35 GODINA RADA EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETE U TUZLI
UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET
DRUGA MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA
„EKONOMIJA INTEGRACIJA“
Izazovi i perspektive integracija zemalja Jugoistočne Europe
http://icei.epk.ba/bs/
Decembar 8.-9. 2011
Hotel Tuzla – Tuzla, Bosna i Hercegovina
Ekonomski fakultet
Sveučilišta J.J. Strossmayera u
Osijeku
Ekonomsko-poslovna fakulteta
Univerza v Mariboru
Beogradaska bankarska
akademija, Univerzitet Union
Beograd
PROGRAM RADA KONFERENCIJE
18:30 - 20:00
08:30 - 9:30
9:30 - 10:10
ČETVRTAK 8. 12. 2011.god.
Dolazak i registracija učesnika (Koktel dobrodošlice)
PETAK 9. 12. 2011. god.
Registracija učesnika
OTVARANJE KONFERENCIJE - ICEI 2011 (Kristalna dvorana)
Prof.dr. Sejfudin Zahirović,
predsjednik Programskog odbora Konferencije
Prof.dr. Safet Kozarević, dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli,
u ime organizatora Konferencije
Prof.dr. Željko Turkelj, dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta J. J.
Strossmayera u Osijeku, u ime koorganizatora Konferencije
Prof.dr. Samo Bobek, dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Mariboru
u ime koorganizatora Konferencije
Prof.dr. Hasan Hanić, dekan Beogradske bankarske akademije, Univerzitet
Union, u ime koorganizatora Konferencije
Prof.dr. Enver Halilović, rektor Univerziteta u Tuzli
Doc.dr. Sanjin Halimović,
Ministar Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta
10:10 -10:30
10:30 - 11:00
Sead Čaušević
Premijer Vlade Tuzlanskog kantona
Prof.dr. Šefik Mulabegović, emeritus
Referat u povodu obilježavanja 35 godina Ekonomskog fakulteta u Tuzli
Pauza - osvježenje i kafa
RAD U PARALELNIM SESIJAMA
SESIJA 1. (Konferencijska sala)
PROCESI EU INTEGRACIJA U REGIONALNOM KONTEKSTU
11:00 -14:00
EUROREGIONALNA SARADNJA U JUGOISTOČNOJ EVROPI
Moderatori: Barbara Brdač-Hojnik, Prof.dr. Marijan Karić, Prof.dr. Zijad Džafić
12:20 – 14:00
ĆEJVANOVIĆ FERHAT, Vanjski saradnik Ekonomskog
fakulteta
Univerziteta u Tuzli, BiH
CVIJANOVIĆ DRAGO, Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd, Srbija
POLITIKA ODRŽIVOG RURALNOG RAZVOJA BOSNE I HERCEGOVINE
U PROCESU INTEGRACIJA
DŽAFIĆ ZIJAD, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, BiH
TERZIĆ LEJLA, Ekonomski fakultet Brčko, BiH
KONKURENTNOST PRIVREDE BOSNE I HERCEGOVINE U FUNKCIJI
EVROPSKIH INTEGRACIJA
IBRELJIĆ IZET, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, BiH
NUHANOVIĆ SENIJA, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, BiH
STRANE DIREKTNE INVESTICIJE U FUNKCIJI TRANSFORMACIJE
EKONOMSKE STRUKTURE ZEMALJA JUGOISTOČNE EVROPE
KARIĆ MARIJAN, Ekonomskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u
Osijeku, Hrvatska
KRISTEK IVAN, Ekonomskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u
Osijeku, Hrvatska
KOMPARATIVNA ANALIZA KONCENTRACIJE MALOPRODAJNOG
TRŽIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ I EUROPSKIM ZEMLJAMA
KLAPIĆ MUHAREM, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, BiH
NUHANOVIĆ AMRA Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, BiH
DIREKTNE STRANE INVESTICIJE U ZEMLJAMA U RAZVOJU SA
POSEBNIM OSVRTOM NA ZEMLJE ZAPADNOG BALKANA –
DINAMIČKA I STRUKTURNA OBILJEŽJA
POŽEGA, ŽELJKO, Ekonomskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u
Osijeku, Hrvatska
CRNKOVIĆ, BORIS, Ekonomskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u
Osijeku, Hrvatska
WEBER MARKO, Ekonomskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u
Osijeku, Hrvatska
ANALIZA
UTJECAJA
OSOBNIH
SLOBODA,
INOVACIJA
I
OBRAZOVANJA NA RAZVOJ ZEMALJA JUGOISTOČNE EUROPE
PUPOVIĆ ELVIRA, Doctoral Student, University of Montenegro, Faculty of
Economics, Crna Gora
CORRUPTION AND ECONOMIC DEVELOPMENT – THE CASE OF
MONTENEGRO
Diskusija i pitanja
14:00 - 15:00
PAUZA ZA RUČAK
11:10 – 11:20
11:20 – 11:30
11:30 – 11:40
11:40 – 11:50
11:50 – 12:00
12:00 – 12:10
12:10 – 12:20
SESIJA 1. (TV sala)
FINANSIJE I FINANSIJSKA POLITIKA U PROCESIMA INTEGRACIJE
11:00 -14:00
11:10 – 11:20
11:20 – 11:30
11:30 – 11:40
11:40 – 11:50
11:50 – 12:00
12:00 – 12:10
12:30 – 12:40
12:40 – 12:50
12:50 – 13:00
RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA U INTEGRACIJSKIM PROCESIMA
Moderatori: Prof.dr. Adnan Rovčanin, Prof.dr. Zvonko Brnjas, Doc.dr. Emira
Kozarević
BRNJAS ZVONKO, Beogradska bankarska akademija, Beograd, Srbija
DEDEIĆ PREDRAG, Beogradska bankarska akademija, Beograd, Srbija
STOŠIĆ IVAN, Beogradska bankarska akademija, Beograd, Srbija
SISTEM FINANSIRANJA LOKALNE SAMOUPRAVE U SRBIJI – STANJE
I PERSPEKTIVE
GRUBIŠIĆ ZORAN, Beogradska bankarska akademija, Srbija
FABRIS NIKOLA, Ekonomski fakultet, Beograd, Srbija
GALIC JELENA, Deloitte, Srbija
NOVE TENDENCIJE U MONETARNOJ POLITICI
KOZAREVIĆ EMIRA, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, BiH
KOKOROVIĆ JUKAN MELDINA, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli,
BiH
SOFTIĆ AMRA, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, BiH
BANK'S CREDIT RISK TRANSFER, WITH EMPHASIS ON BOSNIA AND
HERZEGOVINA
MALETIĆ IVANA, Ministry of Finance of the Republic of Croatia, Croatia
PRIMORAC MARKO, Faculty of Economics and Business, Zagreb, Croatia
SOPEK PETAR, Privredna banka Zagreb. Croatia
THE NET FISCAL EFFECT OF PRE-ACCESSION AND ACCESSION OF
BOSNIA AND HERZEGOVINA TO THE EUROPEAN UNION
OTT KATARINA, Institut za javne financije, Zagreb, Hrvatska
BAJO ANTO, Institut za javne financije, Zagreb, Hrvatska
THE IMPACT OF THE EU INTEGRATION PROCESS ON PUBLIC
FINANCE AND THE BUDGETARY MANAGEMENT OF BOSNIA AND
HERZEGOVINA
PUSNIK BOGDAN, Faculty of Economics and Business, University of
Maribor, Slovenia
OVIN RASTO, Faculty of Economics and Business, University of Maribor,
Slovenia
SMODIŠ SEBASTJAN, London Business School, University of London,
United Kingdom
BANKS AS AN ACCELERATOR OF FINANCIAL AND ECONOMIC
CRISIS – THE CASE OF SLOVENIA
ROVČANIN, ADNAN, Ekonomski fakultet u Sarajevu, Univerzitet u
Sarajevu, BiH
MATARADŽIJA ADNA, Ekonomski fakultet u Sarajevu, Univerzitet u
Sarajevu, BiH
MATARADŽIJA AMRA, Ekonomski fakultet u Sarajevu, Univerzitet u
Sarajevu, BiH
OPTIMALNA STRUKTURA KAPITALA I EFEKTI POLUGE
SALKIĆ ARIJANA, UniCredit Bank dd, BiH
MOGUĆNOST UPOTREBE Z-SCORE MODELA ZA ODREĐIVANJE
KREDITNE SPOSOBNOSTI PREDUZEĆA U FBIH
ZELENBABIĆ SAMIRA, Bobar banka AD Bijeljina, BiH
PROCESI GLOBALIZACIJE I NJIHOV UTICAJ NA SEKTOR
BANKARSTVA U ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EVROPE SA POSEBNIM
13:20 – 14:00
OSVRTOM NA BOSNU I HERCEGOVINU
NOVALIJA SELMA, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, BiH
FORENZIČNO RAČUNOVODSTVO I UTICAJ KREATIVNOG
RAČUNOVODSTVA NA FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
SAVIĆ BOJAN, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija
VASILJEVIĆ ZORICA, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu,
Srbija
POSLOVNE KOMBINACIJE – FINANSIJSKI I RAČUNOVODSTVENI
ASPEKT
Diskusija i pitanja
14:00 - 15:00
PAUZA ZA RUČAK
13:00 – 13:10
13:10 – 13:20
SESIJA 2. (Konferencijska sala)
PERSPEKTIVE PODUZETNIŠTVA I MENADŽMENTA U
PROCESIMA INTEGRACIJE ZEMALJA JUGOISTOČNE EUROPE
15:00 -17:00
15:10-15:20
15:20-15:30
15:30-15:40
15:40-15:50
15:50-16:00
16:00-16:10
16:10-16:20
DIGITALNA EKONOMIJA I E-POSLOVANJE - PERSPEKTIVE U
INTEGRACIJSKIM PROCESIMA
Moderatori: Prof.dr. Nevenka Horvatin, Doc.dr. Jasmin Halebić, Doc.dr. Adisa
Delić
ĆEBIĆ MIRELA, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, RC Tuzla, BiH
KULOVIĆ DŽENAN, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Zenici, BiH
ULOGA MENADŽERA U PREPOZNAVANJU RAZVOJNOG
POTENCIJALA ZAPOSLENIH U INSTITUCIJAMA BOSNE I
HERCEGOVINE
DELIĆ ADISA, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, BiH
MUJIĆ SUADA, Litvatrans d.d. Banovići, BiH
FAKTORI ZADOVOLJSTVA POSLOM U INDIVIDUALISTIČIM I
KOLEKTIVISTIČKIM NACIONALNIM KULTURAMA
FAZEKAŠ TIBOR, JP „Subotica-trans“ Subotica, Srbija
AHMETAGIĆ DENIZ, Centar za nacionalne i međunarodne projekte,
UNIVERZITET U NOVOM SADU, EKONOMSKI FAKULTET SUBOTICA,
SRBIJA
PREDLOG INOVATIVNOG MODELA ORGANIZACIJE ZA JAVNI
GRADSKI TRANSPORT PUTNIKA U SUBOTICI
PERIĆ JULIA, Ekonomskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u
Osijeku, Hrvatska
ALPEZA MIRELA, Ekonomskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u
Osijeku, Hrvatska
POLICY PRETPOSTAVKE ZA RAZVOJ SOCIJALNOG
PODUZETNIŠTVA: SLUČAJ HRVATSKE
PRŽULJ ŽIVKA, Belgrade Banking Academy - Faculty for Banking,
Insurance and Finance, University UNION Belgrade, Serbia
VUKELIĆ GORDANA, Belgrade Banking Academy - Faculty for Banking,
Insurance and Finance, University UNION Belgrade, Serbia
IZAZOVI UPRAVLJANJA INTELEKTUALNIM KAPITALOM
UMIHANIĆ BAHRIJA, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, BiH
HELEBIĆ JASMIN, Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici, BiH
OKRUŽENJE KAO FAKTOR RAZVOJA PODUZETNIŠTVA U
ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EUROPE
HROVATIN NEVENKA, University of Ljubljana, Faculty of Economics,
16:20 – 17:00
Slovenia
ŠVIGELJ MATEJ, University of Ljubljana, Faculty of Economics, Slovenia
DOES THE EU “LADDER OF INVESTMENT” REGULATORY
APPROACH WORK? LESSONS FROM THE SLOVENIAN EXPERIENCE
Diskusija i pitanja
SESIJA 2. (TV sala)
MARKETING U INTEGRACIJSKIM PROCESIMA
15:00 -17:30
KVANTITATIVNA EKONOMIJA U INTEGRACIJSKIM PROCESIMA
16:30 – 17:20
Moderatori: Prof.dr. Anto Domazet, Doc.dr. Azra Zaimović, Doc.dr. Jasmina
Okičić
BRKIĆ NENAD, Ekonomski fakultet u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu, BiH
KLOPIĆ AMER, Ekonomski fakultet u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu, BiH
FARMACEUTSKA INDUSTRIJA U PROCESU GLOBALIZACIJE
DOMAZET ANTO, Ekonomski fakultet u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu,
BiH
ALIĆ ADI, Ekonomski fakultet u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu, BiH
KLASTERI POTROŠAČA U EUROPSKOJ UNIJI: OSNOVA ZA
EUROPSKI I SUB-EUROPSKI KONCEPT MEĐUNARODNOG
MARKETINGA
SEGETLIJA ZDENKO, Ekonomskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera
u Osijeku, Hrvatska
DUJAK DAVOR, Ekonomskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u
Osijeku, Hrvatska
JESU LI MEĐUNARODNI MALOPRODAJNI LANCI – POKRETAČI
RAZVOJA HRVATSKE I DRUGIH TRANZICIJSKIH ZEMALJA?
SMAJLOVIĆ ERMINA, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, BiH
ISTRAŽIVANJE POZICIONIRANJA BANAKA NA BOSANSKOHERCEGOVAČKOM TRŽIŠTU
GARDIJAN MARGARETA, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
Hrvatska
MEMIŠEVIĆ ANELA
SREMIĆ LUKA
BULL CALL SPREAD STRATEGIJA ZA UPRAVLJANJE RIZIKOM
KOZAREVIĆ SAFET, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, BiH
IZAZOVI I PERSPEKTIVE SEKTORA OSIGURANJA U BOSNI I
HERCEGOVINI U KONTEKSTU INTEGRACIJSKIH PROCESA
OKIČIĆ JASMINA, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, BiH
ISPITIVANJE UTICAJA EGZOGENOG ŠOKA NA INTEGRISANOST
TRŽIŠTA KAPITALA ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA
ZAIMOVIĆ AZRA, Ekonomski fakultet u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu,
BiH
PROCJENA SISTEMATSKOG RIZIKA OLS METODOM, S OSVRTOM NA
PRETPOSTAVKE LINEARNOG REGRESIONOG MODELA – PRIMJER
TRŽIŠTA KAPITALA U BOSNI I HERCEGOVINI
Diskusija i pitanja
17:30 - 18:00
ZATVARANJE KONFERENCIJE (Kristalna dvorana)
19:30
SVEČANA VEČERA
15:10-15:20
15:20-15:30
15:30-15:40
15:40-15:50
15:50-16:00
16:00-16:10
16:10-16:20
16:20-16:30
Download

DRUGA MEĐUNARODNA NAUČNA