BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA ŽIVINICE
OPĆINSKI NAČELNIK
Komisija za provođenje postupka
i odabir kandidata za obavljanje volonterskog rada,
Broj: 02/7-34- 5277-1/14
Živinice, 15.09.2014. godine
Na osnovu člana 38. Statuta općine Živinice («Službeni glasnik općine Živinice», broj: 4/12) i
tačke IX stav 3 Odluke Općinskog vijeća Živinice, o obavljanju volonterskog rada nezaposlenih osoba
visoke stručne spreme (VSS) i srednje stručne spreme (SSS), IV stepena („Službeni glasnik općine
Živinice“, broj: 11/14), Javnog poziva za prijavljivanje zainteresovanih nezaposlenih osoba visoke i
srednje stručne spreme, IV stepena, za obavljanje volonterskog rada, broj: 01/-05-89-958/14 od
01.08.2014.godine, Odluke Oćinskog načelnika o preraspodjeli nepopunjenih mjesta za obavljanje
volonterskog rada, broj: 01/2-05-89-1030/14 od 19.08.2014. godine i Odluke o izmjeni i dopuni
odluke o preraspodjeli nepopunjenih mjesta za obavljanje volonterskog rada, broj: 01/2-05-89-10301/14 od 11.09.2014. godine, Saglasnosti MONKS-a TK-a, broj:10/1-38-02-0846/14 od 11.09.2014.godine,
Komisija za provođenje postupka i odabir kandidata za obavljanje volonterskog rada, objavljuje
KONAČNU RANG LISTU
kandidata sa VSS i SSS, IV stepena, za obavljanje volonterskog rada
Objavljuje se Konačna rang lista prijavljenih nezaposlenih osoba, VSS i SSS, IV stepena po
zanimanjima kako slijedi:
Visoka stručna sprema / VSS
DIPLOMIRANI PRAVNIK
R.B
1
IME (IME OCA) I
PREZIME
ZANIMANJE
DATUM PRIJAVE
NA BIRO
PRAVNI SUBJEKTI U
KOJIMA SE OBAVLJA
VOLONTERSKI RAD
1. Julijana (Dane ) Đurić
Dipl. pravnik
17.01.2013.
Općinski sud Živinice
2. Enida (Ferid) Brčaninović
Dipl. pravnik
04.02.2013.
Općinski sud Živinice
3. Eldar (Miralem) Glavinić
Bachelor prava
04.04.2013.
Općinski sud Živinice
4
Selma (Refik) Suljkić
Bachelor prava
14.06.2013.
JU „Gimnazija“ Živinice
5
Elida (Ferid) Brčaninović
Dipl. pravnik
03.10.2013.
Općinski sud Živinice
6. Emir (Senad) Nišić
Dipl. pravnik
25.10.2013.
Općinski sud Živinice
7. Medina (Ćamil) Klapić
Bachelor prava
25.10.2013.
Općinski sud Živinice
8. Almedina (Alija) Suljić
Bachelor prava
25.10.2013.
Općinski sud Živinice
9. Mirela (Meho) Jahić
Dipl. pravnik
31.10.2013.
Općinski sud Živinice
10. Amela (Mirsad) Šišić
Bachelor prava
18.12.2013.
Općinski sud Živinice
11. Anisa (Sead) Čarkić
Bachelor prava
06.01.2014
Općinski sud Živinice
12 Raisa (Osman) Poljić
Dipl. pravnik
09.06.2014.
"Kera-disk " Živinice d.o.o
13 Edin (Nezir) Nasupović
Bachelor prava
17.06.2014.
JP „Međunarodni
Tuzla d.o.o,
aerodrom
Osobe zaključno sa rednim brojem 13. biće angažovane kao volonteri
DIPLOMIRANI EKONOMISTA
1.
Selma (Muzafer) Šuvalić
Dipl. ekonomista
10.03.2009.
JP "Horizontala" d.o.o Živinice
2.
Kemal (Ibro) Nukić
Dipl. ekonomista
26.10.2010.
"Kera-disk" Živinice d.o.o
3.
Selma (Enver) Džinić
Dipl. ekonomista
28.04.2011.
Općinski sud Živinice
4.
Samira (Mujo) Mujkić
Bachelor ekonomije
13.06.2011
JP "Horizontala" d.o.o Živinice
5.
Hurija (Mevludin) Durić
Bachelor ekonomije
12.10.2012.
"Noćko-Komerc" d.o.o. Živinice
Dipl. ekonomista
29.11.12
JP „Međunarodni aerodrom
Tuzla" d.o.o
6. Muaz (Zijad) Muratović
Osobe zaključno sa rednim brojem 6. biće angažovane kao volonteri
2
7. Sandra (Mirko) Babić
Dipl. ekonomista
04.01.2013.
8. Sanel (Ramiz) Salihović
Bachelor ekonomije
06.03.2013.
9. Adnel (Fehim) Taletović
Dipl. ekonomista
23.07.2013.
Sedina (Ismet)
10. Avdihodžić
Bachelor ekonomije
16.10.2013.
11. Mediha (Izet) Bajrić
Bachelor ekonomije
19.11.2013.
12 Azra (Nevres) Bosankić
Bachelor ekonomije
20.11.2013.
13 Aida (Omer) Trumić
Dipl. ekonomista
20.01.2014.
14 Damir (Šekib) Nukić
Dipl. ekonomista
26.03.2014.
Jasmila (Fahrudin)
15 Hadžić
Dipl. ekonomista
02.04.2014.
Almir (Šaban) Bjelić
Dipl. ekonomista
29.04.2014.
17
Samira (Halid) Salkić
Bachelor ekonomije
25.07.2014.
18
Jasna (Nevres) Mešić
Bachelor ekonomije
07.08.2014.
16
DIPLOMIRANI KRIMINALISTA
1.
Almira (Mirsad)
Čičkušić
Bachelor
kriminalistike
17.04.2012
JP „Međunarodni aerodrom
Tuzla" d.o.o
Osoba zaključno sa rednim brojem 1. biće angažovana kao volonter
2.KoKolin Marko Marjanović
Bachelor
kriminalistike
14.08.2012
DIPLOMIRANI ŽURNALISTA
1.
Salko (Omer) Jagodić
Bachelor žurnalistike
06.08.2014
JU RTV Živinice
Osoba zaključno sa rednim brojem 1. biće angažovana kao volonter
DIPLOMIRANI INŽENJER SAOBRAĆAJA
1.
Behadir (Kerim) Kadrić
Bachelor ing.
saobraćaja
19.09.2013.
JP „Međunarodni aerodrom Tuzla"
d.o.o
Osoba zaključno sa rednim brojem 1. biće angažovana kao volonter
2
Senad (Sejfulah) Bedić
Bachelor ing. saob. i
komunikacija
18.10.2013.
3
Jasmin (Vahid)
Halilčević
Bachelor ing.
saobraćaja
01.11.2013.
4
Ševkija (Osman) Kadrić
Bachelor ing.
saobraćaja
06.11.2013.
5
Đejlana (Fadil)
Aganović Alispahić
Bachelor ing. saob. i
komunikacija
3
28.03.2014.
DIPLOMIRANI INŽENJER TEHNOLOGIJE SMJER PREHRAMBENI
1.
Mirsada (Hadžaga)
Halilović
Bachelor ing. prehr.
tehnologije
30.12.2013
"Vega-mix"d.o.o Živinice
2.
Martina (Šiman) Pavić
Bachelor ing. prehr.
tehnologije
05.06.14
"Noćko-Komerc" d.o.o. Živinice
Osobe zaključno sa rednim brojem 2. biće angažovane kao volonteri
3.
Mihneta (Azem)
Halilbašić
Bachelor ing. prehr.
tehnologije
19.06.2014.
4.
Narcisa (Šahim) Lješnica
Bachelor ing. prehr.
tehnologije
30.07.2014.
DIPLOMIRANI INŽENJER TEHNOLOGIJE SMJER HEMIJSKI
1 Almir (Halid) Halilović
Bachelor inženjer
hemijske tehnologije
18.03.2014.
"Noćko-Komerc"d.o.o. Živinice
Osobe zaključno sa rednim brojem 2. biće angažovane kao volonteri
DIPLOMIRANI INŽENJER ZAŠTITE OKOLINE
R.B
.
IME (IME OCA) I
PREZIME
ZANIMANJE
1.
Midheta (Abdulah) Delić
Bachelor - inženjer
zaštite okoline
DATUM
PRIJAVE NA
BIRO
PRAVNI SUBJEKTI U KOJIMA
SE OBAVLJA VOLONTERSKI
RAD
08.04.2014.
JP "Horizontala" d.o.o Živinice
Osoba zaključno sa rednim brojem 1. biće angažovana kao volonter
4
BACHELOR- INŽENJER HEMIJSKE TEHNOLOGIJE SMJER-EKOLOŠKO INŽENJERSTVO
R.
B
IME (IME OCA) I
PREZIME
ZANIMANJE
1.
Dinela (Kasim) Đulović
Bachelor ing. tehn.
smjer ek inženjerstvo
DATUM
PRIJAVE NA
BIRO
PRAVNI SUBJEKTI U KOJIMA
SE OBAVLJA VOLONTERSKI
RAD
03.05.2013.
JP "EKO – SEP"d.o.o Živinice
Osoba zaključno sa rednim brojem 1. biće angažovana kao volonter
2.
Eldar (Ismet) Kalajevac
Bachelor ing. tehn.
smjer ek.inženjerstvo
25.09.2013.
VISOKA ZDRAVSTVENA ŠKOLA / DIPLOMIRANI INŽENJER MED. RADIOLOGIJE
R.B
.
IME (IME OCA) I
PREZIME
ZANIMANJE
DATUM
PRIJAVE NA
BIRO
PRAVNI SUBJEKTI U KOJIMA
SE OBAVLJA VOLONTERSKI
RAD
Enisa (Rahman)
1. Nuhanović
Dipl.medicinski
tehničar / sestra
07.12.2010.
JZU „Dom zdravlja“ Živinice
Halima (Muhidin)
2. Hašimbegović
Dipl. ing. med.
radiologija
08.07.2013.
JZU „Dom zdravlja“ Živinice
3. Danira (Raif) Puzić
Dipl. medicinski
tehničar / sestra
02.09.2013.
JZU „Dom zdravlja“ Živinice
Jasmina (Dževad)
4. Brguljašević
Dipl. medicinski
tehničar / sestra
04.09.2013.
JZU „Dom zdravlja“ Živinice
5. Zehrina (Hajrudin) Jahić
Dipl. medicinski
tehničar / sestra
20.12.2013.
JZU „Dom zdravlja“ Živinice
Adel (Smail)
6. Brčaninović
Dipl. ing. med.
radiologija
28.06.2014.
JZU „Dom zdravlja“ Živinice
Osobe zaključno sa rednim brojem 6. biće angažovane kao volonteri
5
PROFESOR TJELESNOG ODGOJA I SPORTA
R.B.
IME (IME OCA) I
PREZIME
ZANIMANJE
DATUM
PRIJAVE NA
BIRO
PRAVNI SUBJEKTI U KOJIMA
SE OBAVLJA VOLONTERSKI
RAD
1.
Semir (Zehrudin)
Jašarević
Profesor tjelesnog
odgoja i sporta
12.09.2013.
JU „Mješovita srednja škola“
Živinice
2.
Mirnes (Bajro)
Muminović
Bachelor tjelesnog
odgoja i sporta
27.06.2014
JU „Gimnazija“ Živinice
Osoba zaključno sa rednim brojem 2. biće angažovana kao volonter
DIPLOMIRANI PEDAGOG PSIHOLOG
R.B IME (IME OCA) I
PREZIME
4.
ZANIMANJE
DATUM
PRIJAVE NA
BIRO
PRAVNI SUBJEKTI U KOJIMA
SE OBAVLJA VOLONTERSKI
RAD
1. Džemo (Džemail) Alić
Dipl.pedagog psiholog
18.01.2013.
JU OŠ "Višća"
Ibrahim (Fadil)
2. Tursunović
Dipl.pedagog psiholog
06.03.2013.
JU „Mješovita
Živinice
3. Maja (Željko) Filipović
Dipl.pedagog psiholog
02.04.2013
JU „Gimnazija“ Živinice
Asmira (Muhamed)
Butković
Dipl.pedagog psiholog
05.07.2013
JU „Mješovita
Živinice
srednja
srednja
škola“
škola“
Osoba zaključno sa rednim brojem 4. biće angažovana kao volonter
PROFESOR HEMIJE
R.B IME (IME OCA) I
PREZIME
ZANIMANJE
DATUM
PRIJAVE NA
BIRO
PRAVNI SUBJEKTI U KOJIMA
SE OBAVLJA VOLONTERSKI
RAD
Meliha (Kemal)
1. Tursunović
Bachelor hemije
25.10.2013.
JU „Mješovita srednja škola“
Živinice
2. Azra (Dževad) Šarić
Bachelor hemije
11.11.2013
JU „Gimnazija“ Živinice
Osoba zaključno sa rednim brojem 2. biće angažovana kao volonter
6
Prof. hemije
07.05.2014
Ibrahim (Nezir)
4. Muminović
Bachelor hemije
05.06.2014.
5. Enisa (Faik) Dedić
Bachelor hemije
19.06.2014
3.
Nedim (Enver) Softić
PROFESOR ENGLESKOG JEZKA
R.B. IME (IME OCA) I
PREZIME
1. Boris (Božo) Lugonjić
ZANIMANJE
Prof. engleskog jezika i
književnosti
DATUM
PRIJAVE NA
BIRO
11.04.2013.
PRAVNI SUBJEKTI U
KOJIMA SE OBAVLJA
VOLONTERSKI RAD
JU „Gimnazija“ Živinice
Osoba zaključno sa rednim brojem 1. biće angažovana kao volonter
2. Alena (Hasan) Fočić
Prof. engleskog jezika i
književnosti
21.01.2014.
Lejla (Rusmir)
3. Salkanović
Prof. engleskog jezika i
književnosti
01.04.2014.
PROFESOR GEOGRAFIJE
R.B.
IME (IME OCA) I
PREZIME
Mirnes (Hasan)
1. Sinanović
ZANIMANJE
DATUM
PRIJAVE NA
BIRO
PRAVNI SUBJEKTI U KOJIMA
SE OBAVLJA VOLONTERSKI
RAD
Prof. geografije
06.05.2013
JU „Gimnazija“ Živinice
Osoba zaključno sa rednim brojem 1. biće angažovana kao volonter
PROFESOR BIOLOGIJE
R.B.
IME (IME OCA) I
PREZIME
Mirela (Mehdin)
1. Grahić
7
ZANIMANJE
DATUM
PRIJAVE NA
BIRO
PRAVNI SUBJEKTI U KOJIMA
SE OBAVLJA VOLONTERSKI
RAD
Profesor biologije
07.06.2013
JU „Mješovita srednja škola“
Živinice
Osoba zaključno sa rednim brojem 1. biće angažovana kao volonter
2. Edin (Safet) Butković
Profesor biologije
21.11.2013.
Almira (Mujaga)
3. Husejnović
Bachelor biologije
25.12.2013
Merima (Mehmed)
4.. Redžić
Bachelor biologije
25.03.2014
5. Alisa (Refik) Hasić
Bachelor biologije
02.06.2014
Srednja stručna sprema / SSS, IV stepen
MEDICINSKI TEHNIČAR
R.B. IME (IME OCA) I
PREZIME
8
ZANIMANJE
DATUM
PRIJAVE NA
BIRO
PRAVNI SUBJEKTI U KOJIMA
SE OBAVLJA VOLONTERSKI
RAD
Edina (Hamdo)
1. Muminović
Medicinski tehničar
22.12.2009.
JZU „Dom zdravlja“ Živinice
2. Amina (Fuad) Nukić
Medicinski tehničar
24.10.2011.
JZU „Dom zdravlja“ Živinice
3. Merila (Kasim) Bedić
Medicinski tehničar
19.10.2012.
JZU „Dom zdravlja“ Živinice
Selma (Muhamed)
4. Aličić
Medicinski tehničar
07.08.2013.
JZU „Dom zdravlja“ Živinice
Aldila (Alija)
5. Mušanović
Medicinski tehničar
28.08.2013.
JZU „Dom zdravlja“ Živinice
6. Emina (Ismet) Ahmić
Medicinski tehničar
30.08.2013.
JZU „Dom zdravlja“ Živinice
Muhamed (Izet)
7. Ikanović
Medicinski tehničar
17.09.2013.
JZU „Dom zdravlja“ Živinice
8. Ademir (Ćazim) Karić
Medicinski tehničar
27.09.2013.
JZU „Dom zdravlja“ Živinice
Medis ( Mehmedalija)
9. Dizdarević
Medicinski tehničar
09.10.2013.
JZU „Dom zdravlja“ Živinice
10. Azra (Dževad) Šarić
Medicinski tehniča
11.11.2013.
JZU „Dom zdravlja“ Živinice
Almira (Mujaga)
11. Husejnović
Medicinski tehniča
25.12.2013
JZU „Dom zdravlja“ Živinice
Sabiha (Sejdo )
12. Ibrahimović
Medicinski tehniča
09.01.2014.
JZU „Dom zdravlja“ Živinice
13. Adisa (Habib) Gutić
Medicinski tehničar
13.01.2014.
JZU „Dom zdravlja“ Živinice
Fata (Ahmo)
14. Mušanović
Medicinski tehničar
28.02.2014
JZU „Dom zdravlja“ Živinice
15. Amel (Hazim) Jusić
Medicinski tehničar
03.03.2014.
JZU „Dom zdravlja“ Živinice
Nermina (Besim)
16. Hadžić
Medicinski tehničar
02.04.2014.
JZU „Dom zdravlja“ Živinice
17. Izeta (Izet) Muratović
Medicinski tehničar
07.05.2014
JZU „Dom zdravlja“ Živinice
18. Lejla (Hamed) Siočić
Medicinski tehničar
24.06.2014.
JZU „Dom zdravlja“ Živinice
Merima (Aljo)
19. Noćajević
Medicinski tehničar
25.06.2014.
JZU „Dom zdravlja“ Živinice
Emina (Ramiz)
20. Salihović
Medicinski tehničar
25.06.2014.
JZU „Dom zdravlja“ Živinice
21. Arnad (Suad) Čikarić
Medicinski tehničar
30.06.2014
JZU „Dom zdravlja“ Živinice
22. Samra (Pašan) Bajrić
Medicinski tehničar
30.06.2014.
JZU „Dom zdravlja“ Živinice
Emina (Sulejman)
23. Umihanić
Medicinski tehničar
30.06.2014.
JZU „Dom zdravlja“ Živinice
24. Adna (Sead) Beširović
Medicinski tehničar
02.07.2014.
JZU „Dom zdravlja“ Živinice
Dženana (Nedžad)
25. Redžić
Medicinski tehničar
07.07.2014.
JZU „Dom zdravlja“ Živinice
26. Mirela (Zijad) Kitić
Medicinski tehničar
09.07.2014.
JZU „Dom zdravlja“ Živinice
27. Lejla (Fuad) Nukić
Medicinski tehničar
14.07.2014
JZU „Dom zdravlja“ Živinice
Sabina (Vehid)
28. Halilčević
Medicinski tehničar
15.07.2014.
JZU „Dom zdravlja“ Živinice
29. Nesib (Fadil) Malkić
Medicinski tehničar
16.07.2014.
JZU „Dom zdravlja“ Živinice
30. Samra (Amir) Hadžić
Medicinski tehničar
17.07.2014.
JZU „Dom zdravlja“ Živinice
31. Seid (Said) Halilčević
Medicinski tehničar
17.07.14
JZU „Dom zdravlja“ Živinice
Osoba zaključno sa rednim brojem 31. biće angažovana kao volonter
9
32. Mensur (Izet) Ikanović
Medicinski tehničar
18.07.2014.
Amra (Mevludin)
33. Svrakić
Medicinski tehničar
23.07.2014.
Mediha( Avdo)
34. Brguljašević
Medicinski tehničar
24.07.2014.
Armina (Hamzalija)
35. Kahrimanović
Medicinski tehničar
04.08.2014.
36. Aida (Tahir) Nurkić
Medicinski tehničar
05.08.2014.
Selma (Ramiz)
37. Borogovac
Medicinski tehničar
06.08.2014.
Naida (Nurdin)
38. Salkanović
Medicinski tehničar
07.08.2014.
Enes (Avdija)
39. Muratović
Medicinski tehničar
11.08.2014.
40. Mevlida (Meho) Bajrić
Medicinski tehničar
15.08.2014.
EKONOMSKI TEHNIČAR
R.B
IME (IME OCA) I
PREZIME
ZANIMANJE
DATUM
PRIJAVE NA
BIRO
PRAVNI SUBJEKTI U KOJIMA
SE OBAVLJA VOLONTERSKI
RAD
Azra (Mehmedalija)
1. Šehić
Ekonomski tehničar
31.08.2007.
"Kera-disk" Živinice d.o.o
2. Nusreta (Nusret) Čokić
Ekonomski tehničar
09.08.2013.
JP „Međunarodni aerodrom Tuzla
d.o.o
Mersiha (Omer)
3. Nurkić
Ekonomski tehničar
25.10.13
"ALMERS"d.o.o Živinice
Osobe zaključno sa rednim brojem 3. biće angažovane kao volonteri
SAOBRAĆAJNI TEHNIČAR
R.B
.
IME (IME OCA) I
PREZIME
1. Ivo (Marko) Lučić
ZANIMANJE
DATUM
PRIJAVE NA
BIRO
PRAVNI SUBJEKTI U KOJIMA
SE OBAVLJA VOLONTERSKI
RAD
Saobraćajni tehničar
15.01.1998.
JP „Međunarodni aerodrom Tuzla
d.o.o
Osoba zaključno sa rednim brojem 1. biće angažovana kao volonter
2. Huso (Adem) Malkić
Saobraćajni tehničar
17.07.2014
MAŠINSKI TEHNIČAR
10
R.B. IME (IME OCA) I
PREZIME
Almir (Muradif)
1. Nukić
ZANIMANJE
DATUM
PRIJAVE NA
BIRO
PRAVNI SUBJEKTI U KOJIMA
SE OBAVLJA VOLONTERSKI
RAD
Mašinski tehničar
12.08.2014.
JP „Međunarodni aerodrom Tuzla
d.o.o
Osoba zaključno sa rednim brojem 1. biće angažovana kao volonter
GEODETSKI TEHNIČAR
R.B
.
IME (IME OCA) I
PREZIME
1. Mirza (Zijad) Kitić
ZANIMANJE
DATUM
PRIJAVE NA
BIRO
Geodetski tehničar
21.06.2010.
PRAVNI SUBJEKTI U
KOJIMA SE OBAVLJA
VOLONTERSKI RAD
"GEOPOINT" d.o.o. Živinice
Osoba zaključno sa rednim brojem 1. biće angažovana kao volonter
ELEKTROTEHNIČAR
R.B
.
IME (IME OCA) I
PREZIME
ZANIMANJE
DATUM
PRIJAVE NA
BIRO
PRAVNI SUBJEKTI U
KOJIMA SE OBAVLJA
VOLONTERSKI RAD
Mladen (Branko)
1. Kulić
Elektrotehničar
28.07.2005
JU RTV Živinice
2. Adnan (Arif) Osmić
Elektrotehničar
10.04.2012
JU RTV Živinice
3. Adnan (Hasan) Hasić
Elektrotehničar
28.06.2013.
JU RTV Živinice
Maid (Nevres)
4. Imamović
Elektrotehničar
23.04.2014
JU RTV Živinice
Osoba zaključno sa rednim brojem 4. biće angažovana kao volontera
11
ODBAČENE / ODBIJENE PRIJAVE
R.B.
IME (IME
OCA) I
PREZIME
ZANIMANJE
RAZLOG ODBACIVANJA PRIJAVA
Jasmin (Huso)
1. Dedić
Bachelor tehničkog
odgoja i
informatike.
Javnim pozivom nije traženo navedeno zanimanje, jer pravni
subjekti nisu iskazali potrebu za navedeno zanimanje.
Alma (Fikret)
2. Jašarević
Bachelor socijalne
pedagogije
Javnim pozivom nije traženo navedeno zanimanje, jer pravni
subjekti nisu iskazali potrebu za navedeno zanimanje.
Alma (Atif)
3. Rahimić
Bachelor socijalne
pedagogije
Javnim pozivom nije traženo navedeno zanimanje, jer pravni
subjekti nisu iskazali potrebu za navedeno zanimanje.
Mersad (Nezir)
4. Trumić
Bachelor- inženjer
sigurnosti i pomoći
Javnim pozivom nije traženo navedeno zanimanje, jer pravni
subjekti nisu iskazali potrebu za zanimanjem bachelor- inženjer
sigurnosti i pomoći
Maid (Jusuf)
5. Džinić
Bachelor- inženjer
sigurnosti i pomoći
Javnim pozivom nije traženo navedeno zanimanje, jer pravni
subjekti nisu iskazali potrebu za zanimanjem bachelor- inženjer
sigurnosti i pomoći
Zehrudin
6. (Zuhdija) Aličić
Profesor historije
Javnim pozivom nije traženo navedeno zanimanje, jer pravni
subjekti nisu iskazali potrebu za navedenim zanimanjem.
Eldina (Zijad)
7. Mustafić
Profesor historije
Javnim pozivom nije traženo navedeno zanimanje, jer pravni
subjekti nisu iskazali potrebu za navedenim zanimanjem.
Elvis (Osman)
8. Jusupović
Profesor geografije
Odjavljen sa Biro-a za nezaposlene osobe Živinice od 18.04.2013.
godine
Fikreta
(Muhamed)
9. Butković
medicinski tehničar
Nije dostavljeno uvjerenje Biro-a Živinice da se vodi u evidenciji
ne zaposlenih ocoba.
Marina (Tunjo)
10. Mišković
medicinski tehničar
Odjavljen sa Biro-a za nezaposlene osobe Živinice od 26.01.2009.
godine
Seudin (Sead)
11. Trumić
medicinski tehničar
Odjavljen sa Biro-a za nezaposlene osobe Živinice od
30.06.2013. godine
Jasmina
(Harudin)
12. Selimović
Njegovateljica
starijih i nemoćnih
osoba
Nema IV stepen stručne spreme, kako je traženo Javnim pozivom
broj: 01/2-05-89-958/14., 01.08.2014.
Tehničar
željezničkog
saobraćaja
Javnim pozivom nije traženo navedeno zanimanje, jer pravni
subjekti nisu iskazali potrebu za navedenim zanimanjem.
Medicinski tehničar
Prijavljena u evidenciji Biro-a za zapošljavanje Živinice sa
zvanjem profesor hemije.
13.
Elmir (Ćamil)
Hajdarević
Meliha (Kemal)
14. Tursunović
12
NAPOMENA:
Nakon objavljivanja Konačne rang liste, Općinski načelnik će sa pravnim subjektima u koje su
volonteri raspoređeni na obavljanje volonterskog rada, zaključiti ugovore o volontiranju kojima će se
urediti međusobna prava i obaveze između Općine Živinice i pravnih subjekata u kojima će se
obavljati volonterski rad.
Volonteri koji su na Konačnoj rang listi raspoređeni u pravne subjekte na obavljanje volonterskog
rada, dužni su javiti se u iste i shodno tački XI, stav 2. Odluke Općinskog vijeća Živinice, o obavljanju
volonterskog rada nezaposlenih osoba visoke stručne spreme (VSS) i srednje stručne spreme (SSS),
IV stepena („Službeni glasnik općine Živinice“, broj: 11/14) zaključiti ugovore o volontiranju.
Zbog odustajanja od Programa volontiranja koji provodi općina Živinice, Emina (Šefket) Aljić i Alma
(Zihnija) Hasanović, profesori razredne nastave, Edina (Refik) Halilović-Šarić, dipl.ing.tehnologijesmjer hemijski i Vanes (Nusret) Osmanović, dipl.ing.saobraćaja, se na nalaze na Konačnoj rang listi.
KOMISIJA:
Mina Halilčević - predsjednik
Safet Đulović - član
Dinka Muhić - član
13
Download

1 Na osnovu člana 38. Statuta općine Živinice