Мјешовити Холдинг „ЕРС“
МП а.д. Требиње
ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д.
Вишеград
Позив за
двадесетдевету
сједницу
Надзорног одбора
Број: НО-02-01/15
Датум: 06.02.2015. године
Страна 1 од 1
На основу члана 16. Пословника о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП
а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, заказујем
ДВАДЕСЕТДЕВЕТУ СЈЕДНИЦУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње –
ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград
за понедељак, 16. фебруара 2015. године,
са почетком у 12,00 часова у просторијама Управе Предузећа
На сједницу се
П
О
З
И
В
А
НАДЗОРНИ ОДБОР
За сједницу се предлаже сљедећи
Дневни ред:
1. Разматрање и усвајање Записника са двадесетседме редовне и двадесетосме
„телефонске“ сједнице Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, са верификацијом одлука са
двадесетосме сједнице;
2. Разматрање и усвајање Извјештаја Централне пописне комисије о редовном и потпуном
попису средстава, потраживања и обавеза Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на дан 31.12.2014. године;
3. Упознавање са Извјештајем о раду Одјељења интерне ревизије Мјешовитог Холдинга
„ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2014. годину;
4. Упознавање са Годишњом студијом ризика и Планом рада Интерне ревизије Мјешовитог
Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2015.
годину;
5. Разматрање и усвајање Извјештаја о стању заштите на раду и противпожарне заштите за
2014. годину са Планом и програмом мјера заштите на раду и противпожарне заштите
за 2015. годину Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на
Дрини“ а.д. Вишеград;
6. Разматрање и доношење Одлуке о именовању листе кандидата за чланове и секретаре
комисија за јавне набавке Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП
„Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград;
7. Разматрање и усвајање извјештаја о набавкама и извођењу радова чији је процес
уговарања окончан у интервалима 01.12. – 15.12., 16.12.- 31.12.2014. године, 01.01. – 15.01. и
16.01. – 31.01.2015. године;
8. Разматрање и доношење одлука о јавним набавкама:
- Сигурносни вентил за танк радне главе за турбину ''Toshiba'';
9. Текућа питања.
Предсједник Надзорног одбора,
Ранко Васић, дипл.инг.ел. с.р.
Ознака: ХЕД-20
Издање број :03
Download

- HE na Drini