Godina 7
InfoBus
Broj 69
Oktobar 2010. godine
Tema broja:
Održana Šesta skupština
Centrotrans Eurolines d.o.o
Konstituisan novi Nadzorni odbor
Uvodnik
AKTIVNOSTI
Sadržaj
InfoBus
Informativni bilten
Centrotrans Eurolines
Godina 7 Broj 69
Oktobar 2010. godine
Glavni i odgovorni
urednik
mr.sc. Muhamed Šaćiragić
Uređivački odbor:
Babić Mira
Brkić Aida
Čutura Sakib
Osmanović Jasmin
Porča Amerisa
Šehić Avdo
Visković Jelena
DTP: Babić Mira
Adresa:
Sarajevo. Kurta Schorka 14
Telefon: 033 770 800
Fax:
033 770 853
Tiraž: 300
Besplatan primjerak
Štampa: Štamparija Fojnica
elektronska verzija dostupna na:
www.centrotrans.com
2
• IMPRESSUM - SADRŽAJ
2
• UVODNIK
3
• ODRŽANA ŠESTA SKUPŠTINA CENTROTRANS EUROLINES d.o.o
4
• PLANSKO PREVENTIVNA EDUKACIJA
8
• LICENCA ZA MEDUNARODNI CESTOVNI
PRIJEVOZ
10
• VAŽNOST “3 R” PROCEDURE
11
• POŽAR AUTOBUSA
11
• RADNI SPOROVI
12
• ITEF
15
• KAMERE ZA NADZOR SAOBRAĆAJA
16
• POSLOVANJE ZA SEPTEMBAR 2010.
18
• AKTIVNOSTI POSLOVNIH JEDINICA
20
• METODOLOGIJA UPRAVLJANJA LJUDKSIM RESURSIMA
24
• OSMJEH CENTROTRANSA
26
• POHVALE
27
U
vodnik, kao sastavni dio svakog
Info busa, ima za cilj da akcentira
aktuelne pojave i probleme koji se
dešavaju unutar Kompanije Centrotrans
Eurolines kao i u privrednom ambijentu
u kojem poslujemo. Istovremeno uvodnik
predstavlja svojevrsnu hroniku događaja
u i oko Kompanije. U proteklom mjesecu
desilo se nekoliko važnih događaja koji sigurno zaslužuju našu pažnju i komentar.
Najvažniji događaj o velike važnosti za
cijelu Bosnu i Hercegovinu su sigurno
parlamentarni izbori koji su održani trećeg
oktobra. Birali su se članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine, te zastupnici u
Parlamentarnoj skupštini BiH, RS, F BiH
i kantona u okviru Federacije BiH. Iako
naša firma u okviru svih izbornih aktivnosti kontinuirano zadržava svoju neutralnu
poziciju, ovaj put smo na indirektan način
bili uključeni u samu izbornu kampanju.
Naime, izborni timovi Stanke demokratske
akcije i Socijal-demokratske partije BiH su
zakupili od Centrotransa dva autobusa
koji su im služili za prevoz aktivista i operativi štab izborne kampanje. Dizajnirani na
adekvatan način ovi su autobusi u toku izbornog procesa privlačili posebnu pažnju
javnosti. Sretna okolnost je da su nakon
prebrojanih glasova, ove dvije stranke dobile povjerenje najvećeg broja birača.
Za angažovanje naših posada, kao i pratećeg osoblja koje je radilo pripremu i dizajniranje ovih autobusa, pristigle su pisane
pohvale, što je potvrda da smo i ovaj posao odradili u maniru najvećih profesionalaca.
Drugi događaj, od velikog značaja za dalji
rad Centrotrans-a je održavanje 6. Skupštine Društva. Pored važnih aktivnosti vezanih za transformaciju statusa Kompanije
iz društva sa ograničenom odgovornošću
u dioničarsko društvo, što je zakonska
obaveza, na ovoj skupštini je zbog isteka mandata razriješen stari i izabran novi
Nadzorni odbor.
Struktura i sastav novog Nadzornog odbora koji sačinjavaju ugledni eksperti iz različitih oblasti i predstavnik sitnih dioničara,
garancija su dobre osnove za kontinuitet
uspješnog rada Centrotrans-a i u narednom periodu.
Ono što je posebno interesantno za stotinjak članova Društva, koji su izrazili
svoju želju da prodaju svoje dionice –
udjele je to da su na samoj 6. Skupštini
usvojeni stavovi i preporuke koje ide u
smjeru traženja mogućnosti kupovine
ovih udjela, u okviru Kompanije. Za
očekivati je da se sve aktivnosti na zadovoljavajući način završe i roku od par
narednih mjeseci.
Potrebno je zabilježiti i prokomentarisati probleme koji su se dešavali na granici zbog primjene Zakona i Pravilnika
o licencama. Naime poznato je da su
naši autobusi dva dana zaustavljani na
granici zbog neposjedovanja licence.
Uprošteno posmatrano mi nismo na vrijeme ispoštovali zakonsku odredbu za
licenciranje firme, operatera i vozača u
međunarodnom saobraćaju. Međutim
suština ovoga problema je daleko složenija i sada možemo konstatovati da su
naše aktivnosti bile izuzetno pozitivne i
od posebne važnosti za Kompaniju i cijeli drumski saobraćaj u Bosni i Hercegovini. Sve ovo je vezano za dio rizika
naših poslovnih aktivnosti i odluka.
Centrotrans Eurolines i njegovi kadrovi, koji zajedno predstavljaju lidera
u djelatnosti prevoza putnika u Bosni i
Hercegovni, veoma često imaju nezahvalnu ulogu da ukazuju na probleme
u branši, bore se za njihovo rješavanje
i zbog toga su veoma često u sukobu
sa određenim centrima moči u okviru
Vlade, Komore ili bilo kog drugog sistema. Veoma često zbog takvog angažmana Centrotrans ne uživa simpatije
tih organa ili njegovih dužnosnika. Ali
pouzdano znamo, jer smo mnoge probleme do sada inicirali i riješili, da bi
bez Centrotransa i njegovih kadrova
bilo nezamislivo teže, a anarhija i bezakonje, protiv koga se stalno borimo,
bila bi dominantna.
Tako je bilo i u ovom slučaju ili bolje
rečeno aferi oko licenci. Neovisno što
i mi smatramo da je potrebno da se sa
licencama odvoje legalni prevoznici od
nelegalnih, oštro smo se suprotstavili
mafijaškoj organizaciji koja je od edukacije i certifikacije napravila biznis u
m
avgusta i sada se rezimiraju re
zultati ovoga najvažnijeg period
u poslovnoj godini. Prema prvim
analizama može se dati ocjena o relativn
uspješnosti prethodne sezone. Naime, i po
red približno dostignutog ostvarenja plan
ranih
veličin
u pogled
fizičkog ob
m a
prevoz
i prihoda
trošk o v
p o slovan
s u
neoče
kivano ve
o d
planira
nih i
probije
ni su
za cc
5% što je pokvarilo ukupne efekte u ov
mr.sc.Muhamed Šaćiragić
kome su odabrani iz takozvanog Nacionalnog komiteta do sada inkasirali
6 miliona maraka. Od drugih, ali ne
i od Centrotransa. Kao potvrdu ovih
navoda treba kazati da je višednevni
štrajka prevoznika iz Republike Srpske
bio zasnovan na istim zahtjevima i ciljevima.
Prva runda ove borbe je dobivena,
iako smo imali krizu od dva - tri dana.
Ali moramo biti svjesni da se samo na
ovaj način se mogu stvari pozitivno
mijenjati a Centrotrans da ostane ono
što i jeste - lider u djelatnosti prevoza
putnika u Bosni i Hercegovini. Naravno nije zanemarljiva ni činjenica da na
ovaj način Centrotrans Eurolines neće
platiti neopravdano velika sredstva za
takozvanu edukaciju i certifikaciju,
koja bi na nivou Kompanije iznosila
nekoliko stotina hiljada konvertibilnih
maraka. Bez obzira na sve probleme,
menadžment Centrotrans Eurolines
zbog ovih aktivnosti zaslužuje svaku
pohvalu i poštovanje.
sezoni. Iz tih razloga planirana dobit, o
koje zavisi i poslovanje do kraja godine,
manja za cca 10%.
InfoBus
Pored ovih ekonomskih analiza, potrebno je napraviti kritič-
3
Članovi skupštine
D
ana 01.10.2010. godine,
održana je Šesta skupština Centrotrans Eurolines
d.o.o. Sarajevo, u prostorijama
Edukacionog centra Centroservisa
Društva. Za prisustvo na ovoj Skupštini dioničari Centrotrans Eurolines
dobili su poziv, kako bi se okupili i
rješavali tačke predviđenog dnevnog reda.
Dnevni red Šeste skupštine Društva
sastojao se od slijedećih tačaka:
1. Radna tijela (Izbor Predsjednika
Skupštine, Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika)
2. Verifikacija zapisnika sa prethodne Skupštine Društva
3. Razmatranje i usvajanje Statuta
o izmjenama i dopunama Statuta
Centrotrans Eurolines d.o.o.
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za
period januar-septembar 2010. i
odluke o razrješenju predsjednika i
članova Nadzornog odbora Društva zbog isteka mandata
5.Razmatranje i usvajanje odluke
InfoBus
4
o izboru imenovanju članova Nadzornog odbora Društva
6. Razmatranje i usvajanje odluke
o odobravanju naknade i zaključivanja ugovora sa predsjednikom
i članovima Nadzornog odbora
društva
7. Razmatranje i usvajanje Odluke
o pokriću gubitka Društva za poslovnu 2009-u godinu
8. Razmatranje i usvajanje Odluke
o promjeni oblika Društva sa ograničenom odgovornošću u dioničko
društvo
9.Razmatranje i usvajanje
Statuta Centrotrans Eurolines d.d.
Sve tačke dnevnog reda
detaljno su razmatrane i o
njima su se donosile odluke
putem glasanja, o čemu je
prisutne izvještavao Odbor
za glasanje kojeg su sačinjavali Tokmo Adnan, Karić
Hajrudin i Čutura Sakib, koji
su svojim Izvještajem konstatovali da su na Skupštini bila
prisutna 25 člana od čega lično ili
zastupnika članova Društva, a pet
članova je glasalo u odsutnosti pismenim putem, što je dostavljeno
Odboru za glasanje Šeste skupštine, dan prije održavanja Skupštine.
Prilikom razmatranja prve tačke
dnevnog reda, izabran je predsjedavajući Skupštine, mr. sc. Šaćiragić Muhamed, za zapisničara Ekić
Mirha diplomirani pravnik i ovjerivači Zapisnika Bakula Šimo i Fišo
Mujo.
Predsjedavajući mr.sc. Muhamed Šaćiragić i
zapisničar Ekić Mirha
Na osnovu prijava prisutnih članova i članova u odsutnosti, Odbor
je konstatovao da je na Skupštini
bilo zastupljeno 7.606,570,00
KM ili 89,36155%, od ukupno
8.512.128,80 KM od visine ugovorenog kapitala članova Društva, što je predstavljalo potreban
broj zastupljenog kapitala članova
Društva za donošenje pravno valjanih odluka.
Po pitanju treće tačke dnevnog
reda, Razmatranje i usvajanje Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Centrotrans Eurolines d.o.o.
prisutne je informisala sekretar
Društva, Ekić Mirha:
„Menadžment Društva vodeći računa o unapređenju poslovanja
Društva, povećanju prihoda i zbrinjavanja tehnološkog viška, donio
je odluku o osnivanju poslovne jedinice u okviru Funkcije marketinga
pod nazivom ECO plast, za oblast
poljoprivrede, proizvodnju povrća,
voća, odnosno proizvodnju zdrave hrane, prvenstveno za potrebe
Društva i plasmana na tržište“.
Za potrebe navedenog, neiskorišteno zemljište na prostoru Auto
baze će se iskoristit za postavljanje 14 plastenika za uzgoj povrća
i voća. Značajno je i to da Društvo za navedene poslove neće zapošljavati nove radnike već će se
isti odrediti preraspodjelom unutar
Društva, tako da u tom pogledu
neće biti dodatnih troškova. Kako
bi se ovaj projekat uspješno realizovao, Društvo će izmiriti zakonske
obaveze i izvršiti dopunu djelatnosti
Društva za oblast poljoprivrede.
O ovom projektu, prisutni su se
izjasnili tako što je 99,53% od prisutnih glasalo ZA, dok je PROTIV
bilo 0.47%, te je na ovaj način
usvojena odluka o izmjenama i dopunama Statuta.
Nakon usvojene odluke o formiranju plastenika na Auto bazi, uslijedilo je razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora
za period januar-septembar 2010.
godine, što je ujedno i četvrta točka dnevnog reda Skupštine.
Po ovom pitanju, prisutnima se
obratila Mirsada Čurčić – Selimović, član Nadzornog odbora, koja
je prisutne informisala da je Izvještaj u pisanoj formi bio dostupan
svim članovima i da je Nadzorni
odbor radio na dobrobit Društva.
Mirsada Čurčić – Selimović
Nakon uvodnog izlaganja, te činjenice da nije bilo diskutanata niti
drugih prijedloga, prisutni članovi
Skupštine su putem glasačkih listića (100% od prisutnih) glasali ZA,
a niko nije bio PROTIV. Na osnovu Izvještaja Odbora za glasanje
konstatovano je da je Izvještaj o
radu Nadzornog odbora za period
januar – septembar 2010. godine
usvojen.
Po pitanju Odluke o razrješenju
članova Nadzornog odbora zbog
isteka mandata prisutne je informisala Ekić Mirha, sekretar Društva
istakavši slijedeće:
TEMA BROJA
„U skladu sa članom 259. 262. i
348. Zakona o privrednim društvima i člana 46. Statuta Društva,
dana 16.02.2006. godine, na Izbornoj Skupštini Centrotrans Eurolines, izabran je Nadzorni odbor
Društva u sastavu:
1. Prof. dr. Šefkija Čekić – ekspert
iz oblasti saobraćaja,
2. Prof. dr. Hilmija Šemić - ekspert
iz oblasti prava,
3. Mirsada Čurčić – Selimović, dipl.
oec. - ekspert iz oblasti ekonomije
i finansija,
4. Makarević Husein, dipl. ing.
saobraćaja – ekspert iz oblasti saobraćaja i održavanja i
5. Imamović Osman – član Društva predstavnik dioničara
Sa promjenom oblika dioničkog
društva u društvo sa ograničenom
odgovornošću Centrotrans Eurolines, Odlukom Skupštine, Nadzorni
odbor je ostao u istom sastavu da
djeluje i radi do isteka mandata, do
16.10.2010. godine, iz kojeg razloga je dostavljen prijedlog odluke
o razrješenju dosadašnjih članova
nadzornog odbora“.
Nakon prezentacije materijala, te
činjenice da nije bilo diskutanata,
prisutni članovi Skupštine su putem
glasačkih listića 100% od prisutnih
glasali ZA. Protiv i uzdržanih nije
bilo. Odbor za glasanje konstatovao je da je usvojena Odluka o
razrješenju članova Društva zbog
isteka mandata.
U nastavku sjednice, uslijedio je
prijedlog izbora novih članova
Nadzornog odbora. Diplomirani pravnik, Ekić Mirha, upoznala
je prisutne o osnovnim zakonskim
odredbama prilikom odabira članova Nadzornog odbora, kao i zakonska ograničenja prilikom odabira istih:
U Članu 260. Zakona o privred-
Tekst : Porča Amerisa, Ekić Mirha
TEMA BROJA
Održana Šesta skupština
Centrotrans – Eurolines d.o.o
InfoBus
5
nim društvima stoji da predsjednik
i član nadzornog odbora ne može
biti lice:
1. osuđivano za krivično djelo i
za privredni prijestup nespojive s
dužnošću u nadzornom odboru,
pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne;
2. kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u
nadležnosti nadzornog odbora; 3.
i starije od 65 godina na dan ime-
Lončarič Edin, Izvršni direktor ZF
novanja, s tim da ukupan broj članova nadzornog odbora mora biti
neparan.
Predsjednik i članovi Nadzornog
odbora imenuju se istovremeno na
period od četiri godine, s tim da po
isteku perioda od dvije godine od
dana imenovanja, Skupština Društva glasa o povjerenju o članovima
nadzornog odbora. Isto lice može
biti imenovano za predsjednika
ili člana nadzornog odbora više
puta bez ograničenja. U skladu sa
odredbama Zakona o privrednim
društvima i odredbama Statuta,
Nadzorni odbor je na prijedlog
InfoBus
6
Uprave Društva utvrdio listu kandidata za članove Nadzornog odbora zadovoljavajući odredbu člana
37. Statuta koji glasi: Nadzorni odbor broji pet (5) članova uključujući
i predsjednika od kojih su najmanje
4 člana uključujući i predsjednika,
eksperti (lica sa najmanje VSS) iz
oblasti saobraćaja - održavanja,
marketinga, ekonomije i prava.
Na osnovu ovih činjenica, sačinjen
je prijedlog novih članova Nadzornog odbora, a to slijedeći eksperti:
1. Mr. sc. Šaćiragić Muhamed –
ekspert za saobraćaj i održavanje
2. Prof. dr. Samir Čaušević –
ekspert za marketing
3. Pandurević Mladen, dipl. pravnik – ekspert za pravo
4. Kemal Grebo, dipl oec. –
ekspert za ekonomiju
5. Devedžija Himzo - iz reda članova društva
Po objavljivanju Poziva u roku od
8 dana nije bilo drugih prijedloga.
Kandidati za predsjednika i članove Nadzornog odbora dostavili su
svoje biografije i potpisali Izjavu o
prihvatanju kandidature.
Nakon uvodnog izlaganja, te činjenice da nije bilo diskutanata,
prisutni članovi Skupštine su putem
glasačkih listića izabrali većinom
glasova svih pet predloženih kandidata za budući sastav nadzornog
odbora, što je konstatovao i Odbor
za glasanje.
Po pitanju šeste tačke, Odluke o
naknadama predsjedniku i članovima Nadzornog odbora, informisala je Ekić Mirha, istakavši da
je Prijedlog odluke bio dostupan u
materijalima, te kako nije bilo diskusija, predsjednik skupštine je isti
dao na glasanje.
Nakon uvodnog izlaganja, te činjenice da nije bilo diskutanata niti
drugih prijedloga, prisutni članovi
Skupštine su putem glasačkih listića 99,61% glasali ZA, 0,39% od
prisutnih je glasalo PROTIV. Na
osnovu Izvještaja Odbora za glasanje, konstatovano je da je Odluka
o naknadi predsjedniku i članovima Nadzornog odbora usvojena
većinom glasova.
Po pitanju sedme tačke dnevnog
reda, Odluke o načinu pokrića
gubitka Društva za 2009-u godinu prisutne je informisao Lončarić
Edin, izvršni direktor zajedničkih
funkcija.
Generalni direktor mr.sc. Čengić Safudin
Kako nije bilo diskutanata, prisutni članovi Skupštine su putem
glasačkih listića (100% od prisutnih) glasali ZA. Nakon prebrojanih
glasova, na osnovu Izvještaja Odbora za glasanje konstatovano je
da je odluka o pokriću gubitka za
Društva za poslovnu 2009. godinu
usvojena.
Sa najavom osme tačke Dnevnog
reda, za riječ je zatražio Imamović
Osman, član – zastupnik članova
Društva i član Nadzornog odbora u
prethodna dva mandata i zamolio
da se o tačkama dnevnog reda 8.
i 9. ne raspravlja i glasa, te da se
ukoliko je moguće, iste raspravljaju
nakon iznalaženja sredstava za otkup ponuđenih udjela članova i isključenih članova Društva (po cijeni jedne dionice u visini 44,29 KM).
Pandurević Mladen, novoizabrani
član Društva predložio je da se
Skupština prekine, a da se nastavak
Skupštine za pomenute dvije tačke,
planira i najavi u zakonskom roku
do kada je potrebno da se razmotri
TEMA BROJA
mogućnost otkupa udjela i dionica
isključenih članova Društva.
Predsjednik Šeste Skupštine Društva je dao prijedlog na glasanje što
je jednoglasno prihvaćeno.
SJEDNICE NADZORNOG ODBORA
Dana 14.10.2010. godine je održana 35. sjednica Nadzornog Odbora Društva u starom sazivu, sa
slijedećim:
DNEVNIM REDOM
1.
Usvajanje Zapisnika sa 34.
sjednice Nadzornog odbora
2.
Razmatranje i usvajanje
prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta
3.
Zakazivanje nastavka rada
Šeste Skupštine Društva
Zapisnik sa 34. sjednice je usvojen
jer na isti nije bilo primjedbi. Po
pitanju druge tačke dnevnog reda
usvojen je Pravilnik o izmjenama i
dopunama Pravilnika o unutrašnjoj
organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka.
Zakazan je nastavak rada Šeste
Skupštine Društva za 12.11.2010.
godine.
O svom mandatu u Nadzornom
odboru, kao i o utiscima zbog odlaska, neki od članova su dali izjave.
Šefkija Čekić-ekspert iz oblasti saobraćaja rekao je: „Zadovoljstvo
je bilo biti član Nadzornog odbora
kompanije koja je stvorila ugled i
imidž i u najteže vrijeme uspjela
da se organizuje i odgovori potrebama tržišta. Zahvaljujem se
prije svega menadžmentu i želim
im puno sreće i uspjeha u daljem
radu“.
Mirsada Čurčić-Selimović, dipl.
oec. je izjavila:„Ja se zahvaljujem
menadžmentu na uakazanom povjernju za dva mandata i žao mi je
što idem jer smo uspješno surađivali. Ako smo nešto pogriješili molimo Vas da nam oprostite. Želim
uspjeh novom Nadzornom odboru
u budućem radu“.
Osman Imamović, predstavnik
dioničara rekao je:“Meni je bilo
zadovoljstvo raditi u Nadzornom
odboru. Mislim da smo radili u
najtežim uslovima, da smo postigli
dobre rezultate, da ovu kompaniju
izgradimo, sačuvamo i siguran sam
da će ova kompanija opstati. Ja
sam puno naučio iz ovog iskustva
i da sam mlađi zasigurno bih upisao fakultet i nastavio edukovanje
iz ove oblasti“.
Husein Makarević, dipl. ing. Saobraćaja je poručio:“Bila mi je čast i
zadovoljstvo raditi sa ovom ekipom
i želim im svako dobro u radu i životu“.
KONSTITUISAN NOVOIZABRANI NADZORNI ODBOR
Dana 14.10.2010. godine na
Sjednici je konstituisan novoizabrani Nadzorni odbor u sastavu:
1. Mr. sc. Šaćiragić Muhamed –
ekspert za saobraćaj i održavanje
2. Prof. dr. Samir Čaušević –
ekspert za marketing
3. Pandurević Mladen, dipl. pravnik
– ekspert za pravo
4. Kemal Grebo, dipl oec. – ekspert
za ekonomiju
5. Devedžija Himzo - iz reda članova Društva
Za Predsjednika Nadzornog odbora članovi su izabrali mr. sc. Šaćiragić Muhameda. Sa predsjednikom
i članovima Nadzornog odbora
potpisan je Ugovor o angažmanu
koji je ispred Društva potpisao mr.
sc. Čengić Safudin, generalni direktor Društva.
Kemal Grebo, dipl.oec. o svom
angažmanu u novom Nadzornom
odboru Centrotrans Eurolines je
rekao: „Bio sam iznenađen kada
sam dobio poziv za angažman u
Nadzornom odboru Centrotrans
Eurolines. Naravno, prihvatio sam
odmah bez razmišljanja. Ljudi koji
vode ovu kompaniju a dugo je pratim, su menadžeri i dobrim dijelom i vlasnici firme i zbog toga im
vjerujem. Pomoći ću da se donesu
najbolje odluke za Centrotrans Eurolines“.
Pandurević Mladen, dipl. pravnik i
novi član Nadzornog odbora poručio je sljedeće:“Osjećam potrebu
da se i ja zahvalim članovima starog Nadzornog odbora. Čast mi je
što sam pozvan da budem član novog Nadzornog odbora. Dobro poznajem situaciju i uposlene u ovoj
kompaniji. Centrotrans Eurolines
ima odličan menadžment i viziju šta
želi a to može postići jer ima dosta
poštenih i kvalitetnih kadrova“.
Himzo Devedžija iz reda članova
Društva rekao je:“Osjetio sam se
jako počašćenim kada sam saznao
da sam predložen za člana Nadzornog odbora. Za mene je uvijek
prioritet bio Centrotrans. Čini mi se
da je najteži period iza mene“.
Tekst : Porča Amerisa, Ekić Mirha
TEMA BROJA
Održana Šesta skupština
Centrotrans – Eurolines d.o.o
InfoBus
7
V
eć mnogo puta je naglašeno
da svaka prevoznička kompanija nastoji sve svoje radne procese obavljati sa što manjim
zastojima i što nižim troškovima.
Održavanje vozila u Centrotranseurolines-u je jedna od vitalnih
procesnih aktivnosti koja u opštem smislu podrazumijeva sva
djelovanja usmjerena na pogonsku
spremnost vozila. tokom njihovog
eksploatacionog perioda. U tom
segmentu, uvođenje i kvalitetna
primjena postupaka iz okvira planskog i preventivnog održavanja je
nezaobilazan činilac uspješnosti
Društva u cjelini.
Plansko preventivno održavanje
je održavanje voznog parka gdje
se izmjena određenih dijelova vrši
unaprijed, prije pojave kvara, i to
prema normativima definisanim
na osnovu preporuke proizvođača
ili iskustvenim podacima. Iskustvo
pokazuje da se ovakvim načinom
održavanja za uloženi novac ostvaruje višestruka ušteda kroz smanjenje broja korektivnih intervencija i
povećanje kvalitete usluge koja je
RB
Dio/
Agregatni sklop
1
2
01.
02.
03.
04.
01.
02.
03.
ALTERNATORI
Alternator
Alternator- glavni
Alternator- pomoćni
Alternator- glavni
ZRAČNI JASTUCI
Zračni jastuk (I)
Zračni jastuk 662
Zračni jastuk 664
rezultat smanjenog broja kvarova
na terenu.
Centrotrans-Eurolines se već duže
vrijeme priprema za uvođenje sistema planskog preventivnog održavanja. Neophodnost uvođenja
ovakvog sistema održavanja vidljiva je iz velikog broja defekata na
terenu koji sa sobom nose visoke
troškove korektivnih intervencija i
zbrinjavanja putnika, a što direktno
doprinosi lošem publicitetu odnosno gubitku teško stečenog imidža
sigurnog prevoznika.
Prije uvođenja sistema planskog
preventivnog održavanja potrebno
je cijeli sistem održavanja, kao i sve
učesnike koji pružaju potporu ovom
procesu, pripremiti kako bi isti bio
u stanju kvalitetno odgovoriti zahtjevima ovakvog načina rada.
U tom smislu, Grupa stručnjaka
Centrotrans-Eurolines-a je kombinirajući iskustvo, normative proizvođača, podatke iz baza podataka skladišta i analizu očekivanih
troškova, došla do realnih normativa koji će se koristiti kao osnova za
pripremu i implementaciju sistema
Pripadnost vozilu
planskog preventivnog održavanja
na vozilima marke MAN, NEOPLAN i ISUZU.
Definisani normativi predstavljaju
eksploatacioni period svakog odabranoga sklopa vozila na kojem
se ne bi trebala vršiti bilo kakva
intervencija (izuzev redovnog održavanja i pojedinih karakterističnih
zahvata na motoru), a pogotovo
ne bi trebalo doći do njegove zamjenjivosti. Dostignuta granična
vrijednost eksploatacije konkretnog sklopa podrazumjeva zamjenu
kompletnog sklopa ili vitalnih dijelova agregatne skupine (npr. motor, mjenjač, diferencijal, PVP itd.)
uz prethodno izvršenu kvalitetnu
defektažu i procjenu njegove dalje
upotrebljivosti.
U narednoj tabeli prikazani su
samo neki detalji i sklopovi vozila
čiji su normativi planskog preventivnog odražavanja, kao granične
vrijednosti, u postupku unosa u
jedinstvenu bazu podataka informacionog sistema IMIS i tokom
vremena će se stalno dopunjavati
novim sklopovima i referentnim vrijednostima za druge tipove vozila.
Eksploatacioni period ( km )
Fabrički Zamjena
i ugradnja
Novi
Remonta
I
N
M
3
4
5
6
7
8
X
250.000
350.000
400.000
750.000
225.000
310.000
330.000
750.000
100.000
105.000
130.000
-
X
350.000
450.000
450.000
350.000
400.000
400.000
-
X
300.000
300.000
400.000
250.000
250.000
300.000
-
X
X
X
X
X
X
DISK PLOČICE
01.
02.
03.
InfoBus
8
Disk pločice (I)
Disk pločice (N)
Disk pločice (M)
X
X
X
X
X
350.000
450.000
450.000
350.000
400.000
400.000
-
500.000
500.00
300.000
X
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.100.000
500.000
500.000
X
X
600.000
600.000
900.000
1.000.000
1.000.000
900.000
550.000
550.000
600.000
700.000
900.000
850.000
-
500.000
350.000
400.000
500.000
500.000
700.000
700.000
700.000
250.000
X
X
X
900.000
1.000.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
250.000
250.000
250.000
400.000
400.000
400.000
800.000
800.000
800.000
800.000
600.000
600.000
1.200.000
450.000
500.000
600.000
600.000
600.000
600.000
1.000.000
450.000
450.000
-
X
KOČIONA KLIJEŠTA
01.
Kočiona kliješta
X
02.
03.
Kočiona kliješta
Kočiona kliješta
01.
02.
03.
04.
05.
06.
LEŽAJ TOČKA
Ležajevi točka - prednji
Ležajevi točka - zadnji
Ležajevi točka - prednji
Ležajevi točka - zadnji
Ležajevi toč. - pr.+ prat
Ležajevi točka – pogon.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
MOTOR
Isuzu EURO I
Isuzu EUROIII 4HKTC1
OM 441 LA VI/III
OM 442 LA VI/III
OM 442 LA
MAN D2876 LOH02
MAN D2876 LOH20
MAN D2866 LOH27
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
MJENJAČ
Isuzu
ZF 8S 2101 BO Intarder
ZF 8S 2100 BO retarder
ZF 6S 1901 BORZSG
ZF HP590 (automatski)
ZF HP600 (automatski)
ASTRONIC
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
AKTIVNOSTI
Plansko – preventivnog održavanja
ZRAČNI JASTUCI
Zračni jastuk (I)
Zračni jastuk 662
Zračni jastuk 664
Normativ za PP intervenciju na motorima podrazumijeva laboratorijsku analizu motornoga ulja (koje se po
dostizanju granične vrijednosti u tom trenutku nalazi u motoru bez obzira kada je izvršena njegova zamjena), te
obavezno utvrđivanje prisustva slijedećih elemenata:
Elemenat
Željezo (Fe)
Krom (Cr)
Bakar (Cu)
Selen (Sn)
Aluminijum (Al)
Olovo (Pb)
Bor (B)
Silicijum (Si)
Granična vrijednost
< od 100 ppm
< od 10 ppm
< od 20 ppm
< od 10 ppm
< od 20 ppm
< od 25 ppm
< od 20 ppm
< od 20 ppm
Indikacija oštećenosti (dotrajalosti)
Radilica, ventili, cilindri, ležajevi
Karike, ležajevi ili kontaminacija antifrizom
Ležajevi i čaure
Ležajevi i čaure
Klipovi, blok motora
Ležajevi
Prisustvo antifriza
Prisustvo prašine ili pijeska
Kada su u pitanju PP zahvati na mjenjačima i diferncijalima, naznačeni normativ predviđa obaveznu zamjenu
glavnog (centralnog) ležaja što automatski podrazumjeva demontiranje (i defektažu) kompletnog sklopa. Kod
ovih agregatnih sklopova je neophodno praćenje rada tokom cijelog eksploatacionog perioda uz obavezne
intervencije na istim pri uočavanju bilo kakvih smetnji.
Konačno, primjena postupka planskog preventivnog održavanja u Centrotrans-Eurolines-u počinje
01.11.2010. godine. Do tog vremena, Rukovodioci svih nivoa u PJ održavanja moraju osigurati neophodne
resurse (prvenstveno radnu snagu) uz određivanje samo jedne osobe koja će u operativnom smislu kroz sistem
IMIS vršiti unos podataka i ažurirati bazu podataka u dijelu koji se odnosi na pomenuti proces. Isto tako, Centrotrade, Služba nabavke i Teh. priprema moraju svoje aktivnosti prilagoditi ovom procesu kako ne bi došlo
do zastoja (zbog neposjedovanja nekog dijela/sklopa, maziva i sl u predviđeno vrijeme zamjenjivosti.) ili zbog
neažurno vođenih termina PP intervencija.
Tekst : Nenad Miković i Ersan Šarić
AKTIVNOSTI
Počinje implementacija
01.
02.
03.
InfoBus
9
Važnost “3R” procedure
AKTIVNOSTI
AKTIVNOSTI
AKTIVNOSTI
AKTIVNOSTI
Licenca za međunarodni
cestovni prijevoz
Banji, Srbija. Tradicionalni susret radnika i vozača Drumarijada odrđan je od 17
Tekst : dr.sc.Fišo Mujo
InfoBus
10
Protiv ovakve prakse Udruženje
prevoznika u međunarodnom i međuentitetskom saobraćaju više puta
je skretalo pažnju predstavnicima
Ministarstva komunikacija i transporta i Spoljnotrgovinske komore
BiH sa zahtjevom da se sporni Pravilnik izmijeni i prilagodi realitetu
uslova poslovanja u Bosni i Hercegovini te da se izjednači sa praksom u susjednim državama, koje
ne stavljaju kao uslov za obavljanje
međunarodnog prevoza, posjedovanje nekakve licence.
Nažalost, i pored regularnih zahtjeva i argumenata prevoznika ,
niza praznih obećanje Ministarstva
komunikacija i transporta, preovladao je lični interes involviranih službenika okupljenih oko tzv.
Nacionalnog komiteta i Centra za
edukaciju ECOS pri Spoljno trgovinskoj komori BiH. Svojim uticajem oni su isposlovali da Ministar
komunikacija i transporta BiH Rudo
Vidović izda Instrukciju kojom se
nalaže primjena spornog Pravilnika
od 8 oktobra 2010. godine.
3
Kao reakcija na ovu odluku i zbog
nepoštivanja legitimnih zahtjeva,
nekoliko stotina prevoznika iz Republike Srpske su otpočeli štrajk
koji je rezultirao blokadom carinskih terminala. I naši autobusi su
bili dva dana onemogućavani da
neometano obavljaju međunarodne linije što je služba eksploatacije
saobraćaja efikasno riješila u saradnji sa našim kooperatnima.
Nakon blokade, Ministar Rudo Vidović je shvatio suštinu problema
i odgodio primjenu spornog pravilnika do juna 2011. godine, s
tim da se u međuvremenu formira
ekspertna grupa koja će izanalizirati odredbe i primjenu pomenutog
akta te predložiti njegove izmjene.
Neovisno o teškoćama koje imamo
zbog borbe koju permanentno vodimo protiv negativnosti koje se pojavljuju u našoj djelatnosti, mi smo
svjesni da radimo ispravan posao i
da bi bez angažmana Centrotransa i njegovih predstavnika u strukturama drumskog saobraćaja stanje
u ovoj oblasti bi bilo mnogo teže.
To je istovremeno i obaveza menadžmentu i svim zaposlenicima da
se bore i istraju u svim pozitivnim
akcijama i zahtjevima.
R je procesna procedura kojom je propisan postupak
ugradnje novih i korištenih rezervnih dijelova u radionicama Centrotransa. Ova procedura je vrlo važna jer precizno definira odgovornosti i slijed aktivnosti pri
poslovima ugradnje rezervnih dijelova što rezultira boljom
kontrolom toka rezervnih dijelova kao i smanjenjem troškova održavanja.
3R je skraćenica od Reklamacija – Regeneracija – Rashod
što predstavlja tri moguća razloga izgradnje rezervnog dijela sa vozila u radionici. Odluku o zamjeni dijela donosi
poslovođa radionice prilikom defektaže i popravka vozila.
Izdavanje novog RD iz skladišta rezervnih dijelova uslovljeno
je vraćanjem skinutog dijela sa vozila u skladište.
O ispravnosti odluke poslovođe i daljem postupku sa izgrađenim dijelom odlučuje unaprijed određena komisija.
Ukoliko je do kvara došlo u reklamnom roku, pokreće se
postupak reklamacije, ukoliko je dio moguće reparirati, dio
se šalje na reparaciju, a ukoliko komisija konstatuje da se
dio ne može popraviti, odmah, na licu mjesta i pod nadzorom komisije, dio se uništava na način da se fizički ošteti ili
isječe.
Cijeli proces popraćen je dokumentacijom kojom se evidentiraju svi koraci u procesu.
Iako je ova procedura od iznimne važnosti za kontrolu toka
rezervnih dijelova i rezultira značajnim uštedama, u praksi
se ne sprovodi dosljedno i u potpunosti. Razlozi za ovakvo
stanje su kombinacija organizacijskih propusta i ljudskog
faktora i naša je obaveza da se u što skorijem vremenu svi
ovi nedostatci otklone kako bi se 3R procedura u potpunosti
U
Ulaz u proces
• Redov. održavanje
• Zamjena RD
• Zahtjev za
zamjenu RD
Primo-predaja
korištenih RD u
skladište
Izdavanje novog RD
Odluka
komisije o
stanju korištenih
dijelova
Reklamacija
DA
Povrat u
skladište
POŽAR AUTOBUSA
prošlom mjesecu desio se požar na međugradskom autobusu i tom prilikom vozilo je u potpunosti izgorjelo. Vozilo se vraćalo iz
Srebrenice gdje je bilo angažovano na prijevozu djece koja su bila
u posjeti Memorijalnom centru u
Potočarima. Zahvaljujući pravovremenoj reakciji vozača autobusa
putnici su napustili vozilo prije nego
što se požar proširio, tako da putnici, osim straha i šoka, nisu imali
drugih posljedica od ovog nemilog
događaja.
Postavlja se pitanje šta je trebalo
preventivno uraditi, odnosno šta su
naši propusti u organizaciji održa-
vanja da se vozilo zapalilo. Svakako da uzrok požara mora postojati
samo je pitanje dali ćemo u cijelosti defektirati stvari uzrok-e da
nam se slični događaj nikada više
ne ponovi.
U skoro svim slučajevima zapaljenja autobusa uzrok je kratki spoj
na električnim instalacijama na
motoru. Ove električne instalacije su postavljene cijelom dužinom
ispod poda autobusa tako da je
upotreba protiv požarnih aparata praktično beskorisna kada se
„varnica“ pojavi u dijelu vozila do
koga sredstvo za gašenje požara
ne može doprijeti.
Regeneracija
NE
Rashod
DA
Defektaža i
popravka
Uništavanje
Kontrola i
predaja u
skladište
Izvještavanje i
arhiviranje zapisa
Izlaz iz procesa
• Evidencija o
kretanju
regenerisanih
dijelova
Da bi se ljudski faktor, kao uzrok
požara na električnim instalacijama vozila, sveo na što manju mjeru
neophodan je stalni nadzor i kontrola rukovodilaca radionica nad
izvršenjem ovih poslova, naročito
nad radom onih autoelektričara
koji nemaju dugogodišnju praksu
na ovim poslovima. Nekvalitetno
urađena radna operacija na električnoj instalaciji može imati nesagledive dugogodišnje posljedice po
imidž i budućnost naše kompanije
čija je osnovna djelatnost cestovni
prijevoz putnika.
Tekst : Šarić Ersan
1. tehničke opremljenosti;
2. stručne osposobljanosti;
3. finansijske sposobnosti u koju
ne ulaze vrijednosti osnovnih sredstava;
4. nepostojanja pravomoćno izrečene zabrane obavljanja djelatnosti;
5. drugih uvjeta utvrđenih zakonom i međunarodnim ugovorima.
Licenca se izdaje prijevozniku za
svako vozilo koje ispunjava uvjete
za obavljanje međunarodnog prijevoza.
Od samog donošenja Zakona i
Pravilnika Centrotrans Eurolines je
kroz komorska udruženja podržavao proces licenciranja kao mehanizam kojim će se odvojiti legalni
prevoznici, koji svoje poslovanja
zasnivaju na poštivanju Zakona,
od nelegalnih koji svoju poslovnu
strategiju zasnivaju na izigravanju
i kršenju Zakona. Istovremeno,
smatralo se da će to biti logičan
postepeni proces u kome će se u
startu priznati osposobljenost svim
onim prevoznicima koji kroz dugi
niz godina profesionalno obavljaju međunarodni prevoz i da za to
neće biti potrebno izdvajati dodatna materijalna sredstva.
Nažalost, dobra ideja
oko podizanja kvaliteta i
razdvajanja legalnog od
nelegalnog se pretvorila
u svoju suprotnost i svojevrsnu trgovinu. Kroz
takozvani proces edukacije i licenciranja, u prethodnom periodu članovi
Nacionalnog komiteta i
ECOS-a su naplatili od
prevoznika oko šest miliona KM što predstavlja
izuzetno veliki iznos za
siromašnu djelatnost kakva je drumski saobraćaj.
U praksi se veoma često
“edukacija” i “licenciranje” svodila
na se formalnost u kojoj je bilo najvažnije da se uplati određena suma
za dobivanje licenci.
Tekst : Šehić Avdo
P
arlamentarna skupština Bosne
i Hercegovine je 2001. godine
usvojila Zakon o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom
prijevozu. Prema odredbama toga
Zakona domaći prevoznik može
obavljati međunarodni prijevoz ako
posjeduje licencu za obavljanje te
vrste prijevoza. Licencu za obavljanje navedenog prijevoza izdaje Ministarstvo civilnih poslova i komunikacija , na osnovu licence koju
izdaje ministarstvo entiteta, ako domaći prijevoznik, između ostalog,
ispunjava i uvjete evropskih propisa
u pogledu:
InfoBus
11
r Šehbajraktarević Azra, rukovodilac službe OPK
Proces privatizacije bio je uzrok nestanka mnogih preduzeća, a time i
radnih mjesta.
Od 2000. godine kada je započeo
proces privatizacije do danas, bez
obzira u kakvom stanju su se nalazila preduzeća, ogroman broj njih
je nestao, i to preduzeća koja su
u predratnom periodu zapošljavale
na stotine i hiljade radnika i koja su
na tržištu bila okosnica privrednog
razvoja zemlje. Danas su ti radnici
na Zavodu za zapošljavanje, rade
na crno, ili putem suda pokušavaju ispraviti nepravdu koja im je
nanesena u tom procesu, a njihovu imovinu još uvijek „krčme“ novi
vlasnici.
Ništa bolje nisu prošla ni preduzeća
koja su privatizirana od strane radnika. Jednostavno, u takvim preduInfoBus
12
zećima gdje su bili većinski vlasnici
nisu mogli održati poslovanje te su
ili prodavali svoje dionice novim
vlasnicima ili su zapadali u finansijske teškoće koje su se završavale
stečajem i likvidacijom. I ovaj proces je imao za posljedicu gubitak
radnog mjesta, neisplaćene plaće,
nepovezan radni staž i sl.
Ovdje također treba spomenuti i
preduzeća koja su iz ratnog perioda
izašla bez znatnih oštećenja i koja
su bez velikih ulaganja započeli
normalno raditi. Međutim, odmah
po usvajanju Zakona o privatizaciji
rukovodstva tih preduzeća svjesno
su nastojala na sve moguće načine smanjiti kapital, i preko svojih
„pokrovitelja“ preduzeće dovesti ih
na „prosjački štap“ kako bi kasnije
privatizirali ta ista preduzeća za ve-
oma nisku cijenu.
Nažalost, ovi procesi još traju.
Ovo ništa nije novo jer ovu priču
svakodnevno slušamo, kako putem
medija tako i od svojih najbližih, jer
sigurno svi imamo nekoga iz svog
okruženja koji je postao žrtva privatizacije.
Za Centrotrans možemo reći da je
jedna od rijetkih kompanija kojoj
nije bio cilj privatizaciju iskoristiti u
svrhu ličnog bogaćenja pojedinaca, već je u post privatizacijskom
periodu, napornim radom uspjela
opstati i nastaviti raditi. Svojom
poslovnom politikom zasnovanoj
na aktivnom socijalnom dijalogu i
partnerstvu menadžment i zaposlenici Centrotrans-a su uspjela održati dugogodišnju tradiciju i zauzeti
vodeći položaj u oblasti cestovnog
saobraćaja u BIH. Ovo je veoma
važno i sa stanovišta učešća radnika u privatizaciji.
Centrotrans sigurno ne bi uspio
da nije bilo njegovih radnika koji
su bili sastavni dio tima na implementaciji programa privatizacije.
Svjesni situacije u kojoj se nalazilo preduzeće, obnova devastiranih
poslovnih objekata, voznog parka,
a pri tome svakodnevna borba
kako zadržati položaj na tržištu, jer
naglo raste broj prijevoznika koji
svojim načinom rada stvaraju nelojalnu konkurenciju, radnici postaju
nerazdvojan partner Upravi Društva, a sve u cilju opstanka preduzeća.
Radnici, svjesni ukupne situacije u
društvu prihvaćaju program sanacije preduzeća, sa osnovnim ciljem
spasiti firmu od posljedica nelikvidnosti i zadržati radna mjesta i radnike na njima. Da bi se postiglo željeno, bilo je nužno pristupiti isplati
plaća na bazi ostvarenih rezultata
rada. Ovakav odnos unutar pre-
duzeća rezultirao je zadržavanjem
svih radnika, isplatu redovnih plaća, stvaranje boljih uvjeta rada….
Sljedeće po čemu se Centrotrans
Eurolines razlikuje od drugih kompanija koje su u strukturi kapitala
100 % privatno vlasništvo jeste
potpuna primjena konvencija i preporuka MOR-a, a to je sloboda organizovanja i sloboda kolektivnog
pregovaranja.
Odredbe Zakona o radu i kolektivnog ugovora u pravilu se poštuju, pa čak su neke za radnika mnogo povoljnije razrađene u internim
aktima od onih koje su regulirane
kolektivnim ugovorom. Međutim,
još uvijek ostaje problem potpune primjene kolektivnog ugovora
u dijelu obračuna i isplata plaće.
Naglašavamo da iako Društvo
ni u ovom dijelu ne odstupa od
odredaba kolektivnog ugovora,
ali zbog globalne ekonomske krize, neuređenog pravnog sistema u
državi primorana je primijeniti izuzeća koja su ovim ugovorima data
poslodavcima u situacijama kada
im poslovanje ne omogućava potpunu isplatu plaća.
Centrotrans nije nezadovoljan ovakvim stanjem, a svjestan položaja
u kome se nalaze njegovi radnici,
inrenzivno vodi borbu koristeći sve
institucije u državi kako bi se stvorio
ambijent za normalno poslovanje
u kome bi radnici, svojim radom,
mogli imati život dostojan čovjeka.
Međutim, ovakvo stanje u državi,
i borbu preduzeća za opstanak na
tržištu, ne razumiju svi zaposleni.
Jedan broj njih, na sreću još uvijek
mali, misli samo na sebe bez obzira da li će postupcima učiniti štetu
do jučerašnjim kolegama.
Naime, ti radnici po odlasku u
penzioju zaboravljaju ono što su
ostavili radeći u Centrotransu Eu-
rolines, dogovore, ciljeve za koje
su se borili zajedno sa svojim radnim kolegama i jedini cilj im je pokušati naplatiti se za sve ono za šta
smatraju da imaju pravo. Pokreću
sudske sporove kojima traže isplatu
svih potraživanja iz radnog odnosa
i to unazad tri godine..
Trenutno u pravnoj službi evidentirane su 33 tužbe bivših radnika i
penzionera Centrotrans Eurolines.
Ovim tužbama radnici traže da
im se isplati razlika plaća, toplog
obroka, naknada za prekovremeni
rad, rad u dane praznika, noćni
rad, rad subotom i nedjeljom, prevoz , naknada za minuli rad, regres, naknade za vrijeme godišnjeg
odmora, doprinosi na plaću i sl..
Potraživanja radnika odnose se za
period od tri godine.
Do sada je u prvostepenom postupku presuđeno za 18 tužbi. Na
Kantonalnom sudu po žalbi radnika i Centrotrans Eurolines nalazi
se 12 tužbi. Ovdje treba naglasiti da u prvostepenom postupku u
tužbama ni jedan tužbeni zahtjev
radnika u dijelu prekovremenog
rada, noćnog rada, rada subotom,
nedjeljom i državnim praznikom,
naknadama za topli obrok i prevoz
na posao i sa posla pa i u dijelu
potraživanja za regres nisu udovoljeni, odnosno radnici su odbijeni
sa zahtjevom za isplatu potraživanja po tim osnovama. 7 radnika je
u cijelosti odbijen sa tužbom zbog
neosnovanosti tužbenog zahtjeva.
Presudama koje su po žalbi na
kantonalnom sudu, tužbeni zahtjevi
radnika su djelomično prihvaćeni,
i to u znatno manjem iznosu nego
kako je to postavljeno u tužbi. Razlika između tužbenog zahtjeva i
presude je deset puta manji.
Naravno u svim tužbama jedan od
dokaznih postupaka jeste vještačenje po vještaku finansijske struke. U
pravilu vještačenje predlažu radnici
kao ključni dokaz da su njihovi zahtjevi opravdani.
U ovom postupku ima veoma interesantnih situacija, na primjer:
radnik tužio za razliku plaće i sve
naknade koje su gore nabrojane,
a nalazom vještaka utvrđeno da je
taj radnik skoro cijeli utuženi period proveo na bolovanju, ili vještak nakon provedenog vještačenja
utvrdi da je radniku isplaćeno više
plaće nego što mu po aktima društva pripada.
Ovo posebno naglašavamo zbog
toga što među radnicima postoji
priča da treba tužiti, jer svi koji su
tužili dobili su što su tražili. Radnici
u većini slučajeva ne provjeravaju
da li su njihovi zahtjevi osnovani,
šta će postaviti kao zahtjev, već tužbe podnose stihijski pa često i po
nagovoru kolega i advokata.
Primjer kako advokati zastupaju
radnike:
Radnik preko advokatske kancelarije tužio preduzeće. Advokat koji
je preuzeo predmet radnika, sa sigurnošću može se reći da se radi o
veoma iskusnom advokatu pogotovo iz oblasti radnog prava, nakon izvjesnog vremena ocijenio je
da radnik nema izgleda da će dobiti tužbu, te zbog daljih troškova
sudskog postupka koji mogu nastati na štetu radnika, povukao je
tužbu radnika. Međutim, isti radnik
nakon izvjesnog vremena, iz njemu
samo poznatih razloga, angažuje
drugog advokata koji mu pravi tužbu sa istim zahtjevima iz prvobitne
tužbe. Međutim, u novoj tužbi period za koji radnik traži naknade jeste i period od godinu dana kada
radnik nije više u radnom odnosu u
preduzeću.“
Ishod ove tužbe nije teško predvidjeti, međutim zbog dugog sudskog postupka stvorit će se troškovi
AKTIVNOSTI
Radni sporovi
Tekst : Šehbajraktarević Azra
AKTIVNOSTI
Iz pravne službe:
InfoBus
13
Radni sporovi
ITEF
15.06. - 15.09. 2010.
AKTIVNOSTI
AKTIVNOS
AKTIVNOSTI
AKTIVNOSTI
Banji, Srbija. Tradicionalni susret radnika i vozača Drumarijada odrđan je od 17
ka, pravnom osnovu i eventualnim
troškovima koji će nastati za radnika ukoliko izgube spor ili ukoliko
njihovi zahtjevi ne budu u cijelosti
usvojeni.
Status preostalih tužbi jeste da se
još uvijek vodi prvostepeni postupak, a ishod za većinu njih može se
pretpostaviti, a to su pretežno odbijajuće presude.
KOJI SU TO RADNICI KOJI TUŽE FIRMU?
Tekst : Šehbajraktarević Azra
U
InfoBus
14
pravilu to su radnici koji su
ostvarili pravo na penziju i radnici koji su na osnovu provedenog
disciplinskog postupka dobili otkaz
ugovora o radu. Ovdje je veoma
interesantno da radnici koji napuštaju firmu iz bilo kog osnova zaštitu prava iz radnog odnosa, traže
tek po napuštanju firme. U periodu dok su bili radno aktivni unutar
Društva nisu prigovarali na uvjete
rada, plaću niti na obračun i isplatu
drugih naknada koje će po odlasku
iz firme postati osnov za tužbu. Na
ovo mnogi će odmah odgovoriti:
„Nismo se smjeli buniti jer bi dobili
otkaz“.
Ovakav odgovor je, možda, i očekivan od radnika koji su u Društvu
proveli kratko vrijeme, a pri tom su
otišli zbog više prijava o nesavjesnog izvršavanju radnih obaveza.
Međutim, ovakav odgovor nije prihvatljiv od radnika koji su cijeli svoj
radni vijek proveli u ovoj kompaniji i koji sigurno nisu morali čekati
penziju da bi tek tada tražili prava
koja su im navodno bila kršena dok
su radili.
Potrebno je posebno razjasniti dvije
tužbe radnika po osnovu plaćanja
njihovog vlasništva u kapitalu društva. Naime, isključeni članovi Društva prema Zakonu u privrednim
društvima imaju pravo na naknadu
za otkup dionica u vrijednosti od
44,29 KM po jednoj dionici. Ovaj
iznos je utvrđen na bazi prosječne
cijene trgovanja na Sarajevskoj
berzi. Odlukom Skupštine Društva
isplata ovoga iznosa je garantovana svim isključenim članovima na
osnovu pojedinačnog zahtjeva za
otkup. Međutim i pored toga grupa zaposlenika, koji su kontinuirano širili pamflete i dezinformacije
o vrijednosti dionica od 300 KM,
godinu dana nakon podnošenja
tužbe, samoincijativno mijenjaju
svoj tužbeni zahtjev i traže na im
se isplati iznos od 44,29 KM, što
nikada nije bilo sporno. Drugi slučaj pojedinačna tužba jednog bivšeg radnika koji je također tražio
isplatu neopravdano velikih iznosa
za jednu dionicu. Konačnom presudom kantonalnog suda presuđeno mu je da naplati 44,29 KM po
jednoj dionici što je zagarantovano
svakom isključenom članu Društva
odlukom Skupštine Društva.
Da rezimiramo, ovi zaposlenici će
dobiti, sa zakašnjenjem koje su
sami prouzrokovali sudskim procesima, iznos koji su mogli odmah
dobiti u startu, prije par godina,
bez ikakvih problema, ali izgubili
su nešto što je mnogim ljudima
možda i važnije od novca, a to je
ugled, višegodišnje prijateljstvo sa
ostalim zaposlenicima i firmom u
kojoj su donedavno radili.
Šta se tu može, nekome je veoma
lako prekinuti sa svojom prošlošću i „staviti obraz pod noge“.
Radnici, ukoliko smatraju da im je
povrijeđeno pravo iz radnog odnosa po bilo kom osnovu, a još dok
su aktivni dio Društva, zaštitu svojih
prava trebaju tražiti unutar njega
kroz legalne institucije Društva.
Neprihvatljivo je čekati vrijeme
kada će se napustiti firmu da bi se
tužbom ostvarilo svoje pravo. Ovakav odnos generalno ne rješava
problem, kako njihov tako ni ostalih radnika koji su radno aktivni, već
naprotiv, ovo je šteta za uposlenike
i Društvo u cjelini.
Zašto postoji sindikalna organizacija u preduzeću ako se neće iskoristiti da bi se uspostavio dijalog
kojim će se otkloniti nepravilnosti,
i mnoga druga pitanja koja su od
bitne važnosri, ne samo za radnike,
već i samo Društvo.
Osim toga sve važne odluke u
Društvu, a vezane za položaj radnika, donosile su se uz konsultaciju
sa sindikalnom organizacijom, što
znači da su radnici bili upoznati i
saglasni sa odlukama uprave o
preduzimanju mjera prevazilaženja
teških finansijskih stanja u preduzeću, stoga se ne može reći da su
prevareni i da im preduzeće nešto
duguje.
Centrotrans Eurolines je kompanija koja ima tradiciju i koja između
ostalog svoj imidž gradi i na socijalnom partnerstvu, pa prema tome
socijalni dijalog treba koristiti, graditi za dobro svih zaposlenih.
Malo je kompanija koje su opstale
u poslijeratnom periodu a u kojima
je dozvoljena loboda govora radnika, a Centrotrans Eurolines je zasigurno jedna od njih.
V
eć treću godinu za redom
Centrotrans Eurolines uspješno učestvuje u organizaciji
putujućeg festivala turističkog i eko
filma ITEF. Centrotrans je glavni
nisoc organoizacije ovoga festivala a direktor ovog sve poznatijeg
i uspješnijeg projekta je Mr. Muhamed Šaćiragić. Ovaj jedinstveni
projekat za cilj ima promociju turizma, kao važnog segmenta razvoja
svake ekonomije, ali i podizanje
nivoa svijesti o važnosti očuvanja
čovjekove prirodne okoline. U saradnji sa agencijom «Mark In»,
Centrotrans Eurolines je u svojim
autobusima u toku 3 mjeseca ljetne sezone prikazivao turističke i
eko filmove na 26 međunarodnih
linija koje prolaze kroz Crnu Goru,
Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju, Austriju, Njemačku, Francusku, Belgiju, Dansku i Holandiju. Putnici su
svojim glasovima odlučivali o pobjedničkom filmu i tako učestvovali u nagradnoj igri sa preko 100
vrijednih nagrada. Prikazano je 12
turističkih i eko filmova koji su bili
razvrstani na program A, koji se
prikazivao na polascima iz Sarajeva, i program B, koji se prikazivao
pri povratku u Sarajevo. Festival
je otvoren 15. juna, a zvanično je
zatvoren 15. septembra 2010. godine.
Povodom zatvaranja festivala
održana je svečana ceremonija
u hotelu Hollywood, na kojoj su
dodijeljene festivalske nagrade
pobjedničkim filmovima te je tako
ozvaničen završetak ovog multidis-
ciplinarnog projekta.
Nagrađeni filmovi na festivalu su
sljedeći:
1. Bosansko-hercegovački film
„Kad ćuprija spava“ nagrađen Zlatnom pahuljicom i prvim mjestom
2.
Film „Turističke atrakcije
Starog Grada Sarajeva“ nagrađen
Srebrenom pahuljicom i drugim
mjestom
3.
Hrvatski film „Lošinj-otok
vitalnosti“ nagrađen Bronzanom
pahuljicom i trećim mjestom
Pobjednički filmovi dobivaju pravo
nominacije za učešče na svim ostalim festivalima članicama svjetske
asocijacije, potencijalno dosežući
milionski
auditorijum.Specijalno
priznanje festivala dodijeljeno je filmu iz Švicarske „Movie Library-Swiss Cityes“. Nagradu Zlatni volan
dobili su Mulušić Zoran i Porča Sedin, kao priznanje za ispoštovana
pravila Festivala, redovno puštanje
filmova u autobusima i stalnu distribuciju glasačkih listića. Ceremo
niju zatvaranja pratile su medijske
kuće TV Pink, BHT1 I InfoBiro TV te
su u javnost prenijele poruku ovog
festivala. Na ovaj način pružena
je podrška promociji domaćih turističkih destinacija i potencijala
o kojima se inače jako malo zna
izvan granica Bosne i Hercegovine.
Međunarodni festival eko i turističkog filma ove godine primljen je
u Svjetsku Asocijaciju turističkog i
eko filma, a dobitnik je i priznanja
Seal of Approval u okviru Erasmus–
Euromedia projekta.
O trećem međunarodnom festivalu, direktor Agencije Mark In, Boris
Cigler izjavio je sljedeće: „Nakon
tri godine trajanja festivala naša
inicijativa podrške promociji BH
turističkih destinacija i kapaciteta pokazuje prve rezultate. Nakon
prošlogodišnjeg filma o turističkoj
ponudi opštine Konjic, ove godine
snimili smo i film o historiji i tradiciji
Ajvatovice, kao podršku promociji
vjerskom turizmu, ali i film o hotelu
Garden City. Nagrade sa festivala
u Splitu ali i nagrada publike pokazuje da smo na pravom putu i
da domaći i strani turisti žele dobiti više informacija o BH turističkim
potencijalima“.
Festival „na točkovima“ od naredne godine i „sa krilima“.
Milušić Zoran i Porča Sedin dobitnici Zlatnog volana
Dok je Porča Sedin bio u službi putnika nagradu je preuzeo Sedin Junior
Tekst : Bjelonja Almina
rkoje će radnik biti u obavezi platiti. Ovaj primjer jasno govori o
odnosu pojedinih advokata prema
zahtjevima radnika, ne vode računa o osnovanosti zahtjeva radni-
InfoBus
15
Kamere za nadzor sabraćaja
PREKRŠIOCI U OBJEKTIVU
AKTIVNOSTI
AKTIVNOSTI
AKTIVNOSTI
AKTIVNOSTI
InfoBus
16
samo nekoliko kilometara na udaljenosti od naplatnih kućica iz pravca Sarajeva, postavljene su kamere
koje takođe nadziru saobraćaj u
oba pravca.
Mnogi vozači se u posljednje vrijeme iznenade kada naiđu na ove
naprave i na području Grada Banja
Luka. Tamo su, od 1. juna tekuće
godine, na tri lokaliteta instalirani
stacionirani radarski sistemi, za evidentiranje brzine ili prolaska kroz
crveno svjetlo na semaforima i to u
oba smijera.
Radarski sistem je postavljen na
Magistralnom putu Banja LukaKlašnice, kod Motela „Nana“, zatim u Ulici Krajiških brigada, kao i
na raskrnici Bulevara Živojina Mišića i Ulice Petra Bojovića.
Princip rada nadzornih kamera
Zbog „dvosmjernog“ principa rada
kamera mnogi vozači da će biti
nedoumica i grešaka u pronalaženju počinitelja prekršaja i pitaju
se kako je moguće, na slici gdje se
nalazi nekoliko vozila, utvrditi koji
je vozač napravio prekršaj?
Naime, kamere rade na principu
induktivnih petlji, koje su ugrađene
u kolovoz. Nakon što vozilo pređe
preko njih aktivira se kamera, koja
bilježi i dokumentuje. Fotografija
koju je zabilježilča kamera preko
satelita se istog trenutka šalje
u operativni policijski centar, gdje se utvrđuje identitet vlasnika vozila. Nakon
toga se na adresu vlasnika
vozila šalje obavijest da je
počinjen prekršaj. Vlasnik
vozila je dužan da u roku od
15 dana dostavi podatke o
tome ko je u kritično vrijeme
upravljao vozilom. U slučaju
da vlasnik vozila nije upravljao vozilom u vrijeme kada
je počinjen prekršaj, a nije
dostavio podatke o licu koje
je upravljalo vozilom, vlasnik će
snositi potpunu odgovornost.
Trebamo istaći da su pripadnici
ministarstava unutrašnjih poslova
testirali sve uređaje prije puštanja u
rad i da u testnoj fazi nisu utvrđeni
nikakvi problemi i nedostaci u radu
ovih sistema. Osim toga, potrudili
su se da nas noću ne zaslijepljuju
dok nas „slikaju“. Naimem noćno
fotografisanje je bezbijedno po vozača, jer se blic manifestuje u vidu
kratkotrajnog crvenog, jedva primjetnog svjetla. Kod identifikovanja vozila koja su snimljena noću
ne postoje nikakve poteškoće, jer
se nad snimcima provode procesi
dodatnih filtriranja, koji daju jasnu
sliku vozila, čak i kada su vremenski uslovi loši, a vidljivost mala.
Prema informacijama kojima raspolažu u ministarstvima unutrašnjih
poslova, bilo je mnogo pokušaja
da se na razne načine prevare ovi
sistemi. Međutim, nijedan nije bio
uspješan. Zato, naoružajte se oprezom i poštujte saobraćajne propise!!!
Pogotovo zbog činjenice da ćemo
uskoro biti „bogatiji“ za još nekoliko ovakvih naprava. Osim u Sarajevu, stacionirane kamere za mjerenje prekoračenja brzine postavljene
su još na 15 lokaliteta na području
Federacije BiH:
GRAD
MOSTAR:
BIHAĆ
LIVNO
LJUBUŠKI:
TRAVNIK
ZENICA:
ORAŠJE:
TUZLA:
GORAŽDE
Gradska obilaznica
Mostarka
OMV pumpa
Semafor
Vitina
Kalibunar
Vitez
Brnjaci
Donja Vraca
Žepče
Maglaj
Šije
Orašje kod KPZ
Doma penzionera
Donji Most
L O K A C I JE
Od HIT-a prema Čekrku-3x stacionarna kamera
Od zgrade na raskrsnici
Cesta prema Izačiću
Na splitskoj obilaznici
Na magistralnom putu
Na magistralnoj cesti
Raskrsnica kod Impregnacije
Magistralni put prema Kiseljaku
M-17
“Zovko pumpa” -M17
M-17 na ulazu u Maglaj (semafor)
M-17
Magistralna cesta
Raskrsnica na obilaznici
Magistralna cesta na ulazu u Goražde
NOVONABAVLJENA VOZILA U EKSPLOATACIJI
gnostika kompletnog vozila se vrši
pomoću posebnog
softwera.
Zbog toga će
biti
potrebno
nabaviti
Wabco
dijagnostiku: Isto
tako treba permanetno vršiti edukaciju kako voznog
tako i radioničkog
osoblja da bi vozila bila u zadovoljavajućem nivou
tehničke ispravnosti.
S
obzirom da je naša firma Centrotrans Eurolines obnovila
vozni park sa osam gradskih
Man NL 313 niskopodnih vozila sa
pratećom osovinom za njih će trebati obezbjediti mnogo kvalitetnije i
stručnije održavanje kao i posebnu
pažnju pri korištenju istih od strane
vozača. U tom konteksu trenutno
je u pripremi izrada tehničkih uputstava i servisnih intervala za no-
vonabavljena vozila a nosilac te
aktivnosti je pomočnik generalnog
direktora za kvalitet i tehnologiju
gospodin Miković Nenad. Navedena vozila zahtijevaju poseban režim
održavanja jer posjeduju specifične
elektronske komponente. Posebnu
pažnju treba posvetiti elektronski
upravljanim vratima jer elektronika
ne dozvoljava kretanje vozila ako
vrata nisu pravilno zatvorena. Dija-
Kao što je već ranije naglašeno, ova
novonabavljena vozila predstavljaju kvalitetan iskorak i razvojnu šansu Centrotrans Eurolines na tržištu
gradsko - prigradskog prevoza.
Zbog toga je odgovornost svakog
pojedinca da se ova vozila koriste
i održavaju sa posebnom pažnjom
dobrog domaćina i privrednika, što
će osigurati njihov dug eksploatacioni period a korisnicima kvalitetniju
uslugu.
Tekst : Ledenko Miralem
Tekst : Osmanović Jasmin
U
posljednje vrijeme uloženi
su značajni napori od strane pripadnika ministarstava
unutrašnjih poslova iz cijele Bosne i
Hercegovime kako bi izvršili moderan i efikasan nadzor saobraćaja i
na do sada neuobičajen način vršili
sankcionisanje prijestupnika.
Mnogima su već uspjeli „skinuti“
osmjeh s lica, mnogi su „nasjeli“,
pa počeli pažljivije obrćati pažnju
na znakove ograničenja brzine i
svjetlosne znakove semafora. Ipak,
samo rijetki vozači znaju sve aktuelne lokalitete gdje su stacionirane
savremene kamere za nadzor saobraćaja, pogotovo zbog činjenice
da ih pripadnici MUP-a često prenose sa jednog lokaliteta na drugi.
Vozači našeg Društva imaju privilegiju da posjeduju informaciju više,
te da saznaju tačne lokalitete stacioniranih kamera.
U Sarajevu se nadzorne kamere
primjenjuju već duži period i nalaze se na osam lokaliteta, i to kod
zgrade Radio televizije, na pravcu
prema Ilidži i na Stupskoj petlji.
Jedna ovakva naprava, koja se nalaza na Dobrinji, na raskrsnici iza
Benzinske pumpe „Imzit“ prema Lukavici, prenosi se kod Aerodroma
Sarajevo.
Na raskrsnici iza Vječne vatre u
pravcu Marijin Dvora, nalazi se još
jedna kamera za nadzor saobraćaja, koja se prenosi na lokalitet raskrsnice Otoka, na glavnom pravcu prema Baščaršiji.
Saobraćajnica u Pofalićima, kod
Srednje ekonomske škole, takođe
se nadzire sa jednom od kamera.
Uređaj na raskrsnici na ulazu u Kasarnu „Maršal Tito“, nadzire saobraćaj u pravcu Ilidže.
Kamera u naselju Binježevo usmjerena je u pravcu Ilidže prema Hadžićima, ali i obrnuto.
Na Auto-putu Sarajevo-Kakanj,
Tekst : Osmanović Jasmin
Banji, Srbija. Tradicionalni susret radnika i vozača Drumarijada odrđan je od 17
InfoBus
17
Nastavljen rast broja prevezenih putnika u PGS-u
Index 10/09
Index 10/Pl
103%
101%
101%
98%
105%
101%
101%
97%
Pređeni kilometri
Ostvarena realizacija
Prevezeni putnici
KM/Km
U
mjesecu septembru fizički
pokazatelji su pozitivnog
trenda. Rast je ostvaren kod
sva tri fizička pokazatelja (kilometri,
putnici, realizacija).
Posebno je potrebno naglasiti da je
nastavljen pozitivan trend iz prošlog
mjeseca u broju prevezenih putnika.
Cijena kola kilometra je u blagom
padu, zbog većeg rasta kilometara
u odnosu na realizaciju.
POSLOVANJE
POSLOVANJE
Poslovanje Društva
za septembar 2010. godine
Kilometri veći od prošlogodišnjih za 3%, a od planiranih za 5%.
Realizacija od saobraćaja veća od prošlogodišnje za 1%, a za isti procenat veća je i od
planirane.
Broj prevezenih putnika veći za 1% od prošlogodišnjih, a za 1% veći od planiranih.
Cijena po kilometru manja od prošlogodišnje za 2%, a 3% manja od planirane.
Prihod veći za 3% od prošlogodišnjeg, a identićan je rast od 3% i u odnosu na plan
Rashod veći za 3% od prošlogodišnjeg , a 5% veći od planskog.
Finansijski pokazatelji poslovanja septembar 2010. godine
Angažman vozila na nivou Društva
je u prosjeku veći za 8% od
prošlogodišnjeg, a osnovni razlog
je manji broj angažovanih autobusa ove godine za 7 autobusa.
Finansijski gledano došlo je do rasta prihoda i razloga. Posmatrajući prošlu godinu i plan za IX 2010
prihodi su rasli 3%. Rashodi su u odnosu na prošlu
godinu rasli 3%, a u odnosu na plan 5% .
Posmatrajući plan, nisu ostvareni postavljeni finansijski rezultati, a razlog ovome je što su rashodi rasli
brže od prihoda. Kao glavni uzrok ovakvih pokazatelja je cijena goriva.
Grafički prikaz finansijskog
poslovanja u septembar 2010.god
Ukupan broj zaposlenih u mjesecu septembru smanjen je u odnosu na septembar prethodne godine za 21
zaposlenika ili za 4%. I ovaj mjesec isplata ličnih primanja zaposlenih odvijala se redovno, kao što je bilo i u
prethodnom periodu.
SEPTEMBAR U BROJKAMA
PREDENI KILOMETRI PREVEZENI PUTNICI
UKUPNO ZAPOSLENIKA
MGS
PGS
Grafički prikaz procentualnog učešća
po poslovnim jedinicama u ostvarenju pređenih
kilometara za septembar 2010 godine
Visoko
Kiseljak/
Fojnica
10/09
10/Pl
10/09
10/Pl
10/09
10/Pl
Pređeni kilometri
104
108
99
101
96
93
111
Prevezeni putnici
Ostvarena real.
101
100
105
102
107
101
104
103
100
100
100
99
10/09 10/Pl
Ilijaš
Olovo
10/09
10/Pl
10/09
10/Pl
104
108
107
104
96
100
100
103
102
91
85
108
104
102
102
99
92
Tabelarni pregled pređenih kilometara,
prevezenih putnika i ostvarene realizacije po jedinicama za septembar 2010. godine
Pojedinačno po poslovnim centrima, vidi se da imamo povećanje
broja putnika kod MGS-a, PGS-a i
Ilijaša. Broj pređenih kilometara je
veći kod MGS-a, Fojnice i Ilijaša, a
ono što je najbitnije jeste ostvareni
rast realizacije kod MGS-a, PGS-a,
Fojnice i Ilijaša.
U PJ PGS i dalje imamo znatno veći
broj prevezenih putnika, a ovdje
se radi uglavnom o putnicima na
kraćim relacijama, koji su zbog
povoljne cijene putuju na relaciji
Vogošča-Sarajevo i obratno.
Prethodni grafikon prikazuje nam
da dolazi do smanjenja učešća
za 12%, kod MGS-a u ukupnoj
kilometraži u odnosu na prošli
mjesec, a istovremeno raste
učešće u pređenim kilometrima po
poslovnim jedinicama iz prigradskog saobraćaja.
484.182
473
136
UKUPNO AUTOBUSA
KOEFICIJENT ISPRAVNOSTI
POTROŠENO GORIVA
EVIDENTIRANIH ŠTETA EFEKTI UNUTRAŠNJE KONTROLE
0,82
317.756 lit.
8
1.260 kontrole
RAČUNARI U UPOTREBI
146
TREND POSLOVANJA U ODNOSU NA PLAN
Centrotrans Eurolines ukupno
PJ Olovo
PJ Međugrad
Centroservis
PJ Prigradski
Centrotours
PJ Ilijaš
Centrotrans Kakanj
PJ Fojnica i Kiseljak
Centrotrans I. Sarajevo
PJ Visoko
Centrotrade
Tekst: Čutura Sakib
Grafički prikaz pređenih kilometara, prevezenih
put-nika i ostvarene realizacije za septembar 2010.
1.071.841
InfoBus
InfoBus
18
19
Centrotrans
a.d. Istočno Sarajevo
POSLOVANJE
POSLOVANJE
Aktivnosti
poslovnih jedinica
InfoBus
20
organizacije OSCE ODIHR. Nakon višednevnog angažmana,
za potrebe izbornog procesa, od
predstavnika pomenute organizacije upućene su nam pohvale i
priznanja na ispoljenom profesionalizmu.
putnika u odnosu na isti period
prošle godine.
Svi rashodi su bili manji u odnosu na planirane veličine. Ostvarene su uštede goriva u količini
od 1.272 litra, te uštede rezervnih
dijelova i potrošnih materijala za
više od 8.000 KM, dok su kilometri
praznog hoda umanjeni za više od
10 %.
Slična situacija je i u Radnoj jedinici Ilijaš, dok je u blagom zaostatku
RJ Kiseljak-Fojnica, iako su njihovi ovogodišnji poslovni rezultati neuporedivo bolji u odnosu na
prošlogodišnje poslovne rezultate.
U međuvremenu smo uspjeli ostvariti zavidan nivo koordinacije
u okviru PJ Prigradsko-gradski
saobraćaj, kao i efikasnu uvezanost
sa kolegama iz PJ Visoko, tako da
smo uglavnom uspjevali rasteretiti
vozila i smanjiti gužve u vršnim
periodima. Ovaj proces je komplikovan i zahtjevan, tako da ćemo
se i u narednom periodu dodatno
angažovati na njegovoj provedbi.
Protekli period će biti obilježen i po
intenzivnom procesu edukacije uposlenika. Naime, nakon nabavke
vozila MAN NL-313 namijenjenih
za gradsko-prigradski prijevoz, u
više etapa smo proveli veoma temeljitu teoretsku i praktičnu edukaciju vozača iz Sarajeva, Ilijaša i
Kaknja koji su određeni da upravljaju ovim vozilima. Edukaciju su
realizovali: Šarić Ersan, pomoćnik
izvršnog direktora tehničke funkcije, Osmanović Jasmin, Rukovodilac PJ PGS i Čengić Eldin, vozačinstruktor.
Nakon ove vanplanske edukacije,
uslijedio je angažman obučenih
vozača sa novonabavljenim vozilima na pravcima prema Ilijašu,
Brezu i Kaknju.
C
entrotrans a.d. Istočno Sarajevo je jedna od kćerki
firmi Centrotrans Eurolines, koji je većinski vlasnik ove
firme. Nastanak Centrotransa IS
vezan je za ratni period, kada je
rad započet sa jednim autobusom,
u privatnom prostoru bez vlastite
radionice na području opštine Ilidža. Osnovna djelatnost preduzeća
je prevoz putnika i robe u cestovnom saobraćaju, gdje prije svega
dominira međugradski saobraćaj,
ali u ukupnom radu bitno učešće
ima gradsko-prigradski saobraćaj
u Han Pijesku, Vlasenici, Palama,
Trnovu i Istočnom Sarajevu.
Odlukom Nadzornog odbora, u
cilju povećanja kapitala i veće teritorijalne pokrivenosti mreže linija, Centrotrans Eurolines je u junu
mjesecu 2005. godine obavio prvu
kupovinu prvog dijela akcija Centrotrans Istočno Sarajevo. Druga
kupovina izvšena je dokapitalizacijom, da bi u julu 2009. godine
Centrotrans Eurolines ponovo izvršio kupovinu dionica i time postao
većinski vlasnik sa 56,24% vlasništva kapitala Centrotrans Istočno
Sarajevo.
Firma Centrotrans Istočno Sarajevo je završila vlasničku transformaciju uspješno kao rijetko koja iz te
transformacije izašla znatno jača.
Ova firma je dokaz da više vlasnika može uspješno sarađivati i voditi
firmu ka boljoj budućnosti. Osnovni pokretački moto „Centrotransa“
jeste u tripartitnom zadovoljstvu
korisnika usluga, vlasnika kapitala
i radnika.
U okviru preduzeća posluju dvije
radne jedinice koje su teritorijalno
odvojene od sjedišta preduzeća, a
to su:
- Poslovna jedinica Vlasenica u
sklopu koje se nalazi autobuska
stanica od čijih usluga firma ostva-
ruje bitnu ralizaciju prihoda i
- Poslovna jedinica Han Pijesak
Centrotrans a.d. Istočno Sarajevo
prevozi putnike u međunarodnom
saobraćaju na 7 linija, u domaćem
saobraćaju na 5 linija i u gradskoprigradskom saobraćaju na 8 linija. Direktor Društva je Mr. Momčilo Sladoje, a u okviru preduzeća je
zaposleno 62 zaposlenika.
Firma Centrotrans IS se u svom
poslovanju susreće sa brojnim problemima. Najizraženiji problemi
koji terete ovu kćerku firmu su nelojalna konkurencija, slaba platežna moć stanovništva i visoki troškovi pogonskog goriva. Težnje su
usmjerene da se u vremenu recesije adekvatno odgovori na zahtjeve
i potrebe putnika i da se uspješno
riješe problemi.
U narednom periodu planira se
iznalaženje najpovoljnijih dobavljača goriva i rezervnih dijelova,
redukovanje neprofitabilnih redova
vožnje, stalna i kvalitetna kontrola
troškova na svim nivoima firme,
kao i kontinuirana kontrola izvršenja postavljenih zadataka za zaposlene.
Mr. Momčilo Sladoje naveo je
sljedeće:
„Misija Centrotrans Istočno Sarajevo je da zadrži i unaprijedi obim
prijevoza putnika na području Republike Srpske i na linijama prema Srbiji i Crnoj Gori.
Firma će se u narednom periodu
uključivati u procedure i poslovne
aktivnosti svog većinskog vlasnika
Centrotrans Eurolines“.
Tekst : Bjelonja Almina
P
oslovna jedinica Prigradskogradski saobraćaj, koju pored
sarajevske sačinjavaju još
dvije komponente: Radna jedinica
Ilijaš i Radna jedinica KiseljakFojnica, ostvarila je u proteklom
periodu znatno bolje rezultate od
planiranih.
Svi najvažniji pokazatelji koji se
odnose na pojedine segmente
poslovanja sarajevske komponente
PJ PGS su bolji u odnosu na planske veličine, kao i u odnosu na rezultate ostvarene u istom periodu
prošle godine. Sa manje pređenih
kilometara od planiranih, ostvaren
je značajan rezultat i premašeni
finansijski planovi, te ostvarena
zavidna vrijednost kola-kilometra
(2,23 KM/km). Na nivou cjelokupne poslovne jedinice bilježimo
značajan porast broja putnika.
Naime, prevezli smo 7 posto više
obavljaju rad za ovu poslovnu jedinicu, čime su u značajnoj mjeri
poboljšani njihovi poslovni rezultati.
Bitno je napomenuti da je ovaj
značajan rezultat ostvaren uz dodatno smanjenje broja
uposlenih. Naime,
ova poslovna jedinica je raspolagala sa pet posto
manje uposlenika
u odnosu na isti
period prošle godine.
Tokom septembra
je ostvareno nekoliko značajnijih projekata, odnosno realizovane su vožnje
za značajnije i
zahtjevnije klijente,
od kojih izdvajamo
prijevoze
obavljene za potrebe
preuzeto sa www.autobusi.org
I
u septembru tekuće godine
nastavljen je trend stabilizacije
i značajnog poboljšanja poslo
vanja Poslovne jedinice Međugradski saobraćaj. To je, u svakom
slučaju, značajna informacija,
pogotovo ako imamo u vidu
činjenicu da se radi o najznačajnijoj
poslovnoj jedinici našeg preduzeća
u kojoj je angažovano najviše uposlenika i koja ostvaruje najznačajniji
udio u cjelokupnom poslovanju
Društva.
Ispunjen je Plan poslovanja i svi
pokazatelji koji se odnose na
poslovanje su poboljšani u odnosu
na isti period prošle godine, najviše
zbog povećanog obima vanrednih
vožnji, ali i zbog značajnih ušteda i
dodatne racionalizacije.
Na osnovu dobrih poslovanih rezultata ove poslovne jedinice i
povećanog obima poslova ispunjene su pretpostavke da i ostale
jedinice u sastavu našeg Društva
Tekst : Jasmin Osmanović
PJ
PGS
PJ
MGS
Nastavljen trend stabilizacije i poboljšanja
InfoBus
21
Tekst: Lutvić Muamer
Z
InfoBus
22
natiželja nas vuče u zemlju
koja je više od pola vijeka
živjela u najdubljem mraku
i siromaštvu što ga Evropa pamti.
Spomen riječi Albanija u nama
budi uglavnom negativne asocijacije, iako pri tome o njoj skoro
ništa ne znamo, ili doskoro nismo
znali. Povod da posjetimo Albaniju
bila nogometna je utakmica između
nogometnih reprezentacija Albanije i Bosne i Hercegovine odigrana
08. oktobra 2010.g. na stadionu
„Qamal Stafa“ u Tirani.
Centrotrans-Eurolines je ovaj put
organizirao odlazak više od 300
putnika-navijača u Tiranu smjestivši
ih u 6 hotela različite kategorizacije. Organizacijom putovanja direktnim charter letom i autobusima iz
vlastitog voznog parka Centrotrans
je potvrdio svoju vodeću ulogu na
BH tržištu kada je riječ o putovanjima na sportska dešavanja. U Albaniji smo proveli tri dana obišavši
Tiranu i mali utvrđeni gradić Kruje
smješten 35km sjeverno od Tirane.
Opšti utisci oko organizacije ovog
putovanja, kao i onoga što su naši
putnici tamo doživjeli je izuzetno
pozitivan. Naravno da bi zadovoljstvo bilo još veće da je naša
nogometna reprezentacija izbora
sva tri boda, ali i pored toga mnogi nisu krili zadovoljstvo utiscima sa
ovoga putovanja.
TIRANA
Sinonim Tirane glavnog grada
Albanije,
ustanovljenog 1614.
godine, kada je Sulejman Paša
Bargjini sagradio prvu džamiju,
hamam, pekaru i otvorio nekoliko radnji – jeste glavni trg, nazvan
trg Skender-bega. Centar Tirane
liči na uzavrelu košnicu u kojoj
svi voze oprezno, ali se ne obaziru
previše na saobraćajne propise.
Naime, do prije dvadesetak godina, u Tirani su bila registrovana
tek četiri motorna vozila, a danas, ovaj moderan grad, koji
je poslednjih godina udvostručio
broj stanovnika
(procjena je da
u njemu živi oko
800.000 ljudi, a
da je prosječna
starost 28 godina), ima preko
250.000 automobila, od kojih
ubjedljivu većinu
čine „mercedesi“ najrazličitijih
godišta. Uporedimo li današnji
izgled Tirane, koja se intenzivno
gradi, sa činjenicom da je Albanija
bila izolovana od svijeta pedeset
godina, može se reći da „zemlja
orlova“ ipak grabi krupnim koracima naprijed.
Napredak se najbolje može vidjeti u Tirani gdje je 2000-te
godine, Edi Rama izabran za
gradonačelnika. Taj bivši profesor
likovne akademije se u trenutku
svog izbora za gradonačelnika
morao pozabaviti brojnim problemima grada koji je rastao bez
ikakvog urbanističkog plana (devedesetih godina prošlog vijeka veliki broj ljudi doselio se u sjeverni,
siromašni dio Tirane). Gradska administracija se našla pred velikim
izazovom: kako uljepšati grad sa
ograničenim budžetskim sredstvima
koja stoje na raspolaganju? Jedan
od projekata je bio farbanje sivih
fasada u šarenilo raskošnih boja,
što je imalo jak simbolički značaj
jer su siva pročelja zgrada sve više
djelovala na raspoloženje ljudi.
Danas Tiranu zovu gradom vedrih
boja ne samo zbog arhitekture nego
i zbog njene živosti. Grad obiluje
modernim kafićima i restoranima
Starlajneri angažovani za
proces predizborne kampanje
T
gdje se služe strana jela i pića,
uglavnom italijanska. Najpoznatiji
caffe je svakako Sky Tower koji se
nalazi na vrhu nebodera odakle na
miru možete uživati u nezaboravnoj
panorami Tirane i njene šire okoline
zahvaljujući mehanizmu koji polako okreće kupolu restorana. Ni oni
željni šopinga neće ostati uskraćeni
jer je u Tirani, a posebno u zapadnom dijelu grada uz autoput
Tirana – Drač u posljednjih nekoliko godina otvoreno više velikih
tržnih centara gdje se mogu naći
proizvodi brendiranih proizvođača
poput “Benetona”, “Max Mare”,
“Women’secret “ itd...
rećeg oktobra održani su
parlamentarni izbori u Bosni
i Hercegovini. Birali su se
članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine, te zastupnici u Parlamentarnoj skupštini BiH, RS, F BiH i kantona u okviru Federacije BiH. Iako
naša firma u okviru svih izbornih aktivnosti kontinuirano zadržava svoju neutralnu poziciju, ovaj put smo
na indirektan način bili uključeni u
samu izbornu kampanju. Izborni timovi Stanke demokratske akcije i
Socijal demokratske partije BiH su
zakupili od Centrotransa dva autobusa koji su im služili za prevoz
aktivista i operativi štab izborne
kampanje.
Auto grafika je jedan od najefikasnijih načina oglašavanja jer reklam-
na poruka komunicira sa velikim
brojem korisnika usluga i prolaznika na različitim lokacijama. Iz tih
razloga razumljiva je zainteresovanost koju su imale stranka SDP
i SDA za angažovanjem autobusa
Centrotrans Eurolines u predizbornoj kampanji. Angažovani su autobusi tip Starliner , prva i druga generacija, koji svojom atraktivnošću
uvijek i na svakom mijestu privlaće
pažnju. U kombinaciji sa adekvatnom vizuelnom porukom oni su
garancija uspješnog marketinškog
oglašavanja.
Angažovanje autobusa u predizbornoj kampanji je poslovni potez
kojim su pored iznajmljivanja autobusa iskorištene mogućnosti Centrotrans Eurolinesa u izradi kom-
POSLOVANJE
POSLOVANJE
ALBANIJA
– posljednja tajna Evrope
pletne auto grafike za pomenuta
vozila. Naime kompletnu pripremu,
printanje i lijepljenje folija je uradila naša vrijedna ekipa a prije svega
Babić Mira i karoserijsko odjeljenje
na čelu sa brigadirom Jusić Ilijasom. Zbog kratkoće termina ova
ekipa je danonoćno radila da bi u
kratkom roku pripremila autobuse.
Suzana Omeragić, Account Director PUBLICIS MITA groupe koja je
radila pripremu vizuelnog identiteta za stranku SDA je uputila mail u
kojem se između ostalog kaže:
“Želim iznjeti svoje zadovoljstvo
finalnim izgledom autobusa za
gospodina Izetbegovića-kratko i
jasno moćan.
Hvala na saradnji i lijep pozdrav.”
KRUJA (tur. Akcahisar)
Kruje je malo mjesto smješteno
35km sjeverno dod Tirane poznato
kao mjesto rođenja albanskog nacionalnog heroja Skender-bega
koji se ovdje u 15. vijeku borio
protiv Osmanskog carstva.
Glavnu atrakciju grada predstavlja tvrđava u kojoj se od 1982.g.
nalazi i muzej posvećen Skenderbegu u kojem je predstavljena albanska historija od srednjeg vijeka
do modernog doba. Ovdje se nalazi i mala čaršija, idealno mjesto
za degustaciju specijaliteta bogate
albanske kuhinje ali i kupovinu
različitih suvenira.
InfoBus
23
„Održavao se veliki zbor vila, koje se sastadoše da bi podijelile darove novorođenčadi što su ugledala svjetlo
svijeta u posljednja dvadeset i četiri sata... Poustajale sve vile, uvjerene da su napokon dovršile svoju tegobni
posao, jer više nije bilo ni jednog jedinog dara da daju toj kukavnoj gomili ljudstva.
Kadli se diže neki čovječuljak, valjda kakav skromni trgovčić, pa zgrabivši šakom halju od šarene maglice
najbliže vile na dohvatu, uskliknu: O gospo! A nas ste zaboravili! Tu je još moj mališan.’
...Postoji zakon koji ovlašćuje vile da u takvu slučaju, kad su već porazdijelile sve sudbine, kao izniman dodatak udijele još jednu, ukoliko je u svojoj mašti znaju smjesta smisliti.
I odlučnom sigurnošću, kako već dolikuje njezinu staležu, dobra vila odvrati: Dajem tvome sinu... dajem mu...
Dar da se svakome svidi!’“
S
vi bismo mi vrlo rado posjedovali takav dar. Ali on je
doista rijedak. I nepouzdan!
A svuda oko nas su ljudi s kojima
treba sarađivati. A gdje su ljudi, tu
su i razlike u mišljenjima, različiti
ciljevi, konkurencija i potencijalni
sukobi. Većina nas čak i male poruge i kritike shvaća preozbiljno.
Svaki spor ili napad može biti bolan i težak. Međutim, jasno je da
postoje načini ophođenja s ljudima
koji će rezultirati razumijevanjem i
suradnjom.
Društvene vještine i kompetencije
se upravo odnose na život i rad s
drugim ljudima na mjestima gdje
je važna komunikacija i u situacijama gdje je neophodan timski rad.
U kontekstu posla, važne su društvene kompetencije koje određuju
kako ćemo se vladati u odnosima
sa drugim ljudima. Emocionalna
inteligencija nam može pomoći da
u pravo vrijeme, na pravi način,
pravim riječima prenesemo drugoj
osobi i/ili osobama šta želimo u takvoj formi da nikoga ne uvrijedimo.
Na žalost, to se za većinu samo podrazumijeva i prešutno prepoznaje.
Društvene kompetencije su te koje
uvjetuju da li ćete od zaposlenika
napraviti radnika ili ne radnika.
Ove kompetencije obuhvaćaju empatiju i društvena umijeća poput:
utjecajnosti, komunikativnosti, vođstva, poticanja promjena i slično.
InfoBus
24
Empatija je jedna od najvažnijih
društvenih kompetencija u strukturi
pojma emocionalne inteligencije.
Ona je neophodan preduvjet uspostavljanja zdravih i konstruktivnih
odnosa između vas i druge osobe,
odnosa koji se neće pretvoriti u neraskidivu vezanost ili, sa druge strane, dovesti do zahlađenja odnosa
pri prvom iskušenju. Kako najlakše
pojasniti empatiju? Empatija predstavlja sposobnost doživljavanja
osjećanja i doživljaja druge osobe „kao da“ su naši sopstveni. U
osnovi njenog razvoja stoji spremnost i sposobnost da „uđemo u
svijet druge osobe“ i tako razumijemo njene probleme i postupke, ali
i da prenesemo naše razumijevanje toj osobi. Empatija nije slijepa
sentimentalnost (simpatija, saosjećanje), ona uvijek podrazumijeva
izvjesnu objektivnu distancu, ali
uz uvažavanje druge osobe i njenih osobina. Ulaženje u svijet druge osobe mi ne gubimo sopstveni
identitet. Sposobnost empatije pomaže nam da „čujemo“ osjećanja
i želje i brige sagovornika i jasno
definiramo potrebe koje se iza njih
kriju. Empatski stav karakterizira
stvarna prisutnost u komunikaciji
sa osobom, otvorenost i odnos bez
procenjivanja, strpljivost, zainteresiranost za sagovornika i njegove
probleme i povjerenje u proces
građenja odnosa i prevazilaženja
poteškoća.
Društvena umijeća ili „soft-skills“
postaju važnije od formalnog obrazovanja i sve više utječu na to da
poslodavci ne pitaju za diplomu.
Vi možda posjedujete vizit karticu
sa titulama poput „mr“ ili „dr“ i
to je impresivno i fascinirajuće, ali
ne dovoljno. Dobro razvijena društvena umijeća ili vještine su ono
što će vam omogućiti napredak u
karijeri, uspjeh u poslu i zadovoljstvo u životu. Društvena umjeća su
osnovne vještine koje su ljudima
neophodne za uspjeh u poslu. To
su one vještine koje su nemjerljive,
a predstavljaju lične sposobnosti,
ne-tehničke naravi, koje u mnogočemu zapravo određuju vašu ličnost i vaše sposobnosti rješavanja
zahtjevnih problema i zadataka na
poslu. One vas karakteriziraju kao
lidera, pregovarača, komunikatora, timskog igrača, motivatora…
Za razliku od tih vještina postoje
i tzv. “hard skills” – one koje se
stječu obrazovanjem, a rezultiraju
titulom koju dobivate jednom kada
je u vašoj ruci diploma. Visoko na
ljestvici vještina bez kojih uspjeh u
poslu nije moguć su utjecajnost,
sposobnost komuniciranja, motiviranje drugih i sebe samih, kao
i rješavanje sukoba i prihvaćanje
promjena. Uz to važne vještine su
sposobnost stvaranja veza, sposobnost izgradnje i rada u grupi, kao i
toliko puta spominjana sposobnost
vođenja ili „leadership“.
Osnovne društvene vještine, ukratko:
Utjecajnost je snaga/moć osobe da
bude uvjerljiv i da utječe na radnje,
ponašanja, mišljenja drugih ljudi.
Sposobnost komuniciranja u kontekstu posla se odnosi na razmjenu
informacija među ljudima u svrhu
obavljanja poslovnih aktivnosti. Cilj
efektivnog poslovnog komuniciranja je sporazumijevanje, prijenos
informacija, poruka i iskustava. To
podrazumijeva i stvaranje novih
ideja dogovorom, usklađivanjem
mišljenja, argumentiranjem pa čak
i opovrgavanjem.
Motiviranje podrazumijeva kreiranje ponašanja usmjereno ka cilju
kod drugih ljudi. Metode i tehnike
motiviranja se temelje na procjeni
potreba, aspiracija, preferencija i
vrijednosti zaposlenih. Motiviranje
je vrlo složen i dinamičan proces
koji se razlikuje od zaposlenika do
zaposlenika.
Rješavanje sukoba Postoje određene vještine i strategije koje pomažu
u rješavanju sukoba. Sukob se ne
može riješiti konstruktivno bez pozitivne interakcije. Upravljanje sukobom koristi se u situacijama koje
se ne mogu riješiti pa strane koje
sudjeluju u sukobu svoje napore
usmjeravaju na poboljšanje njihovih odnosa. Upravljanje sukobima
može biti konstruktivno i destruktivno. Pod konstruktivnim upravljanjem sukobima podrazumijevamo
mirno rješavanje, a posljedice su
obično pozitivne pa se povećava kreativnost, smanjuje napetost
među pojedincima i sl. Kod destruktivnog upravljanja sukobima
dolazi do smanjene komunikacije
i povećanog nepovjerenja među
ljudima, smanjene suradnje i brige
za zajedničke ciljeve, uslijed čega
se smanjuje efikasnost pojedinca,
grupe i organizacije.
Upravljanje promjenama jeste vještina upravljanja koracima neophodnim da bi se od „trenutnog stanja“ došlo do budućeg „željenog
stanja“.
Sposobnost vođenja je proces utjecanja usmjeren oblikovanju ponašanja drugih, koji uključuje komuniciranje i motiviranje. Vođenje nije
nužno vezano za formalnu titulu
jer: Kada generalni direktor kompanije ohrabruje svoje menadžere
da rade marljivije, on ih vodi. Kada
vas vaš prijatelj ohrabruje da idete
EDUKACIJA
na ručak u restoran koji izbjegavate, on vodi. Vođenje se događa u
mnoštvu situacija i na mnoštvo načina.
O društvenim kompetencijama se
može pisati nadugačko i naširoko,
ali to prevazilazi potrebe ovog teksta. Dužnost nam je bila spomenuti
tek neki i osvijestiti potrebu da ih
razvijete.
Dakle, dobra vijest je da se te vještine mogu naučiti. Na kursevima i
seminarima koji su dostupni na našem tržištu, možete u individualnom
ili timskom radu savladati upravo
one vještine koje vam nedostaju.
Poslodavcima današnjice je stalo
da ste jaki u području mekih osobina “soft skills” jer ćete u tom slučaju bolje obavljati svoj posao pod
stresom, bolje ćete voditi timove,
znat ćete kada i koje poslove treba delegirati kako bi se vi posvetili
važnijim stvarima i uspjeli kvalitetno
riješiti svaki problem, ujedno vodeći kompaniju i razvijajući poslove.
Bit ćete kvalitetniji motivator, a vaš
će tim imati bolje rezultate. Jednostavno rečeno – kompaniji u kojoj radite ćete osigurati veći profit i
konkurentniju poziciju na tržištu.
Tekst : Visković Jelena
EDUKACIJA
Metodologija upravljanja ljudskim resursima IX-završno poglavlje
InfoBus
25
POHVALE
OSMIJEH Centrotransa
PRIZNANJA
PRIZNANJA
Priznanje
Zukić Mirsad dobitnik priznanja OSMIJEH Centrotransa za oktobar 2010.
IZ KADROVSKE SLUŽBE
Tekst : Ekić Mirha
Z
InfoBus
26
aposlenik Centrotrans – Eurolines-a, na poslovima
vozača autobusa u Tehničkoj funkciji Društva, PGS
PJ ILIJAŠ
Rođen u Sarajevu15.04.1959. godine, u Kamernici,
općina Ilijaš.
Živi i radi u Ilijašu. Osnovnu školu završio je u Kamenici,
Srednju mašinsku školu u Sarajevu, gdje je stekao zvanje
mašinskog tehničara, a 1982-e, godine je prekvalifikacijom stekao i zvanje KV vozača
Član familije Centrotrans postaje od 10.01.1985. godine, a ukupno ima 33 godine i 11 mjeseci radnog
staža.
Zukić Mirsad je zaposlenik koji svoje poslove i radne
zadatke obavlja izuzetno kvalitetno i profesionalno.
Početkom ratnih dejstava 1992. godine, Zukić Mirsad
odvozi jedan autobus u Kamenicu, te ga cijeli period 1993 godine skriva, da bi ga krajem iste godine
ispravnog predao u PJ Visoko, u čemu se ogleda njegova
ogromna odanost Društvu .
Njegova lojalnost, dobronamjernost prema kompaniji i
ljudima sa kojima radi, potpuna predanost i ljubav prema
poslu koji obavlja najviše se prezentuje u odnosu prema
poslu i sredstvima rada i korisnicima usluga na području
općine Ilijaš, a posebno na liniji za Kemenicu.
Pokazao se i kao dobar domaćin, gdje sa svojim sinom,
također zaposlenikom Društva, organizovao malo poljoprivredno dobro i zasadio 130 dunuma zemlje sa krompirom i žitaricama.
J
edinica za specijalnu podršku SIPA uručila je priznanje Muhamedu
Šaćiragiću u znak zahvalnosti koju Centrotrans Eurolines redovno
pruža ovoj jedinici u izvođenju praktične obuke.
Zahvalnica SDP-a upučena generalnom direktoru u kojoj se kaže:
Želimo da istaknemp da je autobus koji ste nam stavili na raspolaganje u
potpunosti opravdao naše povjerenje u smislu tehničke opremljenosti, besprijekorne čistoće, ispravnosti i u konačnici profesionalnosti vaše firme, koja je
nesumljiva i ovaj put u potpunosti potvrđena. Posebno želimo da istaknemo
profesionalnost i stručnost vozača koje ste nam stavili na raspolaganje. Vaši
uposlenici Mirza Kujundžić i Almir Prašović, svojom profesionalnošću i nadasve
stručnošću su u potpunosti opravdali ugled firme i predstavili je u najpozitivnijem svijetlu. Autobus, koji smo koristili tokom predizborne kampanje, svakodnevno je bio besprijekorno održavan, a posebno želim istaknuti poštivanje
dogovorene satnice i tačnošću tokom cijelih mjesec dana angažmana.
Želimo vam puno sreće u daljem radu, poslovnog uspjeha, zdravlja i sigurni
smo da čemo i u buduće korekto sarađivati.
Uz zahvalnost i poštovanje
Damir Hadžić, šef izbornog štaba SDP za BiH
Njegov kvalitetan i profesionalan rad svakodnevno zaslužuje pohvale i služi kao pozitivan primjer
radnim kolegama kolegama.
Čast i zadovoljstvo je imati ovakvog zaposlenika u
Kompaniji.
Nakon uspješnog završenog postdiplomskog
studija Pomoćnik izvršnog direktora tehničke
funkcije magistar Fišo Mujo odbranio je doktorsku disertaciju na Internacionalnom Univerzitetu
“Philip Noel Baker” Sarajevo.
Tema doktorata je bila: Uticaj menadžmenta i
organizacije na smanjenje troškova prevozničkih
kompanija u Bosni i Hercegovini
Treba svakako pohvaliti vrijedan rad i napor
koji je učinio Fišo Mujo da bi se dodatno uz rad
educirao i na kraju dobio titulu doktora nauka.
Ovo je primjer kako se u praksi provodi politika
edukacije i kadrovskog jačanja Centrotrans-a.
Sigurno je da je ovo pozitiv primjer i da će ovakvi
kadrovi nastaviti kontinuitet uspješnog poslovanja
Centrotrans Eurolines.
Čestitamo.
P
ismo Fra. Drage Perkovića upučeno generalnom direktoru u
znak zahvalnosti za korištenje usluga prevoza na hodočašće
u Fatimu kod Lisabona.
“Iskreno Vam želimo zahvaliti za izvrsnu prijevoznu uslugu.
Autobus je bio izvanredan, a vozači pravi virtuozi za volanom. Dugo putovanje nije uopće bilo naporno, a Vaš
autobus i vozači Tomo Šteko i Ivica Miletić bili su najljepša reklama Vašoj firmi i Bosni i Hercegovini.
Sa zadovoljstvom ćemo i ubuduće koristiti Vaše usluge i preporučiti Vas drugim organizatorima putovanja.
Uz pozdrav i poštovanje Vama osobno i Vašim suradnicima- fra Drago Perković i hodočasnici iz Srednje Bosne.
InfoBus
27
Download

Tema broja: - Centrotrans