Bojana Čukalevski
Solution Manager
Converged,
secure, mobile New network design
Agenda
• 25 godina poslovanja Sage
• Konvergentni core mreţe
• Unified access i kontrola pristupa
• Physical security (physical access control/video
nadzor)
• Video infokiosk – V!DiK
• Jabber Guest
Četvrt veka oblikujemo budućnost
Predstavljanje
preduzeća
Četvrt veka oblikujemo budućnost
25 godina
U našem okruţenju, u IT sektoru, malo je kompanija
koje mogu da se pohvale staţom dugim 25 godina.
Ponosni smo što moţemo da kaţemo da je Saga
jedna od njih i što ove godine slavi četvrt veka
uspešnog poslovanja.
Četvrt veka oblikujemo budućnost
Regionalni rast
New Frontier Group preduzeća
New Frontier Group
2006 Vienna
Founded August 2006 and
Headquarter in Vienna,
Austria
2000 People
Highly skilled workforce
in all major IT Solution areas
17 Countries
Austria, Slovakia, Czech Republic, Slovenia,
Romania, Russia, Serbia, Turkey, Bosnia & Hercegovina,
Macedonia, Montenegro, Hungary, Poland, USA, Canada,
Australia.
209
Mio EUR
2013
7th year
Fast growing regional IT solutions
player in the last 7 years through M&A
as well as organic growth despite the
crisis
Četvrt veka oblikujemo budućnost
Saga & Cisco
• Nagrada „Cisco Solution Innovation Partner of the Year”
(2009. – samo 19 od 60.000 partnera je primilo nagradu)
• Nagrada „Cisco Technology Excellence” (2009.)
• Nagrada „Cisco Customer Satisfaction
Excellence” (januar 2011. - naugledniji Cisco
partner u Istočnoj Evropi)
• Nagrada „Cisco Sales Excellence” (2012.)
Četvrt veka oblikujemo budućnost
Konvergentni
core mreže
Četvrt veka oblikujemo budućnost
Core mreže nekada – Faza 1
• Spratna agregacija portova u korporativnoj mreţi
• Pojava IP telefonije – neophodan servis!
• Bitno da se poziv ostvari, bez prekida, kašnjenja...
Četvrt veka oblikujemo budućnost
Core mreže nekada - Faza 2
• Pojava aplikacija
• Pojava Data Centara
• Odvojeni Ethernet i FC
Četvrt veka oblikujemo budućnost
Core mreže nekada - Faza 3
• Štitimo aplikacije
• Cisco Firewall moduli
• Cisco Application Delivery kontroleri
(load-balanseri)
Četvrt veka oblikujemo budućnost
Core mreže nekada – Faza 4
•
•
•
•
•
Nexus 5020
Nexus 2148
20GE links
FC domain on Nexus
FCoE servers
LAN/WAN
Cisco
6500
Si
Si
ETH
FWSM
Si
Si
Data
center
ACD
Cisco
MDS
Switch
ETH
FC
FC
Nexus 5020
FCoE
Storage Solution
FC
Nexus
2148
ETH
Enterprise Servers
Physical NEW
Enterprise Servers
Physical legacy
Četvrt veka oblikujemo budućnost
Core mreže u Data centru
• 2 x Nexus 7K
• 2 x Cisco ASA 5505
• 2 x Nexus 5K
Četvrt veka oblikujemo budućnost
Core mreže sa izdvojenim Data
Centrom i Disaster lokacijom
LAN/WAN
ASA 5585X
LAN/WAN
Disaster
lokacija
ASA 5585X
Nexus 7K
Nexus 7K
Primary
lokacija
Dark
Fiber
ETH
FCoTCP
FC
Servers
Virtual
ETH
Storage Solution
FC
Storage Solution
Servers
Virtual
Četvrt veka oblikujemo budućnost
Core mreže danas
Potrebno je da core mreţa danas sve obuhvati:
• Data Centre
• Spratnu agregaciju
• Veliki broj portova
• Aplikacije
• Security servise
• Konsolidaciju (FCoE)
Četvrt veka oblikujemo budućnost
Unified access
Četvrt veka oblikujemo budućnost
Trendovi u mrežama Eksplozija mobilnih ureĎaja
• Mobilni ureĎaji (pametni telefoni
i tableti) su postali centar u
ţivotu velikog broja ljudi
• Sve češće se koriste na radnom
mestu za pristup poslovnim
aplikacijama
• U kompanijama, menadţment
rado koristi mobilne ureĎaje
• BYOD kao izazov
• IT se susreće sa velikim
izazovima u domenu sigurnosti
i upravljanja
• Izraţena potreba za kontrolom
pristupa na ţičnim i beţičnim
mreţama
Četvrt veka oblikujemo budućnost
Trendovi u mrežama– Video
kao novi način komunikacije
• Trenutno video predstavlja
53% celokupnog Internet
saobraćaja
• U roku od 3 godine – 90%
celokupnog Internet saobraćaja
predstavljaće video
• Video – “NOVI GLAS”
• Loše iskustvo moţe proisteći iz
nekompatibilnosti sistema i
Sa bilo kog ureĎaja
neadekvatnog rukovanja
Bilo kada i bilo gde
Četvrt veka oblikujemo budućnost
Kako se boriti sa tim?
• Korporativne mreţe više nisu statične
• Zaposleni pristupaju korporativnim resursima sa različitih lokacija
• Veliki broj različitih ureĎaja u mreţi – BYOD
• Distribuirane mreţe danas zahtevaju identifikaciju korisnika i ureĎaja sa
kojih pristupaju
• Neophodna precizna identifikacija korisnika i ureĎaja
• Centralizovana kontrola i upravljanje polisama
Četvrt veka oblikujemo budućnost
Cisco TrustSec
• Inteligentni sistem pristupa
• Sistemski pristup IDENTITETU i kontroli pristupa
•
•
•
•
•
•
•
802.1x
Profiling
Guest servisi
Secure Group Access (SGA)
MACSec (802.1AE)
Access Control Server (ACS)
Identity Service Engine (ISE)
Četvrt veka oblikujemo budućnost
Kontrola pristupa
Identitet = Kontekst
KO?
• Identifikovani korisnici
(Prodaja, inţenjeri, HR, zaposleni.....)
• Nepoznati korisnici (gosti)
GDE?
ŠTA?
• Koji ureĎaj – desktop, laptop,
mobilni, tablet...
• „Zdravlje“ ureĎaja (posture)
KADA?
• Geografska lokacija
• Odeljenje
• SSID/ Switchport
• Datum
• Vreme
OSTALO?
KAKO?
• Wired
• Wireless
• VPN
• Drugi atributi
• Razna stanja ureĎaja/korisnika
Zašto?
• Aplikacije u upotrebi
Četvrt veka oblikujemo budućnost
Cisco Identity Service Engine
Identitet
Ko?
Šta?
Gde?
Kada?
„Zdravlje“
Security Policy Attributes
Cisco® ISE
Biznis polise
Wired Wireless VPN
Četvrt veka oblikujemo budućnost
Unified access - Preporučeni
dizajn
• 1 polisa – definiše se kroz čitavu mreţu, prati sve korisnike
• 1 menadžment
• 1 mreža – ţično / beţično / VPN
• Access sloj:
-Cisco 2960 –S/-C/-Plus/-X/-XR serija
-Cisco APs
-Cisco WLC
-Cisco ASA 5525 for VPN
-Cisco Identity Service Engine
-Cisco TrustSec
TrustSec
Četvrt veka oblikujemo budućnost
Cisco Identity Service
Engine
Reference:
-
Elektroprivreda Srbije
Naftna Industrija Srbije
Aerodrom Nikola Tesla
One&Only Resort Kumbor Crna Gora
- Visoko sudsko i tužilačko
vijeće – BiH
- DMG Media
Četvrt veka oblikujemo budućnost
Physical
Security
Četvrt veka oblikujemo budućnost
Physical Security neophodan
• Sve više zahteva za povećanim nivoom bezbednosti
• Vlade, bolnice, korporacije
• Izazovi sve veći kada je security u pitanju
• Različiti nivoi zaštite
• Username i password više nisu dovoljni
• Priča počinje pre ulaska u zgradu
• Rešenje se sastoji od dva dela:
- Kontrola pristupa
- Video nadzor
Četvrt veka oblikujemo budućnost
Cisco Physical Access Control
CPAM: Badge
Enrollment
CPAM: Access Control
Map Interfaces
CPAM: Video
Surveillance Integration
Cisco Physical Access
Manager Software
Secure IP Network
Hardware
1RU Server Platform
Scalable Storage,
Video Encoding
Physical Access
Gateway
4–24 TB
Flexible Storage
Physical Security
Multiservices Platform
Četvrt veka oblikujemo budućnost
Cisco Physical Access gateway
• Povezuje vrata i čitače kartica na IP mreţu
• Moţe da se poveţe više vrata
• 250.000 kredencijala moţe da kešira
• Buffer do 150.000 dogaĎaja
• Konfiguriše se direktno
preko web-servera
Četvrt veka oblikujemo budućnost
Cisco Physical Access
Manager Software
• Menadţment aplikacija za
konfigurisanje hardvera, praćenje
aktivnosti i upisivanje posetilaca
• Softver za konfigurisanje
bedţeva
• Integracija sa mapama
• Praćenje dogaĎaja na tlocrtima
zgrade
• Pristup video saobraćaju kroz
integraciju sa Cisco Video
Surveillance Manager
Quick Launch Bar, Integrated Video
Četvrt veka oblikujemo budućnost
Cisco Video Surveillance
Manager
Video Surveillance
Media Server
Software
Collect, Archive
Route Video
Video Surveillance
Operations Manager
Video Surveillance
Virtual Matrix
Manage and Control
Users, Video, and Devices;
View Video
Control and Display
Video on Any Video Walls
Secure Medianet-Enabled Cisco IP Network
Embedded
medianet
IP Cameras
Hardware
Analog
Cameras
Physical Security
Multiservices Platform
4–24 TB
Storage
Physical Security
Storage Series Platform
120-240 TB
Storage
Četvrt veka oblikujemo budućnost
Cisco integrisano rešenje
Četvrt veka oblikujemo budućnost
Mreža kao platforma
Četvrt veka oblikujemo budućnost
Cisco IPICS dispečerske
konzole
Cisco IPICS Dispatch Console
Četvrt veka oblikujemo budućnost
Cisco IPICS Mobile Client
View live video
within incident
Participate in PTT
session with radios
Add media to
incident
Četvrt veka oblikujemo budućnost
Zašto Cisco Physical Security?
• IT i Fizičko-tehničko obezbeĎenje postaju jedno
• Cisco ruteri kao lokalni video nadzor
• Cisco ruteri kao voice
• Kontrola pristupa wired/wireless – Cisco ISE
• Integracija sa Unified Communication rešenjima
• Integracija sa security rešenjima
Četvrt veka oblikujemo budućnost
Unified
Communication
Četvrt veka oblikujemo budućnost
Jabber guest
• Namenjeno korisnicima van kompanije
• Web-based click-to-video-call rešenje
• Partneri, konsultanti, distributeri, on-line kupci
• Sales kompanije - 24/7
• Nije potreban Jabber klijent na strani „guest“ korisnika
• Jednostavnim kllikom na polje u okviru web-browsera ili pokretanjem
mobilne aplikacije
Četvrt veka oblikujemo budućnost
Jabber guest komponente
• Cisco Expressway
• Cisco Unified Communications Manager
• End-pointi (IP telefoni, Telepresence endpointi)
• Jabber Guest komponente, mobilne aplikacije, desktop
browser, Web SDK, mobile SDK i virtuelne mašine
Četvrt veka oblikujemo budućnost
V!DiK
Video Asistent
Četvrt veka oblikujemo budućnost
Video Contact Centar
• Potrebna vam je pomoć operatera u Call centru?
• Ţelite da pričate sa operaterom lice-u-lice?
• Ne ţelite da čekate u redu da biste saznali informacije koje
vas interesuju?
• Ţelite da dobijete sva uputstva i obrasce u pisanom obliku,
bez odlaska do poslovnice?
Četvrt veka oblikujemo budućnost
Video asistent
• Sistem predstavlja out-of-the-box rešenje za personalizovanu video komunikaciju
sa operaterima u Call centru
• Zasnovan je na Cisco Unified Communication Infrastrukturi – UCCX
• Softver baziran Cisco Jabber clientu
• Registracija na korporativni CUCM (1 enchanced licenca)
• Namenjen je bankama, aerodromima, šoping centrima, bolnicama, odnosno svima
koji svoju podršku klijentima zasnivaju na Call centrima
• Uspostava poziva preko ekrana osetljivog na dodir
• Interfejs se dizajnira prema zahtevima klijenata
• Privatnost razgovora ostvarena je korišćenjem telefonske
slušalice za audio komunikaciju (zone 24/7)
• Hardversko “vandal-proof” rešenje
• Putem ugraĎenog štampača moguće je da operater pošalje
i za klijenta odštampa uputstva, obrasce i druge dokumente
Četvrt veka oblikujemo budućnost
Saga kao Cisco Solution
Partner
• Saga je Cisco Solution Partner, što nam omogućava da zajedno razvijamo
proizvode i rešenja koja se u potpunosti uklapaju i integrišu u Cisco
ekosistem
• Na ovaj način štitimo postojeću investiciju u Cisco rešenja i dajemo joj
dodatnu vrednost
• „Available in the Cisco Marketplace“
• Više informacija o proizvodu moţete pronaći na Cisco Marketplace-u
https://marketplace.cisco.com
Četvrt veka oblikujemo budućnost
Saga UC3
Billing & Recording
• Univerzalni skup aplikacija koji proširuju funkcionalnost Cisco
IP Telefonskog sistema
• Glavne komponente sistema:
 Tarifiranje i izveštavanje
 Snimanje poziva
 Korisničke kvote
 Korisnički profili
 Proširenje Cisco Mobility Extension sistema
• Dostupno na www.ciscomarketplace.com
Četvrt veka oblikujemo budućnost
Hvala!
Četvrt veka oblikujemo budućnost
Download

Converged, secure, mobile