BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA ŽIVINICE
-Komisija za provođenje postupka i odabir kandidata za
obavljanje volonterskog rada Broj: 02/7-34-5223-1/12
Živinice:28.06.2012.godine
Na osnovu tačke VIII. Odluke o obavljanju volonterskog rada nezaposlenih osoba visoke
stručne spreme, broj:10-05-3183/12 od 28. 03. 2012.godine, i Odluke Oćinskog načelnika
o preraspodjeli nepopunjenih mjesta za obavljanje volonterskog rada, broj: 01/2-05-89959/12 od 14.06.2012. godine, Komisija za provođenje postupka i odabir kandidata za
obavljanje volonterskog rada, objavljuje
KONAČNU RANG LISTU
nezaposlenih osoba visoke stručne spreme za obavljanje volonterskog rada
Objavljuje se Konačna rang lista prijavljenih osoba VSS na Javni poziv za prijavljivanje
zainteresovanih nezaposlenih osoba VSS za obavljanje volonterskog rada, po slijedećim
zanimanjima:
PROFESOR INFORMATIKE
R.B.
IME (IME OCA) I
PREZIME
ZANIMANJE
DATUM
PRIJAVE
NA BIRO
PRAVNI SUBJEKT
U KOME SE
VOLONTIRA
Admir (Hasan)
Profesor
1. Brkić
informatike
26.12.2011. JU „Gimnazija“
Semir (Salih)
Profesor
2. Mulalić
informatike
29.12.2011. JU „Gimnazija“
Osobe zaključno sa rednim brojem 2 biće angažovane kao volonteri
Ahmet (Rasim)
3. Mumić
Mersida (Muharem)
4. Trakić
Profesor
informatike
Profesor
informatike
06.01.2012.
13.02.2012.
PROFESOR ENGLESKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOST
Sabina (Vehid)
1. Halilčević
Mejra
(Abdurahman)
2. Ahmetović
Nihad (Osman)
3. Jahić
Profesor
engleskog jezika
Profesor
engleskog jezika
Profesor
engleskog jezika
Profesor
4. Semir (Bajro) Begić engleskog jezika
26.09.2011.
JU „Prva OŠ“
22.11.2011.
JU „Druga OŠ“
23.12.2011.
JU OŠ „Đurđevik“
24.01.2012.
JU OŠ „Bašigovci“
Osobe zaključno sa rednim brojem 4 biće angažovane kao volonteri
PROFESOR BOSANSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
R.B.
1.
IME (IME OCA) I
PREZIME
ZANIMANJE
DATUM
PRIJAVE
NA BIRO
PRAVNI SUBJEKT
U KOME SE
VOLONTIRA
Amra (Jasminko)
Prof. bosanskog
Mujezinović
jezika i književn.
06.02.2008 JU „BKC“ Živinice
Fatimka (Halila)
Prof. bosanskog
Bećirović
jezika i književn.
23.06.2008. JU „Druga OŠ“
JU „Mješovita srednja
Suada (Alija)
Prof. bosanskog
Suljkić
jezika i književn.
07.06.2010 škola“
Amelisa (Avdija)
Prof. bosanskog
Prtljagović
jezika i književn.
17.06.2010. JU OŠ „Dubrave“
Nadira (Salko)
Prof. bosanskog
Forčaković
jezika i književn.
01.07.2011. JU „Gimnazija“
Nihada (Avdo)
Prof. bosanskog
Salihović
jezika i književn.
29.11.2011. JU „Gračanica“
JU „Mješovita srednja
Adela (Sakib)
Prof. bosanskog
Avdić
jezika i književn.
20.12.2011. škola“
Osobe zaključno sa rednim brojem 7 biće angažovane kao volonteri
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Sanela (Ibro) Avdić
9.
Melisa (Sakib)
Bulić
Prof. bosanskog
jezika i književn.
Prof. bosanskog
jezika i književn.
26.04.2012.
01.06.2012.
PROFESOR HEMIJE
R.B.
IME (IME OCA)
I PREZIME
ZANIMANJE
DATUM
PRIJAVE
NA BIRO
PRAVNI SUBJEKT
U KOME SE
VOLONTIRA
Damir (Šerif)
JU „Mješovita srednja
1. Delić
Profesor hemije
22.07.2011. škola“
Minela (Bego)
2. Šišić
Profesor hemije
21.09.2011. JU OŠ „Đurđevik“
Osobe zaključno sa rednim brojem 2. biće angažovane kao volonteri
Mirhad (Vahid)
3. Bošnjaković
Profesor hemije
22.12.2011.
PROFESOR HISTORIJE
R.B.
IME (IME OCA)
I PREZIME
Samra (Bećir)
1. Delalić
ZANIMANJE
DATUM
PRIJAVE
NA BIRO
Profesor historije
18.07.2011.
PRAVNI SUBJEKT
U KOME SE
VOLONTIRA
JU „Prva OŠ“
PROFESOR GEOGRAFIJE
R.B.
IME (IME OCA)
I PREZIME
ZANIMANJE
DATUM
PRIJAVE
NA BIRO
PRAVNI SUBJEKT
U KOME SE
VOLONTIRA
Amela (Hamdija)
1. Softić
Prof. geografije
12.10.2006. JU OŠ „Živinice Gornje“
Narcisa (Mustafa)
2. Tulumović
Prof. geografije
20.07.2010. JU „Gimnazija“
Nihad (Rasim)
3. Tvrtković
Prof. geografije
22.07.2011. JU OŠ „Đurđevik“
Osobe zaključno sa rednim brojem 3 biće angažovane kao volonteri
Mirela (Ramiz)
4. Avdibašić
Prof. geografije
14.10.2011.
DIPLOMIRANI KRIMINALIST
R.B.
IME (IME OCA)
I PREZIME
Elvir (Halil)
1. Sinanović
ZANIMANJE
Diplomirani
kriminalist
DATUM
PRIJAVE
NA BIRO
26.04.2010.
PRAVNI SUBJEKT
U KOME SE
VOLONTIRA
MUP TK-a
Osobe zaključno sa rednim brojem 1 biće angažovane kao volonteri
Nevres (Ševket)
Diplomirani
kriminalist
2. Čarkić
22.06.2010.
Mirnes (Ramiz)
Diplomirani
kriminalist
3. Mustajbašić
19.03.2012.
DIPLOMIRANI INŽENJER SAOBRAĆAJA
R.B.
IME (IME OCA)
I PREZIME
Mirela (Sakib)
1. Muratović
ZANIMANJE
Bachelor inženjer
saobraćaja
DATUM
PRIJAVE
NA BIRO
11.05.2011.
PRAVNI SUBJEKT
U KOME SE
VOLONTIRA
DOO „Se-Sarajka“
Osobe zaključno sa rednim brojem 1 biće angažovane kao volonteri
Izabela (Ibrahima) Bachelor inženjer
2. Huseinović
saobraćaja
29.02.2012.
DIPLOMIRANI DEFEKTOLOG
R.B.
1.
2.
3.
4.
IME (IME OCA)
I PREZIME
ZANIMANJE
DATUM
PRIJAVE
NA BIRO
PRAVNI SUBJEKT
U KOME SE
VOLONTIRA
Amela (Šahbaz)
Dipl. edukatorZenunović
rehabilitator
20.07.2010 JU „Centar za soc. rad“
Ismeta (Izet)
Dipl. socijalni
Muratović
pedagog
07.07.2011. JU „Centar za soc. rad“
Admira (Refik)
Dipl. edukatorJahić
rehabilitator
12.07.2011. JU OŠ „Đurđevik“
Adela (Fehim)
Dipl. socijalni
Čokić
pedagog
23.08.2011. JU OŠ „Đurđevik“
Osobe zaključno sa rednim brojem 4 biće angažovane kao volonteri
Dino (Senad)
5. Ajšić
Nermin (Ćamil)
6. Šljivić
7. Aida (Said) Fehrić
Dipl. socijalni
pedagog
Dipl. socijalni
pedagog
Dipl. socijalni
pedagog
24.08.2011.
03.10.2011.
25.01.2012.
Osobe zaključno sa rednim brojem 4 angažovane kao volonteri
DIPLOMIRANI LOGOPED I SURDOAUDIOLOG
R.B.
IME (IME OCA)
I PREZIME
ZANIMANJE
DATUM
PRIJAVE
NA BIRO
PRAVNI SUBJEKT
U KOME SE
VOLONTIRA
Jadranko (Janko)
Dipl. logoped i
UG „Centar za djecu sa
surdoaudiolog
1. Boros
15.09.2010 višestrukim smetnjama“
Osobe zaključno sa rednim brojem 1 biće angažovane kao volonteri
Aldijana
(Abdulah)
2. Muratbegović
Dipl. logoped i
surdoaudiolog
24.02.2012
PROFESOR SOCIOLOGIJE
Adnan (Suljo)
1. Mukinović
Prof. sociologije
04.08.2010 JU „Mješovita srednja škola“
Osobe zaključno sa rednim brojem 1 biće angažovane kao volonteri
PROFESOR NJEMAČKOG JEZIKA
R.B.
IME (IME OCA)
I PREZIME
ZANIMANJE
DATUM
PRIJAVE
NA BIRO
PRAVNI SUBJEKT
U KOME SE
VOLONTIRA
Azra (Himzo)
1. Salkanović
Amra (Sabahudin)
2. Imamović
Selma (Hajrudina)
3. Osmanović
Profesor njemačkog
jezika
19.10.2010 JU „Prva OŠ“
Profesor njemačkog
Knjigovodstveni biro
jezika
15.03.2011 „Maggi“ Živinice
Profesor njemačkog
jezika
03.02.2012 JU „Gimnazija“
Profesor njemačkog
4. Selma (Mujo) Isić jezika
16.04.2012 JU OŠ „Đurđevik“
Osobe zaključno sa rednim brojem 4 biće angažovane kao volonteri
PROFESOR TJELESNOG I ZDRAVSTVENOG ODGOJA
R.B.
IME (IME OCA)
I PREZIME
ZANIMANJE
DATUM
PRIJAVE
NA BIRO
PRAVNI SUBJEKT
U KOME SE
VOLONTIRA
Dalibor (Božo)
Prof. fizičke i
1 Paligorić
zdravstvene kulture 15.02.2010 JP „Gradska dvorana“
Alen (Zihnija)
Prof. fizičke i
zdravstvene kulture 25.05.2011 JP „Gradska dvorana“
2 Hasanović
Emir (Jusuf)
Prof. fizičke i
zdravstvene kulture 29.06.2012 JP „Gradska dvorana“
3 Tabučić
Semir (Vedim)
Prof. fizičke i
Trakić
zdravstvene kulture 11.07.2011 JP „Gradska dvorana“
4
Arnel (Tahira)
Prof. fizičke i
zdravstvene kulture 15.11.2011 JU „Mješovita srednja škola“
5 Brčaninović
Mirnes (Miralem) Prof. fizičke i
6 Aličić
zdravstvene kulture 13.04.2012 JU „Gimnazija“
Osobe zaključno sa rednim brojem 6 biće angažovane kao volonteri
DIPLOMIRANI PRAVNIK
R.B.
IME (IME OCA)
I PREZIME
Mirnesa (Mirzet)
1. Mahmutović
Emina (Muhamed)
2. Salihović
ZANIMANJE
Diplomirani
pravnik
Diplomirani
pravnik
DATUM
PRIJAVE
NA BIRO
PRAVNI SUBJEKT
U KOME SE
VOLONTIRA
01.07.2009.
JU „Prva OŠ“
09.03.2010.
MUP TK-a
Osobe zaključno sa rednim brojem 2 biće angažovane kao volonteri
Edina (Nijaz)
3. Mumić
Samra (Sead)
4. Trumić
Senad (Hilmo)
5. Bjelić
Esmira (Šaban)
6. Bulić
Ivana (Zoran)
7. Kulić
Aida (Bećir)
8. Imširović
Mirela (Muhamed)
9. Mandalović
Aleksandra
(Predrag)
10. Manojlović
Anes (Esad)
11. Kavazović
Lejla (Izudin)
12. Brčaninović
Nusmir (Nusret)
13. Mujagić
Muhamed
(Osman)
14. Salihović
Diplomirani
pravnik
Diplomirani
pravnik
Diplomirani
pravnik
Diplomirani
pravnik
Diplomirani
pravnik
Diplomirani
pravnik
Diplomirani
pravnik
Diplomirani
pravnik
Diplomirani
pravnik
Diplomirani
pravnik
Diplomirani
pravnik
Diplomirani
pravnik
15.11.2010.
13.05.2011.
15.07.2011.
21.10.2011.
17.11.2011.
28.12.2011.
26.01.2012.
22.02.2012.
27.03.2012.
27.03.2012.
03.04.2012.
28.05.2012.
DIPLOMIRANI INŽENJER TEHNOLOGIJE
R.B.
IME (IME OCA)
I PREZIME
Samir (Husein)
1. Poljić
ZANIMANJE
Dipl.inž.tehnologije
-ekološko
inženjerstvo
DATUM
PRIJAVE
NA BIRO
14.10.2010.
PRAVNI SUBJEKT
U KOME SE
VOLONTIRA
DOO „NOĆKO
KOMERC“
DIPLOMIRANI PEDAGOG-PSIHOLOG
R.B.
IME (IME OCA)
I PREZIME
ZANIMANJE
Rijalda (Abdulah)
1. Pandur
Suzana (Juro)
2. Perić
Narcisa (Dževad)
3. Mumić
Mirsada (Šefik)
4. Selimović
Vildana (Zihnija)
5. Karić
Meliha (Esad)
6. Aličić
Mirnesa (Mujaga)
7. Husejnović
Selma (Osman)
8. Nuhanović
Dipl. pedagogpsiholog
Dipl. pedagogpsiholog
Dipl. pedagogpsiholog
Dipl. pedagogpsiholog
Dipl. pedagogpsiholog
Dipl. pedagogpsiholog
Dipl. pedagogpsiholog
Dipl. pedagogpsiholog
DATUM
PRIJAVE
NA BIRO
PRAVNI SUBJEKT
U KOME SE
VOLONTIRA
05.11.2010.
JU OŠ „Đurđevik“
07.01.2011.
JU OŠ „Živinice Gornje“
21.03.2011.
JU OŠ „Dubrave“
13.05.2011.
JU „Mješovita srednja
škola“
11.07.2011.
JU OŠ „Višća“
04.10.2011.
JU „Mješovita srednja
škola“
22.12.2011.
JU OŠ „Đurđevik“
23.02.2012.
JU OŠ „Šerići“
Osobe zaključno sa rednim brojem 8 biće angažovane kao volonteri
DIPLOMIRANI SOCIJALNI PEDAGOG
(Islamski pedagoški fakultet)
Medžida (Enver)
1. Čičkušić
Dipl.soc. pedagog
02.12.2011.
JU OŠ „Đurđevik“
Osobe zaključno sa rednim brojem 1 biće angažovane kao volonteri
PROFESOR BIOLOGIJE
R.B.
IME (IME OCA)
I PREZIME
Indira (Izet)
1. Kuduzović
Jasmina (Džemal)
2. Halilović
ZANIMANJE
DATUM
PRIJAVE
NA BIRO
PRAVNI SUBJEKT
U KOME SE
VOLONTIRA
Profesor biologije
08.07.2010.
JU OŠ „Bašigovci“
Profesor biologije
16.11.2011.
JU „Druga OŠ“
Osobe zaključno sa rednim brojem 2. biće angažovane kao volonteri
DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK
R.B.
IME (IME OCA)
I PREZIME
Nusreta (Nusret)
1. Konjić
Melisa (Hamid)
2. Džinić
Merisa (Salih)
3. Bijelić
PRAVNI SUBJEKT
U KOME SE
VOLONTIRA
ZANIMANJE
DATUM
PRIJAVE
NA BIRO
Dipl. soc. radnik
21.01.2011.
JU „Centar za socijalni
rad“
Dipl. soc. radnik
08.09.2011.
JU „Centar za socijalni
rad“
Dipl. soc. radnik
09.01.2012.
MUP TK-a
Osobe zaključno sa rednim brojem 3 biće angažovane kao volonteri
Slađana (Zoran)
4. Cuvaj
Dipl. soc. radnik
10.05.2012.
Meliha (Sakib)
5. Šabanović
Dipl. soc. radnik
22.05.2012.
PROFESOR RAZREDNE NASTAVE
R.B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
IME (IME OCA)
I PREZIME
ZANIMANJE
Admira (Mumin)
Vrtagić
Alma (Nevres)
Goletić
Mersija (Rasim)
Muminović
Sanela (Zikret)
Brkić
Elvedin (Meho)
Hodžić
Almira (Osman)
Kalajac
Adna (Mirsad)
Mumić
Emina (Fahrudin)
Šljivić
Emina (Hamdija)
Bešić
Prof. razredne
nastave
Prof. razredne
nastave
Prof. razredne
nastave
Prof. razredne
nastave
Prof. razredne
nastave
Prof. razredne
nastave
Prof. razredne
nastave
Prof. razredne
nastave
Prof. razredne
nastave
DATUM
PRIJAVE
NA BIRO
PRAVNI SUBJEKT
U KOME SE
VOLONTIRA
30.09.2010.
JU „Dječije obdanište“
07.12.2010.
JU OŠ „Đurđevik“
13.12.2010.
JU „Druga OŠ“
02.03.2011.
JU OŠ „Višća“
15.06.2011.
JU „Druga OŠ“
28.06.2011.
JU „Dječije obdanište“
29.09.2011.
JU „Dječije obdanište“
24.10.2011.
JU „Dječije obdanište“
12.12.2011.
JU OŠ „Bašugovci“
Osobe zaključno sa rednim brojem 9 biće angažovane kao volonteri
Adna (Ibrahim)
Prof. razredne
nastave
10. Fejzić
24.02.2012.
Lejla (Adem)
Prof. razredne
nastave
11. Brčaninović
24.02.2012.
Anela (Himzo)
Prof. razredne
nastave
12. Kljajić
13.04.2012.
DIPLOMIRANI EKONOMISTA
R.B.
IME (IME OCA)
I PREZIME
Eldina (Ibrahim)
1. Grahić
Aldin (Fehro)
2. Ikanović
Eldin (Salko)
3. Brčaninović
Sadila (Said)
4. Ikanović
Dženis (Meho)
5. Hodžić
Sabina (Abdulah)
6. Užičanin
Mirha (Ramiz)
7. Siočić
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
ZANIMANJE
Diplomirani
ekonomist
Diplomirani
ekonomist
Diplomirani
ekonomist
Diplomirani
ekonomist
Diplomirani
ekonomist
Diplomirani
ekonomist
Diplomirani
ekonomist
DATUM
PRIJAVE
NA BIRO
PRAVNI SUBJEKT
U KOME SE
VOLONTIRA
18.06.2010.
DOO „Akva invest“
20.10.2010.
JP „Horizontala“
22.10.2010.
MUP TK-a
18.05.2011.
NLB banka
14.06.2011.
NLB banka
12.07.2011.
JP „Horizontala“
14.10.2011.
DOO „Numerus“
Osobe zaključno sa rednim brojem 7 biće angažovane kao volonteri
Admir (Avdija)
Diplomirani
Šehić
ekonomist
24.10.2011.
Asmir (Esad)
Diplomirani
Kovačević
ekonomist
27.10.2011.
Mirnesa
(Mevludin)
Diplomirani
Sarajlić
ekonomist
31.10.2011.
Azra
(Mehmedalija)
Diplomirani
Šehić
24.11.2011.
ekonomist
Melvin
(Muhamed)
Diplomirani
Mandalović
ekonomist
08.12.2011.
Asmir (Hamdija)
Diplomirani
Umihanić
ekonomist
28.12.2011.
Diplomirani
Amir (Fikret) Okić ekonomist
12.01.2012.
Dario (Radan)
Diplomirani
Maričević
ekonomist
03.02.2012.
Anes (Emir)
Diplomirani
Klopić
ekonomist
30.04.2012.
Muharem (Mujo)
Diplomirani
Dropić
ekonomist
03.05.2012.
ODBAČENE PRIJAVE
R.B.
IME (IME OCA)
I PREZIME
1. Adela (Ibro) Turkić
ZANIMANJE
RAZLOG ODBACIVANJA
PRIJAVE
Nastavnik muzičkog
odgoja
Nema VSS
NAPOMENA:
U skladu sa članom X Odluke o obavljanju volonterskog rada nezaposlenih osoba VSS,
(„Službeni glasnik općine Živinice“, broj:4/2012), i tačke VI Javnog poziva za prijavljivanje
zainteresovanih nezaposlenih osoba visoke stručne spreme za obavljanje volonterskog
rada objavljenog 24.05.2012. godine, Općinski načelnik će na prijedlog Komisije za
provođenje postupka i odabira kandidata za obavljanje volonterskog rada, za osobe koje
će biti angažovane kao volonteri u obrazovnim ustanovama i MUP TK-a, pribaviti
saglasnost nadležnih ministarstava Vlade Tuzlanskog kantona, nakon čega će isti biti
upućeni na odrađivanje volonterskog rada.
Općina Živinice će zaključiti ugovore o volontiranju sa pravnim subjektima u kojima će
volonteri obavljati volonterski rad kojim će se bliže regulisati međusobna prava i obaveze
u pogledu finansiranja i prihvatanja volontera.
Pojedinačne ugovore sa svakim volonterom zaključit će pravni subjekti koji su iskazali
spremnost za prijem istih na obavljanje volonterskog rada.
KOMISIJA:
-
Mina Halilčević - predsjednik
-
Safet Đulović - član
-
Lejla Ahmetbegović - član
Općina Živinice p/f 75270 Ul: Alije Izetbegovića broj 30 - Telefon: +38735 -775511 ; -775150 ; -7774525 ; 774526.Fax:+38735-772125 ; E-mail: [email protected] i [email protected] ; web stranica:
www.opcinazivinice.org
Download

KONAČNA RANG LISTA- VOLONTERI VSS - 2012