BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Ministarstvo za boračka pitanja
Tuzla
Broj: 15/1-41-8809/13
Tuzla, 25.07. 2013. godine
Na osnovu odredbe člana 14. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog staža branitelja i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog
kantona", broj: 6/12 i broj: 02/1-34-8809/13 od 17.06. 2013. godine, Komisija za razmatranje zahtjeva za obavljanje pripravničkog staža branitelja i članova njihovih porodica
Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, utvrđuje:
PRIJEDLOG LISTE
kandidata za obavljanje pripravničkog staža
Bodovi po
osnovu
boračkog
statusa
Bodovi po
osnovu
dobijenih
priznanja u
OS
Bodovi po
osnovu dužine
prijave na
evidenciji
Službe za
zapošljavanje
Redni
broj
Prezime (Ime oca) i ime
1
Mujanović (Enver) Jasmin
Demobilisani borac
2
Hidanović (Šefkija) Aid
Demobilisani borac
3
Mostarlić (Šahbaz) Amir
Demobilisani borac
4
Sufi (Sadik) Samir
Demobilisani borac
5
Čergić (Šemso) Teufik
Demobilisani borac
6
7
8
9
Baluković (Ramiz) Nermin
Avdić (Izudin) Sabina
Kametović (Ibrahim) Edis
Kabilović (Muhamed) Adnan
10
30
10
102
74
80
112
104
90
10
Alihodžić (Alija) Almedin
30
59
89
11
Halilović (Isajbeg) Miralem
10
77
87
12
Jahić (Miodrag) Marina
10
69
79
13
Mešković (Šahin) Mersed
10
61
71
14
Hajdarbegović (Hazim) Hazima
10
55
65
15
Rizvić-Čamdžić (Šemsudin) Šemsija
20
43
63
UKUPNO BODOVA
NAPOMENA
Demobilisani borac
Strana 1 od 17
16
Fakić (Edin) Aida
10
52
62
17
Halkić (Esad) Ahmet
10
49
59
18
Korajac (Meho) Mersudin
10
49
59
19
Rastoder (Osman) Hajdeja
10
47
57
IMA PRAVO NA 4 MJESECA
20
Srabović (Enes) Erna
10
47
57
IMA PRAVO NA 5 MJESECI
21
Tubić (Fadil) Faketa
30
25
55
22
Topčagić (Ćazim) Asmir
10
44
54
23
Bošnjaković (Rašid) Nihada
30
23
53
24
Berbić (Nadil) Danijela
10
43
53
25
Berberović (Jakub) Šejla
20
33
53
26
Kalajac (Meša) Mersiha
20
32
52
27
Jakić (Juro) Katarina
30
22
52
28
Alić-Omerović (Hamdija) Aldijana
30
21
51
29
Hodžić (Ahmet) Amer
30
21
51
30
Gazija (Rasim) Jasmin
10
40
50
31
Mušanović (Ramiz) Fatima
20
30
50
32
Omerčić (Husein) Sabrina
30
8
48
33
Husić-Baćinović (Kemal) Selma
20
27
47
34
Salihović (Enver) Edina
30
15
45
35
Ibrišimović (Amir) Amira
20
25
45
36
Fidahić (Mirsad) Alma
30
4
44
37
Halilović (Nazif) Jasmin
30
14
44
38
Šišić (Hasan) Sanela
10
33
43
39
Avdić (Ibro) Sanela
30
13
43
40
Mekanić (Bećir) Alma
30
13
43
41
Salkanović (Hajrudin) Aida
10
32
42
42
Šljivić (Hazim) Edina
30
12
42
43
Salaharević (Muhamed) Nedim
30
12
42
44
Čelebić (Hasan) Hasudin
30
12
42
45
Halilović (Ramiz) Mersiha
10
31
41
46
Beganović-Šehić (Mirzet) Dina
10
31
41
47
Kapidžić (Hajrudin) Hajrulah
30
10
40
48
Turković (Alija) Alma
30
10
40
49
Bećić (Ferid) Merima
10
30
40
10
10
Strana 2 od 17
IMA PRAVO NA 3 MJESECA
IMA PRAVO NA 10 MJESECI
50
Avdić (Mustafa) Mubera
30
10
40
51
Čamdžić (Šefik) Selma
30
10
40
52
Hodžić (Zejnil) Amina
10
29
39
53
Ćosić (Ramiz) Aida
10
29
39
54
Mešanović (Džemal) Esma
30
9
39
55
Đozić (Senahid) Vezira
30
9
39
56
Marković (Anto) Slađana
30
9
39
57
Šabanovska (Nevzet) Dijana
30
9
39
58
Sofić (Jusuf) Lejla
10
29
39
59
Bašić (Enver) Sabina
10
29
39
60
Maketić (Ibrahim) Melisa
10
28
38
61
Salkić (Predrag) Sandra
20
18
38
62
Beganović (Nezir) Edin
30
8
38
63
Kovačević (Ivica) Željka
10
28
38
64
Ćivić (Fadil) Salih
30
8
38
65
Avdić (Mustafa) Maid
10
28
38
66
Šrndić (Fadil) Nermina
10
28
38
67
Mujić (Ševal) Elvira
30
8
38
68
Avdić (Vehdija) Arnes
20
17
37
69
Hasanović (Kemo) Emina
20
17
37
70
Dadanović (Suad) Selma
10
27
37
71
Ubavić (Vladimir) Tatjana
10
27
37
72
Salihović (Vahdet) Nedina
30
7
37
73
Kovač (Ahmet) Nadira
10
27
37
74
Jurišić (Mišo) Sanja
20
17
37
75
Korajac (Meho) Nusmir
10
27
37
76
Avdić (Muhamed) Zejna
30
7
37
77
Bujak (Adnan) Selma
10
27
37
78
Vejzović (Hajrudin) Azra
20
17
37
79
Avdić (Zijad) Almina
10
27
37
80
Brčaninović (Adem) Lejla
20
17
37
81
Ibrahimović (Omer) Hasan
10
27
37
82
Husić (Muharem) Merisa
20
17
37
83
Dardagan (Sulejman) Selma
10
27
37
Strana 3 od 17
84
Handžić (Fadil) Almedina
10
27
37
85
Avdić (Miralem) Mirela
30
7
37
86
Andrić (Marinko) Kristijan
10
27
37
87
Šadić (Nermin) Merima
10
26
36
88
Bumbulović (Idriz) Izeta
30
6
36
89
Ćosić (Ćazim) Semir
30
6
36
90
Ćehajić (Senad) Mirha
10
26
36
91
Smajlović (Nesib) Sedina
20
16
36
92
Musić (Ahmo) Amra
30
6
36
93
Lukavica (Rasim) Kanita
10
26
36
94
Selimović (Ramiz) Adela
20
16
36
95
Đulović (Ismet) Lejla
10
25
35
96
Suljić (Ismail) Salem
30
5
35
97
Pehlić (Hajrudin) Mirela
10
25
35
98
Duraković (Adnan) Anela
10
25
35
99
Omić (Aljo) Mirza
30
5
35
100
Hrnjić (Mihad) Mirhad
10
25
35
101
Bektić (Mevlid) Marzela
30
5
35
102
Suljanović (Enver) Edina
30
5
35
103
Korkutović (Suljo) Subhija
30
5
35
104
Alispahić (Adem) Anela
30
5
35
105
Karić (Mustafa) Mujo
10
25
35
106
Avdić (Mujo) Merima
30
4
34
107
Kovačević (Mirsad) Azra
20
14
34
108
Ikanović (Smajil) Mersiha
30
4
34
109
Begović (Alija) Fatima
10
24
34
110
Jahić (Šemso) Almir
10
24
34
111
Gabeljić (Rasim) Samir
30
4
34
112
Huskić (Zurahid) Alma
30
4
34
113
Nurković (Zaim) Armin
20
14
34
114
Sadiković (Ramiz) Denis
30
3
33
115
Mušić (Ramo) Raha
10
23
33
116
Mandalović (Ćazim) Adel
20
13
33
117
Mustafić (Šabanija) Admir
30
3
33
Strana 4 od 17
118
Begović (Nedžad) Selma
30
3
33
119
Smajić (Džemal) Emina
30
3
33
120
Delić (Sead) Anel
30
3
33
121
Bašić (Nedim) Mirela
10
22
32
122
Bešlagić (Ohran) Šejla
10
22
32
123
Mujčinović (Asim) Majda
10
22
32
124
Alić (Kemal) Sabina
30
2
32
125
Orić (Ismet) Muhamed
30
2
32
126
Hasičić (Mesud) Dževad
30
2
32
127
Tursunović (Amir) Merima
10
22
32
128
Čamdžić (Nusret) Nermin
20
12
32
129
Mulaosmanović (Ćamil) Semir
10
22
32
130
Mehanović (Sead) Dina
20
12
32
131
Nakičević (Adem) Adnan
10
22
32
132
Gogić (Senahid) Elmedina
20
12
32
133
Omerašević (Senad) Dženana
30
2
32
134
Kahvedžić (Sead) Sabahudin
10
21
31
135
Mustafić (Sejfulah) Admira
10
21
31
136
Smajić (Nedžad) Nedima
10
21
31
137
Konaković (Fadil) Ismar
10
21
31
138
Karić (Ibrahim) Melisa
10
21
31
139
Likić (Kahro) Nusmira
20
11
31
140
H.Selimović (Senad) Emina
10
21
31
141
Gruhonjić (Adil) Armina
10
21
31
142
Husanović (Enes) Jasmin
10
21
31
143
Osmić (Muhamed) Džemal
30
1
31
144
Delić (Sejad) Senada
30
1
31
145
Mehmedović (Suad) Mensud
10
21
31
146
Arnaut (Azim) Irina
30
1
31
147
Šljivić (Ćamil) Nermin
10
21
31
148
Sinanović-Bećirović (Alija) Mirnesa
30
1
31
149
Kulović (Ramo) Edin
10
21
31
150
Hukić (Sabahudin) Mirela
30
1
31
151
Nurković (Emin) Edisa
30
1
31
Strana 5 od 17
IMA PRAVO NA 5 MJESECI
152
Beganović (Fadil) Adisa
10
20
30
153
Suljić (Derviš) Dženita
10
20
30
154
Ćato (Kenan) Denis
10
20
30
155
Rastić (Alija) Meliha
10
20
30
156
Nalić (Murat) Adnan
10
20
30
157
Tufekčić (Asim) Amra
10
20
30
158
Hasanović-Smajlović (Osman) Mirela
20
10
30
159
Imširović (Bećir) Aida
10
19
29
160
Bećarević (Safet) Merima
10
19
29
161
Okačić (Šaćir) Selma
10
19
29
162
Jašić (Huso) Osman
10
19
29
163
Sarić (Nevres) Suada
20
9
29
164
Andelić (Nezir) Avdo
20
9
29
165
Džinić (Abdurahman) Mugdin
20
9
29
166
Huskanović (Ferid) Almedina
20
9
29
167
Mandalović (Muhamed) Melvin
10
19
29
168
Hukić (Fahrudin) Almir
10
19
29
169
Bešić (Salko) Lejla
10
19
29
170
Altumbabić (Rešad) Alma
20
9
29
171
Kulić (Mehmedalija) Amira
10
18
28
172
Delić (Emin) Samira
10
18
28
173
Mulavdić (Muhamed) Mirela
10
18
28
174
Delić (Muradif) Mensura
10
18
28
175
Hodžić (Nijaz) Lejla
20
8
28
176
Smajlović (Jusuf) Adela
20
8
28
177
Smajlović (Amir) Amra
20
8
28
178
Alispahić (Rifet) Elvedin
20
8
28
179
Mešić (Fadil) Maida
10
18
28
180
Smajić (Samid) Fatima
20
8
28
181
Mujkanović (Senaid) Admir
20
8
28
182
Golić (Hasan) Hasreta
10
17
27
183
Nedžibović (Midhat) Aldin
10
17
27
184
Čavalić (Sejfudin) Almira
20
7
27
185
H.Selimović (Admir) Maid
20
7
27
Strana 6 od 17
IMA PRAVO NA 6 MJESECI
186
Hujdurović (Emir) Nermin
10
17
27
187
Maričević (Radan) Dario
10
17
27
188
Avdić (Kadrija) Emina
10
16
26
189
Hadžić (Fadil) Mirzet
10
16
26
190
Džafić (Nevzudin) Mirza
10
16
26
191
Huremović (Hamdija) Azra
10
16
26
192
Nurić (Safet) Hajrunisa
10
16
26
193
Halilović (Nedžad) Mirza
10
16
26
194
Kalesić (Akif) Adnan
10
16
26
195
Kavazović (Esad) Anesa
10
16
26
196
Rašidagić (Fikret) Elvedina
10
15
25
197
Kuranović (Nihad) Emina
10
15
25
198
Osmanović (Ramiz) Selma
10
15
25
199
Mahmutbegović (Mevludin) Samra
10
5
10
25
200
Mandžić (Alija) Lejla
10
5
10
25
201
Mujezinović (Sedad) Džana
10
15
25
202
Džinić (Rašid) Jasmina
10
15
25
203
Džaferagić (Edim) Amra
10
15
25
204
Kurević (Nihad) Samra
10
15
25
205
Lukavica (Nedžad) Senija
20
5
25
206
Kikanović (Nusret) Lejla
10
15
25
207
Musić (Mirhat) Almir
10
15
25
208
Halilović (Azir) Mirela
20
5
25
209
Vodnik-Divković (Arman) Emili
10
15
25
210
Zukić (Refik) Amra
20
5
25
211
Karić (Mirza) Lejla
10
15
25
212
Mujčinović (Hamid) Jasmin
10
14
24
213
Čergić (Huso) Merima
10
14
24
214
Hodžić (Mustafa) Eldina
20
4
24
215
Rahmanović (Mešan) Kenan
10
14
24
216
Smajilović (Hakija) Mirnes
20
4
24
217
Sulejmanović (Esnaf) Mersiha
20
4
24
218
Mujić (Ramiz) Amel
20
4
24
219
Alimanović (Muharem) Hamida
10
14
24
Strana 7 od 17
220
Isanović (Haso) Hasija
10
14
24
221
Spahić (Fadil) Minela
10
14
24
222
Šehanović (Enes) Elvir
10
14
24
223
Damadžić (Ahmet) Nelma
10
14
24
224
Žilić (Ćazim) Erna
10
14
24
225
Hatunić (Šefik) Asmira
10
14
24
226
Ibrišimović (Muris) Lejla
10
14
24
227
Fazlić (Almir) Sabina
10
14
24
228
Nuhić (Reuf) Aladin
10
13
23
229
Čanić (Esad) Maida
10
13
23
230
Požegić (Sead) Senada
10
13
23
231
Šehić (Ramo) Amina
10
13
23
232
Begtić (Suad) Samir
20
3
23
233
Mehić (Fehim) Selma
10
13
23
234
Mehinović (Abdulaziz) Nahid
20
3
23
235
Duraković (Alija) Elma
20
3
23
236
Selimović (Ismet) Admira
20
3
23
237
Uzejrović (Nedžad) Admir
10
13
23
238
Smajić (Ferid) Sanel
10
13
23
239
Topčić (Midhat) Rusmir
10
13
23
240
Pandurović (Hasan) Jasmin
10
13
23
241
Alagić (Amir) Mašo
10
13
23
242
Avdagić (Mirsad) Amra
10
13
23
243
Delić (Sakib) Anela
10
13
23
244
Karahodžić (Ćazim) Adel
10
13
23
245
Lipovac (Vehid) Mirnesa
10
13
23
NAPOMENA: Kandidati od rednog broja 1 do 245 PRIVREMENO ispunjavaju uslove za obavljanje pripravničkog staža, a konačni redoslijed kandidata objavit će se u Konačnoj rang
listi, nakon razmatranja prigovora. Kandidati od rednog broja 246 do 520 zbog ograničenosti budžetom planiranih sredstava ne mogu ostvariti pravo na obavljanje pripravničkog staža.
246 Aljić (Eniz) Mervana
10
12
22
247
Žabić (Zahid) Melisa
10
12
22
248
Dindić (Enes) Mirza
10
12
22
249
Arapčić (Hajrudin) Amila
10
12
22
250
Škaljić (Mehmed) Emina
20
2
22
Strana 8 od 17
251
Derdemez (Miralem) Nirma
10
12
22
252
Gutić (Muradif) Denisa
20
2
22
253
Kuralić (Mehmedalija) Muris
20
2
22
254
Haračić (Džemal) Azra
10
12
22
255
Mehmedinović (Samir) Amra
10
12
22
256
Mehinbašić (Ahmed) Jasminka
10
12
22
257
Ćatibušić (Mirsad) Lejla
10
12
22
258
Josipović (Mladen) Vedran
10
12
22
259
Mandžukić (Salih) Igor
10
12
22
260
Selimović (Ibrahim) Azra
10
12
22
261
Šako (Aziz) Adel
10
12
22
262
Okanović (Fuad) Mirza
10
12
22
263
Avdić (Muhibija) Adnan
10
12
22
264
Beširović (Ahmet) Zinaida
10
12
22
265
Mustafić (Senaid) Amela
10
12
22
266
Demirović (Ramo) Adi
10
12
22
267
Čeliković (Zekerijah) Nihad
10
12
22
268
Čirić (Sead) Nedim
10
12
22
269
Đaković (Miroslav) Sandra
10
12
22
270
Ajanović (Nuraga) Mirela
10
12
22
271
Vrabac-Trnačević (Akif) Aida
20
2
22
272
Dervišbegović (Esad) Emir
10
12
22
273
Smajić (Nusret) Vedran
10
12
22
274
Mešanović (Ševal) Esma
20
2
22
275
Smajić (Izet) Saudin
10
12
22
276
Bešić (Mensur) Dženita
10
12
22
277
Mešaljić (Fehrat) Alma
10
12
22
278
Aličković (Mirsad) Admir
10
12
22
279
Kovačević (Senad) Melisa
10
11
21
280
Lelić (Sadik) Alma
10
11
21
281
Kovčić (Osman) Danira
10
11
21
282
Pranjić (Mijo) Marela
10
11
21
283
Hasić (Emir) Edin
10
11
21
284
Bašić (Enes) Maida
10
11
21
Strana 9 od 17
285
Mahmuzić (Alija) Adnan
20
1
21
286
Bečić (Muhamed) Tima
10
11
21
287
Velagić (Zulfo) Mediha
10
11
21
288
Sinanović (Sejdalija) Sanja
10
10
20
289
Džaferagić (Ejub) Saida
10
10
20
290
Mujić (Muhidin) Edin
10
10
20
291
Zrnanović (Redžo) Seid
10
10
20
292
Lukić (Viktor) Irena
10
10
20
293
Haračić (Džemal) Almir
10
10
20
294
Buljubašić (Džemail) Hasib
10
10
20
295
Hodžić (Sead) Selmira
10
10
20
296
Demirović (Ismet) Mirela
10
10
20
297
Trumić (Salih) Fatima
10
10
20
298
Salihović (Mirsad) Sabrina
10
10
20
299
Husić (Sinan) Dinela
10
10
20
300
Gobeljić (Sadija) Ajša
10
10
20
301
Džuzdanović (Sejdalija) Adisa
10
10
20
302
Adžemović (Osman) Merima
10
9
19
303
Spahić (Ibro) Anela
10
9
19
304
Bilalić (Sejfulah) Ramiza
10
9
19
305
Ibrić (Zuhdija) Mirza
10
9
19
306
Mujanović (Nihad) Melika
10
9
19
307
Makaš (Ibro) Snježana
10
9
19
308
Stojak (Ivo) Katarina
10
9
19
309
Suljić (Mehmed) Alen
10
9
19
310
Mešić (Muhamed) Hava
10
9
19
311
Mujić (Suad) Edin
10
9
19
312
Mrković (Husejin) Mirnes
10
9
19
313
Hasanović (Mujo) Elvira
10
9
19
314
Faćić (Safet) Azra
10
9
19
315
Habibović (Ekrem) Mirela
10
9
19
316
Hasanović (Huso) Emina
10
9
19
317
Osmanović (Ahmet) Alma
10
9
19
318
Bektić (Rizah) Anela
10
9
19
Strana 10 od 17
319
Delić (Damir) Denisa
10
9
19
320
Džafić (Suljo) Sabina
10
9
19
321
Alić (Abdurahman) Alen
10
9
19
322
Deljić (Zahir) Amra
10
9
19
323
Đulović (Dževad) Irfan
10
9
19
324
Ramić (Rasim) Emir
10
9
19
325
Mešić (Fehim) Mirsad
10
9
19
326
Tokić (Zijad) Armin
10
9
19
327
Sinanović-Bašić (Hasib) Samra
10
9
19
328
Smajlović (Amir) Amela
10
9
19
329
Mešković (Šahin) Mirnes
10
9
19
330
Tulumović (Mustafa) Merisa
10
9
19
331
Purač (Fuad) Amra
10
9
19
332
Bektić (Ćazim) Maisa
10
9
19
333
Sarajkić (Mustafa) Mersija
10
9
19
334
Lačić (Avdo) Senid
10
9
19
335
Karić (Asim) Emina
10
9
19
336
Selimović (Sead) Lejla
10
9
19
337
Huskanović (Faruk) Berina
10
9
19
338
Mumić (Sabit) Denisa
10
9
19
339
Baluković (Kasim) Selver
10
9
19
340
Begić (Nusret) Fuad
10
9
19
341
Nukić (Nedžad) Nedžada
10
9
19
342
Aljukić (Ferid) Emir
10
9
19
343
Ramičević (Huso) Meliha
10
9
19
344
Avdić (Zijad) Adisa
10
9
19
345
Halilčević (Osman) Mirela
10
9
19
346
Goletić (Ibro) Amir
10
8
18
347
Bešić (Esed) Lejla
10
8
18
348
Mujagić (Hadžaga) Halid
10
8
18
349
Mujčinović (Adem) Adel
10
8
18
350
Jahić (Fikret) Semir
10
8
18
351
Avdić (Hidajet) Adnan
10
8
18
352
Habibović (Rešad) Mirzana
10
8
18
Strana 11 od 17
353
Šadić (Nermin) Edisa
10
8
18
354
Ribić (Halid) Amra
10
8
18
355
Sinanović (Fikret) Lejla
10
8
18
356
Hamzić (Nijaz) Mirela
10
8
18
357
Bilalić (Memsur) Mersida
10
8
18
358
Poljić (Teufik) Semir
10
8
18
359
Grbić (Ismet) Ismar
10
8
18
360
Šišić (Atif) Nusmir
10
8
18
361
Džinić (Enver) Selma
10
8
18
362
Mišković (Pero) Zdenka
10
8
18
363
Sušić (Ibrahim) Damir
10
8
18
364
Kasumović (Dževad) Elvisa
10
8
18
365
Osmanović (Mehmed) Mehdina
10
8
18
366
Fajić (Omer) Irma
10
8
18
367
Zrnanović (Zahid) Vildana
10
7
17
368
Dedić (Mehmed) Adis
10
7
17
369
Durmić (Nešad) Rusmira
10
7
17
370
Kamenjaković (Ibrahim) Mejra
10
7
17
371
Gutić (Naser) Nela
10
7
17
372
Mehić (Fuad) Dženita
10
7
17
373
Krekić (Ibrahim) Aida
10
7
17
374
Muratović (Senaid) Alma
10
7
17
375
Husić (Munib) Mirela
10
7
17
376
Selimović (Ferid) Merima
10
7
17
377
Memišević (Muhamed) Vesna
10
7
17
378
Ćosić (Nihad) Sabrina
10
7
17
379
Osmić (Jusuf) Elmedina
10
7
17
380
Kovčić (Esad) Alma
10
7
17
381
Ćivić (Muhamed) Muamer
10
7
17
382
Ahmetović (Muradif) Selena
10
7
17
383
Tufekčić (Mujo) Mirza
10
7
17
384
Valjevac (Mehmed) Sadeta
10
7
17
385
Dobrnjić (Ibrahim) Irmina
10
7
17
386
Halilović (Refik) Edina
10
7
17
Strana 12 od 17
387
Redžić (Halid) Emir
10
7
17
388
Selimović (Hasan) Edin
10
7
17
389
Ahmetović (Safet) Merima
10
7
17
390
Treštić (Sead) Majda
10
7
17
391
Bjelkić (Muhamed) Edina
10
7
17
392
Jusufović (Sead) Anisa
10
7
17
393
Kadrić (Nuraga) Fatima
10
7
17
394
Osmanović (Hamdija) Harisa
10
7
17
395
Trumić (Hidajet) Dinel
10
6
16
396
Ahmetović (Ibrahim) Merisa
10
6
16
397
Šmigalović (Sulejman) Jasmina
10
6
16
398
Husejinović (Zekerija) Amila
10
6
16
399
Šljivić (Sakib) Nejra
10
6
16
400
Hasić (Ekrem) Ismet
10
6
16
401
Hamzić (Avdo) Aida
10
6
16
402
Mulahmetović (Kemal) Munira
10
6
16
403
Merdžanović (Fuad) Admir
10
6
16
404
Babajić (Enes) Amra
10
6
16
405
Ćorić (Mustafa) Almin
10
6
16
406
Karišik (Ranko) Davor
10
6
16
407
Halilović (Bahrudin) Amer
10
6
16
408
Džihanović (Alija) Izet
10
6
16
409
Dedić (Senudin) Merima
10
6
16
410
Imamović (Midhat) Jelena
10
6
16
411
Bećarević (Kasim) Dina
10
6
16
412
Hasanović (Muhamed) Emir
10
6
16
413
Ahmetović (Nusret) Alen
10
6
16
414
10
10
6
6
16
415
Delalić (Mevludin) Alisa
Halilović (Halid) Almir
416
Ibrišimović (Admir) Emir
10
6
16
417
Selimbašić (Suljo) Suad
10
6
16
418
Dizdarević (Nedžad) Semir
10
6
16
419
Jukanović (Mustafa) Almir
10
6
16
420
Hasanović (Zihnija) Alma
10
6
16
16
Strana 13 od 17
421
Đurić (Dane) Julijana
10
6
16
422
Bulić (Sakib) Melisa
10
6
16
423
Škodrić (Omer) Amela
10
6
16
424
Softić (Enver) Samedin
10
5
15
425
Hadžiselimović (Safer) Medina
10
5
15
426
Beširović (Fajik) Emir
10
5
15
427
Mustafić (Sulejman) Hasan
10
5
15
428
Džaferagić (Edim) Adnan
10
5
15
429
Hadžić (Mustafa) Jasmina
10
5
15
430
Halilović (Hariz) Elmin
10
5
15
431
Husić (Enver) Aida
10
5
15
432
Karabegović (Suad) Lejla
10
5
15
433
Selimović (Aziz) Amela
10
5
15
434
Kulanić (Sakib) Mirnesa
10
4
14
435
Andrić (Šimo) Ivana
10
4
14
436
Begić (Asim) Vanesa
10
4
14
437
Avdičević (Omer) Nermin
10
4
14
438
Karić (Sead) Said
10
4
14
439
Tursunović (Fadil) Ibrahim
10
4
14
440
Građankić (Ismet) Edina
10
4
14
441
Ferhatbegović (Mevludin) Mirza
10
4
14
442
Omerbegović-Dedić (Asif) Paša
10
4
14
443
Matuzović (Dragan) Sanja
10
4
14
444
Osmanović (Nusret) Vanes
10
4
14
445
Avdić (Ismet) Rijalda
10
4
14
446
Parić (Ramiz) Mensud
10
4
14
447
Dugonjić (Ahmet) Jasmina
10
4
14
448
Delić (Senad) Senid
10
4
14
449
Iličković (Rado) Sandra
10
4
14
450
Alispahić (Šefket) Eldin
10
4
14
451
Čajić (Mijo) Andrijana
10
4
14
452
Bećirović (Muhamed) Edvin
10
4
14
453
Sulejmanović (Nusret) Majda
10
4
14
454
Jerković (Božo) Dragana
10
4
14
Strana 14 od 17
455
Bašić (Ismet) Elvina
10
4
14
456
Halilović (Sejad) Alma
10
4
14
457
Pavljašević (Zdenko) Iva
10
3
13
458
Oštraković (Alija) Indira
10
3
13
459
Nuhanović (Ibrahim) Selma
10
3
13
460
Brčaninović (Hazim) Almir
10
3
13
461
Mandžukić (Mehmed) Ermina
10
3
13
462
Đulović (Zahir) Mirnes
10
3
13
463
Husić (Vehbija) Elmedina
10
3
13
464
Žigić (Fadil) Zlatan
10
3
13
465
Devedžić (Ismet) Jasna
10
3
13
466
Kozarević (Mujo) Ahmedin
10
3
13
467
Ikanović (Jasmin) Denijal
10
3
13
468
Tufekčić (Sead) Azra
10
3
13
469
Mešanović (Hasan) Hazim
10
3
13
470
Muharemović (Zejir) Amela
10
3
13
471
Čanić (Mehmed) Lejla
10
3
13
472
Šabić (Nevzet) Adnana
10
3
13
473
Ikanović (Bilal) Jasmina
10
3
13
474
Simala (Slavko) Maja
10
3
13
475
Imširović (Murat) Velid
10
3
13
476
Filipović (Željko) Maja
10
3
13
477
Čelebić (Ramiz) Edisa
10
3
13
478
Salihović (Džemal) Adel
10
3
13
479
Beganović (Niaz) Ivor
10
3
13
480
Sulejmanović (Enes) Jasmin
10
3
13
481
Avdić (Rifet) Merisa
10
3
13
482
Delić (Zikrija) Amela
10
3
13
483
Spahić (Nedim) Amra
10
3
13
484
Kuralić (Husein) Jasna
10
3
13
485
Škahić (Ekrem) Asmir
10
3
13
486
Mazalović (Fadil) Armin
10
3
13
487
Avdić (Hasan) Mirnes
10
3
13
488
Selimović (Ifet) Mirnesa
10
3
13
Strana 15 od 17
489
Jahić (Ekrem) Sanela
10
2
12
490
Mićanović (Zoran) Andrea
10
2
12
491
Mešaljić (Novalija) Nela
10
2
12
492
Hamzić (Hamza) Sead
10
2
12
493
Nikolić (Anto) Ivana
10
2
12
494
Efendić (Zekerija) Azra
10
2
12
495
Mehić (Ramiz) Nihad
10
2
12
496
Mustafić (Enver) Nihad
10
2
12
497
Spahić (Pašaga) Azra
10
2
12
498
Ibrahimović (Himzo) Selma
10
2
12
499
Bukvarević (Salih) Melisa
10
2
12
500
Muminović (Mevludin) Selma
10
2
12
501
Lolić (Zuhdija) Sejdefa
10
2
12
502
Sinanović (Sakib) Irena
10
2
12
503
Mulić (Zinet) Alen
10
2
12
504
Iskrić (Enes) Selma
10
2
12
505
Kevrić (Zuhdija) Bego
10
2
12
506
Beširović (Sijad) Armina
10
2
12
507
Mehmedinović (Fahrudin) Mersiha
10
2
12
508
Kamberović (Enes) Amel
10
2
12
509
Garić (Džemo) Hasan
10
2
12
510
Suljić (Munib) Maida
10
1
11
511
Nezić (Salih) Adnan
10
1
11
512
Ahmetović (Meho) Merzuk
10
1
11
513
Trumić (Enes) Admir
10
1
11
514
Sinanović (Alija) Emir
10
1
11
515
Selimović (Mustafa) Elvira
10
1
11
516
Salihović (Ohran) Amela
10
1
11
517
Gušić (Munib) Amela
10
1
11
518
Agić (Mirsad) Mirela
10
1
11
519
Bašić (Ekrem) Mirza
10
1
11
520
Alagić (Izet) Bego
10
1
11
Strana 16 od 17
Prijedlog liste kandidata za obavljenje pripravničkog staža je objavljena na oglasnoj ploči Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, dana, 25.07.2013. godine.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Nezadovoljni kandidati mogu podnijeti prigovor Ministru za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, u roku od osam dana od dana objavljivanja prijedloga
Komisija za razmatranje zahtjeva:
1. Gojačić Danis - predsjednik
2. Zaimović Džemila - član
3. Muminović Zurijeta - član
Strana 17 od 17
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Ministarstvo za boračka pitanja
Tuzla
Broj: 15/1-41-8809/13
Tuzla, 25.07. 2013. godine
Na osnovu odredbe člana 14. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog staža branitelja i članova njihovih porodica, ("Službene novine
Tuzlanskog kantona", broj: 6/12 i broj: 02/1-34-8809/13 od 17.06. 2013. godine, Komisija za razmatranje zahtjeva za obavljanje pripravničkog staža branitelja i članova
njihovih porodica Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, utvrđuje:
LISTA
kandidata za obavljanje pripravničkog staža čiji se zahtjevi odbijaju kao neosnovani i nekompletni
Redni
broj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ime i prezime
Ademović (Agan) Adela
Ahmetović (Enes) Elvisa
Aličić (Enver) Nedim
Alić (Jasmin) Kanita
Ahmećanović (Husein) Mirela
Altumbabić (Nusret) Irmina
Ambešković (Muhamed) Mirza
Andrić (Božo) Vedrana
Avdić (Abdulah) Asmira
10 Babić (Rukib) Mubina
11 Bačić (Vahid) Malisa
12 Barčić (Hajrudin) Fahreta
Općina
Tuzla
Tuzla
Tuzla
Tuzla
Živinice
Tuzla
Tuzla
Tuzla
Tuzla
Razlog odbijanja
neosnovan
nepotpun
neosnovan
neosnovan
neosnovan
neosnovan
neosnovan
neosnovan
neosnovan
Doboj Istok neosnovan
Čelić
Kalesija
neosnovan
neosnovan
ZE-DO Kanton
Nije ovjerena kopija lične karte
Nema godinu dana u OS
Prijavila se na Zavod za zapošljavanje poslije
objave
konkursa
Nema godinu
dana u OS
Diplomirala poslije objave konkursa
Nije na evidenciji Zavoda za zapošljavanje
Diplomirala poslije objave konkursa
2 godine fakulteta
Naziv stručne spreme
Bachelor ekonomije
Inžinjer hemijske tehnologij
Bachelor poslovne ekonomije
Doktor medicine
Profesor engleskog jezika i književnosti
Diplomirani pravnik
Bachelor prava
Bachelor psihologije
Nastavnik tehničkog odgoja i kulture
Prijavila se na Zavod za zapošljavanje poslije objave konkursa
Profesor razredne nastave
Dostavljen ugovor o volonterskom stažu
Prijavila se na Zavod za zapošljavanje poslije
objave konkursa
Inžinjer geologije
Profesor razredne nastave
13
14
15
16
17
18
19
20
Bektić (Edhem) Edina
Berković (Kenan) Dženana
Blažević-Dedić (Ismet) Lejla
Bošnjaković (Vahid) Mirhad
Burgić (Nesib) Emina
Čamdžić (Mustafa) Merisa
Čelebić (Mersud) Dajana
Čičkušić (Jusuf) Jasmina
Živinice
Kladanj
Tuzla
Živinice
Tuzla
Kalesija
Tuzla
Živinice
neosnovan
neosnovan
neosnovan
neosnovan
neosnovan
neosnovan
neosnovan
neosnovan
Nije na evidenciji Zavoda za zapošljavanje
Prijavila se na Zavod za zapošljavanje poslije
objave
konkursa
USK Ključ
Nema godinu dana u OS
Nema godinu dana u OS
Nema godinu dana u OS
Prijavila se na Zavod za zapošljavanje poslije
objavegodinu
konkursa
Nema
dana u OS
21 Čizmić (Jašar) Alma
Srebrenik
neosnovan
Prijavila se na Zavod za zapošljavanje poslije objave konkursa
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Srebrenik
Tuzla
Tuzla
Tuzla
Tuzla
Banovići
Živinice
Teočak
Živinice
neosnovan
neosnovan
neosnovan
neosnovan
neosnovan
neosnovan
neosnovan
neosnovan
nepotpun
Diplomirala poslije objave konkursa
Nema godinu dana u OS
Nije na evidenciji Zavoda za zapošljavanje
Dostavljen ugovor o volonterskom stažu
Nema godinu dana u OS
Dostavljen ugovor o volonterskom stažu
Nepoznat status
Nema godinu dana u OS
Nije ovjerna kopija Zavoda za zapošljavanje
31 Džambić (Nusret) Sabina
Tuzla
neosnovan
Van roka dostavila dokumentacij, prijavila se na biro poslije
raspisivanja konkursa
32 Džinđovski (Nedžad) Nedžada
Tuzla
neosnovan
Prijavila se na Zavod za zapošljavanje poslije objave konkursa
Doktor medicine
33 Fazlić (Husein) Almedina
Tuzla
neosnovan
Prijavila se na Zavod za zapošljavanje poslije objave konkursa
Diplomirani pravnik
34 Hadžimehmedović (Hajrudin) Sanela
35 Hadžimehmedović (Senad) Miralem
36 Halilović (Suad) Damir
Tuzla
Tuzla
Tuzla
neosnovan
neosnovan
neosnovan
Nema godinu dana u OS
Nije na evidenciji Zavoda za zapošljavanje
Nema godinu dana u OS
37 Hašimbegović (Muhidin) Halima
Živinice
neosnovan
Van roka dostavila dokumentaciju, prijavila se na biro poslije
raspisivanja konkursa
38 Hodžić (Hasan) Asima
Kalesija
neosnovan
Prijavila se na Zavod za zapošljavanje poslije objave konkursa
39 Hodžić (Muhamed) Nedim
40 Hodžić (Sabit) Mirnes
41 Hurić (Muradif) Indira
Kladanj
Živinice
Tuzla
neosnovan
neosnovan
neosnovan
Nema godinu dana u OS
Nema godinu dana u OS
Dostavljen ugovor o volonterskom stažu
Ćosić (Ćazim) Semira
Dautović (Zlatan) Vedrana
Dedić (Fehim) Dilaver
Delić (Sead) Enis
Deljić - Bihorac (Hazim) Šejla
Dostović (Husnija) Aida
Dropić (Sulejman) Emina
Durmić (Mumin) Edina
Džafić (Senad) Mirela
Profesor geografije
Diplomirani socijalni pedagog
Diplomirani inžinjer zaštite okoline
Profesor hemije
Diplomirani ekonomista
Diplomirani medicinski tehničar
Bachelor prava
Bachelor poslovne ekonomije
Profesor bosanskog jezika i književnosti
Profesor matematike
Bachelor socijalnog rada
Diplomirani pedagog-psiholog
Diplomirani pravnik
Bachelor kriminalistike
Diplomirani inžinjer geotehnologije
Bachelor prava
Profesor geografije
Diplomirani pedagog-psiholog
Bachelor ekonomije
Bachelor pedagogije-psihologije
Profesor tjelesnog odgoja i sporta
Bachelor ekonomije
Diplomirani inžinjer medicinske radiologije
Profesor razredne nastave
Diplomirani socijalni radnik
Inžinjer rudarstva
Diplomirani inžinjer prehrambene tehnologije
42
43
44
45
46
47
Huskić (Rifat) Mirza
Imamović (Ibrahim) Alma
Imamović (Senahid) Arnel
Isić (Hasan) Adisa
Isić (Sabit) Sabina
Jahić (Enes) Emir
48 Jahić (Mehmed) Jasmina
49
50
51
52
53
Junuzović (Rahman) Rifet
Jurišić (Velimir) Zoran
Kabil (Enes) Maida
Kahrimanović (Sejad) Aida
Kamberović (Rifat) Haris
54 Konjić (Abdulah) Melisa
Lukavac
Tuzla
Kladanj
Srebrenik
Tuzla
Banovići
neosnovan
nepotpun
nepotpun
neosnovan
neosnovan
nepotpun
Nema godinu dana u OS
Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje
Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje
Nema godinu dana u OS
Nije na evidenciji Zavoda za zapošljavanje
Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje
Tuzla
neosnovan
Nema godinu dana u OS, zaposlena, nema uvjerenje Zavoda
za zapošljavanje
Doboj Istok
Tuzla
Tuzla
Gračanica
Tuzla
neosnovan
neosnovan
neosnovan
neosnovan
neosnovan
Dostavljen ugovor o volonterskom stažu
Nema godinu dana u OS
Nema godinu dana u OS
2 godine fakulteta
Diplomirala poslije objave konkursa
Doboj Istok neosnovan
Prijavila se na Zavod za zapošljavanje poslije objave konkursa
55 Kopić (Haso) Azra
56 Kulić (Hasan) Samra
57 Kuljančić (Ibran) Mirzana
Tuzla
Tuzla
Živinice
neosnovan
nepotpun
neosnovan
Prijavila se na Zavod za zapošljavanje poslije
objave
konkursa
Nije
ovjeren
CIPS
Status u OS
58 Kurtić (Novalija) Muamer
Srebrenik
neosnovan
Prijavio se na Zavod za zapošljavanje poslije objave konkursa
59 Lapandić (Muradif) Esma
Banovići
neosnovan
Nema godinu dana u OS
Živinice
neosnovan
Van roka dostavila dokumentaciju, prijavila se na biro poslije
raspisivanja konkursa
Sapna
Doboj Istok
Tuzla
Gradačac
Tuzla
Tuzla
Tuzla
Gračanica
Doboj Istok
Tuzla
Banovići
neosnovan
neosnovan
neosnovan
neosnovan
neosnovan
neosnovan
neosnovan
neosnovan
neosnovan
neosnovan
neosnovan
60 Lapendić (Nusret) Lejla
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
Latifović (Abdulferhat) Muhamed
Mašić (Esad) Amir
Mehić (Bego) Amina
Mehinović (Mehmed) Emira
Mehinović (Muharem) Edina
Mehmedović (Abudlah) Amra
Mehmedović (Besim) Dženana
Mehmedović (Mevludin) Fatima
Mešić (Safet) Selmir
Mihajlović (Ljubomir) Daniela
Modrić (Suljo) Senada
Nema godinu dana u OS
Dostavljen ugovor o volonterskom stažu
SSS
Van roka dostavila dokumentaciju,
Nema godinu dana u OS
Nema godinu dana u OS
Nema godinu dana u OS
Dostavljen ugovor o volonterskom stažu
Dostavljen ugovor o volonterskom stažu
Nije učesnik u OS i nije ovjerena dokumentacija
Nema godinu dana u OS
Bachelor tehničkog odgoja i informatike
Profesor engleskog jezika i književnosti
Profesor geografije
Diplomirani ekonomista
Profesor njemačkog jezika i književnosti
Diplomirani inžinjer geotehnologije
Diplomirani pravnik
Inžinjer geologije
Diplomirani pravnik
Profesor turskog jezika i književnosti
Pravnik
Bachelor prava
Inžinjer građevinstva
Profesor historije
Bachelor hemije
Diplomirani ekonomista
Inžinjer rudarstva
Profesor bosanskog jezika i književnosti
Diplomirani inžinjer medicinske radiologije
Diplomirani pravnik
Diplomirani pravnik
Farmaceutski tehničar
Profesor engleskog jezika i književnosti
Diplomirani ekonomista
Diplomirani pravnik
Diplomirani pravnik
Profesor bosanskog jezika i književnosti
Diplomirani ekonomista
Diplomirani pravnik
Diplomirani pedagog-psiholog
Sapna
Tuzla
Živinice
neosnovan
neosnovan
neosnovan
Diplomirao poslije objave konkursa
Nema godinu dana u OS
Nema godinu dana u OS
75 Mujkanović (Enes) Adnan
Tuzla
neosnovan
Prijavio se na Zavod za zapošljavanje poslije objave konkursa
76 Mujkanović (Omer) Safet
77 Muratović (Ramiz) Selma
78 Mustafić (Zahir) Azra
Kalesija
Živinice
Živinice
neosnovan
neosnovan
nepotpun
Nema godinu dana u OS
Nema godinu dana u OS
Nema zadnjeg rješenja o RVI
79 Novalić (Asim) Ahmet
Gradačac
neosnovan
Prijavio se na Zavod za zapošljavanje poslije objave konkursa
80
81
82
83
84
85
86
87
Tuzla
Gračanica
Gradačac
Živinice
Kalesija
Tuzla
Kladanj
Tuzla
neosnovan
neosnovan
neosnovan
nepotpun
neosnovan
neosnovan
neosnovan
neosnovan
Nema godinu dana u OS
Nema godinu dana u OS
Van roka dostavila dokumentaciju, prijavila se na
biro
poslijeZavoda
raspisivanja
konkursa
Uvjerenje
za zapošljavanje
Nema godinu dana u OS
Dostavljen ugovor o volonterskom stažu
Nema godinu dana u OS
Nema godinu dana u OS
88 Smajić (Esad) Edina
Banovići
neosnovan
Prijavila se na Zavod za zapošljavanje poslije objave konkursa
Diplomirani socijalni radnik
89 Spahić (Zijad) Semir
Gračanica
neosnovan
Prijavio se na Zavod za zapošljavanje poslije objave konkursa
Profesor historije
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
Tuzla
Tuzla
Tuzla
Doboj Istok
Živinice
Tuzla
Tuzla
Tuzla
Tuzla
Živinice
Živinice
Tuzla
neosnovan
neosnovan
neosnovan
neosnovan
nepotpun
neosnovan
neosnovan
neosnovan
neosnovan
neosnovan
neosnovan
neosnovan
2 godine fakulteta
SSS
Nije na evidenciji Zavoda za zapošljavanje
Dostavljen ugovor o volonterskom stažu
Nepotpuna dokumentacija
Nema godinu dana u OS
Nema godinu dana u OS
Nema godinu dana u OS
SSS
Nema godinu dana u OS
Nema godinu dana u OS
Dostavljen ugovor o volonterskom stažu
72 Muhamedbegović (Huso) Zikrija
73 Mujanović (Ešref) Nermina
74 Mujezinović (Vehid) Alma
Okanović (Sulejman) Nedim
Omerdić (Tajib) Denis
Osmanović (Sead) Irma
Pepić (Esad) Senad
Požegić (Muhamed) Anel
Riznaj (Osman) Larisa
Salihović (Rahmo) Edina
Sirćo (Rusmir) Jasmin
Spahić-Babić (Ibrahim) Arjana
Srabović (Mustafa) Aida
Suljanović (Sadik) Jasmin
Šuvalić (Bakir) Amer
Taletović (Fehim) Adnel
Tanović (Abid) Sunita
Tomić (Ivica) Nevena
Uščuplić (Ćamil) Alma
Zahirović (Ševal) Amra
Zenunović (Hasib) Aid
Zenunović (Rifat) Muhamed
Žmirić (Bego) Jusuf
Inžinjer rudarstva
Profesor historije-geografije
Bachelor ekonomije
Inžinjer informacionih tehnologija
Profesor historije
Profesor historije
Bachelor socijalnog rada
Inžinjer informacionih tehnologija
Profesor tjelesnog odgoja i sporta
Diplomirani pravnik
Inžinjer prehrambene tehnologije
Bachelor prava
Inžinjer geologije
Profesor bosanskog jezika i književnosti
Inžinjer prehrambene tehnologije
Diplomirani pravnik
Ekonomista
Ekonomski tehničar
Bachelor fizike
Inžinjer geologije
Diplomirani pravnik
Bachelor ekonomije
Diplomirani ekonomista
Veterinarski tehničar
Bachelor saobraćaja i komunikacija
Profesor sporta
Diplomirani pravnik
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
Hodžić (Sead) Jasmin
Babajić (Ćamil) Amra
Arnautović (Enes) Muhamed
Ćosić (Enes) Maja
Imamović (Zijad) Zlatan
Musić (Ibrahim) Irma
Murselović (Mustafa) Adisa
Brkić (Hasan) Admir
Arnautović (Željko) Mia
Nurikić (Zijo) Ramiz
Ćatić (Šahin) Mirala
Fejzić (Salko) Nadina
Muratović (Sakib) Mirela
Bešić (Mevludin) Senad
Halilović (Sadik) Seldina
Imamović (Senad) Aldina
Iljazović (Safet) Melisa
Kunić (Smail) Nermina
Smajlović (Bego) Berisa
Balkić (Mumin) Admir
Sinanović (Refik) Mersiha
Avdić (Ahmet) Almedina
Suljkanović (Mirsad) Azra
Handžić (Besim) Senad
Smajilbašić (Kasim) Aida
Hodžić (Fadil) Zelda
Mujić (Sejfudin) Mediha
Aljukić (Nedžad) Alisa
Avdibašić (Ševkija) Mirnesa
Pirić (Safet) Jasmin
Lukavac
Tuzla
Tuzla
Lukavac
Lukavac
Tuzla
Tuzla
Živinice
Tuzla
Gračanica
Tuzla
Tuzla
Živinice
Tuzla
Živinice
Tuzla
Gradačac
Kalesija
Lukavac
Živinice
Kalesija
Živinice
Živinice
Teočak
Doboj Istok
Doboj Istok
Doboj Istok
Lukavac
Kalesija
Banovići
neosnovan
neosnovan
neosnovan
neosnovan
neosnovan
neosnovan
neosnovan
neosnovan
neosnovan
neosnovan
neosnovan
neosnovan
neosnovan
neosnovan
neosnovan
neosnovan
neosnovan
neosnovan
neosnovan
neosnovan
neosnovan
neosnovan
neosnovan
neosnovan
neosnovan
neosnovan
neosnovan
neosnovan
neosnovan
neosnovan
Odradio pripravnički
Odradila pripravnički
Ima odrađen pripravnič. kao defektolog
Odradila pripravnički
Odradio pripravnički
Odradila pripravnički
Odradila pripravnički
Odradio pripravnički
Odradila pripravnički
Odradio pripravnički
Odradila pripravnički
Odrađuje pripravnički 21.02.13.-24.02.14.
Odrađen u opštini
Odrađuje pripravnički
Odrađuje pripravnički
Odradila pripravnički
Odradila pripravnički
Odrađen u opštini
Odrađuje pripravnički
Odradio pripravnički
Odradila pripravnički
Odrađuje pripravnički od 28.03.13.
Odrađuje pripravnički od 11.03.13.
Ima položen stručni stručni ispit, pretpostavka da je odradio pripravnički
U opštini odrađuje
U opštini odrađuje
U opštini odrađuje
U opštini odrađuje
U opštini odrađuje
U radnom odnosu 8 mjeseci
Diplomirani ekonomista
Diplomirani romanista
Diplomirani defektolog i pravnik
Diplomirani pravnik
Diplomirani ekonomista
Bachelor razredne nastave
Profesor tjelesnog odgoja i sporta
Bachelor tehničkog odgoja i informatike
Diplomirani pravnik
Diplomirani pedagog-psiholog
Diplomirani pravnik
Diplomirani pravnik
Inžinjer saobraćaja i komunikacija/magistar
Diplomirani pravnik
Bachelor matematike
Diplomirani pravnik
Bachelor prava
Diplomirani pravnik
Diplomirani medicinski tehničar/sestra
Bachelor ekonomije
Diplomirani pravnik
Diplomirani pravnik
Diplomirani inžinjer elektrotehnike
Diplomirani inžinjer geologije
Diplomirani ekonomista
Diplomirani inžinjer informatike
Bachelor prava
Bachelor prava
Profesor bosanskog jezika i književnosti
Diplomirani ekonomista
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Nezadovoljni kandidati mogu podnijeti prigovor Ministru za boračka pitanja Tuzlanskog kantona u roku od osam dana od dana objavljivanja liste.
Komisija za razmatranje zahtjeva:
1. Gojačić Danis - predsjednik
2. Zaimović Džemila - član
3. Muminović Zurijeta - član
Download

PRIJEDLOG LISTE NEKOMPLETNI kandidata za