СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
OПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ
Број 7
Уторак, 19. август 2014. године_______
На основу члана 29. алинеја 11. Статута
Општине
Шековићи
("Службени
гласник",
Општине Шековићи“, број: 04/05), Скупштина
Општине Шековићи на својој сједници одржаној
дана 11.08.2014. године, доноси:
ОДЛУКУ
о утврђивању накнаде за
експроприсано земљиште
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику Општине
Шековићи".
РЕПУБЛИКА СРПСКА ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Галић,ср
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-022-80/14
Шековићи,11.08.2014. године________________
Члан 1.
Доноси се Одлука о утврђивању накнаде за
експроприсано земљиште и то како слиједи:
- К.ч. бр. 1365/3 звана "Церик" шума 5 кл. у
површини од 1.180 м2, уписано у пл. бр. 219 К.О.
Шековићи, експроприсано приликом изградње
нове трасе на дијелу Регионалног пута
Шековићи-Каштијељ,а све због појаве клизишта
у селу Чворићи на дијелу Регионалног пута
Шековићи-Каштијељ, власништво Ристић (Војин)
Крунислава.
Скупштина Општине Шековићи на основу члана
29. Статута Општаине Шековићи („Службени
гласник Општине Шековићи“, број:4/05), на V
посебној сједници одржаној дана 11.08.2014.
године, д о н и ј е л а ј е
О Д Л У К У
о усвајању Извјештаја о процјени штете
Члан 2.
I
Цијена за експроприсано земљиште утврђује се
у износу од 1,50 КМ по 1 м2, све по налазу
овлаштеног вјештака пољопривредне струке.
УСВАЈА СЕ Извјештај Централне Комисије за
евидентирање и процјену штета од поплаве о
процјени штете на подручју Општине Шековићи.
Члан 3.
II
Накнада власнику земљишта ће се исплатити на
основу Споразума о накнади између Општине
Шековићи и власника земљишта.
Уторак, 19. август 2014. године
Извјештај о процјени штете је саставни дио ове
Одлуке.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ БРОЈ
7
Страна1
III
Одлука ступа на снагу даном доношења и иста
ће бити објављена у „Службеном гласнику
Општине Шековићи.
РЕПУБЛИКА СРПСКА ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Драган Галић,ср
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-022-78/14
Шековићи, 11.08.2014. године____________________
ОДЛУКУ
о продаји земљишта у државној својини
непосредном погодбом
Члан 1.
Доноси се Одлука о продаји земљишта у
државној својини како слиједи:
- к.ч.бр. 1668/198 "Крстац" пашњак 3. кл. у
површини од 360 м2, уписана у Пл. 62 и З.К.
уложак бр.3, К.О. Папраћа III.
Члан 2.
Скупштина Општине Шековићи на основу члана
29. Статута Општаине Шековићи („Службени
гласник Општине Шековићи“, број:4/05), на V
посебној сједници одржаној дана 11.08.2014.
године, д о н и ј е л а ј е
О Д Л У К У
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Начелнику Општине
Шековићи да потпише Споразум о сарадњи са
предузећем „ALIQUANTUM ENERGY PLC” из
Велике Британије који је саставни дио Писма
намјера наведеног предузећа а везано за
испитивање хидро потенцијала на подручју
Општине Шековићи, и улагање у изградњу МХЕ
до 250 КW инсталисане снаге.
II
Одлука ступа на снагу даном доношења и иста
ће бити објављена у „Службеном гласнику
Општине Шековићи“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Драган Галић,ср
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
На поменутом земљишту ће бити изграђена
породична стамбена зграда за Вукотић (Ђорђо)
Раду из Коријена.
Члан 3.
Цијена наведеног земљишта износи 0,50 КМ по
м2, и наведена цијена ће бити уврштена у
Уговор који ће Општина Шековићи склопити са
Вукотић Радом из Коријена.
Члан 4.
По ступању на снагу ове Одлуке извршиће се
укњижба права посједа у катастарском операту
и права власништва у грунтовним књигама на
име Вукотић Радо из Коријена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику Општине
Шековићи".
РЕПУБЛИКА СРПСКА ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Драган Галић,ср
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-022-81/14
Шековићи,11.08.2014. године________________
Број:01-022- 83/14
Шековићи, 11.08.2014. године _______________
На основу члана 29. алинеја 11. Статута
гласник",
Општине
Шековићи
("Службени
Општине Шековићи број: 04/05), Скупштина
Општине Шековићи на својој сједници одржаној
дана 11.08.2014. године, доноси:
Уторак, 19. август 2014. године
На основу члана 29. алинеја 11. Статута
Општине
Шековићи
("Службени
гласник",
Општине Шековићи“, број: 04/05), Скупштина
Општине Шековићи на својој сједници
одржаној дана 11.08.2014. године, доноси:
ОДЛУКУ
о продаји земљишта у државној својини
непосредном погодбом
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ БРОЈ
7
Страна2
Члан 1.
Доноси се Одлука о продаји земљишта у
државној својини како слиједи:
- К.ч.бр. 1668/197 "Крстац" пашњак 3. кл. у
површини од 320 м2, уписана у Пл. 62 и
з.к. уложак бр.3 К.О. Папраћа III.
Члан 2.
На поменутом земљишту је изграђена
породична стамбена зграда за Честић (Радо)
Рајка из Коријена.
Члан 3.
Цијена наведеног земљишта износи 0,50 КМ по
м2, и наведена цијена ће бити уврштена у
Уговор који ће Општина Шековићи склопити са
Честић Рајком из Коријена.
Општине Шековићи за слиједећу сједницу
Скупштине Општине припреми комплетан
списак лица која су стекла право на исплату
накнаде за експроприсано земљиште или
замјену земљишта за земљиште које је
експроприсано у сврху изградње дијела путне
комуникације на путу Шековићи – Мекићи и
Шековићи – Каштијељ оштећених услед
клизишта.
II
Закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шековићи“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Галић,ср
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-022-84/14
Шековићи,11.08.2014. године________________
Члан 4.
По ступању на снагу Одлуке извршиће се
укњижба права посједа у катастарском операту
и права власништва у грунтовним књигама на
име Честића Рајко из Коријена.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику Општине
Шековићи".
РЕПУБЛИКА СРПСКА ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Драган Галић,ср
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-022-82/14
Шековићи,11.08.2014. године________________
На основу члана 29. алинеја 11. Статута
Општине
Шековићи
("Службени
гласник",
Општине Шековићи број: 04/05), Скупштина
Општине Шековићи на својој сједници
одржаној дана 11.08. 2014. године, доноси:
Закључак
Закључак
I
Утврђује се потреба да Општинска организација
Црвеног крста Шековићи за наредну сједницу
Скупштине Општине припреми Извјештај о
цјелокупној запримљеној хуманитарној помоћи у
Општинској
организацији
Црвеног
крста
Шековићи, као и подјели хуманитарне помоћи (
хране, хигијене, бијеле технике и др.).
II
Закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шековићи“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Драган Галић,ср
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
I
Утврђује се потреба да надлежна служба у
оквиру Одјељења за привреду,финансије и
друштвене дјелатности Општинске управе
Уторак, 19. август 2014. године
На основу члана 29. алинеја 11. Статута
Општине
Шековићи
("Службени
гласник",
Општине Шековићи број: 04/05), Скупштина
Општине Шековићи на својој сједници
одржаној дана 11.08. 2014. године, доноси:
Број:01-022-85/14
Шековићи,11.08.2014. године________________
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ БРОЈ
7
Страна3
На основу члана 29. Статута Општине Шековићи
(„Службени глалсник Општине Шековићи“,
број:4/05), Скупштина Општине Шековићи , на 16
редовној сједници одржаној дана 27.06.2014.
године, д о н и ј е л а ј е
Закључак
I
1. Утврђује се потреба да Електро Бијељина
обезбиједи напајање струје Мјесне заједнице
Папраћа прикључењем са трафо станице на
Цапардама, те да обезбиједи двосмјерно
напајање
Општине Шековићи са наведене
трафо станице.
2. Захтијева се од Електро Бијељина да изврши
санацију далековода и проширење капацитета
на локалитету Бишина.
II
Закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Општине
Шековићи.
РЕПУБЛИКА СРПСКА ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Галић,ср
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-022-77/14
Шековићи, 27.06.2014. године____________________
II
Закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Општине
Шековићи.
РЕПУБЛИКА СРПСКА ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Драган Галић,ср
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-022-76/14
Шековићи, 27.06.2014. године____________________
С
А
Д Р
Ж
А
Ј
1. Одлука о утврђивању накнаде за експроприсано
земљиште Ристић Крунисалву.................................1
2. Одлука о усвајању Извјештаја о процјени штете од
поплава........................................................................1
3. Одлука о давању сагласности начелнику Општине
за потписивање Споразума са Предузећем
ALIQUANTUM ENEGGY PLC“ ..................................2
4. Одлука о продаји земљишта непосредном
погодбом Вукотић Радо.............................................2
5. Одлука о продаји земљишта непосредном
Погодбом Честић Рајко.............................................2
6. Закључак-списак лица за експропријацију....3
7. Закључак – ОО црвеног крста........................3
8. Закључак – Електро дистрибуција.................4
9. Закључак – ОО ЦК...........................................4
На основу члана 29. Статута Општине Шековићи
(„Службени глалсник Општине Шековићи“,
број:4/05), Скупштина Општине Шековићи , на 16
редовној сједници одржаној дана 27.06.2014.
године, д о н и ј е л а ј е
Закључак
I
Информација о комплетираним подацима
везано за активности и функционисање
Општинске
организације
Црвеног
крста
Шековићи, није усвојена.
Уторак, 19. август 2014. године
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ БРОЈ
7
Страна4
Download

Sluzbeni glasnik br.7-2014