice demobilisanog borca Armije BiH, HVO i MUP-a,
a kandidati pod rednim brojem 21. Merisa (Izet) Husić i 22. Seldina (Sifet) Mulić po
podkriteriju:
- slabije materijalno stanje (manja primanja po članu domaćinstva).
Na osnovu tačke IX Konkursa za dodjelu stipendija studentima dodiplomskog studija, zbog
neblagovremeno dostavljene prijave na Konkurs za dodjelu stipendija odbačena je prijava
Bilala Rožajca, sina Seada, iz Đurđevika.
U skladu sa tačkom VII Odluke o dodjeli stipendija, po kriteriju USPJEH U UČENJU, nisu
bodovane prijave studenata sa ostvarenim prosjekom ocjena ispod 7,00 a po kriteriju
SOCIJALNI POLOŽAJ one prijave studenata koji nisu dostavili dokaze o učešću roditelja u
OS-a BiH.
Po kriteriju MATERIJALNI POLOŽAJ, nisu bodovane prijave studenata kod kojih je
Porezna uprava Živinice evidentirala neizmirene poreske obaveze roditelja.
Na osnovu tačke VI Konkursa za dodjelu stipendija studentima dodiplomskog studija, kod
ostvarenog istog broja bodova na rang listi, prednost kandidata se ostvaruje po sljedećim
kriterijima:
-
učenik/student iz porodice šehida ili poginulog borca,
učenik/student bez roditeljskog staranja,
učenik/student iz porodice civilne žrtve rata,
učenik/student iz porodice RVI sa većim procentom invalidnosti,
učenik/student iz porodice demobilisanog borca Armije BiH, HVO i MUP-a,
učenik/student slabijeg materijalnog stanja.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Liste nezadovoljni kandidati mogu izjaviti prigovor u roku od 8 (osam) dana od
dana njenog objavljivanja na oglasnoj tabli i web stranici Općine Živinice. Prigovor se
podnosi Drugostepenoj komisiji Općinskog vijeća za žalbe, putem Komisije za provođenje
konkursa za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima dodiplomskog studija
Studenti koji ostvare pravo na dodjelu stipendije od Ministarstva za boračka pitanja
Tuzlanskog kantona, neće biti uvršteni na Konačnu rang listu dobitnika stipendija koje
dodjeljuje općina Živinice u akademskoj 2011/2012. godini.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA ŽIVINICE
Općinski načelnik
-Komisija za provođenje konkursa za dodjelu
stipendija učenicima srednjih škola
i studentima dodiplomskog studijaBroj: 02/7-38-2836/12
Dana: 21.03.2012. godine
KOMISIJA
Mina Halilčević - predsjednik
Safet Đulović - član
Lejla Ahmetbegović- član
Download

Rang Lista studenti- konacna verzija