BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo obrazovanj a,
nauke, kulture i sporta
n3
Broj:10/1Dana:
godine
Na osnolu dlana 8.
i
23. Zakona o ministarstvima
i
drugim organima uprave
Tuzlanskog kantona ( "SluZbene novine TK-a", broj:17100, 3101,12103, 10/05, 3/08 i 8/11) a
u vezi sa dlanom 6. stav (3) Odluke o utvrdivanju uslova, kriterija, nadina bodovanja i
sufinansiranja volonetra koji se angaZuju u toku Skolske godine radi osposobljavanja za
samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad) u osnovnim srednjim
Skolama Tuzlanskog kantona koje imaju status javne ustanove i ustanovama kulture broj: l0/134-14060113 od 02.07 .2013 godine, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog
kantona, donosi:
i
ODLUKU
o
utvrdivanju konaine rang liste
ilan
1.
Utvrduje se konadna rang lista volontera radi osposobljavanja za samostalanrudbez
zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad) u osnovnim i srednjim Skolama Tuzlanskog
kantona koje imaju status javne ustanove i ustanovama kulture i to:
Prezime
1
iime
DIVOVIC MLADEN
Zanimanje 'diploma
Bodova
PROFESOR ENGLESKOG
I KNJIZEVNOSTI
9,70
NASTAVNIK RAZREDNE
NASTAVE
9,10
JEZIKA
2.
HODIC AMRA
Skola u kojoj se
rasporecluje
JU GIMNAZIJA,,ISMET
MUJEZINOVIC" TUZLA
JU OS,,SIMIN HAN"
TUZLA
3.
JAHIC MARINA
4.
DURIC BOJANA
5.
HASANBASIC
EMIR
MESKOVIC EDINA
6.
7.
8.
SMAJLOVIC
BIANKA
VUKOVIC BOJANA
DIPLOMIRANI PEDAGOGPSIHOLOG
BACHELOR PEDAGOGIJEPSIHOLOGIJE
PROFESOR BIOLOGIJEHEMIJE
DIPLOMIRANI PEDAGOGPSIHOLOG
PROFESOR HEMIJE
4,70
PROFESOR ENGLESKOG
4,40
JEZIKA I KNJIZEVNOSTI
7,90
JU MS MASINSKA
SrOM TUaLA
7,70
6,60
6,50
JU OS,,BRESKE'
TUZLA
JU GIMNAZIJA,,MESA
SELIMOVIC'TUZLA
JU OS,,SJENJAK'
TUZLA
JU OS,,BRCANSKA
MALTA" TUZLA
JU TURISTICKOUGOSTITELJSKA
SKOLA TUZLATUZLA
9.
MUJKANOVIC
EDINA
PROFESOR BOSANSKOG
JEZIKA I KNJIZEVNOSTI
4,00
10.
ARAPOVIC AMELA
3,70
11.
SRNDIC NERMINA
DIPLOMIRANI PEDAGOGPSIHOLOG
PROFESOR ENGLESKOG
JU TURISTICKOUGOSTITELJSKA
Sxom
JEZTKA r
12.
NURIKIC RAMIZ
13.
ARAPCIC AMILA
14.
15.
16.
17.
18.
JOSIC BILJANA
MARJANOVIC
MARIO
MURIC MIRZA
BUNDEVICA
ESMERALDA
CEHIC MIRELA
3,70
ruuZevruosl
-GEoDETSTn SrOm
DIPLOMIRANI PEDAGOGPSIHOLOG
BACHELOR ENGLESKOG
JEZTKA t rN.lrZevuosrt
PROFESOR ENGLESKOG
JEztKA t xN-ttZevttosrt
BACHELOR TJELESNOG
ODGOJA I SPORTA
PROFESOR TJELESNOG
ODGOJA I SPORTA
PROFESOR ENGLESKOG
JEztKA t rrultZevruosrt
PROFESOR HISTORIJE
TUZLATUaLA
JU OS,,GORNJA
TUZLA" TUZLA
JU MS GRADEVINSKO
3,70
3,30
TUZLA
JU MS SAOBRACAJNA
Srom TUzLA
JU OS,,TUSANJ"
TUZLA
3,30
JU OS,,MRAMOR-
3,10
TUZLA
JU OS,,MILADIJE'
TUZLA
JU MS MASINSKA
SxolR TUzLA
JU OS,,KREKA'TUZLA
3,00
JU MS
3,30
3,30
GRADEVINSKO-
GEODETSKA STOm
TUZLA
20.
GRUHONJIC
JASMINA
MARKOVIC LIDIJA
21.
MESANOVIC ESMA
22.
MAKAS SNJEZANA
23.
CUK NENAD
24.
HUSIC MIRALEM
PROFESOR BOSANSKOG
JEzIKA I rru;IZTvNJoSTI
PROFESOR ENGLESKOG
JEztKA t rNttZevruosrt
PROFESOR TJELESNOG
ODGOJA I SPORTA
PROFESOR HISTORIJE
25.
HADZIABDIC ALEN
PROFESOR FIZICKOG
19.
PROFESOR BOSANSKOG
2,90
JU GIMNAZIJA,,ISMET
2,90
JU GIMNAZIJA,,MESA
JEztKA r rrurrZEvruosrr
PROFESOR ENGLESKOG
MUJEZINoVIC"TUZLA
JEztKA r rrurrZgvNosrr
seltvtovtC" TUzLA
2,80
JU OS
2,80
..cnneRxrcn.Zruuce
JU MS HEMIJSKA
STom TUZLA
2,80
JU OS,,KREKA" TUZLA
2,80
JU OS,,SOKO"
cnnCnrurcn
2,80
2,80
JU GIMNAZIJA,,MESA
SEI-IuovlC, TUZLA
JU OS,,TUSANJ"
2,70
TUZLA
JU OS
VASPITANJA
26.
UnHvuzIC DINKA
27.
CIRIC NEDIM
28.
MUJAGIC LEJLA
29.
ZABIC MELISA
30.
HARACIC AZRA
31.
LOLIC MAIDA
32.
IBRAHIMOVIC
HASAN
SELIMOVIC AZRA
33.
34.
MURATOVIC
SELMA
DIPLOMIRANI PEDAGOGPSIHOLOG
BACHELOR PEDAGOGIJE.
PSIHOLOGIJE
PROFESOR RAZREDNE
NASTAVE
BACHELOR RAZREDNE
NASTAVE
BACHELOR RAZREDNE
NASTAVE
BACHELOR RAZREDNE
NASTAVE
..MILADIJE-TUZLA
2,70
JU OS,,MRAMOR'
TUZLA
2,70
2,70
JU OS
..POLJICE"LUKAVAC
JU OS
,,teoenrcteoenx
2,70
JU OS,,DUBRAVE"
DUBRAVE DONJE-
PROFESOR GEOGRAFIJE
2,60
Zrvrrurce
JU GIMNAZIJA,,MESA
BACHELOR PEDAGOGIJE.
PSIHOLOGIJE
2,60
JU
PROFESOR HISTORIJE
2,50
seltruovtC"TUzLA
ELEKTRoTeUUIErn
TUZLA
Srom
JU OS
..anSrcovcr.Zrvrrurcr
35.
36.
HABIBOVIC
MIRELA
HUSEINOVIC
MUBINA
BACHELOR BIOLOGIJE
2,40
JU DRUGA OS
Zrururce
PROFESOR NJEMACKOG
JEZIKA
2,40
JU TURISTICKOUGOSTITELJSKA
STOm TUzLATUZLA
37.
OKACIC SELMA
38.
MANDZUKIC IGOR
39.
JOSIPOVIC
VEDRAN
LENJINAC EDIN
40.
41.
42.
43.
MARJANOVIC
2ruxn
KOVACEVIC MAJA
NUKIC MIRELA
BACHELOR RMREDNE
NASTAVE
PROFESOR ENGLESKOG
JEZIKA
PROFESOR ENGLESKOG
JEZIKA
PROFESOR NJEMACKOG
JEZIKA
PROFESOR ENGLESKOG
2,30
JU OS,,BANOVICI'
2,30
JU OS,,KREKA'TUZLA
enNrovtCt
2,30
JU OS,,SLAVINOVICI"
TUZLA
2,30
JU GIMANZIJA
Zrvurce
2,30
JU OS,,SJENJAK"
TUZLA
JEZIKA
PROFESOR NJEMACKOG
JEZIKA
BACHELOR RMREDNE
NASTAVE
2,30
JU GIMANZIJA
Ztvrurce
2,30
JU OS,,KREKA"TUZLA
(lan2.
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona se obavezuje da
i srednje Skole Tuzlanskog kantona koje imaju status javne ustanove koje prime lica
na osposobljavanje za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad),
finansira sa mjesednim novdanim iznosom u visini predvidenim zakonom za osiguraqe za
sludaj povrede na radu ili profesionalne bolesti tj.35% najniZe pla(e za svakog volontera i
22,00 KM, shodno Odluci o visini doprinosa za PIO/\4IO za lica osigurana u odredenim
okolnostima i isplate na ime toplog obroka u visini do 100,00 KM (bruto iznos 250,00 KM sa
budZetske pozicije 24010014-volonteri u ustanovama obrazovanja i ustanovama kulture).
osnovne
dtan 3.
Skole odnosno ustanove kulture su duZne da sa volonterom potpi5u ugovor na period
koji je potreban za osposobljavanje za samostalan rad kandidata anajduZe na godinu dana.
ilan
4.
Odluka stupa na snagu danom dono5enja.
DOSTAVLJENO:
1
1
x Naslovu
x Evidenciji
lxArhivi
AB
Download

Konacna rang lista volontera u ustanovama obrazovanja.pdf