Ц
ИЦИНЕ - ШЕСТИ КОНГРЕС УРГЕНТНЕ МЕДИЦИНЕ
SRPSKO LEKARSKO DRUŠTVO
SEKCIJA URGENTNE MEDICINE
JUBILARNI
X SIMPOZIJUM
URGENTNE MEDICINE SRBIJE
Kladovo, 09-12. septembar 2012.
DRUGO OBAVEŠTENJE
GENERALNI SPONZOR
www.sld.org.rs
e­mail: [email protected] Počasni odbor
Prof. dr Zoran Stanković
Dr Atila Čengeri
Prof. dr Milorad Mitković
Prof.dr Vladan Popović
Prof. dr Ana Šijački
Doc. dr Jasna Jevđić
Doc. dr Nenad Ivančević
Dr Goran Stojiljković
Dr Nenad Aracki
Dr Slobodan Kitanović
Naučni odbor
Organizacioni odbor
Predsednik naučnog odbora:
Prof. dr Ana Šijački
Članovi:
Prof. dr Miroslava Pjević
Prof.dr Svetolik Avramov
Prof. dr Milan Pavlović
Prof. dr Velibor Vasović
Doc. dr Jasna Jevđić
Ass. dr Dejan Mitić
Prim. dr sci. med. Slađana
Anđelić
Prim. dr sci. med. Vladimir Gajić
Prim. mr sci. med. Siniša
Saravolac
Prim. dr Milan Božina
Predsednik
Prim. dr Kornelija Jakšić Horvat
Članovi
dr Snežana Holcer Vukelić
dr Tatjana Rajković
dr Jovanka Koprivica
dr MirkoVidović
dr Miša Tošić
dr Miljan Jović
KONTAKT TELEFONI:
Predsednik
Sekcije Urgentne medicine
Prim dr Kornelija Jakšić Horvat
Sekretar
Sekcije Urgentne medicine
dr Snežana Holcer Vukelić
064/26-37-110
064/15-35-330
DESETI SIMPOZIJUM URGENTNE MEDICINE SRBIJE
Poštovane kolege,
Lekari koji rade na polju urentene medicine (prehospitalno, hospitalno i interhospitalno) često su suočeni sa donošenjem
odluka o sprovođenju određenih mera i procedura čije odlaganje može biti ona tanka nit između života i smrti. Suočeni
sa otežanim prostornim i vremenskim uslovima, nerazumevanjima od strane porodice, pacijenata, medicinske i
društvene javnosti lekari moraju biti spremni na donošenje najtežih odluka koje sa sobom nose i najveći stepen
odgovornosti.
Tema Simpozijuma je upravo rezultat našeg saznanja da samo kroz adekvatnu edukaciju, kontinuirani trening i
osavremenjivanje opreme se mogu ostvariti jasni preduslovi za uspešnost u zbrinjavanju kritičnih pacijenata
Na Simpozijumu će predavanja održati veliki broj stranih predavača koji će u direktnoj komunikaciji sa našim lekarima
moći da izmene iskustva koja poseduju. Različiti sistemi organizacije urgentne službe, različite vizije aktivnosti ove
službe uzrokuju i različit sistem edukacije, treninga i opsega aktivnosti lekara na terenu.
Cilj simpozijuma je da učesnici prepoznaju različitosti, preuzmu kvalitet kako u šarenolikosti izvođenja procedura, kao i
način njihovog savladavanja, stepen obuke, procenu validnosti procedura.
Mnoge od ovih procedura imaju alternativne postupke te savladavanje tih alternativnih postupaka daje širinu i pruža
mogućnost rešavanja najkomplikovanijih situacija.
Primena urgentnog Ultrazvuka u prehospitalnim uslovima i prijemnim odeljenjima je standard u svetu ali nažalost kod
nas ova dijagnostička metoda nije zaživela.
Ideja simpozijuma je da ukaže na mogućnost, primenljivost i opravdanost ove metode i da kroz radionice da osnovno
znanje o samoj dijagnostičkoj metodi.
Na radionicama osim mogućnosti da se neka procedura nauči i savlada, pružiće se i mogućnost timskog rada i kliničko
rešavanje zadatih problema.
Pored klasičnih plenarnih predavanja, uvedena su i predavanja po tipu “Pro et Contra” gde će predavači ukrstiti svoje
stavove zasnovane na dokazanim naučnim činjenicama, a na auditorijumu je da svojim glasanjem da prednost jednoj
od opcija. Ove novine su uvedene da bi se povećao nivo aktivnosti učesnika pre i za vreme simpozijuma.
Originalni radovi koji su prošli recenziju naučnog odbora biće prezentovani usmeno ili izneti na posterima.
Učesnici će imati priliku da glasaju (nezavisno od naučnog odbora) za najbolju usmenu prezentaciju i najbolji poster,
nosioci ovih radova će biti nagrađeni.
Najbolji poster proglašen od strane učesnika i od strane naučnog odbora imaće priliku da prezentuju svoj rad u
usmenom obliku ukoliko to žele.
Organizaciju simpozijuma podržava Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo Nauke i Lekarska komora Republike Srbije.
Očekujemo Vas na Simpozijumu i radujemo se Vašem dolasku!
Predsednik Sekcije Urgentne medicine
Prim dr Kornelija Jakšić Horvat
AKREDITACIJA:
Deseti Simpozijum urgentne medicine Srbije sa međunarodnium učešćem akreditovan je
odlukom Zdravstvenog saveta Srbije br. A-1-2073/2012 kao domaći Simpozijum 1. Kategorije
Akreditovan je za lekare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre i tehničare
Broj bodova:
Predavači: 13 bodova
Usmene prezentacije: 11 bodova
Poster prezentacije: 9 bodova
Pasivno učešće: 7 bodova
PRELIMINARNI STRUČNI PROGRAM
NEDELJA, 09. 09.2012.
18:30h
SVEČANO OTVARANJE JUBILARNOG DESETOG SIMPOZIJUMA URGENTNE
MEDICINE
Svečano otvaranje Kongresa sa umetničkim programom i koktelom dobrodošlice je
09.09. 2012. u 18:30 sati u Domu kulture u Kladovu
PONEDELJAK, 10. 09. 2012.
PREDAVANJA PO POZIVU
Ass. sci.dr Aleksandar Gluhović (Srbija): Diferencijalna dijagnoza bola u trbuhu
Prof.dr Milan Pavlović (Srbija): Bol u trbuhu-Disekcija aorte
Spec. dr Fabrizio Elia (Italy): Acute pancreatitis - signs, diagnoses, treatment
Ass.sci.dr Dejan Mitić (Srbija): Akutni abdomen uzrokovan tubom extrauterinom
Doc.dr Ivan Jovanović (Srbija): Krvarenje iz GIT-a
Prof. dr Miroslava Pjević: Opioidni analgetci u zbrinjavanju akutnog bola
P.E. Daskalakis MD (Grčka): Blunt trauma of hepatobiliary tract signs, diagnoses, treatment
Prof dr Viktor Švigelj (Slovenia): The role of Emergency Medical Servis in transplantation process
Prof dr Miroslav Stojanović (Srbija):Povrede slezine
PREDAVANJA PRO ET CONTRA
dr Zlatko Babić i dr Zoran Milanov –(Srbija): Gastoprotekcija pro et contra
OKRUGLI STO
Specijalizacija urgentne medicine kod nas i svetu
Uvodno predavanje: Prof dr Gobl Gabor (Hungary)
USMENA PREDAVANJA
RADIONICE
RADIONICA 1: POSTAVLJANJE NАZОGASTRIČNE SONDE
Vođa radionice: doc. dr Ivan Jovanović (Srbija)
Radionica 2: POSTAVLJANE URINARNOG KATETERA
Vođa radionice: dr Snežana Holcer Vukelić (Srbija)
Radionica 3: DEMONSTRACIJA OPREME IZ SANITETSKOG VOZILA
Vođe radionice: dr Saša Ignjatijević i dr Milan Elenkov (Srbija)
UTORAK, 11.09.2012.
PREDAVANJA PO POZIVU
Doc dr Biljana Stošić (Srbija): Nadoknada volumena u prehospitalnom tretmanu teške abdominalane traume
Prof dr Ana Šijački (Srbija): Urgentni postupci u abdominalnoj traumi
Dr spec. Predrag Avramov (Srbija):Urgentni ultrazvuk u traumi
Prof. Dr Adela Golea, MD, PhD (Rumunija):EFAST, abdominal parenchima trauma, transversal examination in
politrauma
Prof dr Svetolik Avramov (Srbija): Dijagnostičke dileme i propusti kod povreda trbuha
Doc. Dr Radmilo Janković (Srbija): Inter i intrahospitalni transport kod teške abdominalne traume
Dr spec. Ondrej Franek ( Čehoslovačka): The recognition of cardiac arrest by EMS dispatcher
PREDAVANJA PRO ET CONTRA
dr Bogdan Nikolić - (Srbija) i dr Branislav Ničić ( Srbija): Analgezija kod bola u trbuhu
POSTER SESIJA
RADIONICE
RADIONICA 1: URGENTNI ULTRAZVUK
Vođa radionice: dr Predrag Avramov (Srbija)
RADIONICA 2: RAPID SEQUENCE INTUBATION
Vođe radionice: Prof.dr.Bela Burany, Temesvari Peter MD( Mađarska)
OPŠTE INFORMACIJE
Svi radovi prihvaćeni od strane Naučnog odbora biće objavljeni na CD-u '' Zbornik radova sa desetog
Simpozijuma urgentne medicine''. Da bi sažetak prihvaćenog rada bio objavljen u Zborniku sažetaka,
neophodno je da se autor rada registruje i uplati kotizaciju najkasnije do 31. 07. 2012. godine.
KOTIZACIJA
LEKARI
DO 31. JULA 2012.
OD 01. AVGUSTA 2012.
NA LICU MESTA
ČLANOVI SLD
55 €
110 €
110 €
OSTALI
110 €
220 €
250€
MED. SESTRE/TEHNIČARI
35 €
70 €
100€
PENZIONERI I SPECIJALIZANTI
35 €
50 €
Plaćanje se vrši u dinarskoj vrednosti po srednjem kursu
Narodne Banke Srbije na dan fakturisanja
Elementi programa Simpozijuma koji su uključeni kotizacijom:
prisustvo svim predavanjima i radionicama, torba i materijal, kafe pauze, vožnja brodom Dunavom, Vlaško veče.
Svečana večera je uključena u cenu kotizacije
SMEŠTAJ
Hotel "Đerdap", Kladovo
Cena aranžmana – programa po osobi – učesniku Simpozijuma
iznosi 9.180,00 dinara (2 puna pansiona i 1 polupansion)
Više informacija o smeštaju na: www.djerdapturist.co.rs
REZERVACIJA SMEŠTAJA:
Tel/fax:
+(381) 19 801 475
+(381) 19 801 010
E-mail:
[email protected]
PRIJAVLJIVANJE I REGISTRACIJA
Prijavljivanje se vrši elektronskim putem preko interneta.
Proces registracije možete započeti na web adresi www.sld.org.rs gde se nalazi formular za prijavu.
Popunjavanjem i slanjem formulara bićete registrovani.
Visinu kotizacije (rana ili kasna) određuje datum UPLATE a ne datum prijave.
Popunjenu prijavu dostaviti na mail adresu [email protected] sa naznakom
ZA DESETI SIMPOZIJUM URGENTNE MEDICINE
Dokaz o izvršenoj uplati i članstvu SLD i statusu (nezaposleni, penzioneri i specijalizanti)
OBAVEZNO PONETI na Kongres radi regulisanja učešća i hotelskog smeštaja
Žiro račun za uplate:
205-8041-21, poziv na broj 985
VAŽNI DATUMI
-Uplata kotizacije po povlašćenim cenama (rana kotizacija) do 31. jula 2012. godine
-Svečano otvaranje desetog Simpozijuma 09. septembra u 18:30 časova u Domu kulture u Kladovu
VAŽNI TELEFONI
-Predsednik Organizacionog odbora: Prim dr Kornelija Jakšić Horvat, 064/26-37-110
- Hotel „Đerdap“, Kladovo: 0 19/ 801-475, 0 19/ 801-010
- SLD: 011/ 3234-450, 011/3348-654
NAUČNE PREZENTACIJE
Mesto održavanja: Dom kulture u Kladovu
Uvodna predavanja predavača po pozivu vremenski su ograničena na 15 min.
Usmene prezentacije najkvalitetnijih radova odobrenih od strane Naučnog odbora vremenski su ograničene na 7min
Prezentacije postera održaće se samo uz prisustvo predsedavajućih i autora radova
PREZENTACIJA RADOVA
Mesto održavanja: Dom kulture u Kladovu
Naučni odbor kongresa će selektovati radove za usmenu ili poster prezentaciju.
Selekcija radova za prezentaciju biće zasnovano na naučnoj vrednosti poslatih sažetaka.
O načinu prezentacije autori će biti obavešteni lično.
Instrukcije za usmenu prezentaciju
Usmene prezentacije najkvalitetnijih radova odobrenih od strane Naučnog odbora vremenski su ograničene na 7min
U Salama za rad su obezbeđeni tehnički uslovi za kompjuterske prezentacije. Kompjuterske prezentacije pripremiti u
programu MS PowerPoint (MS Office 2003) i doneti na CD-u, USB memoriji ili na sopstvenom laptop računaru.
Predlažemo da vaše prezentacije budu instalirane i testirane najmanje dva sata pre izlaganja.
Usmene prezentacije biće održavane u sali Doma kulture u Kladovu
Instrukcije za poster prezentaciju
Poster mora doneti izlagač lično a ne da bude poslat poštom ranije.
Prezentacije postera održaće se samo uz prisustvo predsedavajućih i autora radova
Zahtevane dimenzije su maksimalno 90cm (širine) sa 180 cm (visine).
Poster prezentacije biće održavane u galeriji Doma kulture u Kladovu
RADIONICE
Mesto održavanja radionica: male sale hotela "Đerdap"
NAGRADE
Najbolja prezentacija
Naučni odbor dodeliće dve nagrade na ceremoniji zatvaranja Simpozijuma za najbolju usmenu i najbolju poster
prezentaciju.
IZLOŽBA
U toku Simpozijuma biće održana prateća izložba u galeriji Doma kulture u Kladovu.
Najznačajniji proizvođači lekova, druge medicinske opreme i prateće industrije izložiće svoje najnovije proizvode
Detaljnije informacije o mogućnostima i uslovima učešća na izložbi možete dobiti na:
Prim dr Kornelija Jakšić Horvat 064/26-327-110 i dr Snežana Holcer Vukelić 064/15-35-330
DRUŠTVENI PROGRAM
Svečano otvaranje Simpozijuma sa umetničkim programom i koktelom dobrodošlice je 09. 09. 2012. god. u 18:30
sati u Domu kulture u Kladovu
Svečana večera je 11.09. 2012. u svečanoj sali hotela "Đerdap".
Za goste koji nisu uplatili kotizaciju cena svečane večere iznosi 1800 dinara
Download

x simpozijum urgentne medicine srbije