f,ş\
T,c.
çnı*çıir<lT, sronnlxaıtl,ıĞı
§por GenelMüdürlüği
\iıdiEj'
\*jJ'
E+i
Say: : 18970779- 774.03 / / lZ325
Konu ı Karate l.Rad.Yard.Ant,Yet.Kursu
I1.I
I.2ol4
TüRKiyE KARATE FEDERAsyoI{U BAşr-A}ILIĞwn
[giı
05ilV2aL4 tarihli ve 2050 sayılı )ıazınız.
20Ia 3nh spor eğitim planrııda yer alan K.arate l.kademe yardımeı antrşnör yetiştirme
19-30
Kasım 2014 tarihleri arasında Federasyonunuzla koordirre içerİsİnde A_okara
hşşu
ilinde açılacaktu.
Kıırsla ılgili duyunıların Federasyonuıuzca yaprlmasınr, söz konuşu hrrsa kahlacak
adaytann kahlma şartlarına uygıIn olarak istenilen belgelerle birlikte eksilaiz olank 19 Kasım
20t4 tarihinde saat 09_00'da Aıkara Marüak Karate A_atrenman spor salonunda hazır
bulurımalaıını ayrıc4 özel eğitim programında yer alan derslerde görevlendirilen öğretİm
elemanlarınrn belirtilen ta"rihlerde kuıt yerinde hazır bulunmalannııı sağlanmaşını rica ederim,
ffiaım^
\ö*ouiıı,ltiatır r.
Spor Eğıİ\pi Dairesi,Başkaıı V.
EKLER:
l. Hatılım Şartlan
2.I{ıut Progtamr
§lllcynın Sım SokakNo:3 Kıt;3 Yçoişehiı /AıIEIE
telefon:falgı
Al.ıİnh[ Bitgl tçin:Erol HÖKE - A.P.KUaaııE-ıııll:
l,/l
,d
86tl
,0[]
E0:9L
tL00
,^0N,rI
19-30
,l
OLA]-I IüARATE
AI,{KARA L,EPPIjAPILACAK
I{ASIM 2014 TARİI{LERİ 4I4şTP_+
I.IilDEMEveıi;ici#rĞ,[o{5tsTmır,ıEKuRsUNAKATILACAKLARDA
ARANil.A}ü şARTLAR
geÇeıli oluP' Milli
mez.ünu olmak, (Bütii,l kadeuıelcr iÇin
tahşil şarh aranmaz,)
vücut veya ahl hastalığı ile maliil, engelli
Görevini devarn]ı yapmailna en_gel olabileeek
go.*t v* zihinsel engelli olmamak,
ffiengi
' sporcularda
b)
"
ohıi
ior-#*şırr*au ise,yut*zcu
seçenek yaptırıtnlara çeT ilmiş veya
c) Tat$iıli sırçlat il; ffi siıref napis çEzasrna
hiıkiıffilsr t,q1, ffi tizçre,6 aydan fazla
aşağıda saylan Ğ* dış*o"-r.-J-9iı*lı
h*ıuti" $iveııliğine karşı suçlat, Aıayasal
hapis veyatıut ,ti'_g;;rş-;i;J* tl.
*oçıo, devl; İp*ı.}1W* *oı* ve cls1lluk,
diiaene vç bu diızerfu işleyişıne ıroş
yasni' joi"narncılık, grbi yuz kızartıcl veya. cinsel
ziInıTAt, irtikip, rüşvet, hıtsızlı\,
dohuu]maalığakarşısuçlar,fuhuş,uyuşturucüveuyancrmadd.eimalveticareti,
içın satıı atma, kabul etrıek veya
kullanrmı, kuılanım:ıı kolaylaştırma }nılıaıımaı<
r.nc, *oçt* veya ı|al_eye fesat kanştılla,
bulundurmak veya şeref ve haysiyeti
r*ı rrrrırg' değerlerini aklarrıq kaÇakÇılık'
ifasına te*ut tanşiila, *oçir, ıçayrratıao*
hükİİ:nlü bııluımamak;
vergi kaçakçılıel ;e hai(§u,mal edinme suçlarından
özelliğine göte iigili
d) En az 18 yaşml doldıırrıuş olmalr ı.avaıyla spor _dallannın
*'
İJ*"*v*Ja bellrlenen yaş sınulamasma ,ıygün olme+lç
,7l,l$g3tad}ıti ve 2145E sayılı Rerui §azete'dş yayımlanan SPor Gerıel Miidtldüğii
e)
Ç')
s9o1 foderasvonlaru'ü disiPlin veYa
#-l#siili:n.İİ*'cİra-fönetm9l,ei iı" o_zgıc
;lr"_k myjıgE uir aetaoa 6 aydan daha fazıa
ceza talimatl*#işr*-roi tiç y,ı içi"d;
yıldarı fazla crza aimamış olrnak.
veyabu stire ıçeisi;* iopırmj" 1
s*h
K1IR§LARINA KATII_ACAKI_ARDAN
YARDIMCI A}ITRENÖR YETİŞTİRME
a) 4 adet vesikalık fotoğraf (orijingl folgffaf
b) Diploma v.ya *;;yoi-lgTffi.*aiu
sııreti_(Spor üenel Miidiiriüğü ilgiıi
i1 Müdiiıliikleti, çalıştığr tesmi kıırumlaf veYa
bitimler_Gerçuı. İİizn":tİçri ve* Spor
noteıce tastik edilecektiı,)
c) Adli Sicil Kaydı Sorgulaması-(aslı)
Ö İ^gl* .aporu (sağlık h:ruluşlanndan)-(astı)
olmadığına dair y,azı_(aslı)
e) Gençlik ııiznetıeİ- sp"r-İivrdtırinğunden Ağza$
fl Niifus ciiadaru fotokopisi
satıip olmak _
Ö l,Danbeigesine adaylar
TRE§ 0001 2009 2120
Halk Bankaşı Aıkara / Yenişehir Şubesi
h\ Rıusa kahlaçak
- a6; 0000 71 hesahına 90,00,-TL, Yatıraçaklardu,
NOT:
Kurs ücteti kursa katılma
yu*tulffinta,.Spor
ha]dn nr kazanan
Genel Müdiidü$i
Eurslarila 7a kişiilen
4
kursiytrler taIafindan
ilgili
hesaba
ıclç;1${TE'kırsu ücreti" olarak yazılacaktu-
aı olduğu ukilitilt
kuts İ PTAL e dile c ehtit,
ffi
BAYR
{İ\
Spo)Eg\ml Dairesi Başkan V,
flno;l***sspr€orlr/rp*_"gitirı'dosyalariindeıı,tuıı1
a:jrcS, Stilrr-* Sım SokakNo; 3 KEt: 3
TEL: (0312)435 09 10/
./7,1
0
L/\J
a(A/'0[l
ıt
VVVL
'
c.uosta: sporceitiın(4sFm. gov,tü,
Yenişehir/ A"\KARA
FAKS: (0312) 435 75 30
[0|9L
İ|0[
,l\ON,rl
trlNDE YAFILACAK OLAN KARATE LKADEME
19_30I{A$IM 2014 TARİI{LERİ ARASINDA AT,{HABj,
YARDTMCI
sAAT
TAİİH
19
Kasım 2014
Çarşamba
20 Kasım 2014
Perşe,rıbe
21 Ifusım 2014
Cıxna
22 Kasım2014
Cı.lmartesi
23 Kasım 2014
Pazar
24 Kasım 2014
pazattesi
25 Kasım 2014
Salı
DE
Ta-.lm ,n14
Çarşamba
27 Kaşım2014
Perşeuıbe
28 Kasım 2014
Cıırna
29 Kasım 2014
cı:gıaıteşi
30 Kasım 2014
Pazar
08.30-12.30
l2.30-13.30
13.30-17.30
08.30-12-30
12-30-13.30
13.30-17.30
nR to-l? tn
1? 10_,lj. j0
11 10-] q_30
10.30_12.30
12.30-13.30
13.30_17.30
08-30_12.30
12-30-13.30
i3.30-17-30
0B.30_12"30
ı2-30-13,30
l3,30-17.30
08.30-12-30
DERs
I{-avıt
ve
Açılş
öEle A-rası
SşorDalı Teknik Taktik
Sııor Dalr Teknik Tsktik
Oğle Araşı
s*, n"lı
Tet<nik Ta]ldİk
Ozel Anterıman EdSlSl
ğle
Aıası
Özel eotttııtan Bİlgİsi
ovııır kurallan Bilsisi
Oğle Arası
Suot Dalı TeknikTaktik
Stor Dalr Teknik Taktik
ğle Affisı
Suor Dgh Teknik Talrtik
ı
5.30_17.30
e}unst ŞAN
HakanALPAY
al
Sporcu Sağlığı
Yrd,Doç.Dr.Neşe ŞAfilN
Yrd, Dtç.Dr.Hakan SUNAY
Yöntqlçri
ğle Arası
SuoraİÖlgme ve Değçrleudirme
Snorda Yönetim ve Ofg!!q44şy94_
snor psikoloiisi
Oğle Aşası
Yrd. Doç.Dr.Hakan SIINAY
Yrd. Doç.Dr. Velittin EALCI
Doç.Dr.Psrıçan BAYAR
Doç.Dt.Pe,doan
l3.30-17.30
Beçeri öğrenirni
08-30-12.30
l2,30_13.30
l3,30_}5 3Q
15.30-17.30
08.30-12.30
l2-30_13.30
Psikorrotot Gelşimi
Teteuek seçitui ve ilkeleri
l3,30_ı9-30
{a
Yrd_Doç.Dr.Nsşç ŞAHIN
S*r
08.30-12,30
12.30"13.30
Canan SANIN
snor Anatomisi
OğltAtası
10_1 5.30
aa
Stot Dalı Teknft Ta]ctik
Sııor Da]ı Tekıik Taktik
t7,30_17.30
08.30-12.30
1? c0-13.30
t
HakaııAIPAY
Oğie Arası
l2.30_i3.30
l
KIJRSUPROGRA\,II
öĞRET1MGöREvLisi
psikomotor Gelisimi
öğ,le Atnsı
Geuel Altenman Bilsisi
Oğle Arası
Geuel Aıtrerıman Biigisi
nt-:CıU.gO I SnorFizvolojisi
12,30-13,30 l Oğle arası
13,30-17.30 | Spor ve Beşlenrıe
BAYAR
Yrd, Doç.Dr, Sürhat MU§]R.Q§IU
Vra. noc.Dr. §iirhat MüN1ROGLU
Ytd. Doç.Dt. Stlrhat MIJNSQğLU
fıoc.Dr- Cennz A]LA],AN
Doc.Dt.Cengiz NLAT,A],I
Yıd- Doç.Dt. Neşe ŞA}IIN
Yrd- Doç.Dr, Nevin GUNDUZ
oLUR
....l.,,l aa14
B6El
,0N
i0l9[ tLOr
,^0N
Ii
Download

Kurs Programı ve Katılım Şartları