InfoBus
INFORMATIVNI BILTEN CENTROTRANS
Godina 10/11
Broj 103/104
EUROLINES
Decembar/Januar 2013./2014. godine
INTERVJU sa generalnim direktorom
mr.sc. Safudin Čengić
AKTIVNOSTI
InfoBus
Iz sadrž aja
INTERVJU
Informativni bilten kompanije
Centrotrans Eurolines
Godina 10/11 Broj 103
Decembar/Januar
2013./2014. godine
INTERVJU SA mr.sc. SAFUDIN ČENGIĆ
TEMA BROJA
Glavni i odgovorni
urednik:
dr.sc. Muhamed Šaćiragić
Uređivački odbor:
Babić Mira
Brkić Aida
Kulović Almira
Prolaz Aida
PREGLED DEŠAVANJA U 2013. GODINI
AKTIVNOSTI
DTP:
Babić Mira
Prolaz Aida
Adresa:
Sarajevo. Kurta Schorka 14
Telefon: 033 770 800
Fax:
033 770 853
ODRŽANA GODIŠNJA PRESS KONFERENCIJA
POSJETE
Tiraž: 300 komada
Besplatan primjerak
Štampa: Štamparija Fojnica
elektronska verzija dostupna na:
www.centrotrans.com
2
OBILJEŽEN DAN VOZAČA I AUTOMEHANIČARA
UVODNIK
Mjerenje individualnih radnih doprinosa je garant uspješnog poslovanja
U
svakodnevnim kontaktima
sa poslovnim ljudima veoma često se našim predstavnicima postavljaju razna pitanja,
kao na primjer: “Kako ste uspjeli
da preživite”, “Kako ste uspjeli da
probleme i izazove koje donosi privatizacija - efikasno riješite”, “Ko
vam je donirao sredstva za kupovinu autobusa”,”Ko stoji iza Centrotrans Eurolines”, “Je li moguće da
redovno izmirujete zakonske obaveze po osnovu plaćanja poreza i
doprinosa i da uz to poslujete bez
gubitaka.”
U današnje vrijeme poslovanje
privrednih subjekata determinira ukupno političko i ekonomsko
stanje u Bosni i Hercegovini. Biti
uspješan u poslovnom ambijentu
koji vlada u tzv. “realnom sektoru”
i pri tome izvršavati sve Zakonom
propisane obaveze - za ljude izvan
Centrotrans-a predstavlja svojevrsno čudo. Onda se i mi upitamo:
Jesmo li to i po čemu smo to mi
drugačiji od drugih.
1
Za one koji žive u Centrotransu i
prate njegov kontinuirani rad i razvoj, nema nikakvih senzacija. Zna
se da posvećenost poslu, RAD, RED
i DISCIPLINA moraju biti u prioritetu aktivnosti kod svakog radnika:
Putnik, kao osoba kome je posvećena cjelokupna aktivnost preduzeća tretira se i jeste najvažnija osoba u Centrotransu. Svakodnevna
analiza radnih učinaka, uočavanje
problema i njihovo blagovremeno
otklanjanje, efikasan su način da se
problemi uoče i otklone.
Sigurno je da je jedan od ključnih
razloga zašto Centrotrans uspješno
traje u svim ovim nedaćama i nevremenima koje nas prate već preko dvadeset godina, jasno precizirani ciljevi poslovne politike koja
je definisana i upisana u Statut privrednog društva Centrotrans Eurolines. U procesu pretvorbe državnog
(društvenog) vlasništva u privatno,
koja je bila zakonski imperativ za
sve privredne subjekte 2000. godine, kada su mnoge firme zalutale
pa i nestale zbog neadekvatnog
modela privatizacije, radnici i menadžment Centrotransa su se dogovorili oko temeljnih principa po
kojima će funkcionisati kompanija u
novim uslovima. Temelj i princip (a
definisano ih je 13) bio je da će poslovanje u privatizovanoj firmi, koja
je u startu imala 457 članova ortačke grupe, biti zasnovan na realnim
ekonomskim principima; dijeliti će
se samo ono što je zarađeno.
Izuzetno važna, 11. tačka usvojenih principa je glasila:
“Primjena principa stimulativnih
oblika nagrađivanja koji se zasnivaju na ocjeni ličnog doprinosa svakog zaposlenog i kvalitetu njegovog
rada.”
O ovome strateškom opredjeljenju
ćemo sigurno u 2014. godini češće
govoriti. Generalni direktor Društva
mr.sc. Safudin Čengić je prilikom
prezentiranja Programa rada za
predstojeći mandatni period istakao da će se u narednom periodu
posebna pažnja posvetiti praćenju
uspješnosti poslovanja svih organizacionih dijelova i da će se svakog
mjeseca utvrđivati vrijednost boda u
skladu sa poslovnim rezultatima. Za
nas u Centrotransu to nije nikakva
novina, jer naša iskustva oko stimulativnih oblika nagrađivanja datiraju negdje oko 1970. godine prošlog stoljeća. Taj pionirski projekat,
koji je bio unikatan u tadašnjem
ambijentu samoupravnog socijalizma, bio je ključni razlog da Centrotrans prevoz putnika Sarajevo, kako
je tada bio puni naziv naše firme,
Dr.sc. Muhamed [aćiragić
nije do početka rata ni jednu godinu poslovao sa gubitkom. U tom
periodu su se realizovali ključni kapitalni projekti a sam Centrotrans
kao složeno preduzeće, je postao
najveći saobraćajni sistem u Republici Bosni i Hercegovini a među
najvećim u bivšoj Jugoslaviji.
Očekuje se da će svako na svom
radnom mjestu voditi prvenstveno
računa o prihodima i troškovima.
Ovo se posebno odnosi na menadžere svih nivoa jer će od njihovog angažmana, ozbiljnosti i predanosti radnim obavezama zavisiti
učinak i njihova direktna stimulacija, ali i grupna stimulacija radnika
koji pripadaju tom organizacionom
dijelu.
Uvjereni smo da će ove aktivnosti
biti jedan od ključnih faktora stabilnog poslovanja u narednoj godini.
InfoBus
1
Tačke 1. - 12. Saopštenja su preuzete iz Člana 2. Statuta Centrotrans Eurolines d.d.
3
mr.sc. Safudin Čengić
O
dlukom Nadzornog odbora
po drugi put ste imenovani
na funkciju generalnog direktora. U ime uređivačkog odbora
čestitamo vam na imenovanju.
Hvala na čestitci. Ponovno imenovanje
na funkciju generalnog direktora predstavlja čast i priznanje ali i veliku obavezu da zajedno sa Upravom i svim
uposlenicima zadržimo, mukotrpno i
u dugom nizu godina, stečenu poziciju
lidera u cestovnom prijevozu putnika
u BiH.
Na Vaš prijedlog, Nadzorni odbor je
imenovao i članove Uprave društva.
InfoBus
04
Imenovani su Izvršni direktori Tehničke i Zajedničkih funkcija. Očito je da
ste zadovoljni njihovim dosadašnjim
radom.
Na početku želim naglasit da su Kerla Ibrahim i Lončarić Edin izdanci tzv.
Centrotransove škole. Obojica su svoje prvo radno iskustvo stekli u našoj
kompaniji. Vrijedno su radili, učili i
sticali iskustvo. Kao mladi i perspektivni kadrovi stekli su povjerenje menadžmenta kompanije. Mojim dolaskom na
čelo kompanije data im je mogućnost
da preuzmu najznačajnije funkcije u
Centrotrans Eurolinesu. Svojim radom
i ostvarenim rezultatima ukazano po-
vjerenje su u cijelosti opravdali.
U prethodnom mandatu od četiri godine funkcionirali smo kao tim. Sve
odluke, nakon detaljne analize i uz
konsultacije sa ostalim menadžerima i
uposlenicima kompanije donosili smo
jednoglasno. Svaku godinu završili
smo sa pozitivnim poslovnim rezultatom. Na njihov rad nije bilo primjedbi
niti od uposlenika, a niti od korisnika
naših usluga. Ja sam zadovoljan sa
onim što rade i na koji način to čine.
Zbog toga, Nadzornom odboru, predložio sam da se, u narednom četverogodišnjem periodu, isti imenuju za
članove Uprave društva.
INTERVJU
Tanković Nermina, dipl. ecc. imenovana je za v.d. direktoricu marketing funkcije.
U ukupnom poslovanju naše kompanije Marketing funkcija ima značajnu ulogu. U iznimno lošem poslovnom ambijentu
u kojem djeluje naša kompanija neophodno je uspostaviti komunikaciju sa korisnicima naših usluga, te istima približiti
svaki segment naše ponude. Pored toga neophodna je i interdisciplinarna komunikacija između funkcija, sektora i svih
uposlenika. U tome najveću ulogu ima marketing funkcija.
Marketing funkciji su potrebni kvalitetni i iskusni kadrovi. Angažovanjem g-đice Tanković smatramo da smo obezbjedili
kadar koji će biti dugoročno rješenje i koje će svojim iskustvom doprinijeti kvalitetnijem radu kompanije Centrotrans
Eurolines.
Hodžić Nermana, doskorašnja v.d. direktorica ostaje u marketing funkciji?
Svakako. Nermana više od 16 godina radi u našoj kompaniji. Radi se o iznimno kvalitetnom i poslu posvećenom kadru.
Sve poslove koji su joj povjereni obavlja odgovorno i stručno. Ovom prilikom želim joj se zahvaliti za sve što je učinila
obavljajući odgovornu funkciju direktora marketing funkcije. Na njeno traženje, a zbog velikih napora, Nermana će
obavljati poslove vezane za tenderske procedure i prijave te svojim znanjem i iskustvom pomagati novoj direktorici.
Svjetska ekonomska kriza se direktno
odrazila na poslovanje i u 2013. godini. Možete li dati presjek prethodne
godine.
Evidentno je da globalna ekonomska
kriza, koja je 2008. godine zahvatila
zapadnoevropsku ekonomiju i koja je,
mjerama vlada zemalja članica EU,
prebrođena krajem 2012. godine, na
ekonomiju BiH ima negativan efekat i
u 2013. godini. Kao i nekoliko prethodnih, u kojima je zabilježen pad svih
privrednih aktivnosti, u našoj zemlji,
i ovu godinu karakterizira politička i
sveukopna nestabilnost i loša poslovna klima koja utječe na poslovanje
privrednih subjekata.
Da li ste zadovoljni rezultatima poslovanja u 2013. godini?
ističem problem sa nezakonitim radom
Ministarstva komunikacija i transporta
BiH koje je odobrilo više redova vožnje prema zemljama zapadne Evrope
a koji direktno utiču na broj prevezenih
putnika i ostvarenog prihoda na linijama koje održava naša kompanija. Također, iznimno loši životni uvjeti, nezaposlenost i pad standarda stanovništva
uticao je na smanjenje broja korisnika
naših usluga.
Ono što posebno ugrožava rad kompanije i čini neizvjesno poslovanje jeste nelojalna konkurencija, neuređen i
nepovoljan poslovni ambijent, veliki fisikalni i parafisikalni nameti te loš ekonomski i politički ambijent unutar BiH.
I pored teških uslova za poslovanje
kompanija Centrotrans Eurolines, u
2013. godini, organizovala je nekoliko značajnih manifestacija. Šta biste
Vi izdvojili.
Po statističkim podacima, za našu
kompaniju, 2013. godina bila je više
nego uspješna. U odnosu Prema statistič- Izdvojio bih obilježavanje vena 2012. godinu povećan je kim podacima, likog jubileja, 65 godina poprihod za 10%, broj kilome- za našu kompa- slovanja i 50 godina rada pod
tara za 11%, broj prevezenih niju, 2013 go- imenom Centrotrans. Tom
putnika za 28%, realizacija dina bila je više prilikom smo uručili priznanja
od prijevoza putnika za 8%, nego uspješna. našim uposlenicima ali i pobroj uposlenih za 11%, broj U odnosu na slovnim partnerima. Jubileju je
autobusa za skoro 20%. Uz 2012
godinu prisustvovao veliki broj predsve to, povećana su prima- povećan je pri- stavnika vlasti, javnih djelatninja uposlenika za 5% koja hod za 10%, ka, poslovnih partnera iz BiH
su redovno isplaćivana, re- broj kilometara ali i inozemstva. Također, u
gres je isplaćen za prethod- za 11% i broj prethodnoj godini organizirali
nu godinu. Ostvaren je po- prevezenih put- smo turnir u malom nogometu
zitivan poslovni rezultat.
za kompanije iz porodice Euronika za 28%.
Na bazi navedenog mogli
lines. Prema izjavama učesnika,
bi zaključiti da je Centronjih preko 200, organizacija je
trans Eurolines imao uspješnu poslov- bila na vrhunskom nivou uz „neljubanu godinu. Međutim, moram istaći da zno domaćinstvo“. Razlog tome je poje ovo bila jedna od najtežih godina bjeda naše ženske i muške ekipe.
u postratnom periodu. Realno, ostvareni rezultati u 2013. godini nisu na Prilikom vašeg imenovanja 2010. gonivou planiranih, niti kao prošlogodiš- dine prezentovali ste Program mjera
nji. Razloga je više, a ovom prilikom za stabilizaciju. Da li ste zadovoljni
realizacijom istog i koliko je Program
pomogao da i prethodnu godinu završimo pozitivnim poslovanjem?
Evidentno je da su planirane i poduzete mjere dale rezultata i da su iste
značajno doprinijele da i 2013. godinu završimo sa pozitivnim rezultatima.
U prethodnoj godini poseban akcent
dat je na potrošnju goriva. Gorivo,
kao osnovni pogonski energent, ima
presudan značaj za poslovanje naše
kompanije. Činjenica da smo u 2013.
godini potrošili preko 4,7 miliona litara i da smo za to platili preko 9,1
milion KM, što predstavlja preko 30%
ukupnih ostvarenih troškova, ukazuje
na neophodnost stalne kontrole i brige
za potrošnju goriva svakog autobusa.
Zbog toga očekujemo da vozači ukažu na eventualno povećanu potrošnju,
a od radioničkog osoblja da tehnički
nedostatak odmah i bez odlaganja
otklone. Pored troškova goriva, neophodno je staviti pod kontrolu i sve
ostale troškove. I pored činjenice da
su pojedini troškovi smanjeni u odnosu na prethodnu godinu, mišljenja
sam da se u smanjenju troškova kriju
velike rezerve za uspješno poslovanje
naše kompanije.
U 2013. godini povećan je broj nisko
budžetskih avio kompanija koje Sarajevo povezuju sa Evropskim metropolama. Koliko se kompanija Centrotrans Eurolines uspijeva izboriti sa tom
vrstom konkurencije?
Niskobudžetne kompanije su opasnost
za međunarodni prijevoz putnika,
posebno na destinacijama dužim od
1.000 kilometara. Uspostavljene su
avio linije za Keln i Stockholm a vrlo
brzo možemo očekivati uspostavu redovnih avio linija za Berlin i Amsterdam. To trenutno ima neznatan uticaj
Brkić Aida BA menadžmenta
InfoBus
05
na naše poslovanje, ali svakim danom
to će predstavljati sve veću opasnost
za našu uspješnost u poslovanju.
Sa našim partnerima iz Njemačke i Holandije analiziramo moguće posljedice
te najpovoljnija rješenja za smanjenje
negativnih efekata. Više je opcija i varijanti koje mogu biti u opticaju te se
nadamo da ćemo naći pravo rješenje.
Problem nelojalne konkurencije i dalje
negativno utiče na naše poslovanje.
Da li postoji rješenje tog problema?
Nelojalna konkurencija negativno utiče na poslovanje naše kompanije. To
je stalni problem koji se već godinama provlači bez značajnijeg pomaka
i kvalitetnog rješenja. Indolentnost državnih institucija i inspekcija svih nivoa
vlasti dozvoljava razvoj i cvatanje nelojalne konkurencije. Borba na ovom
putu je dugotrajna i sa veoma malim
rezultatima. Ovo je problem najvećeg
broja prijevoznika i bit će neophodno
da zajednički poduzmemo aktivnosti
prema organima vlasti kako bi se postojeće stanje promijenilo.
Jedan od najznačajnijih poslovnih
iskoraka u 2013. godine je ulazak
Centrotransa u javni gradski prijevoz
u Kantonu Sarajevo. Svi smo svjesni
poteškoća sa kojima se susrećemo.
Kakvo je Vaše mišljenje o tome?
Centrotrans Eurolines više od 15 godina ukazuje na nezakonit rad nadležnog Ministarstva saobraćaja u Kantonu Sarajevo. Na njihov nezakonit
rad reagirali su 2004. godine Konkurencijsko vijeće BiH i 2005. godine Kantonalni sud u Sarajevu te tom
prilikom su svojim presudama naložili
Vladi i ministarstvu saobraćaja KS da
ukinu monopolski položaj KJKP Gras u
obavljanju javnog prijevoza putnika, te
da i drugim prijevoznicima omoguće
da konkuriraju za obavljanje javnog
prijevoza putnika u Kantonu Sarajevo.
Međutim, sve do aprila 2013. godine,
kada je Gras nezakonito obustavio
prijevoz, naša kompanija nije mogla
pristupiti tržištu prijevoza putnika u
Gradu i Kantonu Sarajevo. Na žalost,
i pored činjenice da Gras ne ispunjava niti jedan zakonom propisani uvjet
za obavljanje prijevoza, Vlada i Ministarstvo saobraćaja KS, umjesto da 12
linija daju Centrotransu na održavanje, odlučuju dati privremena rješenja
Grasu za pet linija a Centrotransu linije za Vogošću, Donju Vogošću, Ilijaš,
InfoBus
06
Kamenicu i Kobiljaču kao i 50% polazaka na komercijalnoj liniji DobrinjaVijećnica.
Neovisno od naprijed navedenog mi
očekujemo da će Centrotrans, pored
navedenih linija, u bliskoj budućnosti
preuzeti održavanje prijevoza putnika
na većem broju linija. Ova naša očekivanja baziramo na činjenici da će redovnost, urednost i kvaliteta autobusa
i kompletne usluge koju naša kompanija obezbjeđuje korisnicima usluga
biti presudna u odabiru prijevoznika za
održavanje linija u Kantonu Sarajevo.
Kakvi su finansijski rezultati ostvareni
kroz održavanje prijevoza u Gradu i
KS.
Prevashodno zbog neprincipijelnog
pristupa nadležnih organa i paralelnog rada Grasa na nama odobrenim
linijama, u 2013. godini ostvarili smo
gubitak u obavljanju ovog prijevoza u
iznosu od preko 500.000,00 KM. Ostvareni gubitak na gradsko-prigradskim linijama umanjio je poslovni rezultat naše kompanije u 2013. godini.
Međutim, neovisno od finansijskih efekata, bitno je naglasiti da su uposlenici
naše kompanije, vozači i kondukteri
pokazali građanima i predstavnicima
vlasti da se prijevoz putnika može organizirati za putnike na puno prihvatljiviji i kvalitetniji način. Zbog toga trebamo nastaviti pružati kvalitetnu uslugu
a finasijski efekti će se poboljšati vrlo
brzo.
I pored davno preuzete obaveze Skupština Kantona Sarajevo nije usvojila
Zakon o javnom prijevozu u KS.
Zaista se postavlja pitanje šta to treba
Gras učiniti odnosno koliko treba da
ne obavi linija da bi se omogućilo da
i drugi prijevoznici mogu preuzeti održavanje pojedinih linija na području
KS. Poslanici nisu raspravljali o potrebama građana i zakonskom uređenju
jedne iznimno važne javne funkcije u
Kantonu Sarajevu. Umjesto toga, poslanici nisu raspravljali o Zakonu već
su vodili raspravu o „svom preduzeću
Gras“.
Pitam se po čemu je Gras „njihovo
preduzeće“ a to nije Centrotrans Eurolines koji redovno uplaćuje poreze i
puni budžete svih nivoa vlasti iz kojeg
se podmiruju preuzete obaveze prema ugroženim kategorijama građana,
zdravstvu itd. Zar uposlenici naše kompanije, njih više od 500, nisu glasali za
te iste poslanike i dali im mogućnost
da profesionalno, stručno i u interesu
građana i birača, kroz redovan i kvalitetan prijevoz, obezbjede bolje uvjete
življenja u gradu i Kantonu. Nadam
se da će novi saziv Skupštine KS imati
više sluha za probleme građana i donijet Zakon kojim će definirati uvjete i
način održavanja prijevoza putnika te
omogućiti svim prijevoznicima, koji ispunjavaju te uvjete, da konkuriraju za
obavljanje prijevoza putnika u Kantonu Sarajevo.
U prethodnoj godini imali smo povećan broj uposlenika, određene
kadrovske promjene. Mislite li da sadašnji kadrovski potencijal može odgovoriti izazovima koji nas očekuju u
2014. godini.
Povećanje poslovnih aktivnosti traži
i povećanje broja uposlenih. Tokom
prethodne
godine primljen je Povećanje poveći broj vozača slovnih aktivi automehaničara
nosti traži i poodnosno tzv. provećanje broja
izvodnih radnika.
uposlenih.
Također, u prethodnoj
godini Tokom pretnašu kompaniju hodne godine
primljen je veći
napustio je odrebroj vozača i
đen broj uposlenika od kojih je automehaničara odnosno
nekoliko kvalitetnih kadrova za tzv. proizvodnih radnika.
koje, unutar kompanije, nemamo
adekvatne zamjene. To je neminovnost u današnjem vremenu privređivanja. Zbog toga će biti neophodno
da u ovoj godini dovedemo određene
kadrove koji će nadomjestiti one koji
su otišli, ali i doprinijeti kvalitetnijoj ponudi vjernim korisnicima naših usluga.
Generalno, mišljenja sam da imamo
dovoljan broj kvalitetnih kadrova koji,
uz maksimalan angažman, na adekvatan način mogu odgovoriti izazovima
koji nas očekuju u nastupajućoj godini.
Neizostavno pitanje je i poslovanje
Centrotoursa. Naime, nakon kvalifikacija očekuje nas put u Brazil koji je
najveći projekat kada je turizam u pitanju. Objavljeni su programi i izvršene
pripreme. Kakva su vaša očekivanja?
Centrotours kao najveći tour operator
u našoj zemlji i oficijelni prijevoznik
Nogometne reprezentacije BiH ima
INTERVJU
pred sobom veliki zadatak. Čini mi se
da je pritisak, koji mi osjećamo u ovom
poslu, sličan onom koji osjećaju i naši
reprezentativci pred odlazak u Brazil.
Naša očekivanja su velika, pripremili
smo programe i želja nam je da i ovaj
put bude organizovan i realizovan na
zadovoljstvo naših klijenata.
Ono što posebno želim naglasiti jeste to da je ovo najveći projekat koji
je naša kompanija do sada organizirala. Zbog toga, od menadžmenta i
uposlenika u Centrotoursu, očekujem
puni angažman i kvalitetnu realizaciju
planiranih programa. Također, očekivanja naših stalnih korisnika odnosno
putnika su velika te, zbog toga, iste niti
u kojem slučaju ne smijemo razočarati.
Šta očekujete u 2014. godinu?
I pored činjenice da se ne očekuju pozitivni pomaci plan za 2014. godinu
je iznimno ambiciozan i optimističan.
Očekujemo povećanje prihoda i svih
ostalih parametara poslovanja. Pored
redovnih aktivnosti plan je da se pozitivni rezultati ostvare organiziranjem
najzahtjevnijeg putovanja u Brazil,
pristupom novim tržištima koje će realizirati putem Centrotrans Eurolines
d.o.o. Ljubljana gdje će se aktivno
učestvovati na transportnom tržištu EU,
povećanjem aktivnosti i prijevoza na
području KS.
Također, tokom 2014. godine planiramo ostvariti prihod od 30.860.506
KM, za što se planiraju troškovi u iznosu od 30.492,506 KM KM, povećanje
plaća za 5% te povećanje dobiti za
216%. Da bi se planirano i realiziralo
neophodno je da svaki uposlenik bude
posvećen poslu koji obavlja te na najbolji način udovolji potrebama korisnika naših usluga.
Planirana su značajna sredstva za investicije u 2014. godini, da li to znači
da će se nastaviti sa modernizacijom
voznog parka?
Planiramo da ćemo do kraja 2014.
godine obezbijediti svu potrebnu
dokumentaciju, a izgradnju i investiciju za novu autobusku stanicu otpočet ćemo nakon završetka pregovora sa zainteresiranim partnerima.
Da bismo odgovorili na sve veću, legalnu i nelegalnu, konkurenciju neophodno je stalno obnavljati vozni park.
Zbog toga planiramo u 2014. godini
investirati 5,3 miliona KM od čega je
4,8 miliona ili skoro 91 % u kupovinu
autobusa. Da bi postigli viši nivo usluge planiramo nabaviti 5-7 visokokvalitetnih autobusa za međunarodni
i turistički prijevoz putnika, zatim 6-8
polovnih autobusa za gradsko-prigradski prijevoz dajući poseban akcent
na kvaliteti usluge u gradsko-prigradskom prijevozu.
Najavili ste početak izgradnje nove
autobuske stanice za 2015. godinu.
Šta je ostalo da se pripremi u tekućoj
godini?
Da, u narednom periodu za Centrotrans Eurolines, jedan od najvećih investicionih projekata jeste izgradnja
saobraćajno poslovnog centra koji bi
bio lociran na prostoru postojeće autobusne stanice u Sarajevu. Na ovom
lokalitetu će biti izgrađena nova, moderno opremljena autobusna stanica
u sklopu koje će se nalaziti hotel sa
150 soba, Poslovno saobraćajni centar na 37.300 m2, podzemne garaže
kapaciteta 400 parking mjesta te ostali
potrebni sadržaji. Izgradnju autobuske
stanice smo planirali raditi etapno, što
podrazumjeva prije svega izgradnju
podzemne garaže i autobuske stanice,
a u drugoj fazi će se graditi trgovinski
centar i hotel.
Planiramo da ćemo do kraja 2014.
godine obezbijediti svu potrebnu dokumentaciju a izgradnju i investiciju
otpočet ćemo nakon završetka pregovora sa zainteresiranim partnerima za
zajedničko ulaganje. Planirarani početak radova je u prvoj polovini 2015.
godine, a završetak radova krajem
iste godine.
Firma Sejari d.o.o., najveći dioničar,
početkom godine ponudila je svim dioničarima otkup njihovih dionica. Kakav je vaš stav po ovom pitanju?
Zakon o preuzimanju dioničkih društava FBiH, član 4. obavezuje dioničara
koji stekne više od 30% ukupnog broja
dionica, da raspiše tender i ponudi otkup dionica ostalih dioničara po tržišnoj cijeni. U našem slučaju to je firma
Sejari d.o.o. Moje mišljenje je da se
radi o firmi koja želi i može ulagati u
dalji razvoj naše kompanije. Smatram
da je ovo rješenje puno bolje nego da
dionice otkupi neko ko ima želju preuzeti nekretnine Centrotransa a u kratkom roku osloboditi se uposlenika. Primjera za to imamo mnogo pa i u našoj
neposrednoj blizini, gdje su nekretnine
pripale pojedincima a njihovim dojučerašnjim radnicima pripalo je mjesto
na birou rada.
Normalno bi bilo da većina naših dioničara zadrži svoje dionice, ali oni
koji se iz bilo kojih razloga odluče da
dionice prodaju, mišljenja sam da iste
trebaju prodati onom kupcu koji će
ulagati u razvoj Centrotransa i radna
mjesta naših uposlenika i njihove djece.
Uposlenicima Centrotransa i u 2013.
godini isplaćene su sve plate i doprinosi kao i regres. Moramo vas pitati i
kakvi su planovi za 2014. godinu kada
je standard uposlenika u pitanju?
Izdvajanja za plate i ukupna bruto primanja uposlenika su velika i iznose
skoro 8,7 miliona KM što predstavlja
27,66% ukupnih troškova kompanije. Razlog tome su iznimno visoke
stope poreza i doprinosa koje se izdvajaju na i iz isplaćene plate. Također, našu firmu opterećuje 31 radnik
sa preostalom radnom sposobnošću
što predstavlja 6% od ukupnog broja
uposlenih te u prosjeku 41 radnik ili
8% uposlenika koji su svakog dana na
bolovanju. Pored naprijed navedenog
želim naglasiti da nismo zadovoljni visinom primanja koja se isplaćuje našim uposlenicima. Međutim, i pored
toga, prema podacima AFIP primanja
naših uposlenika su najveća u odnosu
na primanja uposlenika u kompanijama koje se bave prijevozom putnika u
BiH. Naravno to se ne odnosi na Gras
koji isplaćuje veće plaće ali radnicima ne uplaćuje penziono, invalidsko i
zdravstveno osiguranje te ostale dadžbine prema državi uz stalno povećanje
gubitaka. U 2014. godini uložit ćemo
maksimalne napore da, u okviru realnih mogućnosti, popravimo socijalni
status naših uposlenika.
Vaša poruka uposlenicima?
Veliki broj uposlenika gradio je i očuvao Centrotrans Eurolines ovakav kakav je danas. Sebi i svojim članovima
porodice, svojim radom, obezbjedili
su egzistenciju. Djeca mnogih od njih
počeli su raditi u našoj kompaniji.
Zbog toga, a i zbog svih onih koji će
se zaposliti u Centrotrans Eurolines,
trebamo nastaviti putem kojim smo
i do sada išli čime ćemo obezbjediti
stabilnost naše kompanije ali i nove
investicije kao i nova radna mjesta.
Brkić Aida BA menadžmenta
InfoBus
07
2013.
Kompanija Centrotrans Eurolines kroz 2013. godinu
Novogodišnje druženje uposlenika
kompanije Centrotrans Eurolines
U kompaniji Centrotrans Eurolines se
tradicionalno organizovala proslava
za uposlenike kompanije, kojom se
označio kraj stare i dolazak Nove godine. Opuštajuće predpraznično raspoloženje pratila je dobra atmosfera i
svi prisutni su izrazili želju da im Nova
godina donese prije svega puno zdravlja te uspjeh na poslovnom planu.
InfoBus
08
JANUAR
Održana godišnja press konferencija
Dana 08.01.2013. godine održana je tradicionalna godišnja press
konferencija kompanije Centrotrans
Eurolines. Tema konferencije bila je
prezentacija poslovanja, uspjeha i
ostvarenih rezultata u 2012. godini, predstavljanje plana poslovanja
za 2013. godinu i aktuelna situacija u javnom gradskom prijevozu na
području Kantona Sarajevo. Kompanija
Centrotrans Eurolines je uspješno okončala 2012. godinu i namjerava taj trend
zadržati i u 2013. godini. Veliki broj novinara iz printanih i elektronskih medija se
odazvao press konferenciji.
Obilježen Dan vozača i automehaničara
Kompanija Centrotrans Eurolines već tradicionalno obilježava 15. januar, Dan
vozača i automehaničara svečanim pro-
PREGLED DEŠAVANJA U 2013.
gramom i nagradama za najuspješnije
vozače i automehaničare. Također,
Udruženje vozača i automehaničara
Kantona Sarajevo, na prigodnoj svečanosti u Hotelu Sarajevo, tradicionalno je dodijelio nagrade i priznanja
onima koji su zaslužili da ponesu epitet
najboljih.
Centrotours postao članica Međunarodne asocijacije sportskih turističkih
agencija (ISTAA)
Na 4. godišnjem sastanku Međunarodne asocijacije sportskih turističkih agencija održanom u Barceloni,
Centrotours je na preporuku turističke
agencije P&A Sullivan sa Malte postao
punopravna članica ove asocijacije.
Članstvom u ovoj asocijaciji Centrotours je dobio mogućnost saradnje sa
svim članicama i na receptivnim i na
emitivnim projektima.
FEBRUAR/MART
Organizovan studenstki pohod u Rim
U organizaciji Centrotrans Eurolinesa, Centrotours-a i Studenstkog Parlamenta Univerziteta u Sarajevu (SPUS)
u periodu od 27.02. do 04.03.2013.
godine 1188 studenata Univerziteta
u Sarajevu, Mostaru, Zenici, Tuzli i
Bihaću učestvovalo je u Studentskom
pohodu u Rim. Za ovaj do sada najveći organizovani studentski pohod iz
Bosne i Hercegovine su angažovana
ukupno 23 autobusa raznih kapaciteta. Ovom prilikom, studenti su imali
priliku upoznati talijansku historiju,
kulturu i tradiciju, ali su pored Rima
vidjeli znamenitosti Venecije i Firence
čiji je obilazak bio dio ovog programa.
BiH – Grčka – revanš susret / Centrotrans uspješno realizovao prodaju
ulaznica
Kvalifikaciona utakmica za odlazak na
Svjetsko prvenstvo u Brazilu 2014. godine, BiH – Grčka, koja je odigrana
na stadionu Bilino Polje u Zenici, pobudila je nezapamćeno interesovanje
navijača kako u našoj zemlji tako i kod
građana u dijaspori. Na 23 prodajna
mjesta distribuirano je ukupno 6.000
ulaznica sa osnovnim pravilom da jedna osoba ima mogućnost kupnje maksimalno dvije ulaznice uz pokaz lične
karte i upisivanja matičnog broja. Na
ovaj način garantovala se transparen-
tnost prodaje i spriječila mogućnost
manipulacije oko kupovine karata.
Obilježen Dan žena
I ove godine našim radnim kolegicama organizovana je proslava međunarodnog Dana žena. U prostoriji
restorana na Auto bazi Sarajevo bile
su prisutne sve naše kolegice koje su
mogle doći. Prisutnima, kojih je bilo
stotinjak, prigodnom čestitkom obratio se generalni direktor Društva mr.sc
Safudin Čengić. Ugodno i veselo druženje uz muziku, pjesmu, poklone i odlično posluženje u organizaciji osoblja
restorana trajalo je do 17.00 h.
Centrotrans Eurolines domaćin 13.
tradicionalnog Eurolines fudbalskog
turnira 2013.
U Sarajevu održan je tradicionalni turnir u malom nogometu Eurolines organizacije, čiji je domaćin bila kompanija
Centrotrans Eurolines. Fudbalski turnir
predstavljao je jednu od aktivnosti kojom je kompanija obilježila svoja dva
velika jubileja; 65 godina postojanja
i 50 godina poslovanja pod imenom
Centrotrans. Na turniru je sudjelovalo
11 muških i pet ženskih ekipa iz devet europskih država, a ovom važnom
događaju prisustvovali su i vodeći
menadžeri članica Eurolines kompanija. Ukupno 250 ljudi iz europskih
država je prisustvovalo ovom važnom
događaju kako za Centrotrans Eurolines tako i za Eurolines organizaciju.
Utakmice muških timova igrale su se
u KSC Ilidža, a ženskih timova u sportskoj dvorani hotela Hollywood, gdje
su članice bile smještene. Obje naše
ekipe, muška i ženska, u jakoj konkurenciji su osvojile prvo mjesto na turniru. Po riječima svih prisutnih, ovo je do
sada bio najbolje organizovan turnir
ikada te treba služiti kao primjer svim
budućim organizacijama turnira.
APRIL
Obilježeno 65 godina postojanja i 50
godina imena Centrotrans
25. 04.2013. godine u hotelu Radon
Plaza održana je proslava povodom
obilježavanja zlatnog jubileja kompanije Centrotrans Eurolines, gdje je prisustvovao veliki broj zvanica iz javnog i
kulturnog života Sarajeva, Bosne i Hercegovine ali i Europe. Isti dan organizovana je press konferencija i defile
autobusa kroz grad Sarajevo te je na
ovaj način kompanija sa svim građanima Sarajeva i svojim putnicima proslavila svoj rođendan. Na centralnoj
svečanosti je predstavljena druga monografija pod nazivom „Od nastanka
do opstanka“ kao i kratki film „Lijepo
je zvati se Centrotrans“ čiji scenario
je uradio dr. sc Muhamed Šaćiragić i
gospodin Janes Tadić.
Dan Centrotransa obilježen uz penzionere i uposlenike Centrotrans Eurolines-a
Svečanost koja je organizovana za tu
priliku u atraktivno uređenom prostoru Centroservisa, uveličao je prisustvo
velikog broja uposlenika i penzionera.
Među prisutnima je bilo i 11 onih koji
su svečano ispraćeni u zasluženu penziju.
Centrotrans Eurolines – Gradski prijevoznik
U aprilu, kompanija Centrotrans Eurolines se uspješno uključila u saniranje
saobraćajnog kolapsa u gradu Sarajevo nastalog zbog štrajka uposlenika Grasa. Organizacija kompletnog
saobraćaja u vremenu trajanja krizne
situacije povjerena je kompaniji Centrotrans Eurolines. U tom periodu donesen je zaključak da se u skladu sa
procesom usklađivanja redova vožnje,
koji je bio započet u ranijem periodu,
Centrotrans Eurolines-u odobri 12
kantonalnih linija za koje se inače duži
vremenski period vodio spor. Odmah
po dobivanju rješenja o odobravanju
12 autobuskih linija Centrotrans Eurolines je sve svoje kapacitete stavio
u funkciju obavljanja gradskog prijevoza. Svi uposlenici su se u to vrijeme
trudili da maksimalnim odricanjem i
zalaganjem udovolje i odgovore na
sve zahtjeve građana za obezbjeđenje
funkcije javnog gradskog prijevoza.
Ocjena je da su unatoč svim poteškoćama to i postigli.
MAJ
Nabavljena nova vozila
Kompanija Centrotrans Eurolines je i
u 2013. godini nastavila sa nabavkom
novih vozila kako za prigradski tako i
za međugradski saobraćaj. Prvo vozilo
stiglo je na auto bazu u mjesecu aprilu a riječ je o katnom autobusu Ayats
Bravo 1 koji je nabavljen prvenstveno
mr. Kulović Almira
InfoBus
09
PREGLED DEŠAVANJA U 2013.
za vanlinijski i međugradski saobraćaj.
Nakon kupovine Ayatsa nabavljeno
je još šest vozila NEOPLAN Centroliner od čega je pet zglobnih autobusa
i jedan NEOPLAN N4411. Također
izvršena je i nabavka još osam autobusa marke NEOPLAN N 4416 koji su
kompletirali vozni park namijenjen za
obavljanje prijevoza u gradsko – prigradskom saobraćaju. Kompanija je u
slijedećem periodu nastavila sa kupovinom vozila te je izvršena nabavka još
14 autobusa od čega je 12 autobusa
marke NEOMAN kao i pet novih autobusa TOP MAN Lion’s Coach.
Novi kadrovi
Početak rada na 12 kantonalnih linija zahtijevalo je i angažiranje novih
kadrova, nove posade vozila koja uključuje vozače autobusa i konduktere.
Da bi naša usluga zadovoljila zahtjevne korisnike, angažirano je 35 vozača autobusa i 15 konduktera. Za sve
nove angažirane kadrove obezbjeđena je detaljna edukacija koja je temelj
dobrog poslovanja.
Stanica za tehnički pregled vozila
Jedan od najvažnijih projekata Centrotrans Eurolines-a je svakako realizacija strateškog projekta, izgradnja
i puštanje u rad Stanice za tehnički
pregled vozila. Kompletnost, struktura i informatička povezanost opreme
predstavlja najsavremenija tehnička
dostignuća današnjice u ovoj branši
čime je i novoizgrađena Stanica tehničkog pregleda vozila Centrotrans
Eurolines sigurno i najsavremenija stanici u BiH pa i šire. Ciljevi i očekivanja
ove izgradnje su bili da će se realizacijom ovog projekta smanjiti troškovi i
unaprijediti održavanje voznog parka
CTS-a, povećati tehnička ispravnost
vozila, te dobit još jedan dodatni izvor
prihoda pružanjem usluga tehničkog
pregleda i registracije trećim licima.
Održan turnir KICK & FUN 2013.
Dana 18.05.2013. godine održan je
osmi po redu turnir u malom nogometu Kick & Fun 2013 u organizaciji Predstavništva njemačke privrede
u Bosni i Hercegovini i Udruženja za
unapređenje njemačko – bosanskohercegovačkih privrednih odnosa. Na
turniru je učestvovalo 17 ekipa među
kojima je svoje mjesto našla i malonogometna ekipa Centrotrans EuroliInfoBus
10
nes-a. Ekipa Centrotransa je poslije
sjajne igre zauzela odlično 5. mjesto
te je pobrojala simpatije svih ostalih
učesnika na turniru.
pod imenom Info Bus sa brojem koji je
izašao u septembru, proslavio je jedanaestu godinu svoga objavljivanja. Info Bus
je, kao svojevrstan dokument, u potpunosti opravdao razloge svoga postojanja.
JUNI/JULI
Listajući protekle brojeve Info Busa jasno
Centrotrans Eurolines oficijelni prije- se vidi da je on pratio razvoj i poslovanje
voznik juniorskog svjetskog rukomet- Centrotrans Eurolines-a.
nog prvenstva
U četiri BH grada – Sarajevu, Banjoj Održano 13. Tradicionalno druženje FaLuci, Zenici i Ljubuškom, u periodu milije Centrotrans
od 14. do 28. jula održano je Svjet- Početkom septembra, na Malom polju na
sko rukometno juniorsko prvenstvo. Igmanu, održan je 13. Tradicionalni izlet
Jedan od najvećih sportskih doga- „Familije Centrotrans. Ponovo su se okuđaja ikada održanih u našoj zemlji pili brojni zaposlenici, penzioneri, članovi
okupio je 24 najbolje selekcije mla- njihovih porodica te poslovni partneri i
dih igrača do 21 godine. Oficijelni prijatelji kompanije. Preko 700 učesnika
prijevoznik Svjetskog junirorskog pr- se družilo i provelo ugodan dan na padivenstva u rukometu bila je kompa- nama lijepog Igmana.
nija Centrotrans Eurolines koja je sa
svojim voznim i stručnim osobljem, Sa Centrotoursom 1500 navijača na utamodernim i ugodnim autobusima kmici Slovačka – BiH
uveliko doprinijela stvaranju povolj- Centrotours organizirao je do sada najnih ocjena i utisaka koje su učesnici masovnije putovanje na jednu gostujuću
ponijeli sa sobom. Ovo je bio još je- utakmicu. Tako je avionima, autobusima
dan masovni prijevoznički poduhvat i osobnim vozilima preko agencije Cenkoji je kompanija kao i sve ranije trotours u Slovačku otputovalo 1500 namasovne pohode, bez sumnje odra- vijača.
dila bez greške.
Historijska pobjeda reprezentacije BiH
Organizovan tradicionalni ramazan- nad Litvanijom – Sa Centrotoursom u
ski iftar
Brazil 2014.
Na iftaru održanom u hotelu „Park „ Kao oficijelni prijevoznik nogometne reVogošća okupio se veliki broj gostiju, prezentacije BiH i vodeća agencija za priprijatelja i poslovnih partnera među jevoz bh. navijača, Centrotours je i ovaj
kojima su bile prisutne i istaknute put imao zadatak organizacije putovanja
ličnosti iz poslovnog, kulturnog i jav- i smještaja kako igrača tako i navijača.
nog života. Organizacija dešavanja Uposlenici Centrotoursa danonoćno su
kao što je zajednički iftar je prilika za pripremali autobuski i avio prijevoz, hodruženje, ne samo poslovnih partne- telski smještaj i transfere koji su ključni
ra već i uposlenika kompanije Cen- faktor u konačnom uspjehu projekta i potrotrans Eurolines.
zitivnom utisku putnika. Svi napori i teškoće oko organizacije su brzo zaboravljene
Izabrani novi članovi sindikata
zbog činjenice da je naša Nogometna reDana 24.06.2013. godine u Eduka- prezentacija pobjedom, ostvarila direktan
cionom centru na Auto bazi održana plasman na svjetsko prvenstvo u Brazilu
je Izborna – izvještajna Skupština sin- 2014. godine.
dikalne podružnice kompanije Centrotrans Eurolines. Izabran je novi OKTOBAR/NOVEMBAR
predsjednik, sekretar, blagajnik IOS- Eksterni audit integrisanog sistema uprava i delegat za Kongres SSSIVU BiH i ljanja
predložen je kandidat za predsjedni- Certifikacijska kuća DQS – BH CERT je
ka SSSIVU BiH i članova GOSSSIVU izvršila recertifikacijski audit primjene SiBiH. Novi predsjenik IOS-a je Sipović stema upravljanja okolinom. Provjera priAgo, dugogodišnji vozač autobusa. mjene dokumentiranih procesa izvršena
je u svim organizacionim dijelovima DrušAUGUST/SEPTEMBAR
tva, a praktično je obuhvatila sve radne
100 brojeva Info Busa
i menadžment procese koji egzistiraju u
Informativni bilten kompanije Cen- Društvu.
trotrans Eurolines, koji danas izlazi
mr. Kulović Almira
PRESS KONFERENCIJA 2014.
PRESS konferencija
Povodom završetka poslovne 2013. godine i planova za narednu godinu održana je
godišnja press konferencija kompanije Centrotrans Eurolines
P
ovodom završetka 2013. godine, koja je za Centrotrans Eurolines bila uspješna i planova za
2014. godinu, održana je tradicionalna godišnja press konferencija. Tema
konferencije bila je:
1. Analiza ostvarenih rezultata u 2013.
godini
2. Predstavljanje Plana poslovanja za
2014. godinu
3. Aktuelna situacija u javnom gradskom prijevozu na području Kantona
Sarajevo.
Ovom prilikom generalni direktor
kompanije Centrotrans Eurolines mr.
sc. Safudin Čengić je istakao kako je
prošla godina bila izuzetno teška ne
samo za ovu kompaniju, već i za većinu građana u BiH, a nema naznaka ni
da će u 2014. biti puno bolja situacija.
“U prošloj smo godini obilježili 65
godina postojanja kompanije, te 50
godina poslovanja pod imenom Centrotrans. Također, za vrijeme štrajka
GRAS-a smo činili sve da smanjimo
patnje građana Sarajeva, a na osnovu Odluke Vlade Kantona Sarajevo
preuzeli smo 12 autobusnih linija u
KS. Nadalje, naša kćerka firma Centrotours je organizovala u 2013. studentske pohode u Rim i Beč za više od
1.500 studenata. Isto tako, formirali
smo i nove dvije kćerke firme, jednu u
Ljubljani, gdje želimo uzeti dio kolača
iz Evropske unije, te Centrotrans PGS
(Prigradsko-gradski saobraćaj) Sarajevo”, naveo je Čengić, dodajući kako
su nabavili i 39 autobusa, od čega
šest turističkih i 33 za prigradsko-gradski saobraćaj. Također, naglašeno je
dipl. žur. Smajić Aida
InfoBus
11
PRESS KONFERENCIJA 2014.
da je Centrotrans u prošloj godini zaposlio novih 55 radnika, da su redovno isplaćivane plaće koje su u odnosu
na 2012. rasle pet posto, kao i regres.
Ostvaren je promet od 51 milion KM i
dobit od 120.000 KM.
Prevezeno je 6.585.406 putnika i pređeno 28.667.403 kilometra dok je investirano ukupno 5.257.554
KM dok je za i 2014.
godinu planirano preko pet miliona za nove
investicije.
Za 2014. godinu, između ostalog, najavljeno je osiguranje svih
preduvjeta za gradnju
poslovnog centra na
prostoru
Autobuske
stanice u Sarajevu.
Generalni direktor je
posebno naglasio da je
Centrotours oficijelna
turistička agencija za
organizaciju putovanja
bh. navijača na Svjetsko prvenstvo u Brazil.
Naveo je i kako je neophodno da se zakonski uredi oblast javnog
prijevoza u Sarajevu,
čime bi se riješila i definisala i uloga GRAS-a i
Centrotransa u njemu.
Predsjednik Nadzornog odbora
Centrotrans Eurolinesa dr.sc. Muhamed Šaćiragić je naveo kako ova
kompanija ne vara državu i pošteno
uplaćuje poreze i doprinose, što u
nekim drugim preduzećima nije slu-
čaj. “Da ne poslujemo na takav korektan način, mi smo mogli u prošloj godini
imati umjesto 120.000 KM, pet miliona
KM dobiti. Kao ilustraciju ću vam navesti
jedan podatak. Po osnovu uplate PDV-a i
drugih vidova poreza i doprinosa, od završetka rata do danas Centrotrans Eurolines je u korist državnog
budžeta uplatio preko
110 miliona KM. Koliki je iznos tih sredstava
dovoljno govori podatak da se za ta sredstva
može kupiti preko 500
novih modernih turističkih autobusa”, kazao je
Šaćiragić.
On je istakao kako je
Centrotrans uprkos teškoj situaciji na tržištu do
danas opstao zahvaljujući poslovanju na ekonomskim
principima,
ekspertima u Nadzornom odboru, te činjenici
da djeluje na bazi principa ugrađenih u statut
kompanije.
Godišnja press konferencija još jednom je
izazvala veliko interesovanje medija, a samim
tim i javnosti u BiH.
dipl. žur. Smajić Aida
InfoBus
12
PUT U BRAZIL
PUT U BRAZIL
Nogometni/Fudbalski Savez BiH organizovao event povodom putovanja u BRAZIL
na Svjetsko nogometno prvenstvo
Nogometni/Fudbalski savez BiH je organizovanjem eventa za predstavljanje promocije za Brazil želio obilježiti
historijski momenat za Bosnu i Hercegovinu i zahvaliti se svojim vjernim
sponzorima i partnerima, ljubiteljima
nogometa, koji su dijelili sa njima stres
i uzbuđenja tokom svih prethodnih
utakmica. NS BiH se želio zahvaliti i
počastiti sve nas novim informacijama
oko organizovanja putovanja na svjetsko prvenstvo u Brazilu.
Sam događaj je bio propraćen prisustvom oko 300 predstavnika uglednih
U većini literature vezane za marketing i definisanje projekata, promocije
utiču na uspješno izvođenje prodajnih
aktivnosti kao jedan od osnovnih 8P
uspješnog marketing proizvoda.
Naime, uvijek se potencira da je bitno fokusirati se na publiku i na njene
interese, da je bitno osmisliti dinamične i privlačne aktivnosti ili ipak da je
potrebno obezbijediti dovoljno resursa
za iste.
Iskustveno, ja bih dodala faktor koji
je, po mom mišljenju, primarni faktor
koji utiče na uspješno izvođenje svih
projekata, pa samim tim i projekata
promocije, je dobro koordinaran plan
aktivnosti sa realnim rokovima, te motivisan i profesionalan tim.
Utorak u 10:00 h, odmah po saznanju
da se održava promotivni event, počeli smo sa pripremom predstavljanja
programa za praćenje nogometnog
prvenstva u Brazil, u junu 2014. promocija aktivnosti Centrotours-a je bila
pripremljena do petka do 15:00 h.
Ovaj promotivni event se može sma-
Ključ uspješne
promocije
BH kompanija, prisustvom selektora
reprezentacije Safeta Sušića i vođe
tima Emira Spahića, a prijatnu atmosferu je uljepšao nastup Halida Bešlića, dekoracija New Event kompanije,
ukusna hrana i profesionalno catering
osoblje.
Kao dio oficijelnog programa je bilo
uručivanje specijalnih priznanja i zahvalnica sponzorima i partnerima.
Centrotrans Eurolines-u je odato priznanje uručivanjem plakete Generalnom direktoru, gdinu Safudinu Čengiću.
Promocija, koja je dodala neodoljivu
draž ovom eventu je bila fokusirana na
predstavljanje prvih programa za put u
Brazil, tour operatora Centrotours, oficijelne agencije Nogometnog saveza
BiH. Naše prezentacije, štandovi i prigodna interaktivna komunikacija privukla je pažnju svih prisutnih. Vrijedna
ekipa Centrotransa je dobila prvi test
vezan za realizaciju projekta prijevoza
naših navijača u Brazil.
trati uspjehom i sa stanovišta promotivnih aktivnosti i sa stanovišta organizacije istih. Zašto? Kako ocijeniti koji
su to faktori odlučivanja uspješnosti
kampanje?
1. Ciljana poruka publici. Prednost je
bila znati ko je naša publika i samim
tim na koji način formulisati marketinšku poruku. Naša poruka je bila jasna:
Centrotours je lider u sportskom turizmu.
2. Atraktivan proizvod: prva agencija
koja je definisala jasne programe, izamr. Tanković Nermina
InfoBus
13
PUT U BRAZIL
brala hotele i stavila slike i linkove za
svaki. Za svoje vjerne putnike je obezbijedila putovanje bez stresa i putovanje direktnim letovima do svih svjetskih
destinacija.
3. Zabavna i kreativna prezentacija:
hostese, osoblje Centrotrans Eurolinesa, katalozi, spotovi i prezentacije,
svjetleći totemi i mnogo srdačnih osmijeha. Sve to u kombinaciji sa poklonima koji su dali jedan specijalni efekat
promociji. Kalendari, šeširi, olovke,
upaljači su značajni znaci pažnje za
sve.
4. Kratko istraživanje interesa tržišta
kroz blic ankete i razgovore s ciljem da
dobijemo osjećaj koji je to program za
koji bi bilo najviše zainteresovanih.
Jedan od faktora koji se često ne uzima u razmatranje, a koji je najbitniji
za uspješan event jeste TIMSKI RAD.
Ova promocija je pokazala da se bez
timskog rada cijela organizacija ne bi
izvela. Svaka osoba je kao mali zubac
u mehanizmu sata i da bi sve bilo na
vrijeme i besprijekorno, potrebno je da
se svaki zubac poklopi sa drugim u tačno određeno vrijeme, određenom brzinom i ritmom sa određenim zadatkom.
Tako je bilo i prilikom ove promocije
gdje su svoj nesebičan doprinos dale
ne samo uposlenice marketing službe
svojim zalaganjima, Aida i Almira, već
i šef kabineta Aida i Nermana Hodžić,
svojom nesebičnom pomoći, Generalni direktor korisnim smjernicama,
Direktor sektora turizma Muamer savjetima, uposlenica Centroprint - a
Mira pouzdanim radom, vozač Ismet
svojom tačnošću, kolege iz štamparije Fojnica koji su čitavu noć radile da
nam isporuče potrebne materijale. Svi
smo bili tu da kontrolišemo kako bi se
proces odvijao kao što je planirano, te
da čitamo i udovoljimo glađu za informacijama svim našim partnerima i
kupcima.
Ova promocija je bila siguran put ka
postavljanju Centrotoursa kao jedine
agencije koja je mislila na sve, pa i na
obezbjeđivanje najpovoljnijih uslova
kreditiranja za svoje klijente.
Ali, pored dobro urađenog i uspješnog promotivnog eventa, još jednom
je potvrđena naučena lekcija dobrog
poslovanja a to je motiviran tim čiji napori i rezultati su cijenjeni je taj koji će
u svojoj efikasnosti dati 150 %, i to sa
osmijehom.
InfoBus
14
mr. Tanković Nermina
OBILJEŽEN DAN VOZAČA
DAN
VOZAČA I MEHANIČARA
Centrotrans Eurolines tradicionalno obilježava 15. januar, Dan vozača i automehaničara, svečanim programom i dodjelom nagrada najuspješnijim vozačima i automehaničarima.
D
an vozača i automehaničara se
obilježava od 1960. godine,
kada je Josip Broz Tito postao
počasni član Saveza vozača Jugoslavije. Od tada, vozači i automehaničari
širom Bosne i Hercegovine ovaj dan
tradicionalno obilježavaju kao svoj
godišnji praznik.
Posao kojim se bave vozači i automehaničari je veoma rizičan ali i u isto
vrijeme odgovoran. Po raznim vremenskim uslovima, lošim putevima,
susretanjima sa raznim vrstama ljudi,
vozači kao i njihova tehnička podrška
obavljaju svoj težak i odgovoran posao, čiji je cilj zadovoljstvo svih putnika, kao i sigurno i udobno putovanje.
Centrotrans Eurolines više od 65.
godina prevozi putnike u BiH i širom
Evrope. Sve ove godine vozači i automehaničari svojim radom gradili su
ime i ugled svoje firme. Jedni na druge
su prenosili znanje i ljubav prema tom
izuzetno teškom poslu. Zbog svega
toga Centrotrans Eurolines je danas
lider u cestovnom saobraćaju u Bosni i
Hercegovini kao i prepoznatljivo ime u
poslovnom svijetu.
Udruženje vozača i automehaničara
kompanije Centrotrans Eurolines i ove
godine nagradilo je osam vozača i
automehaničara koji su svojim radom
i odnosom prema radu i putnicima
zaslužili da ponesu epitet najboljih u
kompaniji. U restoranu na Auto bazi
Sarajevo održan je svečani program
i prigodna zakuska pripremljena od
strane zaposlenika restorana, na čelu
sa Gordanom Šrepfler. Vozači i automehaničari su se osjećali zadovoljno
i posebno što i imaju pravo jer svojim odricanjima, trudom i iskustvom
u mnogome svakodnevno doprinose
uspjehu naše kompanije.
Prisutnim vozačima i automehaničarima, kao i gostima, obratio se
generalni direktor kompanije, mr.
sc. Safudin Čengić. On je istakao
slijedeće:”Koristim priliku da se zahvalim svima onima koji su izdvojili malo
vremena da proslavimo i nazdravimo
danu vozača i automehaničara. Zaista
smatram da u Centrotrans Eurolinesu nema važnijih ljudi od vozača i automehaničara, nema ljudi koji mogu
odgovoriti bilo kojem zadatku kada je
u pitanju organizacija i izvođenje primr. Kulović Almira
InfoBus
15
OBILJEŽEN DAN VOZAČA
jevoza iz razloga što bez vašeg učešća,
bez vašeg rada, znanja i odricanja bilo
kakav plan, program ili neka osmišljena aktivnost menadžmenta je neizvodiva. Ponosno ističem da imamo
izvanredan vozački i automehaničarski
kadar. Koristim priliku da vam čestitam
dan vozača i automehaničara, poželim puno zdravlja i uspjeha vama i vašim porodicama, te puno poslovnog
uspjeha. Vaša uloga je neprocjenjiva.
Nadam se da ćemo i u budućnosti
postizati samo zavidne rezultate i da
ćemo poteškoće koje nas čekaju savladati zajedničkim radom.”
Vozačima i automehaničarima se također obratio i predsjednik Udruženja
vozača i automehaničara Centrotrans
Eurolines, gospodin Himzo Devedžija.
“ Poštovane kolege, vozači i automehaničari želim da vam čestitam Dan
vozača i automehaničara. Mi smo
okosnica poslovnog procesa Centrotransa. Kvalitet usluge koju pružamo
zaista zavisi od vozača i automehaničara. Želim da budemo mnogo bolji,
da nas bude mnogo više te da sa svojim iskustvom, znanjem i radom postignemo puno poslovnog uspjeha te
da i dalje budemo aktivni učesnici na
našem a i na evropskom tržištu.”
Prestižna priznanja i nagrade od strane
Udruženja naše kompanije dobili su:
Hujić Midhat – vozač autobusa
Kazić Mirzet – vozač autobusa
Hadžić Uzeir – vozač autobusa
Šehović Hamdija – vozač autobusa
Karasalihović Edin – vozač autobusa
Vasić Predrag – bravar i varioc
Hodžić Muhidin – automehaničar
Čosović Jaminko – automehaničar
Udruženje vozača i automehaničara
Kantona Sarajevo također dodjeljuje nagrade i priznanja za najbolje.
Dodjela nagrada se održala u hotelu
Sarajevo gdje su tradicionalno dodijeljene nagrade i od strane Sarajevo osiguranja najboljim vozačima i automehaničarima. U konkurenciji za vozača
i automehaničara pored velikog broja
kandidata iz svih udruženja Kantona,
odabrani su:
Klisura Suvad – vozač
Ledenko Miralem – automehaničar
Obzirom da je zaista veliki broj istaknutih članova, Udruženje vozača i
automehaničara kompanije Centrotrans Eurolines predložilo je još osam
vozača i automehaničara. Najboljim
od najboljih dodijeljene su nagrade od
strane Sarajevo Osiguranja.
Miletić Ivica – vozač autobusa
Meša Fikret – vozač autobusa
Sulejmanović Suvad – tapetar
Brotlija Mirzet – automehaničar
Fidahić Admir – vozač autobusa
Žilić Mustafa – vozač autobusa
Ove godine na spisku smo imali i jednu damu: Grbo Fatima – tehnički referent
Razgovarali smo sa nagrađenim vozačem Klisura Suadom te nam je on istakao:” Biti vozač autobusa znači imati
odgovornost, strpljenje i biti spreman
suočiti se sa svim vremenskim uslovima. Ovaj posao radim dugi niz godina, jako je stresan i zahtjevan ali ukoliko ga radite s ljubavlju onda se sve
to potiskuje u drugi plan. Dodaje da je
kao i u svakom drugom poslu početak
uvijek težak, a “kada se naviknete sve
je stvar rutine”.
Svakim danom, već 50 godina, ovi vozači ponosno nose ime Centrotransa
širom Evrope i svijeta. Redakcija Info
Busa se zahvaljuje našim vozačima i
automehaničarima što su uvijek primjerno obavljali svoj posao i svojim
radom ulijevali povjerenje našim cijenjenim putnicima. Podatak da je sigurnost cestovnog saobraćaja u Bosni
i Hercegovini ocijenjena najugroženijom u Evropi dovoljno govori koliko je
danas teško biti vozač. Stoga im uz
njihov Dan želimo još mnogo pređenih
kilometara, bolja vozila i svaku sreću
za volanom.
mr. Kulović Almira
InfoBus
16
NOVA GODINA RADNO
NOVU GODINU
I ove godine izdvojit ćemo uposlenike kompanije Centrotrans Eurolines koji su proveli Novu godinu radno i sa korisnicima naših usluga...
J
edna godina ima 365 dana. Kada
razmišljamo o narednoj godini na
početku, 1. januara svi mi smatramo kako je dug period pred nama
tako da ćemo imati i previše vremena
do njenog isteka, da obavimo, unaprijedimo, dostignemo mnoge ciljeve. No
nismo se ni okrenuli čak ni puni krug
a mjesec Decembar već je spakovao
svoje kofere i sigurnim korakom pokucao na naša vrata tražeći izvještaje i
dokaze o urađenom poslu. Na kraju
svake godine je posebna atmosfera jer
svi užurbano, detaljno, marljivo moraju da završe svoje poslovne obaveze.
Tradicionalno zajedničkim druženjem
u okviru kolektiva na prigodan način se
ispraća stara godina. Kompanija Centrotrans Eurolines svake godine organizira u Bifeu na Auto bazi, za svoje zaposlenike druženje na dan 31.12. gdje
uz muziku, jelo, piće i divno druženje
svi se opustimo i bar na trenutak skrenemo misli od poslova koji su nam svima omogućili i to samo druženje.Tako
smo i ove godine uz tradicionalno
obraćanje i poruku Generalnog direktora mr.sc. Safudina Čengića, ispratili
2013-tu godinu za koju svi kažu da je
bila jako teška ali da se trud, zalaganje i marljiv rad svakog zaposlenika na
kraju isplatio. Nakon toga u opuštenoj
atmosferi, uz divno aranžiranu hranu,
piće, muziku i smijeh družili smo se i
održali uobičajeni domaćinski duh i
prijateljsku atmosferu koja vlada u
ovoj kompaniji
Trenutak kada u jednoj ruci držimo
staru a u drugoj novu godinu, svi se
mi nalazimo pod jednim dijelom neba
koji smo ili mi sami isplanirali ili drugi za nas. Značenje novogodišnjeg
„slavlja“ isto tako ne znači jednako za
sve, pa tako nekima predstavlja novu
knjigu od 365 stranica koju planiraju
ispisati najljepšim mogućim slovima,
za neke religijsko vjerovanje a za neke
ne znači ništa, ali činjenica je da ako
ništa, datum je tu da nas podsjeti da je
došlo do neke promjene.
Glavna djelatnost kompanije Centrotrans Eurolines je prijevoz putnika pa
se u skladu s tim u ovoj kompaniji
točak stalno okreče. Kaže se da dobro isplanirano, pola je urađenog
posla, ali nažalost ne može se uvijek
ispuniti ono isplanirano pa tako nikada ne znamo gdje će nas zateći koji
događaj, što potvrđuje i činjenica da
su određeni zaposlenici naše kompanije u novogodišnjoj noći, radeći svoj
posao, bili onaj najsvjetliji vatromet
koji je prekrivao kompaniju sa raznih
geografskih prostora.
Sigurno je da svačija želja da ispraćaj
stare i doček nove godine, provede u
okruženju najbližih i najmilijih ljudi, no
takvo što nije uvijek moguće. Sve dok
se točak okreče neće stati rad, tako
da su Novu 2014-tu godinu neki naši
zaposlenici dočekali radeći vrijedno
na svojim već ustaljenim radnim mjestima. Za početak, potrebno je izdvojiti
one koji su 2014-tu godinu dočekali
vozeći putnike na nekoj od naših linija.
Izdvajamo relacije i našu posadu autobusa:
1. Dortmund: Karamustafić Mirza i
Smajić Sead
2. Dortmund: Kazić Mirzet i Mušanović
Izet
3. Beč: Planinčić Sead i Sarajčić Elvir
Miletić Ivica, koji je počeo raditi u
Centrotransu 1983. godine, gotovo
po pravilu doček Nove godine dugi
niz godina obilježava u svojoj drugoj
kući - autobusu. Za „Info Bus“ rekao
nam je sljedeće:
„Ove godine svoje radne zadatke
obavljao sam sa kolegom Bajramović
Feridom. Naša destinacija ovog puta
bila je Beč. Svojim putnicima obezbijedili smo ugodnu i udobnu vožnju pri
odlasku i dolasku te im zaželjeli iskrene
čestitke za predstojeću godinu u nadi
da ćemo se opet sresti i učiniti sve da
naši putnici budu zadovoljni. Kompaniji Centrotrans Eurolines želimo us-
pjeh, sreću, puno pređenih kilometara
i da još ovoliko bude lider među prijevoznicima.“
Mušanović Izet, zaposlenik od
06.01.1996. godine, također otkucaje 00:00 dočekuje sa svojim kolegom
Kazić Mirzetom i putnicima u vožnji.
Svoje utiske podijelio je sa redakcijom
„Info Busa“ i rekao sljedeće:
„Meni nije strana činjenica da Novu
godinu dočekam na točkovima, svoje
druge kuće, sa putnicima. Ove godine ispraćaj stare dočekao sam u
Sloveniji. U autobusu nije bilo puno
putnika, svega 4-5 koji su se vračali iz
Njemačke, pa tako nije vladala vesela
atmosfera ali to nije bio razlog da
svojim vjernim korisnicima usluga ne
zaželimo iskrene čestitke, zahvalnost
što koriste usluge Centrotrans Eurolinesa i puno uspjeha u predstojećoj
godini. Na tim željama su nam uzvratili istim emocijama te smo nastavili
putovanje ka svojim domovima. Za
kraj zaželio bih svim zaposlenicima
uspješan rad, da što efikasnije prebrodimo trenutnu krizu, da se proširi
obim vožnje, da bude još više posla
i da se popnemo još jednu stepenicu
više iznad drugih. Sretno!“
Meša Fikret, dugogodišnji iskusni
vozač autobusa ali i iskusni mehaničar
zaposlen od 20.12.1985. godine
našao se u dvije uloge koje obavlja
najuspješnije što može. Obavljao je
poslove vozača autobusa te poslove
Poslovođe RTO-a, a rekao nam je da
mu više „leže“poslovi vozača autobusa, gdje se najbolje osjeća. Obzirom
da je u periodu od 2011 do 2013te godine bio u ulozi Poslovođe RTO,
rado se prisjetio kako je to za praznike,
ovoga puta novogodišnje, biti na radnom mjestu te je sa svojim kolegom
Medić Seadom, naše putnike vodio u
Rim. O svom putovanju rekao je:
„ Kada putujete na neku proslavu u
sebi nosite određenu dozu entuzijazma
koju prenosite na vjerne putnike, pa
mr.psi. Ćubro Aldijana
InfoBus
17
smo tako i ovoga puta svi zajedno i
dočekali tu 2014-tu godinu na trgu u
Rimu, a sigurno svi sa željama da nam
bude uspješnija i bolja nego prethodna. Povratak kući također je protekao
bez problema a slavlje se prenijelo i
na prvi dan pa smo tako svi zajedno
ispisali jednu lijepu stranicu sjećanja.
Zaželjeli smo našim putnicima još
dobrih putovanja sa nama, zdravlje,
sreću i puno dobro izvršenih radnih zadataka. Menadžmentu kompanije, kao
i svim kolegama i kolegicama želimo
puno rada i još više uspjeha, te zadovoljstvo na svim poljima. „
Osmanović Haris, novi je član naše
kompanije od 10.06.2013.-te godine,
po prvi put provodi doček Nove godine radno. Sa kolegom Ramić Samirom, naše putnike prevezli su do Kopra
da u tom dijelu zemlje proslave jedan
odlazak i jedan dolazak. On kaže:
„Po prvi put u svojoj radnoj karijeri
provodim doček Nove godine na svom
novom radnom mjestu i moram reći
da je sve prošlo u najboljem redu. Kolega i ja smo nakon svih svojih obavljenih radnih zadataka, priuštili sebi
odmor na jednom od gradskih trgova i
tu dočekali godinu 2014-tu. Naši putnici imali su organiziranu predstavu u
pozorištu te koktel zabavu gdje su se
odlično proveli što dokazuje i činjenica
dobre atmosfere u autobusu na povratku kući. Svim našim putnicima zaželjeli
smo uspjeh, sreću i još puno putovanja
sa kompanijom Centrotrans Eurolines,
što želimo i svim našim kolegama.“
Posade autobusa koje su u Novu godinu ušle obavljajući linije sa osmijehom su:
1. Venecija: Orman Emir i Fazlić Amin
2. Rim: Medić Sead i Meša Fikret
3. Prag: Salčinović Mujo i Smajović
Muamer
4. Budimpešta: Šteta Muharem i
Šabanović Juso
5. Kopar: Ramić Samir i Osmanović
Haris
6. Budimpešta: Adrović Ramiz i Kopić
Mirsad
7. Frankfurt: Zuko Mehmed i Begić
Enez
8. Beč: Osmanović Mevludin i Čaluk
Fahrudin
9. Beč: Miletić Ivica i Bajramović Ferid
10. Plitvice: Mustajbegović Zijad i
Mušanović Salko i
11. Brčko: Redžović Samir
12. Bihać: Džaferovi Adis
13. Velika Kladuša: Durić Ibrahim
Činjenica da veći broj zaposlenika
praznike provodi izvan svog doma,
InfoBus
18
govori o tome da naša kompanija
posjeduje najbolje ambasadore koji
kontinuirano doprinose razvoju imidža
firme.
Pored vozača autobusa, na Auto bazi
su dežurali - saobraćajac Milušić
Zoran te portir Begić Sedik.
Isplanirati pa obaviti – proces koji bi
trebao da slijedi jedan za drugim, ali
da se ne vodi računa o tehničkoj ispravnosti vozila ostali bismo samo
na ovome „isplanirati“. Brigu o vozilima dana 31.12.2013. godine vodili su Hrković Faruk-autoelektričar i
Lutvić Adem - automehaničar. Dana
01.01.2014.-te godine, svoju radnu
obavezu obavljali su Ledenko Miralem, Herak Sakib - autoelektričar
specijalista, Hodžić Muhidin autoelektričar specijalista, Hrković
Faruk -autoelektričar i Lutvić Adem automehaničar.
Turistička agencija Centrotours i ove
godine pripremila je raznovrsnu paletu
primamljivih destinacija koju je plasirala svojim vjernim korisnicima usluga
te su tako omogućili slavlje na raznim
dijelovima svijeta. Naš zaposlenik,
Čota Edin, ove godine bio je u ulozi
vodiča te je naše putnike odveo u susret
novoj godini na trg jedne od metropola. Dana 31.12.2013./01.01.2014.te godine bio je na ugodnoj radnoj
obavezi te je u Budimpešti zajedno sa
posadom autobusa i putnicima uz smijeh i muziku dopunio riznicu sjećanja.
Doživljavati kompaniju Centrotrans
Eurolines kao svoju kuću, znači i čuvati
je od „drugih“ , a da bi se mi svi imali
gdje vratiti za to su se pobrinuli naši
portiri, vjerne čuvarkuće, koji su i te
noći odano obavljali svoj posao. Noć
u kojoj su se smijenile dvije godine
na Auto bazi posao je obavljao Begić
Sedik-portir, a dana 01.01.2014.te godine na posao se javio Begović
Faruk-portir.
Autobuska stanica Sarajevo vječno
poznata kao mjesto gdje se živi život,
ni te novogodišnje noći nije dozvolila
da našim putnicima nešto nedostaje.
Novogodišnju noć posao Otpravnika
autobusa obavljao je Fejzagić Senad.
Prvi dan predstojeće godine na radnim zadacima nalazili su se Kovačević
Imšir i Smajlović Islam na rotacionim
rampama i Murtić Sead-portir.
Na odjeljenju za održavanje objekata nalazio se Vatreš Zulfo-radnik na
održavanju objekata.
Druge poslovne jedinice također su
imale dežuru tako da su Novu godinu
radno dočekali sljedeći zaposlenici:
AS Kiseljak: Karivan Pero-referent prodaje karata-bileter
Dragan Tuka-referent prodaje karatabileter
PJ Visoko: Dedić Meho- otpravnik autobusa
AS Kakanj: Kasapović Rasim-otpravnik
bileter
PJ Ilijaš: Karamustafić Muris-kondukter.
Prije nego neko i pomisli da se o već
navedenim zaposlenicima ne vodi
računa, potrebno je naglasiti da tradicionalno svake godine predsjednik
Nadzornog odbora kompanije Centrotrans Eurolines dr.sci Šaćiragić Muhamed zajedno sa svojom suprugom
Suvadom obiđe svoje vjerne radnike
te im lično i iskreno zažele želje ali i
ispunjenje istih. Ove godine bilo je
malo drugačije obzirom da direktor
nije bio prisutan u BiH ali njegove misli
su bile kod njegove druge kuće te je
SMS porukom prve želje uputio onima
koji su obavljali svoje radne zadatke.
Redakcija „Info Busa“ i menadžment
kompanije Centrotrans Eurolines svim
zaposlenicima želi uspješniju, zdraviju,
nasmijaniju, radnu, odanu, sretniju
predstojeću godinu uz poruku da svaki
dan iskoristite i napišete najbolje od
najboljeg u 2014-toj godini.
Sretno! :)
mr.psi. Ćubro Aldijana
STUDENTSKI POHODI
Studentsko putovanje
u BEČ
Centrotours nastavlja sa organizovanjem masovnih putovanja studenata iz BiH na takozvane pohode po Evropi po iznimno niskim cijenama.
D
ana 05.12.2013 u organizaciji
Centrotoursa organizovan je
studentski pohod u Beč. U
19.00 sati u krugu Univerziteta Sarajevo se okupilo preko 200 studenata i sa
tri autobusa (katni Ayats i dva MAN-a
sa 57 sjedišta) krenuli su prema Beču.
Putovalo se na relaciji Sarajevo – Zenica –Doboj - Slavonski brod – Zagreb
– Maribor – Graz - Beč. Naredni dan
oko 09.00 h grupa studenata je stigla
u Beč i smješteni su u MEININGER
Hotel Wien Downtown Franz gdje su
boravili dvije noći. Lokcija hotela je
bila izuzetno pogodna tako da se do
grada moglo otići bez korištenja gradskog prijevoza. Za zainteresovane putnike organizovan je fakultativni obilazak grada dok su ostali putnici ostali
u hotelu. Fakultativnim izletom bili su
obuhvaćeni obilazak Beča, ljetnikovac Marije Tereze, prekrasna palača
Schönbrunn i njeni vrtovi, zatim panoramski obilazak najznačajnijih znamenitosti grada kao što su Opera, Parlament, Gradska kuća, Teatar, Palata
Hofburg, Univerzitet, Ringstrasse. Na-
kon toga uslijedila je šetnja i obilazak
katedrale Stephansdom, te poznatih
ulica Graben i Karntner. Izlet je trajao cca 3 sata nakon čega se grupa
vratila u hotel. U večernjim satima svi
studenti su imali organizovani odlazak
u jednu od najpoznatijih diskoteka u
gradu. Sutradan su prema programu
bili planirani obilazak Bratislave i
shooping u Pandorfu. Za ovaj izlet je
vladalo veliko interesovanje obzirom
da je fakultativni obilazak Bratislave
uključivao posjetu najznačajnijih znamenitosti kao što su Tvrđava, katedrala
sv. Martina, Mihaelova kapija, starogradski trg sa Rolandovom fontanom,
Palata Grasalković... Nakon obilaska
grada uslijedilo je kratko putovanje do
outlet centra Pandorfa koji je jedan od
najveći outlet centara u Europi gdje se
mogu kupiti proizvodi najpoznatijih svjetskih brendova po niskim cijenama.
Za posljednji dan boravka u Beču
planiran je izlet Seegrote. Nakon chekouta iz hotela sa grupom od 35 ljudi
krenuli smo prema najvećem podzemnom jezeru u Europi nakon čega je
cijela grupa krenula prema BiH. Istom
rutom preko Slovenije, Hrvatske stigli
smo u BiH u ranim jutarnjim satima.
Ovom prilikom razgovarali smo sa
jednom od putnica koja nam je rekla:
„Beč je grad koji se po svojim ljepotama zaista izdvaja od ostalih gradova.
Specifičan je upravo zbog svoje bogate kulturne i historijske prošlosti. Beč
je zaista divan grad za koji je potrebno
izdvojiti mjesec dana kako bi se svaka
ulica prepješačila, vidjela i kako bi se
slikale sve građevine. Mi smo imali
samo tri dana i iskoristili smo ih na
najbolji mogući način (upoznavanjem
grada, fotografisanjem, provodima i
sl.)“
Centrotours nastavlja sa organizovanjem masovnih putovanja studenata iz
BiH na takozvane pohode po Evropi
po iznimno niskim cijenama. Nakon
Rima, Praga, Berlina, Bjelašnice, Beča
i Budimpešte slijedi najveće do sada
putovanje i to u Pariz, grad svjetlosti.
Čota Edin
InfoBus
19
UPRAVA I NADZORNI ODBOR
i Nadzornog odbora
U mjesecu oktobru i novembru 2013. godine, Uprava je održala ukupno 6 (šest) sastanaka / sjednica, sa raspravom po 36 (trideset šest) tačaka dnevnog reda.
UPRAVA DRUŠTVA
U decembru 2013. godine, Uprava
je održala ukupno 4 (četiri) sastanka - sjednice, sa raspravom po 23
(dvadeset tri) tačke dnevnog reda. Na
sastancima-sjednicama su donesene
53 (pedeset tri) odluke ili zaključka, o
usvajanju mjesečnog izvještaja o poslovanju društva sa vrijednošću koeficijenta za obračun plaća zaposlenika
za mjesec novembar, o nabavci neophodnih osnovnih sredstava i drugih
bitnih pitanja i događaja za potrebe
rada, organizacije i funkcionisanja svih
segmenata Društva, a na prijedlog izvršnih direktora funkcija i generalnog
direktora Društva, odnosno Uprave
Društva. Na posljednjem sastanku
Uprave zaključeno je da će počev od
01.01.2014. godine, osnov za utvrđivanje koeficijenta za obračun plaće
svakog rukovodioca i zaposlenika organizacionog dijela kojim rukovodi,
biti poslovni rezultat.
Uprava Društva već duži niz godina
održava mjesečni prošireni sastanak
članova Uprave, svih rukovodilaca i
predstavnika kćerki firmi Društva. Na
tim sastancima se prvenstveno razmatra poslovanje svakog organizacionog
dijela iz prethodnog mjeseca, kao i
poslovanje kćerki firmi Društva.
Na decembarskom sastanku dodijeljeno je priznanje Osmijeh Centrotransa,
dugogodišnjem zaposleniku Rovčanin
Senadu, raspoređenom na poslove
automehaničara u Centroservisu, organizacionom dijelu Tehničke funkcije
Društva.
PROBLEMATIKA PRIJEVOZA U KANTONU SARAJEVO
U mjesecu decembru 2013. godine
Kantonalna inspekcija drumskog saobraćaja je donijela Rješenje kojim se
zabranjuje KJKP GRAS da obavlja prijevoz na kantonalnim linijama Ilidža -
InfoBus
20
Kobiljača, Sutjeska - Lješevo, Sutjeska
- Vogošća i Sutjeska - Donja Vogošća,
zbog toga što nelegalno održava prijevoz na ovim linijama. Svojim radom
KJKP GRAS čini direktnu štetu na poslovanje naše Kompanije. Nakon par
dana prekida održavanja linije Ilidža Kobiljača radnici KJKP GRAS su organizovali proteste i blokirali rad našeg
vozila u Rakovici i na Ilidži. Inspekcija drumskog saobraćaja je prečutno
odobrila GRAS-u da nastavi sa nelegalnim prijevozom. Zbog navedenih
razloga dat je nalog Pravnom sektoru
da podnese tužbu protiv KJKP GRAS
za naknadu štete. Posade Centrotransa uredno u kontinuitetu održavaju prijevoz na svim kantonalnim linijama za
koje imaju registrovane redove vožnje,
bez obzira na činjenicu da se zbog
paralelnog rada KJKP GRAS ostvaruje
gubitak na ovom prijevozu.
POSLOVANJE DRUŠTVA ZA MJESEC
DECEMBAR 2013 GODINE
U mjesecu decembru 2013. godine,
Društvo je ostvarilo negativan rezultat,
ali u konačnici u odnosu na isti mjesec
u 2012. godini i na planirane veličine,
to predstavlja izuzetno dobar rezultat s
obzirom da se radi o periodu
van sezone. Uprava Društva
je na osnovu prezentiranog Izvještaja o poslovanju Društva,
donijela odluku da koeficijent
za isplatu plata zaposlenika
za mjesec oktobar i za mjesec
novembar 2013. godine iznosi
0,95, osim Podružnice Kakanj
gdje je vrijednost koeficijenta
0,75. Ima primjetnih pomaka
u poslovanju ovog organizacionog dijela ali se mora voditi
računa da se pokrije negativni
rezultat iz prethodnog perioda,
kako u ovom dijelu tako i u
ukupnom poslovanju Društva.
Uz izuzetne napore svih zaposlenih i Menadžmenta Društvo
će poslovnu 2013. godinu za-
vršiti sa pozitivnim rezultatom, koji je
još značajniji kada se ima u vidu poslovno okuženje i stanje privrede u cijeloj Bosni i Hercegovini.
NADZORNI ODBOR
PRODUŽEN MANDAT GENERALNOM DIREKTORU I IZVRŠNIM DIREKTORIMA DRUŠTVA.
Na sjednici Nadzornog odbora Društva održanoj 26.12.2013. godine,
razmatrajući poslovanje u prethodnom
mjesecu, odato je priznanje svim zaposlenicima i Menadžmentu Društva
na ostvarenim poslovnim rezultatima.
Istaknut je izuzetno težak privredni
ambijent u kom Društvo posluje, prisutan nelegalan prijevoz, loš ili skoro
nikakav rad inspekcijskih organa, loše
zakonske propise i niz drugih negativnih faktora koje je Društvo, dobrom
poslovnom politikom, organizacijom
rada, menadžerskim sposobnostima
rukovodnog kadra uspješno prebrodilo.
Nadzorni odbor je na sjednici razmatrao i uz male korekcije usvojio Prijed-
UPRAVA I NADZORNI ODBOR
log Plana poslovanja sa planom investicija Društva za 2014. godinu, koji će
biti dostavljen Skupštini na usvajanje.
Akcenti iz Plana poslovanja detaljnije
su obrađeni u prethodnom Info Busu,
kao putokaz rada svim zaposlenicima
Društva.
Ova sjednica je značajna iz razloga,
što je sa danom 31.12.2013. godine, okončan četverogodišnji mandat
Uprave i sekretara Društva, na čelu sa
mr. sc. Čengić Safudinom generalnim
direktorom Društva, a samim tim i većini rukovodnih radnika organizacionih
dijelova Društva. Kako bi se nastavio
kontinuitet upravljanja Nadzorni odbor
Društva je uz blagovremeni prijedlog,
razmatrao Izvještaj o radu i poslovnom rezultatu Društva u protekle četiri
godine na čelu sa mr. sc. Čengić Safudinom, kao i prijedlog imenovanja
generalnog direktora, članova Uprave
i sekretara Društva. S obzirom da je
Društvo u navedenom periodu ostvarivalo pozitivan poslovni rezultat o čemu
je Nadzorni odbor bio informisan kroz
mjesečne, polugodišnje i godišnje
izvještaje, rad Generalnog direktora i Uprave ocijenjen je kao izuzetno
uspješan i kvalitetan. Poslovna politika,
potezi, odluke, upravljanje društvom
razlog su da je Nadzorni odbor, na
prijedlog dioničara, u skladu sa zakonskim i odredbama Statuta i akata Društva, ponovo poklonio povjerenje dosadašnjem generalnom direktoru mr. sc.
Čengić Safudinu. Tom prilikom gospodin Čengić je predočio Program aktivnosti kompanije Centrotrans i vizije o
njenom budućem razvoju i prosperitetu
u naredne četiri godine. Nadzorni odbor je jednoglasno ocijenio da je mr.
sc. Čengić Safudin menadžer izuzetnih
kvaliteta koji raspolaže sa svim
stručnim, moralnim kvalitetima i
organizatorskim
sposobnostima
da uspješno vodi
kompaniju Centrotrans Eurolines
u narednom periodu.
Ponovnim imenovanjem
na
funkciju
generalnog direktora
Društva, u skladu
sa procedurama
mr. sc. Čengić
Safudin je Nadzornom odboru
društva prezentirao prijedlog za imenovanje članova Uprave, izvršnih direktora funkcija i sekretara Društva.
Za imenovanje na funkciju izvršnog direktora Tehničke funkcije Društva predložen je mr. menadžmenta Kerla Ibrahim, koji je navedenu funkciju uspješno
obavljao i protekle četiri godine. Kako
se radi o dugogodišnjem zaposleniku,
koji je kvalitetno obavljao niz funkcija,
napredovao u obrazovanju i edukaciji,
sa mnogo pozitivne energije uspijevao
je u svom radu prebroditi mnoge teškoće, podići i održati mnoge segmente
na zavidan nivo poslovanja, radi se o
čovjeku koji posjeduje ljudske, moralne
i stručne kvalitete. Nadzorni odbor je
prihvatio prijedlog Generalnog direktra i imenovao mr. menadžmenta Kerla
Ibrahima na funkciju izvršnog direktora
tehničke funkcije Društva.
Za vođenje funkcije zajedničkih funkcija Društva, mr. sc. Čengić Safudin,
generalni direktor Društva, predložio
je Lončarić Edina, dipl. oec, zaposlenika iz plejade mlađih stručnih kadrova
iz oblasti finansija i ekonomije. Edin
je svoje prve poslovne korake, nakon
završenog Ekonomskog fakulteta u
Sarajevu, započeo u Centrotransu na
poslovima plana i analize, da bi se vrlo
brzo pokazao kao savjestan, stručan
i kvalitetan radnik nakon čega mu je
povjereno obavljanje poslova direktora sektora finansija. U protekle četiri
godine uspješno je obavljao funkciju
izvršnog direktora zajedničkih funkcija
Društva. Njegov rad je ocijenjen kao
izuzetno dobar i kvalitetan, gdje treba
naglasiti da je uspješno vodio i sektor
pravnih poslova koji je u sastavu funkcije kojom je rukovodio. Smatrajući prijedlog opravdanim, jer se radi o stručnom kadru, koji je na pragu sticanja
zvanja magistra iz ekonomske struke,
te čovjeku sa menadžerskim sposobnostima, Nadzorni odbor je na funkciju
izvršnog direktora zajedničkih funkcija,
na četverogodišnji mandat imenovao
Lončarić Edina, dipl. oec. Mr. sc. Čengić Safudin, generalni direktor Društva,
za obavljanje funkcije Sekretara Društva u naredne četiri godine, predložio
je Ekić Mirhu, dipl. pravnika, koja je i
u protekla tri mandata, počev od privatizacije Društva, uspješno obavljala
poslove sekretara Društva. Svoj tridesetogodišnji radni vijek od prvog dana
zaposlenja, provela i do danas ostala
vjerna familiji Centrotrans. U proteklih
osam godina uz pomoć menadžmenta
uz uobičajene poslove funkcije sekretara društva, uspješno je obavila slo-
žene projekte promjene oblika društva,
kao i učešće u projektu privatizacije
društva 2002 godine. Imenovana je u
svom radu obavljala i prošla kroz sve
segmente pravnih, opštih i kadrovskih
poslova. Cijeneći navedeno, Nadzorni
odbor je podržao prijedlog generalnog
direktora i na funkciju Sekretara Društva na četverogodišnji mandatni period, imenovao Ekić Mirhu, dipl. pravnika.
Nadzorni odbor je ocijenio da je
upravljački tim, na čelu sa mr. sc. Čengić Safudinom, generalnim direktorom
Društva, uspješno poslovao u protekle
četiri godine i da će nastavkom rada,
te stečenim iskustvom, menadžerskim,
stručnim, organizacijskim i ljudskim
osobinama koje posjeduju nastaviti
sa uspješnim vođenjem i upravljanjem
kompanijom Cenrtrotrans- Eurolines.
Četverogodišnji mandat Generalnog
direktora, izvršnih direktora funkcija i
sekretara Društva počinje sa danom
01.01.2014. godine. Svim imenovanim iskrene čestitke, za ličnu sreću i
dobro zdravlje, uspješan rad i dobar
poslovni rezultat kompanije u povjerenom mandatu.
OSNOVANA FIRMA KĆERKA U SLOVENIJI / CENTROTRANS – EUROLINES d.o.o LJUBLJANA
Uprava Društva već duži period razmatra ideju sa vizijom približavanja
i prisustva na tržištu Evropske unije.
Pokrenute su aktivnosti na iznalaženju
mogućnosti za osnivanje firme kćerke u
Sloveniji, koja je članica Evropske unije. Podršku ovim aktivnostima je dao i
Nadzorni odbor. Tragajući za povoljnim rješenjem Društvo je dobilo ponudu za kupovinu firme sa sjedištem u
Ljubljani u Republici Sloveniji, o čemu
je donesena je odluka, te se pristupilo
registraciji iste pod nazivom Centrotrans-Eurolines d.o.o. Ljubljana. Nakon provedene kupovine i registracije
firme kćerke čija je djelatnost prijevoz
putnika, turistička i dr. značajne djelatnosti za Društvo, Uprava Društva planira da liniju Sarajevo – Ljubljana, koju
društvo niz godina održava, kao kooperantu prepusti novoosnovanoj firmi
u Ljubljani. Među prvim zaposlenicima
firme kćerke koja će tu liniju i održavati
bit će zaposlenici Društva čija prijava
za dobivanje radne dozvole je u toku.
Za potrebe firme će se nabaviti i autobus za obavljanje predmetne linije.
Na ovaj način Društvo postepeno
ostvaruje svoje zacrtane dugoročne,
strateške i poslovne ciljeve.
dipl.prav. Ekić Mirha
InfoBus
21
POSLOVANJE
Centrotrans Eurolinesa
Značajan rast broja prevezenih putnika
• Pređeni kilometri veći za 24% u odnosu na 2012. godinu, a 18% u odnosu na plan
• Realizacija od saobraćaja veća od prošlogodišnje za 20%, a 14% u odnosu na plansku
• Broj prevezenih putnika veći za 41% od prošlogodišnjeg decembra, a 20% u odnosu na plan
• Cijena po kilometru manja od prošlogodišnje za 3%, a od planirane za 4%
• Prihod veći za 5% od prihoda u decembru 2012. godine, a od planiranog za 3%
• Rashodi veći za 9% od rashoda u decembru 2012. godine, a od planiranih za 10%
Svi fizički pokazatelji u mjesecu decembru bilježe rast kako u odnosu na
prošlu godinu tako i u odnosu na plan.
Najveći rast je zabilježen kod broja
prevezenih putnika, i to 41% u odnosu
na prošlu godinu i 20% u odnosu na
Pređeni kilometri
Ostvarena realizacija
Rashodi
Prevezeni putnici
KM/Km
Index 13/12
124
120
109
141
97
Index 13/Pl
118
114
110
120
96
plan. Razlog tome je aktivnije uključenje Centrotrans
Eurolines u obavljanje javnog gradskog prijevoza u
Kantonu Sarajevo.
Iskorištenost vozila na nivou Društva manja je i od
prošlogodišnjeg i od plana
za 13%. Povećan broj vozila ove godine doprinijeo je
prikazanom lošijem iskorištenju vozila.
Grafički prikaz pređenih
kilometara, prevezenih putnika i ostvarene realizacije za
decembar 2013. godine
MGS
13/12
13/Pl
PGS
13/12
Visoko
13/Pl
13/12
13/Pl
Kiseljak/
Fojnica
13/12
Ilijaš
13/Pl
13/12
13/Pl
22
13/12
13/Pl
Pređeni kilometri
108
112
98
99
98
98
113
105
90
103
90
79
Prevezeni putnici
101
104
101
99
96
93
111
128
97
101
97
87
Ostvarena realizacija
106
108
100
97
90
90
115
119
99
106
100
76
Grafički prikaz pređenih kilometara, prevezenih putnika i ostvarene realizacije za decembar 2013.
InfoBus
Olovo
POSLOVANJE
Fizički pokazatelji u mjesecu decembru u PJ MGS i RJ Kiseljak i Fojnica
imaju pozitivna odstupanja. Negativna odstupanja
su zabilježena u PJ Visoko i PJ Olovo, dok RJ Ilijaš
po većini pokazatelja ima pozitivna odstupanja, a
PJ PGS većinu negativnih odstupanja.
Grafički prikaz procentualnog učešća po poslovnim jedinicama u ostvarenju pređenih kilometara
za decembar 2013. godine
Grafik pokazuje da je značajno učešće pređene
kilometraže u gradu.
Finansijski pokazatelji poslovanja u decembru 2013. godine
Ostvareni finansijski rezultat u mjesecu
decembru je negativan, ali bolji je i od
prošle godine i od plana. Negativan finansijski rezultat u mjesecu decembru
imala je PJ MGS, dok su sve poslovne jedinice prigradskog saobraćaja poslovale
pozitivno.
Grafički prikaz finansijskog poslovanja u
decembru 2013. godine
PGS
MGS
13./ 12 13./ Pl
Kiseljak/
Fojnica
Ilijaš
Olovo
13./ 12 13./ Pl
13./ 12 13./ Pl
13./ 12 12./ Pl
Visoko
13./ 12 13./ Pl 13./ 12 13./ Pl
Prihod
106
113
100
98
88
91
116
120
98
106
73
76
Rashod
95
104
93
97
87
98
102
105
89
106
84
85
Pregled odnosa prihoda i rashoda po jedinicama za decembar u odnosu na prošlu godinu i plan
Likvidnost je zadržana na prošlomjesečnom nivou, te i dalje zadržava isti trend. Isplate ličnih primanja zaposlenicima su i
dalje redovne i isplaćuju se u kontinuitetu u skladu sa rezultatima poslovanja.
ntiran
i
Efekti U
ide
Broj ev
Pot
r
Koefic
eno go
ro
K-b j k
2013.
PLAN
trola
Br
oš
teta
Bro
t ispra
hš
2013.
ien
a
Pre
aut o b u
riv
oj
osti
vn
Trend poslovanja DECEMBAR
aposle
jz
sa
ni pu
nih
ze
ve
on
ni kilom
ci
tni
đe
e tr i
Pre
DECEMBAR U BROJKAMA
PLAN
PJ Olovo
PJ Međugrad
PJ Prigradski
PJ Ilijaš
PJ Fojnica i Kiseljak
PJ Visoko
dipl oec, Ćutura Sakib
InfoBus
23
POSLOVNE JEDINICE U 2013.
Poslovanje u 2013.
CENTROTRADE
CENTROTRADE: Ostvareni zadovoljavajući rezultati poslovanja preduzeća „Centrotrade“d.o.o.
za 2013. godine sa prihodom od cca. 3.800.000 KM
godine već za
20%, te je broj
prodatih guma
također veći za
20%.
Na
količinu
prodatih guma
(cca. 1.070 komada – teretnih
i 150 putničkih)
prvenstveno je
uticala
veća
angažovanost
uposlenika, kao
i planska strategija preduzeća
U
2013.god. ostvareni su planirani ciljevi poslovanja preduzeća „Centrotrade“d.o.o. koje
su potvrdile opravdanost egzistiranja
preduzeća „Centrotrade“d.o.o.
Preduzeće „Centrotrade“d.o.o. Sarajevo je u 2013.godini poslovalo u otežanim uslovima pogođeno recesijom
(kao i cijela regija Evrope) ali je istu
okončalo sa pozitivnim rezultatima,
te je u odnosu na poslovanje 2012.
godinu imalo povećanje prihoda za
cca 19%. Ostvareni prihod od cca.
3.800.000 KM je rezultat povećanog
obima nabavke i prodaje rezervnih dijelova po osnovu trgovačke djelatnosti
za „Centrotrans Eurolines“ i treća lica.
U odnosu na isti period prethodne
godine prodaja rezervnih dijelova za
treća lica imala je povećanje od čak
39% , prvenstveno zahvaljujući prodaji
rezervnih dijelova, auto stakala, dok je
obim poslovanja po osnovu prodaje
guma veći za 20% u odnosu na 2012.
god.
U 2013.godini realizovana je nabavka
po osnovu prodaje guma u iznosu od
cca. 616.000 KM što je u apsolutnom
iznosu u odnosu na isti period prošle
InfoBus
24
4
„Centrotrade“d.o.o..
Ostvareni prihod po osnovu prodaje
rezervnih dijelova za „Centrotrans Eurolines“ iznosi cca. 2.304.900 KM, što
je 9% veće u odnosu na 2012.god.
Ovaj apsolutni iznos utroška rezervnih
dijelova rezultat je nabavke novih voznih jedinica u „Centrotrans Eurolines“
(38 polovnih i 7 novih autobusa).
Ostvaren je ukupan prihod u 2013.
god. u iznosu od 3.800.000,00 KM
od čega 1.250.000 KM se odnosi na
trgovačku djelatnost po osnovu prodaje rezervnih dijelova za treća lica, a
što je rezultat:
- Pravilne organizacije i strategije preduzeća u 2013.godini
- Nižih troškova poslovanja
- Niže nabavne vrijednosti originalnih
rezervnih dijelova
- Niže prodajne cijene
- Bolje interne organizacije preduzeća
„Centrotrade“d.o.o.
- Kvalitetnih odnosa sa klijentima (dobavljačima i kupcima)
- Brzine u realizaciji nabavke rezervnih
dijelova
- Aktivnosti radnika preduzeća koji je
došao do izražaja kroz istraživanje tržišta BIH i šire, nabavku i prodaju rezervnih dijelova kroz brzinu distribucije
i transporta istih za treća lica i dr.
Postignuti rezultati su u svakom slučaju
rezultat dugogodišnjeg iskustva kao i
primjene pravilne strategije preduzeća
„Centrotrade“d.o.o. koja je posebno
dala svoje rezultate u 2013.god.
Ostvarene
su
vizije,
planovi, kao i smjernice preduzeća
„Centrotrade“d.o.o. koje su rezultirale ovako visoko ostvarenim ukupnim
prihodom, pogotovo realizovanim po
osnovu prodaje rezervnih dijelova za
treća lica.
Na ovom segmentu smo uveliko dominirali i po osnovu prodaje rezervnih
dijelova, kao i prodaje guma za treća
lica. Tu je posebno došla do izražaja konkurentska prednost preduzeća
„Centrotrade“d.o.o. kao trgovačke
kuće u odnosu na ostale trgovce, jer je
iskoristila svoju prednost egzistirajući u
sistemu „Centrotrans Eurolines.“
Naime, preko kooperanata „Centrotrans Eurolines“ (prijevoznika) ostvareni su značajni finansijski rezultati
kroz prodaju rezervnih dijelova i auto
guma, a što je kroz kompenzacione
poslove uticalo na likvidnost preduzeća „Centrotrans Eurolines“, kao i
ukupan povećan prihod preduzeća
„Centrotrade“d.o.o. Shodno ostvarenim rezultatima u 2013.god. sačinjen
je i plan za 2014.godinu, u kome je
planirana nabavka za „Centrotrans
Eurolines“ u cjelini ostala na istom
nivou bez povećanja, vodeći računa
da će i u 2014.godini potrošnja biti
manja ili će se kretati na nivou 2013.
godine, dok je planom predviđeno
povećanje po osnovu trgovačke djelatnosti i prihoda od prodaje rezervnih
dijelova za „Centroservis“ u prosjeku
od 20%, a za treća lica ukupno od
10%.
dipl oec, Kosović Nevzeta
POSLOVNE JEDINICE U 2013.
Poslovanje u 2013.
CENTROTRANS A.D.
CENTROTRANS IS: Centrotrans a.d. je ovu poslovnu 2013 godinu završio sa pozitivnim finansijskim
rezultatom. Ostvarena je dobit u iznosu cca 1.600,00 KM.
Centrotrans a.d. je ovu poslovnu 2013
godinu, u kojoj i dalje dominira teška
ekonomska situacija, nelojalna konkurencija kao i nepovoljan privredni
ambijent, ipak poslovao sa pozitivnim
finansijskim rezultatom. Ostvarena je
dobit u iznosu cca 1.600,00 KM.
Gledajući fizičke pokazatelje, Društvo je
ostvarilo realizaciju od 2,609.530,00
KM, a što je manje u odosu na prethodnu godinu za 36.110,00 KM ili 1
%, dok je u odnosu na planirane veličine realizacija manja za 159.307,00
KM ili 6 %. U odnosu na 2012 godinu ostvareno je povećanje prevezenih
putnika za 23.811 ili 5 % tako da je u
ovoj godini prevezen 467.701 putnik.
Pređeno je 1,838.557 kilometara , što
je u odnosu na 2012 godinu više za
75.114 km ili 4%.
Na A.Stanici I.Sarajevo ostvarena je
realizacija u iznosu od 285.410,00
KM. Po odbitku poreza I
ostvarenih rashoda evidentan je gubitak u iznosu od
19.912,00KM. Međutim sa
internim opsluživanjem dobit stanice iznisi 35.036,00
KM.
A.Stanica u Vlasenici u
2013 godini ostvarila je
realizaciju u iznosu od
81.718,00 KM. Po odbitku
rashoda i poreza ostvaren je gubitak u iznosu od
7.254,00 KM,a sa internim
prihodom imamo dobit od
11.509,00 KM.
Prosječna cijena ostvarena po pređenom kilometru
iznosi 1,42 KM/km što je
za 5% manje u odnosu na
prošlu godinu, a takjođe
i 5% manje u odnosu na
planirane pokazatelje. U
toku 2013 godine ostva-
ren je ukupan prihod u iznosu od
2,849.000,00 KM, ukupan rashod
od cca 2,847.400,00 KM tako da bi
ostvarena dobit iznosila cca 1.600,00
KM.
Bitno je napomenuti da u ovom periodu masa sredstava izdvojena za naftne
derivate iznosi 1,007.230,00 KM što
je 3 % više u odnosu na prethodnu godinu. Količinski je utrošeno 490.953
litra goriva što je takođe 3 % više , a
što je ipak ušteda imajući u vidu da
je pređena kilometraža 4% veća u odnosu na prethodnu godinu. Takođe
bitno je napomenuti da su kupljeni
kombiji,čija je potrošnja po kilometru
znatno manja u odnosu na turističke
autobuse, pušteni u promet u zadnjem
kvartalu 2013 godine, tako da je bio
kratak period njihovog korištenja.
U toku 2013 godine završili smo otplatu dva kredita, tako da smo odmah
povukli i dva nova, namjenska , i to od
Nove banke na iznos od 100.000,00
KM kao i po osnovu Raiffaizen leasing-a na iznos od 208.259,53 KM.
U toku 2013 godine otplatili smo
175.237,63 KM kredita tako da
stanje naših obaveza po kreditima
na dan 31.12.2013 godine iznosi
254.148,48KM.
U toku 2013. godine izvršena je kupovina jednog turističkog autobusa, 4 minibusa u vrijednosti od 261.714,60,00
KM, a izvršen je i djelimičan remont
5 autobusa marke MAN i 3 autobusa marke MERCEDES, a vrijednosti
remonta iznosila je 26.000,00 KM.
U ovoj godini smo ukupno investirali 304.226,71KM ( 261.714,60 KM
iz kredita i 42.512,11 KM iz vlastitih
sredstava ).
mr. Momčilo Sladoje
InfoBus
25
5
POSLOVNE JEDINICE U 2013.
Poslovne jedinice
Poslovna jedinica Visoko
Analizirajući poslovne rezultate za Decembar 2013 godine, uočljiv je enorman pad prodaje mjesečnih karata , u
odnosu na isti mjesec 2012. godine,
ali je zadržan nivo prodaje u odnosu
na mjesec Novembar 2013. godine.
Iz gore navedenog razloga, fizički i finansijski pokazatelji nisu ostvareni u
planiranom iznosu za mjesec decembar 2013 godine i isti su ispod oče-
kivanog. PJ Visoko je pozitivno poslovala, ali ispod očekivanog, u odnosu
na plan.
Stagnacija privrede, i otpuštanje radnika iz privrednih subjekata na području opštine Visoko će sigurno i u buduće
negativno utjecati na samo poslovanje
PJ Visoko, ukoliko ne dođe do određenih pozitivnih promjena u obimu
poslovanja sa glavnim komintentom,
tj doo „Prevent Sarajevo“, Goruša, sa
kojim vršimo pregovore u cilju povećanja obima prijevoza u narednom
periodu.
A.S.Visoko
U mjesecu Decembru 2013 .godine,
A.S. Visoko je poslovala u planskim
veličinama, i nije bilo značajnijih odstupanja.
Minstarstvo za obrazovanje nauku,
kulturu i sport je raspisalo Tendere za
prijevoz učenika osnovnih škola na
području Ze-Do kantona tako da nam
predstoji teška borba za okončanje
istog. Do sada je izvršeno otvaranje
ponuda u četiri područne škole gdje
smo do sada dobili većinu prijevoza
učenika. Ostaje u januaru otvaranje
ponuda za jednu školu.
I dalje smatramo da Zakon o javnim
nabavkama ide na ruku nelojalnoj
konkurenciji a time uništava one prevoznike koji u potpunosti posluju po
Zakonu i izmiruju svoje obaveze u cijelosti bez prikrivanja prihoda.
Velikim naporima i vrijednim radom
svih uposlenika u cijelosti su ispoštovani ugovori za Ugovoreni prijevoz
prema Vladi Ze-Do kantona, Općini,
RMU Kakanj i ostalim korisnicima naših usluga.
Vremenski uticaji nisu ostavljali traga
na urednosti održavanja linija, iako
imamo loše putne dionice na pojedinim pravcima.
Iako suočeni sa nelegalnom konkurencijom i neadekvatnim zakonskim propisima koji reguliraju oblast saobraćaja, ova Poslovna jedinica je uspjela da
zadrži i očuva tržište i ostvari pozitivno
poslovanje za 2013 godinu.
godinu. PJ Olovo u postojećem obliku i sa obimom posla koji ima na području na kojem obavlja prijevoz, bez
programirane reorganizacije, odnosno
smanjenja troškova, u narednoj godini
neće uspjeti poslovati pozitivno. Poslovanje u decembru je bilo pozitivno,
ali to nije dovoljno da bi se negativno
poslovanje iz ranijeg perioda neutralisalo tako da će PJ završiti sa negativnim poslovnim rezultatom. Potrebno je
sve unutrašnje rezerve iskoristiti, kako
u broju uposlenika i tako i u drugim
segmentima, da bi PJ poslovala pozitivno, odnosno opstala.
Poslovna jedinica Kakanj
Nastavlja se pozitivno poslovanje i u
toku mjeseca decembra u ovoj PJ, kao
što je to bilo i u predhodnom periodu
tekuće godine. Na Ugovorenom prijevozu smo uspjeli ostvariti poboljšanje,
za ostvarenje pozitivnog rezultata.
Usluge za prijevoz od RMU Kakanj,
naplaćuju se putem cesija, manjim žiralnim uplatama i dijelom kroz kompenzacije, gdje bilježimo kašnjenja u
naplati istih.
Kasni naplata od općine Kakanj za
prijevoz učenika srednjih škola i studenata. Vlada Ze-Do kantona kasni sa
uplatama za prijevoz učenika osnovnih
škola na području općine Kakanj.
Poslovna jedinica Olovo
Snijeg koji je pao krajem novembra
predstavljao je dodatne teškoće za
obavljanje radnih zadataka što je uzrokovalo dodatno povečanje troškova
posebno na gorivu jer su se na večini linija morali upotrebljavati lanci.
U decembru je vođena aktivnost oko
finalizacije plana za narednu 2014.
InfoBus
26
6
POSLOVNE JEDINICE U 2013.
Savjeti za lijepo
ponašanje u svakoj prilici
Postoje određene norme ponašanja koje bi trebali poštivati bez obzira koliko godina imate te iz koje
sredine dolazite. Naravno da se radi prije svega o lijepom ponašanju, odnosno ustaljenom bontonu
koji je sastavni dio i norma savremenog društva.
U
nezadrživom trendu globalizacije koji je dominantan u savremenom društvu, mobilnost
stanovništva postaje sve veća potreba
kojoj primjena logističkih procesa daje
jednu novu dimenziju s ciljem optimizacije usluge prijevoza. U zadnjih 15. godina kod nas je prisutan snažan proces
urbanizacije, koji je proizveo kompleksnije prometne probleme. Tranzicijske
migracije stanovništva od ruralnog ka
urbanom gradskom i prigradskom području, što je posljedica destruktivnih
ratnih zbivanja, donijele su sa sobom
nove društvene forme ponašanja i narušila dugogodišnje načine kulturnog
načina življenja i ponašanja. Ekonomski indikatori našeg društva pokazuju
da danas preko polovine stanovništva
živi praktično na najnižoj egzistencijalnoj razini kod kojih je život sveden na
puko preživljavanje. U takvom okruženju sve manje se posvećuje pažnja
kulturnom odgoju djece i njihova sociokulturološka edukacija o načinu ponašanja u prostorima koji imaju javnu
funkciju u šta spada i javni prijevoz.
Ponašanje u sredstvima javnog prijevoza iz dana u dan je sve lošije sa
čestim pojavama opšte nekulture i destrukcije prema javnim dobrima i drugim korisnicima prevoza. Na žalost u
zadnje vrijeme se događa da ljudi zaboravljaju na lijepe manire, a bonton
polako postaje nešto čega se pridržavaju samo rijetki. Ljudi posve pogrešno
drže da će prije ući u autobus ili tramvaj ako se bezobzirno guraju i daju se
u potragu-borbu za slobodno mjesto.
Pri tome se često zaboravi pravilo da
bi svaki pristojan čovjek trebao ustupit
svoje mjesto u sredstvima javnog prijevoza starijim osobama, slabim, bole-
snim ili umornim ljudima, ženama sa
djecom itd. Pažnja i poštovanje koje
ukazujemo ljudima u procesu komunikacije su primarni pokazatelji građanskog odgoja i dobre volje.
Kada je riječ o disciplini na radnom
mjestu također postoje određena pravila. Na posao treba dolaziti tačno na
vrijeme, raditi marljivo i pošteno, jer
pošten rad sve pobjeđuje. Svoje radne zadatke treba obavljati marljivo i
precizno svjesni činjenice da svaki individualni rad predstavlja dio poslovne cjeline koja treba da prezentira na
tržište najkvalitetniji proizvod ili uslugu.
Nekada i mala greška ili propust pojedinca može da pokvari ili uništi napore
cijelog kolektiva.
U komunikaciji sa radnim kolegama
nemojte smetati u razgovoru onima
koji sa vama rade u istoj prostoriji, ali
ne dopustite ni da vama drugi smetaju.
Posebno je loše, a prema našem radnom kodeksu zabranjeno je svako neslužbeno razgovaranje sa korisnisima
usluga, između članova posade autobusa ili drugih zaposlenika. Za vrijeme
radnog vremena nedopustivo je napuštanje radnog mjesta pod izmišljenim
izgovorom i zbog obavljanja privatnog
posla. Ako imate obavezu koju ne
možete obaviti u drugo vrijeme, onda
unaprijed tražite od odgovornog rukovodioca da vam odredi zamjenu. Na
vama je da ocijenite kad je to zaista
potrebno. Ako organizacija posla to
omogućuje, dogovorite se kako ćete
nadoknaditi izgubljeno vrijeme, jer je
samo takav, ozbiljan i pošten odnos
prema radu.
Edukacija osoblja je bitna spona u podizanju kvaliteta usluge koju Centrotrans Eurolines pruža.
Mnogi standardi čine sastavni dio korporativne kulture CENTROTRANS EUROLINES –a i odnose se na pravila ponašanja na poslu. Pošto se kompanija
Centrotrans Eurolines pretežno bavi
prijevozom putnika, većinu uposlenika
čine vozači, pa zbog toga u ovoj kompaniji postoji kodeks koji sistematizuje i standardizuje pravila ponašanja.
Prilikom prijema putnika vozač mora
voditi računa o prvom dojmu koji je
jako bitan, jer tako stvara cjelokupnu
sliku o profilu kompanije Centrotrans
Eurolines. Svaki vozač u komunikaciji
sa korisnicima usluga mora biti ljubazan i susretljiv jer, pravila lijepog
ponašanja su odlika kulture čovjeka.
Očigledno je da je i ovo važan faktor
kvaliteta putničke usluge u koji također
spadaju cijena, sigurnost i udobnost i
sve drugo što opredjeljuje putnika da
koristi Centrotransove usluge. Centrotrans Eurolines, sa svojim menadžmentom i kvalitetom usluge u prijevozu
dokazao je da, uspješnom primjenom
propisanih standarda i normi moguće
je u današnjem vremenu recesije i sve
kompleksnijih zahtjeva putnika izgraditi dominantnu prijevoznu kompaniju
ne samo u BiH nego i u Evropi.
Edukacija svih radnika a posebno voznog osoblja, koja obahvata proces
upoznavanja sa novim standardima
i tehnologijama, obavezno mora da
sadrži i faze provjere osposobljenosti
radnika da kvalitetno obavljaju svoj
posao. Pokazalo se da je to provjeren
način da se održi i podigne na veći
nivo kvalitet usluge koju pruža Centrotrans Eurolines.
mr. Baković Redžo Lejla
InfoBus
27
7
Jedan dan sa...
UGOSTITELJSTVO
Rubrika „Jedan dan sa...“ prikazuje rad i atmosferu u pojedinim sektorima i službama firme. To je
trajan dokument o međuljudskim odnosima, odnosima prema Centrotransu i poslovima koji se trenutno obavljaju.
U
nastojanju da budemo prisutni
u svakom segmentu kompanije
i njenom poslovanju i procesima rada, ovog puta smo odlučili da
provedemo jedan dan sa uposlenicima društvene ishrane na auto bazi
Centrotransa, koja zaista predstavlja
jedan veoma važan dio kompanije
i čiji je krajnji cilj da svi radnici budu
zadovoljni kako bi na najbolji mogući
način mogli da obave sve svoje radne
zadatke u toku dana. Jer znate kako
kažu, kad si gladan nisi svoj.
Restoran na Auto bazi u okviru kompanije Centrotrans Eurolines je rekonstruisan 2006. godine. Do tada je
egzistirala mala kantina. Ugostiteljstvo
kompanije u raznim oblicima postoji
od samog početka rada Centrotransa. Iz godine u godinu je mijenjao svoj
izgled, zaposlenike kao i veličinu, oblik
i namjenu prostora.
InfoBus
28
8
Trenutno restoran društvene ishrane
zapošljava četiri zaposlenika i kontrolor ugostiteljstva. Oni su: Okerić Fahrudin zvani Faja, Džubur Saliha, Sipović Zineta, Hodžić Senada i Gordana
Šrepfler – kontrolor. Njihov zadatak
je prije svega pripremanje određenih
jela za uposlenike kompanije Centrotrans Eurolines koji rade na Auto bazi.
Svakodnevni i najvažniji degustatori su
zaposlenici kompanije, a onda, kada
su neke prilike kao što su Dan vozača,
Dan Centrotransa, proslava Nove godine, proslava Dana žena itd, u hrani
i zakuskama pripremljenim u kuhinji
auto baze, uživaju prijatelji i poslovni
partneri kompanije. Ovi vrijedni zaposlenici uvijek su uključeni u manifestacije koje se organizuju od strane
kompanije te sa svojom stručnošću i
iskustvom doprinesu stvaranju konačnog cilja a to je da svi prisutni budu
zadovoljni kako samom organizacijom
dešavanja, tako hranom i poslugom.
Posjetili smo tim restorana društvene
ishrane prije doručka da bismo vidjeli
stvarnu atmosferu spremanja doručka
i da vidimo šta je to danas na meniju.
Svaki radni dan počinje rano ujutro,
sa dolaskom Salihe, koja među prvim
dođe na Auto bazu i sa prvim kafama
koje konzumiraju vozači i drugi zaposlenici, počinje pripremu obroka za taj
dan. Važno je naglasiti da se sva hrana priprema za jedan dan tako da se
ne dešava da se nešto ostavi za naredni dan. Pod paskom profesionalnog
kuhara Faje, ostali zaposlenici kuhinje
pripremaju razna jela; lešo teletinu,
buraniju, faširane šnicle, pire krompir,
gulaš i nezaobilazni pasulj, a nas su
ugostili sa kafom i ukusnim kolačima,
vjerovatno sa ciljem da napravimo
reportažu koja afirmativno govori o
ovome malom kolektivu. Ubrzo nakon
toga, zaposlenici su počeli pristizati na
doručak i birati razna jela koja su pripremljena za taj dan.
Glavnog kuhara Faju zatekli smo u
pripremanju lešo teletine. U razgovoru
s njim saznali smo da on u kompaniji
Centrotrans Eurolines, u ugostiteljstvu,
radi već 29 godina te da se maksimalno trudi da zadovolji potrebe korisnika
usluga kuhinje. U početku smo imali
sedmični jelovnik i svaki je zaposlenik
mogao da bira - naruči šta će sutradan jesti. Nažalost, većina radnika je
izbjegavala da popuni listić što stvara
problem u pripremanju jela prema željenom asortimanu i kvalitetu.
Jedna veoma interesantna stvar je ta
da se svo povrće koje ovi zaposlenici
koriste da bi napravili neko jelo uzima
primarno iz plastenika kompanije te da
oni sami prave razne salate, kao što je
kisela i zelena, kao i razne džemove,
JEDAN DAN SA...
ajvar i dr. S obzirom da su ove zime
napravili rekordnu količinu zimske salate morali smo ih pitati koliko tačno
iznosi ta količina i šta misle zašto je toliko tražena?
Faja nam je rekao da su napravili preko 500 kilograma raznih salata
kao što je kiseli kupus, šarena salata,
turšija i ribanac. Tražena je jer je dobra i ukusna po provjerenom receptu
a mnogi zaposlenici žele ponijeti kući
pripremljenu salatu, kako bi se pohvalili i svojim ukućanima.
Hodžić Senada je pripremala krompir.
Ona u službi ugostiteljstva radi već pet
godina te naglašava da je njen odnos
sa kolegama izvrstan. “Mi se dobro
slažemo i uzajamno pomažemo, a zajedničko kuhanje i zajedničko uživanje
u pripremljenoj hrani stvara prijateljsku
atmosferu.”
Naime, ove godine je bilo mnogo
manifestacija organizovanih od strane
kompanije te je tim društvene ishrane
bio uključen u većinu. Zamolili smo ih
da nam opišu kako teče proces pripreme neke manifestacije koja se održava
u restoranu te kako sve stignu pored
svakodnevnih obaveza.
Džubur Saliha koja već 33 godine radi
u službi ugostiteljstva nam je rekla: „
Radujemo se radu u kuhinji te ako su
korisnici kuhinje zadovoljni i sretni pripremljenom hranom onda smo i mi.
Nekada se radi i 24 sata kada su neke
manifestacije u pitanju. Podijelimo se
na rad u kuhinji i na rad na pripremi
posluženja dok sve ostalo teče redovno i nema nekih važnih zaostataka. „
Jedna od dugogodišnjih zaposlenica
ugostiteljstva je i Sipović Zineta koja u
kompaniji Centrotrans Eurolines radi
već 29 godina i kaže da svako jutro
ona svoj radni dan započinje sa smiješkom jer zna da je u svojih gotovo 30
godina rada dala sve od sebe i uradila uistinu mnogo. Osjeća se prijatno
i zadovoljno na svom radnom mjestu,
zajedno sa svojim dugogodišnjim kolegama, te da bilo koja opaska ili nezadovoljstvo od strane korisnika usluga
kuhinje na nju ne utiče dobro te se trudi da što bolje iznese svoj zadatak i da
svi budu zadovoljni.
U kuhinji se svaki dan pripremi preko
100 toplih obroka, a posluži se još
najmanje 30 u vidu sendvića, roštilja
i pečenja u tavi. Veoma je bitno napomenuti da se pripremaju i tradicionalna bosanksa jela kao što su sarma,
punjene paprike, tikvice i japrak sarma i samim tim svi oni koji se hrane
u restoranu društvene ishrane mogu
se osjećati kao kod kuće. Restoran
društvene ishrane ne služi samo kao
kuhinja i mjesto gdje se zaposlenici
hrane, već predstavlja i mjesto za druženje mnogih zaposlenika, a posebno
vozača koji čekaju da krenu na liniju te
tu iznose i razmjenjuju svoja iskustva i
jedni drugima često dijele savjete za
uspješnu i sigurnu vožnju ili rješenje
nekog problema koji imaju.
Sastavni dio restorana na auto bazi
predstavlja i salon koji služi za prijem
VIP gostiju i menadžemnta kompanije Centrotrans Eurolines. Vrlo često u
salonu su gosti za koje se priprema
kompletan jelovnik, a koji su više puta
direktno osoblju zaposlenom u kuhinji izrazili svoje zadovoljstvo ponuđenom hranom. Treba napomenuti da
su prisutni gosti u salonu predstavnici
i direktori raznih kompanija iz zemlje
i inozemstva, radnici iz raznih ministarstava, općina i fakulteta. Na ovaj
način osoblje zaposleno u restoranu
pokazuje kakav je domaćin Centrotrans, gdje se kuhinja pretvorila u jedno lijepo mjesto okupljanja i gdje se
iznose mnoge različite priče i zapažanja iz života između gostiju restorana
kao i zaposlenika kompanije, vozača,
konduktera, administracije i dr.
Na kraju smo razgovarali i sa kontrolorom ugostiteljstva te smo htjeli
da saznamo neke njene utiske o radu
osoblja kao i kvalitetom ponuđene usluge.
„Istakla bih da se na zaposlenike kuhinje na auto bazi može u potpunosti
osloniti i biti siguran da će uraditi veoma kvalitetno i na vrijeme svoj dio posla makar to od njih zahtijevalo i osta-
nak poslije redovnog radnog vremena
do kasnih večernjih sati. Tako nikad u
pitanje ne dođe kvalitet pripreme kod
organizacije raznih prijema, zakuski
i sl. poput iftara, Dana Centrotransa, izleta, turnira itd. Sa njima radim
dugi niz godina a kao kontrolor ugostiteljstva već skoro tri godine i osim
navedenog drago mi je istaći da su i
međuljudski odnosi u redu. Zadovoljstvo mi je sa njima sarađivati u takvoj
sredini. Zadovoljstvo korisnika kuhinje
je različito, ali i različiti smo ljudi. Ne
volimo i ne jedemo svi istu hranu niti je
na isti način pripremamo, uvijek vodeći računa o tome da su svi proizvodi na
tržištu iz dana u dan skuplji. Do sada
je firma pokrivala razliku između troškova i sadašnje cijene toplog obroka
od 2,5 KM. Nadamo se da nećemo
biti prisiljeni da podižemo cijenu našeg toplog obroka. Uvijek može bolje
naravno, i mi se trebamo truditi i ići u
tom pravcu.“
Moramo napomenuti da su tri uposlenika osoblja kuhinje članovi tima
ženske nogometne ekipe Centrotransa
koja je ove godine osvojila prvo mjesto
na Eurolines nogometnom turniru održanom u Sarajevu. To su Okerić Fahrudin – trener, Džubur Saliha i Hodžić
Senada. Čestitamo im na uspjehu naglašavajući da je već postala legendarna Fajina rečenica u momentu pobjede „MI SMO ŽENE PRVE“.
Iako redakcija Info Busa svaki dan koristi usluge kuhinje na auto bazi Centrotransa i zaista vidi trud, iskustvo i
predanost ovih zaposlenika moramo
se im opet zahvaliti na njihovom gostoprimstvu, a posebno na kolačima.
Smajić
mr.dipl.zur.
KulovićAida
Almira
InfoBus
29
9
OSMIJEH CENTROTRANSA
DECEMBAR 2013.
ROVČANIN SENAD - dobitnik priznanja za decembar
Rođen je 07.07.1966. godine u Sarajevu, gdje je završio osnovnu školu i Srednjoškolski saobraćajni centar, gdje je stekao zvanje KV automehaničara. Imenovani se trenutno nalazi na poslovima automehaničara
u Centroservisu, Tehničke funkcije Društva. Rovčanin Senad je porodičan čovjek, otac dvoje djece, blag, tih i nenametljiv. Svoj radni vijek u
Centrotransu započeo je 16.07.1984. godine, kao dijete Centrotransa, na poslovima automehaničara u RTO-u.
Brzo se pokazao i nametnuo kao izuzetno dobra, savjesna i odgovorna
osoba, nikada ne odbivši da izvrši naređenje pretpostavljenih, a nerijetko obavlja poslove ne obazirući se na radno vrijeme. Skoro trideset
godina je vjeran familiji Centrotrans. Poslove automehaničara obavlja
izuzetno savjesno, kvalitetno i profesionalno sa puno posvećenosti i odgovornosti prema radu, sredstvima rada, korisnicima usluga, kolegama
i pretpostavljenim. Nikada ne ostavlja nedovršene poslove, a nerijetko
i nesebično prenosi svoje znanje posebno na mlađe kolege, koji imaju
šta od njega i naučiti. Poštuje i primjenjuje procedure, tako da može
biti primjer ostalim uposlenicima Društva i sredini gdje radi. Izuzetno
je omiljen među svojim radnim kolegama. Do sada u svom radu nije
imao disciplinskih ili drugih prekršaja, niti jedne pritužbe od korisnika
usluga, pretpostavljenih i radnih kolega.
Priznanje „Osmijeh Centrotransa“ zasigurno zaslužuje i Rovčanin Senad jer je s pravom dio plejade najboljih, a to je postigao svojim radom, zalaganjem i posvećenosti kompaniji Centrotrans Eurolines.
Priznanje „Osmijeh Centrotransa“ Bajraktarević Salmir zasigurno zaslužuje i može biti primjer svojim radnim kolegama, a posebno svom
naraštaju koji od njega zaista imaju šta naučiti. Želimo mu puno sreće
i zdravlja u životu i daljem radu!
InfoBus
30
dipl.prav. Ekić Mirha
POHVALE I ČESTITKE
From: Amra Ajanovic [mailto:[email protected]
Sent: Saturday, January 18, 2014 9:48 AM
To: [email protected]
Subject: Kritika na ponašanje uposlenika vašeg konduktera
Poštovani!
Kao korisnik vaših usluga ne mogu a da se ne oglasim o ponašanju vašeg konduktera u komercijali. Veoma sam obradovana kada je uspostavljena linija Vijećnica - Dobrinja,kako zbog ljubaznosti tako i higijene vozila,tako da znam propustiti vozilo GRAS-a da bih sačekala autobus vaše kompanije. Od jučer
popodne sam se zamislila da li vrijedi jer sam se razočarala u odnos i komunikaciju vašeg konduktera. Njegovo ponašanje prema dvjema gospodjama je krajnje GROZNO. Gospodje su usle kod centralne banke, s tim da je ova druga ga mahnula na već zatvorena vrata ali vozilo nije bilo krenulo. Problem
je dakle bio u tome što je vozač morao da otvori vrata dvaput.Njegovi komentari prema gdji su kako sam vam navela krajnje nevaspitani samo zato jer je ona upitala “pa zar je to problem”, prilikom njihovog ulaska on je prvi sa vozačem počeo da ružno komentariše da bi na kraju kondukter rekao eto
mi ćemo plakati ako vi ne koristite naše usluge. Itd, itd, itd... Nadam se da ćete im skrenuti pažnju na ponašanje jer jako puno ljudi ima koji bi radili posao koji on radi.
P.S. Napominjem da je riječ o komercijali u petak koja saobraća u 17 sati sa Vijećnice!
S dobrim namjerama korisnica vaših usluga
From: Brkic Aida [mailto:[email protected]
Sent: Tuesday, January 21, 2014 2:46 PM
To: [email protected]
Cc: [email protected]
Subject: FW: Kritika na ponašanje uposlenika vašeg konduktera
Poštovana gospođice Ajanović,
Sa nelagodom smo primili Vaš e-mail sa osvrtom na ponašanje našeg konduktera na liniji Viječnica-Dobrinja. Centrotrans Eurolines nastoji u skladu sa svojim mogućnostima, pružiti građanima ovog grada prevoz dostojan čovjeka. Prilikom prijema novih zaposlenika obavi se kompletna procedura uvođenja
u radne pocese koja između ostalog uključuje edukativni dio na teme rada sa putnicima jer je Putnik u kompaniji Centrotrans Eurolines najvažnija osoba. Naravno, teorija je jedno, a praksa drugo. Vama se moramo zahvaliti jer ste nam svojim pismom ukazali na propuste konduktera i samo na ovaj način
smo u prilici sagledati kako stoje stvari u praksi. Konkretno u ovom slučaju, radi se o mladom zaposleniku za kojeg je odmah pokrenuta korektivna procedura i edukacija, nakon koje će se ovaj zaposlenik pratiti i u slučaju još neke pogreške neće imati mjesto u našem kolektivu. Vama kao i ostalim putnicima
koji su pretrpjeli neugodu tokom ovog putovanja još jednom se iskreno izvinjavamo u nadi da do ovakvih i sličnih propusta neće doći.
S poštovanjem,
From: Amra Ajanovic [mailto:[email protected]]
Sent: Tuesday, January 21, 2014 10:12 PM
To: [email protected]
Subject: pismo zahvale
Poštovana Aida
Raduje me da imate sluha za nas,za građane korisnike vaših usluga pa i kad nisu pohvale u pitanju.
Još jednom se zahvaljujem da se niste oglušili o kritike i napominjem da zaista nemam nikakve ,ama baš nikakve veze sa dotičnim gdjama.
Ovaj propust u ponašanju vašeg uposlenika,poslije vašeg odgovora neće me baciti u sumnju da li da i dalje imam povjerenje u vašu Kompaniju.
Lp
Amra
InfoBus
31
12
JEDINO SA NAMA
Oficijelna agencija
NA GODIŠNJEM ODMORU
PRATITE ZMAJEVE
U VELIČANSTVENOM
BRAZILU
ITIR
D
E
RE
T
K
A
O
EN
AR
Ć
N
JE
GU
O
N
ĆA
OM
A
L
P
JE
N
A
DIREKTAN CHARTER LET
PUTUJTE BEZ PEGLANJA
Download

mr.sc. Safudin Čengić