SRDCE
PEZINKA
Mesačník o živote v našom meste, číslo 2, ročník II, február 2015
Editoriál
foto: Ján Štrba
„Splyňovačku“
nechceme!
Téma splyňovacej elektrárne, ktorú
na okraji Pezinka plánovala postaviť
spoločnosť Brilant SK, je, zdá sa,
definitívne uzavretá. Pezinčania aj
mestské zastupiteľstvo dali projektu, ktorý podľa nich ešte viac zaťaží
ťažko skúšané životné prostredie
v meste, jednoznačne červenú.
valentín s majstrom N
O splyňovacej elekrárni sa v Pezinku
a jeho okolí hovorí už týždne. Investor Brilant BK mal v pláne vybudovať
ju v blízkosti Panholeckej cesty
alebo v priemyselnom areáli Glejovka. Hlavným poslaním je výroba
elektriny – splyňovaním prevažne
komunálneho odpadu a drevenej
2
ako sme plesali
Minule som „zablúdil“ do kalendára. Slovo zablúdil používam zámerne, žijeme totiž
tak rýchlo, že už nemáme čas ani na pohľad
do kalendára. Teda neviem ako vy, ale mne
sa to stáva často...
Pri blúdení v kalendári som prišiel na
starú známu vec – ako ten čas letí. Prišiel
som aj na to, ako sa nám moderný kalendár
utešene zapĺňa. Okrem mien doň neustále
pribúdajú nové pamätné, európske, svetové
dni a sviatky. Tak napríklad len v marci som
ich narátal neuveriteľných dvadsaťosem.
Priznávam, že doteraz som netušil o Medzinárodnom dni tuleňov, šťastia či planetárií alebo o Svetovom dni obličiek, sociálnej
práce či zdravého spánku. Som presvedčený,
že každý z týchto aj iných dní má nielen
v kalendári, ale hlavne v mysliach ľudí svoje
opodstatnenie.
Patrím skôr do gardy „klasikov“, ktorí si
každý marec spomenú na sviatky Jozefa,
učiteľov a, samozrejme, na 8. marec – Medzinárodný deň žien. Pri tejto príležitosti mi
dovoľte poďakovať sa všetkým našim mamám, manželkám, tetám, sestrám, babkám
– ženám za teplo domova, múdre rozhodnutia, lásku a starostlivosť. Okrem ďakujem im
želám pevné zdravie, trpezlivosť a plnú nošu
vľúdnych slov. Napriek módnym trendom
ostane pre mňa MDŽ vždy jednotkou...
Skoro som zabudol. Viete, čo som našiel
v kalendári hneď po MDŽ pri dátume 9.
marec? Deň paniky! Ten je asi určený všetkým mužom, ktorí sa zabudnú včas pozrieť
do kalendára...
štiepky. Ročne sa malo spracovať
a triediť asi 17 300 ton odpadu.
Okrem toho sa mal v „splyňovačke“
vyrábať syntézny plyn, nafta, ktorá
by bola určená na predaj. Toľko teda
jedna strana mince.
dokončenie na strane 3.
4
z basketbali na "hovadzú"
Milan Grell
12
2
Aktuality
1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom
nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie
osôb okrem zväzku medzi jedným
mužom a jednou ženou?
92,87% -áno, 6,03% - nie, 1,09% neplatné
nie
áno
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo
umožnené osvojenie (adopcia) detí a
ich následná výchova?
90,92% - áno, 7,64% - nie, 1,43% neplatné
nie
Referendum o rodine je neplatné,
v Pezinku len necelých 17 % voličov
Podobne ako na celom Slovensku,
aj v meste Pezinok a v pezinskom
volebnom obvode je referendum
o ochrane rodiny, ktoré sa konalo
v sobotu 7. februára, neplatné.
Na ôsmom plebiscite od vzniku
samostatného štátu, ktoré iniciovala Aliancia za rodinu, sa celkove
zúčastnilo 21,41 % oprávnených
voličov. Účasť v našom meste bola
nižšia ako celoslovenský priemer –
k urnám prišlo necelých 17 % voličov
a približne 90 % z nich odpovedalo
kladne na tri referendové otázky.
O oficiálnych výsledkoch referenda
informoval Štatistický úrad Sloven-
skej republiky.
V samotnom meste Pezinok sa
ľudového hlasovania zúčastnilo
3 282 voličov, čo pri počte 18
446 zapísaných voličov predstavuje účasť 16,87 %. Na prvé dve
referendové otázky odpovedalo
kladne viac ako 90 % zúčastnených
voličov. Na tretiu otázku ohľadne
účasti detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich
rodičia alebo deti samy nesúhlasia s
obsahom vyučovania, odpovedalo
„áno“ menej ako 89 % voličov.
Podobné štatistické čísla pod celoslovenským priemerom priniesli
aj výsledky z pezinského okresu (obvodu), kde bolo dovedna 40 volebných okrskov. Z celkového počtu
51 239 zapísaných voličov sa
zúčastnilo na voľbách 10 079 voličov,
čo predstavuje 19,67 %-nú účasť.
Ani jedna z obcí nezaznamenala
nadpolovičnú účasť, čo by znamenalo, že referendum je platné. Najbližšie
k tomu mali obec Jablonec (40,8 %)
a Doľany (32,2 %), naopak najmenej ľudí pritiahli referendové otázky
v susednom Limbachu (16,09 %).
V celom Bratislavskom kraji dosiahla
referendová účasť 16,92 %.
(red)
áno
3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli
vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie,
ak ich rodičia alebo deti samy nesúhlasia s obsahom vyučovania?
88,20% - áno, 9,99% - nie, 1,79% neplatné
nie
áno
Hoci táto momentka je ešte z minuloročného leta, aktivita občianskeho združenia Srdce
Pezinka SENIOR taxi pokračuje aj v novom roku. Možnosť odviezť sa za 1 cent domov,
vrámci mesta, ponúka každý pondelok taxík pristavený pred pezinskou poliklinikou v čase 8
- 12 h. Je určený pre seniorov a zdravotne postihnutých Pezinčanov a pravidelne túto pomoc
využíva 25-30 klientov.
Valentínske sobotňajšie ráno
(14. 2.) na sídlisku Sever bolo
odeté do slnečných lúčov. Členov
Občianskeho združenia Aktivity
Sever čakal ďalší deň plný prekvapení, na ktorý sa dôkladne pripravovali. Ich plánom bolo vyčarovať
krásne a šťastné úsmevy nielen
v očiach detí, ale aj ich rodičov. Veď
v dnešnom uponáhľanom svete si
ľudia začínajú čoraz viac vážiť chvíle
strávené s rodinou.
Po
počiatočnom
nápade
–
usporiadať akciu pre deti s rodičmi,
prišiel ďalší – pripomenúť dospelákom, aké to bolo, keď ešte neboli
dospelákmi. Po niekoľkých stretnutiach so stále veselým a milým
pánom Jozefom Nodžákom nakoniec
slovo dalo slovo a Majster N prišiel
do Pezinka osláviť spolu s malými
aj „veľkými“ deťmi Deň svätého Valentína.
V telocvični Základnej školy
Kupeckého v Pezinku sa detičky
v maskách svojich vysnívaných hrdinov stretli so strapatým a fúzatým
ujom v bielom plášti a so žabou na
fľaši. Celé popoludnie sa nieslo v znamení karnevalovej diskotéky, ktorú
pre deti pripravil DJ Duncan Wild.
A hoci pre malých bol Majster N
veľkou záhadou, rodičom žiarili oči
detskou radosťou. Mnohí z nich sa
preniesli o pekných pár rokov späť
a stali sa znovu tými zvedavými
deťmi – túžiacimi po rozlúštení
záhad a trikov. Majster N ostal Ma-
foto: archív
Valentínsky deň s Majstrom N
jstrom naďalej. Svoje triky nikomu
neprezradil. Neskrýval však radosť zo
stretnutia s ľuďmi, ktorí ho majú stále
radi, a prisľúbil svoje účinkovanie na
ďalších podujatiach organizovaných
OZ Aktivity Sever.
Ada Oravcová
Zodpove
„Splyňovačku“ nechceme!
Pre na
Otvor
pre
vá
Pre naše me
Slušne
pre vás.
Zodpo
O
Sl
Pre naše
pre vás.Zo
Prvé školské dotyky
Kveta Štrbová
Viktória Tahotná
Božena Mizerová
Vladimír kočí
Roman Federl
peter Jedinák
pokračovanie z 1. strany
Tou druhou, oveľa podstatnejšou, je hlas
ľudu, ktorý žije v meste, kde by elektráreň
mala stáť. Verejnosť sa mohla s projektom i argumentmi investora dôkladne
oboznámiť na verejnej prezentácii koncom
januára. Následne mala možnosť adresovať
písomné stanoviská k téme ministerstvu
životného prostredia do 7. februára.
Pezinčania, ako aj obyvatelia okolitých
obcí, vyjadrili k projektu splyňovacej
elektrárne jasný postoj: NIE! Na poslednom zasadnutí MsZ sa k nim pridali
poslanci a vedenie mesta a v spoločnom
vyhlásení dôrazne odmietajú výstavbu
elektrárne na území mesta. Stanovisko
doručia na predmetné ministerstvo a
všetkým orgánom, ktoré majú výstavbu
elektrárne posudzovať.
Argumenty odporcov elektrárne sú
neodškriepiteľné: ešte väčšie zaťaženie už
beztak neúmerne ohrozovaného životného
prostredia, ktoré spôsobujú skládka
v Starej jame, hrozba vybudovania skládky v Novej jame či vysoký výskyt radónu.
Toto všetko má negatívny vplyv na život
ľudí a môže zaťažiť aj cestné komunikácie.
„Pripájame sa k obyvateľom a starostom
okolitých obcí, ktorí tento projekt rovnako
odmietli," zdôraznili poslanci MsZ.
peter Jedinák
3
Katarína Hlavandová
Milan Vencel aktuality
dom. Spoločnosť takéto
rozhodnutie jednoznačne
odmie-ta. Z pohľadu urbanistu by som však mohol
pokračovať: mesto nemá
adekvátne vybudovanú dopravnú infraštruktúru, aby
zvládla následne zaťaženie
nákladnou dopravou, myslím tým dovoz odpadu a podobne. Mesto nedisponuje meteorologickou stanicou, ktorá by pravidelne merala
prúdenie vetra vo všetkých ročných obdobiach,
a teda nevieme posúdiť, či by popolček nepadal
v určité obdobia aj na mesto či južné svahy
Malých Karpát a vinice. V tomto prípade nejde o malý zdroj znečistenia. Opodstatnených
dôvodov, prečo vysloviť rázne NIE, však padlo
na verejnom prerokovaní v stredu 28. januára
oveľa-oveľa viac.“
spoločnosti Brilant SK,
ktorá do Pezinka prišla
informovať
občanov
o
svojom
zámere
vybudovať v našom
meste
splyňovaciu
elektráreň, ktorá by
fungovala na princípe
spracovania odpadu a drevnej štiepky.
Enviromentálne zaťaženie Pezinka je
veľmi vysoké, no chcel som dať aspoň
teoretickú šancu tejto investícii, ktorá
by do nášho regiónu priniesla aj viaceré
plusy. Argumenty investora ma však absolútne nepresvedčili, a preto hovorím
jednoznačné NIE.“
Vladimír kočí
Išla som tam s tým, že
už vopred som proti.
Priebeh ma utvrdil v
tom, že niečo také mesto
nemôže dovoliť, aby tu
bolo postavené. Máme
tu už dosť zaťažené
životné
prostredie,
výskyt rakovinových ochorení osemnásobne prevyšuje priemer, je tu Stará
jama, na území mesta pôsobia firmy, ktoré
spracovávajú nebezpečný odpad. Preto
moje rozhodné NIE!"
Božena Mizerová
Ján Tyko
Igor HianikRoman Federl
Ľuboš HidašiJozef Mikláš
Michal
peniakEduard StachElena Žárska
Zlatica Herdová
Božena Mizerová
Roman Federl
Jozef Mikláš
Eduard Stach
ROMAN ŠMAHOVSKÝ
„Informácia o projekte
splyňovania komunálneho odpadu na území
Pezinka ma nepríjemne
zaskočila. Pezinčania
už v minulosti jasne
vyjadrili svoj názor na
ukladanie či spracovanie
odpadov na území mesta. V tejto súvislosti si i ja želám, aby Pezinok i jeho okolie
boli známe najmä krásnymi malebnými
vinohradmi a kvalitným vínom, a nie
skládkami či spaľovňami. Jednoznačné
NIE ďalšej enviromentálnej záťaži už i tak
dosť narušeného životného prostredia.“
Jozef Mikláš
Michal Svátek
MILAN GRELL
„Výstavbu splyňovacej
elektrárne dôrazne odmietam. Mám pre to
množstvo
dôvodov.
Ten hlavný a prozaický
spočíva v tom, že aj ja
chcem žiť a pracovať v
meste, ktoré bude zdravé
a čo najmenej znečistené. Som si vedomý,
že odpad je citlivá téma, že ho treba riešiť,
spracúvať, ale nie ďalšou ekologicky
zaťažujúcou stavbou na území nášho mesta. Navyše nevieme relevantne odmerať,
či a ako zaťaží životné prostredie a ohrozí
životy ľudí. Pre Pezinčanov je téma skládka
a odpad už roky nočnou morou. Navrhujem preto sústrediť sa na doliečenie starých
rán a vytvoriť jednotnú koncepciu v tejto
problematike do budúcnosti.“
(red)
Roman Šmahovský
Elena Žárska
Ján Tyko Viktóri
Katarína Hlavandová
Milan Vencel Michal Svátek
a Tahotná
Kveta Štrbová
ZLATICA HERDOVÁ
Elena Žárska
Ján Tyko
ANKETA
peter
Jedinák
„splyňovačka“ áno alebo nie?
IGOR HIANIK
„Rozhodne NIE a uvediem prečo. Prvý
a zároveň najdôležitejší dôvod je, že mesto
Pezinok a jeho obyvatelia sú traumatizovaní
rôznymi aférami aj s nebezpečným odpa-
Michal Svátek
Zlatica Herdová
Roman Šmahovský
Igor Hianik
JOZEF MIKLÁŠ
„Osobne som sa zúčastnil prezentácie
Ľuboš
VladimírHidaši
kočí
ELENA ŽÁRSKA
„Zúčastnila som sa stretnutia občanov
s predstaviteľmi firmy, ktorá chce
splyňovaciu elektráreň v Pezinku postaviť.
Viktória Tahotná
Jozef Mikláš
Milan Vencel
Eduard Stach
Božena Mizerová
Kveta Štrbová
Roman Federl
Ján Tyko
peter
Jedinák
Elena Žárska
Michal Svátek
Roman Šmahovský
Božena Mizerová
Roman Federl
Jozef Mikláš
Zvedavé pohľady, v očkách smiech
i strach, ale najmä očakávanie.
Prvýkrát vchádzajú do školskej
budovy, okolo ktorej doteraz iba
prechádzali. Netušia, čo ich čaká,
ale vedia, že sa stanú školákmi.
Prichádza deň, na ktorý tak netrpezlivo čakali. Deň zápisu do školy.
Budúci prváčikovia.
Tešia sa, že budú ako ich starší súrodenci, kamaráti. Nie už malí škôlkári,
ale veľkí školáci. Otvára sa pred nimi
tajuplný a neznámy svet, o ktorom
doteraz počuli iba z rozprávania.
Konečne sa dostane k slovu aj školská
taška a všetky tie krásne farbičky,
perá a ceruzky doteraz spiace
v novučičkom peračníku.
Vítajú ich láskavými slovami
pani učiteľky, ktoré budú žiačikov
sprevádzať na krásnej a dobrodružnej
výprave za vedomosťami. Pripravené
pomôcť, keď rúčka nechce poslúchať
a písmenká sa len ťažko ukladajú do
riadkov v zošite. Odkrývať záhady
matematiky, odhaľovať tajomstvá
prírody, poznávať svet okolo. Vyriešiť
problém, ktorý sa zdá neriešiteľný.
Pohladiť, potešiť a pochváliť, ak sa
spoločná práca vydarí. A tešiť sa
z toho, ako z malých prvákov rastú
vzdelaní ľudia a loď ich života pláva
tým správnym smerom.
Vstup do školy mení život dieťaťa.
Dni plné hier a bezstarostnosti
vystriedajú každodenné školské po-
Michal peniak
vinnosti. Úlohou nás, dospelých, je
pomôcť deťom čo najlepšie zvládnuť
všetky zmeny, ktoré súvisia s touto
etapou ich života. Aby sa naplnili
očakávania, s ktorými prekročia
prah školy. Aby sa nevytratila ich
zvedavosť poznávať neznáme a chuť
učiť sa nové veci.
Božena Mizerová
Čo s vodou na severe?
Ako každý rok, aj teraz som svedkom zatápania Suvorovovej ulice na
sídlisku Sever. Z okna vidno, ako sa
voda valí popred špeciálny súd a kompetentní len čakajú, kedy jej bude
dostatok na to, aby zaplavila sídlisko
a napáchala obrovské škody.
Je najvyšší čas urobiť nejaké komplexné riešenie a zviesť vodu z to-piaceho sa snehu do priľahlého potoka. Bolo
by super, keby sa takáto vec zaradila do
plánu investičných akcií a tento fúzatý
problém sa navždy vyriešil. Potom si
ani šoféri áut ne-budú pripadať ako na
lodi.
K. V., Pezinok
Katarína Hlavandová
Vladimír kočí
foto: K.V.
"Vyjadrujem
svoje
zásadne NIE vo veci
výstavby spaľovne v
našom meste. Dôvodom
je nepriaznivá ekologická situácia v meste, ale
i okolitých dedinách,
ktoré ovplyvňuje skládka odpadov, nachádzajúca sa na okraji
nášho mesta, ale i navážky odpadov do
Rudných baní. Dôsledky sa prejavujú tak
v ovzduší, ako i v podzemných vodách.
Dôkazom je nielen zvýšený výskyt alergologických ochorení, ale i neliečiteľných
chorôb."
Eduard Stach
Pre
pre
4
aktuality
Slzy Afriky aj v škole
Od soboty 7. februára mala široká
verejnosť možnosť navštíviť výstavu fotografií Slzy Afriky, ktorá sa uskutočnila
v rámci európskeho programu pre deti
a mládež. Organizátorom výstavy bol
Matej Grell, ktorý prostredníctvom foto-
Ako sme plesali so Srdcom Pezinka
PIATOK 30. JANUÁRA 2015, DOM KULTÚRY, PEZINOK
grafií svojho otca priniesol trošku afrického slnka aj do našich končín. Výstavu,
umiestnenú v GRINGE na základnej škole
Orešie, si v priebehu týždňa, až do 13.
februára, prezreli aj žiaci školy.
(red)
foto: red
Ples slávnostne otvoril Milan Grell. Moderátormi večera boli Katka Hlavandová
a Michal Svátek.
GrinGa s detskými maskami
farebnom kostýme roztancovala.
Deti prišli v krásnych maskách,
dokonca nechýbali aj originálne,
ručne vyrobené. Na záver efektne
vystrelili konfety a balóny. Detičky sa
občerstvili malinovkou s koláčikmi,
ktorými príjemne prekvapila jedna
z mamičiek. Takéto akcie spájajú komunitu, ľudia sa navzájom spoznávajú a búrajú sa tie pomyselné betónové
ploty medzi nami. Veľké ďakujem
patrí všetkým, ktorí sa na akcii
podieľali.
Ak sa vám v GrinGe páčilo, v utorky
o 10.00 hod. mávame Tanečníček a vo
štvrtky Angličtinu pre najmenších.
Gabriela Rusnáková
Na Plese priateľov Srdca Pezinka nechýbal ani folklór .
foto: SP 4x
Na svoje si prišli aj milovníci náhodného šťastia v tombole. Viac ako 20 hodnotných cien si
našlo počas večera svojho majiteľa.
foto: GR
Príjemné sa znovu spojilo
s užitočným. V rámci programu
Európskej únie „Mládež v akcii“
ako súčasť neformálneho vzdelávania naši mladí pravidelne organizujú podujatie pre deti, ktoré
sa uskutočňuje v centre pre deti
a mládež GrinGa pri ZŠ Orešie.
Vykonajú prieskum trhu, vynegociujú podmienky s výkonným umelcom, vytvoria návrh zmluvy, ktorú
odkomunikujú a získavajú pritom
zručnosti, ktoré môžu zúročiť u svojich budúcich zamestnávateľov. Vo
februári pri príležitosti fašiangov
sme sa tak tešili z karnevalu pre deti,
na ktorom vystúpila speváčka Mia,
ktorá naše detičky vo svojom pestro-
Zábava trvala až do neskorých nočných hodín. Plesajúcim do tanca hrala a spievala naživo skupina Respect.
5
názory
Zmiešané pocity z komisie územného plánovania
Druhého februára sa na pôde mestského úradu konalo prvé povolebné zasadnutie komisie pre územné plánovanie,
výstavbu, dopravu a životné prostredie.
Jej priebeh podľa hodnotenia staronových členov nevybočil z doposiaľ zabehnutých koľají. Zasadnutia komisie sa
zúčastnil primátor Oliver Solga, viceprimátor Miloš Andel a pracovníci mestského úradu – právne oddelenie a oddelenie životného prostredia, komunálnych
služieb a dopravy, stavebného úradu.
Hosťom bol Bohumil Konečný, ktorý na
záver predstavil zámer cyklistov a inline
korčuliarov v časti rekreačnej zóny Rozálka.
Predseda komisie Juraj Pátek privítal prítomných členov komisie a oznámil, že pán
Pavlovič sa nemôže zúčastňovať na komisiách, a preto sa vzdáva členstva. Komisia
je preto momentálne osemčlenná a hľadá
sa na doplnenie nový člen. Po obligátnych
častiach, ako schválenie plánu práce komisie, rokovacieho poriadku a štatútu komisie, si vzal slovo pán primátor. Poprial komisii, aby správne vykonávala svoju úlohu
a prácu, a oboznámil členov o stave procesu schvaľovania nového územného plánu.
Napokon sa prešlo k predposlednému bodu, ktorým boli „Prevody a nájmy
nehnuteľností“. Zarážajúce bolo, že členovia komisie dostali k nemu podklady len
ráno v deň jej rokovania, pričom hlasovať
a diskutovať o nich sa malo popoludní.
Predseda komisie sa však ospravedlnil za
technickú chybu, a teda vyzval k rozprave
a k následnému hlasovaniu. (Dúfam, že
chyba sa nebude záhadne
opakovať).
Keď
som
v úvode spomínal, že sa ide
v zabehnutých
koľajach, myslel som tým
aj výber bodov, o ktorých komisia bude
viesť diskusiu a vysloví tak na záver svoje
stanovisko. Je smutné, že sa do diskusie
vyberajú nie veľmi podstatné veci. Oveľa
dôležitejšie pritom unikajú pomedzi prsty
– ako má potom komisia pracovať a “radiť” mestskému zastupiteľstvu v odborných otázkach? Ako som si mohol skúsiť
na vlastnej koži, aj o malých veciach sa dá
rozprúdiť debata a napokon byť poučený
pánom primátorom, ako to v praxi chodí,
aj keď teória je pekná… (?) Konkrétne išlo
o predaj pozemkov pozdĺž Pánskeho chodníka, kde som navrhoval, aby sa ponechal
pri chodníku rezervný koridor, ktorý sa vie
v budúcnosti využiť na cyklochodník alebo
vysokú zeleň – alej.
Až po upozornení Mariána Šipoša sa začalo diskutovať o prevzatí verejnoprospešných stavieb na Muškáte II. od STAVOIMPEX-u, aj o ďalšom kontroverznom
nájme pozemku na následné dobudovanie
11 absentujúcich parkovacích miest pre
stavbu „Slobodáreň – polyfunkčný objekt,
prestavba a nadstavba" na Ul. 1. mája 39
v Pezinku od spoločnosti WinByt, s. r. o.
Rozprúdila sa naozaj živá až búrlivá diskusia. Škoda len, že komisia nemohla hlaso-
vať a vydať stanovisko, keďže tieto dva konkrétne body neboli zahrnuté do programu
v to ráno…
Nakoniec Bohumil Konečný predstavil
myšlienku ľudí podporujúcich cyklistickú dopravu a rekreačné inline korčuľovanie vytvoriť rekreačno-oddychovú zónu
a okruh okolo Areálu zdravia Rozálka
a potoka Saulak. Komisia sa k téme príliš
nevyjadrila, iba vedenie mesta oznámilo,
aké má zámery ohľadom cyklotrás. Tieto
cyklotrasy, a teda aj ich hlavné financovanie, však spadajú pod BSK. Na záver vedenie mesta skonštatovalo, že vlastné finančné zdroje na takýto zámer nemá. Primátor
zdôraznil, že v plánovanom trasovaní sú
účelové komunikácie, ktoré sú využívané
aj ťažkými strojmi v čase vinobrania a starostlivosti o vinice či pri údržbe lesa – zvážaní dreva. Je teda podľa neho nelogické,
aby tadiaľ viedla rekreačná trasa pre korčuliarov a cyklistov.
Moje dojmy z prvého zasadnutia komisie
pre územné plánovanie, výstavbu, dopravu
a životné prostredie sú zmiešané. Nechajme sa prekvapiť, aký bude priebeh ďalších
stretnutí. Čo sa ale Mariánovi Šipošovi podarilo dohodnúť, je skutočnosť, že aj členovia komisie môžu navrhnúť bod programu,
o ktorom sa bude rokovať, ak to dajú na
vedomie predsedovi komisie v časovom
predstihu. Preto by som dal do pozornosti dátumy, kedy bude komisia najbližšie
zasadať: 8. apríla, 1. júna, 2. septembra
a 9. novembra 2015. Ak by ste mali podnety k prerokovaniu, pokojne kontaktujte
členov komisie. Igor Hianik, člen komisie
Keď som sa v júli minulého roku rozhodoval, či pôjdem kandidovať za poslanca
Mestského zastupiteľstva v Pezinku, nevedel som presne, čo by ma čakalo v prípade
zvolenia. S komunálnou politikou som
nemal žiadne skúsenosti a skutočne som
nevedel, čo presne tento mandát obnáša.
Čo som však vedel úplne stopercentne,
bolo, že by som sa rád aktívne podieľal na
dianí v Pezinku. Nikomu nič dlžný, bez
záväzkov voči nejakej politickej strane,
s čistým štítom.
Nesmierne ma potešila dôvera Pezinčanov vo 4. volebnom obvode, kde som strávil detstvo a po 25 rokoch som sa z opačnej strany Pezinka vrátil späť. Plný elánu
a nápadov, ako zlepšiť niektoré veci v našom
meste, som zasadol do poslaneckej lavice,
no po prvých zasadnutiach musím priznať,
že som trochu sklamaný. Zistil som totiž,
že nie je dôležité mať len nápady a chuť, ale
tiež patriť k „väčšine“. Idea Srdca Pezinka mi
bola blízka už na začiatku, preto som svoje
pôsobenie v komunálnej politike spojil práve s týmto občianskym združením. Napriek
tomu, že podnety a poslanecké návrhy našej
skupiny poslancov po dvoch zasadnutiach
majú nulovú úspešnosť, pretože „väčšina“
vždy hlasovala zásadne proti alebo sa hlasovania zdržala, tento fakt ma zatiaľ neodrádza od úmyslu pokúšať sa ďalej pracovať
v prospech ľudí, ktorí mi dali vo voľbách
dôveru. Na prvom zastupiteľstve v decembri
som v rámci interpelácií navrhol zlepšenie
podmienok pre majiteľov psov a obyvateľov
sídlisk formou doplnenia malých odpadkových košov na psie exkrementy a skvalitnením psích kútikov. I keď sa tento návrh
stretol s prvotným súhlasom a prísľubom,
že sa na to pôjdu ľudia z mestského úradu
pozrieť, zostalo to
len v rovine prísľubu. Na nedávnom
zastupiteľstve som sa
pripomenul vedúcej
odboru životného
prostredia a dostal
som ďalší prísľub –
snáď niekedy v marci. Požiadal som ju
teda o prizvanie k obhliadkam vhodných
miest, tak dúfam, že táto vec opäť neskĺzne
len do roviny ďalších a ďalších prísľubov.
Naďalej budeme poukazovať na nedostatky a ponúkať riešenia, o ktorých vás budeme informovať aj prostredníctvom mesačníka Srdce Pezinka. Nech si každý urobí
svoj názor sám, či išlo o návrhy prospešné,
alebo zbytočné.
Jozef Mikláš
Ako to vidím ja
Lajov stĺpik (11)
Na Hromnyce zadúva ulyce. Vylúščil
sem to f krížofke
a bola to skoro
pravda.
Nevyšlo
to presne na den,
ale také parádne
snehové metelyce
si pamatám len z mladosci. Keby lepší
primrzlo, mohlo sa dat aj venku bruslyt.
Takto žádny mladý Pezinčan neurobí
dzíru do hokejového sveta. Ledaže by
leksofci postavily ten štadión tak rýchlo,
jako slúbily, a splnyly aj šecko ostatné,
čo naslubovaly. Ale préndzime ot počasá
g referendu, keré sem tu minule načal.
Dopadlo to zhruba tak, jako sem aj
pretpovedal. Fčúl uš sú šeci polytyci najmúdrejší a vyprávajú o tem, čo šecko sa
malo urobit pret referendem. Jako zmenyt zákon, zrušit kvórum, zvačit kampan... Akurát zabúdajú dodat, gdo to
mal urobit. Celé to naše zákonodarstvo
je postavené podla teho českého: „Franto, drž ten komín, já jdu pro peníze!“
Alebo našeho: „Po nás potopa!“ Nová
vláda dycky len friško polepí najvačé
dzíry po tej predešlej a potom: „Hor sa
rabovat!“ Ket sa náhodu nečo prevalý,
negdo sa odvolá. V najpálčivejších prípadoch – negdo z vlády. Za necelého púl
roka je šecko vyhladzené, mená a spojená zabudnuté. Preto nemáme dálnyce,
železnyce len po Žilinu, špatné nemocnyce a... Mám pokračovat? Račik any
né. Vyhlasujem celoštátne pátraný!!!
Hledá sa HRDZINA! Né taký obyčajný, jako boly tý šeci dofčúlka. Hrdzina
z velkým H! Né jako Štúr, kerý špekuloval najprf z Maďarma, ket mu nygdo
nerozumel, prebehél g Rakušákom, a ket
ho ošályly, začal poškulovat po Rusoch.
Kamarádom by ponatahoval pásy čudnosci a to, čo sám užíval, nám uš nepoví
any Adéla, any žena teho modranského
horára. Nelúbi sa mi any taký hrdzina
jako Jánošík, lebo to, čo negdo negdze
ukradne, to mosí zase negdo druhý
negdze indze svojú lopotu nahradzit. Z
rovnakého dúvodu vypadáva aj Mečiar.
Zme v lufce. Zbohem druhé Švajčársko! Ale nestrácajte hlavy. Možno taký
skutečne egzistuje. Možno len špatne
hledáme. Alebo hledáme dobre, len na
nesprávnych místach. Je to žena? Je to
muž? Alebo...? Je ho vúbec treba hledat?
Čašké otásky f čaškej dobe.
Zúctu váš Strýco Lajo
6
mestské zastupiteľstvo
Už s novými radami
Možno vás
bude zaujímať
► Dobrá správa pre seniorov a ťažko mobilných – mesto začalo s prípravou denného stacionára pre seniorov a prepravnou
službou. Stacionár v priestoroch ZOS na
Komenského ul. začne slúžiť až od budúceho roka, pretože svoj čas si vyžaduje
obligatórny postup jeho zriadenia. Prepravná služba by mohla občanom slúžiť
už na jeseň.
► Na Radničnom námestí nové objekty
– infokiosk a stanica pre elektromobily.
Infokiosk pre návštevníkov i občanov je
súčasťou cieľov v rozvoji služieb cestovného ruchu a skvalitňovania informovanosti
o meste. Nabíjacia stanica pre elektromobily je určite zaujímavým projektom pre
kvalitu ovzdušia a hluk v meste, ak začnú
v meste premávať aj eletromobily.
► V novej organizačnej štruktúre mesta
miesto aj pre komunikačné (marketingové) oddelenie. Vedenie mesta predpokladá vytvorenie samostatného útvaru, resp.
pracovné miesto pre danú oblasť v štruktúre mestského úradu.
► 605 916,5 eur predstavuje výška pohľadávok mesta k 21. 1. 2015 od právnických
a fyzických osôb, čo sú nezaplatené miestne dane, poplatky za komunálny odpad
a nájom nebytových priestorov evidované
nad 1 000 eur. Pomohla by "tabuľa hanby"
na námestí?
primátorovi 19. 1. 2015, ktorého súčasťou bol
náš návrh so zaradením poslancov za OZ Srdce Pezinka ešte pred rokovaním komisie. Ako
boli naše návrhy rešpektované a čo MsZ väčšinou hlasov schválilo, dokumentuje tabuľka.
Z našich návrhov neboli akceptované tri:
ponechať Viktóriu Tahotnú v školskej rade
na ZŠ Na bielenisku, ktorej členkou bola
predchádzajúce funkčné obdobie, a delegovať Milana Grella do školských rád na ZŠ
Kupeckého a MŠ gen. Pekníka, keďže v tomto
funkčnom období kandidoval za obvod Sever.
Súčasne ho odvolať zo školskej rady ZŠ Orešie, lebo tam bol návrh na delegovanie Michala Sváteka. Uvedené tri návrhy boli obsahom
podaného poslaneckého návrhu na rokovaní
mestského zastupiteľstva. Poslanecký návrh
nebol prijatý.
V prípade neakceptovania poslankyne Tahotnej to možno vyjadriť spojením „nerovnaké zaobchádzanie“, pretože až na poslanca
Wittgrúbera (CVČ) boli všetci staronoví poslanci ponechaní a potvrdení ako členovia
školských rád, v ktorých pôsobili aj v predchádzajúcom funkčnom období. Prečo bola
odvolaná Viktória Tahotná?
V prípade Milana Grella prezentoval na
MsZ predseda komisie vyjadrenie z jej rokovania, že ZŠ Orešie má dlhodobo problémy s počtom žiakov a pri riešení jej ďalšieho
fungovania je dôležité mať v školskej rade
poslanca, ktorý má veľkú dôveru miestnych
občanov, čo vyjadrili vo voľbách pri jeho kandidatúre za primátora. Toto vyjadrenie má
svoj racionálny základ a takáto dôvera je zaväzujúca. Rovnako by malo byť v budúcnosti
zaväzujúce, aby sa aj pri úspechoch školy už
nezabudlo pozvať menovaného pri takých
príležitostiach, akým bolo napr. 8. januára
tohto roka odovzdanie lezeckej steny.
No a ako to dopadlo v číslach? V školských
radách bude pôsobiť 44 zástupcov zriaďovateľa, z toho 12 zástupcov z klubu nezávislých
poslancov OZ Srdce Pezinka, čo je 25 %. Pritom 8 poslancov tohto klubu z celkového počtu 25 predstavuje 32 %. Toľko čísla...
ZŠ Fándlyho
ZŠ Kupeckého
ZŠ Na bielenisku
ZŠ s MŚ Orešie
ZUŠ M. R. Štefánika
MŠ Bystrická
MŠ gen. Pekníka
MŠ Svätoplukova
MŠ Vajanského
MŠ Záhradná
MŠ Za hradbami
CVČ Mladoboleslavská
Návrh do komisie
René Bílik
Tomáš Pitoňák
Ján Čech
František Féder
Miloš Andel
Milan Čech
Jozef Chynoranský
Elena Jurčíková
Pavel Alexy
Elena Matuská
Gabriel Guštafík
Ľubomír Čech
Richard Demovič
Milan Grell
Michal Svátek
Drahomír Šmahovský
Kvetoslava Štrbová
Juraj Hanulík
Miloš Andel
Jozef Chynoranský
Martin Dulaj
Elena Žárska
Elena Jurčíková
Marián Šipoš
Marián Pátek
Juraj Pátek
Miloš Andel
Ľubomír Čech
Božena Mizerová
Pavel Alexy
Viktória Tahotná
Gabriel Guštafík
Elena Žárska
Marián Pátek
Richard Demovič
Ján Čech
Peter Wittgrúber
Viktória Tahotná
Milan Čech
Kvetoslava Štrbová
Tomáš Pitoňák
Martin Dulaj
Božena Mizerová
Elena Matuská
Juraj Pátek
Jozef Mikláš
František Féder
Adam Solga
Náš návrh
Elena Žárska
Milan Grell
Viktória Tahotná
odvolať Milana
Grella
bezo zmeny
nedelegovať Elenu
Žársku
Milan Grell
bezo zmeny
Marián Šipoš
nedelegovať Elenu
Žársku
odvolať Viktóriu
Tahotnú
Jozef Mikláš
bezo zmeny
Schválené MsZ
René Bílik
Elena Žárska
Ján Čech
František Féder
Miloš Andel
Milan Čech
Jozef Chynoranský
Elena Jurčíková
Pavel Alexy
Elena Matuská
Gabriel Guštafík
Ľubomír Čech
Richard Demovič
Milan Grell
Michal Svátek
Drahomír Šmahovský
Kvetoslava Štrbová
Juraj Hanulík
Adam Solga
Jozef Chynoranský
Martin Dulaj
Tomáš Pitoňák
Elena Jurčíková
Marián Šipoš
Marián Pátek
Juraj Pátek
Miloš Andel
Ľubomír Čech
Božena Mizerová
Pavel Alexy
Viktória Tahotná
Gabriel Guštafík
Marián Šipoš
Marián Pátek
Richard Demovič
Ján Čech
Peter Witgrúber
Tomáš Pitoňák
Milan Čech
Kvetoslava Štrbová
Tomáš Pitoňák
Martin Dulaj
Božena Mizerová
Jozef Mikláš
Juraj Pátek
Jozef Mikláš
František Féder
Adam Solga
ilu. foto: archív
Druhé riadne zasadnutie MsZ sa konalo
12. februára 2015. Dôležitými bodmi jeho
rokovania bolo konštituovanie, resp. doplnenie dozorných a školských rád.
Do dozornej rady Pezinskej mestskej spoločnosti, s. r. o., boli menovaní a chválení
Ing. Ján Čech, Ing. Ján Matuský a PhDr. Milan Grell. Odvolaní boli Katarína Esterlová
a MUDr. Richard Demovič, PhD., ktorý sa
v decembri vzdal členstva, resp. funkcie predsedu v tejto dozornej rade. Dozorná rada má
toto zloženie: predseda Ján Čech, podpredseda František Féder, členovia Mojmír Kvačala,
Vlastimil Dolák, Ján Matuský, Zita Joklová a
Milan Grell. Rovnakým procesom bola zvolená aj dozorná rada TV Pezinok, s. r. o., kde
za členov boli doplnení Mgr. Ľubomír Morbacher a Mgr. Jozef Mikláš a dozorná rada má
zloženie: predseda Adam Solga, podpredseda
Kvetoslava Štrbová, členovia Anton Eliáš, Ľuboslav Choluj, Vladimír Popelka, Ľubomír
Morbacher, Jozef Mikláš.
Zložitejším procesom prechádzalo delegovanie a schvaľovanie zástupcov zriaďovateľa
do rád škôl a školských zariadení. Prvý návrh
sa objavil 15. 1. 2015 ako materiál do rokovania komisie školstva, mládeže a vzdelávania.
K tomuto návrhu sme vyjadrili zásadné nesúhlasné stanovisko, čo bolo listom doručené
Škola
Mestské zastupiteľstvo má aj desiatu komisiu
Na februárovom zasadnutí podľa plánu bola
schvaľovaná aj komisia pre ochranu verejného
záujmu. Je to desiata komisia, ktorú MsZ musí
vytvoriť. Existencia tejto komisie vyplýva z
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Tento zákon v § 7 odsek
5 v bode po a) ustanovuje: „Ak sú v obecnom
zastupiteľstve zástupcovia politických strán
a politických hnutí alebo nezávislí poslanci,
komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia
a jedného zástupcu nezávislých poslancov“.
Politické strany a politické hnutia si svojich
zástupcov navrhujú, no kto navrhuje zástupcu
nezávislých poslancov? Nemali by tak urobiť
nezávislí poslanci a zvoliť si svojho zástupcu
do komisie? V našom prípade to bol predkladateľ tohto návrhu a navrhol komisiu v nasledujúcom zložení: predseda Ján Čech (nezávislý), Miloš Andel (SDKÚ), František Féder
(OKS), Richard Demovič (Smer-SD), ktorú
MsZ väčšinou hlasov aj schválilo. Schvaľovaciemu procesu predchádzala diskusia a aj
náš poslanecký návrh, aby bolo rokovanie
MsZ prerušené a nezávislí poslanci si zvolili svojho zástupcu, ktorý bude navrhnutý
do komisie. Tento návrh vychádzal z toho,
že v zmysle volebného zákona kandidovalo
a bolo zvolených do mestského zastupiteľstva 14 poslancov ako nezávislých, a teda by
mali mať možnosť si zvoliť svojho zástupcu
a nominovať do komisie. Návrh bol väčšinou
hlasov zamietnutý. Dovetok: právnu stránku
tohto postupu je treba nechať na vyjadrenie
právnikom.
7
mestské zastupiteľstvo
Dialóg nám pomáha
Sme radi, že sa postupne do povedomia
vás, občanov, dostáva využívanie priestoru na
stretnutia s nami, poslancami, počas „našich
služieb“ v prvých dňoch mesiaca podľa jednotlivých obvodov vo vymedzených zariadeniach. Prichádzate s konkrétnymi podnetmi
a pre nás je dôležitá vaša osobná prítomnosť
aj preto, lebo poznáte genézu riešeného problému, viete nám povedať, ako ste pri riešení
z vašej strany pochodili a ako dlho tento
problém pretrváva. Rovnako si vážime, že sa
na nás obraciate aj prostredníctvom mailov a
na facebooku.
Na februárových stretnutiach vás trápil
najviac stav našich komunikácií, kde zima
priniesla dvakrát veľké nádielky snehu, čo
sa prejavilo v nedostatočnej údržbe ciest
a chodníkov, následne s ich zľadovatením
až po roztopenie, čo v niektorých častiach
znamenalo chodiť so „sáčkami na nohách“,
nehovoriac o tom, že zimné počasie ešte viac
zvýrazní a poškodí už aj tak zdevastované
chodníky a komunikácie. Ďalších trápi chýbajúce alebo poškodené dopravné značenie
(spomaľovací prah), ktoré sťažuje dopravnú
situáciu a môže vyústiť do dopravnej nehody. Poprosíme vás, aby ste v týchto súvislostiach využívali aj mobilnú komunikáciu
CITYMONITOR, ktorú má mesto zavedenú.
Zároveň môžete takto sledovať, či a ako bolo
na váš podnet reagované.
Prišli ste však aj s otázkami a úvahami, ako
ďalej so starostlivosťou o seniorov. Nepriaznivý demografický vývoj mesta, kde napriek
rastúcej výstavbe domov a bytov mesto vykazuje rast indexu starnutia a pri obmedzených
kapacitám mesta pre seniorov bude táto disproporcia sťažovať ich život v našom meste. Je
teda prirodzené, že občania vyšších vekových
ka-tegórií majú záujem poznať, ako plánuje
mesto reálne riešiť túto zložitú situáciu, aké
sú pripravené riešenia a v akom časovom
Poslanci
Deň
novisko. Rovnako môže pripraviť a postúpiť
mestskému zastupiteľstvu aj vlastné podnety,
resp. do rokovania zaradiť aj ďalšie materiá-ly z poverenia MsZ. Na prvom zasadnutí
boli prerokované a vyjadrené stanoviská
k vybraným predloženým návrhom prevodov
nehnuteľností. Do programu neboli zaradené
všetky návrhy prevodu nehnuteľností, ktoré
boli v programe rokovania MsZ na druhý
deň. Tiež členovia komisie mohli diskutovať
a žiadať bližšie vyjadrenia k rozpočtovým
opatreniam za obdobie 1. 11. 2014 až 31. 12.
2014 a za obdobie 1. 1. 2015 až 31. 1. 2015.
Rokovania prvého zasadnutia sa zúčastnil aj
primátor, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil význam finančnej stability, nízkej úverovej
zadĺženosti, opodstatnenosti a dostatočnej
sadnutia 12. 2. 2015 malo aj udiať. Záver bol, že
boli vykonané dve kontroly, všetko je v poriadku
a nedostatky boli odstránené. Na základe týchto
informácií MsZ schválilo väčšinou hlasov tento
prevod do majetku mesta. Treba veriť, že kvalita
preberaného majetku je naozaj v takom stave, že
si nebude vyžadovať v blízkej budúcnosti žiadne
dodatočné investície, resp. náklady, okrem nákladov na bežnú údržbu a prevádzku.
Neštandardne v tejto súvislosti pôsobí skutočnosť, že tento prevod nebol bodom rokovania ani
komisie územného plánovania, výstavby, dopravy
a životného prostredia a ani komisie ekonomiky,
financovania a podnikania. Je pravdou, že predmetné všeobecné záväzné nariadenie 7/2011 § 2
odsek (2) ustanovuje "Orgánmi Mesta sa pre účely
prevodového procesu rozumejú: po b) príslušné
najbližšie
stretnutia
každú prvú
stredu
17.00
Gazetino,
Štefánikova ul.
4.3.2015
2. obvod Cajla
Tahotná
každý prvý
pondelok
18.00 Klub Cajlanov
2.3.2015
3. obvod Sever
Grell, Mizerová
každý prvý
pondelok
17.00
4. obvod Juh+Sakaždý prvý
Mikláš, Žárska
hara, Starý Dvor
štvrtok
5. obvod Grinava Svátek
každý prvý
pondelok
horizonte realizovateľné, pričom doterajšie
informácie
a riešenia ich neuspokojili.
Prichádzate za nami ako vašimi reprezentantmi, ktorých úlohou nie je tieto podnety
len zbierať, ale aj podniknúť kroky na ich
riešenie a informovať vás, ako toto riešenie
postupuje. A to budeme aj robiť a budeme vás
informovať v prvom rade osobne, ale aj prostredníctvom časopisu. Už dnes vám vieme
povedať, že viaceré podnety sme spracovali,
výšky rezervného fondu. Dotkol sa aj riešenia
majetku mesta, predaja devastovaných budov
na Holubyho ulici a využitia takto získaných
prostriedkov pre potreby výstavby sociálneho
zariadenia. Informoval i o opätovnej snahe
získať do majetku mesta budovu bývalých
priestorov CO na Cajlanskej ulici pre sociálne
ciele – dom seniorov. Rokovania sa zúčastnili
hlavná kontrolórka, vedúca oddelenia ekonomiky a miestnych daní a pracovník právneho
oddelenia zodpovedný za prevody nehnuteľností. Komisia sa dohodla a odsúhlasila periodicitu svojich zasadnutí, ktoré budú vždy
deň pred pracovným stretnutím MsZ. Najbližšie zasadnutie sa uskutoční 8. apríla 2015.
Elena Žárska, Michal Svátek – členovia
komisie ekonomiky, financií a podnikania
Majetok mesta narástol o viac ako 1,2 mil. eur
V programe zasadnutia MsZ bol ako 21. bod
„Návrh na nadobudnutie majetku od spoločnosti STAVOIMPEX Holíč, spol. s r. o.“ Uvedená spoločnosť odovzdala a predala mestu
majetok v celkovej hodnote 1 236 351,18 eur v
štyroch častiach, pričom kúpna cena je 1 euro za
každú zo štyroch častí. Predmetom odovzdania
sú chodníky, komunikácie, parkoviská, zeleň,
detské ihrisko, zastavené plochy a nádvorie, dopravné značky, verejné osvetlenie, lavičky, smetné koše na celkovej ploche 11 053 m2. Uvedené
objekty vybudovala spoločnosť v I., II. a III. etape. Vedenie mesta ako aj zodpovední pracovníci
mestského úradu deklarovali na zasadnutí MsZ,
že bol vyhotovený predbežný protokol o technickom stave aj so súpisom nedostatkov, ktoré bol
odovzdávajúci povinný odstrániť, čo sa do za-
Kde
1. obvod Muškát
Štrbová
+ centrum
Posledná, no nie v dôležitosti
Posledná z deviatich komisií vytvorených
na ustanovujúcom (decembrovom) zasadnutí
MsZ zasadala komisia ekonomiky, financovania a podnikania. Zasadnutie sa uskutočnilo
11. februára 2015 za účasti siedmich z deviatich členov. Komisia prerokovala a prijala
štatút a rokovací poriadok. Je konštituovaná
ako poradná a iniciatívna komisia MsZ. Jej
rokovanie je otvorené a teda prístupné občanom. Obsahom rokovania sú hlavne rozpočet a všetky s tým súvisiace procesy – návrh,
uzávierka, rozpočtové opatrenia, finančné
plány mestských príspevkových a rozpočtových organizácií. Druhou významnou oblasťou je majetok – prevody majetku (kúpa,
predaj), nájom. Komisia sa k predkladaným
materiálom vyjadruje a dáva odborné sta-
Kedy
komisie MsZ najmä Komisia územného plánovania, výstavby a životného prostredia a komisia
ekonomiky a financií" a v § 4 odsek (2) "Do komisie sa predkladajú najmä návrhy po c) na prevod
nehnuteľnosti do majetku Mesta." Žeby to spôsobilo slovíčko „najmä“? Vyhnúť sa subjektivizmu
pri výbere materiálov zaradených do programu
rokovania oboch komisií je jednoduché – zaradiť
tam všetky prevody, o ktorých bude rokovať MsZ.
Z majetku mesta však čosi aj ubudlo – MsZ
schválilo väčšinou hlasov odpredaj parkovacej
plochy v blízkosti budovy Panoráma o rozlohe 80
m2 v cene 100 eur za m2. Vlastníctvo parkovacích
miest podľa primátora mesta je podmienkou jedného z budúcich nájomcov v tejto nehnuteľnosti,
ktorým bude orgán štátnej správy.
Pekáreň Bageta
Sever
2.3.2015
17.00 Kaviareň Mólo
5.3.2015
17.00 Grinava Pizzeria 2.3.2015
resp. kompletizujeme podklady, ktoré budú
následne postúpené na vedenie mesta, resp.
jeho príslušné útvary.
Stretnutie členov a sympatizantov OZ
Srdce Pezinka s občanmi bude v stredu 4.
marca 2015 o 17.00 v kaviarni Gazettino na
Štefánikovej ulici.
Poslanecké dni na mestskom úrade sú
určené na každú prvú stredu v mesiaci od
16.00 do 18.00.
Prvé mimoriadne
Dňa 12. marca 2015 sa uskutoční prvé mimoriadne zasadnutie
mestského zastupiteľstva, ktorého
jediným bodom programu bude
schvaľovanie dotácií na športovú
a kultúrnu činnosť a tiež pre činnosť zväzov a združení spadajúcich
pod sociálnu a zdravotnú oblasť.
Komisia kultúry už na svojom prvom zasadnutí pripravila návrh
na rozdelenie dotácií, o ktoré sa
uchádzalo 23 subjektov. Rozdelili
18 tisíc eur z vyčlenených 20 tisíc
eur, pričom 2 tisíc je rezerva primátora. Komisia športu rozdeľovala
a pripravila návrh pre mestské
zastupiteľstvo na svojom druhom
zasadnutí 11. februára 2015, no
pracovala s oveľa väčším „balíkom“
peňazí – v rozpočte po navýšení
je to 100 tisíc eur, čo určite našich
športovcov poteší a táto podpora
umožní skvalitniť športovú činnosť, resp. pritiahnuť k pravidelnému športovaniu ďalších občanov, hlavne deti, a tiež pritiahnuť
nové alebo udržať v meste tradičné
podujatia. Oveľa skromnejší je objem dotácií (5 tisíc eur) na činnosť
združení, zväzov a aktivít v sociálnej oblasti, o ktorom rozhodovala
a pripravila návrh jeho rozdelenia
Komisia sociálnej starostlivosti a
zdravotníctva 16. februára 2015 na
svojom druhom zasadnutí.
Dvojstranu pripravila Elena Žárska.
8
hlásna trúba
foto: EF
Bola som nadšená, keď som sa dozvedela, že röntgen na našej poliklinike
bude modernizovaný a bude tu možné
urobiť aj denzitometrické vyšetrenie.
O to väčšie bolo moje sklamanie, keď
som sa z cenníka na dverách dozvedela,
že takéto vyšetrenie aj so žiadankou
je spoplatnené sumou 20 eur, pričom
rovnaké vyšetrenie je v Bratislave bezplatné. Pýtam sa prečo?
Čitateľka Jana
RADOSŤ aj v SENZI TV
A je to tu! Speváci a speváčky Folklórneho speváckeho súboru RADOSŤ
z Pezinka pod hudobným vedením
Miroslava Rajta sa dočkali prezentácie
svojho speváckeho umenia nielen
v rádiu Regina, ale najnovšie aj v televízii SENZI TV, keď nahrali v utorok
3. 2. 2015 desať videoklipov k svojim pesničkám z CD-čka nazvanom
„Ó, víno, Boh ti nebo daj“. Videoklipy
budú prezentované vo vysielaní SENZI
TV a budú tiež publikované na YouTube. Povzbudení svojím výkonom,
podľa televízneho štábu na profesionálnej úrovni, snívajú Radostníci o svojom
vlastnom CD s následnou nahrávkou
videoklipov pre SENZI TV. A keďže
platí, že želanie je matkou úspechu, ich
sen sa možno splní čo nevidieť. Ktovie?
Eva Frťalová
Redakcia mesačníka Srdce Pezinka nezodpovedá za obsah príspevkov, resp.
názory prispievajúcich v rubrike Hlásna
trúba.
Medzi budúcimi prváčikmi
dozvedali, čo všetko vaše detičky už
dokážu. Môžeme zodpovedne vyhlásiť,
že všetky deti boli veľmi šikovné.
Dokonca mnohé deti poznali písmená,
čísla a farby nielen v slovenskom, ale
aj v anglickom jazyku. Vedeli povedať,
čo je správne a čo nesprávne, zaspievať
pesničku alebo zarecitovať básničku.
foto: OK
V dňoch 12. a 13. februára sme v
priestoroch školy srdečne privítali
našich malých predškolákov, ktorí sa
v sprievode rodičov, súrodencov či
starých rodičov prišli zapísať do prvého
ročníka ZŠ s MŠ Orešie. Naše profesionálne pani učiteľky a vychovávateľky
sa formou priateľského rozhovoru po-
Správne pomenovali aj mnohé zvieratká.
S radosťou môžeme povedať, že k nám
na zápis prišiel taký počet detí, že chceme
v septembri otvoriť až dva prvé ročníky.
Svedčí to o skutočnosti, že o našu školu
majú ľudia z Pezinka a okolia čoraz
väčší záujem. Veľmi nás teší, že počet
žiakov našej školy postupne narastá. My
v škole robíme všetko pre to, aby sa im
tu páčilo. Menší počet žiakov v triedach
nám dovoľuje uplatňovať individuálny
prístup, interaktívne vyučovanie, fitlopty, novú lezeckú stenu, telocvičňu,
knižnicu a iné netradičné metódy.
V budúcnosti pre naše deti pripravujeme nadrozmerné nástenné scrabble
tabule v troch jazykoch, eko fit park,
stolný futbal so živými hráčmi, saunu
a iné. Dúfame, že všetky tieto novinky
prilákajú do našej školy ešte väčší počet
detí. Preto aj naďalej pokračujeme v prijímaní žiakov ako do prvého, tak aj do
vyšších ročníkov. Ďakujeme za dôveru.
Ondrej Koreň, riaditeľ ZŠ a MŠ Orešie
Jarné zamyslenie...
Skúste sa vžiť do situácie, že sedíte
v novembrové ráno v teplom aute, pomaly sa posúvate zaplnenou ulicou mesta
a všímate si tváre ľudí na zastávke autobusu. Uzimené tváre, goliere vytiahnuté až k lícam, podupávajúce nohy.
To isté vidíte, aj keď sa peši presuniete
ulicami mesta. A potom si to všímajte
v decembri, januári, februári... žiadna
výrazná zmena? A čo tak v marci, apríli,
máji? Vidíte ten rozdiel? Dlhšie dni, viac
slnečného svitu, dotyky teplého vánku,
zelenajúca sa tráva, pučiace stromy,
kvietky vykúkajúce zo zeme a ten
vzduch, krásne rozvoniavajúci vzduch...
Usmievate sa? Aj ľudia na zastávkach
akoby začínali zabúdať na chladné
zimné počasie, aj v ich očiach sa začína
prebúdzať jar...
Prijmime jar do svojich sŕdc, teplo do
svojho vnútra, vyjdime von, nadýchnime sa prvých vlažných dúškov vzduchu a skúsme úsmevom obdarovať svojich najbližších, kolegov, priateľov, ale aj
ľudí na zastávke, v meste, na prechádzke
v prírode, známych i tých, ktorých
vídame iba občas. Skúsme úsmevom
nainfikovať ľudí v našom meste. Možno
to budú zo začiatku úsmevy, tie postupne
prejdú do pozdravu, vľúdneho slova.
Darujme si dar... úsmev ako dar.
Zlatica Herdová
Fašiangový sprievod
aj v Grinave
Dlhoročnou tradíciou v Grinave
je fašiangový sprievod v uliciach
našej mestskej časti. Touto akciou členovia Jednoty dôchodcov
Slovenska symbolicky ukončujú
fašiangové obdobie. Ani tento rok,
konkrétne 14. februára, nechýbali
pestré masky, veselé spevy a tance.
Sprievod „na požiadanie“ navštívil
viacero domácností v Grinave.
A žiada sa dodať, že už ani nestíhajú „vybavovať“ všetky pozvania.
Ďakujeme našim seniorom za
dodržiavanie tejto krásnej tradície.
Milan Grell
foto: SP
Vážená redakcia!
9
relax
zabavte sa!
4
1
Opäť si spríjemnite čas krížovkou, v tajničke sa skrýva
výrok.
Výhercovia z minulého čísla
- Jozefína Petrášová, Trnavská 11, Pezinok - Ľudmila
Slimáková, Bratislavská 92,
Pezinok - Oľga Kollerová,
Modranská 168, Vinosady
- si môžu ceny vyzdvihnúť v
kancelárii OZ Srdce Pezinka, Holubyho 16, Pezinok, v
piatok 13. marca medzi 14
- 16.00 hod.
Gotthold
citoslovce
Ephraim
klapnutia
Lessing
usušená
tráva
Autor:
Juraj
Mitošinka
na vtipnú nôtu
2
4
1
8
1
3
3
9
9
6
9
2
8
5
5
1
7
medzi
(z lat.)
1
1
- Fero, čo si dal žene k výročiu
svadby?
- Podnos.
- Vidíš, aj ja som mohol mojej jednu vypáliť!
6
roztrháte,
rozdriapete
(kniž.)
2
rímske
číslo 4
tím,
po česky
dusitan
okoloidúci
(zried.)
skratka
pre kus
3
2
zhotovuješ
tkaniny
Viete, aký je rozdiel medzi mužom
a ženou?
- Žena chce veľa od jedného
muža,
kdežto muž chce jedno od veľa
žien! :-)
4
9
5. časť
tajničky
Pýta sa jeden policajt druhého:
- Počuj, bol si ty už na Štrbskom
Plese?
- Nie, ja chodím len na NÁŠ a na
POLICAJNÝ.
7
Pomôcky:
RTP, air,
aloa, LPL,
nitrit
okrajová
časť
nejakého
priestoru
stalo sa
hlúpym
zabľačalo
(expr.)
určená
na varenie
obliekalo
(kniž.)
obyvateľ
Dácie
2. časť
tajničky
značka
argónu
urobený
z lepenky
chorý na
maláriu
1. časť
tajničky
mužské
meno
zaručí,
zrúkne
seknutím
rozdelím
úškľabok
Pomôcky:
uchytí,
Anastáz,
NPS, vivat, uchmatne
pasant
pieseň,
nápev
oplodie
(bot.)
telev. spol.
Portugalska
chumáč
vyhynutý
kočovník
plaví sa
Kristína
(dom.)
utváralo
dymový
kanál
tesne
zapne
značka
pre abvolt
osáľala
Slov. liga
v Amerike
3. časť
tajničky
neobratne,
nešikovne
chatrné
domčeky
pera
(bás.)
strojí sa
postupne
úplne
zoder
skratka
pre vlastnou rukou
prestaň
orať
nech žije
(kniž.)
vykastrovaný býk
pulzuje
(kniž.)
aha, hľa
rímske
číslo 51
eidamský
syr
veľká
nádoba
tlačová
ag. Nórska
Otília
(dom.)
aktívnosť
programovací jazyk
neodovzdával hlas
egyptský
boh slnka
drvením
získal
4. časť
tajničky
padalo
cez niečo
spopred
lesklé
ozdobné
stužky
skratka
artérií
južná
rastlina
10
fórum
Čo je nové na Karanténnej stanici Pezinok?
V minulom čísle Srdca Pezinka sme vám priniesli informácie
o fungovaní pezinskej karanténnej stanice na Fajgalskej ceste
a uverejnili sme fotografie psov,
ktorí sa v nej v tom čase nachádzali.
Dvom z nich sa podarilo nájsť nový
domov, za čo patrí veľká vďaka najmä dobrovoľníčke Mirke, ktorá
svojím aktívnym úsilím na sociálnych sieťach pomohla týchto psíkov
umiestniť do vhodných podmienok.
Žiaľ, mladý vlčiak ešte stále nocuje
v chladnom koterci a 23. februára
to budú už dva mesiace jeho po-
bytu a je nevyhnutné, aby si aj on
našiel minimálne dočasný domov,
pretože po tomto termíne mu hrozí
uspanie. Počas uplynulého mesiaca sa na Karanténnej stanici Pezinok ocitlo aj niekoľko ďalších psov,
tí však buď medzičasom našli vďaka
Mirke nový domov, alebo si pre nich
prišli ich majitelia, ktorým sa len zabehli. Všetkých sme na karanténnej
stanici osobne navštívili, na vlastné
oči sme sa presvedčili, v akom stave
sa nachádzajú a či je o nich dobre
postarané. Ku dňu 17. 2. 2015 sa na
karanténnej stanici nachádzali dvaja
psi. Spomínaný mladý vlčiak, ktorého
sme zverejnili už v minulom čísle,
a čierny väčší pes, trochu bojazlivý
a tichý, no po chvíli priateľský a
vďačný. Postretol ho smutný osud,
keď mu zomrel pán a bol privezený
na karanténnu stanicu. Aj dnes by
sme radi poprosili o pomoc vás,
Pezinčanov, pri hľadaní domova pre
psov z pezinskej karanténnej stanice.
Ak hľadáte domáceho miláčika a viete, že mu dokážete dať veľa lásky a
najmä trvalý, prípadne aspoň dočasný
domov, ktorý by zachránil týchto nádherných psov, určite sa vám odvďačia
svojou vernosťou a oddanosťou. Najmä mladému vlčiakovi sa už kráti
60-dňová lehota minimálneho pobytu na KS.
Ak by ste im radi poskytli nový
domov, kontaktujte číslo 0903
430 397. V prípade, že máte záujem dostávať informácie, prípadne
pomôcť túlavým psíkom z Pezinka,
navštívte stránku KS Pezinok na Facebooku. Karanténnu stanicu spravuje mesto Pezinok prostredníctvom
mestskej polície. Tá zabezpečuje aj
odchyt túlavých psov.
Dodo Mikláš, foto autor
Poznáte ma? Chcete ma? • Poznáte ma? Chcete ma?
Čierno-hnedý pes stredného vzrastu
Nemecký ovčiak – pes
Odchytený MP 23. 12. 2014 v Pezinku. Zdravý, poslušný a mladý
nemecký ovčiak, vhodný na stráženie, jemne uštekaný. Vhodný aj na
záhradu s prístupom dnu.
Privezený na KS 30. 1. 2015. Zomrel mu majiteľ, bol veľmi smutný,
ale pokojný a trochu bojazlivý. Ak zistí, že nie je v nebezpečenstve a
získate si jeho dôveru, bude vám verným spoločníkom, ako bol zrejme aj
svojmu bývalému pánovi, ktorý mu veľmi chýba.
Na koncert Tomáša Klusa
Najväčší fenomén českej hudobnej scény posledných rokov vystúpi 23. apríla na bratislavských
Pasienkoch.
Chcete vyhrať 2 vstupenky na jeho koncert? Stačí
správne odpovedať na jednoduchú otázku a mať
trochu šťastia pri žrebovaní.
Otázka:
Ako sa volá posledný album Tomáša Klusa a jeho
Cílovej skupiny?
Správne odpovede posielajte na e-mailovú adresu [email protected] do 15. 3. 2015.
Výhercu budeme kontaktovať.
PEZINKA
Mesačník o živote v našom meste, číslo 2, ročník II, február 2015
Ž
V minulom čísle ste súťažili o 2 vstupenky na koncert Vojtěcha Dyka a B-Side Bandu, ktorý vystúpi
na bratislavských Pasienkoch 9. apríla. Správna
odpoveď na otázku, s ktorou českou herečkou tvorí Vojtěch Dyk pár: Tatiana Vilhelmová. Spomedzi
správnych odpovedí sme vyžrebovali výhercu, ktorým je Štefan Jando z Pezinka. Gratulujeme.
aktuálne info o našom meste:
SRDCE
SÚŤA
www.srdcepezinka.sk
Mesačník o živote v našom meste.
Vydavateľ: Občianske združenie Srdce Pezinka. Adresa redakcie: Holubyho 16, 902 01 Pezinok. Predseda redakčnej rady: Milan
Grell. Redakčná rada: Elena Žárska, Jozef Mikláš, Kvetoslava Štrbová, Jarmila Volnerová, Igor Hianik, Katarína Hlavandová. Editor: Jaroslav Rafaj. Kontakty: redakcia@
srdcepezinka.sk, [email protected], [email protected] Náklad: 10 000 kusov, distribuované do poštových schránok, nepredajné.
IČO 00 182 826, EV 4972/14, ISSN 1339-7176,
II. ročník
www.srdcepezinka.sk
užitočný servis
11
Tak ako každý február od roku
2004, aj v tomto roku si pripomíname Deň bezpečnejšieho internetu
(Safer Internet Day). Desiaty február
2015 je deň, keď Medzinárodná iniciatíva pod záštitou osvetovej organizácie Insafe má za cieľ podnietiť
ľudí k pozitívnemu, bezpečnému
a efektívnemu využívaniu internetu,
mobilných telefónov a iných online
technológií.
Pri tejto príležitosti ako jednu
z možností ochrany detí pred
rizikami
virtuálneho
prostredia spustilo občianske združenie
SNEK – Stop nebezpečnej elektronickej komunikácii – 6. februára
2015 pilotný projekt pod názvom:
„INFOKIOSK
–
BEZPEČNÝ
VIRTUÁLNY
PRIESTOR
NA
ŠKOLÁCH“.
V rámci projektu umiestnilo
občianske združenie SNEK v spolupráci s Kioskmedia, s. r. o., na
základnej škole s MŠ Pezinok-Orešie
Infokiosk pre bezpečné zdielanie informácií vo virtuálnom prostredí.
foto: archív red
Infokiosk slúži školákom na ZŠ Orešie
Ďalšou časťou projektu je preventívno-vzdelávací program pre žiakov
a pedagógov na základných školách.
Jeho cieľom je vzdelávanie formou
prednášok a poradenstvo pre riešenie
kyberšikany medzi deťmi a mládežou.
Zároveň aj umiestňovanie infokioskov pre zdieľanie bezpečných in-
formácii na školách pre žiakov, pedagógov a rodičov. Projekt oficiálne
spustil riaditeľ ZŠ a MŠ PezinokOrešie Ondrej Koreň spoločne so
zástupcom OZ SNEK Romanom
Šmahovským za účasti poslancov
MsZ mesta Pezinok Milana Grella,
Drahomíra Šmahovského a Evy Pi-
látovej, zástupkyne OZ Aktivity Grinava.
Počas prezentácie žiaci so záujmom
„obkľúčili“ nový Infokiosk. Otestovali
si, čo všetko sa v rámci bezpečného
zdieľania informácií môžu dozvedieť
a aké užitočné informácie môžu
získať. Používanie Infokiosku žiakom
nebolo potrebné zložito vysvetľovať,
je totožné s používaním bežne
dostupných počítačov. Riaditeľ ZŠ s
MŠ Ondrej Koreň i pedagógovia boli
milo prekvapení veľkým záujmom
žiakov a ocenili prínos zariadenia pre
prevenciu kyberšikany medzi žiakmi.
„Zdieľanie informácií
o škole,
Pezinku, Grinave či ochrane pred
kyberšikanou je prístupné žiakom,
pedagógom, ako aj rodičom či
návštevníkom školy. Po týchto skúsenostiach verím, že táto prvá lastovička
prinesie „leto“ v podobe bezpečných
Infokioskov aj v ďalších školách, nielen v Pezinku. Za občianske združenie
SNEK môžem povedať, že urobíme
maximum, aby sa to podarilo,“ pripomenul Roman Šmahovský. (red)
Ako bezpečne používať internet a mobily?
Desatoro pre deti a mládež pre bezpečné používanie internetu a mobilných telefónov ako ochrana pred kyberšikanou či zneužívaním:
1
Zamysli sa a stanov si pravidlá pre používanie internetu,
chatu, sociálnej siete – je to dôležité pre tvoju bezpečnosť
a ochranu súkromia pred zneužitím osobných informácií.
2
Ak si zvolíš určité pravidlo – zásadu, dodržuj ju! Ak ju
chceš zmeniť, dôsledne zváž pre a proti.
3
4
5
6
Buď opatrný(á) pri komunikácii s tzv. priateľmi, ktorí sa chcú
stretnúť, prípadne dávajú rôzne sexuálne návrhy. Dobre si zváž, či
ponuku na stretnutie príjmeš. Ak áno, kde sa stretneš a či zoberieš
aj priateľa(ku). Ak máš pochybnosti, poraď sa s rodičmi. Buď zvlášť
opatrný(á), ak ide o dospelého.
Urči si čas, koľko budeš denne na internete – tak, aby si
mal(a) čas aj na iné voľnočasové aktivity a na priateľov
(virtuálna komunikácia nie je plnohodnotná a vyhneš sa
riziku závislosti).
7
Stanov si časové, resp. levelové limity na hranie hier. Vyhneš sa tak
riziku závislosti na nich. Buď opatrný(á) pri ponukách na nákup
hier či ich vylepšení, aby si sa nestal(a) obeťou podvodu. Dôsledne
si prever ponuku, prípadne sa poraď s rodičmi.
Vyberaj si, komu sprístupníš emailovú adresu – vylúčiš tak
prípadné obťažovanie alebo šikanu. Rozumne zvažuj, koho
vo virtuálnej komunikácii môžeš považovať za svojho
priateľa, a preto si dôsledne na sociálnych fórach nastav čo
najvyšší stupeň ochrany súkromia. Používaj prezývku, aby
druhá strana nemohla bez tvojho súhlasu zistiť presnejšie
informácie o tvojej osobe. Ak chceš zdieľať súkromné,
detailné, prípadne intímne informácie alebo fotografie,
dobre zváž, komu sa zdôveruješ, či sú to skutoční priatelia,
ktorí ich nezneužijú.
8
Pri nakupovaní na nete si dôsledne prever predávajúceho, podozrivo výhodná ponuku je častokrát spôsobom, ako ťa obrať o peniaze. Pozri si hodnotenie obchodu, názory zákazníkov a obchodné
podmienky, vrátane riešenia prípadnej reklamácie.
9
Chráň si obsah svojho mobilného telefónu, najmä osobné údaje, citlivé sms, fotografie a videá. Mohol by ich niekto zverejniť bez tvojho
súhlasu. Nepoužívaj mobil na fotenie a filmovanie videí s obsahom, ktorý znevažuje alebo ponižuje tvojich priateľov alebo tretie
osoby. Mohol(a) by si im tak vážne ublížiť. Ak ťa niekto obťažuje,
ignoruj ho, a ak neprestane, informuj rodičov.
Uzatvor dohodu so svojimi priateľmi, že vašu virtuálnu
komunikáciu, resp. fotografie, nebudú bez súhlasu zverejňovať tretím osobám.
10
Univerzálna zásada na záver: Všetko, čo si neželáš, aby robili
partneri v komunikácii tebe, nerob ani ty im! Tak bude prostredie
na sieti určite bezpečnejšie a priateľskejšie.
Roman Šmahovský,
www.snek.sk
12
Píše sa rok 1981 a v Československu sa
hrajú majstrovstvá Európy basketbalistov. Naša reprezentácia končí na 3. mieste. Z Bratislavy sa sťahuje palubovka do
pezinskej športovej haly.
Je nedeľa okolo 9.30 a ľudia kráčajú
mestom do haly na Holubyho ulici. Tu sa
hrá národná liga v basketbale. Chodiť povzbudzovať na zápasy nášho klubu je dlhoročná pezinská tradícia. Skromná tribúna je
zväčša zaplnená do posledného miestečka.
Nechodíme sem zmasakrovať súperových fanúšikov, ale sa spolu s nimi zabávať na dvojtaktoch Petra Mozolu, uchách Janka Tichého. Hala kričí: „Kelo (Vlado Tomašových),
vyši!“ a Kelo vyšije ďalekonosnú trojku, ktorá vtedy znamenala ešte iba dva body.
Každý rok chceme postúpiť do basketbalovej ligy. Prichádzajú posily, zvučné mená
– Jánsky, Ondrušek, Hagara, Jančura, Sedlák, Plesník, Arpáš a mnoho iných. Pezinok
sa snaží vychovať aj odchovancov. Vytvorí
sa výborné družstvo dorastu okolo vynikajúceho trénera Michala Rendeka. Pátkovci,
Demovič, Lošonský, Háger, Jačiansky, Lukačovič, Záhradský, Uherčík a ďalší. Všetko
chlapci z Pezinka, ktorí podávali dlhodobo
kvalitné výkony a pýtali si miesto od trénera
Richarda Frimmela v našom „áčku“. Konkurencia však v tých dobách bola veľmi veľká.
Nezabudnuteľnú úlohu v rozkvete basketbalu v Pezinku má aj vtedajší správca
haly Jozef Krivošík, ktorý kedysi hrával za
Pezinok dokonca basketbalovú federálnu
ligu. Podpora mesta a vtedajších priemyselných subjektov basketbalovému oddielu
bola evidentná.
V roku 1990 sa sen Pezinčanov napĺňa
a Lokomotíva pod vedením Richarda Frimmela vybojováva federálnu ligu s týmto
zdravým jadrom: Justin Sedlák, J. Kevenský,
Daniel Orlický, Peter Michalík, Peter Nedbal, Marián Pátek, Peter Stanček, Roman
Masár, Juraj Frátrič, Martin Vido, Ondrej
Čuraj, Dalibor Krč, Roman Bubeník, Marián Marek.
V novej sezóne sa trénerom stáva Miroslav
Ondrušek, následne ho nahrádza Michal
Arpáš a obaja sa opierajú o výborné výkony
Wrobela, Ištóka, Černického, Sedláka. Výkonmi udivuje vtedy dvadsaťdvaročný Andrej Lukjanec, pre ktorého nebolo problém
streliť 30 či 40 bodov. Oddiel dostáva nové
meno BK PEZINOK, staronovým trénerom
sa stáva Richard Frimmel a sťahuje sa do
novovybudovanej haly na Komenského ul.
Sezóna 1992 – 93 je pamätná, pretože
v poslednom ročníku federálnej ligy získali
basketbalisti bronzovú medailu. O výborné tretie miesto sa najviac zaslúžili Orgler,
Lukjanec, Sooš, Bošňák, Sedlák a Kuznecov,
ktorý napríklad nastrieľal Prievidzi na jej
palubovke 41 bodov. Po tomto úspešnom
ročníku sa liga delí. Samostatnú slovenskú
šport
Z basketbalu na
„hovadzú“
ligu vyhráva BK Pezinok a stáva sa historicky prvým slovenským šampiónom.
Spanilá jazda lovenia titulov pokračovala
v ďalších ročníkoch transformujúcej sa slovenskej extraligy. Bola to nezabudnuteľná
pezinská družina okolo Andreja Lukjanca,
Voloďu Kuznecova, Petra Orglera, Justína
Sedláka, Milana Černického, Jozefa Ištóka,
neskôr Petra Mičudu, Mareka Andrušku,
Paľa Weissa, Daniela Jakaboviča a mnohých
ďalších.
Príchodom posíl z Balkánu či USA sa
formovala ďalšia skvelá éra. Písala sa
úspešná história basketbalového Pezinka
v európskych pohárových súťažiach a eufória
v meste silnela. Spomíname si na skvelé výkony Ristanoviča, Nagliča, Lewisa, Szaba,
Zadravca, ako aj na vychýrené kluby, ako
Panathinaikos Atény, Sony Miláno, Strojitel
Kijev, Telekom Bonn, Partizan Belehrad...
Spomíname si aj na úspešných trénerov, ktorými boli Justín Sedlák, Stevan Tot, František Rón, Ľubomír Urban či Milan Černický.
Spomíname si na časy, keď sme si rovno
z basketbalu sadali k nedeľňajšiemu obedu,
tešili sa na „hovadzú“ polievku, lebo chutila
náramne.
Do roku prvého kolapsu v roku 2002 získal
Pezinok sedem titulov majstra Slovenska.
Po hviezdnej kariére Slovakofarma Pezinok
s oveľa vyššími cieľmi, ako hrať „iba“ slovenskú ligu, prakticky zaniká. Vedenie klubu
odstupuje a mužský basketbal výkonnostne
padá. Vďaka Justínovi Sedlákovi nezmizol
Pezinok úplne z basketbalovej mapy, pretože
v tomto hektickom období zakladá občianske združenie MBK.
Začala sa písať nová história basketbalu.
Postupne sa hráči MBK prepracovali až do
1. ligy a v sezóne 2006 – 2007 postupujú
opäť do extraligového kolotoča. Klub mení
názvy, sponzorov a pod menami Skanska,
AB Cosmetic získava ďalšie dva tituly (ôsmy
a deviaty v poradí), plus druhé miesto a tri
víťazstvá v Slovenskom pohári.
Rok 2010 a znova čierne písmo v histórii
športu, ktorým po dlhé roky žijú generácie
Pezinčanov. Klub Basketbal Pezinok odstupuje zo súťaže z prvého miesta, hoci v rozlúčkovom zápase zdolal druhú Nitru pred
vlastnými fanúšikmi o 25 bodov.
Natíska sa otázka, či mestské zastupiteľstvo a ľudia, ktorí patrili do veľkej
basketbalovej rodiny a dlhodobo pracujú
v štruktúrach vedenia mesta, nemohli podať
pomocnú ruku najobľúbenejšiemu športovému odvetviu v našom meste...
Justín Sedlák začína odznova písať novú
Hviezdička Terka
Predstavujeme slovenskú juniorskú
reprezentantku Terezu Sedlákovú.
Narodila sa 30. 5. 1997 a býva v našom meste. Študovala na ZŠ Fándlyho
a pokračuje na Gymnáziu v Pezinku.
Tereza je úspešnou juniorskou reprezentantkou Slovenska. Hrala na ME
16-ročných , MS 17-ročných a pripra-
vuje sa na ME 18-ročných v Rumunsku.
Prajeme Tereze veľa športových úspechov, úspešný prechod do ženskej kategórie, šťastnú budúcnosť v reprezentácii Slovenska žien a nech sa jej vyhýbajú
všetky zranenia.
Stranu pripravil Eduard Stach,
foto archív es.
históriu pezinského basketbalu, ale ako sám
vraví: „Toto mesto nemá záujem podporovať
šport na najvyššej vrcholovej úrovni,“ a tak
sa rozhodol že svoje úsilie bude venovať len
deťom a mládežníkom a to hlavne formou
organizovania klubovej činnosti a zabezpečenia chodu školskej basketbalovej ligy..
Organizuje školskú športovú ligu. Tímy ZŠ
Orešie, Kupeckého, Fándlyho, Bielenisko
a Gymnázium Pezinok, Gymnázium Senec, ZŠ Novomestského Senec, ZŠ Ľ. Štúra
v Modre, ZŠ v Šenkviciach a Svätom Jure
zvádzajú tuhé boje pod patronátom človeka, ktorý sníval sen o pohárových úspechoch
v Pezinku. Školský projekt má zaujímavý rozpočet 12 000 eur ročne a mesto naň
prispelo 500 eurami.
150 až 180 detí športuje a strieľa na koše,
nesedí pri počítačoch, internete. Organizátor projektu v závere každého ročníka vyhodnotí najlepších a rozdá 3 sady medailí.
Aj v tomto roku dovedna 34 pohárových trofejí pre úspešných a talentovaných hráčov.
V našom meste momentálne pôsobí aj
družstvo basketbalistiek BTK BASKETBAL Pezinok, ktoré vedie trénerka Darina
Mikovičová. Družstvo dosiahlo 2. miesto
v kategórii kadetiek a pôsobí v 1. lige žien
skupine Západ a 1. celoslovenskej lige junioriek. Hráva a trénuje v ňom niekoľko pezinských hráčok, ako je Linda Prochádzková,
Tereza Ryšavá, Lucia Jurčová, Vladimíra
Pavlíčková a Tereza Sedláková.
Ďalším zanietencom, ktorý sa venuje naďalej svojmu obľúbenému športu a výchove
mládeži v Pezinku, je Vladimír Kuznecov
a jeho BKP – Basketbalový klub Pezinok. Zo
stránky www.bkpezinok.sk vyberáme: Basketbalový klub Pezinok je občianske združenie, ktoré vzniklo v marci 2011 s cieľom
zachovať basketbal v Pezinku na aktívnej
úrovni a dať mládeži možnosť stále sa tomuto športu naplno venovať.
Nakoľko má basketbal v Pezinku dlhoročnú tradíciu a nájde sa tu veľa mladých, ale
i starších ľudí, ktorí sa o tento šport, či už
aktívne, alebo pasívne, zaujímajú, bola by
škoda, keby v Pezinku zanikla možnosť predovšetkým pre mladých venovať sa tomuto
krásnemu športu.
Download

Mesačník o živote v našom meste, číslo 2, ročník II