СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
OПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ
Број 8
Четвртак, 29. август 2013. године
На основу члана 29. Статута Општине Шековићи
(„Службени гласник Општине Шековићи“ број:4/05),
члана 24 Одлуке о наградама и признањима
Општине Шековићи („Службени гласник Општине
Шековићи“, број:4/12), те Приједлога Комисије за
награде и признања Општине Шековићи број:01022-185/12, Скупштина Општине Шековићи на
својој I посебној сједници одржаној дана
22.08.2013. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
О додјели награда Општине Шековићи
Члан 1.
Додјељују се награде Општине Шековићи како
слиједи:
1.Плакета општине Шековићи у области
васпитања и образовања г-дин Мимић Душан,
2.Плакета општине Шековићи у области
академског образовања проф.др Жепинић Цвијан,
3.Плакета општине Шековићи у области привреде
ДОО“ФОД“ власник г-дин Лазић Жељко,
4.Плакета општине Шековићи у области привреде
ДОО“МИЛИЋ ПЕЛЕТ“ г-дин Милић Јеленко,
5.Плакета општине Шековићи у области културе
КУД“Св.Ђорђе“ Жепинић Сојка,
6.Плакета општине Шековићи у области културе гдин Лазић Миленко,
7.Плакета општине Шековићи у области
пољопривреде г-дин Чабрић Српко,
Четвртак, 29.август 2013. године
8.Плакета општине Шековићи у области културе и
допринос у унапређењу рада црквеног хора
Малишевић Ирена,
9.Плакета општине Шековићи за развој вјерског
туризма,очување културно-историјских споменика
игуманија Јована,
Похвала и новчана награда у износу од 200,00 КМ
у области образовања:
1.Ученик генерације у Основној школи „Јован
Дучић“ Шековићи Ристић Александра,
2.Ученик генерације у Средњој школи „Петар II
Петровић Његош Савић Бранко,
Похвала и новчана награда у износу од 200,00 КМ
у области спорта:
1.За постигнуте успјешне резултате на ентитеским
првенствима у кросу за ученике Основних школа
Ступар Слађан из Тишче.
Члан 2.
Наведене награде биће уручене добитницима у
поводу Дана Општине Шековићи – Велика
Госпојина (28. август 2013. године).
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће
бити објављена у Службеном гласнику Општине
Шековићи.
РЕПУБЛИКА СРПСКА ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Драган Галић,ср
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-022-105/13
Дана,22.08.2013. године_________________________
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ, БРОЈ: 8
Страна1
На основу члана 26. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“, број:40/13,), члана 30.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број:101/04,42/05
и 118/05) и члана 29. Статута Општине
Шековићи („Службени гласник Општине
Шековићи“ број:4/05), Скупштина Општине
Шековићи на својој I посебној сједници
одржаној дана 22.08.2013. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
О усвајању Измјена и допуна
Регулационог плана градског насеља
Шековићи
Члан 1.
Усвајају се Измјене и допуне Регулационог
плана градског насеља Шековићи који
обухвата
претежно
изграђено
урбано
подручје и подручје од општег интереса за
Општину Шековићи.
Измјене и допуне дефинисане су Елаборатом
Плана.
Временска важност Плана је максимално 10
година.
Члан 2.
Елаборат Плана састоји се од текстуалног и
графичког дијела.
Члан 3.
Елаборат Плана израђен од стране „АРС
Студио“ Бања Лука саставни је дио ове
Одлуке.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Општине
Шековићи.
РЕПУБЛИКА СРПСКА ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Драган Галић,ср
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-022-104/13
Дана, 22.08.2013. године___________________________
Четвртак, 29.август 2013. године
На основу члана 62. а у вези са чланом 68. и
69. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама
Републике
Српске
(„Службени
гласник
Републике Српске“, број:71/2012), те члана
29. Статута Општине Шековићи („Службени
гласник Општине Шековићи“, број:4/05),
Скупштина општине Шековићи на 1. Посебној
сједници одржаној дана 22.08.2013. године,
донијела је
ОДЛУКУ
О давању гаранције за кредитно задужење
I
Даје се сагласност и гаранција за кредитно
задужење КП „Зеленило и чистоћа“ а.д.
Шековићи, како слиједи:
- намјена и врста задужења:
рефинансирање постојећег дуга у износу од
15.000,00 КМ и финансијску консолидацију
предузећа у износу од 35.000,00 КМ,
- максимални износ главнице
задужења: 50.000,00 КМ,
- максимална висина каматне стопе
задужења: 9%
- рок отплате: 36 мјесеци,
- грејс перод: 6 мјесеци,
- начин отплате: у једнаким мјесечним
ануитетима,
- повлачење средстава: одмах по
потписивању Уговора,
- обезбјеђење кредита: мјеница,
бјанко налози за пренос, гаранција по овој
Одлуци,
II
Одлука ступа на снагу даном доношења и
иста ће бити
објављена у „Службеном
гласнику Општине Шековићи“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Драган Галић,ср
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-022-106/13
Шековићи, 22.08.2013 године________________________
На основу члана 30.Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број:101/04) и члана 29.Статута
Општине Шековићи („Службени гласник
Општине Шековићи“, број:4/05), Скупштина
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ, БРОЈ: 8
Страна2
Oпштине Шековићи на својој првој посебној
сједници одржаној дана 22.08.2013.године
донијела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЈЕНЕ И
ДОПУНЕ ПРОЈЕКТА »ПОДРШКA СТИЦАЊУ
РАДНОГ ИСКУСТВА МЛАДИХ У СТАТУСУ
ВОЛОНТЕРА«
I
Даје се сагласност на измјене и допуне пројекта
„Подршка стицању радног искуства младих у
статусу волонтера“, који
се односи на
запошљавање
младих
лица са подручја
општине Шековићи .
II
Финансирање Пројекта вршиће се из буџетске
ставке-Субвенције за подстицај запошљавању,
економски код 414100.
III
За реализацију ове Одлуке задужује се Начелник
општине Шековићи, који ће на основу ове Одлуке
расписати Јавни позив.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
иста ће бити објављена у Службеном гласнику
Општине Шековићи.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Драган Галић,ср
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-022-103/13
Шековићи, 22.08.2013 године__________________
На основу члана 26. Закона о попису
становништва, домаћинстава и станова у
Босни
и
Херцеговини
2013.
године
("Службени гласник БиХ", број 10/12 и 18/13)
и члана 7. став 1. Закона о организацији и
провођењу
пописа
становништва,
домаћинстава и станова 2013. године у
Републици Српској (Сл. гласник РС бр. 70/12
и 39/13), те на основу члана 29. Статута
Општине Шековићи („Службени гласник
Општине Шековићи“, број:4/05), Скупштина
Општине Шековићи на наставку 8. редовне
сједнице која је одржана дана 25.06.2013.
године, д о н о с и
Четвртак, 29.август 2013. године
ОДЛУКА
О ФОРМИРАЊУ ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ
ОПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ ЗА ПОПИС
СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И
СТАНОВА У БИХ 2013. Године
I
Овом Одлуком именује се Пописна комисија
општине Шековићи за Попис становништва,
домадинстава и станова у Босни и
Херцеговини 2013. године.
У састав комисије именују се:
1. ВЛАДО ВИДАКОВИЋ, именовано лице ,
председник Комисије
2. МИОДРАГ ПОПОВИЋ, запосленик Службе
за геодетске, имовинско-правне
послове и катастар, члан
3. ЗЕКИЋ МИЛИЈАНА, именовано лице - члан
4. ХАСАНОВИЋ СЕНИДА,именовано лице –
члан
II
Пописна комисија Општине Шековићи
обавља сљедеће послове:
- Руководи припремама, организовањем и
спровођењем пописа на територији Општине,
- Врши избор и именовање инструктора и
пописивача за подручје Општине;
- Обавештава становништво о значају пописа,
начину и времену његовог спровођења, о
правима и дужностима грађана и начину
извршавања обавеза у попису;
- Брине о правилној примјени методолошких и
организационих упутстава;
- Преузима штампани пописни материјал и
дијели га инструкторима, који га даље
дистрибуишу пописивачима;
- Осигуравају просторије и услове за
спровођење обуке општинских инструктора и
пописивача;
- Спроводи надзор над радом инструктора и
осталих учесника у Попису;
- Издаје прописана овлашћења за рад
учесницима у Попису;
- Преузима пописни материјал од
инструктора, организују и контролишу обухват
и квалитет
пописног материјала;
- Осигурава складиштење пописног
материјала уз испуњење прописаних
безбједносних
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ, БРОЈ: 8
Страна3
мјера и услова одређених Законом о
заштити личних података;
- Организује превоз и правовремено
достављање пописног материјала на мјесто
уноса;
- Припрема обрачун трошкова насталих за
припрему и провођење пописа у складу са
инструкцијама.
III
За свој рад Пописна комисија у Републици
Српској одговара Републичком заводу за
статистику РС.
Пописна комисија по завршетку послова из
члана II ове Одлуке подноси Извјештај о раду
одговорним институцијама из претходног
става, најкасније до 31. 10. 2013. године.
О измјенама и допунама Пројекта
„Подршка стицању радног искуства
младих у статусу волонтера“
Члан 1.
У Пројекту „ Подршка стицању радног
искуства младих у статусу волонтера“ бр.03123-7/13 од 18.06.2013.године у Предмету
позива број 12 (младих лица) мијења се у
број 13 (младих лица), и број 10 ( лица са
ВСС) мијења се у број 11 (лица са ВСС).
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
и иста ће бити објављена у Службеном
гласнику Општине Шековићи.
IV
Средства за финансирање рада Пописне
комисије локалне самоуправе обезбеђују се
из Буџета Републике Српске.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
НАЧЕЛНИК
Број:03- 123-7-2/13
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Будимир Нинић,ср
Датум: 20.08.2013.године_________________
V
Мандат (период рада) чланова Пописне
комисије локалне самоуправе траје до
окончања послова из члана III ове одлуке.
С А Д Р Ж А Ј
1. Одлука о додјели награда Општиане
VI
Одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у "Службеном гласнику
Општине Шековићи".
РЕПУБЛИКА СРПСКА ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Драган Галић,ср
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-022-98/13
Шековићи, 25.06.2013 године______________
Шековићи.....................................................1
2. Одлука о усвајању Измјена и допуна
Регулационог плана градског насеља
Шековићи......................................................2
3. Одлука о давању гаранције за кредитно
задужење КП „Зеленило и чистоћа“
Шековићи......................................................2
4. Одлука о давању сагласности на измјене и
допуне Пројекта „подршка стицању радног
искуства младих у статусу волонтера“.......3
5. Одлука о формирању пописне комисије
Општине Шековићи за попис становништ
домаћинст. и станова у БиХ 2013. године..3
НАЧЕЛНИК
НАЧЕЛНИК
На основу члана 43.Закона о локалној
самоуправи („Службени Гласник Републике
Српске“ бр.101/04, 42/05 и 118/05) и члана
51.Статута Општине Шековићи („Службени
гласник
Општине
Шековићи“
бр:4/05),
начелник Општине д о н о с и:
1. Одлука о измјенама и допунама Пројекта
„Подршка стицању радног искуства младих у
статусу волонтера“...........................................4
ОДЛУКУ
Четвртак, 29.август 2013. године
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ, БРОЈ: 8
Страна4
Download

С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К