UVOD
Poslednjih godina hemijske industrije u svetu su učinile znatne napore da osvoje nova sredstva za
gašenje, kao zamena halonima 1301, 1211, i 2402, jer postojeća sredstva to nisu mogla biti. Ovo je
neophodno, jer sa prestankom korišćenja halona, protivpožama zaštita je postala znatno manje
efikasna. U tom cilju su postignuti rezultati, osvojena su nova hemijska sredstva kao zamena halonima.
Najnovije sredstvo za gašenje požara osvojeno je u Rusiji pod nazivom "Aerosoli". Prema tehničkim
informacijama i demonstracijama gašenja, odmah se može zaključiti o velikoj sposobnosti gašenja
ovog sredstva. Pored toga, način metoda gašenja se razlikuje od načina gašenja svih, do sada poznatih
sredstava. Radi se o novom pristupu u gašenju požara, čime ovo sredstvo može doneti potpuno nove
metode protiv požara. Sredstvo, izbačeno energijom sagorevanja raketnog goriva, baca se na požar.
Aerosoli su se već dugi niz godina koristili u vojne svrhe, u zaštiti vojnih objekata i sredstava i u
kosmičkim programima. Skidanjem embarga sa vojnih dostignuća koja su došla kao rezultat
društvenih pramena u Rusiji, aerosoli su počeli da se proizvode. Otuda i činjenica da su oni odmah
dobili odgovarajuće ateste i patente, kako u Rusiji, tako i u zapadnim zemljama, jer su provereni u
praksi. Pored njihove velike efikasnosti oni imaju i druge prednosti u primeni u odnosu na ostala
sredstva za gašenje, o čemu će biti reci u narednom tekstu.
MEHANIZAM GAŠENJA
Novo sredstvo za gašenje je čvrsta materija koju treba, u cilju gašenja, upaliti. Energija izlazećih
gasova izbacuje fine, sitne materijalne čestice u izlazećem gasu. Ove čestice su mikroskopske veličine,
tako da je postignuta visoka disperzija. Ova disperzija se, po izlasku gasa, održava u vazduhu kao
zapreminska koncentracija prostorije. Pri usmeravanju mlaza izlazećeg gasa aerosola direktno na
požar, materijalne čestice sredstva za gašenje dolaze u neposredni kontakt sa plamenom.
Ogromne sposobnosti gašenja aerosola trenutno eliminiše plamen, a u roku od nekoliko sekundi i sam
izvor požara. U poređenju sa dosad najefikasnijim sredstvima za gašenje, kao što su haloni, aerosol
pokazuje nekoliko puta veću efikasnost gašenja.
Šema aerosol generatora
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Štapin
Kanali za hlađenje
Komore za sagorevanje
Aerosolni generator-gorivo
Kućišta
Električni upaljač
1
Mehanizam gašenja aerosolima je hemijski proces, kao što je to bio slučaj i sa halonima. Iz upoređenja
sa ostalim sredstvima za gašenje požara, sposobnost gašenja aerosola je frapantna. Ovo je bilo moguće
zbog hemijskog procesa gašenja koji može dati takve efekte. Ovi procesi pripadaju antikatalitičkim
efektima, u herniji nazvanim inhibicijom. Inhibirajuća sredstva koja su dodata čvrstom raketnom
gorivu su na bazi alkalnih metala. Pri gašenju požara alkalni metali se vezuju za aktivne radikale koji
učestvuju u procesu sagorevanja. Aktivni radikali su: hidroksil OH, vodonik H i kiseonik O. Ne
ulazeći u fizičko-hemijski proces gašenja, koji nije do kraja objašnjen jer za njega postoje više verzija,
možemo, samo navesti sledeće:
Slobodni alkalni metali se vezuju za vodonik, a zatim se ovo jedinjenje spaja se hidroksilnim
radikalom, OH. Na taj način se kida lančana reakcija procesa sagorevanja. Od aktivnih radikala
stvaraju se interni-flegmatični radikali.
Visoka disperzija aerosola u vazduhu prostorije omogućuje zapreminski efekat gašenja. Zapreminska
koncentracija se veoma dugo održava u prostoru (oko 2 sata), a nezaptivenost i otvori nemaju takav
uticaj kakav je kod CO2, halona, argona i inergena. Domet mlaza aerosola je duži od mlaza ostalih
gasovitih sredstava za gašenje. Mobilno gašenje požara u prostorijama, ili požara gde je otežan pristup
na kraće rastojanje, vrši se aerosol granatama, čime su vatrogasci dobili nove mogućnosti gašenja
požara.
Aerosol generatori (kako ih naziva proizvođač (se aktiviraju paljenjem raketnog goriva u njima. Ovo
paljenje se vrši električnim putem ili štapinom. Paljenje štapinom je moguće kada se dostigne
temperatura od 170°C. Prema načinu gašenja postoje dva načina aktiviranja, automatsko i ručno, i to:
• Automatsko-električnim impulsom-kontaktom i preko štapina
• Ručno-daljinski, električnim kontaktom preko prekidača i ručnom granatom. Aktiviranje ručne
granate je slično aktiviranju eksplozivne granate.
PRIMENA AEROSOLA U GAŠENJU POŽARA
Aerosoli gase požare klase A, B, C, kao i požare koji se javljaju na električnim instalacijama prema
JUS ISO 3941. Njihove fizičke karakteristike su sledeće:
•
Maksimalna sigurnost i efikasnost gašenja sa minimalnim količinama.
•
Spremnost za gašenje u roku od 5 godina, bez radova na održavanju.
•
Bezbednostza ljude i sredinu.
•
Odsustvo delovanja na ozonski omotač zemlje.
•
Temperaturno područje rada od -60°C do +60°C, pri vlažnosti od 100%.
•
Odsustvo korozije.
•
Rok trajanja eksploatacije do 10 godina.
•
Zadržavanje sposobnosti gašenja požara posle aktiviranja više od dva sata, što uklanja potrebu
dodatnih količina tokom gašenja, usled nezaptivenosti prostorije.
•
Jednostavnost konstrukcije i načina gašenja, jer uklanja instalacije stabilnih sistema: cevovoda,
mlaznica, armatura, boca, mehanizama itd. Tako na primer, boce sa gasovitim sredstvima su bile pod
stalnim pritiskom i do 160 bar. Ove instalacije su, pored velikih ulaganja, zahtevale stalno održavanje,
kako bi bile spremne za rad. Troškovi montaže su sasvim minimalni u odnosu na montaže stabilnih
sistema drugih sredstava, itd.
•
Prema prethodnom, ekonomičnost aerosolnih sistema je velika, u odnosu na druga sredstva, a
sigurnost veća. Tokom primene aerosola moći će se dobiti uvid u ekonomičnost, ali se već zna da je
ona ispod 1% vrednosti opreme koja se štiti. Kod velikih vrednosti, kao što su muzeji, skupe mašine i
si., ulaganja u aerosol sisteme su praktično zanemarljiva.
2
Pomoću aerosola se mogu gasiti požari u:
•
Proizvodnim prostorijama,
•
Transformatorskim i generatorskim prostorijama,
•
Razvodnim ormanima,
•
Kablovskim tunelima,
•
Mlinovima i silosima,
•
Garažama,
•
Skladištima,
•
Elektronskim i računskim centrima,
•
Prostorijama sa duplim podovima i spuštenim plafonima,
•
Poslovnim i stambenim objektima,
•
Bibliotekama i skladištima dragocenosti.
Sistemi za gašenje požara aerosolom primenjuju se za gašenje požara na elektroinstalacijama i
uređajima koji su pod naponom do 10 kVV.
Sistemi za gašenje požara aerosolom ne primenjuju se za gašenje požara koji nastaju sagorevanjem:
•
Vlaknastih, šipkastih, poroznih i drugih gorućih materijala, sklonih samozapaljenju, odnosno
tinjaju unutar sloja materije,
•
Hemijskih materija i njihovih smeša, polimernih i ostalih materija, sklonih tinjanju i
sagorevanju bez prisustva vazduha,
•
Hidrida metala,
•
Metalnih prahova.
Sistemi za gašenje požara aerosolom ne primenjuju se za gašenje požara u prostorijama zapremine
preko 5000 m3, visine preko 12 m i stepena nehermetičnosti većeg od 1,5%, kao ni u prostorima u
kojima se mogu naći ljudi a koji nemaju ugrađene uređaje koji od momenta dojave požara daju
alarmne signale i odlažu aktiviranje generatora toliko dugo da ljudi mogu bezbedno da napuste štićenu
prostoriju, ali ne duže od 30 sekundi.
Kako aerosoli gase sve klase požara, a imaju i sposobnost sprečavanja eksplozije, to oni mogu imati
najširu primenu u protivpožarnoj zaštiti.
Zaštita sa aerosolom može da bude dvojaka:
a)
Lokalna,
b)
Zaštita prostorije.
a)
Lokalna - objekt zaštita, kao što je to slučaj ugradnje aerosol generatora (MAG) na
automobilima, kamionima i autobusima. Lokalna zaštita malim aerosol generatorima se može
primeniti od televizora do transformatora, usmerenim mlazom. Objekat zaštita, sa automatskim ili
ručnim aktiviranjem, može se koristiti kod proizvodnih mašina, sa spoljne ili unutrašnje strane, kao što
je to bio slučaj ugradnje sprinklera kod tekstilne mašine ili kanala za odvođenje prašine, zatim kod
elektro-ormana, komandnih-upravljačkih ormana, telefonskih centara, itd. Posebno, aerosoli se mogu
ugraditi u kanale za kablove, kanale gde preti opasnost eksplozije i detonacije.
b)
Zaštita prostorije trodimenzionalnim efektom gašenja vrši se generatorima (MAGhp). Sve
prostorije koje se štite CO2 gasom, inergenom ili argonom, mogu da se štite aerosolnim generatorom.
Eksperimentima gašenja utvrđeno je da su potrebne količine aerosola daleko najmanje u odnosu na sva
sredstva za gašenje požara.
3
Tehnički podaci za aerosole MAG generatore
Ukupna Vreme
masa pražnj.
(sec)
(kg)
Prečnik Dužina
(mm) (mm)
Oznake
generat.
Količina
punjenja
(g)
MAG-1
60
0,4
2-3
75
80
MAG-2
100
0,5
4-6
75
95
MAG-3
200
0,7
4-6
75
145
MAG-4
1000
5,0
7-10
95
330
Ručna
granata
200
0,7
4-6
75
145
Zaštita prostorija se vrši generatorom MAGhp. Ovi generatori imaju dva ili više izlaza aerosol gasa,
tako da brzo postižu zapreminsku koncentraciju u prostoru gde se gasi požar.
Tehnički podaci za aerosolne MAGhp generatore
Oznake
generat.
MAGhp-3
KoličinUkupna
a
masa
punjenj (kg)
a (kg)
0,2
0,7
Vreme PrečnikDužina
pražnj. (mm) (mm)
(sec)
4-6
75
145 .
*MAGhp-4
1,0
3,5
'7-10
95
370
MAGhp-5
5,5
30,5
8-15
350
220
**MAGhp5R
MAGhp-7
5,5
25,0
8-15
480
100
6,5
32,0
8-15
440
170
**MAGhp7R
MAGhp-10
6,5
30,0
8-15
480
115
10,0
42,0
8-15
440
240
10,0
40,0
8-15
480
165
MAGhp10R
*Generatori sa dvostranim isticanjem
**Generatori sa radijalnim isticanjem
Projektovanje aerosol sistema vrši se u skladu sa pravilnikom o tehničkim zahtevima za sisteme za
gašenje požara pirotehničkim generisanim aerosolom.
Projektovanje sistema za gašenje požara aerosolom obuhvata:
a)
Određivanje ukupne mase punjenja, koja obezbeđuje efikasno prostrano gašenje požara,
b)
Izbor tipa i određivanje broja generatora,
c)
Određivanje algoritma aktiviranja generatora,
d)
Izbor uređaja za detekciju, dojavu i aktiviranje,
e)
Ugradnja sistema za gašenje požara aerosolom u štićenoj prostoriji,
f)
Zahtevi za eksploataciju instalacije sistema za gašenje požara aerosolom,
g)
Ispitivanje, održavanje, vršenje kontrolnih pregleda i mere bezbednosti za sisteme za gašenje
požara aerosolom.
4
a) Ukupna masa punjenja supstance koja sagorevanjem obrazuje aerosol, neophodna za gašenje
požara u prostoriji poznate zapremine i nehermetičnos-ti, određuje se formulom:
M=KxcxV
gdeje:
M - ukupna masa punjenja supstance koja sagorevanjem obrazuje aerosol - (kg)
K - koeficijent koji uzima u obzir: neravnomerno raspoređivanje aerosola po visini prostorije,
nehermetič-nost prostorije, specifičnosti gašenja i ostale karakteristike koje određuje proizvođač
aerosolnih generatora
K = Ki x K2 x K3 x K4,
U skladu sa ruskim propisom NPB 21-94, određujemo koeficijente na sledeći način:
K1 - koeficijent koji uzima u obzir neravnomernost raspoređivanja aerosola po visini prostorije K1 =
1,0
pri visini prostorije do 3,0 m, K1 = 1,1
pri visini prostorije od 3,0 do 6,0 m K1 = 1,25 pri
visini prostorije od 6,0 do 9,0 m, K1 = 1,4
pri visini prostorije od 9,0 do 12 m,
K2 - koeficijent koji uzima u obzir nehermetičnost prostorije, a određuje se po formuli:
K2=1 +U*xt1
gdeje:
U* - određuje se iz tabele br. 1, a predstavlja vred-nost relativnog intenziteta ispuštanja aerosola pri
datim vrednostima parametra nehermetičnosti i parametra rasporeda nehermetičnosti po visini
zaštićene prostorije - (S-1)
d - vreme likvidacije plamenog gorenja u zaštićenoj prostoriji (s)
ti = 5 s, određena eksperimentalnim putem.
K3 - koeficijent koji uzima u obzir osobenosti gašenja kablova u havarijskom režimu eksploatacije, a
usvaja se:
K3 = 1,5 - za kablovske objekte,
K3 = 1,0 - za druge zgrade.
K4 - koeficijent koji uzima u obzir osobenosti gašenja kablova pri njihovoj različitoj orijentaciji u
prostoru, a usvaja se:
K4 = 1, 15 - pri nagibu uzdužne ose kablovskog objekta prema horizontu pod uglom većim od 45°
(vertikalni, nagnuti kablovski kolektori, tuneli, prolazi i kablovski šahtovi),
K4 = 1,0 - u ostalim slučajevima.
c - koncentracija aerosola po jedinici zapremine, koja prekida proces sagorevanja i čija se vrednost,
određena eksperimentalno za svaki tip aerosolnog generatora, uzima se iz tehničke dokumentacije
proizvođača -(kg/m3).
V - zapremina štićene prostorije - (m ).
Ukupna masa punjenja supstance proračunata datim izrazom uvećava se za 10% radi povećanja
efikasnosti sistema.
Pri određivanju zapremine štićene prostorije ne oduzima se zapremina opreme smeštene u njoj.
5
Kod prostornog-zapreminskog gašenja postoje ograničenja u visini i zapremini prostorije koja se štiti.
Visina prostorije ne treba da pređe 3,5 m, a zapremina ne više od 2000 m3. Ova ograničenja su
uslovna; ograničenje visine se može prevazići postavljanjem aerosol generatora u dva nivoa, a
zapremine prostorije podelom na zone gašenja.
AUTOMATSKI SISTEMI ZA GAŠENJE POŽARA AEROSOLNIM
GENERATORIMA
TIP-MAG
(Tehničke karakteristike i uputstvo za montažu i korišćenje)
Pravila eksploatacije
U procesu eksploatacije aparata i automatskog sistema neophodno je periodično (minimum jednom
kvar-talno) prekontrolisati zategnutost električnih kontakata i zavrtnja koji pričvršćuju aparat za
objekat, očistiti površinu aparata i štapina od nečistoća suvom krpom.
Nije dozvoljeno korišćenje aparata i štapina kojima je istekao rok garancije i ako se ustanovi prisustvo
mehaničkih oštećenja na njima.
Aparat je otporan na delovanje vibroudarnih opterećenja, svojstvenih automobilskom, železničkom i
vodenom transportu, a takođe na pad sa visine od 1,5 m.
Mere bezbednosti
Pri radu sa aerosolnim generatorima zabranjeno je:
udarati po generatoru ili vršiti bilo koje druge radnje koje mogu izazvati deformacije,
mehaničke povrede kućišta i pratećih elemenata,
vršiti radove koji izazivaju zagrevanje aparata preko 60°C.
paljenje vatre i pušenje u blizini aparata koji su snabdeveni štapinom.
Pri aktiviranju aparata oslobađaju se slabo toksični produkti, koji se pri vatrogasnoj koncentraciji
klasifikuju kao mali opasni sa umereno izraženim opšte toksičnim i lokalno razdražujućim dejstvom na
sluzokožu oka i kožu.
Zato je za prevenciju nepovoljnog dejstva aerosola na ljude, koji se zateknu u prostoru u kome je
aktiviran aerosolni aparat neophodno predvideti njihovu brzu evakuaciju.
Posle završenog procesa gašenja požara, a pre ulaska ljudi u prostoriju gde je aparat obradio, istu je
potrebno proveriti da bi se obezbedila vidljivost od 2-5 m.
Pri aktiviranju aparata u pogonskom i prtljažnom de-lu automobila poklopac i vrata, koji zatvaraju
prostor, moraju biti zatvoreni do potpunog gašenja požara (minimalno 2-3 min.) da bi se isključila
mogućnost ponovne pojave požara, zbog smanjenja koncentracije aerosola i doticanja svežeg vazduha
u prostor koji se štiti.
Pri gašenju požara u prostorijama u kojima se nalaze materije koje tinjaju potrebno je prostor u kome
je aktiviran aerosol držati zatvoren najmanje 20 minuta.
Posle gašenja požara ostaci aerosola se odstranjuju provetravanjem, usisavanjem ili brisanjem suvom
krpom.
6
Transport i čuvanje
Aparati se mogu transportovati u pakovanju proizvođača svim vidovima transporta uz poštovanje
pravila koja važe za transport ove klase, u temperaturnom dijapazonu od -50° do +50°C.
Aparati se čuvaju upakovani u suvim provetrenim skladištima, kako sa grejanjem tako i bez njega sa
isključenjem mogućnosti padanja sunčevih zraka i vlage, na stalažama na minimalnom rastojanju 1m
od izvora toplote.
Zabranjeno je čuvanje aparata zajedno sa materijama koje izazivaju koroziju (kiseline, alkalije, soli i
si.)
7
Download

IZVORI PALJENJA I UZROCI POŽARA