Mesaèník o živote v našom meste, èíslo 3, roèník II, marec 2015
Bager na bezdomovcov
Budovy padnú ľahšie ako ľudia.
Na prvý pohľad majú tuhý koreň,
keď dokázali stáť nepovšimnuté
a nepotrebné takmer dve desiatky
rokov. To by ľudia nedokázali. Aj
tieto stáli opustené medzi parkom
a Pezinským zámkom. Bez života.
Všetko sa to odrazu zmenilo.
Túto kapitolu do zlatej knihy mesta
kronikári nenapíšu a seniorskí pezinskí ochotníci jej nedajú javiskovú
podobu, ako tej historke o trhovkyni s mrkvou a Turkami. Aj keď táto
novodobá historka má potenciál a jej
názov by mohol byť „Posledný súboj
pri zámku“. Zviedli ho medzi sebou
TRADIÈNÉ JARNÉ ZVYKY POD MALÝMI KARPATAMI 5
foto: (red)
Editoriál
Každý deň je jedinečný a nikdy nevieme, čo všetko môže priniesť ten
ďalší. Stretávame stovky ľudí a každý z nich si žije svoj vlastný príbeh,
stačí sa prejsť po meste, zadívať sa
do ich tvárí a možno aj časť toho
príbehu bez slov prečítať. Denne si
prečítam množstvo takýchto príbehov, napísaných životom, a zistil som,
že mnohým ľuďom chýba elementárna slušnosť, tolerancia či rešpekt
voči druhým. Bezohľadné parkovanie
na miestach, kde sa bojuje o každý
„flek“, naberanie pečiva holými rukami v supermarketoch, odpadky v prírode, škodoradosť či hádzanie polien
pod nohy... O to viac ma teší, keď
vidím, ako niekto na sociálnej sieti
ponúkne niečo zdarma sociálne slabším, daruje na ulici bezdomovcovi
aspoň jablko, prípadne si kúpi časopis
Nota Bene, nezištne pomáha opusteným zvieratám alebo pomôže inému
človeku. Sú to len zlomky, ktoré ale
dokážu urobiť radosť, a takéto skutky
môžu motivovať aj ďalších. Všetci, čo
žijeme v tomto meste, máme jedného
spoločného menovateľa – a tým je, že
sme Pezinčania. Hrdí lokálpatrioti,
ktorí nedajú dopustiť na svoje mesto.
Tak si ten náš život skúsme navzájom
zlepšiť, veď stačí tak málo.
Jozef Mikláš
bezdomovci a glejovkári. O staré železo.
Obe komunity monitorovali miesto
búračky. Predsunutá výzvedná motohliadka Rómov krúžila po parkovisku pred zámkom niekoľkokrát denne.
Čakala, až bagre a tatrovky zmiznú
pokračovanie na 4. strane
SRDCE PEZINKA BILANCOVALO
7
ZELENO-BÍLÍ, TO SI MI LÍBÍ
12
AKTUALITY
Dvadsaťpäť rokov je dosť dlhý čas.
Z chlapca sa stane muž, z muža starec. Zo skauta sa stane rodič, ktorý
posiela svoje deti do skautského oddielu. Veru, je to už dvadsaťpäť rokov
odvtedy, čo v Pezinku (opäť) vznikol
skautský oddiel.
Skauting potrebuje na svoju činnosť
slobodu. Alebo ináč povedané, žiaden
neslobodný režim neznesie, aby skauting fungoval, a vytvára miesto neho
rôzne náhrady. Ale skautská idea sa tak
ľahko nahradiť nedá. A tak už v decembri 1989 obnovil skauting v Čechách
a na Slovensku svoju činnosť – v novinách sa začali objavovať inzeráty, ktoré
vyzývali všetkých, ktorí mali záujem
o činnosť v skautingu, aby sa písomne
hlásili na skautskom ústredí.
Prihlásil som sa aj ja (v našej rodine
sa skautovalo už za prvej republiky)
a po čase prišiel list, aby sme sa stretli
všetci záujemcovia z Pezinka. Boli
to: moja mama, ja, pán Milko a pán
Dubek (nie som si istý, či tam bol
vtedy aj pán Emanuel Noga, ale neskôr bol určite registrovaný ako oldskaut). A keďže ja som bol najmladší
(29) a ostatní už prekročili 60-tku, bol
som poverený založiť skautský oddiel
v Pezinku. A tak vyšiel ďalší inzerát –
tentoraz určený mládeži. A naozaj po
čase prišiel list od jedného pezinského
chlapca. Volal sa Alexander Wirdzek.
Stretli sme sa a ja som mu vysvetlil,
čo je skauting, a vyzval som ho, že ak
pozná chlapcov, ktorých by to mohlo
zaujímať, aby ich nabudúce priviedol.
Nabudúce (bolo to 15. marca 1990)
naozaj prišlo niekoľko chlapcov: Alex
s bratom Mišom, Heldovci Miro
a Robo, Rado Malacký, Markovičovci Maroš a Juraj, Filip Jánoš (tuším
aj s bratom Adamom). A tak vznikol
oddiel, ktorý si dal neskôr meno „Oddiel dažďa“, lebo na všetkých našich
prvých akciách pršalo.
Juraj Halahyja
DEÒ TANCA Príprava v plnom prúde
foto: archív
25 ROKOV
Aj v tomto roku KST PETAN Pezinok a Tanečné centrum Chariz-
ma v spolupráci s PKC Pezinok, OZ
Srdce Pezinka a so spolkom Živena
V znamení NARCISOV
Jednou z najznámejších slovenských
charitatívnych akcií je bezpochyby zbierka Ligy proti rakovine počas Dňa narcisov. Tento rok pripadne zbierka na 27.
marca. Zbierka Ligy proti rakovine počas Dňa narcisov bude na Slovensku už
sedemnásty raz a aj teraz vyjdú do ulíc
dobrovoľníci s narcismi, ktoré si môžete
pripnúť na svoj odev. Pripnutím žltého
umelého kvietku či kúpou živého vyjadrujete v Deň narcisov onkologickým
pacientom, že nie sú vo svojom ochorení
Dňa 20. – 21. marca sa v Pezinku
uskutoční 11. ročník PAFF – Pezinského Amatérskeho Filmového Festivalu.
Počas dvoch dní budeme mať možnosť pozrieť si filmový maratón toho
Občianske združenie Aktivity Sever vyhlasuje malú literárnu súťaž
MARCOVÉ PÍSMENKOVANIE
v Pezinku pripravujú v poradí tretí
ročník Medzinárodného dňa tanca.
Cieľom podujatia je prezentovať
rôzne tanečné štýly širokej verejnosti a zároveň zapojiť rôzne vekové
kategórie do nácviku tanca . V predchádzajúcich rokoch sme spoločne
tancovali BLUES a VALČÍK. Tohtoročný Deň tanca bude v nedeľu 26.
apríla na Radničnom námestí. Ak
máte záujem zapojiť sa vlastným tanečným číslom, prípadne sa zapojiť
do spoločných nácvikov, kontaktujte: Štrbová Kvetoslava , mail:
[email protected]
(kš)
sami, že sa ich boj týka nás všetkých a že
majú i vašu podporu. Žltý narcis je symbolom spolupatričnosti s onkologickými
pacientmi a jeho kúpou za ľubovoľný príspevok u dobrovoľníkov môžete tento rok
opäť aj v Pezinku pomôcť takto chorým
ľuďom. Na zbierke sa v rámci Pezinka už
dlhoročne spoločne podieľajú Liga žien
a 61. skautský zbor Modrý oblak a do ulíc
spolu vyšlú približne stovku dobrovoľníkov. Cieľom tejto akcie je vniesť problematiku boja proti rakovine, ako aj pravdu
o súčasnom postavení
chorých na Slovensku,
bližšie k ľuďom – do
ulíc, aby sa z choroby
nestal strašiak, ale fakt,
ktorý ľudí spája. Financie vyzbierané v Deň
narcisov prerozdeľuje LPR späť do projektov, na ktoré prichádzajú žiadosti zo
všetkých regiónov Slovenska. Všetky vyzbierané peniaze teda LPR SR vracia do
spoločnosti a do vlastných projektov, ktorými priamo poskytuje služby, a pomáha
tým, ktorí bojujú s rakovinou.
(jm, foto Liga proti rakovine)
najlepšieho z filmov rôznych formátov, od filmov celovečerných, krátkometrážnych až po filmy 5-sekundové.
Festival sa začne prezentáciou toho
najlepšieho z minulých ročníkov
festivalu. Zaujímavá bude sekcia 48
Hour Film Project, v ktorej budeme môcť vidieť výstupy z jedinečnej
filmárskej súťaže. Súťažiaci museli
do limitu 48 hodín stihnúť natočenie, zostrihanie a odoslanie filmu
do súťaže. Po sekcii krátkych filmov
sa v rámci festivalu predstaví svojím
koncertom aj extravagantná pesničkárka Katarzia.
V sobotu uvidíme sekciu pezinských filmov a Peter Konečný, známa
tvár relácie Screener, bude prezentovať svoj výber Najväčších filmových
chýb. Na poste moderátora celej akcie sa predstaví čoraz známejší Pišta
Vandal.
(red)
foto: facebook PAFF
2
GALLERY ARTSHOP na HOLUBYHO 37
Súťaž vyhlasujeme v dvoch žánroch s ľubovoľnou témou:
- poézia – jedna báseň v maximálnom
rozsahu 16 veršov
- próza – jeden prozaický útvar v maximálnom rozsahu 2 strany
Literárne práce označené menom, adresou, mailovou adresou a vekom autora
nám posielajte v elektronickej podobe
na adresu: [email protected]
Termín uzávierky je 30. 4. 2015.
Vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v máji 2015.
Autori víťazných prác budú odmenení a ich práce uverejníme na našej facebookovskej
stránke, na stránkach mesačníka Srdce Pezinka
a na stránke
srdcepezinka.sk.
foto: archív
alebo PREBÚDZANIE SNEŽIENOK SLOVÍÈKAMI
Navštívili sme novootvorenú
minigalériu Gallery Artshop,
kde sme sa zoznámili s Rozáliou Lehotskou-Bellovou,
maliarkou a reštaurátorkou,
autorkou vystavených obrazov.
Na dielach s malokarpatskou
tematikou nájdeme mnohé
miesta z okolia Svätého Jura,
Pezinka, Modry...
Príďte si aj vy pozrieť svieže
dielko v príjemnom prostredí
minigalérie Gallery Artshop
na Holubyho 37.
(red)
Mikláš boli tiež pri tom.
Mesto začalo obstarávať projektovú
dokumentáciu z fondov EÚ už v roku
2004. Toto miesto je národnou kultúrnou pamiatkou, v ktorej sa zachovali prvky renesancie, gotiky i baroka.
Podľa Petra Wittgrúbera, ktorý viedol podrobný výklad, je toto miesto
najviac preskúmanou pamiatkou vo
vlastníctve mesta, v ktorej sa našlo
množstvo keramiky z 15. storočia.
SILVANIUM II. TESNE PRED KOLAUDÁCIOU
V relácii RTVS REPORTÉRI bola
odvysielaná reportáž s názvom "Posudok a dlhý nos", ktorú reportér Juraj Mravec ukončil slovami: "V predstavách o serióznych vzťahoch žijú
aj budúci majitelia bytov v objekte
Silvanium II. Tušia vôbec, že v odbornom posudku Ing. Kozakoviča sa
spomínajú neodstrániteľné nedostatky? V akých bytoch teda budú bývať?"
Keďže ide o vážnu tému, oslovili sme
investora tohto objektu, konateľa spoločnosti Vistareal, s. r. o., a Silvanium
II., s. r. o., pána Ing. Erika Gottschalla
o jeho vyjadrenie.
SP: V relácii RTVS boli prezentované
dva dokumenty: protokol medzi subdodávateľmi Controlbuilding, s. r. o.,
a Stanmar, s. r. o., a odborný posudok
Ing. J. Kozakoviča. Všimli sme si, že termín "neodstrániteľné chyby" sa vyskytoval iba v protokole subdodávateľa, ale
nie v odbornom posudku. Sú neodstrániteľné chyby definované aj v odbornom
posudku Ing. Kozakoviča?
E. Gottschall: Potrebujem na úvod
uviesť, že odvysielanie predmetnej relácie nám spôsobilo vážnu ujmu. Boli
sme vtiahnutí do obchodného sporu
medzi našimi subdodávateľmi, pričom
významnú úlohu tu zohralo povrchné
a nepresné spracovanie témy redaktorom RTVS. Jednou z týchto chýb je aj
spojenie dvoch odlišných dokumentov
– odborného posudku a protokolu medzi subdodávateľmi. Diváci verejnoprávnej televízie však neboli na tieto
rozdiely upozornení a, naopak, výslovne zaznelo, že neodstrániteľné chyby
vyčíta znalec. Po preštudovaní týchto
dokumentov môžeme jednoznačne vyhlásiť, že termín „neodstrániteľné chyby“
sa vyskytuje IBA v protokole súkromnej
právnickej osoby – subdodávateľa, ktorý
si tým riešil svoje subdodávateľské problémy, a NIE v odbornom posudku. Žiaľ,
ujma našej spoločnosti a projektu Silvanium II. bola už spôsobená.
SP: Boli zistené nejaké nedostatky stavebným dozorom, prípadne statikom či
hlavným projektantom?
E. Gottschall: Nami realizované projekty podliehajú pravidelnej týždennej
kontrole stavebného dozoru, zástupcov
investora, hlavného projektanta stavby
a statika, a ak sú zistené rozpory s projektovou dokumentáciou, venujeme
sa im a odstraňujeme. Tak to bolo aj
v tomto prípade, kde boli všetky identifikované rozpory odstránené. Okrem
nás stavbu kontroluje aj financujúca
banka. Až do momentu, keď nás oslovil
redaktor RTVS, sme o existencii takéhoto posudku nevedeli. Po jeho preštudovaní sme dospeli k záveru, že je vypracovaný účelovo. Zjavne mal poslúžiť
objednávateľovi posudku, spoločnosti
Controlbuilding, s. r. o., ako argument
pri riešení vlastných nevysporiadaných
finančných vzťahov. Treba dodať, že
do riešenia týchto sporov sa zapojila aj
verejnoprávna televízia a svojou reláciou poškodila nielen samotný projekt,
ale i našu spoločnosť, napriek tomu, že
my sme si voči nášmu generálnemu dodávateľovi diela splnili všetky záväzky.
SP: Rozumieme tomu správne, že prikladáte zodpovednosť za vzniknutú situáciu
aj RTVS a jej redaktorovi?
E. Gottschall: Jednoznačne, vysielateľ
Reklamova
cestu nebudeme
Pamiatkový prieskum dokázal, že sa
tu nachádzali dva gotické trakty, garbiarske jamy a tiež strieborná minca
z roku 1619. Veľmi hodnotnými sú aj
pivnice, kde sa nachádza zachovaná
pôvodná renesančná lisovňa hrozna,
pôvodná dlažba a gotické múry. V budúcnosti by sa po rekonštrukcii mal
tento priestor využívať aj na komerčné
účely, uvažuje sa aj o presťahovaní Národného salónu vín, pričom najväčší
komerčný potenciál má najmä dvor.
V súčasnosti prebieha rekonštrukcia strechy, odvodnenia a kanalizácie
a tieto práce by mali byť ukončené v júni tohto roku. Finálna podoba tohto
historického priestoru projektu Mestský dom by podľa primátora Olivera
Solgu mohla byť zrealizovaná v priebehu jedného roka, všetko však záleží od
financií. Nemalú finančnú investíciu
by malo mesto pokryť z predaja ďalších
mestských priestorov na Holubyho 19
a 23 a tieto prostriedky by mali byť viazané na tento konkrétny účel.
Jozef Mikláš
má obrovskú moc v podobe šírenia
informácií, voči ktorým sa veľmi ťažko bránite, keď sú nepravdivé. Z tohto
dôvodu zákon vyžaduje od televízie,
aby zabezpečila všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v rámci
vysielania. Ak si pozriete predmetnú
reportáž, zistíte, že naše vyjadrenia
k posudku a údajným chybám nedostali relevatný vysielací priestor. Analyzujeme preto zjavné pochybenia vysielateľa a pripravujeme právne kroky
na očistenie mena a povesti.
SP: Ako pokročila stavba? Kedy sa bude
kolaudovať?
E. Gottschall: Prebiehajú dokončovacie práce na vonkajších komunikáciách
a v spoločných priestoroch. Kolaudáciu predpokladáme koncom mesiaca
apríla až začiatkom mája tohto roku.
SP: A na záver: Môžete budúcich majiteľov bytov ubezpečiť, že sa nemusia
obávať chýb uvedených v reportáži
RTVS?
E. Gottschall: Ubezpečujeme záujemcov o byty v projekte Silvanium
II., že stavba je zrealizovaná vo vysokej kvalite, o čom sa môžu presvedčiť
po dohode s naším maklérom pri obhliadke priamo na stavbe. Za zmienku
stojí aj vysoko nastavený štandard, ako
napríklad zateplenie stavby (150 mm),
izolačné 3-sklo na oknách, rolety, bezbariérovosť celého objektu alebo park
s detským kútikom a trávnatou plochou 2000 m2. V kombinácii s blízkosťou centra a občianskej vybavenosti
a pri zachovaní cenovej dostupnosti
si dovolím tvrdiť, že náš projekt patrí
k tomu „naj“ v Pezinku a okolí.
(red)
Priechod pre chodcov na Novomeského 2 bol rekonštruovaný
v mesiaci august 2014. Dňa 3. septembra 2014 sa uskutočnilo stretnutie obyvateľov Novomeského č. 2 až
18 za prítomnosti pána Solgu, pána
Andela a pani Mezeiovej, na ktorom
občania upozornili na nedostatky.
Tie boli "odstránené" v mesiaci september 2014. Avšak stojatá voda na
priechode pre chodcov pri vchode
na Novomeského 2 svedčí o tom,
že nie všetky nedostatky boli odstránené. Na sťažnosti obyvateľov
a poslancov za Sever pán Andel dňa
18. novembra emailom odpovedal:
"Vieme o tomto probléme, avšak
potrebujeme získať súhlas BVS na
odvodnenie do kanalizácie, pracuje sa na tom. A následne obnovíme
značenie aj priechodu pre chodcov."
Fotografia je z City Monitora.
SP150304
Nie každý Pezinčan vie, akú historickú pamiatku má mesto vo
svojom vlastníctve v podobe domu
na Holubyho 22. Pred niekoľkými
dňami sa mali niekoľkí poslanci
MsZ v týchto priestoroch možnosť
oboznámiť s tým, čo všetko tento historický klenot skrýva a ako
postupujú rekonštrukčné práce.
Poslanci zo Srdca Pezinka Milan
Grell, Kvetoslava Štrbová a Jozef
3
4. marec 2015
Posledné informácie sa občania
a poslanci Severu dozvedeli z mailu
pani Mezeiovej zo dňa 13. marca
2015, citujeme:
"Váš dopyt evidujeme, nakoľko
momentálne sa venujeme iným súrnym pracovným povinnostiam, riešenie stojatej, resp. zle odtekajúcej
vody budeme riešiť následne a rozhodne nemá súvis s rekonštruovanou cestou, takže reklamovať cestu
nebudeme, ale budeme riešiť odtok
vody z povrchu komunikácie."
(red)
SP150305MP
Historický
klenot
prechádza rozsiahlou rekonštrukciou
foto: archív
AKTUALITY / INZERCIA
Grinavský
hrozen
2015
SPOLOK PRIATEĽOV
DOBRÉHO VÍNA
Vás srdečne pozýva na
9. GRINAVSKÚ OCHUTNÁVKU VÍN,
ktorá sa uskutoční dňa
11. apríla 2015
v Grinave v priestoroch
Základnej školy Pezinok - Orešie
a to v čase od 14.00 – 20.00 hod.
Víťazné vína budú ocenené.
4
HORÚCA TÉMA
Bager na bezdomovcov
nevyužívaným halám sa vtedy nikto
ani nepriblížil. Ani len myšlienkou.
Ošarpané objekty zostávali opustené,
nepotrebné a v čoraz horšom stave, ako
akýsi pamätník zašlej slávy vinárskych
závodov. Až do ďalšieho marca. Tohto
roku. V priebehu niekoľkých dní objekty zmizli. Potichu. Prišiel bager a s ním
aj ich koniec.
Bezdomovci pezinský park musia milovať. Už dávnejšie tam dostali svoje vyhradené lavičky. Je logické, že ich zraku
neušiel ani opustený domček a prázdne
haly. Lepšie ošarpané, ako spať v zime
niekde pod schodmi. Na sociálnych
sieťach sa objavili fotografie z útrob
tohto bezdomoveckého bývania a spolu s tým aj ostrá kritika vedenia mesta, že dopustilo takýto brloh uprostred
mesta. Páni z úradu to zobrali osobne.
Ošarpaný domček to mal zrátané doslova za pár hodín. To ostatné nasledovalo o niekoľko dní. Po dvanástich
rokoch odvtedy, čo sa skauti odsťahovali. Až po dlhých dvanástich rokoch
nevšímania si a nečinnosti prišla rýchla
akcia.
Cieľ? Zbaviť sa bezdomovcov. Okamžite a demonštratívne. Teda zbaviť sa,
ako zbaviť... Bezdomovci v Pezinku zostanú, ale išlo o to vyhnať ich a izolovať
niekde, kde nebudú až tak na očiach.
Podobne ako Rómov v Glejovke, popo-
strčiť ich niekam inde, kde ich vyrušujúca prítomnosť nebude mať „dopad“. Tak
takto vyzerá v praxi pred voľbami sľubované „komplexnejšie riešenie problematiky asociálnych jednotlivcov najmä
v lete okupujúcich centrum a park pred
zámkom.“ (citované z letáku Mgr. et
Mgr. Adam Solga – voľte č. 15). Konečne vieme, čo sa ukrýva za predstavou
komplexnejšieho riešenia problému
bezdomovcov v Pezinku. Bager!
Z celej tejto bleskovej akcie zostali
otázky. Prečo dvanásť rokov nechávalo vedenie mesta prázdny spustnutý
objekt? Prečo si ho nevšímali? Prečo
už dávno neriešili zbúranie, začlenenie
foto: archív
dokončenie z 1. strany
a miesto bude voľné pre nich. Aj partia bezdomovcov sledovala z lavičky,
s pocitom akéhosi morálneho nároku
posledných obyvateľov „ošarpaného
objektu“, kedy nastane ten správny
moment začať zbierať zabudnuté kovové poklady. Bezdomovci, napriek
ich pomyselnému morálnemu nároku,
mali smolu. Všetko nakoniec rozhodla
tretia sila. Mesto vyslalo čiernych šerifov. Dohliadali na to, aby všetko železo
patrilo glejovkárom, aby ich bezdomovci neobrali o železné poklady. Tie
následne pozberali a mohli si ísť urobiť
do zberne svoj vlastný kolobeh výmeny
získaných statkov. Bezdomovcom zostali na predýchanie straty strechy nad
hlavou i vidiny nejakých peňazí na alkohol iba pre nich vyhradené lavičky.
Tie Rómovia v parku nemajú.
Domček bol opustený od marca
2003. Vtedy skautský oddiel dostal iné
priestory na Cajlanskej ulici. Ako vtedy napísal PEZINČAN: „Viac rokov
vytrvalo upozorňovali na nevyhovujúcu klubovňu v ošarpanom objekte
pri zámku.“ Už vtedy bol ošarpaný.
Ubehne ďalších dvanásť rokov, kým ho
zbúrajú. Ale je tu ešte jeden marec, a to
pred piatimi rokmi. Začala sa celková
revitalizácia parku za obrovských 570
tisíc eur. K ošarpanému objektu a dvom
uvoľneného priestoru do parku a nehľadali prípadné nové využitie (napr. aj
pre nové moderné verejné WC, lezeckú
halu, halu pre skateboard a pod.) ani
vtedy, keď na to boli stotisíce eurofondových eur určené na rekonštrukciu
parku?
Čo očakávalo vedenie mesta, ktoré
sa tak rado chváli svojím koncepčným
prístupom, že sa stane z týchto budov
pri takomto jeho nevšímavom prístupe? A kedy sa dočkáme pokračovania,
ďalšieho koncepčného riešenia pre objekt o pár metrov ďalej – hádzanárske
ihrisko? Alebo sa tam musí najprv nasťahovať húf bezdomovcov?
(red)
Tradièné jarné zvyky
pod Malými Karpatmi
Hoci náš región nepatrí medzi
tie reprezentatívne čo do bohatosti a uchovávania ľudových zvykov
a tradícií, aj naši predkovia nimi
veľmi intenzívne žili. A staršia generácia by si snáď na niektoré ešte
i dnes spomenula.
Jar bola pre našinca v minulosti najmä lopota a robota. Vinohrady nedali
svojim majiteľom ani tovarichárom
spávať ani v období končiacej sa
zimy. Známe agrotechnické termíny
v minulosti boli neúprosné. Po Troch
králoch treba ít rezačku okoštovať a do
Jozefa dokončit. Chytrejší vinohradníci sa toho držia dodnes. No a Jozef
už otváral dvere jari, a to nielen tej astrologickej. Pravá kopačka a siatie sa
robilo do ešte len krátko rozmrznutej
zeme. Ale verilo sa tiež, že najlepším
dňom na vysiatie novej úrody je Zelený štvrtok – teda tých plodín, ktoré
sa nedávali do zeme až okolo Marka
25. apríla) alebo až po Zmrzlákoch
(Pankrác, Servác, Bonifác a Žofia; 12.
– 15. máj).
Aj napriek tomu, že na väčšine územia Slovenska sa spájajú najväčšie
sviatky jari s kresťanstvom, v celom
období pred, počas i po Veľkej noci
pretrvávali v minulosti aj obrady
predkresťanské. K týmto prejavom
patrilo napríklad bozkávanie zeme,
čistenie prameňov a studničiek, posvätných stromov a hájov, rituálna
očista obydlí a celého životného
prostredia pomocou ohňa a vody
či byliniek. Zvyky viažuce sa k jarnému obdobiu môžeme rozdeliť do
troch skupín. Najskôr to boli obrady
súvisiace s koncom zimy – v našom
regióne s vynášaním Moreny alebo
Kiselice a začiatkom jari – chodenie
s letečkom alebo aj s lésolu.
V dávnejšej minulosti malo všetkých 6 pôstnych nedieľ svoje špecifické pomenovanie, najdlhšie sa
však zachovali len názvy posledných
dvoch pred Veľkou nocou. Nedeľa
dva týždne pred Sríšeným (Vzkriesením) sa u nás volala Smrtná, alebo
tiež Smútečná či Černá. Práve počas
foto: archív
NÁVRATY
nej sa konali obrady konca zimy.
Mladí z dedín pod Malými Karpatmi
niesli figurínu oblečenú do starých
handier alebo starého kroja. Prešli
s ňou po celej dedine, spievajúc rôzne
piesne viažuce sa k tejto situácii.
Napríklad:
Neseme Morenu na oleji smaženú.
Kam ju zaneseme, ej, sami nevíme.
(Budmerice)
Alebo aj:
Kiselica kiseuá, štyri roky vyseua.
Na pátý ju strhli, do potoka vrhli!
(Vajnory)
Na Kvetnú nedeľu, naopak, prišla
do našich dedín jar, ktorú predstavovala zelená ozdobená halúzka letečko.
Ako ozdoby sa používali retiazky
z farebného papiera alebo nastrihanej slamy, alebo výdušky. Na Kvetnú
nedeľu ľudia dodnes nosia do kostolov mladé prútiky bahniatok (jabrátká) na posvätenie. V minulosti si ich
veriaci zastokli doma za kríž a plnili
ochrannú funkciu pred nepriazňou
počasia či chorobami. S letečkom sa
spravidla mladé dievčatá zastavili pri
každom dome a vinšovali napríklad
aj takto:
Kvetná nedzela, gde si klúče podzela?
Dala sem ich Svatému Juru, aby hore
stal, pole odmykal.
Aby tráva rostla, všelijaké kvící na
venčeky víci, fialka modrá.
Ide Petr z Ríma, nese flašu vína, né
tým, né tým, tým grinafským babkám.
Bucte tu, babičky, veselé, už vám to letečko neseme.
Červené, žltučké, bílučné.
Čí je toto nový dom? Nové leto máme
a vám hospodári, pekne zaspívame.
(Grinava)
Obdobie Veľkej noci začínalo tzv.
Pašiovým týždňom od Kvetnej nedele do Bielej soboty. Už v pondelok sa
začínalo veľké upratovanie, čistenie
a bielenie domov. Tieto očistné obyčaje mali vypudiť z príbytkov všetko
zlé, nečisté a súviseli s pôvodným
začiatkom agrárneho roka v tomto
období a snahou privítať nový rok
v čistom. Na Zelený štvrtek sa dodnes
v kostoloch zavazujú zvony, ktoré sa
opäť rozozvučia až na Bílú sobotu.
V minulosti sa po okolitých dedinách
rozliehal v týchto dňoch zvuk rapkáčov či pojazdného tragača, ktorý za
ohlušujúceho rachotu ťahali za sebou
mladí chlapci.
Velký pátek je dodnes dňom prísneho pôstu, a taktiež dňom, kedy sa
„nesmí robyt ze zemu, lebo Kristus je
v hrobe“. Na jeden deň sa teda zastavili všetky práce na poliach i vo viniciach. Pôst na Velký pátek znamenal,
že sa jedávali iba kyslé jedlá, strukoviny a ryby.
Miroslava Záhumenská
5
LAJOV STÅPIK (12)
Noci sú na to
ešče dósci studené, ale kalendár
a slnečný svit uš
svečá o skorém
príchodze jari. Uš
ot dzeckých rokú
sem miloval tú
vúnu v lufce, ket začali pučat stromy,
kvitnút narcisy a zlatý déšč, z blata
vykukovala prvá tráva, žihlava sa
dala jest surová. S tatkem zme vybehly do hór na jabrátka a hnet další
týden do nejakej močariny na vrbové
prútky, aby ma každý rok učil plést
porádny korbáč. Nebol sem dobrý
žák, do dneska sem sa to porádne
nenaučil a fčúl je mi to trocha aj lúto.
Ket sem spomínal tý narcisy, tak naša
bapka mala dycky najskoršé a najtučnejšé. Žlté jak kurátka. Neskúr aj také
bíle jako jazmín. Boly roky, ket kvitly
uš g MDŽ, nekeré roky aš ge Dnu
učitelú (28.). F tý marcové soboty
sem si prifstal, bapka mi natrhala za
dva kýble narcisú, do dvoch zaváracích pohárú lísca a uš sem aj fičal na
rínek. Tam sem hulákal jak ottrhnutý
na celú Kozú ulycu a vychutnával si
tú atmosféru trhu. Nekerých ludzí
sem asi aj načisto zobudzil, lebo len
zavrčaly a išly dálej. Ket sem sa o tém
zmýnyl kolegovi v roboce (reklamná
agentúra), jako marketyngový odbornýk zatúžil to celé zažit na vlastnej koži. Nyšt nedbal, o šéstej ráno
mosel byt nastúpený u nás. Celý týden vymýšlal slogan na potporu predaja. Vymyslel parádny – V marci si
kúpte narcisy! a ešče jeden – Krásnej
žene patrí kvet! A už zme hulákaly
dvaja. Maly ste vidzet tú radost, ket
predal prvé kusy. F tú sobotu sem
sa bol ešče dvakrát otočit doma a do
desátej dopoledna zme predaly aj né
celkom roskvitnuté puky, čo u narcisú neny problém. Stačí ich dat na
dve – tri hodziny do tepla a uš kvitnú. Urobily zme si oldomáš a bapka
mala parádne zaplacenú robotu. Jar
je o radosci a očekávaná nového.
Po výdatnej zime sa treba zlboka nadýchnut. Ket vám móžem poradzit,
tak odlošte na chvílu mobily, tablety
a klúče od auta, vyleščite bicygle, golečkové brusle, vibramy a icte aspon
na chvílu do chotára. Možno akurát
negdo z vás bude prvý, kerý tehoto
roku zacící tú vúnu jari v lufce. Nemyslým ten saponát, ale ročné období. Bucte zdravý!
Zúctu váš Strýco Lajo
6
MESTSKÉ ZASTUPITE¼STVO
Prvé zasadnutie komisie verejného
poriadku malo viac-menej informačný
charakter. Nosnou témou rokovania
bolo schválenie štatútu komisie. Predložený štatút komisie bol prítomnými
členmi ako vyvážený schválený.
Viac som však očakával od nastavenia plánu práce a diskusie k tomuto
bodu rokovania. Obsah plánu počas
rokovania nadobúdal skromné kontúry i ciele. Snáď to bolo zapríčinené
tým, že v tomto zložení komisia zasadla po voľbách prvý raz a na ďalších
zasadaniach sa naplno pustí do práce
v zmysle schváleného štatútu a prípad-
ne i doplneného plánu zasadnutí a samotného obsahu práce. Na rokovaní
komisie Milan Grell navrhol do plánu
práce zaradiť riešenie problematiky
bezdomovcov, ktorí sa v súčasnosti
zdržiavajú v starých budovách v zámockom areáli a dokonca už poškodzujú priestory aj v hlavnom objekte
samotného zámku. Ja som vzhľadom
na nedávne zamorenie Pezinka a okolia zápachom neznámeho pôvodu navrhol pripraviť opatrenia pre aktívne
informovanie občanov, ako sa majú
chrániť, prípadne správať v prípade
úniku nebezpečných látok. Zverejňo-
Primátor na Starom dvore
vanie informácií cez médiá je v prípade úniku jedovatých látok neúčinné.
Na záver rokovania bola inšpiratívna
prehliadka priestorov, ktoré využívajú
príslušníci Mestskej polície Pezinok
pri výkone služby, resp. výcviku, vrátane systému služby a techniky.
Bolo by nešťastné, keby komisia
a jej práca zostala len na úrovni odovzdávania informácií bez aktívneho
hľadania zlepšenia ochrany zdravia,
života a majetku nás, Pezinčanov. Verím, že po predložení správ „Správa
o delikvencii na území mesta Pezinok za rok 2014“ a „Správa o činnos-
Dlhodobo neriešené „pálčivé“ problémy sídliska Starý dvor boli motiváciou
aktivity jedného z občanov pre zvolanie stretnutia obyvateľov sídliska s cieľom stanoviť postup pre ich riešenie.
Stretnutia sa dňa 11. marca aj vo veľmi nepriaznivom počasí zúčastnilo cca
25 občanov. Najakútnejším dlhodobo
neriešeným problémom je parkovanie.
Ďalším sú na niektorých úsekoch zdevastované chodníky, ako aj chýbajúce
chodníky, ktoré by napojili sídlisko
na Malokarpatskú ulicu a na Okružnú
ulicu, čo je riešiteľné len premostením
lávkou cez potok.
Informáciu o zvolanom stretnutí zachytil aj primátor mesta Mgr. Oliver
Solga. Jeho prítomnosť účastníci využili, aby mu položili otázky o stave a
doterajšom riešení uvedených problémov. Súčasne ho upozornili aj na
ďalšie problémy tohto „zabudnutého
sídliska“: dopravné riešenie úpravou
na jednosmerné ulice sa sídlisko stalo
tranzitným a rušným, osobitne v rannej
premávke, k čomu zaznela otázka, či sa
neplánuje obchvat na Fajgalskú cestu;
kontajnerové stanoviská pozdĺž Majakovskej ulice ohrozujú obyvateľov, ktorí
sa pri prístupe ku kontajneru dostávajú
do dráhy áut. Požiadavky mali občania
aj na doplnenie počtu lavičiek, vrátenie
zmiznutého altánku, opravu povrchu
detského ihriska a zvýšenie bezpečnosti
zavedením kamerového systému.
Prítomný primátor sa vyjadril, že riešenie parkovania má mesto projektovo
pripravené a boli aj vyčlenené prostriedky na realizáciu, no riešiť danú situáciu
nie je možné, pretože vlastníkom pozemkov je spoločnosť Posonium, s. r. o.,
ktorá zásadne odmieta akýkoľvek dialóg
s mestom na danú tému. Pre riešenie
problému parkovania prítomní obyvatelia prijali postup, v ktorom sa bude
pokračovať spoločne so spoločenstvom
vlastníkov bytov, a realizáciu na seba
 Noví žiačikovia materských
škôl – dňa 11. marca 2015 sa uskutočnil zápis do materských škôl na
území mesta na šk. rok 2014/2015.
Výsledky o počte umiestnených
detí zo všetkých zapísaných v čase
uzávierky časopisu neboli k dispozícii.
 S novým vozovým parkom –
majetok mesta sa rozrástol o dve
nové motorové vozidlá zakúpené
z rezervného fondu. Mestská polícia má od 26. 2. 2015 novú Kiu
za 17 893,19 eur a mestský podnik
služieb traktor Zetor Proxima plus
90 za 59 520 eur, ktorý bol uhradený 19. 2. 2015.
 Sociálna komisia je najčastejšie zasadajúcou komisiou – od
prvého zasadnutia 19. 1. 2015 sa
pripravuje na 26. 3. 2015 už štvrté zasadnutie komisie pre sociálnu
starostlivosť a zdravotníctvo.
 Nová mestská školská rada –
dňa 25. 2. 2015 bola vytvorená
nová mestská školská rada. Ustanovujúce zasadnutie bolo 10. 3.
2015.
v priestoroch MsÚ v Pezinku druhé
zasadanie komisie cestovného ruchu
a turistiky. Komisia schválila svoj
nový štatút, obsahovo reagujúci na
súčasné potreby a ďalšie smerovanie,
a ktorý by systémovo riešil rozvoj
cestovného ruchu (CR). Vzhľadom
na to, že na komisii nezazneli konkrétne návrhy na plán činnosti komisie cestovného ruchu na obdobie
komisie a jej predsedu.
Dôležitým bodom rokovania bolo
zhodnotenie doterajšej činnosti Informačného centra v Pezinku. Išlo
o objektívne posúdenie umiestnenia
informačnej kancelárie a jej opodstatnenosť, ktorá bola preberaná
na predchádzajúcom zastupiteľstve.
Členovia jednoznačne podporili
nezastupiteľnú funkciu informač-
2014 – 2017, predseda komisie navrhol postupovať spôsobom, že na
zasadnutia komisie budú postupne
prizývaní zástupcovia všetkých subjektov CR v Pezinku a celkovým výstupom komisie bude vypracovanie
dlhodobej koncepcie CR v Pezinku.
Každý z členov komisie má právo
prizvať na zasadnutie kohokoľvek, ak
ného centra a vhodné strategické
umiestnenie informačnej kancelárie
v rámci mesta. Poslanci Drahomír
Šmahovský a Milan Grell navrhli vypracovať novú efektívnu koncepciu
informačného centra, ktorá by využívala moderné technické prvky a súčasne pritom vystihovala maximálnu
funkčnosť a účelnosť.
foto: http://msppezinok.sk
Prvé dojmy z prvého zasadnutia
ti mestskej polície za rok 2014“ bude
priestor na otvorenie všetkých tém,
ktoré Pezinčanov v tejto oblasti trápia.
Roman Šmahovský,
člen komisie verejného poriadku
zobral iniciátor a organizátor tohto
stretnutia.
S kamerovým systémom sa pre tento
rok nepočíta (budovať sa bude na sídlisku Sever) a ani obchvat nie je reálny pre
vysoké finančné náklady na budovanie
cesty. Kto nechal odstrániť altánok, primátor nevie(?). Ostatné požiadavky prítomných obyvateľov však vidí ako realizovateľné, vrátane vybudovania lávky
pre peších. Tiež prisľúbil pomoc pri
úprave povrchu, kde autá parkujú, aby
sa spevnil, zaplnili sa jamy, vyjazdené
koľaje, ktoré sú v zimnom a daždivom
období plné vody a blata. Prvé výsledky
„prítomnosti“ primátora by mali byť vidieť už v priebehu marca a apríla.
mienky k nedostatočnej informovanosti občanov o podujatiach CR,
turistiky a športu zo strany subjektov, ktoré tieto podujatia organizujú.
Peter Jedinák navrhol, aby v záujme
väčšej informovanosti a transparentnosti bol každý subjekt, ktorý dostal
od mesta dotáciu na športovú činnosť či kultúrne alebo spoločenské
podujatie, povinný informovať o tejto
akcii na oficiálnych stránkach mesta.
Komisia zobrala toto odporúčanie na
vedomie s tým, že nevylučuje možnosť zapracovania tohto ustanovenia
do návrhu VZN týkajúceho sa podpory kultúry, športu a sociálnej činnosti v rámci mesta Pezinok.
Komisia CR sa tiež na rokovaní
stotožnila s názorom, aby sa urobili
potrebné kroky k zachovaniu budovy na Holubyho ul. č. 22 pre potreby
cestovného ruchu. Zároveň zaznela
zo strany člena komisie Milana Grella
požiadavka, aby sa mohol zúčastniť
najbližšej obhliadky objektu, k čomu
bolo dané zo strany predsedu komisie súhlasné stanovisko.
Milan Grell, Peter Jedinák, členovia
komisie cestovného ruchu a turistiky
foto: Jela Pálešová
ma dlhodobú koncepciu cestovného
ruchu?
Možno vás zaujme Budeme
Dňa 4. marca 2015 sa uskutočnilo o tom vopred upovedomí tajomníčku
V rámci diskusie zazneli pripo-
MESTSKÉ ZASTUPITE¼STVO
Zvyšuje sa váš záujem
Nový mesiac predstavoval nielen pokračovanie v našej komunikácii, ale
priniesol aj nové témy. Marec ako
mesiac jari vyvoláva potrebu riešiť
to, čo zima „napáchala“. Veľmi časté
boli vaše podnety na riešenie úpravy
terénu na sídliskách a obnovu chodníkov. Očakáva sa aj jarné upratovanie ciest a plôch nielen po zimných
posypoch, ale aj zemných rozkopávkach spojených s výmenou tepelného
hospodárstva. Prašnosť, kamienky
a nerovnosti začali obťažovať hlavne
na sídlisku Sever.
Naďalej zostáva naša prosba na vás,
aby ste používali mobilnú komunikáciu City Monitor a dokumentovali
problémy, ktoré sťažujú situáciu, resp.
ohrozujú bezpečnosť občanov.
Spoločným úsilím sa podarilo vyriešiť
poškodené dopravné značenie (spomaľovací prah) a doplnenie dopravného
značenia na sídlisku Starý dvor. Niektorí z vás chcú pridať ruky k dielu pri
upratovaní, teda nielen kritizovať „nedostatočnú činnosť“ mesta, ale prispieť
svojou aktivitou ku kultivovaniu prostredia, v ktorom žijeme. Pri našej práci
sa dozvedáme aj o zložitej sociálnej situácii niektorých našich spoluobčanov
a po oslovení ste okamžite poskytli
„prvú pomoc“. Túto spolupatričnosť
si veľmi vážime a sme presvedčení, že
bude trvalá, okamžitá a všadeprítomná.
Jar prebúdza prírodu k životu a rovnako sa postupne prebúdzate aj vy k spo-
Poslanci
7
Deň
najbližšie
stretnutie
Štrbová
každú prvú
stredu
17.00
Gazetino,
Štefánikova ul.
1. 4. 2015
2. obvod Cajla
Tahotná
tento mesiac
utorok
18.00
Klub Cajlanov
7. 4. 2015*
3. obvod Sever
Grell,
Mizerová
tento mesiac
utorok
17.00
Pekáreň
Bageta Sever
7. 4. 2015*
4. obvod Juh+Sahara, Starý dvor
Mikláš,
Žárska
každý prvý
štvrtok
17.00
Kaviareň Mólo
2. 4. 2015
5. obvod Grinava
Svátek
tento mesiac
utorok
17.00
Grinava
Pizzeria
7. 4. 2015*
*Dňa 6. 4. 2015 je Veľkonočný pondelok. Poslanecké dni na mestskom úrade sú určené na
každú prvú stredu v mesiaci od 16.00 do 18.00.
lupráci a komunikácii s nami. V niektorých obvodoch ste čulí celú zimu
(hlavne v obvodoch Centrum, Muškát
a Sever), v ostatných vás zrejme jar naštartuje. Čakáme na vás v pravidelných
časoch a na pravidelných miestach.
Stretnutie členov a sympatizantov OZ
Srdce Pezinka s občanmi bude v stredu 1. apríla 2015 o 17.00 v kaviarni
Gazettino na Štefánikovej ulici.
Mimoriadne MsZ
foto: archív
parku.
Symbolom združenia je srdce a je
teda prirodzené, že Svetový deň srdca
28. septembra bude dominovať v činnosti združenia pokračovaním spolupráce s detským kardiocentrom a jeho
nadáciou s cieľom pomôcť deťom
s chorým srdiečkom. No určite budú
zaradené aj ďalšie sprievodné akcie.
Prvú skúšku v minulom roku prežil
aj futbalový maratón Sever proti Juhu,
a preto jeho ďalší ročník bude zorganizovaný v októbri ako pokračovanie
tradície tohto podujatia.
Bude sa znova plesať aj na začiatku budúceho roka. Dňa 16. 1. 2016
sa uskutoční Ples priateľov OZ Srdce Pezinka v priestoroch kultúrneho
domu. Týmto plesom sa odštartuje
plesová sezóna v Pezinku.
Rozpracovaným a zmluvne už potvrdeným projektom OZ so Železnicami SR, a. s., je projekt s pracovným
názvom GRAFFITY, v rámci ktorého
bude mladými umelcami vymaľovaný železničný podchod. Pripravujú sa
aj ďalšie (malé) aktivity, ktorými chce
združenie prekvapiť veriac, že nielenže
príjemne prekvapia, ale aj budú moti-
Kde
1. obvod Muškát
+ Centrum
Srdce Pezinka bilancovalo
Občianske združenie Srdce Pezinka
bilancovalo svoju ročnú činnosť na výročnej členskej schôdzi dňa 11. marca
2015. Svoju činnosť začalo v apríli
2014 a jednotlivými aktivitami si postupne získavalo priazeň a pozornosť
občanov Pezinka, ale aj blízkeho okolia. Išlo v tom čase o pilotné projekty
aktivít, ktoré mali volebnú „príchuť“,
a takto boli aj verejnosťou vnímané.
No tieto aktivity neboli prvoplánové
a budú pokračovať aj v tomto roku
s cieľom udržať ich vo svojej činnosti
ako pravidelne ročne opakované akcie, ktorými chce OZ Srdce Pezinka
prispieť do pestrej škály akcií usporiadaných v Pezinku, resp. orientovať
svoju pozornosť na také činnosti, ktoré doposiaľ absentovali v živote mesta.
Čo teda OZ chystá v roku 2015?
Trvalým projektom je vydávanie
časopisu ako mesačníka, ktorý si už
získal svojich čitateľov, ktorí si v ňom
nájdu svoje obľúbené rubriky. Predpokladá sa, že niektoré budú inovované,
prídu aj nové a zostane vždy priestor aj
pre príspevky čitateľov.
Senior taxi je tiež už trvalá značka,
ktorou sa OZ zapísalo do pozornosti hlavne starších občanov, ktorí túto
službu využívajú každý pondelok a nechajú sa z polikliniky odviezť do svojho príbytku za symbolický 1 cent.
Svetový deň tanca v poslednú aprílovú nedeľu je od minulého roka spoločnou aktivitou, na ktorej sa podieľa
aj OZ Srdce Pezinka. Tento rok očakávame, že sa zapoja všetci tancachtiví
Pezinčania a predvedú svoju účasť 26.
apríla 2015.
OZ v spolupráci s firmou Grafit pripravia Medzinárodný deň detí so širokou paletou súťaží pre deti v mestskom
Kedy
vovať obyvateľov zúčastniť sa ich, resp.
ich podporiť.
Pozitívnym konštatovaním je, že sa
rozrástla členská základňa. Rozširuje
sa okruh sympatizantov občianskeho združenia, ktorému a priori nejde
o formalizovanie ich vzťahu k združeniu, ale aj o neformálnu spoluprácu,
príp. jednotlivú účasť na konkrétnom
projekte, odovzdanie podnetu na zaujímavú akciu, pálčivý problém alebo
absentujúcu prácu. Teda o to, čo môže
pomôcť k zlepšeniu kvality života
v meste a obohatiť jeho obyvateľov
o nové zážitky a pocity.
Dňa 18. marca sa uskutočnilo stretnutie so skupinou sympatizantov OZ, ktorí majú záujem participovať na činnosti, resp. niektorých aktivitách, a svojím
záujmom a dobrovoľníctvom prispieť
k uskutočňovaniu činnosti združenia.
Odkazom pre ďalších je, že združenie bude pokračovať aj v stretnutiach
so svojimi sympatizantmi a širokou verejnosťou k horúcim problémom a privíta všetkých, ktorých riešenie tohto
problému zaujíma. O aktivitách združenia budú informácie včas v časopise,
na webe, resp. facebooku.
12. apríla v popoludňajších hodinách
sa v budove Mestského úradu v Pezinku uskutočnilo mimoriadne zasadnutie
mestského zastupiteľstva. Predmetom
tohto zasadnutia bolo schvaľovanie dotácií pre oblasti športu, kultúry a sociálnej
pomoci na rok 2015. V oblasti športu
prišlo k navýšeniu sumy príspevkov
na 100-tis. eur, v oblasti kultúry na sumu
25-tis. eur. Oblasť sociálnej pomoci si
rozdelila sumu 5-tis. eur. Všetky uvedené
príspevky boli schválené bez pripomienok odhlasovaním poslancov. V oblasti
športu a kultúry je potešením navýšenie
príspevkov voči roku 2014. V oblasti sociálnej pomoci bola požiadavka zo strany
poslancov na navýšenie sumy, ktorá by
sa v nasledujúcom období rozdeľovala
na projekty.
Ďalším bodom bolo schválenie prenájmu pozemku poľovníckemu združeniu –
Podkarpatské pole Pezinok. Na zasadnutí
sa zúčastnil aj p. Minarovič za poľovnícke
združenie. Predmetom diskusie bola najmä doba nájmu, ktorá predstavuje obdobie 10 rokov, a tiež vzhľad predmetných
unimobuniek, ktoré majú byť na prenajímanom pozemku umiestnené. Bunky
majú slúžiť výlučne na výkon práva poľovníctva v revíri uvedeného poľovného
združenia, pričom sa zároveň docieli zníženie protispoločenskej činnosti a s tým
spojené škody vo viniciach. Miesto, kde
budú bunky umiestnené, umožňuje pozorovať značnú časť viníc a prítomnosť
členov nájomcu. V závere vystúpil aj pán
Minarovič a prisľúbil zabezpečenie takého vzhľadu buniek, ktoré budú svojím
charakterom a farbou príbuzné okolitému prostrediu a začlenia sa do okolitej
prírody bez narúšania celkového dojmu.
Michal Svátek, poslanec MsZ
Dvojstranu pripravili:
Kvetoslava Štrbová a Elena Žárska
Postavme si
èitate¾ské búdky
To, že ľudská kreativita je nevyčerpateľná, je dávno známa vec. Dobrý
nápad je na nezaplatenie. Keď je ešte
osožný, náučný a zároveň zábavný
aj pre ostatných, tak to nemá chybu.
Jedným z takýchto skvelých nápadov
sa môže pochváliť už niekoľko miest
na Slovensku.
O čo ide? Sú to čitateľské alebo ak
chcete knižné búdky, ktoré si občania
vyrobili z vlastnej iniciatívy a spestrili
nimi oddychové zóny svojich miest.
Búdky sú finančne nenáročné. Dajú
sa vyrobiť zo starého nábytku, kúskov
latiek, stavebného odpadu... Dôležité
je to, aby boli knižky uložené v búdke
chránené pred rozmarmi počasia.
Prvé čitateľské búdky na Slovensku
sa objavili v roku 2013 v Petržalke a Ružinove, neskôr v Košiciach,
Trenčíne, Seredi a Kysuckom Novom Meste. Čitateľské knižné búdky
sú dnes už bežné v desiatkach miest
a obcí po celom Slovensku. Čo je ale
najväčším pozitívom – všade sa stretli
s pozitívnymi ohlasmi. Najlepšie je,
ak je knižná búdka spojená hneď s čitateľskou lavičkou. Je nenáročná, chce
to len trocha šikovnosti, zručnosť
a chvíľu voľného času. Staršie knižky
máme všetci doma, ja sám ich môžem
poskytnúť hádam aj do troch búdok.
Od detských leporel, cez poviedky,
romány, kriminálky až po poéziu. Nakoniec, podľa mňa má knižka cenu,
len keď sa číta, a nie keď je vystavená
v sekretári alebo knižnici.
Knižka splní svoje poslanie, keď
ju čitatelia „zoderú“ čítaním. Aj
v dnešnej uponáhľanej dobe sa nájde
chvíľka, keď musíme chtiac-nechtiac
na niečo čakať, prípadne máme chvíľu
čas. Jedna z rozumnejších vecí, ako
siahnuť po cigarete, je siahnuť po knihe. Ja viem, kniha sa nedá fajčiť, ale
ten zážitok! Každý si môže vybrať dľa
svojej chuti. Ako to celé funguje? Je to
jednoduché. Dvaja šikovníci – kutilovia domáci podľa vzoru alebo vlastného nápadu vyrobia pevnú búdku.
Po konzultácii s úradom životného
prostredia ju postavia na zvolené
miesto. Tretí dodá knižky a môže sa
to začať. Knižku si môžete požičať
a po čase vrátiť, vymeniť za inú alebo
si ju zobrať a nechať. Kto chce, môže
knižky do búdky darovať. Bez papierov, záznamov, upomienok. Na skok
od vášho domu. Pri škole. V parku.
Len tak, pre radosť sebe aj ostatným...
Tak čo, srdciari?! Nájdu sa šikovní
majstri?
Lajo Slimák
HLÁSNA TRÚBA / PORADÒA
èo robi v ohrození života?
PORADÒA
Počas nedávnych februárových dní
počas kauzy „smrad“ v Pezinku a blízkom okolí bol občanmi zaznamenaný
intenzívny zápach, ktorý sa šíril v smere
od Šenkvíc cez Pezinok a postupne až na
Vajnory a Raču. Charakteristika zápachu podľa množstva a intenzity niekde
pripomínala únik plynu, v iných lokalitách zasa motorovú naftu. V niektorých častiach Pezinka bol tento „smrad“
taký silný, že privodzoval ľuďom nevoľnosť a sťažoval dýchanie. Častokrát
v domnienke, že ide o únik plynu,
opúšťali kancelárie alebo iné priestory,
v ktorých sa v tom čase zdržiavali. Iní
kontrolovali svoje kotly či prípojky plynu a autá.
V odobratých vzorkách ovzdušia sa
v čase odberu nepotvrdila meraniami
zvýšená koncentrácia presahujúca hygienické limity. V stručnosti by sa dali
zhrnúť závery chemikov, ktorí vykonávali odber a analýzu, že látky uvoľnené
do ovzdušia, resp. pôdy či vody, sú zdraviu škodlivé – karcinogénne, poškodzujú životné prostredie a v čase merania
– skoro na záver dvojdňového úniku po
rozptyle – množstvo namerané v čase
odberu vzoriek v ovzduší neohrozovalo život a zdravie obyvateľstva. Mesto
na základe zistených informácií podalo
9. 2. 2015 trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre možné všeobecné
ohrozenie. Je dôležité, aby boli občania
dôkladne a v zmysle zákona oboznámení s rizikami, ktoré sa na území mesta
nachádzajú, a následne i s opatreniami
na ich zníženie či potlačenie. Tieto informácie sú v súlade so zákonom zberané, vyhodnocované a majú byť „prísne“
verejné. Tak, aby občan vedel, ako má
postupovať v prípade havárie či inej mimoriadnej udalosti, ako sa má chrániť,
kde sa má obrátiť, keď je ohrozený.
Čo ďalej? Záchranári budú určite
foto: archív
8
súhlasiť, že v takýchto prípadoch rozhodujú minúty či sekundy pre záchranu zdravia či života a nie je tu priestor
na tápanie, špekulácie a nerozhodnosť.
Ak príde k udalosti, keď máte pocit
alebo ste presvedčený, že došlo k úniku
nebezpečnej látky alebo je ohrozený váš
život či život viacerých osôb, ihneď volajte číslo 112 – je to medzinárodné číslo tiesňového volania a postupujte podľa
pokynov operátora. Táto linka je situovaná na Koordinačných strediskách Integrovaného záchranného systému a má
špeciálne spôsobilosti na riešenie krízových situácií. Linku súčasne obsluhujú
operátori civilnej ochrany, hasičského a záchranného zboru a záchrannej
zdravotnej služby. V prípade potreby
zabezpečí aj prepojenie na linku PZ SR
158. Operátor na základe volania dokáže zistiť vašu polohu, číslo volajúceho,
na linku sa dá dovolať aj bez kreditu na
mobilnom telefóne. Buďte pripravení
poskytnúť operátorovi základné informácie o sebe, mieste a udalosti, ktorá je
hrozbou pre vás alebo iné osoby. Operátori ovládajú postupy pre riešenie krízových situácií či mimoriadnych udalostí
rôzneho charakteru (dopravné nehody,
únik nebezpečných látok, zemetrasenie,
povodne, rozsiahle požiare či zdravotný
kolaps.
Roman Šmahovský
BLOGOVISKO MILANA GRELLA
Dôležitý je uhol poh¾adu
Zlepšiť kvalitu života je spravidla
beh na dlhé trate. Neraz aj na kyslíkový dlh, najmä v dnešných ubolených
časoch. Obce a mestá obracajú každé
euro, riešia problém, ako prežiť a zabezpečiť ľuďom existenčné služby. Rozvoj, rozkvet a rast ostanú len na papieri. Prečo? Lebo chýbajú financie.
Pre samosprávy je toto stará známa
pesnička z obohratej platne.
Na druhej strane platí, že problémy
sú na to, aby sa riešili. Nenabaľovať
ich pred sebou ako snehovú guľu. Občas ale príde nápad, ktorý má cenu
zlata, je polovicou rozpočtu i úspechu.
Prečo toto vlastne píšem?
Nedávno ma zaujal príspevok
na najväčšom slovenskom blogovisku
sme.sk, a to hneď z viacerých dôvodov. Nie veľa autorov sa dnes púšťa
do témy trápenie samospráv. V tomto
prípade autorka trochu nostalgicky
porovnáva zašlé časy s dnešnou realitou. Proti sebe stavia sedemdesiate
roky, rekordnú pôrodnosť, akcie Z,
nové budovy škôl, škôlok a to, čo po
nich dnes ostalo. Prázdne, nevyužité,
rozpadajúce sa pozostatky z budovateľského boomu, pričom priestory pre
rodičov vtedy narodených detí, dnes už
dôchodcov, chýbajú.
V tejto súvislosti mi napadlo, že aj
v našom meste by sme určite našli podobné odkazy z minulosti a inšpirácie
pre súčasnosť zároveň. Trebárs taký
denný stacionár pre seniorov, ktorý si
dnes už poslanci zo združenia Srdce
Pezinka dali do svojho programu, by
mohla prichýliť niektorá z týchto budov.
Treba sa len dobre poobzerať, dať dokopy hlavy, zrátať hlasy a urobiť múdre
rozhodnutie. Pezinčania to iste ocenia.
Tak ako si to cenia v Novom Meste
nad Váhom, meste, ktoré autorka blogu dáva za ojedinelý príklad. Aj tam
budova jednej školy chátrala, takmer
padala na hlavu, vytvárala stratu.
Radnica prijala rozhodnutie vybudovať
na tomto mieste dom pre 92 seniorov,
a tým zveľadiť majetok mesta. V týchto
dňoch sa kolauduje, v druhej polovici
roka sa budú seniori sťahovať. Polovica nákladov išla z mestskej kasy (1,2
milióna eur), druhú vyriešil úver zo
Štátneho fondu rozvoja bývania, píše
autorka. No dobre, poviete si, ale kde
na to vziať u nás, v Pezinku? Jednoduchá odpoveď. Podobne ako primátor z Považia Jozef Trstenský, aj náš
primátor Oliver Solga sa neraz nechal
verejne počuť, že Pezinok je v prebytku
a dobrej finančnej kondícii. Tak prečo
to nevyužiť na dobrú vec a nevrátiť
"požičané" našim seniorom?
A ešte jedna, možno trochu osobná
vec. Pred minuloročnými komunálnymi voľbami nevedel náš primátor
tomu novomestskému prísť na meno.
Nemal na neho pekné slovo a aj to potvrdil v predvolebnom letáku Spoločne
pre Pezinok. Bolo to asi preto, že som
predtým v mesačníku Srdce Pezinka
spomenul pracovné stretnutie, ktoré
som u primátora Nového Mesta nad
Váhom absolvoval. Už je ale po voľbách, a preto verím, že Oliver Solga
zmenil uhol pohľadu i rétoriku.
Reči sa hovoria a chlieb sa je.
Milan Grell
RELAX
ZABAVTE SA!
1
7
3
Opäť si spríjemnite čas krížovkou, tentokrát na veľkonočnú tému.
9
4
2
4
4
1
9
5
starší
þHVNê
tenista
(Petr)
4
5
2
9
8
7
]ODWR
po špaexistuješ
QLHOVN\
SRåXMHPH
QHYiĐD
neprevaĐXMH
posunutie
SLWtP
SRKOWLĢ
V\PHWUiOD
– Pán doktor, nevidím do diaľky.
– Tak sa pozrite hore na oblohu, čo
tam vidíte?
– Slnko.
– A to by ste chceli vidieť ešte ďalej?
– Mami, oci, rozhodol som sa osamostatniť.
– To je veľmi dobre.
– Kufre máte pred dverami.
Správny Slovák má na dovolenke tri
želania:
1. jemný piesok
2. čistú vodu
3. a aby sa mu nepokazila miešačka...
1
Korbáč, vodu, kraslíc moc,
nech prinesie Veľká noc.
Zdravie, šťastie,... koniec výroku je v tajničke
RVYLHåLO UR]WRSLOL
REþHUVWYLO UR]SXVWLOL
3
9
8
NA VTIPNÚ NôTU
5
9
8
8
Autor:
Juraj
Mitošinka
9
2
1
– Pán doktor, čo mi je?
– No, to s istotou povie len pitva.
Pomôcky:
QHFKWLDF
QHUR]Yiå
(PDQXHO
EDJROOLQ
PLPRYRĐ ãWYUĢURN
ne hovorí
GRP
WHUV3iOD
ne
(expr.)
SDOSD~UL
VWHQþX
je sa
FLWRVORYFH
radosti
OHWHFNê
~WRN
(PLO
GRP
þDVĢ
WDMQLþN\
XVWULHKOL
prejavia
~FWX
XNUDGOR
(hovor.)
ĢDåNR
URELO
druh divej svine
XEUDOD
(zastar.)
zatvoria
åHQVNp
PHQR
FHONRP
SRþHVN\
]PUD]LO
E\ĢåLYê
VORYHQVNê
básnik
Y\KiĐDM~
zatieni
(zried.)
OLHN
UtPVNH
þtVOR
spinká
(det.)
rozpojuje
GHOWDSOiQ
YêSRþHW
(odb.)
stáva sa
OLODYêP
Pomôcky: VSRONRYi
URJDOOR krajina
RURPDQ Y1HPHF
ku
SLWpEDFN
,PULãND
GRP
SOHVNRW
PXåVNp
PHQR
MHPQp
SHþLYR
6ORYQiU
GLYDGOR
WêNDM~FD
sa ôs
KPDWRYê
orgán
KP\]X
YD]DO
cudzie
PXåPHQR
SDQVNêSR
PDćDUVN\
þDVĢ
WDMQLþN\
skr. pre
a podobne
WêNDM~FD
VD]HPH
trasenia
skratka
štátu
Rhode
,VODQG
þDVĢ
WDMQLþN\
RNROLWp
VXVHGQp
(zastar.)
UtPVNH
þtVOR
skr. strepWRP\FtQX
cenina
obranca
(šport.)
]ELM~
VWOþ~
(expr.)
$OLQD
GRP
odpadová
stane sa
EDYOQD
YGRYFRP
(text.)
FK\WLD
]QDþND
VHOpQX
FÓRUM
10
Transparentný úèet pre Karanténnu stanicu Pezinok
V minulom čísle sme vás informovali o dobrovoľníčke Mirke, ktorá
pomáha umiestňovať opustených
psov z Karanténnej stanice Pezinok
do nových domovov, prípadne do
dočasných opatier. Za necelé tri mesiace sa jej podarilo dať šancu už viacerým psíkom, ktorí sa v KS Pezinok
nechcene ocitli.
Psíkovia budú z tejto stanice do nových domovov odchádzať odčervení,
začipovaní a so základným očkovaním. Tieto základné úkony zabezpečuje mesto, avšak je veľmi dôležité, aby prešli aj kastráciou a niekedy
potrebujú aj lieky pri neočakávaných
zdravotných ťažkostiach. Aj preto
sa Mirke podarilo dohodnúť so Slovenskou alianciou ochrancov zvierat
(SAOZ), ktorá prepožičala KS Pezinok transparentný účet, na ktorý
v prípade ochoty môžete posielať
akúkoľvek sumu. „Budem vďačná za
každé euro, práve kvôli poslednému
prípadu, ktorý potrebujeme začať liečiť,“ povedala Mirka. Tej patrí za jej
nesmiernu obetavosť pri záchrane
psov, ktorú vykonáva na úkor svojho
voľného času a aj vlastných financií,
veľká vďaka. Spomínaný „posledný
prípad“ je naozaj urgentný, pretože
u jedného zo psov v KS Pezinok sa
objavili známky epilepsie, čo je potrebné liečiť, a zároveň sa tomuto psíkovi hľadá naozaj dobrý pán, ktorý
s ním bude mať trpezlivosť a odvahu
postarať sa oňho.
Ak vám nie je osud nemých tvárí
v KS Pezinok ľahostajný a ste ochotní prispieť na kastráciu a lieky, budeme vďační za každé jedno euro, ktoré
na transparentný účet pribudne.
Číslo účtu: 5051195197/0900, IBAN:
SK0409000000005051195197.
Do poznámky treba uviesť KS Pezi-
nok.
Veľká vďaka za pomoc všetkým.
Opäť vám prinášame aj aktuálny
prehľad psov v KS Pezinok. Ak by ste
im radi poskytli nový domov, kontaktujte 0903 430 397. V prípade, že
máte záujem dostávať informácie,
prípadne pomôcť túlavým psíkom
z Pezinka, navštívte stránku KS Pezinok na Facebooku. Karanténnu
stanicu spravuje mesto Pezinok prostredníctvom mestskej polície. Tá
zabezpečuje aj odchyt túlavých psov.
Jozef Mikláš
Poznáte ma? Chcete ma? · Poznáte ma? Chcete ma?
Nemecký ovÈiak – pes
Èierno-hnedý pes stredného vzrastu
Hnedý pes stredného vzrastu
Odchytený MP 23. 12. 2014 v Pezinku. Zdravý, poslušný a mladý nemecký ovčiak, vhodný na stráženie, jemne uštekaný. Vhodný aj na záhradu s prístupom dnu. Pred niekoľkými dňami absolvoval
kastráciu. Je najdlhšie prebývajúcim psom zo všetkých v KS Pezinok.
Privezený do KS 30. 1. 2015. Zomrel mu majiteľ,
bol veľmi smutný, ale pokojný a trochu bojazlivý.
Ak zistí, že nie je v nebezpečenstve a získate si jeho
dôveru, bude vám verným spoločníkom. V byte sa
u náhradnej rodiny nedokázal adaptovať, preto jeho
budúci domov musí byť na dvore rodinného domu.
Odchytený MP 3. 3. 2015. Zjavne bol dlhodobo
uviazaný na reťazi, bol vychudnutý, avšak veľmi poslušný a reaguje na povel "sadni" a "zostaň". Absolvuje vyšetrenia na potvrdenie epilepsie. Neprejavil
sa problém s iným psíkom v KS. Je predpoklad, že
bude po rekonvalescencii silným psom.
Máte radi humor Petra Batthyányho?
9. apríla sa predstaví v pezinskom dome kultúry v komediálnom predstavení Kolaps spolu
s hercom Romanom Fratričom, ktoré do Pezinka prinesie veľa smiechu a zábavy. V týchto dňoch sa na obrazovkách TV JOJ objaví aj
seriál, ktorý je televíznou verziou tohto predstavenia.
Chcete vyhrať 2 vstupenky na toto predstavenie? Stačí správne odpovedať na jednoduchú
otázku a mať trochu šťastia pri žrebovaní.
Otázka:
V akom televíznom seriáli zažiaril Peter
Batthyány v dvojrole a ako sa volali postavy,
ktoré hral?
Správne odpovede spolu s telefonickým kontaktom na vás posielajte na e-mailovú adresu
[email protected] do 5. 4. 2015.
Výhercu budeme kontaktovať.
V minulom čísle ste súťažili o 2 vstupenky na
koncert Tomáša Klusa a jeho Cílovej skupiny,
ktorý vystúpi na bratislavských Pasienkoch 23.
apríla. Správna odpoveď na otázku, ako sa volá
aktuálny album Tomáša Klusa: Proměnamě.
Spomedzi správnych odpovedí sme vyžrebovali až dve výherkyne, ktorými sú Katarína Žigová – získava 2 vstupenky na koncert
a Katarína Vovoleková – získava CD Tomáša
Klusa Proměnamě. Gratulujeme.
aktuálne info o našom meste:
Mesaèník o živote v našom meste, èíslo 3, roèník II, marec 2015
S Ú A
Ž
www.srdcepezinka.sk
Mesačník o živote v našom meste. Vydavateľ: Občianske združenie Srdce Pezinka. Adresa redakcie: Holubyho 16, 902 01 Pezinok. Predseda redakčnej rady: Milan
Grell. Redakčná rada: Elena Žárska, Jozef Mikláš, Kvetoslava Štrbová, Jarmila Volnerová, Igor Hianik, Katarína Hlavandová. Editor: Jaroslav Rafaj. Kontakty: redakcia@
srdcepezinka.sk, [email protected], [email protected] Náklad: 10 000 kusov, distribuované do poštových schránok, nepredajné.
IČO 00 182 826, EV 4972/14, ISSN 1339-7176,
II. ročník
www.srdcepezinka.sk
INZERCIA
SP150303
SP150301
11
Teší nás, že naše občianske združenie Srdce Pezinka sa postupne dostáva
do povedomia vás, občanov Pezinka. Viacerí z vás s nami
sympatizujete, veľa z vás nám pomáha v našich aktivitách.
Často dostávame otázku, ako nám môžete prispieť finančným darom.
Naším sympatizantom uvádzame číslo účtu združenia v Prima banke:
IBAN: SK88 5600 0000 0066 3685 5001
čílo účtu: 6636855001/5600
Ďakujeme všetkým, ktorí majú snahu nám pomôcť .
SP150307MP
SP150306MP

0903 822 270
0903 405 535
0902 405 535
SP150302



NC MOLO - Pezinok
Kaufland Púchovská - BA Rača
Kaufland Trnavská - BA
Milí priatelia, pomôžte pomáhať vašim, našim deťom a mládeži, ktorá
je čoraz častejšie ohrozovaná rizikami virtuálnej komunikácie.
Potlačme spoločne šikanu, kyberšikanu, zneužívanie detí cez internet,
rôzne sociálne siete či mobilnú komunikáciu.
Podporte, prosím, projekt OZ Snek príspevkom 2% z vašich daní
a adresným darom môžete ochrániť aj vaše deti.
Všetko na www.snek.sk
Cenník inzercie mesaèníka Srdce Pezinka na rok 2015
210x273mm
300 eur
1/2
150 eur
103x273mm
1/8
40 eur
103x134,5mm
103x65,25mm
1/16
25 eur
49,5x134mm
1/1
1/4
75 eur
49,5x273mm
210x134,5mm
49,5x16,25mm
Z¾ava za opakovanie: 2 – 3 opakovania / 10%
10%,, 4 - 6 opakovaní / 15%
15%,, 7 – 10 opakovaní / 20% Riadkový inzerát: 1 riadok / 0,98 eur
Predná strana obálky: +100%
+100%,, Zadná strana obálky: +50%
+50%,, Rozmery modulov: (Šírka x výška), Nie sme platcami DPH
ŠPORT
Zeleno-bílí, to se mi líbí
Skupina nadšencov okolo Aladára
Takácsa a bratov Korinekovcov vytipovala podľa vzoru Ferencvárošu Budapešť biele dresy so zelenými priečnymi pruhmi a uskutočnila svoj prvý
veľký nákup športového materiálu
v Budapešti.
Pezinský športový klub (PŠC) oficiálne vznikol 29. augusta 1921. Patrí
k najstarším a v medzivojnovom období najúspešnejším klubom na západnom Slovensku.
V dvadsiatych rokoch (1923 – 1929)
bol aktívnym a nadšeným hráčom
PŠC i Eugen Suchoň, ktorý si i napriek zákazu svojho otca lámal prsty
nádejného hudobníka v bráne PŠC.
Pamätníci tvrdia, že vedel nielen dobre chytať, ale i kopať pokutové kopy.
Národný umelec Eugen Suchoň zložil
v tých rokoch i skladbu na počesť PŠC
– pod autentickým názvom „Pochod
PŠC”.
Od roku 1923 začal Pezinok hrať oficiálne súťaže, v ktorých sa prebojoval
až do 1. A triedy, čo bola vtedy druhá
najvyššia súťaž na Slovensku. Súpermi PŠC boli v tomto období napríklad:
AC Nitra, ŠK Bratislava, Rapid Trnava, ŠK Topoľčany. O slávu futbalu
v našom meste tých čias sa zaslúžili hráči, ako Wawrinský, R. Slezák,
Pucher, Tuma, Schellberger, Mácha,
Šindelárovci, Hamel, Belanský, Hutl,
Achberger, Zuzánek, Szabó a iní.
V 30. rokoch minulého storočia
odohralo PŠC aj prvé medzinárodné
stretnutia, a to proti SC Cornutum
Wiena s výsledkom 1:3 alebo BAK TK
Budapešť s výsledkom 0:3.
V župnej súťaži (1. A trieda) hral
PŠC úspešne až do ukončenia druhej
svetovej vojny väčšinou na ihrisku
na pažiti a za asistencie svojich ver-
Je aprílová nedeľa a píše sa rok 1921. Niekoľko mužov sa stretáva v hostinci
U zeleného stromu.
„Páni, včera na tanečnej zábave sme vyzbierali 4 600 korún a tieto peniaze
chceme investovať do nákupu materiálu pre naše družstvo futbalistov, pretože
majú rôzne tričká a chceme hrať priateľské stretnutia s mužstvami z okolia.“
Tak akosi začala búrlivá debata o nutnosti dresov, ich farbách a nákupe materiálu pre budúcich hráčov novovzniknutého futbalového klubu v Pezinku.
ných fanúšikov, ktorých sa na tieto
kvalitné zápasy stretávalo okolo tisícky.
Hneď po oslobodení pezinskí futbalisti pokračovali v úspechoch z predvojnového obdobia. V silnejšej konkurencii, ako bola tá pred vojnou, vyhrali
1. A triedu a postupne sa cez divíziu
prebojovali do D súťaže na úrovni terajšej druhej ligy. Naši hráči, ako Svitok, Pullmanovci, Hubrich, Solga, Bilský, Poláček, Michalec, Bauer, Jurík,
Luknár, Markovič, Bullovci, Jajcaj,
Sochan, Tandlmayer, Savara, Hotový, Molnár, Wittgrúber a mnohí ďalší
hrávali na štadiónoch druholigových
celkov, ako boli Košice, Prešov, Ružomberok, Liptovský Mikuláš či Nové
Zámky.
Nasledovala nie práve najlepšia éra
Pezinka, reorganizácia súťaží a striedanie názvov, až v roku 1957 Slovan
NV Pezinok vyhral znova 1. A triedu
a postúpil do krajskej súťaže. Družstvo viedol nestor pezinského futbalu,
bývalý hráč PŠC Karol Ševčík.
Od roku 1959 bol trénerom, ale
aj hráčom Pezinka nezabudnuteľný
B. Laskov, reprezentant dvoch krajín,
Bulharska a Československa, ktorý
je spolu s Karolom Ševčíkom jednou
z najvýznamnejších osobností, ktoré
pôsobili v Pezinku. Na novom štadióne, kde sa hrá futbal dodnes, sa hrala
krajská súťaž, vtedy tretia najvyššia
súťaž v Československu.
V roku 1961 sa objavil nový názov
oddielu – Lokomotíva. Lokomotíva
účinkovala v šesťdesiatych rokoch
v divízii a futbal bol v Pezinku veľmi populárny. Presadzoval sa nielen
v seniorských súťažiach, ale aj dorasteneckých a žiackych. V roku 1971
bolo družstvo žiakov v celoslovenskom
finále v Spišskej Novej Vsi, v ktorom
obsadilo 4. miesto. O tak výrazný rast
tohto družstva sa zaslúžili tréneri
L. Solga a neskôr A. Šindelár. Mladí
pezinskí hráči sa stali oporami celkov
z vyšších súťaží a boli to hlavne J. Solga, P. Michalec, P. Polaček, V. Barták,
P. Palúch, neskôr dlhoročný úspešný
brankár Nitry, ktorý obliekol aj reprezentačný dres Československa.
Začiatkom 70. rokov pôsobil krátky
čas ako hráč, neskôr ako tréner, legendárny brankár reprezentácie Československa Viliam Schrojf.
Rok 1979 je opäť pamätný, pretože družstvu trénera V. Korčeka sa
podarilo postúpiť do 2. SNFL (predtým divízia) a kostru tohto tímu
tvorili: I. Gašparovič – obliekal dres
A družstva zeleno-bielych rovných
12 sezón, rekordér v počte štartov,
M. Reichbauer, L. Ďurkovic, P. Vacho, V. Palúch, J. Pilka, V. Barták, M.
Michalec, Karas, V. Šušol, L. Stojkovič a mnohí iní. V ďalších rokoch sa
do futbalu v Pezinku vrátil niekoľkonásobný reprezentant Československa
a legenda futbalu nášho mesta Štefan
foto: facebook PŠC Pezinok
12
Slezák.
Po roku 1984 prišiel zatiaľ posledný vrchol pezinského futbalu. Odčlenením od klubu Lokomotívy vznikol
Stavbár Pezinok a získal 2. miesto
v 2. SNFL, za Považskou Bystricou iba
o skóre. Oporami hviezdneho družstva boli: Pukalovič, Hrotek, Mašura,
Lehnert, Kráľ. Družstvo pôsobilo i naďalej v 2. SNFL pod vedením trénerov
J. Curgaliho, V. Weisa, M. Jacka.
Pri príležitosti 70. výročia vzniku
futbalu v Pezinku v roku 1991 sa výbor pod vedením Františka Slezáka
vrátil k pôvodnému názvu PŠC Pezinok. Od tohto obdobia sa rôznymi
formami organizovania futbalu, prenájmom, priamym riadením mestom
futbal prepadával nižšie až na dno,
keď v roku 2001 PŠC Pezinok hral
5. ligu a stretol sa v mestskom derby
prvýkrát v histórii s Cajlanským Baníkom a hrával s Grinavou.
V roku 1991 bola delimitácia majetku a v areáli futbalového štadióna sa
postupne rekonštruovali a dobudovali
rôzne športoviská a športové objekty,
ako sú volejbalová hala, beachové kurty, squachová hala a tenisová hala, pri
výstavbe ktorej bol daný prísľub mesta
Pezinok na vybudovanie tréningových
plôch pre mládež, dobudovanie sociálnych zariadení a podobne, ktoré doteraz vedením mesta nie sú doriešené.
V súčasnosti je futbalový areál
v správe mesta Pezinok. Ostatné porovnateľné okresné mestá, ako sú Senec, Nové Mesto nad Váhom, Nové
Zámky, a najmä Senica, Myjava,
Skalica, dlhodobo venujú futbalu
finančnú pomoc, kde koordinácia
mesto-športové kluby-sponzori funguje dokonale a v týchto mestách sa
hrajú adekvátne súťaže. Futbal ako
aj iné športy v Pezinku túto podporu
mesta nemajú. Túto situáciu je potrebné riešiť podporou, oslovením a motivovaním najmä mládeže, možno vybudovaním športovej školy, aby mohli
nasledujúce generácie dokázať bojovať
za zeleno-biele farby ako ich pradedovia, dedovia a otcovia.
Píše sa rok 2015, nezadržateľne sa
blíži storočnica futbalu v našom meste. Budeme už iba nostalgicky spomínať na reprezentačné góly Štefana
Slezáka, ligové súboje Antona Pilku,
Petra Poláčka a Petra Michalca, priame kopy Klenenta Hassu, hlavičkové
súboje Imricha Gašparoviča, neúnavnú podporu útoku Vladimíra Kindera, Petra Mašuru či skvelú techniku
Richarda Slezáka, alebo...?
Dnes družstvo vedie Daniel Federl
a PŠC Pezinok vedie tabuľku IV. ligy
po jesennej časti. Blýska sa na lepšie
časy?
Eduard Stach
Download

Bager na bezdomovcov