Godina 7
InfoBus
Broj 70
Novembar-Decembar 2010. godine
Održane sjednice Skupštine Društva i
Nadzornog odbora
HADŽ 2010.
Uspješno obavljen
Arefat 2010.
Sarajevo 2010.
Uvodnik
AKTIVNOSTI
Sadržaj
InfoBus
Informativni bilten
Centrotrans Eurolines
Godina 7 Broj 70
Novembar/Decembar
2010. godine
Glavni i odgovorni
urednik
mr.sc. Muhamed Šaćiragić
Uređivački odbor:
Babić Mira
Brkić Aida
Čutura Sakib
Osmanović Jasmin
Porča Amerisa
Šehić Avdo
Visković Jelena
DTP: Babić Mira
Adresa:
Sarajevo. Kurta Schorka 14
Telefon: 033 770 800
Fax:
033 770 853
Tiraž: 300
Besplatan primjerak
Štampa: Štamparija Fojnica
elektronska verzija dostupna na:
www.centrotrans.com
2
• IMPRESSUM - SADRŽAJ
• UVODNIK
• SJEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA I
NADZORNOG ODBORA
• HADŽ 2010. - ISPRAČAJ HADŽIJA
• EKSTERNI AUDIT
• IMIS - U ZAVRŠNOJ FAZI
2
3
4
6
12
13
• POSLOVNA SARADNJA CENTROTRANS
EUROLINES-a
14
• MJERENJE ZADOVOLJSTVA PUTNIKA
16
• NABAVKA NOVIH AUTOBUSA
17
• POSLOVANJE DRUŠTVA ZA OKTOBAR
18
• POSLOVANJE POSLOVNIH JEDINICA
MGS/PGS
20
• CENTROTRADE-POVEĆANA PRODAJA
GUMA
21
• PLASTENICI NA AUTOBAZI
22
• TOURSFLY – CENTRALIZOVANA EVIDENCIJA KLIJENATA I PRODAJE
23
• OSMJEH CENTROTRANSA
24
• POHVALE
25
• TURNIR PRIJATELJSTVA
26
• UPOSLENICI NA DRUGAČIJI NAČIN
27
D
vanaestog novembra
održan je nastavak
6. Skupštine Centrotrans Eurolines d.o.o.
koja bi trebala da
bude posljednja skupština Društva u ovom obliku organizovanja.
U toku zasjedanja jednoglasno
su donijete neophodne odluke
potrebne za konačnu transformaciju iz društva sa ograničenom
odgovornošću u dioničarsko
društvo. Pored Odluke o promjeni oblika društva sa ograničenom
odgovornošću u dioničko društvo
usvojen je i Statut Centrotrans –
Eurolines d.d. Odmah nakon
završetka Skupštine, u skladu sa
obavezama koje propisuje Zakon
o privrednim društvima, podnesena je prijava registracionom
sudu. Za očekivati je da se proces preregistracije završi u kraćem roku nego što je to sada bila
praksa.
Ove odluke su od izuzetnog značaja za status i dalje poslovanje
naše Kompanije. Nije potrebno
posebno potsjećati da su zaposlenici i menadžment, prije pet godina, u cilju zaštite interesa i održanja Kompanije donijeli odluku
o prelasku iz dioničarskog društva
u društvo sa ograničenom odgovornošću. Sada znamo da je to
bila ispravna odluka, presudna za
dalji razvoj. Turbolentno tržište
dionica na Sarajevskoj berzi
SASE, o prvoj fazi njegovog formiranja, brojni berzanski mešetari
su iskoristili za stvaranje iskonstruisanih trendova tražnje za vrijednosnim papirima svih emitenata
na ovoj berzi. Istovremeno to je
omogućavalo slobodan ulazak
u strukturu vlasništva bilo kom
pojedincu ili privrednom društvu
izvan Centrotrans-a.
U periodu od prelaska iz d.d. u
d.o.o. prosječni index trgovanja
na Sarajevskoj berzi se kretao
jedno vrijeme uzlaznom linijom
da bi nakon stablizacije tržišta kao
i zbog uticaja svjetske ekonomske
krize taj index bilježio drastičan
pad, tako da su dionice i najprofitabilnijih firmi doživjele pad i
za 3-4 puta od zatečene vrijednosti dionice. Sigurno je da bi taj
trend pratio i naše dionice i toga
su svjesni svi članovi Društva koji
posjeduju udjele/dionice.
Kakve sve negativne posljedice na
poslovanje naše Kompanije može
imati ponovno vraćanje u uslove
slobodne trgovine, u ovom trenutku možemo samo pretpostaviti a na nama je da o svim tim
novim aspektima vodimo računa
sa pažnjom koju smo do sada posvećivali svim važnim pitanjima
vezanim za Centrotrans.
Prije svega, veoma je važno da
što više zaposlenika zadrže u
svom vlasništvu dionice jer je to
najbolji garant stabilnosti firme.
Trebalo bi da i ubuduće dionice Centrotrans-a kupuju njegovi
zaposlenici ili potvrđeni prijatelji Društva. To se ne može više
nikako ograničiti, niti usmjeravati,
ali je važno, da se podrže inicijative za zaštitu interesa dioničara a samim tim i Društva na taj
način što se ne bi trebale nuditi
niti prodavati dionice ispod 44,29
KM po dionici, što predstavlja
prosječnu cijenu trgovanja prije
prelaska u d.o.o. Ovo će biti najbolji način za odbijanje bilo kakvih
mešetara a i omogućiti članovima
Društva i istinskim prijateljima da
i na ovaj način stvaraju ambijent
za produžetak uspješnog poslovanja Centrotrans Eurolines.
m
avgusta i sada se rezimiraju rezultat
ovoga najvažnijeg perioda u poslov
noj godini. Prema prvim analizama
može se dati ocjena o relativnoj uspješnost
prethodne sezone. Naime, i pored približno
dostignutog ostvarenja planiranih veličina u
pogledu fizičkog obima prevoza i prihoda
troškovi poslovanja su neočekivano veći od
planiranih i probijeni su za cca 5% što je po
kvarilo ukupne efekte u ovoj sezoni. Iz tih ra
zloga
planirana
dobit,
od koje
zavisi i
poslova
nje do
kraja go
dine,
je manja
za cca
10%.
Pored
ovih eko
nomskih ana
liza,
potrebno
j
e
napravit
kritički
osvrt na
drugi aspek
mr.sc.Muhamed Šaćiragić naših
po
slov
nih aktivnosti a to su kvalitet usluge i razvojn
projekti. Najvažniji projekat, koji godinama
strpljivo, filigranski gradimo je zakoniti ulazak
na tržište na užem dijelu Kantona Sarajevo
Otpori, opstrukcije i nezakonito onemogu
ćavanje rada prisutni su dvadesetak godina
mnogi bi se do sada umorili i odustali. Među
tim, iako idemo trnovitim i dugačkim ali za
konitim putem, smatram da ovu priču polako
privodimo kraju. U našim rukama je oko 50
konačnih i izvršnih dokumenata zvaničnih dr
žavnih organa kojima se potvrđuje naše pravo
i utvrđuje kontinuitet nezakoniti radnji Vlade
Kantona Sarajevo i njihovog javnog operatera
u gradskom saobraćaju. Smatramo da je ar
senal raznih oblika izigravanja propisa i izvr
davanja provođenja sudskih presuda, naredb
i rješenja nadležnih organa prilično iscrpljen
i da se mora raditi na konačnom rješavanju
pitanja funkcionisanja javnog prevoza u Kan
tonu Sarajevo. Iako stidljivo i neinventivno u
ovom procesu se polako uključuju i Skupština
i Vlada Kantona Sarajevo koji su već usvojil
Analizu o stanju o oblasti javnog gradskog sa
obraćaja sa konkretnim mjerama za prevazila
ženje toga stanja.
Za pohvalu je da naša druga, najvažnija dje
latnost – turizam, dobiva svoj zamah i po
tvrdu kvaliteta na tržištu. U toku je postupak
registracije posebne kćerke firme koja će se
baviti ovom djelatnošću.
3InfoBus
D
ana 12.11.2010. godine,
održana je prva sjednica
novoizabranog Nadzornog
odbora Društva.
Na sjednici je razmatran sljedeći:
DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora
2. Informacija o poslovanju Društva za mjesec oktobar 2010. godine
3. Informacija o aktivnostima za
kupoprodaju udjela članova Društva
Najveća rasprava i zanimanje članova Nadzornog odbora pobudila
je informacija o poslovanju za oktobar, odnosno prvih deset mjeseci
ove godine.
O poslovanju Društva prisutne je
informisao Lončarić Edin, Izvršni direktor Zajedničkih funkcija uz video
prezentaciju. Istakao je da je ostvaren gubitak cca 30.000,00 KM, ali
je poslovni rezultat za 600.000,00
KM bolji u odnosu na prethodnu
godinu , što se može smatrati kao
zadovoljavajući rezultat.
Planske veličine, zbog poskupljenja
goriva koji je po litri skuplji čak za
0,32 feninga u odnosu na prošlu
godinu nisu ostvarene. Bojazan od
daljeg povećanja cijena goriva je
konstantno prisutna i zabrinjavajuća. Međutim postoji objektivna mogućnost završetka poslovne godine
pozitivno, jer se očekuje povećan
stepen naplate potraživanja, kao i
povećan prihod naročito u drugoj
polovini decembra kada se zbog
ukidanja viznog režima i nastupajućih praznika očekuje povećan
priliv putnika.
Nakon prezentacije po navedenoj
tačci, konstatovano je da je stanje
zadovoljavajuće s obzirom na okru-
InfoBus
4
Sjednica Nadzornog odbora
ženje, neuređeno tržište sa bezbroj
nelegalnih prevoznika, nepoštivanje zakonskih procedura, neprovođenja odluka i presuda sudskih
organa, prisutne recesije i niz drugih elemenata na koje Centrotrans
ne može uticati.
Generalni direktor je prisutne informisao da je po pitanju treće tačke nađeno rješenje da se udovolji
i otkupi paket udjela koji su ponudili članovi Društva, ali u visini
65% ponuđenog paketa jer za veći
postotak otkupa nema sredstava.
Otkup je moguće izvršiti nakon
izlaska na berzu iz razloga što nije
moguće bilo kakve registracije na
sudu izvršiti prije nego se donese
Odluka o promjeni oblika Društva
sa ograničenom odgovornošću u
dioničko Društvo. Članovi Društva
koji su izrazili želju za otkup ponuđenih udjela sklopit će Predugovor
pojedinačno sa svakim ponuđačem o otkupu udjela po dostavljenoj ponudi ponuđača, uz punomoć
advokata, nakon čega će se putem
brokerske kuće sklopiti ugovor i izvršiti isplata.
Dana 12.11.2010. godine održan
je nastavak Šeste Skupštine Društva na kojoj su razmatrane sljedeće
tačke dnevnog reda:
8. Razmatranje i usvajanje Odluke
o promjeni oblika Društva sa ograničenom odgovornošću u dioničko Društvo
9. Razmatranje i usvajanje Statuta
Centrotrans – Eurolines d.d.
S obzirom da je na prvom dijelu
Šeste
Skupštine
održane
01.10.2010. godine, izabran
predsjednik, zapisničar i ovjerivači,
na Skupštini nije bilo potrebe ponovno vršiti izbor.
Nastavkom Skupštine je predsjedavao mr. sc. Muhamed Šaćiragić
– predsjednik. Odbor za glasanje
u sastavu Tokmo Adnan, Karić
Hajrudin i Čutura Sakib, svojim
Izvještajem konstatovao je da su
na Skupštini prisutna 24 člana, od
čega 16 lično ili zastupnika članova Društva, a 8 članova je glasalo
u odsutnosti, pismenim putem. Na
osnovu prijava prisutnih članova i članova u odsutnosti, Odbor
je konstatovao da je na Skupštini zastupljeno 7.589.1400,00
KM ili 89,15678%, od ukupno
8.512.128,80 KM od visine ugovorenog kapitala članova Društva,
što predstavlja potreban broj zastupljenog kapitala članova Društva
za donošenje pravno valjanih odluka.
S obzirom da su tačke 8. i 9. vezane predloženo je da se izlaganje
po istim obavi zajedno. Po pitanju
osme i devete tačke dnevnog reda
prisutne je informisala Ekić Mirha,
sekretar Društva i to pročitavši pismenu informaciju.
Stupanjem na snagu Zakona o
izmjenama i dopunama zakona
o privrednim društvima (Sl. novine FBiH broj 84/08), u skladu sa
članom 20. i 26. navedenog zakona, neophodno je izvršiti promjenu
oblika Društva sa ograničenom
odgovornošću u dioničko Društvo,
jer Društvo Centrotrans Eurolines
d.o.o., ispunjava uslove iz navedenih članova Zakona o izmjenama
i dopunama (više od 40 članova
društva i osnovni kapital veći od
4.000.000,00 KM).
U tom smislu je Menadžment sa
Nadzornim odborom pokrenuo
aktivnosti na usvajanju odluka i
akata potrebnih za promjenu oblika Društva.
U skladu sa članom 64. i 65. Zakona o privrednim društvima Uprava
i Nadzorni odbor su na sjednici od
17.08.2010. godine, usvojili Plan
reorganizacije Centrotrans Eurolines-a iz Društva sa ograničenom
odgovornošću u dioničko Društvo
sa pozitivnim mišljenjem Neovisnog revizora Društva o Planu reorganizacije.
Nadzorni odbor je na istoj sjednici
donio Odluku o namjeravanoj reorganizaciji, koja je u skladu sa Zakonom objavljena u dnevnom listu
TEMA BROJA
Učesnici Skupštine Društva
„Dnevni avaz“, dana 29.08.2010.
godine, 30 dana prije održavanja
Skupštine.
Na osnovu provedenih prethodnih
aktivnosti Nadzorni odbor je utvrdio prijedlog Odluke o promjeni
oblika Društva sa ograničenom
odgovornošću u dioničko Društvo
i prijedlog akta Statuta Centrotrans
– Eurolines d.d.
Odluka o promjeni oblika Društva
sa ograničenom odgovornošću sadrži osnovni kapital, naziv, sjedište,
promjenu udjela u dionice, organe
upravljanja i mandat organa Uprave i Nadzornog odbora koji će trajati do isteka mandata na koji su
izabrani. U skladu sa zakonom o
izmjenama i dopunama u privrednim društvima organ upravljanja u
d.d. je i Odbor za reviziju. Sva druga pitanja vezana za Status i poslovanje dioničkog Društva regulisana
su Statutom Centrotrans – Eurolines d.d. usklađen sa Zakonom o
privrednim društavima.
Članom 20. Odluke o promjeni
oblika Društva iz praktičnih razloga ovlašćuje se Nadzorni odbor da
može poduzeti sve pravne i faktičke
radnje za promjenu oblika Društva
u skladu sa Odlukom o promjeni,
Statutom i opštim aktima, kako bi
se u što kraćem vremenskom periodu izvršila registracija promjene
oblika Društva u registru privrednih
subjekata Općinskog suda Sarajeva.
Vezano za promjenu oblika Društva, Registarskom sudu je u zakonskom roku podnesena prijava za
promjenu oblika.
Nakon diskusija putem glasačkih
listića, Predsjednik je dao na glasanje Odluku o promjeni oblika Društva sa ograničenom odgovornošću
u dioničko Društvo, kao i Odluku
o usvajanju Statuta Centrotrans –
Eurolines d.d.
Nakon glasanja Odbor za glasanje
je predočio rezultate i to:
Odluka o promjeni oblika Društva
sa ograničenom odgovornošću u
dioničko Društvo i Odluka o usvajanju Statuta Centrotrans – Eurolines d.d, jednoglasno je usvojena
od strane prisutnih članova – zastupnika članova Društva.
Tekst : Porča Amerisa
TEMA BROJA
Održane sjednice
Nadzornog odbora i
Skupštine Društva
InfoBus
5
AKTIVNOSTI
AKTIVNOSTI
AKTIVNOSTI
AKTIVNOSTI
Hadž 2010.
Uspješno obavljen
Banji, Srbija. Tradicionalni susret radnika i vozača Drumarijada odrđan je od 17
Smotra posade i autobusa za ovogodišnji Hadž
Tuzle i jedan autobus Autoprevoz
Bus iz Mostara.
Sveti put do Medine
Ključna mjesta hodočašća u Mekki
P
utovanje predstavlja jednu
od najstarijih formi i oblika
traženja istine, ljudske potrebe i cilja njegova života.
Putovanje je škola, učenje, cilj i potvrda osobnosti ljudske vrste.
Poštujući temeljne vrijednosti značenja Hadža za sve vjernike muslimanske vjeroispovijesti, razumljiva
je odgovornost i zadovoljstvo koje
pripada Centrotrans Eurolines-u
kao vodećem prijevozniku, koji svojom profesionalnošću doprinosi da
ovaj uzvišeni čin bude obavljen na
zadovoljavajući način. Među rijetkim smo kompanijama koje mogu
izvršiti ovako složen posao, jer sa
svojim izuzetno komfornim autobusima i visokokvalitetnim kadrovima
imamo višegodišnje iskustvo u prijevozu hodočasnika u Meku.
Članovima konzorcija, Centrotrans
Eurolines, Autoprevoz Bus Mostar i
Transturist Tuzla je i ove 1431.h.g
od strane Rijaseta islamske zajedniInfoBus
6
ce u Bosni i Hercegovini ukazano
povjerenje za prijevoz vjernika na
Hadž. Prema ustaljenoj proceduri
Uprava društva je pripremila i vodila sve aktivnosti oko priprema
za Hadž. Za vođu puta određen je
Kerla Ibrahim, Izvršni direktor Tehničke funkcije.
Blagovremeno se krenulo sa pripremama vozila i posade za ovaj, skoro 11.000 kilometara, daleki put.
Smotra vozila i posade je obavljena
na Auto bazi Centrotrans Eurolinesa
dana 23.10.2010. godine. Odgovorni rukovodilac Centroservisa je
u pisanoj formi dostavio obavljene
radove na spomenutim autobusima, što je preduslov za nesmetano
obavljanje prijevoza hadžija. Prisutnim su se obratili mr.sc. Muhamed
Šaćiragić, predsjednik Nadzornog
odbora Centrotrans Eurolinesa,
Kerla Ibrahim Izvršni direktor Tehničke funkcije i vođa putovanja na
Hadž, Nedžad Siočić direktor kompanije Transturist Tuzla kao i Safet
Karahmetović glavni vodič hadžija
koji putuju kopnom. Oni su naglasili ogroman značaj i odgovornost
koju ima svaki član posade na
ovom izuzetno važnom putovanju.
Prevashodno, naglašena je obaveza
svakog člana za poštivanje kodeksa ponašanja koje je obavezujuće
za ovakva putovanja, iskazivanje
zajedništva voznog osoblja i maksimalno zalaganje koje će obezbjediti mirno i dostojanstveno putovanje za svakog učesnika Hadža. Na
bazi iskustva iz prethodnih godine,
ove godine su organizovana dva
konvoja autobusa koji su prijevoz
obavljali u odvojenim terminima sa
razlikom od jednog dana. Prvi konvoj od ukupno pet autobusa krenuo je dana 26.10.2010. godine
dok je drugi konvoj je krenuo dana
27.10.2010. godine ispred Džamije Kralj Fahd u 11:00 sati. Dakle,
na Hadž 2010. godine krenulo je
ukupno sedam autobusa Centrotrans Eurolinesa, tri Transturista iz
Tuzlanski konvoj predvodio je ID
Tehničke funkcije i vođa konvoja
Ibrahim Kerla, a posadu su činili:
Autobus broj 1. Hodžić Senad i Karamustafić Mirza
Autobus broj 2. Smajić Sead i Memišević Mirsad
Autobus broj 3. Zahirović Mirsad i
Jaganjac Mirsad
Autobus broj 4. Smajić Omer i Jahić Čazim
Autobus broj 5. Adrović Ramiz i
Zuko Mehemed i kao tehnička podrška u ovom konvoju je putovao
Rovčanin Senad.
Na čelu drugog konvoja bio je
glavni vodič hadžija koji putuju kopnenim putem Nazif ef. Garib, sa
posadom koju su činili
Autobus broj 6. Himzo Devedžija i
Jusuf Pozder
Autobus broj 7. Čomor Ibro i Fejzić
Izet
Autobus broj 8. Muratović Nedžad i
Memišević Sejad
Autobus broj 9. Omerović Sarija i
Hasanović Mevludin
Autobus broj 10. Mušanović Izet i
Kazić Mirzet
Autobus broj 11. Meša Fikret i Palalija Dino i tehnička podrška Kadrispahić Fadil.
Nakon putovanja kroz Srbiju, Ma-
kedoniju i Grčku konvoj sa hadžijama je stigao u Tursku, grad Istanbul, gdje su se zadržali dvije noći.
Tokom boravka u Istanbulu hadžije
su obilazile grad i znamenitosti, kojom prilikom su organizovane i posjete džamijama. Vozači su to vrijeme iskoristili za pregled, čišćenje i
pripremanje autobusa za nastavak
putovanja.
U subotu, 30. oktobra na putu prema Mersinu, konvoj se zaustavio i u
gradu Tarsus gdje se nalazi poznata pećina Ashabul Kahfi. Pećina je
tri sata. Inače, granični prijelazi ulaza i izlaza iz Sirije su najteži granični
prijelazi na ovom putovanju, jedan
od razloga je i to da Sirija nije priznala državnost Bosne i Hercegovine. Autobusi sa hadžijama Siriju su
prešli za šest sati, a na granicu sa
Jordanom konvoji su stigli 01. novembra. Nakon završene procedure, koja je na ovoj granici, za naše
građane pojednostavljena, konvoj
je krenuo prema Ammanu gdje je
bilo organizovano noćenje.
Interesantno je spomenuti da je
hadžijama po polasku iz Ammana,
u gradu M’an, organizovan
doček
od strane lokalnog
stanovništva koji su
svoje goste počastili
raznim napitcima.
Nakon noćenja u
Ammanu, 03. novembra hadžije su
krenule prema granici Saudijske Arabije. Iako su vozači
Pećina Ashabul Kahfi
bili spremni na gužve
poznata i kao „Pećina tri spavača“.
koje
svake
godine
vladaju na ovoj
Naime, u Kur’anu stoji da su se u
granici,
konvoj
je
nakon
četiri sata
pećinu sakrila tri mlada muslimana
sa
granice
krenuo
ka
Medini.
kako bi spasili vjeru i život od rimskog kralja. Kako bi ih spasio Allah Sa granice Saudijske Arabije do
dž.š. je učinio da prespavaju 309 Medine je 14 sati putovanja, a vegodina.
ćina puta je kroz nenaseljena poIz Mersina se krenulo 31.oktobra u dručja, odnosno pustinju. Za razlijutarnjim satima, a na granicu sa ku od prvih putovanja kroz pustinju
Jordanom konvoj je stigao u 17.00 koje je Centrotrans obavljao dalesati. Izlaz iz Turske je prošao bez kih šezdesetih godina prošlog vijeproblema ali je ulaz u Siriju trajao ka, kada nije bilo modernih puteva
Tekst : Aida Smajić, Babić Mira, Fišo Mujo
Hadž kao peta temeljna islamska dužnost propisana je desete godine po Hidžri i predstavlja
vrhunac, krunu u ibadetu. On zapravo u sebi objedinjuje tjelesnu i materijalnu vrstu ibadeta, a
radi tog je propisan da se obavi bar jedanput u životu vjernika. Obavljajući Hadž, vjernik zapravo
potvrđuje dosljednost izvršavanja prethodnih islamskih temelja, šarta. Hadž kao i svaki drugi vid
ibadeta sadrži u sebi veličanje i slavljenje Allaha, dž.š., čistoću duše, praštanje grijeha, očuvanje
vjerske dosljednosti i ličnosti na način kojim je Allah zadovoljan.
Sam put zove se hadžiluk, a hodočasnik hadžija.
InfoBus
7
i gdje su se autobusi zaglavljivali u
pijesku danas sve izgleda drugačije. Interesantno je da nanose pijeska po auto putevima čiste bageri
koji dežuraju uz puteve, baš kao da
je snijeg.
Deset kilometara za devet sati
Po dolasku u Medinu 04. novembra hadžije su smještene u hotele i
osmodnevni ibadeti su počeli. Boravak u Medini je lakši dio obavljanja Hadža. Iako za Medinu nisu
vezani obredi Hadža i Umre, ljudi
uglavnom koriste priliku da posjete mjesto Poslanikove, a.s., hidžre,
grad čiji stanovnici su umnogome
doprinijeli da misija islama uspije,
jer su mu pružili utočište kad je zajedno s muslimanima prognan iz
Meke. U Medini se nalazi i mezar
Allahova poslanika koji je danas u
sklopu grandiozne džamije te brojna historijska mjesta kao što su već
spomenuta Poslanikova džamija,
džamije Kuba i Kibletejn te brda
Uhud i Bedr gdje su se odvijale
najvažnije bitke u historiji Islama.
Nakon priprema hadžija u hotelu,
odnosno oblačenja ihrama 10.
novembra konvoji sa hadžijama su
krenuli put Mikata koji se ne smije
preći, a da se prethodno ne zanijeti Umra ili Hadž. Ihram je odjeća
koju svaki hadžija oblači na Mikatu. To su bijeli peškiri koji ne smiju
biti šivani i ne smiju se koristiti nikakvi mirisi. Ihram obavezuje hadžiju na poseban odnos prema ljudima, životinjama, biljkama i svemu
drugom. Naprosto, ihramima se
ograničava uobičajena vjernička
sloboda na tim mjestima i u tim
mjesecima.
Put od Medine do Meke dug je
400 km ali naši autobusi putuju
čak 14 sati jer na ovom putu nalazi se dosta kontrolnih tačaka koje
su postavljene radi kontrole broja
hadžija koji ulaze u Meku. Nakon
što su hadžije obavile umranski Sajj
vratile su se u hotel gdje su skrati-
li kosu i skinuli ihrame. Ihrami se
ponovo oblače pred polazak na
Arefat.
U ranim jutarnjim satima autobusi
sa našim hadžijama su krenuli prema Arefatu. Božiji poslanik Muhamed a.s. je rekao „ Arefat je Hadž,
ko nije bio na Arefatu kao da nije
bio na Hadžu“. Interesantna je činjenica da sve hadžije, a kojih je i
ove godine bilo preko 2,5 miliona,
uspiju stati na brdo Arefat na kojem
moraju biti najkasnije jednu minutu
do podne pa sve do akšama.
Nakon Arefata, hadžije su krenule
prema Muzdelifi gdje su proveli vrijeme od akšama pa sve do sabahskog doba. Obzirom da je odlazak, boravak i povratak sa Arefata
dio puta gdje se vozači suočavaju
sa ogromnim gužvama i zastojima potrebno se dobro pripremiti.
U povratku sa Arefata konvoj je
prelazio 10 kilometara čak devet
sati i to u ogromnoj gužvi. Bitno je
napomenuti da ni jedno vozilo nije
Hadžije na Arefatu
InfoBus
8
AKTIVNOSTI
Suncobrani pred Poslanikovom džamijom u Medini
bilo oštećeno. Ako uzmemo u obzir činjenicu da policija Saudijske
Arabije ne prima prijave za sudar
ili oštećenje vozila osim u slučaju
smrtnog slučaja, „provlačenje“ autobusa kroz ovu gužvu još je jedan
od dokaza profesionalizma i dugogodišnjeg iskustva vozača Centrotrans Eurolinesa.
Nakon Muzdalife jedan autobus sa
bolesnim i nemoćnim hadžijama
je krenuo prema hotelu dok su se
ostale hadžije uputile prema Mini
gdje se kamenčićima, koji se prethodno skupljaju, gađaju šejtani.
Ono što je posebno impresioniralo
sve hadžije je najveći, ikada izgrađeni sat, a koji gleda na sve četiri
strane svijeta i prečnika je 43 metra na svakoj strani. Toranj sa satom izgrađen je po naredbi kralja
Abdulaha bin Abdlulaziza Al-Sauda, a projektovali su ga švicarski i
njemački inženjeri i koštao je čak
800 miliona dolara. Nalazi se na
visokom neboderu koji je sa skoro
600 metara druga najviša zgrada
na svijetu.
Ostalo vrijeme na Hadžu provodi
se u ibadetima i obilascima, a pred
sami povratak se obavi i oproštajni
Tavaf.
U jutarnjim satima, 22. i 23. novembra, konvoji od 11 autobusa
krenuli su iz Meke za Amman gdje
su prenoćili i odmorili te krenuli put
Bosne i Hercegovine.
Povratak u Sarajevo
Na osam mjesta u Kur’anu časnom
Allah dž.š. nas poziva da putujemo
svijetom.
Na povratku za BiH konvoj je svratio u Nevšehir, Konju i naravno
Istanbul gdje su hadžije imale obezbjeđen smještaj, a vozači su za to
vrijeme mogli odmoriti od napornih vožnji i pripremiti autobuse za
nastavak putovanja.
Iz razgovora sa vozačima i nekim
hadžijama možemo zaključiti da je
i ovogodišnji Hadž obilježila dobra
organizacija, kako od strane Centrotransa tako i Rijaseta IZ, dobro
raspoloženje i prije svega dobro
zdravlje hadžija ali i posade. Također, interesantno je napomenuti
da je ove godine bilo moguće pra-
titi GPS pozicije konvoja autobusa
kojim su putovale hadžije. Osim
toga, bila je uspostavljena i Skype
komunikacija tako da je veza sa
hadžijama i posadom bila moguća
24 sata dnevno.
Nakon 34 dana, skoro 11 000 kilometara, dana 28.11.2010. godine konvoj autobusa sa hadžijama je uspješno stigao u Sarajevo,
po planiranom vremenu i bez većih
zastoja.
Svi problemi, gužve i umor od puta
tog momenta više nisu bili važni,
bio je važan stisak ruke i zahvala
putnika – hadžije i od tog dana prijatelja.
Utisci sa Hadža
Svaki put kada se planira obavljanje prijevoza na Hadž postavljaju
se dosta visoki kriteriji koje moraju
ispunjavati i posade i vozila. Imajući u vidu o kakvom putovanju se
radi, koja je struktura putnika i kakve reference se stiču ako se posao
odradi na najbolji mogući način,
sve se podredi cilju da se ispune
očekivanja odgovornih iz Ureda
za Hadž, i samih putnika - hadži-
Tekst : Aida Smajić
AKTIVNOSTI
Hadž 2010.
Uspješno obavljen
InfoBus
9
Najveći sat na svijetu
ja. Prema riječima Izvršnog direktora Zajedničkih funkcija Ibrahima
Kerle, sve teškoće puta i problemi
zaborave se onog momenta kada
svaki hadžija preuzme svoje stvari iz
autobusa na povratku i uz osmjeh
se zahvali za sve što je učinjeno za
njih u toku putovanja. „Tek onda
znamo da smo uspjeli i da sa sigurnošću možemo očekivati da isti
posao radimo i naredne godine.
Mi ovaj posao radimo dosta rutinski, imajući u vidu ogromno iskustvo koje imamo u obavljanju ovog
prijevoza, ali i pored toga, svakom
detalju pridajemo izuzetnu važnost.
Tako ću ovaj put izdvojiti nekoliko
uposlenika koji su zaista radili svoj
posao za svaku pohvalu. Tu prije
svega mislim na Rovčanin Senada iz službe održavanja, te Meša
Fikreta koji je bio vozač pratećeg
autobusa, ali ujedno radio i poslove automehaničara, što se pokazalo izuzetno produktivnim potezom jer je Meša blagovremeno
InfoBus
10
AKTIVNOSTI
radio i poslove vodiča drugog konvoja. Ove godine je to bio dosta
zamoran posao za Fadila, imajući
u vidu činjenicu da su konvoji fizički bili odvojeni 24 sata. Što se
tiče voznog osoblja, praktično mi
je neizvodljivo izdvojiti bilo kojeg
vozača, svi su bili na visini zadatka
i u svakom momentu izvršavali sve
svoje obaveze. Sa aspekta vodiča i
problema koje ja rješavam u toku
putovanja, posebno se zahvaljujem
svim vozačima sva tri prijevoznika,
uočavao i otklanjao sitne kvarove
u drugom konvoju. Ne mogu izostaviti ni Kadrispahić Fadila, koji je
pored svojih poslova u održavanju,
Parking u Arefatu
Džamija Muhammeda A.S, Medina
jer redovne upute koje sam davao
u toku putovanja,
praktično su izvršavali prije nego su
ih i dobijali. Sabur
- strpljenje je magična riječ u životu
inače, a na ovom
putu ta riječ znači
DOBRO obavljen
posao“, rekao je u
razgovoru za Info
Bus Kerla Ibrahim,
vođa puta.
Za svako putovanje najbitnije je
strpljenje, to je ono čega je naše
osoblje imalo na pretek. Iskustvo i
dobra priprema učinili su ovaj put
jednim od najboljih u historiji prijevoza hadžija. Prema riječima Himze Devedžije, samo sabur i iskustvo
naših vozača može rezultirati da
ovako zahtjevno putovanje prođe u
najboljem redu. Iako svaki autobus
ima i vodiča u ime Rijaseta IZ, putnici se najviše obraćaju vozačima,
vozači su ti koji moraju na svoje
putnike prenijeti osjećaj sigurnosti
i povjerenja. Prema riječima Fadila
Kadrispahića najbitnije je da je posada autobusa, zajedno sa tehničkom podrškom uspijevala na vrijeme rješavati sve trenutne defekte, a
da putnici hadžije nisu mogli ništa
primijetiti.
Pozitivne utiske sa putovanja prenio nam je i Rovčanin Senad koji
je bio zadužen za ispravnost Tuzlanskog konvoja. „Tek nakon povratka u Sarajevo mogli smo sebi
dozvoliti da se opustimo i da nam
se utisci slegnu. Bila je velika čast
pratiti ovaj konvoj na svetom putu
i biti na usluzi putnicima – hadžijama. Na kraju mogu reći da je ovo
putovanje prošlo u najboljem redu
i što je najbitnije svi putnici, posada
i autobusi su stigli u Bosnu i Hercegovinu zdravi i čitavi.“ Bitno je
naglasiti i da su svi članovi posada
obavili svetu dužnost Hadža koja
je za njih predstavljala veliki izazov
obzirom da su oni na put krenuli
sa dva „nijeta“ - sigurno prevesti
punike – hadžije i obaviti dužnost
Hadža.
Kao i svake godine, pored autobusa sa hadžijama, šalje se i jedan
dodatni prazni autobus da bi u slučaju kvara hadžije mogli nastaviti
putovanje bez zastoja. Ove godine ta se odluka pokazala opravdanom. Naime, prilikom povratka
drugog konvoja desio se manji
defekt na autobusu broj 10 tako
da su putnici odmah bili prebačeni
u rezervni autobus broj 11. Kako
nam je rekao Meša Fikret, vozač
praznog autobusa, svi punici su
prebačeni u najkraćem mogućem
roku i autobus je nastavio svoj put
u konvoju bez dužeg zadržavanja.
„Ovaj kvar nije bio velik ali je autobus morao ostati u Grčkoj do
jutra kada su nabavljeni rezervni
dijelovi i autobus je već slijedećeg
jutra bio u Sarajevu. Najvažnije je
da hadžije nisu morale čekati popravku autobusa i da je sve završeno na najbolji mogući način“.
Poslanik a.s. kaže u jednom hadisu
“Putovanje su iskrice džehenema”
ovim citatom se može opisati i težina puta na Hadž. Devet dana u
odlasku i osam dana u povratku
provedenih u autobusima znači
da su oni bili ne samo prijevozna
sredstva već i kuhinja i dnevna i
spavaća soba. Ovaj hadis i ova informacija, najbolje govore o ovom
poslu. I što je najvažnije, posao je
uspješno obavljen. Prema riječima
Ibrahima Kerle postoji pismena
zahvalnost ljudi iz Ureda za Hadž
Rijaseta IZ BiH, a vrlo brzo slijede
sastanci između rukovodstva Ureda
i rukovodstva Centrotrans Eurolinesa kada će se utvrditi svi detalji prijevoza i eventualne primjedbe, te
ugovoriti prijevoz za Hadž 2011.
Tekst : Aida Smajić
AKTIVNOSTI
Hadž 2010.
Uspješno obavljen
Mekka
InfoBus
11
IMIS
integrisanog sistema upravljanja
(ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004)
u završnoj fazi
AKTIVNOSTI
AKTIVNOSTI
AKTIVNOSTI
AKTIVNOSTI
Eksterni audit
Banji, Srbija. Tradicionalni susret radnika i vozača Drumarijada odrđan je od 17
U daljoj proceduri CentrotransEurolines će dobiti pismene izvještaje o nalazima recertifikacijskog i
nadzornoga audita koji će obavezno sadržati i određene preporuke
za buduća unaprjeđenja sistema
upravljanja u našem Društvu. Takođe ćemo dobiti nove certifikate
za uvedeni i primijenjeni Sistem
upravljanja kvalitetom koji je u
potpunosti usklađen sa zahtjevima
ISO 9001:2008
Tekst : Nenad Miković
Predstavnici Audit timova DQS-BHCERT-a
InfoBus
12
S
hodno propisanoj metodologiji i prihvaćenim obavezama, dana 22. i 23.11.2010.
godine certifikacijska kuća DQSBHCERT je izvršila recertifikacijski
audit primjene Sistema upravljanja kvalitetom koji je usklađen sa
zahtjevima novog standarda ISO
9001:2008 i nadzorni audit nad
primjenom uvedenog (i usklađenog) Sistema upravljanja okolinom
ISO 14001:2004 u CentrotransEurolines.
Provjera primjene dokumentiranih
procesa izvršena je u svim organizacionim dijelovima Društva (izuzev
vanjskih PJ), a praktično je obuhvatila sve radne i menadžment procese koji egzistiraju u Društvu. Prema
izjavama auditora, posebna pažnja
je posvećena menadžment procesima, procesima podrške sistemu
upravljanja (mjerenjima, analizi i
poboljšanjima), te svim glavnim i
pratećim procesima CentrotransEurolines.
Audit timovima DQS-BHCERT-a
koje je predvodio Gosp. Čengić Derviš su prezentirani dokazi
o primjeni i provođenju Sistema
upravljanja u Društvu shodno dokumentiranim procedurama i radnim uputstvima, te su prezentirana
sva poboljšanja u Sistemu koja
su nastala u periodu poslije prošlogodišnjeg nadzornoga audita.
Evidentirano je 14 dokumentiranih
poboljšanja i unapređenja Sistema
koja su po svojoj strukturi predstavljala izmjenu / usklađivanje postojeće i izradu, odnosno uvođenje
potpuno nove procesne i sistemske
dokumentacije (40 Procedura, 7
Radnih uputstava, 113 Obrazaca, 2 Poslovnika i 2 “Politike”) sa
punom primjenom u praksi. Osim
toga, posebni naglasak je bio na
poduzimanju i provođenju preventivnih i korektivnih mjera koje su
svojevrstan parametar za ocjenjivanje uspješnosti provedbe Sistema
upravljanja u svakoj organizaciji.
Uz dokumente, analize i izvještaje o
provedenim mjerenjima zadovoljstva kupaca/korisnika usluga kao i
identificiranih okolinskih aspekata,
te punoj implementaciji niza aktivnosti u svakodnevnim redovnim
radnim procesima, CentrotransEurolines je dokazao da se uvedeni integrisani Sistem upravljanja u
potpunosti primjenjuje, usavršava
i oblikuje prema karakterističnim
radnim procesima prateći usvojenu
dinamiku i tehnološki razvoj Društva.
Na završnom sastanku kojem su
prisustvovali članovi Uprave i Rukovodioci svih organizacionih
dijelova Društva, glavni auditor
DQS-BHCERT u svom usmenom
zadovoljni, što je upravo i osnovna postavka na kojoj su nastali
ISO standardi. Ovo posebno treba
imati u vidu kada se uzmu u obzir
negativne ocjene našeg (internog)
audita u pojedinim organizacionim
dijelovima Društva gdje su poduzete i samo djelimično provedene
propisane korektivne mjere. Na
ovoj činjenici, svoje izlaganje na
završnom sastanku, temeljio je i
Generalni direktor.
Pokazali smo i dokazali da jedan
istinski suvremeni pristup upravljanja menadžment procesima mora
polučiti pozitivne rezultate ne samo
u poslovnom segmentu nego i na
globalnom planu uključujući i zaštitu okoline
i
okruženja
u kojemu živimo, a to
danas u svijetu
predstavlja strateški cilj broj jedan.
Definitivno, uvođenje i primjena
ISO standarda
u Društvu je veoma značajan
strateški pomak
koji je u mnogim
radnim i tehnološkim procesima
osigurao sisteISO 14001:2004
matičnost
i
generalno poboljšao kvastandarda ISO 9001:2008. Na litet realizacije procesa. Iz tih rakraju, mora se konstatirati:
zloga, u budućnosti ne smijemo
Integrisani Sistem upravljanja (kva- “zatvarati oči” na ignorisantskom
litetom i okolinom) je definitivno odnosu prema proceduralnim raduspješno održan u Centrotrans-Eu- njama propisanim ISO standarrolines ali ma koliko bili dosljed- dima koji je prisutan u pojedinim
ni u njegovoj primjeni, nikada ne organizacionim dijelovima Društva
smijemo biti u potpunosti time i za što su najodgovorniji Rukovodioci tih dijelova.
K
ao rezultat aktivnosti oko
implementacije nedovršenih
modula IMIS-a, u proteklom
periodu su finalizirani moduli blagajne, putnog naloga, servisa i
autobuske stanice. Implementaciji
svakog modula ponaosob je prethodila višemjesečna tehnička i softverska priprema. Tako je projektu
centralizacije modula SERVIS prethodilo uspostavljanje VPN mreže na svim udaljenim lokacijama
Društva i konfiguracija mrežne
opreme, uspostavljanje adekvatnih
komunikacionih linkova povezanih
terminal services tehnologijom, te
edukacija osoblja za rad u modulu.
Značajno je navesti da je omogućena IMIS prodaja autobuskih karata
na svim lokacijama Društva osim u
PJ Kaknju gdje je implementacija u
završnoj fazi.
Implementacijom ovih modula, poboljšan je kvalitet izvještavanja za
top management, što u konačnici
treba da doprinese boljem uočavanju propusta u poslovnim procesima i otklanjanju istih.
Možemo zaključiti da ovo omogućava kretanje ka završnoj fazi implementacije IMIS-a , a to je njegova transformacija u sistem za
podršku odlučivanju , ili kako to mi
kažemo , sistem alarmiranja.
Tekst : Alispahić Muhamed
obraćanju, iznio je pohvale i bezrezervnu podršku Centrotrans-Eurolines na dosadašnjim rezultatima
uz prezentaciju nekoliko zapažanja
i konstruktivnih prijedloga za dalja
poboljšanja u pojedinim segmentima određenih radnih procesa.
InfoBus
13
D
Eurolines“, a što se naročito odnosi
na zajedničko ulaganje u opremanje Stanice tehničkog pregleda na
Auto bazi i rješavanju većih odštetnih zahtjeva za nastale štete na vozilima.
Projekat izgradnje i opremanja
Stanice tehničkog pregleda „Centrotrans-Eurolines“ predlaže kao
razvojni projekat koji treba da
doprinese boljoj uposlenosti kapaciteta i zaposlenika, a naročito
da doprinese povećanju tehničke
ispravnosti vlastitog voznog parka,
smanji troškove održavanja i ostvari
uštede u troškovima radne snage,
dok će Sarajevo-osiguranje“ proširiti svoju mrežu prodaje osiguranja
i povećati promet.
Ocijenjeno je da bi ovaj projekat
trebao da doprinese boljem poslovanju oba partnera.
Takođe je dogovorena i suradnja u
oblasti marketinga, pri čemu će „Sarajevo-osiguranje“ pojačati svoje
narudžbe za usluge oglašavanja i
turističke usluge kod „Centrotrans
Eurolines“.
Tekst : Lutvić Muamer
U
InfoBus
14
AKTIVNOSTI
Radni sastanak je prošao u opuštenoj atmosferi, nakon uobičajenih
tema koje se tiču analize rezultata
poslovanja u proteklom periodu,
buduće poslovne politike itd., akcenat je stavljen na jačanju veza
naših građanja u Francuskoj sa
domovinom koja postaje značajnija sa približavanjem Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, a konkretno - sa perspektivom liberalizacije
viznog režima za građane Bosne i
Hercegovine,
Tekst : Hajro Prašović
ana 28.10. ove godine u
radnoj posjeti društvu „Centrotrans-Eurolines“ boravili
su predstavnici „Sarajevo osiguranje“, Filijala Sarajevo.
Sa predstavnicima „Sarajevo osiguranja“, gospodom Olovčić Muhidinom, direktor filijale Sarajevo
i Botulja Midhatom, rukovodilac
prodaje, razgovor je obavio Generalni direktor gospodin Čengić
Safudin sa svojim suradnicima.
„Centrotrans-Eurolines“ i „Sarajevo osiguranje“ dugi niz godina
održavaju dobre poslovne odnose. Ova posjeta je bila nastavak
redovnih poslovnih sastanaka, sa
ciljem da se međusobne poslovne
aktivnosti unaprijede.
Na sastanku je posebno naglašena
potreba bržeg rješavanja nekih pitanja na kojima „Centrotrans-Eurolines“ insistira, kao i način i oblasti
proširenja međusobne suradnje.
Tom prilikom predstavnici „Sarajevo osiguranja“ ponovo su naglasili
spremnost da se u što kraćem periodu riješe zahtjevi „Centrotrans-
petak, 19.11.2010.g. u prostorijama Auto Baze potpisan je
ugovor o fiksnom zakupu Ville
Paškal u Zaostrogu u narednoj godini i
to u periodu 11.06.-03.09.2011.g.
Ovim ugovorom vrijednim 90.000,00
Eura Centrotrans-Eurolines doo je u
periodu od 12 sedmica zakupio dva
objekta u Zaostrogu na samoj obali mora sa ukupnim kapacitetom od
cca 60 ležaja. Ugovor predstavlja nastavak trogodišnje uspješne saradnje
između Centrotrans-Eurolinesa i Ville
Paškal Zaostrog u kojoj je tokom tri
protekle ljetne sezone u organizaciji
Centrotransa ljetovalo više od 1200
bh turista.
Villa Paškal pored izvanredne lokacije
uz more na kojoj se nalazi, raspolaže
U
prostorijama Centrotrans
Eurolines, 23. 10. 2010.
godine, održan je radni
sastanak predstavnika Eurolinesa
Francuske i našeg Društva. Cilj
radne posjete naših prijatelja iz
Francuske je održavanje kontinuiteta dobre poslovne suradnje, jačanje međusobnih veza i unapređenje svih segmenata poslovanja
sa restoranom, tavenom i novim bazenom. Vila se sastoji od dva objekta, od
kojih je prvi „Villa A“ smješten odmoh
uz more od kojeg ga dijeli samo put,
dok se drugi objekat „Villa B“ nalazi
iza „Ville A“
U objektu „Villa A“ nalazi se 5 apartmana, 2 studio apartmana i jedna
trokrevetna soba, dok objekat „Villa
B“ raspolaže sa 6 dvokrevetnih, 2 trokrevetne i 3 četverokrevetne sobe.
Kako bi turistima pružila posebna ugođaj Villa Paškal će do početka naredne
ljetne sezone biti dodatno osvježena
novim namještajem i tehničkim aparatima te će tako uz posebno atraktivne
cijene zasigurno biti jedan od najtraženijih objekata na Jadranu u 2011.
godini.
kao preduslov za buduće zajedničke poslovne poduhvate.
Delegaciju iz Francuske je predvodio gospodin Sebastien Vincent,
generalni direktor u pratnji Laurenta Gervais-a, glavnog menadžera
za Međunarodni linijski prijevoz
putnika dok su ispred Centrotransa
na sastanku pristustvovali generalni direktor mr.sci. Čengić Safudin,
Planinčić Samir, dipl. ing (Sektor
razvoja) i Sladić Emir.
Inače, ovo je prva posjeta gospodina Sebastiena Vincenta našem
Društvu, nakon njegovog imenovanja za generalnog direktora
Eurolnes Francuske, koji nije krio
oduševljenje onim što je vidio ovom
posjetom. Posebno ga je osvojila susretljivost ljudi, ljepota našeg
glavnog grada te kako on kaže nevjerovatan i neočekivan nivo razvoja našeg Društva, posebno kad se
uzme u obizir ne tako davna i teška
ratna prošlost.
U okviru posjete gosti iz Francuske
su imali priliku upoznati Grad, posjetiti Autobusku stanicu Sarajevo,
Autobazu i dobiti informaciju o
svim detaljima za koje su bili zainteresovani.
U DECEMBRU 2010 BEZ VIZA
Od 15. Decembra 2010. godine
građanima Bosne i Hercegovine
definitivno neće biti potrebne vize
za ulazak u države Evropske Unije, pa prema tome i za Francusku.
Centrotrans Euroliens, povodom
tog jako važnog dana za naše građane i Državu u cjelini planira uvesti određene pogodnosti za putnike
a o konkretnim akcijama će se do
početka bezviznog režima obaviti
konsultacije sa partnerom iz Francuske.
Bezvizni režim je bio povod iniciranja ideje o uvođenju tj. registraciji
novih linija za Francusku, sa posebnim akcentom na jug Francuske.
To bi bila relacija Sarajevo-ToulonSarajevo. Osim toga razumotrit će
se mogućnost realizacije multilateralnih linija između BiH, Italije,
Španije i Francuske.
PORUKA
Moglo bi se raći da je pred nama
jedna jako izazovna poslovna godina i da je potreban dodatni angažman svih uposlenika na našoj
zajedničkoj misiji, kako bi svi ciljevi koje nam nameće tržište bili
ostvareni, na kraju su zajednički
zaključili generalni direktor Eurolines Francuska Sebastien Vincet i
Čengić Safudin, generalni direktor
Centrotrans Eurolines-a.
Tekst : Planinčić Samir
AKTIVNOSTI
Poslovna saradnja Centrotrans Eurolinesa
InfoBus
15
Tekst : Porča Amerisa
S
InfoBus
16
lužba marketinga Centrotrans
Eurolines u mjesecu oktobru
provela je anketiranje putnika
na tri gradsko-prigradske linije na
kojima su u promet pušteni novonabavljeni autobusi, i to na linijama Sarajevo-Kakanj, Sarajevo-Ilijaš i Sarajevo-Breza. Anketiranje je
rađeno u cilju mjerenja zadovoljstva korisnika usluga novonabavljenim autobusima kako bi dobili
tačno i potpuno mišljenje putnika o
novim autobusima koji su uvedeni
na ovim relacijama. U jutarnjim i
popodnevnim satima anketari iz
službe marketinga, saobraćaja i
razvoja su vršili anketiranje putnika.
Struktura ispitanika bila je sačinjena od penzionera, studenata, đaka
i radno sposobnog stanovništva,
koji često putuju na ovim relacijama. Putnici su imali priliku odgovarati na pitanja o komponentama
novih autobusa, ocjenjivati kvalitet
autobusa, uslugu prevoza, kao i
vozno osoblje. Najviše je bilo ispitanika koji dva ili više puta dnevno putuju na ovim linijama. Prije
interpretacije rezultata istraživanja,
potrebno je još jedanput naglasiti
strukturu putnika. Prema zapažanjima anketara riječ je o ljudima
srednje starosne dobi i penzionerima, za koje je karakteristično da se
teško prilagođavaju promjenama i
novim, modernijim stvarima.
Ako se stvari posmatraju sa te tačke
gledišta, onda su novi, moderniji i
savremeniji autobusi u ovom slučaju novina na koju se stanovnici ovih
prigradskih naselja teško navikavaju i prihvataju. U prilog tome govori činjenica o prvim reakcijama
putnika na najavljivanje stajališta
kao i puštanje “oficijelne muzike”
u autobusu. Kao i u međumjesnom
saobraćaju uvođenje ovih novina
u početku je bilo propraćeno komentarima. Međutim na ovom će
AKTIVNOSTI
Nabavka novih vozila
najsavremenijom opremom,
• jedan autobus visoke turističke
klase - double decker (katni), marke MAN, kapaciteta 75 sjedišta za
putnike,
se istrajati jer je to kvalitativan pomak u našoj usluzi.
Ovim istraživanjem izdvojilo se nekoliko ključnih problema. Ako se
problemi posmatraju sa aspekta
najniže ocijenjenih komponenti,
onda se kao primarni problem izdvaja udobnost sjedišta i broj istih.
Anketari ne mogu jasno da dokuče konkretan razlog ovako niskih
ocjena s obzirom da autobusi odgovaraju standardima prevoza u
evropskim gradovima, i da su isti
vršili prevoz u austrijskoj metropoli
Beč. Služba marketinga smatra da
su slijedeće činjenice uticale na mišljenja putnika:
Navika putnika: putnici su stekli
naviku da se prevoze Stayer autobusima od 49 sjedišta, a novi autobusi imaju 40 sjedećih mjesta, što
prividno stvara percepciju o manjem broju sjedišta u novim autobusima, ali ta razlika od 9 sjedišta
ustvari i nije tako velika
Neinformisanost putnika: obzirom da je u javnosti putem medija
i internet portala objavljena informacija o tehničkim komponentama
ovih autobusa, o ekološkoj korisnosti i tehničkoj ispravnosti, putnici na ovim relacijama nisu uzeli u
obzir te podatke kao relevantne ili
ih uopšte nisu spoznali
Osjetljivost na promjene: činjenica da se ne mogu navići na svjetlije, prostranije, novije i modernije
autobuse govori o tome da putnici
robuju starim navikama i želji da se
i dalje prevoze u autobusima koje
su prije koristili na ovim relacijama.
Ono što su putnici posebno naglašavali predstavlja slijedeći problem.
Činjenica da vozač na nekim linijama i terminima sam kontroliše i vrši
naplatu karata uzrokuje nekoliko
poteškoća. Naime, stvara se gužva
pri ulasku u autobuse, a posebno
je to izraženo na stajalištima na
Skenderiji i Ciglanama. U okviru
ovog problema može se djelovati
na način da se uvedu kondukteri,
bar u periodu najjačeg broja putnika u jutarnjim i popodnevnim satima kako bi se:
- vozaču olakšao posao prijema
putnika na stajalištima
- smanjio period zadržavanja na
stajalištima
- povećala brzina kretanja autobusa
- smanjila gužva i nervoza putnika.
Putnici su imali priliku da se izjasne
i o korištenju autobuskih karata putem elektronskih aparata. Mišljenja
o tome su podijeljena između putnika, jer smatraju da svijest i kultura
građana o ovome još nije dovoljno
razvijena, pa bi to bio problem i
promašaj na ovim relacijama. Iz
ovog podatka može se zaključiti da
putnici na ovim linijama nisu spremni prilagođavati se novim stvarima što opravdava gore pomenuta
obrazloženja službe marketinga.
Za podizanje usluge na veći nivo,
služba marketinga dala je Upravi
Društva nekoliko prijedloga koji
idu u pravcu poboljšanja kvaliteta
naše usluge.
• četiri autobusa za prigradski prijevoz, marke Neoplan Euroliner,
opremljeni klima uređajima.
Osnovne karakteristike vozila koji
se planiraju nabaviti su da se radi
o vozilima sa motorima Euro 3 do
Euro 5 generacije, kojima će se
obavljati međunarodni, međugradski i gradsko-prigradski prijevoz.
U
svojoj poslovnoj strategiji
diferenciranja na tržištu
Centrotrans Eurolines već
duži niz godina provodi
strategiju diferenciranja na bazi
kvaliteta usluge. Jedan od osnovnih nosilaca ove strategije jeste
kvalitet voznog parka po čemu je
Centrotrans Eurolines prepoznatljiv
na tržištu.
U skladu sa strateškim opredjelje-
Novi autobusi
njem kontinuiranog unapređenja i
podizanja kvaliteta usluge prevoza
putnika na veći nivo, kao i skladu
sa Planom investicija, Centrotrans
Eurolines je ugovorio nabavku 10
autobusa.
Vrijednost navedene investicije
iznosi oko 4.000.000,00 KM. Planiranu nabavku čine:
• pet autobusa visoke turističke
klase, marke MAN Lions Coach, sa
Vozila bi trebala u potpunosti ispuniti očekivanja i zahtjeve putnika.
Ovu nabavku treba posebno posmatrati sa aspekta bezviznog režima čime će biti povećan interes
putnika za putovanjima i kvalitetnim prijevozom.
Unutrašnjost autobusa
Novonabavljeni NEOPLAN
Tekst : Lončarić Edin
AKTIVNOSTI
Mjerenje zadovoljstva
putnika novim autobusima
InfoBus
17
za oktobar i novembar2010 .
Rashod na nivou prošlogodišnjeg , a 2% veći od planiranog.
I dalje nastavljen rast broja prevezenih putnika u PGS u
U
mjesecima oktobru i novembru fizički pokazatelji pokazuju pozitivna u
odnosu na prošlu godinu. Bitno je
naglasiti da je došlo do povećanja
broja prevezenih putnika 1%, ali
da nije postignuta planska veličina.
Realizacija pokazuje slična kretanja,
kao i broj prevezenih putnika. Kao i
prethodnim mjesecima cijena kola
kilometra je u blagom padu zbog
Index 10 i 11/09
Index 10 i 11/Pl
105%
103%
101%
99%
101%
99%
99%
98%
Pređeni kilometri
Ostvarena realizacija
Prevezeni putnici
KM/Km
Finansijski pokazatelji poslovanja oktobar i
novembar 2010. godine
od prošlogodišnjeg, a za 1%
iskorištenost je bolja od planirane.
većeg rasta pređenih kilometara u
odnosu na ostvarenu realizaciju.
Angažman vozila na nivou
Društva je u prosjeku veći za 2%
Broj prevezenih putnika veći za 1% u odnosu na 2009.godinu, a za 1% manji od planiranih.
Cijena po kilometru manja od prošlogodišnje za 1%, a 2% manja od planirane.
Prihod veći za 1% od prošlogodišnjeg, a manji za 2% od planiranog
Finansijski posmatrano, prihod je rastao za 1% u
odnosu na prošlu godinu, ali nije postignuta planirana
vrijednost. Rashod nije imao odstupanje u odnosu na
prošlu godinu, ali je zato došlo je do rasta u odnosu
na plan za 2%. Glavni razlog ovome su cijene goriva i utrošeni rezervni dijelovi. .Negativna finansijska
odstupanja koja su zabilježena u odnosu na plan su iz
razloga rasta rashoda za 2%, a pada prihoda za 2%.
Grafički prikaz fin. poslovanja u oktobru i novembru 2010
Ukupan broj zaposlenih u mjesecima oktobru i novembru smanjen je u odnosu na iste u prethodnoj godini za
12 zaposlenika ili za 2,5%. Kao i u prethodnim mjesecima i u ovim mjesecima isplata ličnih primanja zaposlenika bila su redovna. Neto plata po zaposleniku za deset mjeseci ove godine je veća za 5% u odnosu na isti
period 2009. godine..
ILIJAŠ 7 %
PGS 14 %
OLOVO 3 %
VISOKO 9 %
OKTOBAR U BROJKAMA
KISELJAK/FOJNICA 4 %
PREDENI KILOMETRI MGS 63 %
Grafički prikaz pređenih kilometara, prevezenih putnika i ostvarene
realizacije za oktobar i novembar 2010. godine
MGS
PGS
Visoko
Grafički prikaz procentualnog učešća
po PJ u ostvarenju pređenih kilometara
za oktobar i novembar 2010. godine
Kiseljak/
Ilijaš
Fojnica
Olovo
10/09
10/Pl
10/09
10/Pl
10/09
10/Pl
10/09
10/Pl
10/09
10/Pl
10/09
10/Pl
Pređeni kilometri
101
103
100
102
95
94
98
98
105
105
96
99
Prevezeni putnici
Ostvarena real.
94
100
99
102
108
104
107
105
99
95
99
93
93
98
107
107
89
92
104
97
97
96
89
93
MGS
PGS
Visoko
Kiseljak/
Fojnica
Ilijaš
Olovo
11/09
11/Pl
11/09
11/Pl
11/09
11/Pl
11/09
11/Pl
11/09
11/Pl
11/09
11/Pl
Pređeni kilometri
111
102
104
101
104
93
105
97
115
105
101
93
Prevezeni putnici
Ostvarena real.
103
112
88
97
109
108
102
102
99
96
97
99
97
99
109
106
94
94
103
102
97
88
93
91
Tabelarni pregled pređenih kilometara,
prevezenih putnika i ostvarene realizacije po PJ za oktobar i novembar 2010. godine
Gledano po radnim jedinicama,
vidi se da i dalje imamo povećanje
broja prevezenih putnika kod PGSa i Ilijaša. Ovo je rezultiralo i većom
realizacijom u PGS-u, međutim
takva situacija se nije desila kod RJ
Ilijaš, gdje je ostvarena realizacija
sa negativnim odstupanjem. Poka-
POSLOVANJE
Poslovanje Društva
zatelji iz desetog i jedanaestog
mjeseca su bolji gledajući prethodnu godinu, ali su slabiji u odnosu
na plan za 2010 godinu.
1.039.143
507.432
PREVEZENI PUTNICI
UKUPNO ZAPOSLENIKA
UKUPNO AUTOBUSA
KOEFICIJENT ISPRAVNOSTI
POTROŠENO GORIVA
473 137
0,77
314.986 lit.
EVIDENTIRANIH ŠTETA EFEKTI UNUTRAŠNJE KONTROLE
7
1.128 kontrole
RAČUNARI U UPOTREBI
Trend poslovanja za oktobar u odnosu
146
Trend poslovanja za novembar u odnosu
1.038.805
477.780
472
136
0,84
304.650 lit.
14
979 kontrole
146
2009. PLAN
2009. PLAN
Centrotrans Eurolines ukupno
PJ Međugrad
PJ Prigradski
PJ Ilijaš
PJ Fojnica i Kiseljak
PJ Visoko
Centrotrans Eurolines ukupno
PJ Međugrad
PJ Prigradski
PJ Ilijaš
PJ Fojnica i Kiseljak
PJ Visoko
NOVEMBAR U BROJKAMA
PJ Olovo
Centroservis
Centrotours
Centrotrans Kakanj
Centrotrans I. Sarajevo
Centrotrade
2009. PLAN
2009. PLAN
PJ Olovo
Centroservis
Centrotours
Centrotrans Kakanj
Centrotrans I. Sarajevo
Centrotrade
Tekst: Čutura Sakib
POSLOVANJE
Pređeni kilometri veći za 5% u odnosu na 2009.godinu, a veći od planiranih za 1%.
Realizacija od saobraćaja veća od prošlogodišnje za 3%, a manja za 1% od planske realizacije.
InfoBus
InfoBus
18
19
Centrotrade
Povećana prodaja auto guma
POSLOVANJE
POSLOVANJE
Aktivnosti
poslovnih jedinica
Tekst : Jasmin Osmanović
InfoBus
20
P
oslovna jedinica PGS, koju
pored sarajevske sačinjavaju
još dvije komponente: PJ Ilijaš
i PJ Kiseljak-Fojnica, ostvarila je
tokom oktobra planirane rezultate,
koji su znatno bolji nego u istom
periodu prošle godine.
Broj putnika koji je prevezen voznim
jedinicama ove poslovne jedinice
je veći za 7 posto u odnosu na isti
mjesec prošle godine.
Svi ostali najvažniji pokazatelji koji
se odnose na pojedine segmente
poslovanja sarajevske komponente
PJ PGS su bolji u odnosu na planske veličine, kao i u odnosu na rezultate ostvarene u istom periodu
prošle godine. Sa manje pređenih
kilometara od planiranih, ostvaren
je značajan rezultat i premašeni finansijski planovi, te ostvarena zavidna vrijednost kola-kilometra (2,24
KM/km).
Slična situacija je i u Radnoj jedinici Ilijaš, dok je u blagom zaostatku
RJ Kiseljak-Fojnica, iako su njihovi ovogodišnji poslovni rezultati neuporedivo bolji u odnosu na
prošlogodišnje poslovne rezultate.
I pored povećanog priliva putnika
uspjevamo održati zavidan nivo
je utjecao povećan obima vanrednih vožnji, ali i značajne uštede i
provođenje mjera racionalizacije.
Bez obzira što smo prestali održavati
određene sezonske linije, vozila su
radila „punom parom“. Zbog veoma povoljnih vremenskih uslova,
veliki broj obrazovnih institucija je
koristio naša vozila radi odlazaka
na planine.
Na osnovu dobrih poslovanih rezultata ove poslovne jedinice i
povećanog obima poslova ispunjene su pretpostavke da i ostale
jedinice u sastavu našeg Društva
obavljaju rad za ovu poslovnu jedinicu, čime su u značajnoj mjeri
poboljšani njihovi poslovni rezultati.
Bitno je napomenuti da je ovaj
značajan rezultat ostvaren uz dodatno smanjenje broja uposlenih.
Naime, ova poslovna jedinica
raspolaže sa pet posto manje uposlenika u odnosu na isti period
prošle godine. Osim toga, sedam
reprezentativnih vozila se i ove godine koristi za odlazak vjernika iz
cijele BiH na Hadž.
Nadamo se da će se ovaj trend
nastaviti, te da će ova poslovna
jedinica, na zadovoljstvo svih nas,
imati iza sebe uspješnu poslovnu
godinu.
koordinacije u okviru PJ PGS, kao
i efikasnu uvezanost sa kolegama iz PJ Visoko,
tako da smo uglavnom uspjevali
rasteretiti vozila i
smanjiti gužve u
vršnim periodima, koje su bile
najizraženije na
pravcu SarajevoIlijaš-Visoko-Ka
Edukacija voznog osoblja
kanj. Ovaj proces je komplikoje, Osmanović Jasmin, Rukovodivan i zahtjevan, tako da ćemo se lac PJ PGS i Čengić Eldin, vozači u narednom periodu dodatno instruktor. Nakon ove vanplanske
angažovati na njegovoj provedbi.
edukacije, uslijedio je angažman
U proteklom periodu smo se foku- obučenih vozača sa novonabavsirali na proces edukacije uposleni- ljenim vozilima na pravcima prema
ka PJ PGS. Naime, nakon nabavke Ilijašu, Brezu i Kaknju.
vozila MAN NL-313 namijenjenih Do kraja novembra će biti realiza gradsko-prigradski prijevoz, u zovana i posljednja tema iz Plana
više etapa smo proveli veoma te- edukacije uposlenika PJ PGS. Radi
meljitu teoretsku i praktičnu edu- se o temi pod nazivom „Vožnja u
kaciju vozača iz Sarajeva, Ilijaša i zimskim uslovima“, koja će po prvi
Kaknja koji su određeni da uprav- put biti prezentirana uposlenicima
ljaju ovim vozilima. Edukaciju su ove poslovne jedinice. Nakon prorealizovali: Šarić Ersan, pomoćnik cesa edukacije uslijediće provjera
izvršnog direktora tehničke funkci- znanja i završna testiranja voznog
osoblja.
Centro trade
R
Tekst : Jasmin Osmanović
I
Tokom oktobra tekuće godine nastavljen je trend stabilizacije i poboljšanja poslovanja
Poslovne jedinice Međugradski
saobraćaj. To je, u svakom slučaju,
ohrabrujuća informacija, pogotovo
ako imamo u vidu činjenicu da se
radi o najznačajnijoj poslovnoj jedinici našeg preduzeća u kojoj je
angažovano najviše uposlenika
i koja ostvaruje više od 70 posto
udjela u cjelokupnom poslovanju
Društva.
Uglavnom je ispunjen Plan poslovanja i svi pokazatelji koji se odnose
na poslovanje su zadovoljavajući.
Na dobre poslovne rezultate najviše
C
entrotrade d.o.o. je jedna od kćerki firmi Centrotrans Eurolines čija
je osnovna djelatnost
trgovina na veliko rezervnim dijelovima, opremom i priborom za motorna vozila, odnosno za privredni
program (autobuse, kamione) iz
programa vozila tipa Man, Mercedes, Neoplan, Isuzu, Hyundai, Volvo, Setra, itd. U svom poslovanju
nastoji da zadovolji potrebe tržišta i
da plasira adekvatnu poslovnu ponudu, koja će biti kompletnija od
konkurencijske. Tako se Centrotrade od 2007. godine istakao kao
jedan od vodećih lider na prostoru BiH u prodaji auto guma marke
Goodyear, Sava, Dunlop i Fulda.
Dobri poslovni odnosi sa partnerima obećavaju dugi opstanak na
tržištu, pa je tako poslovna saradnja sa firmom Goodyear iz Kranja
iz godine u godinu sve uspješnija i
njeni efekti su u odnosu na 2007.
godinu daleko bolji.
Od početka prodaje i nabavke
guma, najveći kupac bio je Centrotrans Eurolines, ali posljednjih
godina trgovačka djelatnost prodaje guma trećim licima sve je
zastupljenija. U 2009. godini sa
31.12. ukupno je prodato 717
guma, 21% za Centrotrans Eurolines, ostalo za treća lica.
Trenutno, sa 31.10.2010. Centrotrade je prebacio prošlogodišnje rezultate i zacrtani plan. Sa
31.10.2010. u odnosu na isti period prošle godine obim je povećan za 26 % , i od ukupno prodatih 901 gume, treća lica učestvuju
sa 80%, dok Centrotrans Eurolines
učestvuje sa 20%.
U ukupnom asortimanu prodaje guma najviše su zastupljeni
Goodyear i Sava, a sve više
su zastupljeni Dunlop i Fulda.
Pored Centrotrans Eurolines
posebno treba istaći saradnju
sa autoprevoznicima Bregava
Trans, Smiljić, Jablanica Trans,
Konjic Trans, Kimel, Gameks,
Prevoz Putnika Zavidovići, Autoprevoz Kozarska Dubica. U
zadnje vrijeme pored privatnih
autoprevoznika (kamioni) sve
su zastupljeniji i drugi prevoznici kao što su: 24 Vip, LMD Comerc
doo, Sarajevska Pivara dd, Nato,
Tehnosind d.o.o, Bočac, i mnogi
drugi.
Ovaj obim poslovanja, i pored recesije koja je prisutna, mogao bi
biti mnogo veći. Međutim, proizvođači nisu mogli udovoljiti zahtjevima tržišta zbog nedostatka sirovina
za proizvodnju guma.
Kosović Nevzeta,
direktor Centrotrade-a
Posebno treba naglasiti da se za
ovako veliki trend rasta prodaje
guma, kao i zastupljenost visokog
omjera u prodaji trećih lica, treba
zahvaliti ekonomskom praćenju i
podršci Menadžmenta Centrotrans
Eurolines.
Tekst : Porča Amerisa
PJ
PGS
PJ
MGS
Nastavlja se trend stabilizacije i poboljšanja poslovanja MGS-a
Širok asortiman autoguma
InfoBu
21
Plastenici na Autobazi
evidencija klijenata i prodaje
POSLOVANJE
POSLOVANJE
ToursFly – centralizovana
Ecoplast
U
Montaža plastenika
Tekst: Beširović Almina
68. broju Info Busa bilo
je govora o pripremama
koje su se odvijale na
krugu Auto baze zbog
postavljanja plastenika. Da podsjetimo, Uprava Društva Centrotrans Eurolines je donijela odluku o iskorištavanju slobodne
površine na krugu Auto baze od
4.000 m2 za postavljanje 14 plastenika, zbog uzgoja zdravog
povrća. Važnost ovog projekta je
velika, obzirom da se potencira na
zdravom uzgoju hrane, a na ovaj
način angažovan je i veliki broj uposlenika Centrotrans Eurolines koji
su ovim činom preraspodijeljeni na
ove poslove, umjesto otpuštanja.
InfoBus
22
Pored siječe stabala i ostalog rastinja kao i krčenja stabala i paljenja korova koje je izvršeno u prvoj
fazi radova, poslovi na ovom projektu su se dalje odvijali u kontinuitetu, po unaprijed predviđenom
i utvrđenom programu. Obzirom
da je nastupio period nestabilnih i
hladnijih vremenskih uslova, oni su
bili mala prepreka za neometano
odvijanje radova i povremeno nisu
išli u korist radnicima, obzirom da
potražnje usluga segmentiran po vrsti usluge, cjenovnim opsezima usluga, vremenskim intervalima potraženje za specifičnom
uslugom i tipu korisnika usluge.
Sve ovo omogućava prilagođavanje usluga potrebama klijenata.
Iz navedenog se može zaključiti da je
implementirani software usmjeren ka
povećanju zadovoljnosti korisnika usluga turizma.Ovo je praktični pokazatelj
dosljednosti Društva u provođenju politike
kvaliteta i njenog osnovnog postulata – da
je korisnik usluga razlog našeg postojanja
i mjerilo našeg uspjeha.
su se radovi
odvijali na
otvorenom.
Sačinjen je
program aktivnosti koje
se
trebaju
obaviti prije
zasijavanja
koje je planirano prije
prvog snijega.
.
Urađena je
Predstavnici BIOS-a i Centrotransa
prilazna staza između
plastenika i nasut je tampon koji štiti paradajz, paprike, krastavice, mrkod zaprljavanja. Takođe, ugrađeni va i ostalo povrće koje može da ussu odvodi i dovodi za buduće pije u ovim uslovima, a koje će se
česme koje će služiti za pranje i po uspijeću distribuirati na tržište.
čišćenje. U nekim plastenicima je
Inače, uzgoj povrća u zaštićenom
već počelo razvodnjavanje cijevi za
prostoru prepoznat je kao vrlo
orošavanje, a u toku je i obrada
važna grana poljoprivrede, koja sve
zemljišta i pođubravanje. Cisterna
više dobiva na značaju, jer sadnice
za vodu je već postavljena.
napreduju u zdravijim uslovima, te
Nakon završetka preostalih rado- se više obogaćuju vitaminima i otva, uslijedit će proces zasijavanja porniji su na bolesti. Na ovaj način
zemljišta, u koji će se uključiti ve- pospješuje se zdravija ishrana kroz
liki broj uposlenika Centrotrans kvalitetniji proizvod.
S
hodno potrebama sektora turizma za
centraliovanom evidencijom prodaje
svih usluga turizma, klijenata , te finansijskih i drugih statističkih pokazatelja,
dizajniran i implementiran je software
kojim je omogućena automatizacija ovih
poslovnih funkcija.
Centralna evidencija klijenata omogućava
implementaciju programa lojalnosti, koji
je orjentisan u povećanju zadovoljnosti
klijenata našim uslugama. Također, ova
evidencija omogućava i praćenje stepena
naplate i potraživanja.
Fleksibilan i parametrizovan sistem
izvještavanja, obogaćen grafikonima,
pruža brz i adekvatan uvid u trendove
Tekst: Alispahić Muhamed
Eurolines, prema planu koji će
unaprijed biti utvrđen. Sada je u
rad uključeno 3 uposlenika Centrotrans Eurolines, Burnazović
Rizalija - rukovodilac Službe za investicije i održavanje objekata, i još
dva uposlenika koja su zadužena
za održavanje plastenika. U svim
plastenicima u ovom periodu će se
uzgajati salata i špinat, a poslije i
Novi izgled web stranice Centrotours-a
InfoBus
23
POHVALE
OSMIJEH Centrotransa
PRIZNANJA
PRIZNANJA
Priznanje
Tiro Mensur i Skenderagić Ekrem dobitnici priznanja OSMIJEH Centrotransa
Z
Zahvalnica direktora Kamernog teatra 55 Zlatka Topčića za visokoprofesionalno ponašanje vozača Alena Hadžialića i Zijada
Mustajbegovića koji su im u svakom ternutku bili na usluzi za
vrijeme gostovanja Kamernog teatra 55 u Beču i Pragu sa predstavom ŽABA.
“Radnicima poput njih Centrotrans duguje svoj veliki ugled”
kaže se u zahvalnici.
InfoBus
24
Federalni zavod PIO/MIO
Odsjek za matičnu evidenciju
Službena zabilješka dana
11.11.2010. godine
Obrasci M-4 za 2009. godinu po
postupku kontrole matične evidencije “KAS” s obzirom na broj uposlenih u Vašoj firmi, veliki broj Registraskih brojeva kao i veliki broj
prekida, su urađeni na visokom
nivou profesionalnosti i tačnosti.
Želim da istaklnem sve pohvale na
ovaj rad vašoj uposlenici Merdan
Muberi i zahvaljujem se na saradnji.
Oglečevac Jasmina
Tekst : Ekić Mirha
S
kenderagić Ekrem, rođen u
Čajniču 02.02.1954. godine. Srednju ugostiteljsku i
učiteljsku školu je završio u Sarajevu. Opredijelio se za ugostiteljstvo u kojem je skoro 39 godina.
U Centrotransu je od 22.05.1975.
godine. Skenderagić je izuzetan
zaposlenik u radu i poslovima koje
obavja. Prateći njegov rad i odnos prema radu, prema sredstvima rada,
korisnicima usluga, može se reći da Društvo ima iskrenog, korektnog i
kvalitetnog uposlenika, koji je omiljen u svojoj sredini.
Trenutno posao obavlja u PJ ugostiteljstvo AS Sarajevo,u Bifeu kao konobar – računopolagač. U ugostiteljstvu je od 1978 godine.
Vrijeme u ratu je proveo u OS Bosne i Hercegovine, a od završetka rata
1996 godine vraća se na poslove konobara u OEJ Ugostiteljstvo.
Ima izgrađen i korektan odnos prema pretpostavljenim.
Radne zadatke izvršava izuzetno kvalitetno, profesionalno, na vrijeme, a
posebno je zapažen njegov angažman u vanrednim prilikama kada se
organizuju kokteli i svečanosti, gdje se izuzetno dobro snalazi.
Zaposlenik koji u svom radu poštuje i primjenjuje procedure i pravilnike
Društva, tako da može biti svijetli primjer ostalim uposlenicima i sredine
gdje radi,
Do sada nije imao disciplinskih prekršaja u svom radu koji bi nanijeli štetu
Društvu.
Na osnovu navedenih činjenica priznanje Osmijeh Centrotransa koje se
dodjeljuje Skenderagić Ekremu zasigurno ide u prave ruke i isti može biti
primjer ostalim zaposlenicima.
Obraćanje Skenderagić Ekrema na proširenom sastanku.
“Prije svega želim da Vam se zahvalim na ovakvom priznanju. Kada sam
počinjao u Centrotransu, znao sam da je pored moje porodice, Centrotrans moja druga kuća, tako da sam se sigurno u poslu ponašao
domaćinski. Zahvaljujem se generalnom direktoru, savjetniku generalnog
direktora i mojim pretpostavljenim sa AS Sarajevo, koji su pratili i prepoznali moj rad i predložili me za dodjelu priznanja Osmijeh Centrotransa. Nadam se, a potrudit ću se da za vrijeme koje mi je ostalo do penzije,
nastavim sa dobrim radom i opravdam ukazano povjerenje. Hvala.”
Zahvalnica APOTEKA Sarajevo,
prim.mr.sci. Redžad Čatić
u kojoj se između ostalog kaže:
“Sve od početka do kraja bilo
je sigurno, bezbjedno, udobno,
šarmantno. Moramo da istaknemo
posadu gosp. Čengić Dino i gosp.
Šišić Selver koji su kao i uvjek
pokazali visok profesionalizam,
domaćinski odnos, neposrednost i
na nenametljiv način bili dio naše
grupe.”
ITALGROUP- Društvo za trgovinu i
zastupanje su uputili pismo zahvale
u koje se kaže:
“U saradnji sa našim principalom MEDEX dd Ljubljana, od
20-24.10.2010. godine organizovali smo studijsko edukativno putovanje za naše partnere iz JU Apoteke Sarajevo.
Za prijevoznika smo, na osnovu preporuke, odabrtali Vašu eminentnu
firmu.
Ovom prilikom želimo da istaknemo
profesionalan odnos Vaše firme, od procesa ugovovaranja, kvalitete ponuđenog
vozila pa do realizacije transporta.
Posebno želimo da napomenemo visoko
profesionalan odnos posade autobusa
Neoplan STRALINER VIP gosp. Čengić
Elvedina i gosp. Šišić Selvera koji
su pored profesionalno obavljene
vožnje, svojim odnosom prema putnicima doprinjeli da ovo putovanje
protekne u bezbjednoj i opuštenoj
atmosferi.
S poštovanjem,
Vedran Bajić
Prepis : Mira Babić
aposlenik Centrotrans - Eurolines, na poslovima - Konduktera
autobusa Tehnička fuinkcija PJ PGS, a trenutno zbog potreba
raspoređen je u PJ MGS na istim poslovima
Rođen u Sarajevu, 30.10.1957. godine. Živi i radi u Sarajevu.
Osnovnu školu i srednju – stručnu školu završava u Sarajevu,
Član familije Centrotrans postaje 07.05.1979.godine.
Tiro Mensur je zaposlenik koji svoje poslove obavlja izuzetno savjesno i odgovorno. Tih nenametljiv, ali spreman da primjeti sve što
može uticati na poboljšanje u radu, koje sugestije prenosi svijim pretpostavljenim. Također ukazuje i na sve negativnosti koje treba ukloniti, a koje su smetnja za bolje poslovanje i kvalitetniji rad. Sve u
svemu izuzetno predan poslovima koje obavlja, aktivno učestvuje
u radu i nije mu cilj da samo nezainteresovano “odradi posao”.
Njegova lojalnost, familiji Centrotrans ogleda se u tridesetogodišnjem
radu, odnosom prema kompaniji i ljudima sa kojima radi, doprinoseći
svakodnevno kvalitetnom radu i poboljšanju pružene usluge.
Njegov kvalitetan i profesionalan rad svakodnevno zaslužuje pohvale i
služi kao pozitivan primjer kolegama.
Čast
i zadovoljstvo je imati ovakvog zaposlenika u Kompaniji.
InfoBus
25
Tekst : Beširović Almina, Smajić Aida
26
radicionalno, svake godine
košarkaški tim Centrotrans
Eurolines igra prijateljske utakmice u okviru košarkaškog Turnira Prijateljstva. Svake godine, organizaciju turnira preuzima drugi
auto prijevoznik, ove godine put
ih je odveo na sjeverni dio Hrvatske, u prelijepu Istru poznatu po
dobroj hrani i prirodnim ljepotama. Domaćin ovogodišnjeg turnira
bio je prijevoznik Autotrans Rijeka.
Košarkaška ekipa Centrotrans Eurolines se zaputila u Pulu, gdje je
odigrala košarkašku utakmicu, ali
i provela vrijeme u ugodnom druženju. Na put su krenuli u petak,
22.10.2010. u ranim jutarnjim satima, te se zaustavili u Jajcu gdje
su vrijeme upotpunili druženjem i
obilaskom muzeja Avnoja, tvrđave i vodopada Plive. Dogovorena
utakmica odigrana je u subotu,
23.10.2010. godine, u večernjim
satima, u pulskoj sportskoj dvorani, gdje je ekipa Centrotrans Eurolines odnijela ubjedljivu pobjedu.
Na ovom turniru unaprijeđeni su
postojeći prijateljski i poslovni odnosi.
U sklopu putovanja upriličena je
radna posjeta firmi Penta, koja se
profilirala među vodeće hrvatske
firme na području sistema automatske identifikacije. Ono što je
interesantno za našu kompaniju je
ponuda ove firme u kojoj se nalaze
i sistemi za:
• prodaju, naplatu i kontrolu karata u javnom gradskom i prigradskom prijevozu putnika
•
evidenciju i obračun radnog
vremena
•
kontrolu prolaza osoba i vozila
• nadzor, naplatu i upravljanje
radom parkirališta i slično.
I
Ekipa Centrotrans pred finalnu utakmicu
Proizvod koji je najinteresantniji za
našu kompaniju je svakako sistem
BUSCARD (Autobuska karta) koji
predstavlja integriranu informatičku cjelinu koja objedinjava više
funkcija, a sve u cilju povećanja
kvalitete pružanja usluga korisnicima javnog gradskog i prigradskog
prijevoza kao i povećanja efikasnosti upravljanja sistemom prijevoza i
nadzora na troškovima.
Funkcije koje su integrirane u BUSCARD su:
• izrada, programiranje i prodaja karata,
• nadzor upotrebe putničkih karata u javnom prijevozu u vozilima,
• prikupljanje podataka s opreme u vozilima i
• generiranje izvještaja i statistika o broju prevezenih putnika po
određenim upitima
• evidencija radnog vremena zaposlenika i kontrola prolaza
• evidencija istakanja goriva i
praćenje troškova po vozilima
• praćenje položaja vozila na digitalnoj karti
• glasovna najava stanica u vozilima
• najava dolaska vozila na stanice ...
Veza između svih ovih funkcija je
beskontaktna RF kartica koja kao
nosilac informacija kruži u sistemu
i omogućava jednostavnu i brzu
identifikaciju svih sudionika unutar
sistema, kako putnika tako i zaposlenika (vozača, kontrolora, administracije i ostalih zaposlenika).
Posebna se vrsta kartica izrađuje
za zaposlenike koju karticu upotrebljavaju u svrhu registracije radnog
vremena, kontrole prolaza u određene prostore (kancelarije, skladišta, garaže, pumpnu stanicu...).
Karticama se nadzire i istakanje
goriva u pumpnoj stanici na način
da je prije početka istakanja goriva
potrebno odložiti karticu na čitač
kartica u sklopu pumpne stanice i
tek tada sistem uključuje pumpu i
mjeri količinu istočenog goriva pa
za tu količinu zadužuje vlasnika
kartice.
Nakon prezentacije proizvoda firme Penta dogovoreni su dalji kontakti i moguća saradnja.
znenađujuće je koliko često
previdimo dodatne vrijednosti
naših kolega. Često otuđeni i
od drugih i od sebe ne vidimo
koliko toga nosi u sebi osoba
koja sjedi tik do nas od 07:30 do
16:00 nagnuta nad poslom. Često
nas naše kolege zavaraju osmjesima i ne znamo sa čime se suočavaju i kako nose svoj svakodnevni,
životni teret.
Nisa Bavčić je jedna od takvih zaposlenica, koju je borba za obezbjeđivanje egzistencije četvoročlanoj porodici, u kojoj je tada samo
ona radila, nagnala da potraži
dodatni, alternativni izvor prihoda. Suprug i ona su, možemo reći,
uspjeli u plemenitim nastojanjima,
našli su rješenje koje će im pomoći
u preživljavanju i koje će istovremeno biti korisno za zdravlje mnogih i
dobrobit zajdenice.
Alternativno rješenje su našli u
povratku poljoprivredi, uzgoju organske ljekovite biljke Heljde (Fagopyrum esculentum) i njenoj višestrukoj iskoristivosti. Heljda se u
medicinske svrhe može koristiti kao
biljni čaj od osušene biljke (cvijeta ili sjemena) i kao kaša. Poznati
su efekti heljdinog čaja i proizvoda od heljdinog brašna u liječenju
mnogih bolesti kao što su: bolesti
krvnih žila, reumatizma, glaukoma, dijabetesa, kardiovaskularnih
bolesti, probavnih problema, slabe
memorije, a čaj od heljde pomaže
poslije zračenja i kemoterapije.
Ipak, poduzetnički duh naše kolegice orijentisao se na proizvodnju
jastuka od heljde. Proizvodnjom
anatomski prilagođenih jastuka
koji se prave od ljuspica (omotača
heljdinog sjemena), porodica naše
kolegice je pristupila borbi protiv
bolesti sadašnjice koje ugrožavaju
kičmeni stub, nesanice, migrene i
druge poremećaje koje prati mo-
Nisa sa proizvodima od heljde
deran, sjedeći način rada. Odlika
ovih jastuka je da se ne sabijaju
pod pritiskom i time omogućavaju
kičmi idealan položaj pri spavanju.
Zbog te osobine ovi jastuci se preporučuju za ublažavanje bolesnih
stanja vrata, bolesti mišića ramena, nakon povreda vrata i ramena,
astme i alergije na kućnu prašinu i
grinje, glavobolje, migrene, nesa-
nice, do hrkanja itd. No, ni tu nije
kraj silicijumska kiselina koja se
nalazi u ljuspicama heljde smanjuje mogućnost stvaranja bakterija i
omogućava jednu vrstu samodezinfekcije.
Porodica Bavčić se proizvodnjom
heljde bavi usmjereno. Ukoliko
imate potrebe za proizvodima od
heljde, možete joj se obratiti, a
jastuke posebno pravljene za vas
dobit ćete vezene detaljima rukom
Nisine majke. Medicinu, tradiciju
i potrebe suvremenog života naša
kolegica je uspjela spojiti u jedno.
Tekst : Visković Jelena
SUSRETI
Putovanje u Pulu
T
InfoBus
Uposlenici
na drugačiji način
Ljuspice heljde i heljda u cvatu
InfoBus
27
Sret
an Bozic
v
Download

Održane sjednice Skupštine Društva i Nadzornog