SERBIA
Studijski komiteti
STK C2- UPRAVLJANJE I EKSPLOATACIJA
Studijski komiteti
EES
STK C2- UPRAVLJANJE I EKSPLOATACIJA
i
EES
STK D2 - INFORMACIONI
SISTEMI I
i
STK D2TELEKOMUNIKACIJE
- INFORMACIONI SISTEMI I
TELEKOMUNIKACIJE
organizuju
organizuju
16. SIMPOZIJUM
16. SIMPOZIJUM
UPRAVLJANJE I
TELEKOMUNIKACIJE
UPRAVLJANJE I U
ELEKTROENERGETSKOM
TELEKOMUNIKACIJE U
SISTEMU
ELEKTROENERGETSKOM
SISTEMU
PROGRAM
RADA
PROGRAM RADA
Kladovo, Hotel
Hotel „Ðerdap“
“Đerdap”
Kladovo,
26--29.
26
29. oktobar 2014.
SERBIA
SADRŽAJ:
Počasni odbor
Organizacioni odbor
Organizator Simpozijuma
Dosadašnji rad
Način rada
Spisak radova
Raspored rada
Informacije
Obrazac Prijava učešća
Obrazac Rezervacija smeštaja
Pokrovitelji, Veliki Sponzori, Sponzori
strana
2
2
3
4
5
7
10
11
13
15
17
1. POČASNI ODBOR
mr Gojko DOTLIĆ, Predsednik CIGRE Srbija
dr Aca MARKOVIĆ, JP Elektroprivreda Srbije
Nebojša PETROVIĆ, JP Elektromreža Srbije
Stevan RADAKOVIĆ, HE Đerdap
mr Milenko NIKOLIĆ, Institut Mihajlo Pupin Automatika
2. ORGANIZACIONI ODBOR
Predsednik:
mr Jovanka GAJICA, Institut Mihajlo Pupin, Beograd
Zamenik Predsednika:
dr Ninel ČUKALEVSKI, Institut Mihajlo Pupin, Beograd
Članovi:
Nada TURUDIJA, JP Elektromreža Srbije, Beograd
mr Danilo LALOVIĆ, JP Elektroprivreda Srbije, Beograd
2
2
16. SIMPOZIJUM
16. SIMPOZIJUM
3. ORGANIZATOR 16. SIMPOZIJUMA
3. ORGANIZATOR 16. SIMPOZIJUMA
SRPSKI NACIONALNI KOMITET CIGRE
SRPSKI
NACIONALNI
KOMITET
11221
BEOGRAD,
Vojvode
Stepe 412CIGRE
11221
BEOGRAD,
Vojvode Stepe 412
Tel/Fax:
011/ 3971-056
Tel/Fax:
011/ 3971-056
E-mail: [email protected]
E-mail:
[email protected]
Web
site:
http://www.cigresrbija.rs
Web site: http://www.cigresrbija.rs
STK C2 - UPRAVLJANJE I EKSPOLATACIJA EES
STK C2 - UPRAVLJANJE I EKSPOLATACIJA EES
Predsednik:
dr Ninel ČUKALEVSKI
Predsednik:
dr NinelMihajlo
ČUKALEVSKI
Institut
Pupin Beograd
Institut
Mihajlo
Pupin Beograd
Sekretar:
mr
Goran
JAKUPOVIĆ
Sekretar:
mr Goran
JAKUPOVIĆ
Institut
Mihajlo
Pupin Beograd
Institut Mihajlo Pupin Beograd
Stručni izvestilac:
Stručni izvestilac:
mr Nikola OBRADOVIĆ,
mr Elektromreža
Nikola OBRADOVIĆ,
JP
Srbije, Beograd
JP Elektromreža Srbije, Beograd
STK D2 - INFORMACIONI SISTEMI I
STK D2 - INFORMACIONI
SISTEMI I
TELEKOMUNIKACIJE
TELEKOMUNIKACIJE
Predsednik:
mr Jovanka GAJICA,
Predsednik:
mr Jovanka
GAJICA,
Institut
Mihajlo
Pupin, Beograd
Institut
Mihajlo
Pupin, Beograd
Sekretar:
mr
Danilo
LALOVIĆ,
Sekretar:
mr Elektroprivreda
Danilo LALOVIĆ,
JP
Srbije, Beograd
JP Elektroprivreda Srbije, Beograd
Stručni izvestioci:
Stručni izvestioci:
Ljiljana ČAPALIJA,
Ljiljana
ČAPALIJA,Srbije, Beograd
JP
Elektroprivreda
JP Elektroprivreda
Aleksandar
CAR, Srbije, Beograd
Aleksandar
CAR,
Institut
Mihajlo
Pupin, Beograd
Institut Mihajlo Pupin, Beograd
3
3
3
SERBIA
4.4.DOSADAŠNJI
DOSADAŠNJIRAD
RAD
Šesnaesti
Šesnaesti simpozijum
simpozijum ”Upravljanje
”Upravljanje i i telekomunikacije
telekomunikacije uu
elektroenergetskom
elektroenergetskom sistemu”
sistemu” jeje tradicionalni
tradicionalni skup
skup stručnjaka
stručnjaka
Srbije
i
stručnjaka
Republike
Srpske
(ranije
Srbije i stručnjaka Republike Srpske (ranije i i ostalih
ostalih
jugoslovenskih
jugoslovenskih republika)
republika) iziz oblasti
oblasti kojima
kojima sese bave
bave studijski
studijski
komiteti
komitetiC2
C2i i D2
D2 (ranije
(ranije39
39i i35)
35)CIGRE
CIGRESrbija.
Srbija.
Do
Dosada
sadajejeodržano
održanopetnaest
petnaestskupova.
skupova.Broj
Brojučesnika,
učesnika,referata
referatai i
autora,
autora, kako
kako sese vidi
vidi iziz priložene
priložene tabela,
tabela, susu potvrda
potvrda
kontinuiranog,
kontinuiranog, velikog
velikog interesa
interesa elektroprivrede,
elektroprivrede, industrije,
industrije,
projektantskih
projektantskih i i razvojnih
razvojnih organizacija
organizacija zaza problematiku
problematiku
upravljanja
upravljanja i i telekomunikacija
telekomunikacija uu elektroenergetskom
elektroenergetskom sistemu.
sistemu.
Ovaj
Ovajinteres
interesproističe
proističeizizznačaja
značajai iaktuelnosti
aktuelnostiproblematike,
problematike,ali
alii i
iziz usmerenosti
usmerenosti Simpozijuma
Simpozijuma na
na realna
realna pitanja
pitanja i i probleme
probleme
organizacija
organizacijaelektroenergetskog
elektroenergetskogsektora.
sektora.
Redovno
Redovno prisustvo
prisustvo vodećih
vodećih stručnjaka
stručnjaka obezbedilo
obezbedilo jeje zapaženi
zapaženi
kvalitet
kvalitet i i primenu
primenu rezultata
rezultata simpozijuma
simpozijuma uu gotovo
gotovo svim
svim
razvojnim
razvojnim i i implementacionim
implementacionim projektima.
projektima. Rezultati
Rezultati održanih
održanih
simpozijuma
simpozijumaspadaju
spadajusvakako
svakakouuključne
ključnemotive
motivezazanastavljanje
nastavljanje
tradicije
tradicijenjihovog
njihovogodržavanja.
održavanja.
UU 2010.
2010. godini
godini umesto
umesto Simpozijuma
Simpozijuma organizovani
organizovani susu
Kolokvijumi
KolokvijumiSTK
STKD2
D2i iC2.
C2.
PODACI
PODACIOODOSADAŠNJIM
DOSADAŠNJIMSIMPOZIJUMIMA
SIMPOZIJUMIMA
Simpozijum
Simpozijum
godina
godina
II
IIII
III
III
IV
IV
VV
VI
VI
VII
VII
VIII
VIII
IX
IX
XX
XI
XI
XII
XII
XIII
XIII
XIV
XIV
Kolokvijumi
Kolokvijumi
D2
D2i iC2
C2
XV
XV
1975
1975
1978
1978
1980
1980
1982
1982
1984
1984
1986
1986
1988
1988
1990
1990
1998
1998
2000
2000
2002
2002
2004
2004
2006
2006
2008
2008
2010
2010
2012
2012
broj
broj
broj
broj
učesnika
učesnika radova
radova
250
27
250
27
300
36
300
36
300
48
300
48
330
48
330
48
450
53
450
53
450
76
450
76
490
67
490
67
400
73
400
73
220
37
220
37
219
56
219
56
250
50
250
50
260
51
260
51
300
56
300
56
150
25
150
25
80
21
80
21
80
80
44
4
25
25
broj
broj
autora
autora
39
39
67
67
113
113
117
117
130
130
174
174
159
159
150
150
74
74
121
121
103
103
107
107
100
100
70
70
48
48
70
70
16. SIMPOZIJUM
16. SIMPOZIJUM
5. NAČIN RADA
5. NAČIN RADA
Razmatranje tema Simpozijuma biće organizovano po sledećim
Razmatranje
tema Simpozijuma biće organizovano po sledećim
tematskim
grupama:
tematskim grupama:
Grupa C2: Upravljanje i eksploatacija EES
Grupa C2: Upravljanje i eksploatacija EES
1. Stanje izgrađenosti tehničkog sistema upravljanja
1. prenosnom
Stanje izgrađenosti
tehničkog
sistemau upravljanja
mrežom Srbije.
Iskustva
korišćenju i
prenosnompostojećih
mrežom Srbije.
Iskustva
u korišćenju i
održavanju
sistema
upravljanja.
održavanju
postojećih EES
sistema
upravljanja.
2. Promene
u upravljanju
koje
donose novi Mrežni
2. kodovi.
Promene u upravljanju EES koje donose novi Mrežni
kodovi.
3. Balansiranje,
rezerve i način njihove verifikacije.
3. Regionalne
Balansiranje,
rezerve i način njihove verifikacije.
aktivnosti.
Regionalne
aktivnosti.
4. Dogradnje
i rekonstrukcije
u mreži sa ciljem povećanja
4. operativne
Dogradnjeupravljivosti
i rekonstrukcije
u mreži sa ciljem povećanja
sistema.
operativne upravljivosti sistema.
Grupa D2: Informacioni sistemi i telekomunikacije
Grupa D2: Informacioni sistemi i telekomunikacije
1. Zahtevi za performanse, projektovanje sistema daljinskog
1.upravljanja,
Zahtevi zaprimeri
performanse,
projektovanje
sistema
daljinskogdo
izgrađenih
sistema počev
od planiranja
upravljanja,
primeri izgrađenih
sistema
počev od planiranja
do i
procedura
prijemnih
ispitivanja.
Komunikacioni
protokoli
procedura prijemnih
i
modeliranje
servisa i ispitivanja.
podataka. Komunikacioni
Karakteristike protokoli
uređaja sa
modeliranje
servisa i organizacije
podataka. Karakteristike
uređaja sa
stanovišta
održavanja
održavanja (instrumenti,
stanovišta održavanja
organizacijedijagnostika,
održavanja (instrumenti,
procedure,
statistika, i daljinska
upravljanje
procedure, istatistika,
daljinska pouzdanosti
dijagnostika, rada
upravljanje
održavanjem
sl.). Obezbeđenje
sistema
održavanjem
i sl.). Obezbeđenje
pouzdanosti
rada sistema
daljinskog
upravljanja.
Prenos signala
daljinske zaštite.
daljinskog upravljanja.
Prenos signala
daljinske zaštite.
2. Integracija
funkcija lokalnog
i daljinskog
upravljanja u
2.sistemima
Integracija zafunkcija
lokalnog i prenosnih
daljinskog iupravljanja
u
automatizaciju
proizvodnih
sistemima i za
automatizaciju
prenosnihna istandardu
proizvodnih
postrojenja
primena
opreme bazirane
IEC
postrojenja i primena opreme bazirane na standardu IEC
61850.
61850.grid“ sistemi u svetlu IT i telekomunikacija.
3. „Smart
„Smart grid“
u svetlu IT mini
i telekomunikacija.
4. 3.Sistemi
za sistemi
automatizaciju
elektrana i njihovo
4.uključivanje
Sistemi zau postojeće
automatizaciju
mini centre,
elektrana
i njihovo
dispečerske
problemi
vezani
u postojeće dispečerske centre, problemi vezani
zauključivanje
zaštitu mreže.
za zaštitu
mreže.SCADA/EMS/DMS sistema, virtualizacija
5. Pravci
razvoja
5.servera,
Pravci cloud
razvoja
SCADA/EMS/DMS sistema, virtualizacija
computing.
servera,
cloud computing.
6. Sprega
SCADA
i MMS/OMS/AMS sistema - SCADA kao
6.izvor
Spregapodataka
SCADA i zaMMS/OMS/AMS
sistema - SCADA
kao
sisteme upravljanja
održavanjem
izvor podataka
za sisteme
upravljanja
(Maintenance
Management
System
- MMS),održavanjem
upravljanja
(Maintenance
Management
System -System
MMS), –upravljanja
kvarovima
(Outage
Management
OMS) i
kvarovimaopremom
(Outage(Asset
Management
System
– OMS) i
upravljanja
Management
System–AMS).
upravljanja
opremomu (Asset
Management
System–AMS).
7. Novi
IT aspekti
centrima
upravljanja
u okruženju
7.deregulisane
Novi IT iaspekti
u centrima elektroprivrede.
upravljanja u okruženju
tržišno orijentisane
deregulisane
i tržišno
orijentisane
elektroprivrede.
8. Sprega
tehničkog
i poslovnog
informacionog
sistema .
8. Sprega tehničkog i poslovnog informacionog sistema .
5
5
5
SERBIA
9. Obezbeđenje sigurnosti informacija i prava pristupa
informacijama (referentni modeli, sigurnost informacija i
komunikacija, standardi i dr.). Politika i arhitektura sistema
zaštrite TK mreže, opreme i informacija.
10. Iskustva u izgradnji i eksploataciji TK mreže prenosa
elektroprivrede na magistralnoj, regionalnoj i lokalnoj ravni.
11. Izgradnja funkcionalnih mreža elektroprivrede baziranih na
primeni IP tehnologije. Iskustva u integraciji funkcionalnih
mreža i migraciji ka multiservisnoj IP/MPLS mreži
elektroprivrede kao i obezbeđivanje nivoa kvaliteta QoS za
različite kritične i administrativne (poslovne) servise.
12. Nadgledanje i upravljanje telekomunikacionim sistemom.
13. Razvoj i iskustva u sistemima za prenos signala telezaštite
elektroenergetskih vodova visokog napona.
14. Ulazak elektroprivrednih kompanija na deregulisano
telekomunikaciono tržište.
15. „Disaster Recovery“ sistemi.
Diskusija
Diskusiju u okviru problematike referata i aktuelnih pitanja
usmeravaće Stručni izvestioci.
Svaki učesnik u diskusiji dužan je da pre početka diskusije preda
predsedavajućem popunjenu PRIJAVU ZA DISKUSIJU sa
naznakom referata i teme o kojoj želi da diskutuje.
Smernice
Smernice u pogledu daljeg unapređenja i uvođenja u praksu
savremenih metoda, tehnologija i tehničkih rešenja u domenu
upravljanja i telekomunikacija u elektroenergetskom sistemu,
bazirane na referatima i diskusiji, biće pripremljene i
publikovane u Izveštaju o radu Simpozijuma.
Tehnička sredstva
Za potrebe izlaganja refereta i diskusije biće obezbeđena sledeća
tehnička sredstva:
- PC
- video projektor
Najmanje 1 sat pre početka zasedanja grupe potrebno je
obavestiti organizatora o potrebnim tehničkim sredstvima.
Poslovne prezentacije u Biznis klubu
Sponzori, pored izložbenih štandova, održaće i poslovne
prezentacije u Biznis klubu.
Raspored prezentacija u Biznis klubu biće objavljen na početku
Simpozijuma.
66
16. SIMPOZIJUM
16. SIMPOZIJUM
6. SPISAK RADOVA
6. SPISAK RADOVA
Grupa C2: Upravljanje i eksploatacija EES
Grupa C2: Upravljanje i eksploatacija EES
R C2 00 – Izveštaj Stručnog izvestioca
R C2 00
– Izveštaj
Stručnog izvestioca
Nikola
Obradović
i Recenzenti
radova
i Recenzenti
radovasistemom u havarijskom
RNikola
C2 01Obradović
– Upravljanje
prenosnim
R C2 01
– Upravljanje
prenosnim
sistemom
u havarijskom
režimu
rada
prouzrokovanom
velikim
poplavama
režimu
rada prouzrokovanom
velikim
poplavama
Duško
Aničić,
Vladimir Ilić, Branko
Šumonja,
Ilija Cvijetić
Vladimirnovog
Ilić, Branko
Ilija Cvijetić
RDuško
C2 02Aničić,
– Arhitektura
View4Šumonja,
SCADA/EMS
sistema
R C2Čukalevski,
02 – Arhitektura
View4
SCADA/EMS
sistema
Ninel
Goran novog
Jakupović,
Aleksandar
Mihajlov,
NinelTurudija,
Čukalevski,
Goran
Jakupović, Aleksandar Mihajlov,
Nada
Slađan
Janićijević
Slađan Janićijević
RNada
C2 Turudija,
03 – VIEW4
AGC i SMM podsistem, funkcije i
R C2 03 – VIEW4 AGC i SMM podsistem, funkcije i
organizacija
organizacija
Goran
Jakupović, Nikola Obradović, Elena Veljković Grbić,
Goran Jakupović,
Nikola
Obradović,
Elena Veljković Grbić,
Jadranka
Dragutinović,
Radomir
Stamatović
Stamatović
RJadranka
C2 04 –Dragutinović,
Korišćenje Radomir
algoritma
dekompozicije vremenskih
R C2za04kratkoročnu
– Korišćenjeprognozu
algoritmapotrošnje
dekompozicije
serija
EES vremenskih
serija zaKrstonijević,
kratkoročnuNinel
prognozu
potrošnje
EESJakupović
Sovjetka
Čukalevski,
Goran
Jakupović
RSovjetka
C2 05 –Krstonijević,
Korišćenje Ninel
EAS Čukalevski,
(ENTSO-E Goran
Awareness
System) u
R C2 05 – Korišćenje
EASTSO-ova
(ENTSO-E
Awareness
System) u
međusobnom
informisanju
o stanju
sistema
međusobnom
informisanju
TSO-ova
o stanju
Dragan
Rakić, Slađan
Janićijević,
Vladimir
Ilić sistema
Slađan Janićijević,
Vladimir
Iliću EES Srbije
RDragan
C2 06 Rakić,
– Implementacija
WAMS
uređaja
R C2 06 Milić,
– Implementacija
WAMS
u EES
Srbije
Vladimir
Srđan Subotić,
Ismaruređaja
Sinanović,
Duško
Aničić,
Vladimir
Milić, Srđan
Stanko
Janković,
Miloš Subotić,
Rakić Ismar Sinanović, Duško Aničić,
Miloš
Rakić5 ENTSO-E RGCE Operativnog
RStanko
C2 07Janković,
– Izmena
Pravila
R C2 07 – Izmena Pravila 5 ENTSO-E RGCE Operativnog
priručnika
priručnika
Vladimir
Ilić, Srđan Subotić, Branko Šumonja
Srđannačini
Subotić,
Branko Šumonja
RVladimir
C2 08 – Ilić,
Mogući
reorganizacije
SMM bloka
R C2Subotić,
08 – Mogući
načini
reorganizacije
SMM bloka
Srđan
Nikola
Obradović,
Dejan Stojčevski
Subotić,
Nikola
Obradović, Dejan
Stojčevski
RSrđan
C2 09
– Uticaj
koordinisanog
režima
rada kotlovskog i
R C2 09 – postrojenja
Uticaj koordinisanog
režima rada ukotlovskog
i
turbinskog
na rad termo-bloka
primarnoj
turbinskog
postrojenja na rad termo-bloka u primarnoj
regulaciji
učestanosti
regulaciji učestanosti
Aleksandar
Latinović, Dane Džepčeski, Nebojša Radmilović,
Aleksandar
Latinović, Dane Džepčeski, Nebojša Radmilović,
Vesna
Petkovski
RVesna
C2 Petkovski
10 - Specifična realizacija algoritma primarne
R C2 10učestanosti
- Specifična
realizacija
algoritma primarne
regulacije
na bloku
B1 termoelektrane
Nikola
regulacije
učestanosti na bloku B1 termoelektrane Nikola
Tesla
u Obrenovcu
TeslaTatomirović,
u Obrenovcu
Petar
Predrag Vasić, Aleksandar Latinović
Vasić,
Aleksandar
Latinović
RPetar
C2 Tatomirović,
11 - Novi Predrag
digitalni
turbinski
regulator
u sistemu
R C2 11 -HE
Novi
digitalni
turbinski regulator u sistemu
upravljanja
Đerdap
2
upravljanja
HE Đerdap
2
Zoran
Stanojević,
Dejan Cojkić,
Slobodan Bogdanović
Zoran Stanojević, Dejan Cojkić, Slobodan Bogdanović
7
7
7
SERBIA
R C2 12 – Postupak za ocenu kvaliteta električne energije
kod vetrogeneratora vezanih na elektroenergetski sistem
Stanko Janković, Vladimir Đikić, Lidija Korunović, Predrag
Stefanov, Željko Đurišić, Branka Kostić
R C2 13 - Evaluacija za dodatnu instalisanu snagu za
akumulacione hidroelektrane u novo tržišno okruženje
Goce Božinovski, Atanas Iliev
R
C2
14
Forenzičke
jednačine
povezanih
elektroenergetskih sistema
Milovan Novićević
R C2 15 - Određivanje globalnog faktora samoregulacije
sistema i regulacione konstante mrežnog regulatora
Nikola Obradović, Duško Tubić
Grupa D2: Informacioni sistemi i telekomunikacije
Telekomunikacije
R D2 00 – Izveštaj Stručnih izvestilaca
Ljiljana Čapalija, Aleksandar Car
R D2 01 – Dodatna uloga komunikacionih optičkih kablova
u zaštiti infrastrukturne imovine – primena za
elektroprivredu i železnicu
Radojica Graovac, Maja Stefanović Glušac, Dragomir Marković
R D2 02 – Iskustva u implementaciji uređaja za snimanje
razgovora operativnog telefonskog saobraćaja (registrofona)
u elektroenergetskim objektima JP EMS-a
Bojan Banjac, Dušan Maksić
R D2 03 – Rešenja za pružni telefonski sistem primenom
savremenih sistema komutacije realizovanih u IP tehnici
Maja Stefanović Glušac, Radojica Graovac, Jasmina Mandić
Lukić,Radoslav Korlat, Danijela Štajcar
R D2 04 – Iskustva u ispitivanju mernih transformatora u
realnim uslovima primenom akustičke metode za
dijagnostiku parcijalnih pražnjenja
Iva Salom, Vladimir Čelebić, Jovanka Gajica, Vladislav Sekulić,
Nenad Kartalović, Dragan Teslić, Dejan Ilić
R D2 05 – Načini primene i testiranje teleprotection uređaja
na gradilištu – primer iz elektroprivrede zemalja bliskog
istoka - Radojica Graovac, Dragomir Marković
R D2 06 – Pregled metoda i realizovanih sistema za
dinamičko određivanje dozvoljenog strujnog opterećenja
dalekovoda
Jovanka Gajica, Milenko Kabović, Vladislav Sekulić, Ninel
Čukalevski
8
8
16. SIMPOZIJUM
R D2 07 – Jedno rešenje sistema za određivanje dozvoljenog
R D2 07opterećenja
– Jedno rešenje
sistema za određivanje dozvoljenog
strujnog
dalekovoda
strujnog
opterećenja
dalekovoda
Željko
Stojković,
Milenko
Kabović, Ninel Čukalevski, Goran
Željko Vladimir
Stojković,Čelebić,
Milenko
Kabović,Sekulić,
Ninel Jovanka
Čukalevski,
Goran
Dimić,
Vladislav
Gajica
Dimić, Vladimir Čelebić, Vladislav Sekulić, Jovanka Gajica
Informacioni sistemi
Informacioni sistemi
R D2 08 – Revizija standarda ISO 27001: 2013 za bezbednost
R D2 08 – Revizija standarda ISO 27001: 2013 za bezbednost
informacija
informacija
Radoslav
Raković – RAD PO POZIVU
– RAD PO
POZIVUbaza podataka u novi
RRadoslav
D2 09 Raković
– Konverzija
postojećih
R D2 09 – Konverzija
postojećih baza podataka u novi
SCADA/EMS
sistem
SCADA/EMS
Elena
Veljkovićsistem
Grbić, Goran Jakupović, Miloš Stojić, Jelena
Elena Veljković
Grbić,
Goran Jakupović, Miloš Stojić, Jelena
Veselinović,
Mirela
Đurđević
Mirela Đurđević
RVeselinović,
D2 10 – Korisnički
interfejs mrežnih aplikacija View4
R D2 10 – Korisnički
SCADA/EMS
sistema interfejs mrežnih aplikacija View4
SCADA/EMS
sistema
Goran
Stefanović,
Miloš Stojić, Goran Jakupović, Jadranka
Goran Stefanović,
Miloš Cvetković,
Stojić, Goran
Jakupović,
Jadranka
Dragutinović,
Aleksandar
Ivana
Kršljenković,
Petar
Dragutinović,
Aleksandar Cvetković, Ivana Kršenković, Petar
Bojić,
Igor Bundalo
Bundalo
RBojić,
D2 11Igor
– Virtuelizacija
platforme SCADA/EMS sistema
R D2 11Nikolić,
– Virtuelizacija
platforme
SCADA/EMS
sistemaSlađan
Mladen
Aleksandar
Mihajlov,
Zoran Rudić,
Mladen Nikolić,
Janićijević,
SuzanaAleksandar
MladenovićMihajlov, Zoran Rudić, Slađan
Mladenović
RJanićijević,
D2 12 –Suzana
Uloga
dijagnostičkog centra u upravljanju
R D2 12 – kvarovima
Uloga dijagnostičkog
održavanjem,
i opremom centra u upravljanju
održavanjem,
kvarovima
i opremom
Saša
Milić, Denis
Ilić
Ilić
RSaša
D2Milić,
13 Denis
– Korišćenje
mašinskog učenja i veštačke
R D2 13 u–predviđanju
Korišćenje dozvoljenog
mašinskog strujnog
učenja iopterećenja
veštačke
inteligencije
inteligencije u predviđanju dozvoljenog strujnog opterećenja
dalekovoda
dalekovoda
Anka
Kabović, Milenko Kabović
Kabović,
Milenko
Kabović
RAnka
D2 14
– Analiza
metoda
za procenu bezbednosnog rizika
R D2 14sistema
– Analiza metoda za procenu bezbednosnog rizika
SCADA
SCADA
sistemaPetrović, Mirjana Stojanović
Jasna
Marković
Jasna Marković Petrović, Mirjana Stojanović
9
9
9
Pauze: od 10:45-11:00 h
10
Utorak
28.10.2014.
Ponedeljak
27.10.2014.
Nedelja
26.10.2014.
Dan
17:00-19:00 h
14:30-16:30 h
12:00-13:00h
09:00-13:00 h
Od 20:00 h
15:00-19:00 h
09:00-13:00 h
C2
IZLET
Upravljanje i eksploatacija EES
Zajednička večera
Informacioni sistemi i telekomunikacije
KOKTEL
20:00-21:00 h
REGISTRACIJA UČESNIKA
Kongresna sala
SVEČANO OTVARANJE
D2
Grupa
18:00-20:00 h
Od 15:00 h
Vreme
RASPORED RADA 16. SIMPOZIJUMA – Kladovo, 26-29. oktobar 2014.
Poslovne prezentacije
Poslovna prezentacija
Poslovne prezentacije
Biznis klub
SERBIA
16. SIMPOZIJUM
16. SIMPOZIJUM
7. INFORMACIJE
7. INFORMACIJE
7.1 Prijava učešća
7.1 Prijava učešća
Učešće na 16. simpozijumu stiče se podnošenjem prijave i
Učešće na
16. simpozijumu
se podnošenjem
i
uplatom
kotizacije.
Obrazac stiče
Prijava
učešća sa prijave
potpunim
uplatom kotizacije.
Prijava učešća sa potpunim
informacijama
sastavniObrazac
je deo Programa.
informacijama sastavni je deo Programa.
7.1.1 KOTIZACIJA obezbeđuje učesniku:
7.1.1a)
KOTIZACIJA
obezbeđuje
Kompletan materijal
za učesniku:
Simpozijum:
a) - Kompletan
materijal
za Simpozijum:
Zbornik radova
u elektronskom
obliku na CD-u
Zbornikmaterijal,
radova u elektronskom obliku na CD-u
- -Prateći
- Pratećiu materijal,
b) Učešće
radu Simpozijuma,
Učešćeuudruštvenom
radu Simpozijuma,
c)b) Učešće
programu Simpozijuma:
c) -Učešće
Koktelu društvenom programu Simpozijuma:
Koktel
- -Zajednička
večera.
- Zajednička večera.
7.1.2 Iznosi kotizacije za sve učesnike:
7.1.2 Iznosi kotizacije za sve učesnike:
11.000,00 dinara
za dinarske uplate
11.000,00
dinara
za dinarske
96,00
€
za uplateuplate
u€
96,00 €
za uplate u €
PDV je uračunat u iznos kotizacije.
PDV je uračunat u iznos kotizacije.
7.2 Rezervacija smeštaja
7.2 Rezervacija smeštaja
Smeštajni kapaciteti za sve učesnike Simpozijuma obezbeđeni su
za sve
učesnike www.hoteldjerdap.com
Simpozijuma obezbeđeni su .
u Smeštajni
hotelu kapaciteti
ĐERDAP,
Kladovo
.
u hotelu se
ĐERDAP,
www.hoteldjerdap.com
Rezervacija
vrši preko Kladovo
Službe prodaje:
Rezervacija
se vrši preko
prodaje:
tel/fax:
019/801-392,
tel:Službe
019/801-010
; 019/801-090,
tel/fax:[email protected]
019/801-392, tel: 019/801-010 ; 019/801-090,
e-mail:
e-mail: [email protected]
Plaćanje se vrši na tekući račun AD “Đerdap Turist” avansno pre
Plaćanjekorišćenja
se vrši na usluga,
tekući račun
AD “Đerdap
Turist” avansno pre
početka
na osnovu
profakture.
početka korišćenja
usluga,
na osnovu
Obrazac
Rezervacija
smeštaja
sa profakture.
potpunim informacijama
Obrazacje deo
Rezervacija
sastavni
Programa.smeštaja sa potpunim informacijama
sastavni je deo Programa.
7.3 Organizacija poslovnih prezentacije u BIZNIS KLUBU
7.3 Organizacija poslovnih prezentacije u BIZNIS KLUBU
Imajući u vidu ograničene vremenske i prostorne mogućnosti,
Imajući
u vidu ograničene
vremenske
i prostorne
mogućnosti,
biće
organizaciono
planirane
i tehnički
podržane
samo one
biće organizaciono
planirane
podržanedogovore
samo onesa
poslovne
prezentacije
koje sei tehnički
blagovremeno
poslovne prezentacije
se blagovremeno
dogovore sa
organizatorom,
a u skladukoje
sa Programom
marketinga.
organizatorom, a u skladu sa Programom marketinga.
11
11
11
SERBIA
12
12
16. SIMPOZIJUM
7. INFORMACIJE
16. SIMPOZIJUM
7.1 Prijava učešća
SERBIA
Učešće na 16. simpozijumu stiče se podnošenjem prijave i
uplatom kotizacije. Obrazac Prijava učešća sa potpunim
informacijama sastavni je 16.
deo simpozijum
Programa.
Upravljanje i telekomunikacije u EES
Hotel
Đerdap
7.1.1 KOTIZACIJAKladovo,
obezbeđuje
učesniku:
oktobar
2014.
a) Kompletan 26-29.
materijal
za Simpozijum:
- Zbornik radova u elektronskom obliku na CD-u
- Prateći materijal,
b) Učešće u radu
Simpozijuma,
PRIJAVA
UČEŠĆA
c) Učešće u društvenom programu Simpozijuma:
- Koktel
Ime i prezime:
...................................................
- Zajednička večera.
Firma:................................................................
7.1.2
Iznosi kotizacije za sve učesnike:
PIB:......................................................................
11.000,00
dinara
za dinarske uplate
96,00 €
za uplate u €
Ulica i broj: .......................................................
PDV je uračunat u iznos kotizacije.
Grad: .................................................................
7.2
Rezervacija
smeštaja
Telefon:
...................
Fax: ..................................
Smeštajni kapaciteti za sve učesnike Simpozijuma obezbeđeni su
u E-mail:
hotelu..............................................................
ĐERDAP, Kladovo www.hoteldjerdap.com
.
Rezervacija se vrši preko Službe prodaje:
tel/fax: 019/801-392, tel: 019/801-010 ; 019/801-090,
Uplaćujem
kotizaciju:
e-mail:
[email protected]
Plaćanje
se vrši
na tekući
AD uplate
“Đerdap Turist” avansno pre
11.000,00
dinara
zaračun
dinarske
početka
osnovu
96,00 €korišćenja usluga,zanauplate
u €profakture.
Obrazac Rezervacija smeštaja sa potpunim informacijama
sastavni je deo Programa.
PDV je uračunat u iznos kotizacije.
7.3 Organizacija poslovnih prezentacije u BIZNIS KLUBU
UPLATA KOTIZACIJE JE USLOV ZA UČEŠĆE NA
SIMPOZIJUMU
Imajući u vidu ograničene
vremenske i prostorne mogućnosti,
biće organizaciono planirane i tehnički podržane samo one
poslovne prezentacije koje se blagovremeno dogovore sa
organizatorom,
u skladu
sa Programom
marketinga.
Dinarske auplate
izvršiti
na račun CIGRE
Srbija br:
205-204145-14
(KOMERCIJALNA BANKA
AD BEOGRAD)
11
13
13
SERBIA
Devizne uplate u € iz inostranstva treba usmeravati prema
sledećim instrukcijama:
Intermediary Bank / Correspondent Bank
SWIFT – BIC: DEUTDEFF
Name: DEUTSCHE BANK AG
City, Country: FRANKFURT AM MAIN, GERMANY
Account with institution / Beneficiary's Bank
SWIFT – BIC: KOBBRSBG
Name: KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
Street: Svetog Save 14
City, Country: 11000 Belgrade, Republic of Serbia
Beneficiary
IBAN/ Account Number: RS35205007080003938807
Company name: UDRUŽENJE CIGRE SRBIJA
Street: BALKANSKA 13
City, Country: Beograd (Stari Grad), REPUBLIC OF SERBIA
14
14
16. SIMPOZIJUM
16. SIMPOZIJUM
7. INFORMACIJE
7.1 Prijava učešća
SERBIA
Učešće na 16. simpozijumu stiče se podnošenjem prijave i
uplatom kotizacije. Obrazac Prijava učešća sa potpunim
16.deo
simpozijum
informacijama sastavni je
Programa.
Upravljanje i telekomunikacije u EES
Kladovo,
Hotel
Đerdap,
7.1.1 KOTIZACIJA
obezbeđuje
učesniku:
oktobar
2014.
a) Kompletan 26-29.
materijal
za Simpozijum:
- Zbornik radova u elektronskom obliku na CD-u
- Prateći materijal,
b) Učešće u radu Simpozijuma,
c) Učešće u društvenom programu Simpozijuma:
- Koktel
REZERVACIJA SMEŠTAJA
- Zajednička večera.
7.1.2 Iznosi kotizacije za sve učesnike:
Ime i prezime:
11.000,00
dinara ...................................................
za dinarske uplate
96,00 €
za uplate u €
Firma:................................................................
PDV je uračunat u iznos kotizacije.
PIB:......................................................................
7.2
Rezervacija
smeštaja
Ulica
i broj: .......................................................
Smeštajni kapaciteti za sve učesnike Simpozijuma obezbeđeni su
.................................................................
u Grad:
hotelu
ĐERDAP, Kladovo www.hoteldjerdap.com
.
Rezervacija se vrši preko Službe prodaje:
Država:
..............................................................
tel/fax:
019/801-392,
tel: 019/801-010 ; 019/801-090,
e-mail: [email protected]
Telefon: ................... Fax: ..................................
Plaćanje se vrši na tekući račun AD “Đerdap Turist” avansno pre
početka
usluga, na osnovu profakture.
E-mail:korišćenja
..............................................................
Obrazac Rezervacija smeštaja sa potpunim informacijama
sastavni
je deodaPrograma.
Sobu želim
delim sa:
7.3 Organizacija poslovnih prezentacije u BIZNIS KLUBU
Imajući u vidu ograničene vremenske i prostorne mogućnosti,
U hotel
stižem danaplanirane i tehnički
u
sati
biće
organizaciono
podržane
samo one
dana koje se blagovremeno
u
sati dogovore sa
poslovneodlazim
prezentacije
organizatorom, a u skladu sa Programom marketinga.
11
15
15
SERBIA
Molim
da mi
sledeće
usluge:
Molim
da rezervišete
mi rezervišete
sledeće
usluge:
Molim
da
mi
rezervišete
sledeće
usluge:
Hotel
Đerdap
Hotel Đerdap
Hotel Đerdap
Usluga
pansiona
Usluga DINDIN Br.Br.
pansiona Uplata
Uplata
Usluga
DIN
Br. pansiona
Uplata
1/1 1/1
3.850,00
3.850,00
1/1
3.850,00
1/2 1/2
3.200,00
3.200,00
1/2
3.200,00
Ukupno:
Ukupno:
Ukupno:
DIN:
DIN:
DIN:
CeneCene
smeštaja
(Hotel
Đerdap)
su sudate
smeštaja
(Hotel
Đerdap)
datena nabazi
bazipunog
punog
Cenepansiona
smeštaja
(Hotel
Đerdap)
su
date
na
bazi
punog
pansiona
po danu/osobi.
po danu/osobi.
pansiona po danu/osobi.
Boravišna
taksa
i osiguranje
u iznosu
86,00
dindin
dnevno
popo
Boravišna
taksa
i osiguranje
u iznosu
86,00
dnevno
Boravišna
taksa
i
osiguranje
u
iznosu
86,00
din
dnevno
po
osobi
za
domaće
i
inostrane
učesnike
nisu
uračunati
osobi za domaće i inostrane učesnike nisu uračunatiu u
osobigornje
za
domaće
i inostrane
učesnike nisu uračunati u
gornje
cene
i plaćaju
se posebno.
cene
i plaćaju
se posebno.
gornje cene i plaćaju se posebno.
Popunjen
i potpisan
formular
dostaviti
na na
adresu:
Popunjen
i potpisan
formular
dostaviti
adresu:
Popunjen i potpisan formular dostaviti na adresu:
A.D.A.D.
»Đerdap
Turist«
Kladovo
»Đerdap
Turist«
Kladovo
A.D.19320
»Đerdap
Turist«
Kladovo
19320
Kladovo,
Dunavska
50 50
Kladovo, Dunavska
19320 Kladovo, Dunavska 50
PIBPIB
100694198
100694198
PIB Služba
100694198
Služba
prodaje:
prodaje:
Služba
prodaje:
Tel/fax:
019019
801-392
Tel/fax:
801-392
Tel/fax:
019
801-392
Tel:
019
801-010,
019/801-090
Tel: 019 801-010,
019/801-090
Tel:E-mail:
[email protected]
801-010,
019/801-090
E-mail:
[email protected]
E-mail: [email protected]
Plaćanje
se vrši
na na
tekući
račun
ADAD
»Đerdap
Turist«
Plaćanje
se vrši
tekući
račun
»Đerdap
Turist«
Plaćanje
se
vrši
na
tekući
račun
AD
»Đerdap
Turist«
br.
160-124761-19
(Intesa),
avansno
pre
početka
br. 160-124761-19 (Intesa), avansno pre početka
br. korišćenja
160-124761-19
avansno
pre početka
korišćenja
usluga,
na(Intesa),
osnovu
profakture.
usluga,
na osnovu
profakture.
korišćenja usluga, na osnovu profakture.
Učesnicima
Simpozijuma
Učesnicima
Simpozijumakojikojinisunisuizvršili
izvršilirezervaciju
rezervaciju
Učesnicima
Simpozijuma
koji
nisu
izvršili
smeštaja
unapred,
Hotel
će
obezbediti
smeštaj
smeštaja unapred, Hotel će obezbeditirezervaciju
smeštaj u u
smeštaja
unapred,
Hotel
ćeu tom
smeštaj u
kapacitetima
kojima
raspolaže
trenutku.
kapacitetima
kojima
raspolaže
uobezbediti
tom
trenutku.
kapacitetima kojima raspolaže u tom trenutku.
Datum:
Datum:
Datum:
M.P.
M.P.
M.P.
16 16
16
16
Potpis
Potpis
Potpis
16. SIMPOZIJUM
Organizaciju Simpozijuma pomogli su
POKROVITELJI
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ
17
17
SERBIA
VELIKI SPONZORI
18
18
16. SIMPOZIJUM
SPONZORI
19
19
SERBIA
16. SIMPOZIJUM
SPONZORI
20
19
16. SIMPOZIJUM
SPONZORI
19
21
SERBIA
22
16. SIMPOZIJUM
Crony d.o.o.
Proizvodnja, trgovina, inženjering i usluge
Surčinski put 1M, 11077 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 260 77 66, Fax: +381 11 260 77 60,
www.crony.rs, [email protected]
CRONY - istorijat
Počev od osnivanja, 1991 godine, 23 godine postojanja uz
permanentan rast obima poslovanja i kontinuirano praćenje
najsavremenijih tehničko tehnoloških rešenja proizvoda iz
zastupničkog programa i njihovo uvođenje na tržište Srbije, Crne
Gore i Bosne i Hercegovine.
CRONY – delatnost
Zastupanje najznačajnijih svetskih proizvođača opreme i proizvoda
iz oblasti poslovne orijentacije firme, prodaja njihovih proizvoda ili
asembliranje proizvoda po zahtevu tržišta, pretprodajna podrška
(promocije, konsalting) i postprodajna podrška (servis, obuke,
montaža) za proizvode iz svoje oblasti.
CRONY – oblasti rada
Proizvodi, aktivna i pasivna oprema za:
 telekomunikacione mreže (fiberoptičke mreže, mreže mobilnih
radio komunikacija, kablovske distributivne mreže)
 ergetske mreže (specijalni provodnici, OPGW i prateći montažni
materijal)
 održavanje upravljanje i nadzor tih mreža i drugih sličnih
sistema (sistemi za nadzor, merna oprema i specijalni alati);
 specijalna bezbednosna oprema i
 prateća oprema i pribor za navedene oblasti.
Sertifikati: ISO 9001, ISO 14001 I ISO 27000
21
23
SERBIA
24
16. SIMPOZIJUM
Crony d.o.o.
Proizvodnja, trgovina, inženjering i usluge
Surčinski put 1M, 11077 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 260 77 66, Fax: +381 11 260 77 60,
www.crony.rs, [email protected]
CRONY - istorijat
Počev od osnivanja, 1991 godine, 23 godine postojanja uz
permanentan rast obima poslovanja i kontinuirano praćenje
najsavremenijih tehničko tehnoloških rešenja proizvoda iz
zastupničkog programa i njihovo uvođenje na tržište Srbije, Crne
Gore i Bosne i Hercegovine.
CRONY – delatnost
Zastupanje najznačajnijih svetskih proizvođača opreme i proizvoda
iz oblasti poslovne orijentacije firme, prodaja njihovih proizvoda ili
asembliranje proizvoda po zahtevu tržišta, pretprodajna podrška
(promocije, konsalting) i postprodajna podrška (servis, obuke,
montaža) za proizvode iz svoje oblasti.
CRONY – oblasti rada
Proizvodi, aktivna i pasivna oprema za:
 telekomunikacione mreže (fiberoptičke mreže, mreže mobilnih
radio komunikacija, kablovske distributivne mreže)
 ergetske mreže (specijalni provodnici, OPGW i prateći montažni
materijal)
 održavanje upravljanje i nadzor tih mreža i drugih sličnih
sistema (sistemi za nadzor, merna oprema i specijalni alati);
 specijalna bezbednosna oprema i
 prateća oprema i pribor za navedene oblasti.
Sertifikati: ISO 9001, ISO 14001 I ISO 27000
21
25
SERBIA
26
16. SIMPOZIJUM
25
27
SERBIA
28
Download

16. simpozijum