11-12 AUGUST DOBRO DOŠLI NA PRVI
INVESTICIJSKI FORUM
BH DIASPORE
2013
Organizator:
BHdiaFor
Bosnian-Herzegovinian
Diaspora Business Forum
Sponzori, suorganizatori i partneri:
BHdiaFor.org
LOKACIJA
HOTEL PRIJEDOR
PRIJEDOR, BiH
BHdiaFor 2013
BHdiaFor 2013 je prvi investicijski
forum Bosansko-Hercegovačke
dijaspore.
Forum će se održati u gradu
Prijedor između 11-12 Augusta.
CIlj foruma je stimulisati članove
dijaspore i druge investitore da
investiraju u Bosnu i Hercegovinu
i Regiju Prijedor.
O BH diaspori
Prema podacima Ministarstva za ljudska
prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine,
izvan BiH živi više od 1.350.000 ljudi
koji potječu iz Bosne, u odnosu na broj
stanovnika to predstavlja trećinu
ukupnog stanovništva BiH.
Diaspora i BDP
Dijaspora je važna zbog potencijalnog
priljeva finansijskih i ljudskih resursa u
zemlji. Sada, dijaspora salje gotovo dvije
milijarde dolara godišnje, što čini oko
20% BDP’a.
Stručnost diaspore
BiH dijaspora je obrazovana i visoko
kvalificirana. U Norveškoj prema
podacima Državnog zavoda za statistiku, skoro 50% mladih Bosanaca ima
fakultetsku diplomu, što ih čini najobrazovanijim u zemlji u pogledu svih
stanovnika. Prema istraživanju koje je
proveo u Bosansko Vijeće u Australiji u
2005, 19% BiH iseljenika ima najmanje
visoku stručnu spremu. Situacija je
slična u SAD-u, gdje je, prema bosanskoj Business Udruge Sjevernoj Americi,
14% Bosanaca ima najmanje fakultetsku
diplomu.
Očekivani rezultati
Povećati svijest o dijaspori kao razvojnog
potencijala sa strane relevantnih aktera
lokalnog ekonomskog razvoja u regiji i
BiH. BHdiaFor će aktivirati svoje instrumente koji su im na raspolaganju kako
bi se olakšale investicije i unaprijedila
suradnja.
B2B i projekti
Na forumu ce biti prezentirani potencijalni investicioni projekti i povezivanje
privrednika/investitora (networking).
Okvirne teme
1) Uloga i značaj BH dijaspore u odnosu
na uslove životnog standarda građana BiH
2) Institucionalno-ekonomska
pitanja rasta i razvoja privrede u regiji
Prijedor i BiH
3) Poslovno okruženje kao podsticaj ili
ograničenje razvoja i privlačenja
investicija
4) Kreditni aranžmani finansijskih
institucija kao podrška investicijama
i privrednom razvoju
5) Teritorijalni marketing i promocija
regije Prijedor kao najpovoljnije
destinacije za investiciona ulaganja
u RS i Bosni i Hercegovini,
6) Trendovi i perspektive razvoja
mogućih strategija za unapređenje
saradnje BH dijaspore i institucija u regiji
Prijedor, entitetima i državi BiH
7) Humani kapital, transfer znanja
i tehnologija dijaspore kao resurs
razvoja
8) Proces pridruživanja Evropskoj Uniji.
Glavni odbor grupacije BHdiaFor
(članica Asocijacije “Naša perspektiva”):
Predsjednik
Prof.dr. Sanel Jakupović,univerzitetski
profesor,Panevropski univerzitet
Apeiron, Banja Luka
Predsjedavajući foruma “BHdiaFor 2013”
Mr.sci. Armin Alijagić, predsjednik
Asocijacije “Naša perspektiva”,
Consultant IFC-World Bank Group,
Sarajevo
Generalni sekretar BHdiaFor
Narcis Gečević, MBA, Sarajevo/Prijedor
Član glavnog odbora BHdiaFor
Alma Hamulić, Bsc, potpredsjenik
Asocijacije “Naša perspektiva”, Sarajevo
Programski odbor
• Marko Pavić, Gradonačelnik Prijedora
počasni predsjednik Programskog odbora
• Sead Jakupović, Predsjednik skupštine grada Prijedor
Organizacioni odbor
Predsjednik
• Mr.sci. Armin Alijagić
Članovi organizacionog odbora:
• Narcis Gečević, MBA / BHdiaFor
• Alma Hamulić, Bsc / BHdiaFor
• Mr.sci.Anes Cerić / Svjetski savez diasp.
• Enes Ališković, MBA /
• Mišo Reljić, dipl.ecc. /direktor PREDA
• Bojan Jojić,dipl.ecc. /PREDA, Prijedor
• Mr.sci.Adis Burazerović, direktor
“Investment elements”, London, UK,
• Prof.dr. Sanel Jakupović, univerzitetski
profesor, Panevropski univerzitet
Apeiron, Banja Luka
• Ajdin Mešić, Bsc, Chromex, Prijedor
• Alma Semanić, projekt menadžer
Organizator, suorganizatori i partneri:
• Asocijacija „Naša perspektiva“ Sarajevo
(Osnivač grupacije „Bosnian-Herzegovinian Diaspora Business Forum - BHdiaFor“)
• Grad Prijedor
• Agencija „PREDA“, Prijedor,
• Svjetski savez BH dijaspore,
• Vanjskotrgovinska komora BiH
• Norveška ambasada Sarajevo
• Svicarska razvojna agencija
“Prijedlog članova programskog
odbora je nominirao organizator
Foruma; Konačna lista članova
biće potvrđena do 31.07.2013.”
Počasni gosti
• Nj.E. Vibeke Lilloe, ambasadorica Kraljevine Norveške
u BiH
• Ms. Mariam Naqvi, Deputy Head of Mission u ambasadi
Kraljevine Norveške u BiH
• Nj.E. Urlike Maria Knotz, ambasadorica Savezne
Republike Njemačke u BiH
• Mr.Guenther Neubert, predstavnik, Predstavništvo
njemačke privrede u BiH
• Nj.E.Mag.Dr.Donatus Koeck, ambassador Republike
Austrije u BiH
• Ing.Mag.Sigmund Nemeti, trgovinski predstavnik
Republike Austrije u BiH
• Nj. E. Moulay Abbés el Kadiri, ambasador Kraljevine
Maroko u Hrvatskoj
• Dr.sci. Ismet Kumalić, predsjednik Spoljnotrgovinske
komore BiH
• Nemanja Vasić, potpredsjednik Spoljnotrgovinske
komore BiH
• Abdelaziz Tadjousti, Premier Conseiller, Embassy of the
Kingdom Marocco in Croatia
• Nj.E.Ahmet Yildiz, ambasador Republike Turske u BiH
• Nj.E.Igor Davidović, ambasador BiH pri Europskoj Uniji,
Brisel
• Željko Sertić, Predsjednik Privredne komore Srbija
•Nadan Vidošević, Predsjednik Gospodarske Komore
Hrvatske
• Zaim Pašić, Predsjednik Svjetskog saveza diaspore
• Nj.E.Izmir Talić, ambasador BiH u Crnoj Gori
• Prof.Dr.Huseyin Padem, Rector, International Burch
University, Sarajevo
• Mr.sci. Admir Salihagić, Secretary General, International
Burch University, Sarajevo
• Prof.dr Dejan Erić, direktor, Institut ekonomskih nauka,
Beograd
• Prof.dr Gordana Đurović, Univerzitet Crne Gore,
Ekonomski fakultet Podgorica
• Assoc.Prof.Dr.Goran Pitić, President of the Board of
Directors, Societe Generale Srbija, Beograd
• Dr.Peter Hasslacher, WKO, Austria
• Veronika Seitweger, TPA Horwath, Vienna, Austria
• Ing.Jiri Dušek, Ph.D., College of European and Regional
Studies, VŠERS, Czech Republic
• Haris Halilović - potpredsjednik Svjetskog saveza
dijaspore BiH
• Hasan Sehovćc - potpredsjednik Svjetskog saveza
dijaspore BiH
• Dinka Hrustanović, clan GO Svjetskog saveza dijaspore
BiH-Slovenija
• Dr.sci.Dragan Mišetić, direktor kompanije Simplum Zagreb
• Borko Đurić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske
• Dragica Ristić, direktorica Privredne komore Republike Srpske
• Doc.dr Velibor Peulić, zamjenik generalnog sekretara Spoljnotrgovinske komore BiH
• Mirko Šarović, ministar, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH,
• Igor Vidović, ministar za ekonomske odnose i regionalnu
saradnju u Vladi Republike Srpske
• Doc.dr Sanjin Halimović, ministar za poduzetništvo u
Vladi Federacije BiH
• Davor Čordaš, ministar za izbjegla i raseljena lica u Vladi
Republike Srpske
• Lejla Rešić, ministar za lokalnu upravu i samoupravu u Vladi Republike Srpske
• Prof.Dr Lothar Gellert, Chairman EFA (European Forum for
External Trade, Excise and Customs)
• Prof.Dr Hans-Michel Wolfgang, ( EFA - European Forum
for External Trade, Excise and Customs)​
• Jelica Grujić, direktorica FIPA-Agencije za promociju
stranih investicija u BiH
• Mr.sci.Enes Ališković, direktor Agencije za promociju BH izvoza – BHEPA
• N.E.Ahmed Kemal Baysak, počasni konzul BiH u Turskoj
• Ruzmira Tihić-Kadrić, Sektor za iseljeništvo, Ministarstvo
za ljudska prava I izbjeglice BiH
• Prof.dr Vinko Kandžija, Univerzitet u Rijeci,Ekonomski fakultet, Hrvatska
• Prof.dr Vladimir Stojanović, Univerzitet Union Beograd, Srbija
• Prof.dr Vlatka Bilas, Univerzitet u Zagrebu, Ekonomski fakultet, Hrvatska
• Midhat Salić, pomoćnik ministra, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
• Dr.sci.Dinko Ćorluka, pomoćnik direktora, Uprava za indirektno oporezivanje, BiH
• Ermina Salkičević-Dizdarević, zamjenica ministra,
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
• Borislav Bojić, predsjednik komisije za carine i vanjsku
trgovinu i u domu Parlamentarne skupštine BiH
​• Prof.dr Lazo Roljić, direktor Naučno-istraživačkog instituta, Univerzitet Apeiron,BiH
• Prof.dr Enes Hašić, univerzitetski profesor, Univerzitet u Zenici,Pravni fakultet, BiH
• Prof. dr Wolfgang Berger, University of Vienna, Austrija
• Prof. dr Jovanka Biljan, Univerzitet SV Kliment Ohridski, Makedonija
• Prof.dr Kiymet Tunca Caliyurt, Trakya University Edirne, Turska
• Prof. dr Roberto Cavallaro, Università Pro-Deo Roma, Italija
• Dr.sci. DiegoMoscheni, Počasnikonzul BiH u Republici
Italiji, Italija
• Mag.Gottfried Schellmann, CFE (Confédération Fiscale Européenne), Bruxelles, Belgija
KONAČNA AGENDA ĆE BITI POTVRĐENA
FINAL AGENDA TO BE CONFIRMED
Način rada foruma
Rad foruma odvijaće se po redosljedu
koji će biti objavljen u Programu rada
na osnovu broja prijavljenih izlagača/
učesnika i raspoloživog vremena trajanja
skupa.
Mogućnost spoznorstva
Sponzorske kotizacije u KM se mogu
uplatiti na žiro račun Asocijacije „Naša
perspektiva“ broj 1610000094950013,
Raiffeisen bank BiH (sa naznakom “BHDIAFOR 2013”), ”), ili na devizni račun
(u EUR) kod Raiffeisen Bank dd Bosna i
Hercegovina, Swift code: RZBABA2S; Address: Zmaja od Bosne bb, Sarajevo BiH;
IBAN code: BA391610000094950013
Beneficiary name: Naša perspektiva Udruzenje, Beneficiary Address:
Adžemovića 1, 71000 Sarajevo, BiH, kao i
lično na dan održavanja foruma.
Mjesto održavanja
11. - 12. august 2013, Hotel Prijedor,
Prijedor , Bosna i Hercegovina
Informacije o hotelskom smještaju i
turističkoj ponudi u Prijedoru mogu
se pronaći na stranici:
www.visitprijedor.com
Službeni jezik foruma
Službeni jezici investicionog foruma su
jezici naroda BiH (B-H-S) i engleski jezik.
Važni datumi
Rok za podnošenje prijava za učešće na
forumu 01.07.2012. godine
Organizator:
BHdiaFor
Bosnian-Herzegovinian
Diaspora Business Forum
Sponzori, suorganizatori i partneri:
Konačno obavještenje o programu rada
foruma: 30.07.2012. godine
Datum održavanja foruma:
11-12.08. 2013. godine
10. august:
VIP session
Prijave na:
Email: [email protected]
ili na www.bhdiafor.org
BHdiaFor.org
Kontakt: Telefoni:
+387 (0)65 385-242
+387 (0)62 349-379
Email: [email protected]
www.bhdiafor.org
Podržava:
Ministarstvo za
izbjeglice i raseljena lica
11. AUGUST​
Tema: INVESTICIJE BH DIJASPORE I RAZVOJ GOSPODARSTVA U
FUNKCIJI RAZVOJA REGIJA / U FOKUSU 2013: PRIJEDOR
Vrijeme: 09:00 - 16:00
Lokacija: Hotel „Prijedor“, Prijedor
09:00 Registracija učesnika
09:20 Otvaranje i riječ dobrodošlice
• Gradonačelnik Grada Prijedora, počasni predsjednik programskog
odbora, gdin. Marko Pavić.
• Predsjedavajući Prvog investicionog foruma „BHDIAFOR 2013“,
Mr.sci.Armin Alijagić.
• Predsjednik Grupacije BHDIAFOR, Prof.dr. Sanel Jakupović.
09:50 Investicijska ponuda regije Prijedor
• Direktor Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“,
gdin. Mišo Reljić
• Voditelj Info centra za investitore Prijedor, gdin. Bojan Jojić
10:30 Uloga i značaj rada Spoljnotrgovinske komore BiH u
privlačenju investicija i unapređenju privrede
• Predsjednik Spoljnotrgovinske komore BiH, Dr.sci.Ismet Kumalić
10:50 Aktivnosti Svjetskog Saveza BH dijaspore u cilju promovisanja BiH kao investicijsku destinaciju
• Predsjednik Svjetskog saveza BH dijaspore, gdin. Zaim Pašić
11:20 Kafe pauza
11:40 Predstavljanje realizovanih investicija članova dijaspore
u regiju Prijedor kao primjera dobre prakse
• Direktor kompanije „Austronet“, gdin. Enes Kahrimanović
• Direktor kompanije „Arifagić-Investment“, gdin. Jusuf Arifagić
• Direktor kompanije „Beton-gal“, gdin Besim Hrnić
12:10 Uspješne kompanije u Regiji Prijedor
Director „Mira“a.d.Prijedor, članice Grupe „Kraš“ Zagreb, Mr. Miroslav
Turunšek
Director “Acelor Mittal” Prijedor, Mr. Mladen Jelača
Director „Elker“ Ljubija, Mr. Goran Bojić
Director„Prijedorputevi“, Mr. Dragan Čorokalo
Director „Sconto-prom“Prijedor, Ms. Elizabeta Josipović
Director „Cromex“Prijedor, Mr. Mirsad Ramić
Vlasnik „Remus Innovation“ Sanski Most, Ms. Angelika Kresch
12. AUGUST​
12:40 New Generation / Nova Generacija
Uspješni mladi ljudi u diaspori i njihova uloga u izgradnji gospodarstva u BiH
13:00 Povoljnim kreditiranjem do lakšeg investiranja i finansiranje održivog povratka u BiH
• Bosna Bank International/Turkish Ziraat Bank Bosnia DD, Generalni
direktor Turkish Ziraat Bank Bosnia, gdin.Ali Riza Akbaš
• „Sberbank“,a.d.Banja Luka CEO, gdin.Aleksandar Kesić
13:30 Ručak, Restoran, Hotel „Prijedor“
15:00 Zaključci
16:00 Zatvaranje prvog dana
20:00 - Svečana večera
Tema: „PODSTICANJE POSLOVNE SARADNJE U
FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA U BIH“​
Vrijeme: 09:00 - 14:30
Lokacija: Hotel „Prijedor“, Prijedor
09:00 Registracija učesnika
09:30 Otvaranje i riječ dobrodošlice
• Predsjednik Skupštine Grada Prijedora, počasni potpredsjednik
programskog odbora, gdin. Sead Jakupović
• Predsjednik organizacionog odbora Prvog investicionog foruma
„BHDIAFOR 2013“
10:00 Korporativna saradnja kao pokretač ekonomije
• N.E.Ahmed Kemal Baysak, počasni konzul BiH u Turskoj
• Ferid Jakupović, vlasnik “Sotamec Fashion”, Tanger, Maroko
• Mr.sci.Adis Burazerović, director “Investment elements” London,UK
10:30 Kafe pauza
10:45 Kako poboljšati investicijsku klimu u BiH kroz javnu upravu
• Mehanizmi za olakšavanje poslovanja i stimulisanje investitora
11:15 Investicijski projekti
• Prezentacija potencijalnih investicijskih projekata i strateske
privredne grane u BiH
12:00 Užina
12:40 Business to Business (B2B) / Networking
• Povezivanje privrednika, Hotel Prijedor
14.30 Zatvaranje foruma
KONAČANA AGENDA ĆE BITI POTVRĐENA
FINAL AGENDA TO BE CONFIRMED.
Download

POZIV BHdiaFor 2013