IZVJEŠTAJ BODOVANJA PO KONKURSU I ISPRAVKAMA KONKURSA
OBJAVLJENIM U DNEVNOM LISTU " OSLOBOðENJE"
ZA PRIJEM NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TUZLANSKOG KANTONA
94.1. Bosanski jezik i književnost puna norma na odreñeno vrijeme
R.B.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Prezime ( ime oca ) ime
Džinić ( Ahmo ) Asmira
Aščić ( Hamdija ) Subhija
Harčin ( Refik ) Emir
Bajrektarević ( Rasim )Alma
Pejčinović ( Hamdija ) Adnan
Vehabović Šljivić ( Ibro ) Nihada
Sokoljak ( Rukib ) Amra
Isić ( Enver ) Zehra
Smajić ( Bešćet ) Belma
Kišić ( Hasib ) Alma
Omeragić ( Muhamed ) Zemira
Dejanović Harčin ( Ivo ) Marijana
Aličić ( Šaban ) demira
Rabić ( Dževad ) Sanela
Selimović ( Ahmed ) Jasminka
Tursunović ( Juso ) Favzija
Imamović ( Fehim ) Edina
Mehić ( Safet ) Nermina
Tufekčić- Behrić ( Rasim) Hajra
Bristrić ( Mersed ) Muamera
Mujezinović ( Mirsad ) Džana
Hasanović ( Hamdija ) Mirela
Beširović ( Hajrudin ) Aida
Peštalić ( Ibrahim ) Valdeta
Prljača ( Nedim ) Nerma
Sarajlić ( Nedžad ) Adnan
Babajić ( Sead ) Senad
Trnačević ( Miralem ) Alma
Omeragić ( Zurahid ) Amela
Šaldić ( Jasim ) Merima
Huseinović ( Sakib ) Amira
Mahmutović ( Asif ) Selma
Halilkanović ( Agan ) Admir
Imamović( Bilal ) Aida
Kukuruz ( Nazif )Hasiba
Ćosićkić ( Sabit )Jasmina
Spahić ( Hasib ) Almira
Radni bodova
Diplomirao/la staž M
nje
29.4.2003.
95
0,3
12.5.2004
91
0,3
16.1.2004
72
0,3
5.11.2004.
88
0,3
23.3.2004.
66
0,3
13.7.2004.
79
0,3
5.7.2005
66
0,3
8.12.2004.
49
0,3
9.11.2005.
68
0,3
1.6.2005.
58
0,3
17.3.2005
58
0,3
4.2.2005
35
0,3
20.9.2005.
55
0,3
13.7.2005.
30
0,3
1.12.2005.
21
0,3
25.9.2006
48
0,3
4.4.2007
37
0,3
16.6.2006.
8
0,3
25.9.2006.
7
0,3
2.11.2006.
0
0,3
25.9.2006.
0
0,3
14.4.2008
19
0,3
11.6.2008
7
0,3
19.12.2007
0
0,3
22.9.2009.
0
0,3
13.4.2010
0
0,3
16.9.2008
0
0,3
8.7.2009.
4
0,3
8.10.2009.
0
0,3
12.5.2010.
0
0,3
4.2.2010.
0
0,3
31.12.2010
0
0,3
24.9.2012.
0
0,3
20.2.2012
0
0,3
23.5.2011.
0
0,3
24.5.2012.
0
0,3
23.5.2012.
0
0,3
Radni Čekanje bodova
staž
M
nje Čekanje Intervju
28,50
28
0,2
5,60
8,00
27,30
19
0,2
3,80
9,00
21,60
42
0,2
8,40
9,00
26,40
16
0,2
3,20
9,00
19,80
46
0,2
9,20
9,00
23,70
29
0,2
5,80
8,00
19,80
30
0,2
6,00
9,00
14,70
54
0,2 10,80
9,00
20,40
24
0,2
4,80
9,00
17,40
39
0,2
7,80
8,00
17,40
42
0,2
8,40
7,00
10,50
66
0,2 13,20
9,00
16,50
39
0,2
7,80
8,00
9,00
66
0,2 13,20
9,00
6,30
70
0,2 14,00
9,00
14,40
34
0,2
6,80
8,00
11,10
38
0,2
7,60
9,00
2,40
77
0,2 15,40
8,00
2,10
75
0,2 15,00
8,00
0,00
80
0,2 16,00
9,00
0,00
82
0,2 16,40
6,00
5,70
44
0,2
8,80
7,00
2,10
54
0,2 10,80
7,50
0,00
67
0,2 13,40
6,00
0,00
46
0,2
9,20
9,00
0,00
39
0,2
7,80
9,00
0,00
58
0,2 11,60
5,00
1,20
44
0,2
8,80
6,00
0,00
45
0,2
9,00
7,00
0,00
38
0,2
7,60
7,00
0,00
41
0,2
8,20
5,00
0,00
31
0,2
6,20
6,00
0,00
10
0,2
2,00
9,00
0,00
17
0,2
3,40
7,00
0,00
26
0,2
5,20
5,00
0,00
14
0,2
2,80
6,00
0,00
14
0,2
2,80
5,50
Ukupno
42,10
40,10
39,00
38,60
38,00
37,50
34,80
34,50
34,20
33,20
32,80
32,70
32,30
31,20
29,30
29,20
27,70
25,80
25,10
25,00
22,40
21,50
20,40
19,40
18,20
16,80
16,60
16,00
16,00
14,60
13,20
12,20
11,00
10,40
10,20
8,80
8,30
Radni Čekanje bodova
staž
M
nje Čekanje Intervju
27,30
19
0,2
3,80
9,00
21,60
42
0,2
8,40
9,00
Ukupno
40,10
39,00
Ne ispunjavaju uslove po konkursu
1
2
Muslimović ( Mustafa ) Merima
Džinić ( Ibrahim ) Zaida
27.5.2008
27.12.2005.
94.2. Bosanski jezik i književnost 4 časa 1 izvršilac na odreñeno vrijeme
R.B.
Prezime ( ime oca ) ime
1 Aščić ( Hamdija ) Subhija
2 Harčin ( Refik ) Emir
Radni bodova
Diplomirao/la staž M
nje
12.5.2004
91
0,3
16.1.2004
72
0,3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Isić ( Enver ) Zehra
Smajić ( Bešćet ) Belma
Omeragić ( Muhamed ) Zemira
Dejanović Harčin ( Ivo ) Marijana
Rabić ( Dževad ) Sanela
Selimović ( Ahmed ) Jasminka
Tursunović ( Juso ) Favzija
Imamović ( Fehim ) Edina
ðulović ( Ahmet ) Azra
Mehić ( Safet ) Nermina
Bristrić ( Mersed ) Muamera
Kolčiković ( Ahmet ) Amira
Mujezinović ( Mirsad ) Džana
Beširović ( Hajrudin ) Aida
Peštalić ( Ibrahim ) Valdeta
Sarajlić ( Nedžad ) Adnan
Babajić ( Sead ) Senad
Omeragić ( Zurahid ) Amela
Suljić ( Haris ) Amel
Žunić (Adil) Omer
Šaldić ( Jasim ) Merima
Mahmutović ( Asif ) Selma
Halilkanović ( Agan ) Admir
Kukuruz ( Nazif )Hasiba
8.12.2004.
9.11.2005.
17.3.2005
4.2.2005
13.7.2005.
1.12.2005.
25.9.2006
4.4.2007
5.7.2006
16.6.2006.
2.11.2006.
19.11.2007
25.9.2006.
11.6.2008
19.12.2007
13.4.2010
16.9.2008
8.10.2009.
9.6.2010.
21.2.2011.
12.5.2010.
31.12.2010
24.9.2012.
23.5.2011.
49
68
58
35
30
21
48
37
31
8
0
35
0
7
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
14,70
20,40
17,40
10,50
9,00
6,30
14,40
11,10
9,30
2,40
0,00
10,50
0,00
2,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,40
0,00
0,00
0,00
0,00
54
24
42
66
66
70
34
38
53
77
80
33
82
54
67
39
58
45
37
21
38
31
10
26
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
10,80
4,80
8,40
13,20
13,20
14,00
6,80
7,60
10,60
15,40
16,00
6,60
16,40
10,80
13,40
7,80
11,60
9,00
7,40
4,20
7,60
6,20
2,00
5,20
9,00
9,00
7,00
9,00
9,00
9,00
8,00
9,00
6,00
8,00
9,00
6,00
6,00
7,50
6,00
9,00
5,00
7,00
8,50
9,00
7,00
6,00
9,00
5,00
34,50
34,20
32,80
32,70
31,20
29,30
29,20
27,70
25,90
25,80
25,00
23,10
22,40
20,40
19,40
16,80
16,60
16,00
15,90
15,60
14,60
12,20
11,00
10,20
Radni Čekanje bodova
staž
M
nje Čekanje Intervju
15,00
22
0,2
4,40
9,00
14,40
12
0,2
2,40
8,40
13,20
16
0,2
3,20
8,40
11,10
26
0,2
5,20
8,40
13,80
9
0,2
1,80
7,70
9,60
20
0,2
4,00
9,00
9,90
18
0,2
3,60
8,70
9,30
23
0,2
4,60
8,00
9,90
15
0,2
3,00
9,00
9,00
20
0,2
4,00
8,30
9,90
15
0,2
3,00
8,10
8,40
18
0,2
3,60
9,00
8,40
17
0,2
3,40
9,00
8,40
17
0,2
3,40
9,00
7,80
16
0,2
3,20
9,00
7,20
19
0,2
3,80
8,90
7,50
19
0,2
3,80
8,50
7,20
15
0,2
3,00
9,00
4,80
26
0,2
5,20
9,00
0,60
51
0,2 10,20
8,10
6,60
18
0,2
3,60
8,40
5,10
22
0,2
4,40
9,00
4,50
25
0,2
5,00
8,60
6,60
15
0,2
3,00
8,20
4,80
21
0,2
4,20
8,30
4,50
19
0,2
3,80
9,00
1,80
23
0,2
4,60
9,00
2,40
20
0,2
4,00
8,00
4,20
6
0,2
1,20
9,00
0,00
26
0,2
5,20
9,00
0,90
15
0,2
3,00
8,60
0,00
21
0,2
4,20
8,10
0,00
12
0,2
2,40
9,00
Ukupno
28,40
25,20
24,80
24,70
23,30
22,60
22,20
21,90
21,90
21,30
21,00
21,00
20,80
20,80
20,00
19,90
19,80
19,20
19,00
18,90
18,60
18,50
18,10
17,80
17,30
17,30
15,40
14,40
14,40
14,20
12,50
12,30
11,40
94.3. Engleski jezik i književnost puna norma 2 izvršioca na odreñeno vrijeme
R.B.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Prezime ( ime oca ) ime
Skenderović Bakir ( Midhat ) Sabina
Softić ( Tarik ) Amir
Banjić ( Dževad ) Dženeta
Bajrektarević ( Safet ) Lemana
Živčić ( Muhamed ) Mirza
Halilović ( Emir ) Samra
Vehabović ( Enes ) Vildana
Ibrahimović ( Safet ) Muhamed
Huskić ( Mirsad ) Senka
Šabanović ( Džafer ) Seida
Dedić ( Ćamil ) Mirel
Sinanović ( Jusuf ) Mensura
Jovanović ( Nenad ) Maja
Muminović ( Rizo ) Ilda
Šećić ( Mehmedalija ) Dženana
Skopljak ( Adem )Sanel
Mabrović ( Božo ) Maja
Omeragić ( Abdulah ) Amela
Šišić ( Mustafa ) Emina
Jović ( Savo ) Maja
Mehinović ( Ibrahim ) Sabina
Ahmetović ( Esad ) Semira
Grebović ( Midhat ) Melisa
Hećimović ( Mujo ) Hazima
ðurić ( Darko ) Kristina
Bjelić ( Huso ) Merisa
Osmanović ( Nedžad ) Jasna
Suljkanović ( Zejnudin ) Dženita
Mulahmetović Ibrišimović ( Junuz ) Amela
Bašić ( Edin ) Irma
Deliomerović ( Dedo ) Nedžmija
Vehabović ( Sead ) Damir
Sakić ( Fahrudin ) Amra
Radni bodova
Diplomirao/la staž M
nje
5.7.2007.
50
0,3
4.7.2008.
48
0,3
7.7.2008.
44
0,3
4.4.2008.
37
0,3
23.12.2008.
46
0,3
30.3.2009.
32
0,3
7.4.2009
33
0,3
27.1.2009.
31
0,3
1.7.2009.
33
0,3
6.5.2009.
30
0,3
10.7.2009.
33
0,3
15.9.2009.
28
0,3
21.10.2009.
28
0,3
30.10.2009.
28
0,3
6.1.2010.
26
0,3
21.12.2009.
24
0,3
4.11.2009.
25
0,3
7.4.2010.
24
0,3
13.1.2010.
16
0,3
17.2.2009.
2
0,3
12.3.2010.
22
0,3
7.4.2010
17
0,3
12.3.2010
15
0,3
2.6.2010.
22
0,3
8.6.2010.
16
0,3
23.9.2010.
15
0,3
21.2.2011.
6
0,3
7.3.2011.
8
0,3
9.11.2011.
14
0,3
19.5.2011
0
0,3
16.1.2012.
3
0,3
25.10.2011.
0
0,3
6.7.2012.
0
0,3
34
35
36
37
38
Pašalić ( Meho ) Merima
Begić ( Mehmed ) Damir
Jusufović ( Himzo ) Aida
Nurković ( Mulafer ) Mirela
Nezić ( Salih ) Adnan
31.5.2012.
28.9.2011.
6.3.2012.
11.7.2012.
13.6.2013
0
0
1
0
0
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,00
0,00
0,30
0,00
0,00
14
22
15
12
1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
2,80
4,40
3,00
2,40
0,20
8,40
6,80
7,50
7,50
9,00
11,20
11,20
10,80
9,90
9,20
Radni Čekanje bodova
staž
M
nje Čekanje Intervju
0,00
12
0,2
2,40
8,70
0,00
16
0,2
3,20
7,80
0,00
10
0,2
2,00
8,20
0,00
1
0,2
0,20
9,00
0,00
3
0,2
0,60
8,00
0,00
3
0,2
0,60
7,90
0,00
3
0,2
0,60
7,50
0,00
0
0,2
0,00
8,10
Ukupno
11,10
11,00
10,20
9,20
8,60
8,50
8,10
8,10
Ne ispunjavaju uslove po konkursu
1
2
Begić ( Mehmed ) Damir
Smajlović ( Hazim ) Senada
28.9.2011.
27.9.2012
Nema kopije radne knjižice
94.4. Engleski jezik i književnost pripravnik 10 časova
R.B.
1
2
3
4
5
6
7
8
Prezime ( ime oca ) ime
Mandžukić ( Salih ) Igor
Josić ( Dominko ) Biljana
Ćelosmanović ( Senahid ) Stela
Nezić ( Salih ) Adnan
Puškarević ( Mehmed ) Almira
Glibanović ( Rasim ) Kemal
Jusić ( Muharem ) Jusuf
Sivić ( Hamzalija ) Meliha
Radni bodova
Diplomirao/la staž M
nje
3.7.2012
0
0,3
26.3.2012
0
0,3
8.9.2012.
0
0,3
13.6.2013
0
0,3
17.4.2013
0
0,3
18.4.2013.
0
0,3
2.4.2013
0
0,3
10.7.2013
0
0,3
Ne ispunjavaju uslove po konkursu
1
2
3
4
Ibrahimović ( Safet ) Muhamed
Muminović ( Rizo ) Ilda
Dedić ( Hasan ) Hajra
Mehinović ( Memed ) Emira
27.1.2009.
30.10.2009
20.6.2012.
29.8.2012.
Imaju položen stgručni
Imaju položen stgručni
Nema kopije radne knjižice
Nema kopije radne knjižice
94.5. Historija puna norma 1 izvršioc na odreñeno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije
R.B.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prezime ( ime oca ) ime
Hanić ( Munib ) Nermina
Avdić ( Juso ) Adnan
Hujdurović ( Berzad ) Senad
Husić ( Džemal ) Sanela
Ibrišimović ( Salim ) Almedin
Halilović ( Ismet ) Edin
Omerović ( Nurija ) Nijaz
Bašić ( Ibrahim ) Azra
Arapović ( Muzafer ) Jasmin
Vikalo ( Nurag ) Nedžiba
ðozić ( Harudin ) Aida
Mujkić ( Mehmed ) Amra
Alić (Selim ) Samir
Muratović ( Šaban ) Seudin
Muhić ( Huso ) Selma
Imširović ( Hajrudin ) Rajmon
Idrizović ( Hakija ) Amira
Ibrahimagić ( Bajro ) Alma
Jazvić ( Miodrag ) Željka
Bijedić ( Zaim ) Mirel
Sejfić ( Sabit ) Samira
Ligić ( Šefket ) Jasmin
Džaferspahić ( Alija ) Enesa
Suljić ( Muhamed ) Mirela
Radni bodova
Diplomirao/la staž M
nje
8.6.2001.
116
0,3
1.7.2003.
95
0,3
13.2.2004.
88
0,3
2.12.2003.
81
0,3
28.6.2004.
84
0,3
16.11.2004.
85
0,3
17.7.2003
52
0,3
27.8.2004.
70
0,3
28.1.2005.
78
0,3
6.1.2004.
52
0,3
19.10.2004.
82
0,3
13.10.2003.
41
0,3
24.11.2004.
67
0,3
14.12.2005.
73
0,3
2.10.2004.
57
0,3
20.4.2005
42
0,3
23.12.2005.
49
0,3
21.9.2005.
49
0,3
26.5.2006.
46
0,3
14.12.2005.
31
0,3
15.4.2006.
35
0,3
29.6.2006.
41
0,3
23.3.2006.
36
0,3
19.10.2006.
6
0,3
Radni Čekanje bodova
staž
M
nje Čekanje Intervju
34,80
29
0,2
5,80
9,00
28,50
25
0,2
5,00
9,00
26,40
25
0,2
5,00
9,00
24,30
34
0,2
6,80
8,40
25,20
25
0,2
5,00
9,00
25,50
19
0,2
3,80
9,00
15,60
68
0,2 13,60
9,00
21,00
37
0,2
7,40
9,00
23,40
24
0,2
4,80
9,00
15,60
62
0,2 12,40
9,00
24,60
23
0,2
4,60
7,50
12,30
76
0,2 15,20
9,00
20,10
37
0,2
7,40
9,00
21,90
27
0,2
5,40
8,10
17,10
48
0,2
9,60
8,50
12,60
57
0,2 11,40
9,00
14,70
42
0,2
8,40
9,00
14,70
45
0,2
9,00
8,30
13,80
40
0,2
8,00
9,00
9,30
60
0,2 12,00
9,00
10,50
52
0,2 10,40
9,00
12,30
44
0,2
8,80
8,40
10,80
52
0,2 10,40
7,50
1,80
75
0,2 15,00
9,00
Ukupno
49,60
42,50
40,40
39,50
39,20
38,30
38,20
37,40
37,20
37,00
36,70
36,50
36,50
35,40
35,20
33,00
32,10
32,00
30,80
30,30
29,90
29,50
28,70
25,80
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Hadžić ( Hamdija ) Azra
Salihović ( Fikret ) Alen
Beširović ( Hajrudin ) Aida
Ćehić ( Šefik ) Almir
Karić ( Muhamed ) Sedin
Kurtalić ( Abdulah ) Amela
Ahmetović ( Salim ) Mernama
Ćosićkić ( Mirsad ) Jasmin
Gradaščević ( Arif ) Mustafa
5.7.2007.
1.6.2008
11.6.2008
15.9.2009.
24.9.2008.
2.4.2009.
25.6.2010.
23.12.2010.
24.10.2011.
8
14
7
23
0
0
0
0
0
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
2,40
4,20
2,10
6,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64
47
54
23
58
51
37
31
21
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
12,80
9,40
10,80
4,60
11,60
10,20
7,40
6,20
4,20
9,00
9,00
7,50
8,50
8,00
9,00
8,30
9,00
8,50
24,20
22,60
20,40
20,00
19,60
19,20
15,70
15,20
12,70
Radni Čekanje bodova
staž
M
nje Čekanje Intervju
17,70
338
0,2 67,60
9,00
21,90
30
0,2
6,00
9,00
6,60
80
0,2 16,00
9,00
11,40
44
0,2
8,80
9,00
6,00
70
0,2 14,00
8,50
6,30
74
0,2 14,80
7,00
14,70
30
0,2
6,00
7,00
0,60
87
0,2 17,40
9,00
0,90
72
0,2 14,40
9,00
10,20
35
0,2
7,00
6,00
10,50
35
0,2
7,00
5,40
0,00
67
0,2 13,40
6,00
0,00
44
0,2
8,80
7,50
0,00
33
0,2
6,60
9,00
0,00
36
0,2
7,20
4,00
0,00
19
0,2
3,80
6,00
Ukupno
94,30
36,90
31,60
29,20
28,50
28,10
27,70
27,00
24,30
23,20
22,90
19,40
16,30
15,60
11,20
9,80
Ne ispunjavaju uslove po konkursu
1
2
Zahirović ( Izudin ) Admira
Kamenjaković ( Omer ) Meho
26.9.2011.
9.5.2011.
Nema kopije radne knjižice
Nema kopije radne knjižice
94.6. Psihologija 1 izvršioc, 2 časa na odreñeno vrijeme
R.B.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Prezime ( ime oca ) ime
Mešanović ( Husein ) Jasmina
Ćatić Mumić ( Sakib ) Lejla
Mušić ( Abdulah ) Lejla
Telalović ( Galib ) Mirnesa
Haj Eisa ( Mehmedalija ) Alma
Mustajbašić ( Šemso ) Nadina
Rahmanović ( Alija ) Suad
Kovačević ( Mirad ) Irma
Bijedić ( Osman ) Lejla
Kovačević ( Sifet ) Sendi
Britvarević ( Medžid ) Suvada
Djedovivić ( Sabit ) Kada
Hrštić ( Rejho ) Selma
Palavrić ( Fahrudin ) Admira
Smajlović ( Sifet ) Enesa
Golać ( Fehim ) Mirzeta
Radni bodova
Diplomirao/la staž M
nje
27.6.1980.
59
0,3
18.12.2004.
73
0,3
31.1.2005.
22
0,3
20.9.2006.
38
0,3
16.1.2006.
20
0,3
30.8.2005.
21
0,3
2.12.2006.
49
0,3
24.2.2006.
2
0,3
3.4.2007.
3
0,3
10.10.2007.
34
0,3
7.9.2007.
35
0,3
10.12.2007
0
0,3
19.11.2009.
0
0,3
6.10.2010.
0
0,3
5.7.2010.
0
0,3
30.12.2011.
0
0,3
94.7. Tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvršioc, puna norma na odreñeno vrijeme
R.B.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Prezime ( ime oca ) ime
Ćudić ( Sakib ) Elvir
Krekić ( Mujo ) Elvis
Bristrić ( Luka ) Biljana
Halilović ( Abaz ) Jasmila
ðulović ( Ramo ) Anes
Ćatić ( Enes ) Selver
Ahmetović ( Fahrudin ) Damir
Mehić ( Bahrudin ) Almir
Smajić ( Hamzalija ) Harisa
Dautović ( Ferid ) Admir
Šišić ( Zijad ) Nedim
Idrizović ( Muhidin ) Sanela
Ajanović ( Zekerija ) Enes
Bašić ( Abid ) Kemal
Mujkanović ( Ibrahim ) Nermin
Džuzdanović ( Husein ) Asmir
Taletović ( Ekrem ) Denis
Dedić ( Ferid ) Dino
Husarić ( Mehmed ) Zlatan
Aličić ( Enver ) Emir
Čanić ( Ibro ) Ibrahim
Radni bodova
Diplomirao/la staž M
nje
28.9.2001
125
0,3
18.7.2002.
92
0,3
26.5.2003.
64
0,3
19.2.2004.
62
0,3
12.10.2004.
73
0,3
27.8.2004.
65
0,3
28.9.2004.
65
0,3
24.3.2005
67
0,3
29.8.2001.
8
0,3
3.12.2004.
54
0,3
9.11.2004.
50
0,3
29.9.2004.
30
0,3
13.7.2004.
23
0,3
8.6.2005.
53
0,3
26.10.2005.
50
0,3
10.11.2005.
58
0,3
27.2.2006.
48
0,3
5.10.2004.
16
0,3
12.7.2006.
66
0,3
8.11.2005.
24
0,3
1.9.2006.
25
0,3
Radni Čekanje bodova
staž
M
nje Čekanje Intervju
37,50
17
0,2
3,40
9,00
27,60
40
0,2
8,00
9,00
19,20
58
0,2 11,60
9,00
18,60
51
0,2 10,20
9,00
21,90
32
0,2
6,40
9,00
19,50
42
0,2
8,40
9,00
19,50
41
0,2
8,20
9,00
20,10
33
0,2
6,60
9,00
2,40
135
0,2 27,00
6,00
16,20
49
0,2
9,80
9,00
15,00
54
0,2 10,80
8,00
9,00
76
0,2 15,20
9,00
6,90
85
0,2 17,00
9,00
15,90
44
0,2
8,80
8,00
15,00
43
0,2
8,60
9,00
17,40
34
0,2
6,80
8,00
14,40
41
0,2
8,20
9,00
4,80
89
0,2 17,80
9,00
19,80
18
0,2
3,60
7,50
7,20
68
0,2 13,60
9,00
7,50
57
0,2 11,40
9,00
Ukupno
49,90
44,60
39,80
37,80
37,30
36,90
36,70
35,70
35,40
35,00
33,80
33,20
32,90
32,70
32,60
32,20
31,60
31,60
30,90
29,80
27,90
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Goletić ( Hajrudin ) Nehrudin
Bećirović ( Šemso ) Jasmin
Begić ( Enes ) Semir
Nadarević ( Muharem ) Adnan
Hodžić ( Hasib ) Tarik
Galić ( Rasim ) Admir
Mehanović ( Mirsdad ) Dijana
Brčinović ( Veselko ) Jasminko
Huseinbašić ( Mensur ) Nedim
Brčaninović ( Esed ) Denis
Sarajlić ( Enes ) Fatmir
Dolarević ( Nijazim ) Fuad
Ahmedašić ( Mersed ) Alenka
Salčinović ( Mevludin ) Ismar
Zahirović ( Mujaga ) Suad
Rekić ( Nusret ) Amir
Osmanlić ( Ešef ) Emir
Mahmutović ( Suad ) Amra
2.12.2005.
8.2.2006.
22.6.2006.
27.12.2006.
16.10.2006.
5.3.2008.
28.11.2008.
13.7.2009
14.5.2009.
13.7.2009
22.6.2009.
17.7.2009.
14.1.2010.
27.4.2011.
15.7.2010.
15.7.2011.
16.5.2011.
21.10.2011.
7
4
0
11
0
0
4
16
9
11
6
1
0
0
0
0
0
0
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
2,10
1,20
0,00
3,30
0,00
0,00
1,20
4,80
2,70
3,30
1,80
0,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84
85
85
68
81
64
52
32
41
37
43
47
42
27
36
24
26
21
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
16,80
17,00
17,00
13,60
16,20
12,80
10,40
6,40
8,20
7,40
8,60
9,40
8,40
5,40
7,20
4,80
5,20
4,20
7,50
8,00
9,00
9,00
6,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
7,50
7,50
9,00
7,00
9,00
8,00
8,50
26,40
26,20
26,00
25,90
22,20
21,80
20,60
20,20
19,90
19,70
19,40
17,20
15,90
14,40
14,20
13,80
13,20
12,70
Radni Čekanje bodova
staž
M
nje Čekanje Intervju
2,40
135
0,2 27,00
6,00
19,50
41
0,2
8,20
9,00
20,10
33
0,2
6,60
9,00
16,20
49
0,2
9,80
9,00
15,00
54
0,2 10,80
8,00
9,00
76
0,2 15,20
9,00
6,90
85
0,2 17,00
9,00
15,90
44
0,2
8,80
8,00
15,00
43
0,2
8,60
9,00
17,40
34
0,2
6,80
8,00
4,80
89
0,2 17,80
9,00
14,40
41
0,2
8,20
9,00
19,80
18
0,2
3,60
7,50
7,20
68
0,2 13,60
9,00
1,80
82
0,2 16,40
9,00
2,10
84
0,2 16,80
7,50
1,20
85
0,2 17,00
8,00
0,00
85
0,2 17,00
9,00
0,00
75
0,2 15,00
8,00
2,40
55
0,2 11,00
9,00
1,20
52
0,2 10,40
9,00
4,80
32
0,2
6,40
9,00
2,70
41
0,2
8,20
9,00
3,30
37
0,2
7,40
9,00
1,80
43
0,2
8,60
9,00
0,30
47
0,2
9,40
7,50
0,00
42
0,2
8,40
7,50
0,00
24
0,2
4,80
9,00
0,00
26
0,2
5,20
8,00
0,00
21
0,2
4,20
8,50
Ukupno
35,40
36,70
35,70
35,00
33,80
33,20
32,90
32,70
32,60
32,20
31,60
31,60
30,90
29,80
27,20
26,40
26,20
26,00
23,00
22,40
20,60
20,20
19,90
19,70
19,40
17,20
15,90
13,80
13,20
12,70
Ne ispunjavaju uslove po konkursu
1
Šijerkić ( Alija ) Nesib
13.7.2011.
Nema radne knjižice
94.8. Tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvršioc,10 časova na odreñeno vrijeme do povratka zap. sa funkcije
R.B.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Prezime ( ime oca ) ime
Smajić ( Hamzalija ) Harisa
Ahmetović ( Fahrudin ) Damir
Mehić ( Bahrudin ) Almir
Dautović ( Ferid ) Admir
Šišić ( Zijad ) Nedim
Idrizović ( Muhidin ) Sanela
Ajanović ( Zekerija ) Enes
Bašić ( Abid ) Kemal
Mujkanović ( Ibrahim ) Nermin
Džuzdanović ( Husein ) Asmir
Dedić ( ferid ) Dino
Taletović ( Ekrem ) Denis
Husarić ( Mehmed ) Zlatan
Aličić ( Enver ) Emir
Devedžić ( Muradif ) Almir
Goletić ( hajrudin ) Nehrudin
Bećirović ( Šemso ) Jasmin
Begić ( Enes ) Semir
Kerić ( Ramiz ) Adis
Dolić ( Rasim ) Emir
Mehanović ( Mirsdad ) Dijana
Brčinović ( Veselko ) Jasminko
Huseinbašić ( Mensur ) Nedim
Brčaninović ( Esed ) Denis
Sarajlić ( Enes ) Fatmir
Dolarević ( Nijazim ) Fuad
Ahmedbašić ( Mersed ) Alenka
Rekić ( Nusret ) Amir
Osmanlić ( Ešef ) Emir
Mahmutović ( Suad ) Amra
Radni bodova
Diplomirao/la staž M
nje
29.8.2001.
8
0,3
28.9.2004.
65
0,3
24.3.2005
67
0,3
3.12.2004.
54
0,3
9.11.2004.
50
0,3
29.9.2004.
30
0,3
13.7.2004.
23
0,3
8.6.2005.
53
0,3
26.10.2005.
50
0,3
10.11.2005.
58
0,3
5.10.2004.
16
0,3
27.2.2006.
48
0,3
12.7.2006.
66
0,3
8.11.2005.
24
0,3
22.3.2006.
6
0,3
2.12.2005.
7
0,3
8.2.2006.
4
0,3
22.6.2006.
0
0,3
11.4.2007.
0
0,3
17.4.2008.
8
0,3
28.11.2008.
4
0,3
13.7.2009
16
0,3
14.5.2009.
9
0,3
13.7.2009
11
0,3
22.6.2009.
6
0,3
17.7.2009.
1
0,3
14.1.2010.
0
0,3
15.7.2011.
0
0,3
16.5.2011.
0
0,3
21.10.2011.
0
0,3
94.9. Tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvršioc,4 časa na odreñeno vrijeme
R.B.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Prezime ( ime oca ) ime
ðulović ( Ramo ) Anes
Ahmetović ( Fahrudin ) Damir
Mehić ( Bahrudin ) Almir
Dautović ( Ferid ) Admir
Idrizović ( Muhidin ) Sanela
Ajanović ( Zekerija ) Enes
Bašić ( Abid ) Kemal
Mujkanović ( Ibrahim ) Nermin
Džuzdanović ( Husein ) Asmir
Taletović ( Ekrem ) Denis
Dedić ( Ferid ) Dino
Husarić ( Mehmed ) Zlatan
Devedžić ( Muradif ) Almir
Goletić ( hajrudin ) Nehrudin
Bećirović ( Šemso ) Jasmin
Begić ( Enes ) Semir
Mehanović ( Mirsdad ) Dijana
Brčaninović ( Esed ) Denis
Huseinbašić ( Mensur ) Nedim
Sarajlić ( Enes ) Fatmir
Dolarević ( Nijazim ) Fuad
Ahmedbašić ( Mersed ) Alenka
Ramadanović ( Amir ) Nihad
Osmanlić ( Ešef ) Emir
Mahmutović ( Suad ) Amra
Radni bodova
Diplomirao/la staž M
nje
12.10.2004.
73
0,3
28.9.2004.
65
0,3
24.3.2005
67
0,3
3.12.2004.
54
0,3
29.9.2004.
30
0,3
13.7.2004.
23
0,3
8.6.2005.
53
0,3
26.10.2005.
50
0,3
10.11.2005.
58
0,3
27.2.2006.
48
0,3
5.10.2004.
16
0,3
12.7.2006.
66
0,3
22.3.2006.
6
0,3
2.12.2005.
7
0,3
8.2.2006.
4
0,3
22.6.2006.
0
0,3
28.11.2008.
4
0,3
13.7.2009.
16
0,3
14.5.2009.
9
0,3
22.6.2009.
6
0,3
17.7.2009.
1
0,3
14.1.2010.
0
0,3
28.1.2011
0
0,3
16.5.2011.
0
0,3
21.10.2011.
0
0,3
Radni Čekanje bodova
staž
M
nje Čekanje Intervju
21,90
32
0,2
6,40
9,00
19,50
41
0,2
8,20
9,00
20,10
33
0,2
6,60
9,00
16,20
49
0,2
9,80
9,00
9,00
76
0,2 15,20
9,00
6,90
85
0,2 17,00
9,00
15,90
44
0,2
8,80
8,00
15,00
43
0,2
8,60
9,00
17,40
34
0,2
6,80
8,00
14,40
41
0,2
8,20
9,00
4,80
89
0,2 17,80
9,00
19,80
18
0,2
3,60
7,50
1,80
82
0,2 16,40
9,00
2,10
84
0,2 16,80
7,50
1,20
85
0,2 17,00
8,00
0,00
85
0,2 17,00
9,00
1,20
52
0,2 10,40
9,00
4,80
32
0,2
6,40
9,00
2,70
41
0,2
8,20
9,00
1,80
43
0,2
8,60
9,00
0,30
47
0,2
9,40
7,50
0,00
42
0,2
8,40
7,50
0,00
30
0,2
6,00
9,00
0,00
26
0,2
5,20
8,00
0,00
21
0,2
4,20
8,50
Ukupno
37,30
36,70
35,70
35,00
33,20
32,90
32,70
32,60
32,20
31,60
31,60
30,90
27,20
26,40
26,20
26,00
20,60
20,20
19,90
19,40
17,20
15,90
15,00
13,20
12,70
Radni Čekanje bodova
staž
M
nje Čekanje Intervju
14,10
16
0,2
3,20
8,50
13,20
19
0,2
3,80
8,50
12,60
15
0,2
3,00
8,50
12,60
6
0,2
1,20
8,70
6,60
15
0,2
3,00
9,00
6,90
18
0,2
3,60
8,00
6,30
15
0,2
3,00
9,00
6,60
14
0,2
2,80
8,70
4,80
17
0,2
3,40
9,00
4,50
18
0,2
3,60
9,00
6,90
15
0,2
3,00
7,00
5,40
18
0,2
3,60
7,50
6,60
14
0,2
2,80
7,00
4,80
20
0,2
4,00
7,50
6,30
16
0,2
3,20
6,50
3,00
19
0,2
3,80
9,00
3,30
14
0,2
2,80
9,00
3,00
15
0,2
3,00
9,00
3,00
12
0,2
2,40
9,00
3,30
13
0,2
2,60
8,40
2,70
15
0,2
3,00
8,20
2,40
8
0,2
1,60
9,00
3,90
3
0,2
0,60
8,50
0,30
25
0,2
5,00
7,00
2,40
4
0,2
0,80
9,00
2,70
5
0,2
1,00
8,00
2,70
12
0,2
2,40
6,00
1,80
6
0,2
1,20
8,00
1,80
2
0,2
0,40
8,50
0,00
12
0,2
2,40
8,00
Ukupno
25,80
25,50
24,10
22,50
18,60
18,50
18,30
18,10
17,20
17,10
16,90
16,50
16,40
16,30
16,00
15,80
15,10
15,00
14,40
14,30
13,90
13,00
13,00
12,30
12,20
11,70
11,10
11,00
10,70
10,40
94.10. Matematika 1 izvršioc, puna norma na odreñeno vrijeme
R.B.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Radni bodova
Prezime ( ime oca ) ime
Diplomirao/la staž M
nje
Suljić ( Ismet ) Erna
18.4.2008
47
0,3
Merdanović (Vehid ) Bedrudin
29.4.2008.
44
0,3
Čičkušić ( Munever ) Emina
7.10.2008.
42
0,3
Kišić ( Hamza ) Amela
14.7.2009.
42
0,3
Slijepčević ( Enver ) Alma
23.6.2010.
22
0,3
Cerjaković ( Edhem ) Edisa
22.2.2010.
23
0,3
Avdić ( Nezir ) Nermin
31.7.2010.
21
0,3
Puzić (Zaim ) Halid
31.7.2010.
22
0,3
Smajlović Bijelić ( Muhamed ) Mirela
7.10.2010
16
0,3
Ljubunčić ( Samid ) Emira
19.10.2010.
15
0,3
Omerović( Mirsad ) Mirsada
26.5.2010.
23
0,3
Šarić ( Muhamed ) Jasmina
13.7.2010.
18
0,3
Hasić ( Junuz ) Amir
12.7.2010
22
0,3
Glavić ( Mustafa ) Šefika
31.7.2010
16
0,3
Nurkanović ( Milorad ) Kristina
15.6.2010.
21
0,3
Hadžimuhamedović-Kuduzović ( Enes ) Amila 21.2.2011.
10
0,3
Karić ( Selim ) Selmir
13.6.2011
11
0,3
Ahmetović ( Hajid ) Haida
28.6.2011.
10
0,3
Kovač-Suljagić ( Emin ) Enisa
21.9.2011
10
0,3
Suljkanović ( Abdulah ) Jasmin
27.7.2011
11
0,3
Imamović ( Abdulah ) Amela
13.7.2011.
9
0,3
Jahić ( Zijad ) Sead
6.3.2012.
8
0,3
Gajić ( Mirsad ) Maja
20.3.2012
13
0,3
Omerović ( Hidajet ) Misada
12.5.2011.
1
0,3
Ćatibušić ( Haso ) Edis
19.7.2012
8
0,3
Pobrić ( Hasan ) Osman
22.5.2012.
9
0,3
Kovač ( Zaim ) Sabrina
6.10.2011
9
0,3
Subašić ( Ahmet ) Alen
19.7.2012.
6
0,3
Mašić Pezerović ( Mirsad ) Amra
22.11.2012.
6
0,3
Mehanović ( Sead ) Dina
6.7.2012.
0
0,3
31
32
33
34
35
36
37
38
Hrvatović ( Nefail )Eldina
Moranjkić ( Sulejman ) Vehid
Huseinović ( Mustafa ) Fatima
Vikalo ( Ahmed ) Nermina
Husić ( Emin ) Begzada
Tulumović ( Osman ) Mirnesa
Zulić ( Husein ) Melisa
Husejnefendić ( Nenad ) Ivana
4.7.2012.
28.12.2012.
18.7.2013.
17.7.2013
17.7.2013
29.5.2013
16.7.2013
12.7.2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
7
0
0
0
2
0
0
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
2,40
1,40
0,00
0,00
0,00
0,40
0,00
0,00
7,50
7,50
8,50
8,00
8,00
7,50
7,50
7,00
9,90
8,90
8,50
8,00
8,00
7,90
7,50
7,00
Radni Čekanje bodova
staž
M
nje Čekanje Intervju
2,70
5
0,2
1,00
8,00
0,90
9
0,2
1,80
8,50
0,00
12
0,2
2,40
8,50
1,80
2
0,2
0,40
8,50
0,00
12
0,2
2,40
8,00
1,50
2
0,2
0,40
8,50
0,00
7
0,2
1,40
8,00
0,90
1
0,2
0,20
8,00
0,00
7
0,2
1,40
7,50
0,00
1
0,2
0,20
8,70
0,00
5
0,2
1,00
7,50
0,00
0
0,2
0,00
8,50
0,00
0
0,2
0,00
8,00
0,00
0
0,2
0,00
8,00
0,00
0
0,2
0,00
8,00
0,00
0
0,2
0,00
8,00
0,00
2
0,2
0,40
7,50
0,00
1
0,2
0,20
7,50
0,00
0
0,2
0,00
7,50
0,00
0
0,2
0,00
7,00
0,00
0
0,2
0,00
6,50
Ukupno
11,70
11,20
10,90
10,70
10,40
10,40
9,40
9,10
8,90
8,90
8,50
8,50
8,00
8,00
8,00
8,00
7,90
7,70
7,50
7,00
6,50
Ne ispunjavaju uslove po konkursu
1
2
Omerović ( Enes ) Damir
Mehić ( Mevludin ) Esmir
25.6.2013.
19.7.2012.
Nestručan
Nema potvrde
94.11. Matematika 1 izvršioc, pripravnik, puna norma na odreñeno vrijeme
R.B.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Prezime ( ime oca ) ime
Pobrić ( Hasan ) Osman
Delić ( Suad ) Emina
Mašić ( Mehmed ) Amra
Mašić Pezerović ( Mirsad ) Amra
Mehanović ( Sead ) Dina
Avdić-Unkić ( Alija ) Amela
Džindo ( Salih ) Sabina
Ravkić ( Dževad ) Amra
Moranjkić ( Sulejman ) Vehid
Brkić ( Dževad ) Nedim
Imširović ( Fehim ) Suljo
Bajrić ( Nusret ) Miralem
Husić ( Emin ) Begzada
Vikalo ( Ahmed ) Nermina
Žigić ( Salih ) Zerina
Ilić ( Vladimir ) Miroslava
Tulumović ( Osman ) Mirnesa
Ćosić ( Ćazim ) Semira
Zulić ( Husein ) Merisa
Husejnefendić ( Nenad ) Ivana
Imamović ( Senad ) Sabina
Radni bodova
Diplomirao/la staž M
nje
22.5.2012.
9
0,3
19.7.2012.
3
0,3
19.7.2012.
0
0,3
22.11.2012.
6
0,3
6.7.2012.
0
0,3
31.12.2012
5
0,3
18.12.2012.
0
0,3
20.3.2013.
3
0,3
28.12.2012.
0
0,3
27.6.2013.
0
0,3
25.2.2013.
0
0,3
17.7.2013.
0
0,3
17.7.2013.
0
0,3
17.7.2013.
0
0,3
12.7.2013.
0
0,3
18.7.2013.
0
0,3
29.5.2013.
0
0,3
27.6.2013.
0
0,3
16.7.2013.
0
0,3
12.7.2013.
0
0,3
19.7.2013.
0
0,3
Ne ispunjavaju uslove po konkursu
1
2
Mehić ( Mevludin ) Esmir
Selimović ( Kadir ) Jasmin
19.7.2012.
28.9.2012
Nema potvrde
Nema potvrde
94.12. Fizika 1 izvršioc,15 časova na odreñeno vrijeme
R.B.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Prezime ( ime oca ) ime
Jagodić ( Edhem ) Edina
ðedović ( Mehmed ) Edis
Dedić Bojadžija ( Bekrija ) Dinka
Bešić ( Mahmut ) Mirnes
Hadžić ( Senad ) Lejla
Osmanović ( Fuad ) Alma
Šišić ( Bećir ) Adnan
Osmanović ( Ramiz ) Edvin
Kešetović ( Zaim ) Alen
Bešić ( Omer ) Selma
Hlota ( Mirsad ) Elena
Tokalić ( Ibro ) Ernan
Radni bodova
Diplomirao/la staž M
nje
13.7.2007.
53
0,3
23.9.2008.
35
0,3
21.10.2009.
25
0,3
3.6.2009.
19
0,3
13.1.2010.
20
0,3
5.11.2009.
18
0,3
1.7.2010.
22
0,3
16.6.2010.
18
0,3
30.6.2010.
16
0,3
15.9.2011.
10
0,3
5.7.2012.
8
0,3
4.12.2012.
0
0,3
Radni Čekanje bodova
staž
M
nje Čekanje Intervju
15,90
19
0,2
3,80
8,50
10,50
23
0,2
4,60
8,70
7,50
20
0,2
4,00
8,50
5,70
30
0,2
6,00
8,00
6,00
22
0,2
4,40
9,00
5,40
26
0,2
5,20
8,00
6,60
14
0,2
2,80
9,00
5,40
19
0,2
3,80
9,00
4,80
21
0,2
4,20
8,50
3,00
12
0,2
2,40
8,00
2,40
4
0,2
0,80
8,70
0,00
7
0,2
1,40
8,50
Ukupno
28,20
23,80
20,00
19,70
19,40
18,60
18,40
18,20
17,50
13,40
11,90
9,90
13 Nuhić ( Rasim ) Selma
14 Umihanić ( Jusuf ) Refik
15 Husejnefendić ( Nenad ) Ivana
13.3.2013.
3.7.2013.
12.7.2013.
0
0
0
0,3
0,3
0,3
0,00
0,00
0,00
4
0
0
0,2
0,2
0,2
0,80
0,00
0,00
7,50
7,60
7,00
8,30
7,60
7,00
Radni Čekanje bodova
staž
M
nje Čekanje Intervju
22,20
44
0,2
8,80
8,50
21,90
40
0,2
8,00
9,00
14,10
70
0,2 14,00
9,00
12,60
75
0,2 15,00
9,00
16,50
55
0,2 11,00
9,00
9,90
83
0,2 16,60
9,00
12,00
75
0,2 15,00
8,50
12,00
70
0,2 14,00
8,00
0,00
108
0,2 21,60
8,00
5,40
68
0,2 13,60
9,00
0,00
96
0,2 19,20
7,00
8,10
49
0,2
9,80
8,00
0,00
48
0,2
9,60
8,50
0,00
38
0,2
7,60
8,00
0,00
27
0,2
5,40
8,60
0,00
32
0,2
6,40
7,50
0,00
24
0,2
4,80
8,00
0,00
22
0,2
4,40
7,50
0,00
22
0,2
4,40
7,50
Ukupno
39,50
38,90
37,10
36,60
36,50
35,50
35,50
34,00
29,60
28,00
26,20
25,90
18,10
15,60
14,00
13,90
12,80
11,90
11,90
Ne ispunjavaju uslove po konkursu
1
Bilajac ( Suad ) Emina
Apsolvent
94.13. Hemija 1 izvršioc,2 časa na odreñeno vrijeme
R.B.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Prezime ( ime oca ) ime
Salkičić ( Muhamed ) Sanel
Omerović ( Hamed ) Mirzeta
Zoletić ( Asim ) Edisa
Srabović ( Safet ) Jasna
Odobašić ( Zikret ) Zikreta
Kamberović ( Zlatko ) Vanesa
Šećić ( Salim ) Amela
Muharemagić ( Mirza ) Sabina
Delić ( Vehid ) Amira
Kikić ( Ahmo ) Amira
Hajdarbegović ( Kasim ) Sanela
Salkić ( Džemal ) Armela
Mašić ( Ševalija ) Alisa
Nezić ( Halid ) Anela
Begović ( Fahrudin ) Mirza
Kasumović (Mevludin) Nermina
Delić ( Šerif ) Damir
Čamdžić ( Rasim ) Mirela
Taletović ( Ekrem ) Aida
Radni bodova
Diplomirao/la staž M
nje
26.9.2003.
74
0,3
20.2.2004.
73
0,3
27.10.2003.
47
0,3
13.10.2003.
42
0,3
21.5.2004.
55
0,3
1.11.2003.
33
0,3
16.12.2003
40
0,3
21.5.2004.
40
0,3
15.7.2004.
0
0,3
19.5.2006.
18
0,3
14.7.2005.
0
0,3
6.3.2007.
27
0,3
16.7.2009.
0
0,3
13.5.2010.
0
0,3
13.4.2011.
0
0,3
24.11.2010.
0
0,3
14.7.2011.
0
0,3
12.9.2011.
0
0,3
29.9.2011.
0
0,3
Ne ispunjavaju uslove po konkursu
1
Valjevac ( Sakib ) Mirnesa
20.3.2013.
Nepotpuna dokumentacija
94.14. Geografija 1 izvršilac, 2 časa na odreñeno vrijeme
R.B.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Prezime ( ime oca ) ime
Hanić ( Munib ) Nermina
Hujdurović ( Berzad ) Senad
Husić ( Džemal ) Sanela
Halilović ( Ismet ) Edin
Omerović ( Nurija ) Nijaz
Arapović ( Muzafer ) Jasmin
Vikalo ( Nurag ) Nedžiba
ðozić ( Harudin ) Aida
ðulović ( Fikret ) Mirela
Idrizović ( Hakija ) Amira
Džaferspahić ( Alija ) Enesa
Omerović ( Adem ) Azra
Hanić ( Enver ) Elmedin
Husić ( Envera ) Miralem
Sušić ( Šefik ) Nihad
Šabanić ( Rajif ) Emir
Hadžiavdić ( Hazim ) Lejla
Halilović ( Ševal ) Mevludin
Radni bodova
Diplomirao/la staž M
nje
8.6.2001.
116
0,3
13.2.2004.
88
0,3
2.12.2003.
81
0,3
16.11.2004.
85
0,3
17.7.2003
52
0,3
28.1.2005.
78
0,3
6.1.2004.
52
0,3
19.10.2004.
82
0,3
27.3.2004.
44
0,3
23.12.2005.
49
0,3
23.3.2006.
36
0,3
1.6.2005.
12
0,3
22.11.2005.
0
0,3
21.5.2008
4
0,3
26.3.2010.
0
0,3
27.4.2011.
0
0,3
29.12.2011.
0
0,3
26.9.2012.
0
0,3
Radni Čekanje bodova
staž
M
nje Čekanje Intervju
34,80
29
0,2
5,80
9,00
26,40
25
0,2
5,00
9,00
24,30
34
0,2
6,80
8,40
25,50
19
0,2
3,80
9,00
15,60
68
0,2 13,60
9,00
23,40
24
0,2
4,80
9,00
15,60
62
0,2 12,40
9,00
24,60
23
0,2
4,60
7,50
13,20
68
0,2 13,60
9,00
14,70
42
0,2
8,40
9,00
10,80
52
0,2 10,40
7,50
3,60
85
0,2 17,00
8,00
0,00
92
0,2 18,40
8,50
1,20
58
0,2 11,60
9,00
0,00
40
0,2
8,00
9,00
0,00
27
0,2
5,40
8,00
0,00
19
0,2
3,80
9,00
0,00
10
0,2
2,00
9,00
Ukupno
49,60
40,40
39,50
38,30
38,20
37,20
37,00
36,70
35,80
32,10
28,70
28,60
26,90
21,80
17,00
13,40
12,80
11,00
94.15. Demokratija i ljudska parava 1 izvršioc,8 časova na odreñeno vrijeme
R.B.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Prezime ( ime oca ) ime
Kikić ( Fahrudin ) Nañija
Hanić ( Munib ) Nermina
Vikalo ( Nurag ) Nedžiba
Husić ( Džemal ) Sanela
Ibrišimović ( Salim ) Almedin
Halilović ( Ismet ) Edin
Omerović ( Nurija ) Nijaz
Bašić ( Ibrahim ) Azra
Arapović ( Muzafer ) Jasmin
ðozić ( Harudin ) Aida
Muratović ( Šaban ) Seudin
Muhić ( Huso ) Selma
Fetić ( Ragib ) Alisa
Imširović ( Hajrudin ) Rajmon
Idrizović ( Hakija ) Amira
Bašić ( Mustafa ) Remzija
Jazvić ( Miodrag ) Željka
Duraković ( Zahid ) Azra
Bijedić ( Zaim ) Mirel
Ligić ( Šefket ) Jasmin
Džaferspahić ( Alija ) Enesa
Smajlović ( Osmo ) Subhija
Hadžić ( Hamdija ) Azra
Salihović ( Fikret ) Alen
Beširović ( Hajrudin ) Aida
Šećić ( Tahir ) Samra
Mustafić ( Senaid ) Merima
Kurtalić ( Abdulah ) Amela
Meštrić ( Hamid ) Osman
Sušić ( Šefik ) Nihad
Hasičić ( Mesud ) Mesad
Ahmetović ( Salim ) Mernama
Avdić Rabić ( Rasim ) Nerma
Mukinović ( Suljo ) Adnan
Kamenjaković ( Omer ) Meho
Pavić ( Mijo ) Dario
Radni bodova
Diplomirao/la staž M
nje
23.9.1986.
23
0,3
8.6.2001.
116
0,3
6.1.2004.
52
0,3
2.12.2003.
81
0,3
28.6.2004.
84
0,3
16.11.2004.
85
0,3
17.7.2003
52
0,3
27.8.2004.
70
0,3
28.1.2005.
78
0,3
19.10.2004.
82
0,3
14.12.2005.
73
0,3
2.10.2004.
57
0,3
11.10.2005.
61
0,3
20.4.2005.
42
0,3
23.12.2005.
49
0,3
25.2.2004.
4
0,3
26.5.2006.
46
0,3
1.12.2005.
33
0,3
14.12.2005.
31
0,3
29.6.2006.
41
0,3
23.3.2006.
36
0,3
26.5.2006.
10
0,3
5.7.2007.
8
0,3
1.6.2008.
14
0,3
11.6.2008
7
0,3
26.6.2008.
0
0,3
3.10.2008.
6
0,3
2.4.2009.
0
0,3
25.12.2008.
0
0,3
26.3.2010.
0
0,3
18.11.2009.
0
0,3
25.6.2010.
0
0,3
18.10.2010
0
0,3
18.5.2010.
0
0,3
9.5.2011
0
0,3
10.7.2012.
0
0,3
Radni Čekanje bodova
staž
M
nje Čekanje Intervju
6,90
299
0,2 59,80
9,00
34,80
29
0,2
5,80
9,00
29,10
17
0,2
3,40
9,00
24,30
34
0,2
6,80
8,40
25,20
25
0,2
5,00
9,00
25,50
19
0,2
3,80
9,00
15,60
68
0,2 13,60
9,00
21,00
37
0,2
7,40
9,00
23,40
24
0,2
4,80
9,00
24,60
23
0,2
4,60
7,50
21,90
27
0,2
5,40
8,10
17,10
48
0,2
9,60
8,50
18,30
32
0,2
6,40
9,00
12,60
57
0,2 11,40
9,00
14,70
42
0,2
8,40
9,00
1,20
109
0,2 21,80
8,00
13,80
40
0,2
8,00
9,00
9,90
58
0,2 11,60
9,00
9,30
60
0,2 12,00
9,00
12,30
44
0,2
8,80
8,40
10,80
52
0,2 10,40
7,50
3,00
78
0,2 15,60
9,00
2,40
64
0,2 12,80
9,00
4,20
47
0,2
9,40
9,00
2,10
54
0,2 10,80
7,50
0,00
61
0,2 12,20
8,00
1,80
51
0,2 10,20
7,80
0,00
51
0,2 10,20
9,00
0,00
55
0,2 11,00
8,20
0,00
40
0,2
8,00
9,00
0,00
44
0,2
8,80
7,80
0,00
37
0,2
7,40
8,30
0,00
33
0,2
6,60
9,00
0,00
38
0,2
7,60
7,50
0,00
26
0,2
5,20
7,50
0,00
12
0,2
2,40
9,00
Ukupno
75,70
49,60
41,50
39,50
39,20
38,30
38,20
37,40
37,20
36,70
35,40
35,20
33,70
33,00
32,10
31,00
30,80
30,50
30,30
29,50
28,70
27,60
24,20
22,60
20,40
20,20
19,80
19,20
19,20
17,00
16,60
15,70
15,60
15,10
12,70
11,40
Ne ispunjavaju uslove po konkursu
1
Ibišević ( Ibiša ) Faruk
15.3.2010
Nema kopije radne knjižice
94.16. Demokratija i ljudska parava 1 izvršioc,6 časova na odreñeno vrijeme do povratka zaposlenika
sa funkcije ( po konkursu od 28.07.2013 godine ) - NEVAŽEĆA BOD LISTA
R.B.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Prezime ( ime oca ) ime
Hanić ( Munib ) Nermina
Hujdurović ( Berzad ) Senad
Husić ( Džemal ) Sanela
Ibrišimović ( Salim ) Almedin
Halilović ( Ismet ) Edin
Omerović ( Nurija ) Nijaz
Bašić ( Ibrahim ) Azra
Arapović ( Muzafer ) Jasmin
Sekulić ( Dragan ) Ademir
ðozić ( Harudin ) Aida
Muratović ( Šaban ) Seudin
Radni bodova
Diplomirao/la staž M
nje
8.6.2001.
116
0,3
13.2.2004.
88
0,3
2.12.2003
81
0,3
28.6.2004.
84
0,3
16.11.2004.
85
0,3
17.7.2003
52
0,3
27.8.2004.
70
0,3
28.1.2005.
78
0,3
24.12.2004
75
0,3
19.10.2004.
82
0,3
14.12.2005.
73
0,3
Radni Čekanje bodova
staž
M
nje Čekanje Intervju
34,80
29
0,2
5,80
9,00
26,40
25
0,2
5,00
9,00
24,30
34
0,2
6,80
8,40
25,20
25
0,2
5,00
9,00
25,50
19
0,2
3,80
9,00
15,60
68
0,2 13,60
9,00
21,00
37
0,2
7,40
9,00
23,40
24
0,2
4,80
9,00
22,50
28
0,2
5,60
9,00
24,60
23
0,2
4,60
7,50
21,90
27
0,2
5,40
8,10
Ukupno
49,60
40,40
39,50
39,20
38,30
38,20
37,40
37,20
37,10
36,70
35,40
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Muhić ( Huso ) Selma
Fetić ( Ragib ) Alisa
Imširović ( Hajrudin ) Rajmon
Idrizović ( Hakija ) Amira
Jazvić ( Miodrag ) Željka
Duraković ( Zahid ) Azra
Bijedić ( Zaim ) Mirel
Ligić ( Šefket ) Jasmin
Džaferspahić ( Alija ) Enesa
Smajlović ( Osmo ) Subhija
Omerović ( Ismet ) Ahmed
Salihović ( Fikret ) Alen
Beširović ( Hajrudin ) Aida
Šećić ( Tahir ) Samra
Mustafić ( Senaid ) Merima
Sušić ( Šefik ) Nihad
Hasičić ( Mesud ) Mesad
Ahmetović ( Salim ) Mernama
Avdić Rabić ( Rasim ) Nerma
Mukinović ( Suljo ) Adnan
Mešić ( Ramiz ) Sadik
Muhamedbegović ( Lutvo ) Muhamed
2.10.2004.
11.10.2005.
20.4.2005.
23.12.2005.
26.5.2006.
1.12.2005.
14.12.2005.
29.6.2006.
23.3.2006.
26.5.2006.
10.12.2007.
1.6.2008.
11.6.2008
26.6.2008.
3.10.2008.
26.3.2010.
18.11.2009.
25.6.2010.
18.10.2010
18.5.2010.
6.9.2011.
29.8.2012.
57
61
42
49
46
33
31
41
36
10
38
14
7
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
17,10
18,30
12,60
14,70
13,80
9,90
9,30
12,30
10,80
3,00
11,40
4,20
2,10
0,00
1,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48
32
57
42
40
58
60
44
52
78
29
47
54
61
51
40
44
37
33
38
22
11
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
9,60
6,40
11,40
8,40
8,00
11,60
12,00
8,80
10,40
15,60
5,80
9,40
10,80
12,20
10,20
8,00
8,80
7,40
6,60
7,60
4,40
2,20
8,50
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
8,40
7,50
9,00
9,00
9,00
7,50
8,00
7,80
9,00
7,80
8,30
9,00
7,50
9,00
9,00
35,20
33,70
33,00
32,10
30,80
30,50
30,30
29,50
28,70
27,60
26,20
22,60
20,40
20,20
19,80
17,00
16,60
15,70
15,60
15,10
13,40
11,20
94.16. Demokratija i ljudska parava - pripravnik 1 izvršioc, 6 časova do povratka zaposlenika sa funkcije odnosno
do okončanja pripravničkog staža ( ispravka konkursa od 3.8.2013 godine ) - VAŽEĆA BOD LISTA
R.B.
Prezime ( ime oca ) ime
1 Avdić Rabić ( Rasim ) Nerma
2 Mešić ( Ramiz ) Sadik
3 Muhamedbegović ( Lutvo ) Muhamed
Radni bodova
Diplomirao/la staž M
nje
18.10.2010
0
0,3
6.9.2011.
0
0,3
29.8.2012.
0
0,3
Radni Čekanje bodova
staž
M
nje Čekanje Intervju
0,00
33
0,2
6,60
9,00
0,00
22
0,2
4,40
9,00
0,00
11
0,2
2,20
9,00
Ukupno
15,60
13,40
11,20
Ne ispunjavaju uslove po konkursu
1
Ibišević ( Ibiša ) Faruk
15.3.2010
Nema kopije radne knjižice
94.17. Sociologija 1 izvršilac, 6 časova na odreñeno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije
( po konkursu od 28.07.2013 godine ) - NEVAŽEĆA BOD LISTA
R.B.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Prezime ( ime oca ) ime
Duraković ( Zahid ) Azra
Hasanović ( Fuad ) Elvira
Smajlović ( Osmo ) Subhija
Omerović ( Ismet ) Ahmed
Alibegović-Šiljić ( Džemal ) Hanifa
Hasić ( Nail ) Jusuf
Sprečić( Šefik ) Mirsada
Hasičić ( Mesud ) Mesad
Avdić Rabić ( Rasim ) Nerma
Mukinović ( Suljo ) Adnan
Mešić ( Ramiz ) Sadik
Radni bodova
Diplomirao/la staž M
nje
1.12.2005.
33
0,3
17.11.2005.
16
0,3
26.5.2006.
8
0,3
10.12.2007.
38
0,3
15.6.2007.
14
0,3
25.4.2008.
19
0,3
26.9.2008.
9
0,3
18.11.2009.
0
0,3
18.10.2010
0
0,3
18.5.2010.
0
0,3
6.9.2011.
0
0,3
Radni Čekanje bodova
staž
M
nje Čekanje Intervju
9,90
58
0,2 11,60
9,00
4,80
76
0,2 15,20
8,10
2,40
78
0,2 15,60
9,00
11,40
29
0,2
5,80
9,00
4,20
59
0,2 11,80
9,00
5,70
44
0,2
8,80
9,00
2,70
49
0,2
9,80
9,00
0,00
44
0,2
8,80
7,80
0,00
33
0,2
6,60
9,00
0,00
38
0,2
7,60
7,50
0,00
22
0,2
4,40
9,00
Ukupno
30,50
28,10
27,00
26,20
25,00
23,50
21,50
16,60
15,60
15,10
13,40
94.17. Sociologija - pripravnik 1 izvršilac, 6 časova do povratka zaposlenika sa funkcije odnosno
do okončanja pripravničkog staža ( ispravka konkursa od 3.8.2013 godine ) - VAŽEĆA BOD LISTA
R.B.
Prezime ( ime oca ) ime
1 Avdić Rabić ( Rasim ) Nerma
2 Mešić ( Ramiz ) Sadik
Radni bodova
Diplomirao/la staž M
nje
18.10.2010
0
0,3
6.9.2011.
0
0,3
Radni Čekanje bodova
staž
M
nje Čekanje Intervju
0,00
33
0,2
6,60
9,00
0,00
22
0,2
4,40
9,00
Ukupno
15,60
13,40
94.18. Ekonomska grupa predmeta 1 izvršilac, puna norma na odreñeno vrijeme
R.B.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Prezime ( ime oca ) ime
Vejzović ( Ćamil ) Semira
Smajlović ( Meho ) Razija
Kapetanović ( Zajim ) Amir
Suljkić ( Sakib ) Elvira
Primorac ( Slobodan ) Igor
Mujić ( Enver ) Edita
Hodžić ( Galib ) Izudin
Mujačević ( Enver ) Edisa
Ibrišević ( Jasim ) Šefik
Pirić ( Islam ) Zlata
Meškić ( Ibrahim ) Nelvedina
Trutović ( Mirsad ) Alena
Ibišević ( Muris ) Alma
Mehmedović ( Mehmedalija )Adela
Mujaković ( Husein ) Faruk
Smajlović (Mustafa ) Amela
Horozović ( Muhamed ) Merima
Zaimović ( Tarik ) Nihada
Zrnanović ( Redžo ) Selma
Hodžić ( Ibro ) Džemka
Kametović ( Avdo ) Aldin
Radni bodova
Diplomirao/la staž M
nje
1.12.1978.
168
0,3
10.9.2001.
71
0,3
18.6.1998.
0
0,3
15.2.2005.
67
0,3
15.7.2005.
62
0,3
3.7.2006.
69
0,3
9.9.2005.
45
0,3
16.3.2007.
63
0,3
28.1.2005.
36
0,3
30.6.2005.
16
0,3
2.6.2005.
9
0,3
20.9.2007.
44
0,3
11.7.2007.
35
0,3
10.4.2007.
40
0,3
25.6.2007.
29
0,3
5.4.2007.
10
0,3
5.12.2008.
28
0,3
9.9.2008.
19
0,3
20.11.2008.
11
0,3
22.4.2008.
4
0,3
2.7.2012.
8
0,3
Radni Čekanje bodova
staž
M
nje Čekanje Intervju
50,40
247
0,2 49,40
9,00
21,30
71
0,2 14,20
9,00
0,00
181
0,2 36,20
7,50
20,10
34
0,2
6,80
8,40
18,60
34
0,2
6,80
9,00
20,70
15
0,2
3,00
9,00
13,50
49
0,2
9,80
9,00
18,90
13
0,2
2,60
9,00
10,80
66
0,2 13,20
6,00
4,80
81
0,2 16,20
9,00
2,70
88
0,2 17,60
9,00
13,20
26
0,2
5,20
9,00
10,50
37
0,2
7,40
9,00
12,00
35
0,2
7,00
7,90
8,70
44
0,2
8,80
9,00
3,00
65
0,2 13,00
9,00
8,40
27
0,2
5,40
9,00
5,70
39
0,2
7,80
9,00
3,30
45
0,2
9,00
9,00
1,20
59
0,2 11,80
8,20
2,40
4
0,2
0,80
9,00
Ukupno
108,80
44,50
43,70
35,30
34,40
32,70
32,30
30,50
30,00
30,00
29,30
27,40
26,90
26,90
26,50
25,00
22,80
22,50
21,30
21,20
12,20
94.19. Ekonomska grupa predmeta 1 izvršilac, 4 časa na odreñeno vrijeme
R.B.
1
2
3
4
5
6
7
8
Prezime ( ime oca ) ime
Primorac ( Slobodan ) Igor
Mujić ( Enver ) Edita
Hodžić ( Galib ) Izudin
Pirić ( Islam ) Zlata
Meškić ( Ibrahim ) Nelvedina
Mehmedović ( Mehmedalija ) Adela
Mujaković ( Husein ) Faruk
Smajlović (Mustafa ) Amela
Radni bodova
Diplomirao/la staž M
nje
15.7.2005.
62
0,3
3.7.2006.
69
0,3
9.9.2005.
45
0,3
30.6.2005.
16
0,3
2.6.2005.
9
0,3
10.4.2007.
40
0,3
25.6.2007.
29
0,3
5.4.2007.
10
0,3
Radni Čekanje bodova
staž
M
nje Čekanje Intervju
18,60
34
0,2
6,80
9,00
20,70
15
0,2
3,00
9,00
13,50
49
0,2
9,80
9,00
4,80
81
0,2 16,20
9,00
2,70
88
0,2 17,60
9,00
12,00
35
0,2
7,00
7,90
8,70
44
0,2
8,80
9,00
3,00
65
0,2 13,00
9,00
Ukupno
34,40
32,70
32,30
30,00
29,30
26,90
26,50
25,00
Radni Čekanje bodova
staž
M
nje Čekanje Intervju
0,00
81
0,2 16,20
9,00
5,10
26
0,2
5,20
8,40
Ukupno
25,20
18,70
94.20. Likovna kultura 1 izvršilac, 2 časa na odreñeno vrijeme
R.B.
Prezime ( ime oca ) ime
1 Mujkanović ( Salih ) Arnela
2 Ibrahimović ( Fadil ) Fatima
Radni bodova
Diplomirao/la staž M
nje
3.10.2006.
0
0,3
24.12.2009.
17
0,3
Ne ispunjavaju uslove po konkursu
1
2
3
Pašalić ( Senahid ) Amela
Hećimović ( Abdulah ) Sedina
Kulović ( Ševko ) Mirsada
26.2.2010.
29.10.2009
28.9.1998.
Nestručna
Nestručna
Nestručna
94.21. Religijska kultura 1 izvršilac,2 časa na odreñeno vrijeme
R.B.
Prezime ( ime oca ) ime
1 Hanić ( Munib ) Nermina
Radni bodova
Diplomirao/la staž M
nje
8.6.2001.
116
0,3
Radni Čekanje bodova
staž
M
nje Čekanje Intervju
34,80
29
0,2
5,80
9,00
Ukupno
49,60
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Hujdurović ( Berzad ) Senad
Husić ( Džemal ) Sanela
Ibrišimović ( Salim ) Almedin
Bašić ( Ibrahim ) Azra
Arapović ( Muzafer ) Jasmin
Vikalo ( Nurag ) Nedžiba
ðozić ( Harudin ) Aida
Muratović ( Šaban ) Seudin
Imširović ( Hajrudin ) Rajmon
Idrizović ( Hakija ) Amira
Bijedić ( Zaim ) Mirel
Ligić ( Šefket ) Jasmin
Džaferspahić ( Alija ) Enesa
Salihović ( Fikret ) Alen
Beširović ( Hajrudin ) Aida
Meštrić ( Hamid ) Osman
Ahmetović ( Salim ) Mernama
Avdić Rabić ( Rasim ) Nerma
13.2.2004.
2.12.2003.
28.6.2004.
27.8.2004.
28.1.2005.
6.1.2004.
19.10.2004.
14.12.2005.
20.4.2005.
23.12.2005.
14.12.2005.
29.6.2006.
23.3.2006.
1.6.2008.
11.6.2008
25.12.2008.
25.6.2010.
18.10.2010
88
81
84
70
78
52
82
73
42
49
31
41
36
14
7
0
0
0
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
26,40
24,30
25,20
21,00
23,40
15,60
24,60
21,90
12,60
14,70
9,30
12,30
10,80
4,20
2,10
0,00
0,00
0,00
25
34
25
37
24
62
23
27
57
42
60
44
52
47
54
55
37
33
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
5,00
6,80
5,00
7,40
4,80
12,40
4,60
5,40
11,40
8,40
12,00
8,80
10,40
9,40
10,80
11,00
7,40
6,60
9,00
8,40
9,00
9,00
9,00
9,00
7,50
8,10
9,00
9,00
9,00
8,40
7,50
9,00
7,50
8,20
8,30
9,00
40,40
39,50
39,20
37,40
37,20
37,00
36,70
35,40
33,00
32,10
30,30
29,50
28,70
22,60
20,40
19,20
15,70
15,60
Radni Čekanje bodova
staž
M
nje Čekanje Intervju
5,10
187
0,2 37,40
9,00
13,20
157
0,2 31,40
6,00
3,00
74
0,2 14,80
8,50
11,40
25
0,2
5,00
9,00
9,90
42
0,2
8,40
5,00
0,00
61
0,2 12,20
6,00
4,80
21
0,2
4,20
4,00
1,20
33
0,2
6,60
4,00
2,70
24
0,2
4,80
3,00
Ukupno
51,50
50,60
26,30
25,40
23,30
18,20
13,00
11,80
10,50
94.22. Praktična nastava mašinska grupa predmeta 2 izvršioca, 14 časova na odreñeno vrijeme
R.B.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Prezime ( ime oca ) ime
Brkić ( Muharem ) Amir
Omeragić ( Sejfudin ) Muhamed
Čivić ( Nezir ) Nermina
Huremović ( Mesud ) Damir
Mujčinović ( Ćazm ) Sabiha
Mevkić ( Ferid ) Admir
Grbić ( Fehrat ) Edin
Imamović ( Smajl ) Arif
Selimović ( Smail ) Edin
Radni bodova
Diplomirao/la staž M
nje
27.7.1996.
17
0,3
15.10.1996.
44
0,3
4.7.2006.
10
0,3
4.4.2008.
38
0,3
5.4.2007.
33
0,3
28.6.2008.
0
0,3
30.6.2010.
16
0,3
30.6.2010.
4
0,3
14.10.2010.
9
0,3
Ne ispunjavaju uslove po konkursu
1
Bašić ( Ismet ) Osman
11.7.2012.
Nestručan
94.23. Stručno-teoretska nastava mašinska grupa predmeta 2 izvršioca, 30 časova na odreñeno vrijeme
R.B.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Prezime ( ime oca ) ime
Brkić ( Muharem ) Amir
Mešanović ( Ferid ) Mevludin
Omeragić ( Sejfudin ) Muhamed
Sakić ( Safer ) Sadmir
Čivić ( Nezir ) Nermina
Mujanović ( Mehmed ) Mehdin
Huremović ( Mesud ) Damir
Mujčinović ( Ćazm ) Sabiha
Spahić ( Dževad ) Edina
Delić ( Ibrahim ) Azrudin
Puzić ( Semiz ) Seid
Matuzović ( Marinko ) Ivana
Selimović ( Smail ) Edin
Radni bodova
Diplomirao/la staž M
nje
27.7.1996.
17
0,3
18.4.1996.
44
0,3
15.10.1996.
44
0,3
18.10.2002.
15
0,3
4.7.2006.
10
0,3
3.9.2007.
43
0,3
4.4.2008.
38
0,3
5.4.2007.
33
0,3
4.6.2010.
22
0,3
28.10.2011.
9
0,3
16.2.2011.
3
0,3
23.5.2011.
2
0,3
14.10.2010.
9
0,3
Radni Čekanje bodova
staž
M
nje Čekanje Intervju
5,10
187
0,2 37,40
9,00
13,20
163
0,2 32,60
4,90
13,20
157
0,2 31,40
6,00
4,50
114
0,2 22,80
7,50
3,00
74
0,2 14,80
8,50
12,90
27
0,2
5,40
7,50
11,40
25
0,2
5,00
9,00
9,90
42
0,2
8,40
5,00
6,60
15
0,2
3,00
6,00
2,70
12
0,2
2,40
9,00
0,90
26
0,2
5,20
7,50
0,60
24
0,2
4,80
5,50
2,70
24
0,2
4,80
3,00
Ne ispunjavaju uslove po konkursu
1
Bašić ( Ismet ) Osman
11.7.2012.
Nestručan
94.24. Praktična nastava mašinska grupa predmeta za zanimanje automehaničar 1 izvršilac,vrijeme
Ukupno
51,50
50,70
50,60
34,80
26,30
25,80
25,40
23,30
15,60
14,10
13,60
10,90
10,50
14 časova na odreñeno
R.B.
Prezime ( ime oca ) ime
1 Tupkušić ( Sead ) Ervin
Radni bodova
Diplomirao/la staž M
nje
31.5.2008.
12
0,3
Radni Čekanje bodova
staž
M
nje Čekanje Intervju
3,60
50
0,2 10,00
8,90
Ukupno
22,50
Ne ispunjavaju uslove po konkursu
1
2
3
Čivić ( Nezir ) Nermina
Brkić ( Muharem ) Amir
Selimović ( Smail ) Edin
4.7.2006.
27.7.1996.
14.10.2010.
Nestručni
Nestručni
Nestručni
94.25. Praktična nastava tekstilna grupa predmeta 1 izvršilac,pripravnik 18 časova
R.B.
1
2
3
4
Prezime ( ime oca ) ime
Mehmedović ( Edin ) Nizara
Al-Kaduri ( Saad ) lejla
Lipovac ( Vehid ) Mirnesa
Bajrektarević ( Fikret ) Senka
Radni bodova
Diplomirao/la staž M
nje
16.5.2008
0
0,3
27.4.2012.
4
0,3
8.6.2012.
0
0,3
8.2.2013.
0
0,3
Radni Čekanje bodova
staž
M
nje Čekanje Intervju
0,00
62
0,2 12,40
7,80
1,20
11
0,2
2,20
7,60
0,00
13
0,2
2,60
7,50
0,00
5
0,2
1,00
5,20
Ukupno
20,20
11,00
10,10
6,20
Ne ispunjavaju uslove po konkursu
1
Sivić ( Juniz ) Majda
8.5.2010
Odrañen pripravnički
94.26. Praktična nastava tekstilna grupa predmeta 1 izvršilac, 18 časova na odreñeno vrijeme
R.B.
1
2
3
4
5
Prezime ( ime oca ) ime
Kulović ( Ševko ) Mirsada
Grebović ( Hanefija ) Omer
Muminović ( Fadil ) Aida
Sivić ( Juniz ) Majda
Pašalić ( Senahid ) Amela
Radni bodova
Diplomirao/la staž M
nje
28.9.1998.
21
0,3
9.4.2002.
74
0,3
22.9.2007.
17
0,3
5.10.2007
17
0,3
26.2.2010.
12
0,3
Radni Čekanje bodova
staž
M
nje Čekanje Intervju
6,30
157
0,2 31,40
8,30
22,20
61
0,2 12,20
7,40
5,10
53
0,2 10,60
8,25
5,10
52
0,2 10,40
8,20
3,60
29
0,2
5,80
8,60
Ukupno
46,00
41,80
23,95
23,70
18,00
94.27. Praktična nastava tekstilna grupa predmeta 1 izvršilac, 12 časova na odreñeno vrijeme
R.B.
1
2
3
4
5
Prezime ( ime oca ) ime
Kulović ( Ševko ) Mirsada
Grebović ( Hanefija ) Omer
Muminović ( Fadil ) Aida
Sivić ( Juniz ) Majda
Pašalić ( Senahid ) Amela
Radni bodova
Diplomirao/la staž M
nje
28.9.1998.
21
0,3
9.4.2002.
74
0,3
22.9.2007.
17
0,3
5.10.2007
17
0,3
26.2.2010.
12
0,3
Radni Čekanje bodova
staž
M
nje Čekanje Intervju
6,30
157
0,2 31,40
8,30
22,20
61
0,2 12,20
7,40
5,10
53
0,2 10,60
8,25
5,10
52
0,2 10,40
8,20
3,60
29
0,2
5,80
8,60
Ukupno
46,00
41,80
23,95
23,70
18,00
94.28. Praktična nastava prehrambena grupa predmeta 1 izvršilac, 18 časova na odreñeno vrijeme
R.B.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Prezime ( ime oca ) ime
Mujčić ( Faik ) Asif
Mujkanović ( Hanid ) Senahid
Gvozden ( Abdulahman ) Smaila
Djedović ( Muharem ) Amela
Aličić ( Rifat ) Damir
Aličić ( Salko ) Suada
Muhadbegović ( Rasim ) Sabina
Kamarić ( Izet ) Maja
Hadžić ( Izudin ) Edin
Radni bodova
Diplomirao/la staž M
nje
24.6.1988.
82
0,3
24.2.1989.
65
0,3
12.1.1992.
44
0,3
11.9.2001.
56
0,3
8.10.2004.
62
0,3
30.12.2004.
60
0,3
17.11.2006.
37
0,3
16.7.2010.
0
0,3
13.7.2011.
4
0,3
Radni Čekanje bodova
staž
M
nje Čekanje Intervju
24,60
219
0,2 43,80
9,00
19,50
228
0,2 45,60
9,00
13,20
214
0,2 42,80
6,00
16,80
86
0,2 17,20
7,50
18,60
43
0,2
8,60
9,00
18,00
43
0,2
8,60
9,00
11,10
43
0,2
8,60
9,00
0,00
36
0,2
7,20
7,50
1,20
20
0,2
4,00
9,00
Ukupno
77,40
74,10
62,00
41,50
36,20
35,60
28,70
14,70
14,20
Ne ispunjavaju uslove po konkursu
1
Memić ( Nezir ) Amela
19.9.2011
Nema kopije radne knjižice
94.29. Praktična nastava poljoprivredno-prehrambena grupa predmeta 1 izvršilac,
20 časova na odreñeno vrijeme - PONIŠTENA POZICIJA ( ispravka konkursa od 3.8.2013 godine )
R.B.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Prezime ( ime oca ) ime
Mujčić ( Faik ) Asif
Mujkanović ( Hanid ) Senahid
Gvozden ( Abdulahman ) Smaila
Djedović ( Muharem ) Amela
Muhamedbegović ( Razim ) Sabina
Klinčević ( Mujo ) Mufid
Mulaosmanović ( Bakir ) Emina
Hasić ( Senad ) Amel
Kamarić ( Izet ) Maja
Hadžić ( Izudin ) Edin
Huremović ( Mujo ) Adisa
Radni bodova
Diplomirao/la staž M
nje
24.6.1988.
82
0,3
24.2.1989.
65
0,3
12.1.1992.
44
0,3
11.9.2001.
56
0,3
17.11.2006.
37
0,3
27.4.2006.
16
0,3
11.9.2008.
4
0,3
23.9.2009.
0
0,3
16.7.2010.
0
0,3
13.7.2011.
4
0,3
22.9.2010.
0
0,3
Radni Čekanje bodova
staž
M
nje Čekanje Intervju
24,60
219
0,2 43,80
9,00
19,50
228
0,2 45,60
9,00
13,20
214
0,2 42,80
6,00
16,80
86
0,2 17,20
7,50
11,10
43
0,2
8,60
9,00
4,80
71
0,2 14,20
9,00
1,20
54
0,2 10,80
8,00
0,00
46
0,2
9,20
6,00
0,00
36
0,2
7,20
7,50
1,20
20
0,2
4,00
9,00
0,00
34
0,2
6,80
6,00
Ukupno
77,40
74,10
62,00
41,50
28,70
28,00
20,00
15,20
14,70
14,20
12,80
Ne ispunjavaju uslove po konkursu
1
2
Memić ( Nezir ) Anela
Dujaković ( Marko ) Kata
19.9.2011.
12.7.1989.
Nema kopije radne knjižice
Nestručna
94.30. Praktična nastava elektrotehnička grupa predmeta,smjer tehnička informatika 1 izvršilac,
6 časova na odreñeno vrijeme
R.B.
1
2
3
4
5
6
Prezime ( ime oca ) ime
Umihanić ( Šahin ) Midhat
Avdić ( Hazim ) Mirela
Zahirović ( Enver ) Melisa
Karić ( Hasan ) Emir
Mehmedović ( Zijad ) Edis
Husičić ( Kasim ) Hidajet
Radni bodova
Diplomirao/la staž M
nje
13.12.2007.
33
0,3
18.7.2008.
41
0,3
5.12.2007.
33
0,3
8.4.2009.
18
0,3
31.3.2011.
20
0,3
21.6.2010.
3
0,3
Radni Čekanje bodova
staž
M
nje Čekanje Intervju
9,90
34
0,2
6,80
9,00
12,30
19
0,2
3,80
9,00
9,90
34
0,2
6,80
8,10
5,40
33
0,2
6,60
7,50
6,00
8
0,2
1,60
9,00
0,90
34
0,2
6,80
6,00
Ukupno
25,70
25,10
24,80
19,50
16,60
13,70
Ne ispunjavaju uslove po konkursu
1
2
Mehanović ( Nesib ) Emir
Iskrić ( Enes ) Selma
26.3.2010
8.5.2013
Nestručan
Nema kopije radne knjižice
94.31. Stručno-teorijska nastava elektrotehnička grupa predmeta,smjer tehnička informatika 1 izvršilac,
16 časova na odreñeno vrijeme
R.B.
1
2
3
4
5
6
7
Prezime ( ime oca ) ime
Umihanić ( Šahin ) Midhat
Avdić ( Hazim ) Mirela
Zahirović ( Enver ) Melisa
Hadžić( Nedim) Almir
Karić ( Hasan ) Emir
Mehmedović ( Zijad ) Edis
Husičić ( Kasim ) Hidajet
Radni bodova
Diplomirao/la staž M
nje
13.12.2007.
33
0,3
18.7.2008.
41
0,3
5.12.2007.
33
0,3
10.3.2009.
19
0,3
8.4.2009.
18
0,3
31.3.2011.
20
0,3
21.6.2010.
3
0,3
Radni Čekanje bodova
staž
M
nje Čekanje Intervju
9,90
34
0,2
6,80
9,00
12,30
19
0,2
3,80
9,00
9,90
34
0,2
6,80
8,10
5,70
33
0,2
6,60
7,80
5,40
33
0,2
6,60
7,50
6,00
8
0,2
1,60
9,00
0,90
34
0,2
6,80
6,00
Ne ispunjavaju uslove po konkursu
1
Omerović ( Enes ) Damir
25.6.2013
Nestručan
Ukupno
25,70
25,10
24,80
20,10
19,50
16,60
13,70
2
3
Iskrić ( Enes ) Selma
Mehanović ( Nesib ) Emir
8.5.2013.
26.3.2010.
Nestručan
Nestručan
94.32. Praktična nastava elektrotehnička grupa predmeta,smjer elektroenergetski 1 izvršilac,
9 časova na odreñeno vrijeme
R.B.
1
2
3
4
Prezime ( ime oca ) ime
Peštalić ( Ibrahim ) Elvir
Bektić ( Alije ) Edis
Junuzagić ( Suljo ) Adisa
Kadić ( Hašim ) Jasmin
Radni bodova
Diplomirao/la staž M
nje
5.7.1996
29
0,3
15.10.2003.
89
0,3
18.9.2009.
20
0,3
4.6.2010.
21
0,3
Radni Čekanje bodova
staž
M
nje Čekanje Intervju
8,70
175
0,2 35,00
9,00
26,70
28
0,2
5,60
7,00
6,00
26
0,2
5,20
9,00
6,30
16
0,2
3,20
9,00
Ukupno
52,70
39,30
20,20
18,50
Ne ispunjavaju uslove po konkursu
1
Omerović ( Enes ) Damir
25.6.2013
Nestručan
94.33. Stručno-teorijska nastava elektrotehnička grupa predmeta,smjer elektroenergetski 1 izvršilac,
13 časova na odreñeno vrijeme
R.B.
1
2
3
4
Prezime ( ime oca ) ime
Peštalić ( Ibrahim ) Elvir
Bektić ( Alije ) Edis
Junuzagić ( Suljo ) Adisa
Kadić ( Hašim ) Jasmin
Radni bodova
Diplomirao/la staž M
nje
5.7.1996
29
0,3
15.10.2003.
89
0,3
18.9.2009.
20
0,3
4.6.2010.
21
0,3
Radni Čekanje bodova
staž
M
nje Čekanje Intervju
8,70
175
0,2 35,00
9,00
26,70
28
0,2
5,60
7,00
6,00
26
0,2
5,20
9,00
6,30
16
0,2
3,20
9,00
Ukupno
52,70
39,30
20,20
18,50
Ne ispunjavaju uslove po konkursu
1
2
Omerović ( Enes ) Damir
Karić ( Hasan ) Emir
25.6.2013
8.4.2009.
Nestručan
Nestručan
94.34. Praktična nastava grañevinska grupa predmeta, 1 izvršilac, puna norma na odreñeno vrijeme
R.B.
1
2
3
4
5
6
Prezime ( ime oca ) ime
Lazić ( Borislav ) Diana
Pavić ( Zoran ) Sanja
Kurjaković ( Džemal ) Amir
Huskić ( Ibrahim ) Amira
Hasičić ( Mesud ) Dževad
Mešanović ( Huso ) Ahmet
Radni bodova
Diplomirao/la staž M
nje
9.5.1989.
41
0,3
13.12.2010.
6
0,3
17.1.2013.
0
0,3
12.7.2013.
0
0,3
10.5.2013.
0
0,3
8.11.2012.
0
0,3
Radni Čekanje bodova
staž
M
nje Čekanje Intervju
12,30
249
0,2 49,80
9,00
1,80
25
0,2
5,00
8,00
0,00
6
0,2
1,20
7,30
0,00
0
0,2
0,00
8,20
0,00
2
0,2
0,40
6,80
0,00
8
0,2
1,60
3,30
Ukupno
71,10
14,80
8,50
8,20
7,20
4,90
Ne ispunjavaju uslove po konkursu
1
2
Baručija ( Fahrudin ) Emir
Hadžiselimović ( Muhamed ) Mirsada
5.2.2009
12.10.2012
Nepodpuna dokumentacija
Nepodpuna dokumentacija
94.37. Praktična nastava medicinska grupa predmeta, 2 izvršilaca, puna norma na odreñeno vrijeme
R.B.
1
2
3
4
Prezime ( ime oca ) ime
Mešinović ( Smajo ) Dženisa
Ibrahimović ( Ćazim ) Amela
Kubinek ( Zlatko ) Zlatko
Brašnjić ( Sead ) Enisa
Radni bodova
Diplomirao/la staž M
nje
11.12.2008.
5
0,3
18.3.2011.
20
0,3
13.12.2011.
0
0,3
26.7.2013.
0
0,3
Radni Čekanje bodova
staž
M
nje Čekanje Intervju
1,50
50
0,2 10,00
8,70
6,00
8
0,2
1,60
9,00
0,00
19
0,2
3,80
8,40
0,00
0
0,2
0,00
7,00
94.38. Praktična nastava medicinska grupa predmeta, 1 izvršilac, 4 časa na odreñeno vrijeme
Ukupno
20,20
16,60
12,20
7,00
R.B.
Prezime ( ime oca ) ime
1 Kubinek ( Zlatko ) Zlatko
Radni bodova
Diplomirao/la staž M
nje
13.12.2011.
0
0,3
Radni Čekanje bodova
staž
M
nje Čekanje Intervju
0,00
19
0,2
3,80
8,40
Ukupno
12,20
94.39. Stručno-teorijska nastava ugostiteljske grupe predmeta,1 izvršilac, 6 časova na odreñeno vrijeme
R.B.
Prezime ( ime oca ) ime
Radni bodova
Diplomirao/la staž M
nje
Radni
staž
Čekanje bodova
M
nje Čekanje Intervju
Ukupno
Ne ispunjavaju uslove po konkursu
1
2
3
4
Avdić ( Ibrahim ) Adisa
Pirić ( Idriz ) Ferida
Džombić ( Nuraga ) Enver
Mujkanović ( Hamid ) Senahid
14.4.2004.
8.11.1991
30.6.1995.
20.7.2007
Nestručni
Nestručni
Nestručni
Nestručni
94.40. Stručno-teorijska nastava ugostiteljske grupe predmeta,1 izvršilac, 2 časa na odreñeno vrijeme
R.B.
Prezime ( ime oca ) ime
Radni bodova
Diplomirao/la staž M
nje
Radni
staž
Čekanje bodova
M
nje Čekanje Intervju
Ukupno
Ne ispunjavaju uslove po konkursu
1
2
3
Avdić ( Ibrahim ) Adisa
Pirić ( Idriz ) Ferida
Mujkanović ( Hamid ) Senahid
14.4.2004.
8.11.1991
20.7.2007
Nestručni
Nestručni
Nestručni
94.41. Praktična nastava ugostiteljske grupe predmeta,1 izvršilac, 12 časova na odreñeno vrijeme
za zanimanje kuhara
R.B.
Prezime ( ime oca ) ime
1 Džombić ( Nuraga ) Enver
2 Mujkanović ( Hamid ) Senahid
Radni bodova
Diplomirao/la staž M
nje
30.6.1995.
131
0,3
20.7.2007
65
0,3
Radni Čekanje bodova
staž
M
nje Čekanje Intervju
39,30
86
0,2 17,20
9,00
19,50
7
0,2
1,40
9,00
Ukupno
65,50
29,90
Ne ispunjavaju uslove po konkursu
1
Avdić ( Ibrahim ) Adisa
14.4.2004.
Nestručni
94.42. Praktična nastava ugostiteljske grupe predmeta,zanimanje konobar, 1 izvršilac,
12 časova na odreñeno vrijeme
R.B.
Prezime ( ime oca ) ime
1 Okanović ( Salim ) latif
Radni bodova
Diplomirao/la staž M
nje
17.6.1985.
4
0,3
Radni Čekanje bodova
staž
M
nje Čekanje Intervju
1,20
333
0,2 66,60
9,00
Ukupno
76,80
Radni Čekanje bodova
staž
M
nje Čekanje Intervju
17,70
338
0,2 67,60
9,00
24,60
20
0,2
4,00
8,50
21,90
30
0,2
6,00
9,00
21,00
33
0,2
6,60
9,00
19,80
34
0,2
6,80
9,00
20,10
34
0,2
6,80
8,50
15,00
53
0,2 10,60
9,00
Ukupno
94,30
37,10
36,90
36,60
35,60
35,40
34,60
94.43. Pedagog, 1 izvršilac, puna norma na neodreñeno vrijeme
R.B.
1
2
3
4
5
6
7
Prezime ( ime oca ) ime
Mešanović ( Husein ) Jasmina
Topić ( Sejdo ) Samir
Ćatić Mumić ( Sakib ) Lejla
Hadžimehmedović ( Asim ) Sanela
Tarade ( Dušan ) Duška
Prelić ( Izudin ) Nedim
Husić (Ivica ) Lljiljana
Radni bodova
Diplomirao/la staž M
nje
27.6.1980.
59
0,3
26.1.2005.
82
0,3
19.12.2004.
73
0,3
29.12.2004.
70
0,3
30.3.2005.
66
0,3
19.2.2005.
67
0,3
28.12.2004.
50
0,3
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Mustajbašić ( Izet ) Nermin
Krešić ( Marko ) Mirjana
Krešić ( Marko ) Mirjana
Ikanović ( Fikret ) Henrijeta
Mušić ( Abdulah ) Lejla
Imamović Turić ( Ejub ) Armina
Grbić ( Ahmet ) Bahrija
Šehagić ( Nijaz ) Lejla
Telalović ( Galib ) Mirnesa
Haj Eisa ( Mehmedalija ) Alma
Šehić ( Ramiz ) Edin
Mustajbašić ( Šemso ) Nadina
Humčaković Ključić ( Hamid ) Jasmina
Rahmanović (Alija ) Suad
Kovačević ( Mirad ) Irma
Zećo ( Nijaz ) Lejla
Bijedić ( Osman ) Lejla
Cvijetić (Ivica ) Ivana
Džananović ( Zahid ) Sabina
Iljazović ( Nermin ) Adela
Kovačević ( Sifet ) Sendi
Delalić ( Mirsad ) Vildana
Britvarević ( Medžid ) Suvada
Jununuzović Garagić ( Zejnil ) Edina
Bajrić ( Fadil ) Edina
Hatunić ( Nijaz ) Jasna
Kolašinac ( Sabit ) Mirzeta
Djedović ( Sabit ) Kada
Karić ( Asima ) Maida
Suljkanović (Ćazim ) Majda
Džuzdanović ( Šaćir ) Senada
Silajdžić ( Hrusto ) Amela
Jašarević ( Slavko ) Amina
Mešanović ( Fadil ) Adil
Hasanović ( Began ) Adisa
Džafić ( Samid ) Mirnela
Mahmutović (Alija ) Alisa
Perkić (Zoran ) Ivan
Jahić ( Suljo ) Merima
Šehidić ( Zahid ) Jasmina
Hrštić ( Rejho ) Selma
Suljić ( Ibrahim ) Emina
Palavrić ( Fahrudin ) Admira
Dautović ( Ismet ) Alma
Kočić ( Husein ) Meliha
Krušić ( Ejub ) Emina
Miljanović ( Asif ) Selma
Kunić ( Raif ) Mersiha
Ahmetović ( Sead ) Emina
Imamović ( Suad ) Senada
Perić ( Joro ) Suzana
Smajlović ( Sifet ) Enesa
Imamović ( Jusuf ) Fatima
Golać ( Fehim ) Mirzeta
Kamenčić ( Ramiz ) Sanela
Huseinović ( Rasim ) Nermina
Žugić ( Mirzet ) Inela
13.3.2006.
27.12.2005.
27.12.2005.
28.2.2006.
31.1.2005.
4.3.2006.
10.7.2007.
18.10.2006.
20.9.2006.
16.1.2006.
18.10.2006.
30.8.2005.
13.11.2006.
2.12.2006.
24.2.2006.
21.1.2007.
3.4.2007.
5.4.2007.
10.2.2006.
20.6.2007.
10.10.2007.
16.6.2006.
7.9.2007.
22.11.2006.
18.4.2007.
9.11.2006.
26.9.2008.
10.12.2007.
22.11.2008.
14.12.2007.
29.2.2008.
22.2.2008.
5.6.2008.
5.2.2007.
22.2.2010.
29.2.2008.
10.10.2008.
9.4.2010.
19.11.2009.
4.5.2010.
19.11.2009.
16.12.2009.
6.10.2010.
22.9.2009.
7.1.2010.
14.10.2010.
14.9.2010.
7.7.2010.
24.12.2009.
14.12.2009.
27.12.2010.
5.7.2010.
12.9.2011.
30.12.2011.
8.9.2010.
20.5.2011.
5.12.2011.
70
53
53
49
22
47
72
42
38
20
32
21
29
49
2
15
3
0
0
21
34
10
35
0
0
0
0
0
2
0
0
0
12
0
10
0
0
0
1
0
0
3
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
21,00
15,90
15,90
14,70
6,60
14,10
21,60
12,60
11,40
6,00
9,60
6,30
8,70
14,70
0,60
4,50
0,90
0,00
0,00
6,30
10,20
3,00
10,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,60
0,00
0,00
0,00
3,60
0,00
3,00
0,00
0,00
0,00
0,30
0,00
0,00
0,90
0,00
0,00
0,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
38
38
40
80
41
0
39
44
70
49
74
51
30
87
63
72
75
89
52
35
75
35
80
75
80
58
67
54
67
65
65
49
77
31
65
57
39
43
38
44
40
33
46
40
33
34
36
43
43
31
36
22
19
34
26
19
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
3,60
7,60
7,60
8,00
16,00
8,20
0,00
7,80
8,80
14,00
9,80
14,80
10,20
6,00
17,40
12,60
14,40
15,00
17,80
10,40
7,00
15,00
7,00
16,00
15,00
16,00
11,60
13,40
10,80
13,40
13,00
13,00
9,80
15,40
6,20
13,00
11,40
7,80
8,60
7,60
8,80
8,00
6,60
9,20
8,00
6,60
6,80
7,20
8,60
8,60
6,20
7,20
4,40
3,80
6,80
5,20
3,80
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
8,50
9,00
7,00
8,90
7,00
9,00
7,50
9,00
9,00
6,00
6,50
6,00
5,00
5,40
6,00
6,00
4,50
8,00
6,00
8,00
6,00
6,00
6,00
5,50
3,00
9,00
4,50
6,00
9,00
7,80
9,00
7,50
6,90
9,00
5,80
4,90
6,90
6,00
5,00
3,00
3,00
5,00
4,00
6,30
6,00
3,00
3,00
3,30
33,60
32,50
32,50
31,70
31,60
31,30
30,60
29,40
29,20
28,50
28,40
28,10
27,80
27,70
27,00
24,60
24,30
24,00
23,80
23,20
23,20
23,00
22,90
22,00
21,00
20,50
19,60
19,40
19,40
19,40
19,00
19,00
18,90
18,40
18,20
17,50
17,40
16,80
16,70
16,60
16,30
15,80
15,60
15,00
13,50
13,50
12,80
12,20
11,60
11,60
11,20
11,20
10,70
9,80
9,80
8,20
7,10
94.44. Praktična nastava prehrambena grupa predmeta 1 izvršilac, 20 časova na neodreñeno vrijeme
R.B.
Prezime ( ime oca ) ime
Radni bodova
Diplomirao/la staž M
nje
Radni
staž
Čekanje bodova
M
nje Čekanje Intervju
Ukupno
1
2
3
4
5
6
7
Mujčić ( Faik ) Asif
Mujkanović ( Hamid ) Senahid
Gvozden ( Abdulahman ) Smaila
Djedović ( Muharem ) Amela
Imširović ( Huso ) Emir
Aličić ( Rifat ) Damir
Hadžić ( Izudin ) Edin
24.6.1988.
24.2.1989
12.1.1992.
11.9.2001.
11.7.2003.
8.10.2004.
13.7.2011.
82
65
95
56
86
62
4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
24,60
19,50
28,50
16,80
25,80
18,60
1,20
219
228
163
86
34
43
20
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
43,80
45,60
32,60
17,20
6,80
8,60
4,00
9,00
9,00
6,00
7,50
8,70
9,00
9,00
Lista kandidata koji nisu pristupili intervju te isti se eliminiraju sa konkursa
1
2
3
4
5
6
7
Kamberović ( Enes ) Amel
Skerlić ( Srñan ) Biljana
Dedović ( Osman ) Hatidža
Suljagić ( Džemal ) Samir
Redžić ( Halid ) Emir
Spahić ( Ibro ) Anela
Tajić ( Zilhib ) Eldar
28.3.2013.
7.7.2010.
27.11.2008.
14.10.2010.
24.9.2012.
8.10.2012.
10.2.2010.
KOMENTAR:
EVENTUALNE ŽALBE NA BOD LISTU NASLOVLJENE ŠKOLSKOM ODBORU DOSTAVITI U PISMENOJ FORMI SEKRETARU ŠKOLE
LIČNO ILI PUTEM POŠTE.
ROK ZA PODNOŠENJE ŽALBI JE 8 ( OSAM ) DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA.
NAKNADNO DOSPJELE ŽALBE NEĆE DOĆI U RAZMATRANJE.
KOMISIJA 1 :
1. MUJKANOVIĆ NEDŽAD
2. ŠEĆIĆ NEDŽMIJA
3. SARAJLIĆ ADNAN
KOMISIJA 2 :
1. HUSEINBAŠIĆ EDIN
2. ŠAKIĆ AMELA
3. AGANOVIĆ FATIMA
77,40
74,10
67,10
41,50
41,30
36,20
14,20
Download

IZVJEŠTAJ BODOVANJA PO KONKURSU I ISPRAVKAMA