RASPORED RADOVA PO OKVIRNIM TEMAMA “PROCESINGA 2011“
1. Tehnička regulativa i sistemi kvaliteta.
1.1. ISO STANDARDI U ZAŠTITI I UNAPREðENJU RADNE I ŽIVOTNE SREDINE,
Prof. dr Rade Biočanin, Dženana Hamidović, Državni univerzitet u Novom Pazaru.
1.2. ANALIZA OBRADE OTPADNIH INDUSTRIJSKIH I FEKALNIH VODA U
PATENTNOJ DOKUMENTACIJI, Jelena Popović, Zavod za intelektualnu svojinu.
1.3. UPRAVLJANJE KVALITETOM PROJEKTA I ULOGA QUALITY MANAGER-A
U PROJEKTU, Branislav Kovačević, Darko Nikolić, JP Elektroprivreda Srbije,
Beograd.
2. Procesne tehnologije.
2.1. ISKUSTVA U PRIMENI MAGNETNOG TRETMANA VODE KAO EFIKASNOG
REŠENJE ZA SPREČAVANJE STVARANJA NASLAGA KAMENCA U
INSTALACIJAMA TOPLOTNIH PODSTANICA DALJINSKOG GREJANJA,
Ljubiša Vladić, Bojan Bogdanović, Dušica Radunović, JKP „Beogradske elektrane“,
Beograd.
2.2. INSTALACIJA ZA PREČIŠĆAVANJE KONDENZATA ZAPTIVENE PARE,
Nemanja Banjalić, Ivan Gajić, Zoran Stojanović, Milorad Jovanović, PD
Termoelektrane „Nikola Tesla“ d.o.o, Obrenovac.
2.3. OPTIMALNO FAKTORNO PLANIRANJE PROCESA
KISELINSKE
AKTIVACIJE BENTONITA U MIKROTALASNOM POLJU, Srñan Petrović1*,
Ljiljana Rožić1, Zorica Vuković1, Tatjana Novaković1, Dragomir Stanisavljev2,
1
IHTM - Centar za katalizu i hemijsko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu, 2Fakultet
za fizičku hemiju,Univerzitet u Beogradu.
2.4. TEHNOLOGIJE SUŠENJA U FARMACEUTSKOJ INDUSTRIJI, Slavko ðurić,
Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, Republika Srbija.
2.5. TEHNOEKONOMSKI EFEKTI INSTALIRANJA AKUMULATORA TOPLOTNE
ENERGIJE U INSTALACIJI GREJANJA STAKLENIKA ZA UZGOJ
PARADAJIZA, Igor Martić1, Nikola Jaćimović1, Branislav Jaćimović1, Srbislav
Genić1, Petar Kolendić1, Radenko Rajić2, 1-Mašinski fakultet u Beogradu, 2TEHNIKUM TAURUNUM, Visoka inženjerska škola strukovnih studija, BeogradZemun.
2.6. PRIMENA UGLJEN-DIOKSIDA U STAKLENICIMA I PLASTENICIMA U CILJU
DOBIJANJA VEĆEG PRINOSA, Siniša Drobnjak, Messer Tehnogas AD, Beograd.
2.7. PRIMENA AZOTA ZA „PIGGING“ I TRANSPORT BENZINA I DIZELA, Zoran
Jurić, Messer Tehnogas AD, Beograd.
2.8. NEUTRALIZACIJA UGLJEN DIOKSIDOM VISOKO ALKALNIH OTPADNIH
VODA U ŠARŽNOM POSTUPKU, Srñan Krstić, Gordana Odabašić, Messer
Tehnogas AD, Beograd.
2.9.
SUPSTITUCIJA
GENERATORSKIH
ZAŠTITNIH
ATMOSFERA SA
SINTETIZOVANIM ATMOSFERAMA NA BAZI AZOTA U TERMIČKIM
OBRADAMA METALA, Nikola Pavlović, Tehnogas AD, Beograd.
2.10. RADNI PARAMETRI NA POSTROJENJU ZA PROIZVODNJU SIROVOG
ETANOLA I NJIHOV UTICAJ NA SASTAV IZDVAJANOG DESTILATA, Nikola
Budimir1, Marko Jarić1, Branislav Jaćimović2, Srbislav Genić2, 1-Inovacioni centar
Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 2-Mašinski fakultet Univerziteta u
Beogradu, Kraljice Marije 16, 11000 Beograd, Srbija.
2.11. PRIMENA GASOVA U INDUSTRIJI VINA, mr Mirjana Jeremić i Marija Vuković,
Messer Tehnogas AD, Projektovanje i servis, Beograd.
2.12. IMAGE ANALYSIS OF BROWNING PROCESS IN PESTO SPREADS, Lato Pezo1,
Mirjana Pavlović1, Sanja Ostojić1, Snežana Zlatanović1, Marija Ilić2, Jasna
Gvozdenović3, 1-Institut of General and Physical Chemistry, Beograd, 2-State
University of Novi Pazar, 3-Faculty of Technology.
3. Projektovanje, izgradnja, eksploatacija i održavanje procesnih postrojenja.
3.1. DIMENZIONIRANJE RAZGRANETIH VODOVODNIH MREŽA, Vanr. prof. dr.
Kire Popovski, Doc. dr Vladimir Mijakovski, Tehnički fakultet, Univerzitet "Sv.
Kliment Ohridski".
3.2. IZVORIŠTE „MEDIANA“ – NIŠ, Miloš Petrović, PhD student Grañevinsko –
arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Nišu.
3.3. GASNA USTAVA, Slobodan Rackov, Slobodan Ristić, TEHNIKUM TAURUNUM,
Visoka inženjerska škola strukovnih studija.
3.4. OCENA SISTEMA CENTRALIZOVANOG SNABDEVANJA TOPLOTNOM I
RASHLADNOM ENERTGIJOM METODOM EKSERGETSKE ANALIZE, Šefik
Bajmak, Univerzitet u Prištini, Fakultet Tehničkih Nauka.
3.5. ANALIZA I PRORAČUN KOMBINOVANOG REŽIMA RADA EJEKTORA I
CENTRIFUGALNE PUMPE U ZAVISNOSTI OD TOPLOTNOG KAPACITETA
SISTEMA GREJANJA, Šefik M. Bajmak, Ljubiša Garić, Univerzitet u Prištini,
Fakultet Tehničkih Nauka.
3.6. NADZORNO UPRAVLJAČKI SISTEM POGONA ZA PROIZVODNJU
MINERALNE VUNE, Stanko Stankov, Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet.
3.7. UPRAVLJANJE KOTLARNICOM I PUŠTANJE U RAD, Stanko Stankov,
Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet.
3.8. UPRAVLJANJE MAŠINOM ZA PAKOVANJE MINERALNE VUNE, Stanko
Stankov, Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet.
3.9. INTELIGENTNO UPRAVLJANJE GREJANJEM OBJEKTA INTEGRISANJEM
SENZORA KVALITETA VAZDUHA, S. M. Stojiljković1, Ž. M. Ćojbašić2, V. D.
Nikolić2, Direkcija za urbanizam i izgradnju grada Prokuplja1, Mašinski fakultet
Univerziteta u Nišu2
3.10. KREIRANJE BAZA PODATAKA ZA BENCHMARKING U PROCESU
ODŽAVANJA OPREME, Doc.dr Silvana Angelevska, Red.prof.dr Tome Jolevski,
Red.prof.dr Zore Angelevski, Tehnički fakultet, Bitola, Republika Mekedonija.
3.11. IDEJNO REŠENJE SISTEMA ZA KONTROLU KVALITETA I KOLIČINA
PRIMLJENOG UGLJA NA TERMOELEKTRANI NIKOLA TESLA B, Marko
Obradović dipl. inž. maš.1, Aleksandar Jovović dipl. inž. maš.1, Dejan Radić dipl. inž.
maš.1, Miroslav Stanojević dipl. inž. maš.1, Dušan Todorović dipl. inž. maš.1 i Milorad
Jovanović dipl. inž. maš.2, 1Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd, 2PD
Termoelektrane „Nikola Tesla“ d.o.o, Obrenovac.
3.12. REKOMPENZACIJA DEONICE TOPLOVODA DN700/600 NP16 GP TO NOVI
BEOGRAD, Goran Bogićevuić, JKP „Beogradske elektrane“, Beograd
3.13. SISTEM VENTILACIJE I DOVOðENJA DIMA IZ GARAŽA BEZ
VENTILACIONIH KANALA, Zorana Sekulović, CEPTING d.o.o., Beograd.
3.14. NEKI ASPEKTI UPRAVLJANJA UZ MULTIMODELOVANJE ZASNOVANO NA
BALANSIRANJU SISTEMA, Mr Nada Ratković Kovačević, Dr Dobrila Škatarić,
Mašinski fakultet u Beogradu.
4. Konstruisanje, izrada, ispitivanje i montaža procesne opreme.
4.1. POBOLJAŠANJE
MEHANIČKIH
KARAKTERISTIKA
AUSTENITNIH
NERðAJUĆIH ČELIKA PLASTIČNOM DEFORMACIJOM, Ivana Trailov, Ljubiša
Rašković1, Ilija Kovačević2, 1-Kryooprema doo, Beograd, 2-Pro-ing doo, Beograd.
4.2. ZAŠTITNA CEV OD ČELIKA API J55 POD DEJSTVOM UNUTRAŠNJEG
PRITISKA – UTICAJ OŠTEĆENJA USLED KOROZIJE NA GRANIČNA
OPTEREĆENJA, M. Rakina, M. Arsićb, B. Medjoa,1, Ž. Šarkoćevićc, A. Sedmakd,
a
Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, bInstitut za ispitivanje materijala (IMS),
Beograd, cVisoka tehnička škola strukovnih studija, Zvečan, dMašinski fakultet,
Beograd.
4.3. UTICAJ
TEMPERATURE
RADNOG
MEDIJA
NA
VELIČUNU
KOMPENZATORA TOPLOTNIH MREŽA SISTEMA DALJINSKOG GREJANJA,
Ljubiša Garić, Šefik Bajmak, Univerzitet u Prištini, Fakultet Tehničkih Nauka.
4.4. PERIODIČNO ISPITIVANJE BOCA ZA TEHNIČKE, MEDICINSKE I GASOVE
ZA PREHRANU – ISKUSTVENI ASPEKT, Milojko Martinović, Messer Tehnogas
doo.
4.5. ANALIZA RADA REGULACIONIH VENTILA NA PARNIM TURBINAMA, Mr
Branimir Kiković, Institut Mihajlo Pupin, Beograd.
4.6. ISPITIVANJE PUZANJEM POLIPROPILENA PUNJENOG STAKLENIM
PRAHOM, Zoran Janjuš1, Aleksandar Petrović2, Aleksandar Jovović2, Radica ProkićCvetković2, Predrag Ilić3, 1Gradska uprava Banja Luka, Odjeljenje komunalne
policije, Banja Luka, 2Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Katedra za procesnu
tehniku, 3Institut zaštite, ekologije i informatike, Banja Luka.
4.7. PRODUŽENJE RADNOG VEKA ZAVESNIH PREGREJAČA PARE U PARNIM
KOTLOVIMA REKONSTRUKCIJOM, dr Svetislav Lj. MARKOVIĆ1, dr Ljubica
MILOVIĆ2, mr Dragoljub VELIČKOVIĆ3, Marijana MARKOVIĆ3, 1Visoka tehnička
škola Čačak, 2Tehnološko-metalurški fakultet Beograd, 3PDRB „Kolubara“ Lazarevac.
4.8. NUMERIČKA ANALIZA VENTILA KOMLEKSNE GEOMETRIJE IZLOŽENOG
SPOLJAŠNJEM AKSIJALNOM
OPTEREĆENJU (SABIJANJU), Nikola
1
1
Momčilović , Nenad Mitrović , Miloš Milošević1, Prof. dr Aleksandar Petrović2,
1
Inovacioni centar, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2Mašinski fakultet,
Univerzitet u Beogradu.
4.9. DINAMIKA RADA AKUMULATORA PARE, Vladimir Stevanovic, Sanja Prica,
Blazenka Maslovaric, Mašinski fakultet u Beogradu.
4.10. UTICAJ PRITISKA PREDPUNJENJA GASNOG DELA EKSPANZIONE POSUDE
SA MEMBRANOM NA VELIČINU EKSPANZIONE POSUDE, Tomislav
Simonović, Marta Trninić, Mirjana Stamenić, Mašinski fakultet Univerziteta u
Beogradu.
5. Inženjerstvo životne sredine i održivi razvoj. Zaštita životne sredine, zaštita radne
sredine, racionalno korišćenje energije, obnovljivi izvori energije.
5.1. COMPARISON BETWEEN THE DEGRADATION BEHAVIOUR OF DIFFERENT
BIOMASS TYPES DURING THE ANAEROBIC FERMENTATION PROCESS,
Adrian Eugen Cioabla, Dorin Lelea, Catalin Nisulescu, Mechanical Engineering
Faculty, Politehnica Univerity of Timisoara, Romania.
5.2. GLOBALNI POKAZATELJI PROIZVODNJE I ENERGETSKE PERSPEKTIVE
BIODIZELA, Prof. dr Dragiša Tolmač, Prof. dr Slavica Prvulović i dr., Tehnički
fakultet „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin, Univerzitet u Novom Sadu.
5.3. MOGUĆNOST KORIŠĆENJA BIOMASE U KLANIČNOJ INDUSTRIJI ZA
POTREBE PROIZVODNJE TOPLOTNE ENERGIJE, Dr Dragoljub Dakić, Dr
Branislav Repić, Dr Aleksandar Erić, Mr Dejan ðurović, Institut za nuklearne nauke –
Vinča, Laboratorija za termotehniku i energetiku.
5.4. POSTROJENJE ZA KOMBINOVANU PROIZVODNJU TOPLOTNE I
ELEKTRIČNE ENERGIJE KORIŠĆENJEM BIOMASE, Dr Branislav Repić, Dr
Dragoljub Dakić, Mr Dejan ðurović, Dr Aleksandar Erić, Institut za nuklearne nauke
– Vinča, Laboratorija za termotehniku i energetiku.
5.5. ANALIZA I KORIŠĆENJE BIOMASE IZ ŠUMSKE SEČE, PRIMARNE I
FINALNE PRERADE DRVETA U SRBIJI, Dr Aleksandar Dedić, Šumarski fakultet
u Beogradu.
5.6. PRIMENA REGENERATIVNIH RAZMENJIVAČA TOPLOTE SA KUGLIČNOM
ISPUNOM ZA KORIŠĆENJE NISKOTEMPERATURSKE OTPADNE TOPLOTE,
Goran Jankes*, Nikola Tanasić, Mirjana Stamenić, Vuk Adžić, Mašinski fakultet
Univerziteta u Beogradu.
5.7. PRIKAZ TEHNIČKOG REŠENJA I EFEKATA REKUPERACIJE TOPLOTE
OTPADNOG VAZDUHA CPV-4 SISTEMA KLIMATIZACIJE VMA U
BEOGRADU, Ivan Jojić1, Dragan Spasojević1, dr Dimitrije Voronjec1, Miodrag
Isakov1, Branko Aleksić1, Snežana Mrmak1, Ana Bukojević1, dr Dušan Gajić2, 1Institut „Kirilo Savić“, Beograd, 2-Inovacioni centar Mašinskog fakulteta u Beogradu.
5.8. POTENCIJALI ZA RACIONALIZACIJU KORIŠĆENJA ENERGIJE NA
POTISNIM PEĆIMA, mr Jelena D. Pasarić-Pavić, U.S.Steel Serbia d.o.o.,
Smederevo.
5.9. EKO-INŽENJERING- DOPRINOS ORŽIVOM RAZVOJU, Prof. dr Rade Biočanin1,
doc. dr Ranko Bakiić2, ms Mirsada Badić1, 1-Državni univerzitet u Novom Pazaru, 2VŠPM „PRIMUS” Gradiška, RS, BiH
5.10. OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - GLOBALNO, U EU I U R. MAKEDONIJI,
Gordana Janevska, Univerzitet “Sv. Kliment Ohridski”, Tehnički fakultet – Bitola.
5.11. METODOLOGIJA ZA PROCENU ZAGAðENJA ŽIVOTNE SREDINE U
PRISUSTVU ZAGAðIVAČA NO2 i SO2, Sonja Stefanov, Mirjana Vojinović
Miloradov, Rade Biočanin.
5.12. TRENDOVI U UPRAVLJANJU ELEKTRONSKIM OTPADOM, Dr Stojan Simić1,
Dr Miroslav Stanojević2, 1-Rafinerija ulja a.d. Modriča, 2-Mašinski fakultet, Beograd,
Srbija.
5.13. SISTEM ZA OBSERVACIJA RADNOG PROSTORA, Mirjana Filipović, Institut
”Mihajlo Pupin”, Beograd.
5.14. RAZVOJ MATEMATIČKOG MODELA I ODREðIVANJE KINETIČKIH
PARAMETARA ZA PROCES KOMPOSTIRANJA KOMUNALNOG KRUTOG
OTPADA, Edisa Avdihodžić Avdić, Ivan Petrić, Univerzitet u Tuzli, Tehnološki
fakultet.
6. Osnovne operacije, aparati i mašine u procesnoj industriji.
6.1. TEHNOLOŠKI PARAMETRI I ZONE HLAðENJA VODE U VLAŽNIM
RASHLADNIM KULAMA, Dušan Golubović1, Dušica Golubović2, 1-Mašinski
fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 2- Beohamex d.o.o. Beograd.
6.2. ODREðIVANJE
TOPLOTNOG
FLUKSA
PRIMENOM
INVERZNOG
PROBLEMA, Prof. dr Zore Angelevski, Prof. dr Ljubica Kanevče, Docent dr Silvana
Angelevska, Tehnički fakultet Bitola, R. Makedonija.
6.3. OPTIMIZACIJA RADA SISTEMA GREJANJA PRIMENOM NUMERIČKIH
MODELA ZA SIMULACIJU TRANSPORTA TOPLOTE U STACIONARNIM I
PRELAZNIM REŽIMIMA TO ZEMUN, Mr. Mandić Dragan, JKP Beogradske
Elektrane.
6.4. EKSPERIMENTALNO ODREðIVANJE BRZINE GASA U TAČKI INVERZIJE
FAZA U KOLONI DN300 SA ISPUNOM ZA SISTEM VAZDUH – VODA,
Radenko Rajić, Saša Marković, Barbara Vidaković1), Petar Kolendić2), Vojislav
Genić3), Miloš Mihailović4), 1-TEHNIKUM TAURUNUM, Visoka inženjerska škola
strukovnih studija, 2-Mašinski fakultet u Beogradu, 3-Siemens, Beograd, 4-Slavija
projekt, Beograd
6.5. KARAKTERISTIKA RAZMENJIVAČA TOPLOTE I NJEN UTICAJ NA IZBOR
REGULACIONIH VENTILA, Vladimir Radulović i Radovan Talić, JKP „Beogradske
elektrane“, Beograd.
6.6. ODREDJIVANJE KOEFICIJENTA TRENJA ČESTICE-ZID TRANSPORTNE
CEVI U VERTIKALNOM PNEUMATSKOM I HIDRAULIČKOM TRANSPORTU,
R. Garić-Grulović1, Ž. Grbavčić2, Z. Arsenijević1, 1-Institut za Hemiju, Tehnologiju i
Metalurgiju, Beograd, 2-Tehnološko-Metalurški Fakultet, Beograd.
Download

raspored radova po okvirnim temama “procesinga 2011“