OSNOVNA SINDIKALNA ORGANIZACIJA DIREKCIJE SARAJEVO
IV redovna Skupština OSO Direkcije Sarajevo BH Telecom-a održana u Sarajevu ,
03.04.2014. god. sa početkom u 11:00 h sati.
ZAPISNIK
SA IV REDOVNE SKUPŠTINE OSO DSA
PRISUTNI SLJEDEĆI DELEGATI :
1.Arnautović Halid
2.Babić Čečo Ena
3.Bešlić Jasmin
4. Botulja Memsur
5.Čantro Ismihana
6.Čičak Samir
7.Čišija Kenan
8.Delić Nermina
9. Detelj Nataša
10.Džidelija Samir
11.Đogić Denis
12. Fazlić Elmir
13.Gušić Nermin
14.Hadžić Samir
15. Hasanović Mirzad
16. Hatić Jasmin
17.Hodžić Hajrija
18.Husosmanović Vildan
19.Jahić Elvis
20.Klačar Sabina
21.Kočo Emina
22.Kokorović Mustafa
23.Korić Vasvija
24.Kurić Kenan
25.Makaš Mahir
26.Pamuk Elvedin
27.Selimović Senad
28.Serhatlić Iman Mirela
29.Sijerčić Haris
30.Smajlović Dževad
31.Suljović Muhamed
32.Šehić Fatima
33.Šeremet Damir
34.Veladžić Dženadin
35.Vražalica Arijana
36.Zvizdić Miralem
37.Granov Behka
38. Helja Damir
39.Strojil Aldina
40.Hamzić Zehra
41. Senta Nenad
ODSUTNI DELEGATI:
1. Glotić Samel (opravdano odsutan)
2. Mujak Adnan ( prisutan al nije predao delegatski listic)
3. Prolaz Zemir ( prisutan al nije predao delegatski listic)
4. Softić Ahmet (odsutan)
5. Suljević Miralem (odsutan)
Skupštinu OSO DSA je otvorio Muhamed Papić i pozdravio prisutne delegate.Poželio je
dobrodošlicu gostima: direktoru Direkcije Sarajevo gos. Kemalu Avdagiću i članovima kolegia te
kolegama iz OSO DT, GD kao i predsjedniku JOB-a DS Pita Kasimu.Pristupilo se glasanju i
usvajanju dnevnog reda:
Predloženi dnevni red :
1.Usvajanje d.reda
2.Izbor Predsjedavajućeg i radnog Predsjedništva Skupštine OSO Sarajevo
-
Izbor zapisničara Skupštine OSO Sarajevo
3. Izbor verifikacione komisije Skupštine OSO Sarajevo
-
Izvještaj verifikacione komisije Skupštine OSO Sarajevo
4. Usvajanje Pravilnika o radu Skupštine OSO Sarajevo
5. Izvještaj Sindikalnog odbora OSO Sarajevo za mandatni period (rasprava/usvajanje)
6. Finansijski izvještaj (rasprava/usvajanje)
7. Izbor (glasanje) :
-
Predsjednika OSO Sarajevo
-
Nadzornog odbora OSO Sarajevo
8. Razno
1. Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
-
Za Predsjedavajućeg Skupštine predložena Korić Vasvija
Usvojeno JEDNOGLASNO
2. Za radno predsjedništvo predloženi su : Ena Čečo Babić, Senad Selimović, Zehra Hamzić
Usvojeno JEDNOGLASNO
3. Za verifikacionu komisiju predloženi su: Omer Hadžić, Muhamed Suljović, Emina Kočo
Usvojeno JEDNOGLASNO
4.
Za zapisničara predložena je Mehmedagić Sabina
Usvojeno JEDNOGLASNO
Verifikaciona komisija je podnijela izvještaj na osnovu kojeg je Skupština mogla pravosnažno donisiti
odluke:ispunjen je kvorum za održavanje IV redovne skupštine OSO DSA jer istoj prisustvuje
četrdesetijedan (41) delegat, a što čini više od dvije trećine (2/3) od ukupno izabranog broja od
četrdesetšest (46) delegata.
Predsjedavajući Skupštine Vasvija Korić zahvaljuje se na ukazanom povjerenju i otvara Skupštinu.
Poziva Direktora Direkcije Sarajevo i goste da se obrate Skupštini OSO DSA.Poslije pozdravnog
obraćanja dir.direkcije Sarajevo gos.Kemala Avdagića, predsjednika OSO DT gos.Fikreta Alića,
sekretara SBHT Senada Hrenevice i predsjednika JOB-a direkcije Sarajevo Kasima Pite. Isti su dali
podršku rukovodstvu OSO DSA i iskazali riječi hvale za dosadašnje njihovo zalaganje i aktivnosti.
Pristupilo se radnom djelu Skupštine.
4. Tačka dnevnog reda "Usvajanje Pravilnika o radu Skupštine OSO Sarajevo "
- jednoglasno usvojen, uz konstataciju Verifikacione komisije.
5. Tačka dnevnog reda "Izvještaj Sindikalnog odbora OSO Sarajevo za mandantni period"
Predsjednik OSO DSA Muhamed Papić podnio je izvještaj o radu Sindikalnog odbora za mandatni
period na koji niko nije imao primjedbi. Isti je dat na usvajanje.
- jednoglasno usvojen, uz konstataciju Verifikacione komisije.
6. Tačka dnevnog reda "Finansijski izvještaj (rasprava/usvajanje)"
- Iz financiskog izvještaja za mandatni period vidi se da se sve radi u skladu sa Pravilnikom o radu
OSO DSA te da nema nikakvih nepravilnosti u radu. Za sve postoje odluke IO OSO DSA. Financiski
izvještaja je dat na raspravu i usvajanje.
- U toku rasprava riječ je dobila Nataša Dretelj delegat
te predložila da se u Tački 5. Finansijski izvještaj mjenja stavka 1. te da se unese podatak zatećenog
stanja odnosno novčani iznos koji je bio na računu OSO DSA u momentu preuzimanja dužnosti novog
rukovodstva i da se navede podatak koliko je postojalo računa u banka na ime OSO DSA.Što je i
jednoglasno prihvaćeno.Ostalih primjedbi na financiski izvjestaj nije bilo te je isti dat na usvajanje.
- jednoglasno usvojen, uz konstataciju Verifikacione komisije.
.7. Tačka dnevnog reda "Izbor (glasanje)"
-
Predsjednika OSO Sarajevo
-
Nadzornog odbora OSO Sarajevo.
Za predsjednika OSO Sararajevo je jednoglasno izabran MUHAMED PAPIĆ, koji je ujedno bio i jedini
predloženi kandidat.
-
Za Nadzorni odbor je predloženo da budu u sastavu:
-
Osmo Subašić
-
Fuad Redžič
-
Armin Crnčević
Svi predloženi su jednoglasno prihvaćeni.
Radno Predsjedništva Skupštine OSO Sarajevo, je predložilo da se oformi Sekcije mladih i Sekcija
žena.
. Pojedini delegati tražili da im se objasni svrha osnivanja i postojanja Sekcije mladih OSO DSA i
Sekcije žena OSO DSA, te im je radno Predsjedništvo objasnilo da u Statutu Sindikata BHT postoje ove
sekcije i da bi ih trebali oformiti. Gdje bi Sekcija mladih imala zadatak da osmisli Pravilnik po kojem
bi se upoznavali s radom Sindikata i sami učestvovali u aktivnostima istih, te bili u stalnom kontaktu s
rukovodstvom sindikata.
Sekcija žena je po riječima Hamzić Zehre trebala postojati iz razloga što je vrlo malo žena zastupljeno
na rukovodećim mjestima, samim tim bi se trebalo oformiti jedna takva sekcija da se pomogne
ženama kao u njihovom daljem afirmisanju kako na radnim zadacima tako i u aktivnom učestvovanju
donošenja važnih odluka u OSO DSA
Za ovaj prijedlog glasalo je "ZA" 38 delegata, jedan"PROTIV" , a dva delegata su bila "SUZDRŽANA"
Predoženo da za Sekciju mladih predsjenik bude Amar Trbović, te članovi Jažić Maid i Tiro Meliha.
Zatim je predloženo da se za Sekciju žena izabere za Predsjednicu Zehra Hamzić, te članovi:
Mehmedagić Sabina, Hodžić Hajrija i Delić Nermina.
Svi predloženi su jednoglasno prihvaćeni.
Na osnovu inicijative CENTRALNOG ODBORA SINDIKATA BH TELECOM – a Sarajevo, SINDIKALNI
ODBOR , na osnovu Člana 29 Pravilnika o radu Osnovne Sindikalne Organizacije DIREKCIJE SARAJEVO,
kao najviše tijelo između dvije Skupštine, u skladu sa svojim ovlašćenjima iz Člana 32 - prati i
poduzima mjere za provođenje Pravilnika , Programskih osnova OSO, provodi odluke i zadatke
donijete na Skupštini, razmatra sve inicijative članstva i donosi odluke o njima , te organizuje
provođenje istih - na osnovu Člana 30 Statuta , a iz razloga djelovanja u ime svojih članova , radi
neposrednog ostvarivanja prava iz Kolektivnog ugovora , Pravilnika i opštih akata OSO-a , dana
20.10.2013. godine, Broj : 2.4-24850-8/10-13 i u skladu sa Članom 36, Stav 1, Alineja 7 ovog
Pravilnika VERIFIKUJE SAGLASNOST CENTRALNOM ODBORU SINDIKATA BH TELECOM Sarajevo, kao
najvišem tijelu između dvije Skupštine , da izvrši sazivanje i organizovanje Vanredne skupštine SBHT,
u skladu sa odredbama Člana 42 Statuta , uz ispunjenje svih uvjeta odnosnih na dnevni red i postupak
sazivanja saglasno Članu 43 Statuta. Sindikalni odbor , s obzirom na odredbe Člana 38 Statuta , i
imajući u vidu broj članova OSO-a, 707, vrši izbor pripadajućeg broja – 24 - delegata – predstavnika
predmetne OSO, za prisustvovanje na Vanrednoj Skupštini u ime ove OSO.
Isti jednoglasno prihvaćen.
U toku Skupštine je uručena Zahvalnica Smajić Harisu, za doprinos u rješavanju zatečenih problema u
KUP-u, te uspješnom i transparentnom radu KUP-a.
Zahvalnica je uručena i Harisu Sijerčiću za uspješan rad u Fondu solidarnosti za donošenje niovog
Pravilnika i domaćinsku brigu o istom.
Povelja OSO DSA je uručena Vasviji Korić, za zalaganje , veliku trud koji je uložila u Sindikat. Koja je
nesebičnom posvećenosti doprinjela da OSO DSA ponovo dobije povjerenje svojih članova, i da se
zajedno s svim članovima bori za njihova prava i da ih uspješno ostvaruje.
Sarajevo, 03.04.2014.
Radno Predsjedništvo:
1.Ena Čečo Babić
_______________
2.Senad Selimović
_______________
3.Zehra Hamzić
_______________
Predsjedavajući:
1. Vasvija Korić __________________
Audio verzija IV Skupštine OSO DSA je sačuvana u Arhivi OSO DSA
Download

Z A P I S N I K - Sindikat BH Telecom OSODSA