BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo obrazovanj a,
nauke, kulture i sporta
Broj : 10/1-38-187 62-21 14
Dana: 24.10.2014. godine
i 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave
(
Tuzlanskog kantona "SluZbene novine TK-a", broj:17100, 3101,12103, 10/05,3/08 i 8/11) a
u vezi sa dlanom 10. stav (2) Odluke o utvrdivanju uslova, kriterija, nadina bodovanja i
sufinansiranja volonetra koji se angaZuju u toku Skolske godine radi osposobljavanja za
samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad) u osnovnim i srednjim
Skolama Tuzlanskog kantona koje imaju status javne ustanove i ustanovama kulture broj:
1011-38-18762114 od 19.8.2014. godine, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta
Na osnovu dlana 8.
Tuzlanskog kantona, donosi:
ODLUKU
o utvrdivanju konaine rang liste
ilan l.
Utvrduje se konadna rang lista volontera radi osposobljavanja za samostalan rad bez
zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad) u osnovnim i srednjim Skolama Tuzlanskog
kantona koje imaju status javne ustanove i to:
Prezime i ime
Zanimanje - diploma
Bodova
Skola u kojoj se
rasporeiluje
HASANOVIC NERMINA
Dip l.defektolog tifl olog
9,84
JU OS,,Husino" Tuzla
2.
MURIC ERNA
Prof.bosanskog jezika i knjiZevnosti
9,50
3.
JAHIC ELDINA
BECIROVIC MIRSADA
Prof. engleskog jezika i knjiZevnosti
Prof.historije i geografrje
Prof. turskog jezika i knjiZevnosti
7,02
s ?t
5,20
JU MjeSovita srednja
grailevinsko-geodetska
Skola Tuzla
JU OS..Jala" Tuzla
JU OS ..Centar" Tuzla
JU Behram-begova
medresa Tuzla i OS
,,Tu5ani" Tuzla
JU OS,,NoviGrad"
+.
5.
BEGIC MAKSIMOVIC
AMRA
6.
REDZIC EMIR
Bachelor tjelesnog odgoja i sporta
5,r6
7.
Prof.razredne nastave
4,92
JU OS,,Miladije" Tuzla
8.
GUTIC SANELA
MARKOVIC VESNA
Dipt.pedagog-psiholog
4.60
JU OS..Breanska Malta"
9.
DINDIC MIRZA
Prof. engleskog jezika i knj iZevnosti
4,20
Tuzla
JU Mje5ovita srednja
elektrotehnieka Skola
10.
SELIMOVIC LJILJANA
Dipl.pedagog-psiholog
3,93
JU Mje5ovita srednja
ll
BOGLINOVIC ZELJKA
Bachelor razredne nastave
3,36
Skola Banoviii
JU OS..Centar" Tuzla
Tuzla
Tuzla
t2.
KURTIC SEMIR
Prof.bosanskog jezika i knj iZevnosti
3,20
JU Gimnazija,,lsmet
lJ.
HRNJCIC MIRELA
Prof.biologije
3.
t0
JU Gimnazija,,lsmet
t4.
TIHIC ISADA
Prof.turskog j ezika i knj iZevnosti
3,09
15.
KOVACEVIC MEzuMA
Bachelor geografije
3,00
16.
SLIJEPCEVIC JASMIN
Bachelor hemije
2,98
17.
TUSEVLJAKOVIC
Prof.biologije
2.88
Bachelor historije
2,80
Bachelor razredne nastave
Bachelor tehnidkog odgoja i
informatike
2,76
Bachelor engleskog jezika
2,76
Muiezinovic" Tuzla
Muiezinovii" Tuzla
Tuzla
BOJAN
19.
MUHAMEDBEGOVIC
MUHAMED
ZELJKOVIC ASMIRA
20.
CAJIC ELVIR
2l
SIVIC MELIHA
18.
JU Behram-begova
medresa Tuzla i OS
,,Tu5ani" Tuzla
JU OS,,Slavinovi6i"
JU Srednja medicinska
Skola Tuzla
JU Srednja medicinska
Skola Tuzla
JU OS,,Mejdan" Tuzla
JU OS,,Miladije" Tuzla
JU OS,,Lukavac Grad"
Lukavac
JU Mje5ovita srednja
2,80
i
knj iZevnosti
Skola ..Hasan
Gradadac
Kikie"
22.
LUGAVIC FATIMA
Prof. bosanskog jezika
knj iZevnosti
)74
iU OS,,Crivice"
z).
ALICIC MAIDA
Prof.englesko e iezika i kni iZevnosti
2,70
JU OS ,,Pazar" Tuzla
i
Banovi6i
ilan
2.
itan
3.
Osnovne i srednje Skole Tuzlanskog kantona obavezuju se da prime lica na
osposobljavanje za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad) i
finansiraju volontere sa mjesednim novdanim iznoiom u uGini predvideni m zakonom za
osiguranje za sludaj povrede na radu ili profesionalne bolesti ti.3S;lo najniLe place zasvakog
volontera i 30,00 KM, shodno Odluci o visini doprinosa aaPIO/MIO zalica osigurana
i
odredenim okolnostima i isplate na ime toplog obroka u visini do 100,00 KM (bruto
iznos
258,00 KM sa budZetskih pozicija navedenih osnovnih i sredniih skola.
Skole su duZne da sa volonterom potpi5u ugovor na period koji je potreban za
osposobljavanje za samostalan rad kandidata. a najduZe na godinu dana, podev
od
0l.l1.20l4.godine.
Clan 4.
Lica sa utvrdene konadne liste iz dlana l. Odluke duZni su
najkasnije do 01.1 l.2014.godine.
lxArhivi
AB
javiti
ustanovama kulture
:".':, ,
M.trN.I,STAR
f-4:,,. ' '-\
DOSTAVLJENO:
I x Naslovu
I x Evidenciji
se
,,,
--
/z :
-'?
Prof.dr. Mir.Sad Kuni6
,,01;l.itt
Download

odluka o utvrdjivanju konacne rang iste obrazovanje.pdf