СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
OПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ
Број 3
Сриједа,03.04. 2014. године_______
На основу члана 29. Статута Oпштине Шековићи
("Службени гласник Oпштине Шековићи", бр: 4 /05),
Скупштина Oпштине Шековићи на 14. редовној
сједници одржаној 28.03. 2014 године,
донијела је
ОДЛУКУ
о одређивању називa улица, тргова,
институција и одређивању дана општине
(пречишћени текст)
Члан 1.
Овом одлуком утврђујe се пречишћен текст Одлуке
о називима улица које су утврђене Одлуком
Скупштине Општине Шековићи, број: 01-023-347/93
од 07. јула 1993. године, Измјенама и допунама
Одлуке о називима улица,тргова и јавних
институција, број: 01-022-35/06, од 13.04.2006
године, Одлуке о допунама одлуке о називима
улица, тргова и јавних установа, број: 01-022-351/06, Одлуке о одређивању назива улице број:01022-78/06, од 13.09. 2006 године, Одлуке о
измјенама и допунама одлуке о измјенама и
допунама одлуке о називима улица, тргова и јавних
институција број: 01-022-30/2011 од 29.03.2011
године.
Члан 2.
У градском насељу Шековићи
сљедеће улице и тргови:
утврђене
су
Трг "Краља Петра I Карађорђевића" обухвата
плато испред зграде С-12, С-24 (зграда бивше СДК)
и С-25.
Четвртак, 03.04.2014. године
Трг „Патријарха Павла“ почиње од зграде старе
земљорадничке задруге (која не улази у састав
трга) и наставља према сјеверу поред стамбене
зграде С-4, обухвата кућу Ступар Жељка, скреће
према истоку укључујући стамбену зграду С-6, кућу
Милић Горана и Нинић Обрада,скреће јужно поред
стамбене зграде С-24 обухватајући пословне
просторе приземља те зграде који се налазе према
народној библиотеци, те границом парка иде преко
главне улице обухвата парцелу на којој је
изграђена црква и парохијски дом и јужном
границом те парцеле иде према улици Јосипа
Ковачевића, обухватајући све објекте сјеверно од
те линије.
Улица „палих бораца“ која почиње од ташевачког
моста из правца Тишче до Трга Патријарха Павла,
те од наведеног трга до раскрснице за Врељанско
поље.
Улица "Народног хероја Милоша Зекића" која
почиње од ташевачког моста па до излаза из
насеља Шековићи према Тишчи.
Улица "Проте Матеје Ненадовића" почиње од
куће Ступар Жељка (која не улази у ову улицу) и
даље преко "Миличиног брда" до манастира
"Ловница".
Улица "Јосипа Ковачевића" почиње од старе
зграде полиције (која не улази у ову улицу) преко
сучанског моста до завршетка асфалтног пута на
брду "Јелав" у насељу Сучани.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ООПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ
БРОЈ 3
Страна 1
Улица "Рајка Бобара" почиње од сучанског моста,
а затим десном обалом ријеке Дрињаче до краја
насеља Врељанско поље.
Улица "Јанка Башића" почиње од пекаре "Миро",
поред стамбених блокова и ријеке Ловнице до
Ловничког поља, односно, до раскрснице са улицом
Проте Матеје Ненадовића.
завршетка десног крака асфлатног пута ( код куће
Видаковић Томислава).
Улица "Ђуре Јакшића" почиње од куће Зекић
Марије (код Ташевца) те даље према насељу
Гувништа до куће Стојановић Драге.
Улица "Војводе Живојина Мишића" почиње од
куће Васе Вуковића (која не улази у ову улицу)
поред стамбене зграде до куће Љубомира
Савиновића.
Улица "Јаке Милића" почиње од Раскрснице код
"Рајине кафане" до излаза из насеља према
Бишини.
Улица "Лазе Шеховца" почиње од куће Клисарић
Вујадина према насељу "Шупљака" и завршава се
на крају насеља код каптаже.
Улица "Влачић Владе-Цара" почиње код куће
Ковачевић Десимира (која не улази у ову улицу) до
куће Светозара Видаковића.
Улица "Карађорђева" почиње од моста код "Фод"
кроз западни дио насеља Сучани до раскрснице са
улицом Јосипа Ковачевића.
Улица "Солунска" почиње од куће Пејановић
Вујадина, а завршава се на крају асфалтног пута
према Мркајићима.
Улица „Омладинска“, која почиње од куће Васе
Гужвића, не укључујући исту, а завршава се са
кућама Неђе Вукајловића и Милорада Влачића.
Улица "Бранка Радичевића" почиње од скретања
према Средњој школи, те поред Полицијске
станице и Средње школе до Фудбалског
игралишта.
Члан 3
Улица Браће Делић, почиње од куће Гаврила
Галића,не укључује исту, и иде према сјеверу до
куће Ковачевић Благоја укључујућу исту.
Улица "Браће Влачић" која почиње код куће
Даринке Кањерић (која не улази у ову улицу) и
завршава се код куће Кандић Мила.
Улица "Петра Кочића" почиње од старе зграде
СИЗ-а становања до куће Лазић Миленка, а затим
се скреће и завршава код куће Којић Раде ( са
лијеве стране).
Улица "Бране Савића" почиње од куће Којић
Бошка према Гувништима при чему сијече улицу
Проте Матеје Ненадовића и завршава се код
раскрснице са улицом Неђе Мекића ( код куће
Јелић Загорке).
Улица "Илије Бирчанина" која почиње код куће
Mарић Спасана па до краја насеља према
Мекићима (код куће Ристић Радомира).
Називи јавних институција су:
ЈУ Предшколског васпитања и образовања „Мајка
Јевросима“ Шековићи,
Основна школа „Јован Дучић“ Шековићи,
Средњошколски центар „Петар II Петровић Његош“
Шековићи и
JУ Народна баиблиотека Шековићи.
Члан 4
28 август-Велика Госпојина, одређује се као дан
Општине Шековићи.
Члан 5
Одлука је ступила на снагу даном ступања на снагу
наведених одлука из члана 2 ове одлуке и иста ће
бити објављена у „Службеном гласнику Општине
Шековићи“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Драган Галић,ср
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-022-31/14
Шековићи, 28.03.2014. године____________________
Улица "Неђе Мекића" почиње од куће Раде
Клисарића (која не улази у ову улицу), те даље
поред болнице кроз насеље " Гувништа" до
Четвртак, 03.04.2014. године
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ООПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ
БРОЈ 3
Страна 2
Скупштина Oпштине Шековћи на основу члана
29. Статута Oпштине Шековићи („Службени
гласник Oпштине Шековићи“ бр. 4/05) и члана 2.
став 2. Одлуке о гробљима и погребној
дјелатности
(„Службени
гласник
Oпштине
Шековићи“ бр. 2/14) на 14. редовној сједници
одржанoj 28.03.2014. године, д о н о с и
О Д Л У К У
О управљању градским гробљем
У насељу Шековићи
I
Управљање градским гробљем у насељу
Шековићи повјерава се КП „Зеленило и чистоћа“
Шековићи (У даљем текксту: Управа гробља).
Управа гробља може вршити и погребне
послове.
II
Под управљањем
гробљем подразумјева се
додјела гробних мјеста, уређење, реконструкција
и одржавање гробља у складу са техничким и
санитарним условима.
Управа гробља дужна је.
Управљати гробљем пажњом доброг домаћина
Обезбједити управљање и одржавање гробља у
складу са санитарним прописаима, естетским
мјерилима и дужним поштовањем према
умрлима у складу са Програмом уређења и
одржавања гробља.
само за изградњу, реконструкцију и одржавање
гробаља
VI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шековићи“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Драган Галић,ср
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-022-26/14
Шековићи, 28.03.2014. године________________
На основу члана 29. Статута Општине Шековићи
(„Службени
гласник
Општине
Шековићи“,
број:4/05), Скупштина Општине Шековићи, на 14
редовној сједници одржаној дана 28.03.2014.
године, д о н о с и
O Д Л У К У
О утврђивању основице за обрачун плата
функционера Општине Шековићи
I
Утврђује се основица за обрачун плата
функционера Општине Шековићи за 2014. годину
у износу од 623,00 КМ.
III
II
Програм уређења и одржавања гробља доноси
Управа гробља на који начелник Општине даје
сагласност.
IV
Управа гробља може својим општим актима
уређивати односе у вези са одржавањем,
уређивањем и коришћењем гробља и гробних
мјеста који нису уређени Одлуком о гробљима и
погребној дјелатности, као и рјешавати у
појединачним управним стварима о правима,
обавезама и одговорниситима физичких и
правних лица у складу са Законом о комуналним
дјелатностима и Законом о гробљима и погребној
дјелатности.
V
Управа гробља утврђује висину
накнаде за
коришћење гробног мјеста, a
уколико врши
погребне послове, и трошкова сахране уз
сагласност начелника Општине.
Средства остварена по основу накнаде из
претходног става овог члана могу се користити
Четвртак, 03.04.2014. године
Обрачун плата функционера Општине Шековићи
вршиће се на тај начин што ће се основица
утврђена у члану 1 помножити са коефицијентом
утврђеним
за обрачун плата функционера
Одлуком Скупштине Општине број:01-022-202/12
од 07.12.2012. године.
III
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шековићи“.
РЕПУБЛИКАСРПСКА
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Драган Галић,ср
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-022-25/14
Шековићи, 28.03.2014. године_______________
Скупштина општине Шековићи на основу члана
65. тачка 2. Закона о предшколском васпитању и
образовању („Службени гласник РС, број:119/08),
те члана 29. Статута Општине Шековићи,
(Службени гласник Општине Шековићи број:4/05)
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ООПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ
БРОЈ 3
Страна 3
II
на сједници одржаној дана 28.03.2014. године,
доноси
ОДЛУКУ
О именовању вршиоца дужности директора
ЈУ предшколског васпитања и образовања
„Мајка Јевросима“ Шековићи
I
ЖЕЉКО ЈАКШИЋ из Шековића, именује се за
вршиоца дужности директора ЈУ предшколског
васпитања и образовања „Мајка Јевросима“
Шековићи ,без ограничења овлаштења.
II
Одлука ступа на снагу даном доношења и иста
ће бити објављена у „Службеном гласнику
Општине Шековићи“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Драган Галић,ср
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-022-27/14
Шековићи, 28.03.2014. године_____________________
Скупштина Општине Шековићи на основу члана
63. тачка 2. Закона о предшколском васпитању и
образовању („Службени гласник РС, број:119/08),
те члана 29. Статута Општине Шековићи,
(„Службени
гласник
Општине
Шековићи“,
број:4/05), на сједници одржаној дана 28.03.2014.
године, д о н о с и
ОДЛУКУ
О именовању чланова привременог Управног
одбора ЈУ предшколског васпитања и
образовања „Мајка Јевросима“ Шековићи
Одлука ступа на снагу даном доношења и иста
ће бити објављена у „Службеном гласнику
Општине Шековићи“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Драган Галић,ср
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-022-28/14
Шековићи,28.03.2014. године_________________
Скупштина Oпштине Шековићи на основу члана
111a став 4. Закона о локалној самоуправи
(„Службени
гласник
Републике
Српске“
број:101/04, 42/05,118/05 и 98/13), члана 185.
Пословника СО-е- пречишћени текст („Службени
гласник Општине Шековићи“, број:6/09) ,те члана
29. Статута Општине Шековићи („Службени
глалсник Општине Шековићи“, број:4/05), на 14.
редовној сједници одржаној дана 28.03.2014.
године, д о н и ј е л а ј е
ОДЛУКУ
О именовању вршиоца дужности
начелника Одјељења
I
МИЈОМИР ШИВЧИЋ, дипл.ецц из Шековића,
именује се за вршиоца дужности начелника
Одјељења за привреду,финансије и друштвене
дјелатности до окончања поступка избора
начелника Одјељења у конкурсној процедури, a
најдуже за период од 90 дана од дана ступања
на снагу ове Одлуке.
II
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шековићи“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Галић,ср
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-022-30/14
Шековићи, 28.03.2014. године________________
I
Именују се привремени чланови Упавног одбора
ЈУ предшколског васпитања и образовања „Мајка
Јевросима“ Шековићи:
1. ДРАГАН САВИНОВИЋ
2. ИВАНКА БОБАР
3. ЈЕЛЕНА МИЋИЋ
Четвртак, 03.04.2014. године
Скупштина Oпштине Шековићи на основу члана
111a став 4. Закона о локалној самоуправи
(„Службени
гласник
Републике
Српске“
број:101/04, 42/05,118/05 и 98/13), члана 185.
Пословника СО-е- пречишћени текст („Службени
гласник Општине Шековићи“, број:6/09) ,те члана
29. Статута Општине Шековићи („Службени
глалсник Општине Шековићи“, број:4/05), на 14.
редовној сједници одржаној дана 28.03.2014.
године, д о н и ј е л а ј е
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ООПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ
БРОЈ 3
Страна 4
OДЛУКУ
О именовању вршиоца дужности
начелника Одјељења за општу управу
I
НЕБОЈША
ШЕВКУШИЋ,
дипл.ецц
из
Шековића, именује се за вршиоца дужности
начелника Одјељења за општу управу до
окончања поступка избора начелника Одјељења
у конкурсној процедури, а најдуже за период од
90 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
II
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шековићи“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Драган Галић,ср
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-022-29/14
Шековићи, 28.03.2014. године________________
IV
Одлука ступа на снагу даном доношења и иста
ће бити објављена у „Службеном гласнику
Општине Шековићи“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Драган Галић,ср
СКУПШТИНА ОПШТИН
Број:01-40-151/14
Шековићи, 28.03.2014. године________________
На основу члана 29. Статута Општине Шековићи
(„Службени
гласник
Општине
Шековићи“,
број:4/05), Скупштина Општине Шековићи,
расправљајућу по Извјештају о раду начелника
Општине Шековићи за 2013. годину, на 14
редовној сједници одржаној дана 28.03.2014.
године, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извјештај о раду начелника Општине
Шековићи за 2013. годину.
Скупштина Oпштине Шековићи на основу члана
29. Статута Општине Шековићи („Службени
глалсник
Општине
Шековићи“,
број:4/05),
рјешавајући по захтјеву Ристић Тоде из
Шековића, на 14. редовној сједници одржаној
дана 28.03.2014. године, д о н и ј е л а ј е
ОДЛУКУ
О одобравању новчаних средстава
II
Закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шековићи“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Драган Галић,ср
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-022-19/14
Шековићи, 28.03.2014. године________________
I
Одобравају се новчана средства по захтјеву
Ристић Тоде из Шековића у сврху лијечења
обољелог Ристић Милоша, у износу од 1.000,00
КМ.
II
Средства ће се реализовати на тај начин што ће
иста бити дозначена на текући рачун Ристић
Тоде који се води код Нове банке под бројем:
555-006-8101078690.
На основу члана 29. Статута Општине Шековићи
(„Службени
гласник
Општине
Шековићи“,
број:4/05), Скупштина Општине Шековићи,
расправљајућу по Информацији
о раду
замјеника правобраниоца РС са сједнишем у
Власеници за 2013. годину, на 14 редовној
сједници одржаној дана 28.03.2014. године,
доноси
ЗАКЉУЧАК
III
I
За реализацију ове Одлуке задужује се
Одјељење за привреду,финансије и друштвене
дјелатности и начелник Општине.
Средства исплатити са буџетске ставке буџетска
резерва.
Четвртак, 03.04.2014. године
Утврђује се потреба да се преиспитају сви
случајеви преноса власништва земљишта и
објеката од стране Општине Шековићи на правна
и физичка лица која су извршена мимо
прописане процедуре, односно чија је законитост
спорна.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ООПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ
БРОЈ 3
Страна 5
II
Наведену анализу извршиће Одјељење за
привреду,финансије и друштвене дјелатности, а
уколико се утврди да постоје такви случајеви,
покренуће се поступак пред надлежним органима
за поврат наведене имовине.
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Информација о раду замјеника
правобраниоца Републике Српске са сједиштем у
Власеници за 2013. годину.
III
Закључак ступуа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шековићи.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Галић,ср
ОПШПТИНА ШЕКОВИЋИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-022-22/14
Шековићи, 28.03.2014. године________________
На основу члана 29. Статута Општине Шековићи
(„Службени
гласник
Општине
Шековићи“,
број:4/05), Скупштина Општине Шековићи,
расправљајућу по Информацији о раду замјеника
правобраниоца РС са сједиштем у Власеници за
2013. годину, на 14 редовној сједници одржаној
дана 28.03.2014. године, д о н о с и
II
Закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Служћбеном гласнику Општиане
Шековићи“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Драган Галић,ср
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-022-20/14
Шековићи, 28.03.2014. године________________
ЗАКЉУЧАК
На основу члана 29. Статута Општине Шековићи
(„Службени
гласник
Општине
Шековићи“,
број:4/05), Скупштина Општине Шековићи,
расправљајућу
по
Информацији
о
раду
Фондације еко Мозаик за 2013. годину, на 14
редовној сједници одржаној дана 28.03.2014.
године, д о н о с и
I
ЗАКЉУЧАК
Утврђује се потреба да се од надлежних –
поступајућих судова захтијева већа ефикасност
у рјешавању спора насталог по тужби Општине
Шековићи против туженог Остојић Бранка, а
везано за имовину (фабрику и земљиште) коју је
користило предузеће NORD CHEMI Шековићи.
I
II
Закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шековићи“.
Утврђује се потреба да се од Полицијске станице
Шековићи затражи Информација о евентуалном
угрожавању безбједности запослених у Еко
Мозаик, као и безбједности објеката и имовине
наведене фондације.
Такође се захтијева и да се утврде виновници
пожара који је избио у рејону села Марковићи на
локалитету
у чијој непосредној близини је
лоциран пчелињак који припада Еко Мозаику.
II
РЕПУБЛИКА СРПСКА ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Галић,ср
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-022-21/14
Шековићи, 28.03.2014. године________________
На основу члана 29. Статута Општине Шековићи
(„Службени
гласник
Општине
Шековићи“,
број:4/05), Скупштина Општине Шековићи,
расправљајућу по Информацији
о раду
замјеника правобраниоца РС са сједнишем у
Власеници за 2013. годину, на 14 редовној
сједници одржаној дана 28.03.2014. године,
доноси
Четвртак, 03.04.2014. године
Закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шековићи“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Драган Галић,ср
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-022-23/14
Шековићи, 28.03.2014. године________________
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ООПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ
БРОЈ 3
Страна 6
На основу члана 29. Статута Општине Шековићи
(„Службени
гласник
Општине
Шековићи“,
број:4/05), Скупштина Општине Шековићи,
расправљајућу
по
Информацији
о
раду
Фондације еко Мозаик за 2013. годину, на 14
редовној сједници одржаној дана 28.03.2014.
године, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Информација о раду Фондације Еко
Мозаик за 2013. годину.
II
Закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шековићи“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Драган Галић,ср
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-022-24/14
Шековићи, 28.03.2014. године________________
С А Д Р Ж А Ј
1. Одлука о називима улица, тргова,институ. и
одређива дана Општине, пречишћени текст....1
2.Одлука о управљању градским гробљем..........3
3. Одлука о платама функционера........................3
4. Одлука о именовању вд директора ЈУПВиО
„Мајка Јевросима“ Шековићи.............................4
5. Одлука о именовању привремених чланова
Управног одбора ЈУПВиО „Мајка Јевросима“......4
6. Одлука о именовању вд начелника Одјељења
за привреду,финан.и друшт.дјелатности..............4
7. Одлука о именовању вд начелника Одјељења
за општу управу......................................................5
8.Одлука о одобравању новчаних средстава.......5
9. Закључак по Извјештају о раду начелника.......5
10. Закључак о усвајању Извјештаја о раду
начелника Општине Шековићи.......................6
11. Закључак по информацији о раду замјеника
правобраниоца РС.-сједиште у Власеници....6
12. Закључак о усвајању Информације о раду
Замјеника правобраниоца у Власеаници.......6
13. Закључак по информа. о раду еко Мозаик....6
14. Закључак о усвајању Информације о раду
Еко Мозаик за 2013. годину............................7
Четвртак, 03.04.2014. године
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ООПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ
БРОЈ 3
Страна 7
Download

Sluzbeni glasnik br.3-2014