BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA ŽIVINICE
Komisija za provođenje postupka i odabir kandidata
za obavljanje volonterskog rada
Broj: 02/7-34-4266/13
Živinice, 20.08.2013. godine
Na osnovu člana 38. Statuta općine Živinice («Službeni glasnik općine Živinice», broj: 4/12) i
tačke IX Odluke Općinskog vijeća Živinice, o obavljanju volonterskog rada nezaposlenih osoba
visoke stručne spreme (VSS), više školske spreme (VŠS) i srednje stručne spreme (SSS), IV
stepena („Službeni glasnik općine Živinice“, broj: 10/13) i Odluke Oćinskog načelnika o
preraspodjeli nepopunjenih mjesta za obavljanje volonterskog rada, broj: 01/2-05-89-1023/13 od
20.08.2013. godine, Komisija za provođenje postupka i odabir kandidata za obavljanje
volonterskog rada, objavljuje
RANG LISTU
nezaposlenih osoba VSS, VŠS i SSS, IV stepena, za obavljanje volonterskog rada
Objavljuje se Rang lista prijavljenih osoba, VSS VŠS i SSS, IV stepena, na Javni poziv za
prijavljivanje zainteresovanih nezaposlenih osoba za obavljanje volonterskog rada, po
zanimanjima, kako slijedi:
Visoka stručna sprema / VSS
DIPLOMIRANI PRAVNIK
R.B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
IME (IME OCA) I
PREZIME
Edina (Nijaz)
Mumić
Asima (Asif)
Omerbegović
Samra (Sead)
Salkić
Elvira (Edhem)
Osmanbegović
Esmira (Šaban)
Bulić
Muhamed (Osman)
Salihović
Almedina (Ahmet)
Avdić
Emina (Sulejman)
Dropić
Fahreta (Nusret)
Prtljagović
ZANIMANJE
DATUM
PRIJAVE
NA BIRO
Dipl. pravnik
15.11.2010.
Dipl. pravnik
22.01.2011.
Dipl. pravnik
13.05.2011.
Dipl. pravnik
28.06.2011.
Dipl. pravnik
21.10.2011.
Dipl. pravnik
28.05.2012.
Dipl. pravnik
29.06.2012.
Dipl. pravnik
09.10.2012.
Dipl. pravnik
10.10.2012.
NAPOMENA
Osobe zaključno sa rednim brojem 9. biće angažovane kao volonteri
Alen (Mehmed)
10. Suljić
Bachelor prava
11.10.2012.
11. Melisa (Rifet) Brkić Bachelor prava
12.10.2012.
R.B.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
IME (IME OCA) I
PREZIME
Emina (Asim)
Karić
Midheta (Abdulah)
Kadrić
Anisa (Sead)
Jusufović
Julijana (Dane)
Đurić
Merima (Mehmed)
Saburović
Amela (Himzo)
Kamberović
Enida (Ferid)
Brčaninović
Alma (Munib)
Kljajić
Mensud (Ramiz)
Parić
Eldar (Miralem)
Glavinić
Besim (Rasim)
Draganović
Selim (Enver)
Muminhodžić
Selma (refik)
Suljkić
25. Senad (Esad) Pepić
Merisa (Mevludin)
26. Kadrić
ZANIMANJE
DATUM
PRIJAVE
NA BIRO
Bachelor prava
15.10.2012.
Bachelor prava
09.11.2012.
Bachelor prava
28.12.2012.
Dipl. pravnik
17.01.2013.
Dipl. pravnik
28.01.2013.
Dipl. pravnik
30.01.2013.
Dipl. pravnik
04.02.2013.
Dipl. pravnik
27.02.2013.
Bachelor prava
22.03.2013.
Bachelor prava
04.04.2013.
Dipl. pravnik
15.05.2013.
Dipl. pravnik
07.06.2013.
Bachelor prava
14.06.2013.
Bachelor prava
16.07.2013.
Bachelor prava
22.07..2013.
NAPOMENA
DIPLOMIRANI EKONOMISTA
Azra (Mehmedalija)
1. Šehić
Mirnesa (Mevludin)
2. Sarajlić
Alma (Kerim)
3. Muminović
Mašo (Amir)
4. Alagić
5. Eldin (Enes) Čokić
Mersad (Ešef)
6. Habibović
Dipl. ekonomista
Bachelor poslovne
ekonomije
13.06.2011.
Dipl. ekonomista
Bachelor
ekonomije
23.01.2012.
Dipl. ekonomista
06.07.2012.
Dipl. ekonomista
10.09.2012.
10.11.2011.
20.06.2012.
Osobe zaključno sa rednim brojem 6. biće angažovane kao volonteri
Merisa (Mustafa)
Bachelor
7. Tulumović
ekonomije
09.10.2012.
Samra (Tosun)
Bachelor
8. Bajrić
ekonomije
02.11.2012.
Selma (Enver)
9. Džinić
Dipl. ekonomista
07.11.2012.
R.B.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
IME (IME OCA) I
PREZIME
Muaz (Zijad)
Muratović
Maida (Ibrahim)
Klopić
Sandra (Mirko)
Babić
Amer (Bahrudin)
Halilović
Sanel (Ramiz)
Salihović
Boris (Miladin)
Kostić
16. Aida (Hajro) Alić
Muamer (Ramiz)
17. Okić
Adnel (Fehim)
18. Taletović
Fatima (Sulejman)
19. Tursunović
ZANIMANJE
DATUM
PRIJAVE
NA BIRO
Dipl. ekonomista
Bachelor
ekonomije
29.11.2012.
Dipl. ekonomista
Bachelor
ekonomije
Bachelor
ekonomije
04.01.2013.
Dipl. ekonomista
Bachelor
ekonomije
25.06.2013.
Dipl. ekonomista
Diplomirani
ekonomista
Bachelor
ekonomije
23.07.2013.
23.07.2013.
NAPOMENA
05.12.2012.
18.02.2013.
06.03.2013.
15.07.2013.
05.08.2013.
DIPLOMIRANI AGROEKONOMISTA
1.
Said (Sead) Karić
Bachelor
poljoprivrede,
ekonomika
poljoprivrede i
prehrambene
industrije
07.03.2013.
Osoba zaključno sa rednim brojem 1. biće angažovana kao volonter
DIPLOMIRANI ŽURNALISTA
Jasmina (Hasan)
1. Maslić
2. Merisa (Izet) Husić
Bachelor
žurnalistike
Bachelor
žurnalistike
24.04.2013.
19.07.2013.
Osobe zaključno sa rednim brojem 2. biće angažovani kao volonteri
DIPLOMIRANI INŽENJER RUDARSTVA
R.B.
IME (IME OCA)
I PREZIME
ZANIMANJE
DATUM
PRIJAVE
NA BIRO
NAPOMENA
Mirnes (Sabit)
1. Hodžić
Dipl.ing.rudarstva
22.03.2010.
Semir (Hazim)
2. Kahrimanović
Dipl.ing.rudarstva
12.03.2012.
Amir (Ibro)
Bachelor-inženjer
rudarstva
3. Goletić
29.11.2012.
Osobe zaključno sa rednim brojem 3. biće angažovana kao volonteri
DIPLOMIRANI INŽENJER ZAŠTITE OKOLINE-EKOLOGIJA
R.B.
IME (IME OCA)
I PREZIME
Samir (Husein)
1. Poljić
Suada (Bajro)
2. Brčaninović
ZANIMANJE
Dipl.ing. teh.,
smjer ekološko
inženjerstvo
Dipl.inženjer
zaštite okoline
DATUM
PRIJAVE
NA BIRO
NAPOMENA
14.10.2010.
29.04.2011.
Osobe zaključno sa rednim brojem 2. biće angažovane kao volonteri
Anisa (Hamid)
Bachelor-inženjer
zaštite okoline
3. Džinić
25.10.2012.
Bachelor- ing. hem.
teh., smjer ekol.
Dinela (Kasim)
inženjerstvo
03.05.2013.
4. Đulović
Dipl.ing. teh.,
smjer ekološko
Maida (Munib)
inženjerstvo
11.06.2013.
5. Suljić
DIPLOMIRANI INŽENJER GEOLOGIJE
Mirsad (Safet)
1. Meštrić
Dipl. inženjer
geologije
11.07.2012.
Osoba zaključno sa rednim brojem 1. biće angažovana kao volonter
Sanela (Nijaz)
Dipl. inženjer
2. Nuhanović
geologije
07.09.2012.
Merisa (Rifet)
Bachelor-inženjer
geologije
3. Avdić
24.04.2013.
DIPLOMIRANI INŽENJER SIGURNOSTI I POMOĆI
Mirsad (Fehim)
1. Mešić
Bachelor-inženjer
sigurnosti i pomoći
04.10.2012.
Osoba zaključno sa rednim brojem 1. biće angažovana kao volonter
Samira (Šaban)
Bachelor-inženjer
2. Mukinović
sigurnosti i pomoći 23.07.2013.
DIPLOMIRANI INŽENJER MAŠINSTVA
Dino (Mevludin)
1. Ademović
Bachelor-inženjer
mašinstva
23.07.2013.
Osoba zaključno sa rednim brojem 1. biće angažovana kao volonter
DIPLOMIRANI INŽENJER ELEKTROTEHNIKE
Aldin (Hazim)
1. Halilbašić
Nefisa (Nesib)
2. Hajdarbegović
Dipl. inženjer
elektrotehnike
Bachelor-inžinjer
elektrotehnike
29.05.2012.
28.11.2012.
Osobe zaključno sa rednim brojem 2. biće angažovane kao volonteri
Damir (Rifet)
Bachelor-inžinjer
3. Bajramović
10.12.2012.
elektrotehnike
Mejra (Ibrahim)
Bachelor-inžinjer
4. Kamenjaković
18.12.2012.
elektrotehnike
DIPLOMIRANI INŽENJER TEHNOLOGIJESMJER HEMIJSKI
R.B.
IME (IME OCA)
I PREZIME
Elvis (Muhamed)
1. Mujanović
Mensud (Omer)
2. Muharemović
ZANIMANJE
Dipl. inženjer
tehnologije, smjer
hemijsko
inženjerstvo
Dipl. inženjer
tehnologije, smjer
hemijsko
inženjerstvo
NAPOMENA
DATUM
PRIJAVE
NA BIRO
26.01.2012.
31.01.2012.
Osobe zaključno sa rednim brojem 2. biće angažovane kao volonteri
Dipl. inženjer
tehnologije, smjer
hemijsko
Jasmin (Hasan)
inženjerstvo
24.06.2012.
3. Pandurović
Dipl. inženjer
tehnologije, smjer
Alem (Hajrudin)
hemijsko
4. Brčaninović
inženjerstvo
12.07.2012.
Bachelor-inženjer
Almir (Halid)
hemijske
5. Halilović
tehnologije
10.01.2013.
DOKTOR MEDICINE
R.B.
IME (IME OCA)
I PREZIME
Nermina (Nuridin)
1. Malagić
Marina (Dražan)
2. Brajković
Dženita (Abdulah)
3. Rakovac
ZANIMANJE
DATUM
PRIJAVE
NA BIRO
Doktor medicine
18.07.2013.
Doktor medicine
19.07.2013.
Doktor medicine
19.07.2013.
NAPOMENA
Osobe zaključno sa rednim brojem 3. biće angažovane kao volonteri
VISOKA ZDRAVSTVENA ŠKOLA
Merisa (Rizah)
1. Halilović
Selma (Muharem)
2. Selimović
Dipl. medicinski
tehničar/sestra
Dipl. inžinjer
medicinskolaboratorijske
dijagnostike
06.01.2011.
03.06.2013.
Osobe zaključno sa rednim brojem 2. biće angažovane kao volonteri
Lejla (nusret)
Dipl. inžinjer
medic. radiologije
3. Lapendić
08.07.2013.
Halima (Muhidin) Dipl. inžinjer
medic. radiologije
4. Hašimbegović
08.07.2013.
PROFESOR BOSANSKOG JEZIKA
R.B.
IME (IME OCA)
I PREZIME
Melisa (Sakib)
1. Bulić
Alma (Bajro)
2. Bulić
ZANIMANJE
DATUM
PRIJAVE
NA BIRO
NAPOMENA
Prof. bosanskog
jezika i književnosti 08.01.2013.
Prof. bosanskog
jezika i književnosti 25.03.2013.
Osobe zaključno sa rednim brojem 2. biće angažovane kao volonteri
PROFESOR TJELESNOG ODGOJA I SPORTA
R.B.
IME (IME OCA)
I PREZIME
ZANIMANJE
Jasmin (Abdulah)
1. Pepić
Prof. tjelesnog
odgoja i sporta
DATUM
PRIJAVE
NA BIRO
NAPOMENA
25.04.2012.
Osoba zaključno sa rednim brojem 1. biće angažovana kao volonter
DIPLOMIRANI PEDAGOG
R.B.
IME (IME OCA)
I PREZIME
Emina (Sead)
1. Mujanović
ZANIMANJE
Diplomirani
pedagog-psiholog
Osoba zaključno sa rednim brojem
Džemo (Džemail) Diplomirani
2. Alić
pedagog-psiholog
Ibrahim (Fadil)
Diplomirani
3. Tursunović
pedagog-psiholog
Bachelor
pedagogijeIsmihana (Ismet)
4. Muratović
psihologije
DATUM
PRIJAVE
NA BIRO
NAPOMENA
14.08.2012.
1. biće angažovana kao volonter
18.01.2013.
06.03.2013.
22.07.2013.
PROFESOR NJEMAČKOG JEZIKA
R.B.
IME (IME OCA)
I PREZIME
Jelena (Jakov)
1. Josipović
Danijela (Zdenko)
2. Tadić
ZANIMANJE
DATUM
PRIJAVE
NA BIRO
NAPOMENA
Bachelor
njemačkog jezika i
književnosti
16.07.2012.
Profesor njemačkog
jezika i književnosti 18.12.2012.
Osobe zaključno sa rednim brojem 2. biće angažovane kao volonteri
Bachelor
Mehdina (Safet)
njemačkog jezika i
3. Bošnjaković
književnosti
19.07.2013.
PROFESOR MATEMATIKE
R.B.
IME (IME OCA)
I PREZIME
Mirnesa (Osman)
1. Tulumović
ZANIMANJE
DATUM
PRIJAVE
NA BIRO
Prof. matematike
06.06.2013.
NAPOMENA
Osoba zaključno sa rednim brojem 1. biće angažovana kao volonter
PROFESOR FIZIKE
R.B.
IME (IME OCA)
I PREZIME
Refik (Jusuf)
1. Umihanić
ZANIMANJE
DATUM
PRIJAVE
NA BIRO
Prof. fizike
05.07.2013.
NAPOMENA
Osoba zaključno sa rednim brojem 1. biće angažovana kao volonter
PROFESOR HEMIJE
R.B.
IME (IME OCA)
I PREZIME
Kemija (Hazim)
1. Musić
Mirhad (Vahid)
2. Bošnjaković
ZANIMANJE
DATUM
PRIJAVE
NA BIRO
Prof. hemije
29.09.2011.
Prof. hemije
22.12.2011.
NAPOMENA
Osobe zaključno sa rednim brojem 2. biće angažovane kao volonteri
PROFESOR INFORMATIKE
R.B.
IME (IME OCA)
I PREZIME
ZANIMANJE
Bachelor
matematike i
informatike
Nevres (Salko)
1. Kadić
DATUM
PRIJAVE
NA BIRO
18.07.2013.
NAPOMENA
Zbog nedostatka prijava
prof.informatike, izvršen je
izbor navedenog zanimanja
Osoba zaključno sa rednim brojem 1. biće angažovana kao volonter
Bachelor
matematike i
Adela (Hasan)
2. Zoletić
informatike
29.07.2013.
Bachelor
matematike i
Asmir (Hariz)
3. Mahmutbegović
informatike
12.08.2013.
PROFESOR ENGLESKOG JEZKA
R.B.
IME (IME OCA)
I PREZIME
Mirela (Husein)
1. Ahmećanović
ZANIMANJE
DATUM
PRIJAVE
NA BIRO
NAPOMENA
Prof. engleskog
jezika i književnosti 18.02.2013.
Osoba zaključno sa rednim brojem 1. biće angažovana kao volonter
Erna (Pašaga)
2. Hasić
Boris (Božo)
3. Lugonjić
Prof. engleskog
jezika i književnosti 02.04.2013.
Prof. engleskog
jezika i književnosti 11.04.2013.
PROFESOR PREDŠKOLSKOG ODGOJA
R.B.
IME (IME OCA)
I PREZIME
ZANIMANJE
Bacehelor profesor
predškolskog
odgoja
Esad (Suljo)
1. Muminović
DATUM
PRIJAVE
NA BIRO
NAPOMENA
18.09.2012.
Osoba zaključno sa rednim brojem 1. biće angažovana kao volonter
PROFESOR RAZREDNE NASTAVE
R.B.
IME (IME OCA)
I PREZIME
Dženana (Osman)
1. Bešić
Maida (Muradif)
2. Lolić
Elvira (Ismet)
3. Puzić
Amela (Fehim)
4. Fejzić
Muhamed
(Mustafa)
5. Halilović
6.
7.
8.
9.
10.
ZANIMANJE
Bachelor razredne
nastave
Bachelor razredne
nastave
Prof. razredne
nastave
Bachelor razredne
nastave
Bachelor razredne
nastave
DATUM
PRIJAVE
NA BIRO
NAPOMENA
13.08.2012.
13.08.2012.
08.10.2012.
17.01.2013.
28.01.2013.
Osobe zaključno sa rednim brojem 5. biće angažovani kao volonteri
Amela (Rifet)
Bachelor razredne
Džihanović
nastave
27.03.2013.
Enisa (Rifet)
Bachelor razredne
Forčaković
nastave
27.03.2013.
Amela (Aljo)
Prof. razredne
Salihović
nastave
03.07.2013.
Azra (Bahrija)
Bachelor razredne
Jahić
nastave
10.07.2013.
Sanjin (Mehmed)
Bachelor razredne
Rakovac
nastave
18.07.2013.
PROFESOR HISTORIJE
R.B.
IME (IME OCA)
I PREZIME
Selma (Ramiz)
1. Muratović
Mirnes (Ruvejd)
2. Dedić
ZANIMANJE
DATUM
PRIJAVE
NA BIRO
Prof. historije
10.06.2011.
Prof. historije
19.06.2012.
NAPOMENA
Osobe zaključno sa rednim brojem 2. biće angažovane kao volonteri
Amra (Ruvejd)
3. Halilčević
Eldina (Zijad)
4. Mustafić
Prof. historije
30.01.2013.
Prof. historije
18.07.2013.
PROFESOR GEOGRAFIJE
R.B.
IME (IME OCA)
I PREZIME
Almasa (Tajib)
1. Mazalović
Vili (Franjo)
2. Filipović
ZANIMANJE
DATUM
PRIJAVE
NA BIRO
Prof. geografije
06.07.2012.
Prof. geografije
02.10.2012.
NAPOMENA
Osoba zaključno sa rednim brojem 2. biće angažovana kao volonter
Elvis (Osman)
3. Jusufović
Prof. geografije
20.11.2012.
Mirnes (Hasan)
4. Sinanović
Prof. geografije
06.05.2013.
PROFESOR BIOLOGIJE
R.B.
IME (IME OCA)
I PREZIME
Mirela (Ekrem)
1. Habibović
ZANIMANJE
DATUM
PRIJAVE
NA BIRO
Bachelor biologije
19.10.2012.
NAPOMENA
Osoba zaključno sa rednim brojem 1. biće angažovana kao volonter
Azra (Sead)
2. Čičkušić
Bachelor biologije
25.06.2013.
DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK
R.B.
IME (IME OCA)
I PREZIME
Sedin (Semiz)
1. Džizić
Lejla (Ševal)
2. Omerkić
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ZANIMANJE
Dipl. socijalni
radnik
Bachelor socijalnog
rada
DATUM
PRIJAVE
NA BIRO
NAPOMENA
26.12.2011.
12.07.2012.
Osobe zaključno sa rednim brojem 2. biće angažovani kao volonteri
Slađana (Zoran)
Dipl. socijalni
Cuvaj
radnik
10.05.2012.
Nasiha (Nurdin)
Bachelor socijalnog
Aljić
rada
11.10.2012.
Izet (Alija)
Dipl. socijalni
Džihanović
radnik
14.01.2013.
Enisa (Fikret)
Dipl. socijalni
Lonić
radnik
08.04.2013.
Azra (Zahir)
Bachelor socijalnog
Mustafić
rada
27.05.2013.
Hava (Mehmed)
Dipl. socijalni
Jašarević
radnik
16.07.2013.
PROFESOR LIKOVNE KULTURE
R.B.
IME (IME OCA)
I PREZIME
1. Elvis (Asim) Aljić
ZANIMANJE
Prof. likovne
umjetnosti
DATUM
PRIJAVE
NA BIRO
NAPOMENA
08.05.2013.
Osoba zaključno sa rednim brojem 1. biće angažovana kao volonter
Almir (Ilijaz)
Prof. likovne
umjetnosti
2. Halilčević
11.07.2013.
Viša školska sprema / VŠS
PROFESOR/BACHELOR TEHNIČKOG ODGOJA I INFORMATIKE SA
180 ECTS
R.B.
IME (IME OCA)
I PREZIME
Semir (Salih)
1. Mulalić
Ahmet (Rasim)
2. Mumić
Mersida
3. (Muharem) Trakić
Elvira (Ešef)
4. Musić
ZANIMANJE
Bachelor
tehn.odgoja i
inform.
Bachelor
tehn.odgoja i
inform.
Prof. tehn.odgoja i
inform.
Bachelor
tehn.odgoja i
inform.
DATUM
PRIJAVE
NA BIRO
NAPOMENA
29.12.2011.
06.01.2012.
13.02.2012.
08.05.2013.
Osobe zaključno sa rednim brojem 4. biće angažovani kao volonteri
Srednja stručna sprema / SSS, IV STEPEN
MEDICINSKI TEHNIČAR
R.B.
IME (IME OCA)
I PREZIME
Nermin (Kerim)
1. Mahmutović
Suada (Suad)
2. Kamberović
Mersudin (Meho)
3. Bećirović
Marinela (Ilija)
4. Babić
Semir (Šučrija)
5. Begović
ZANIMANJE
DATUM
PRIJAVE
NA BIRO
Medicinski tehničar
06.10.2009.
Medicinski tehničar
30.06.2010.
Medicinski tehničar
25.05.2011.
Medicinski tehničar
17.04.2012.
Medicinski tehničar
07.06.2012.
NAPOMENA
Zuhra (Omer)
6. Mukinović
R.B.
IME (IME OCA)
I PREZIME
7.
8.
9.
10.
11.
Mustafa (Esed)
Brčaninović
Adela (Rasim)
Salkanović
Osman (Suljo)
Havušić
Emina (Mevludin)
Brkić
Emina (Smajl)
Mujić
12. Enisa (Salih) Aljić
Amra (Amir)
13. Hadžić
Aida (Emin)
14. Memagić
Zuhra (Hamzalija)
15. Trumić
Sedina (Hazim)
16. Jagodić
Dženan (Džemo)
17. Suljić
Almedin (Midhat)
18. Dedić
Asmira
(Muhamed)
19. Butković
Halid (Vehbija)
20. Muminhodžić
Almedina
(Osman)
21. Mrakanović
Emrah (Elvir)
22. Forčaković
Mina (Hamzalija)
23. Ramić
Alma (Sabahudin)
24. Subašić
Amela (Ibrahim)
25. Dedić
Medicinski tehničar
ZANIMANJE
10.10.2012.
Medicinski tehničar
03.12.2012.
Medicinski tehničar
04.12.2012.
Medicinski tehničar
15.02.2013.
Medicinski tehničar
20.06.2013.
Medicinski tehniča
27.06.2013.
Medicinski tehničar
27.06.2013.
Medicinski tehničar
28.06.2013.
Medicinski tehničar
28.06.2013.
Medicinski tehničar
01.07.2013.
Medicinski tehničar
01.07.2013.
Medicinski tehničar
01.07.2013.
Medicinski tehničar
04.07.2013.
Medicinski tehničar
05.07.2013.
Medicinski tehničar
11.07.2013.
Medicinski tehničar
12.07.2013.
Medicinski tehničar
22.07.2013.
Medicinski tehničar
26.07.2013.
Medicinski tehničar
05.08.2013.
Medicinski tehničar
06.08.2013.
DATUM
PRIJAVE
NA BIRO
NAPOMENA
Osobe zaključno sa rednim brojem 25. biće angažovane kao volonteri
ODBAČENE PRIJAVE
R.B.
IME (IME OCA)
I PREZIME
Enida (Nezir)
1. Rizvić
Admir (Ferid)
2. Mevkić
Aladin (Reuf)
3. Nuhić
Emira (Hasan)
4. Nukić
Alma (Atif)
5. Rahimić
Sabit (Rasim)
6. Šehić
Aid (Hasib)
7. Zenunović
Adisa (Habib)
8. Gutić
Jasmina (Halil)
9. Spahić
10.
Emina (Šefket)
Aljić
ZANIMANJE
RAZLOG ODBACIVANJA PRIJAVA
Tehničar PTT
saobraćaja
Majstor bravar,
V stepen
Javnim pozivom nije traženo navedeno
zanimanje.
Javnim pozivom nije traženo navedeno
zanimanje.
Javnim pozivom nije traženo navedeno
zanimanje, jer pravni subjekti nisu iskazali
potrebu za zanimanjem diplomirani socijalni
Diplomirani
pedagog.
socijalni pedagog
Javnim pozivom nije traženo navedeno
zanimanje, jer pravni subjekti nisu iskazali
potrebu za zanimanjem diplomirani socijalni
Diplomirani
pedagog.
socijalni pedagog
Javnim pozivom nije traženo navedeno
zanimanje, jer pravni subjekti nisu iskazali
potrebu za zanimanjem diplomirani socijalni
Diplomirani
pedagog.
socijalni pedagog
Javnim pozivom nije traženo navedeno
zanimanje, jer pravni subjekti nisu iskazali
Bachelor socijalne
potrebu za zanimanjem diplomirani socijalni
pedagogije
pedagog.
Bachelor -inžinjer
Javnim pozivom nije traženo navedeno
saobraćaja i
zanimanje, jer pravni subjekti nisu iskazali
komunikacijapotrebu za zanimanjem diplomirani socijalni
željeznički saobraća pedagog.
Nedostaje uvjerenje Biroa za zapošljavanje
Medicinski tehničar Živinice.
Medicinski tehničar
Bachelor razredne
nastave
Prijavljena na Biro za zapošljavanje Tuzla.
Odjavljena sa evidencije Biroa za
zapošljavanje Živinice, dana 28.12.2012.
godine
POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Rang liste nezadovoljni kandidati mogu izjaviti Prigovor Komisiji Općinskog
vijeća za žalbe u drugom stepenu u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Rang
liste.
Nakon odluke Komisije općinskog vijeća za žalbe u drugom stepenu, Komisija za
provođenje postupka i odabir kandidata za obavljanje volonterskog rada, objavit će
Konačnu rang listu kandidata koji će obaviti volonterski rad.
NAPOMENA: RASPORED VOLONTERA U PRAVNE SUBJEKTE U KOJIMA ĆE OBAVLJATI
VOLONTERSKI RAD, KOMISIJA ĆE UTVRDITI PRILIKOM OBJAVE KONAČNE RANG LISTE
KOMISIJA:
-
Mina Halilčević - predsjednik
-
Safet Đulović - član
-
Lejla Ahmetbegović - član
Download

Rang lista volonteri 2013 -novi