СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
OПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ
Број 5
Понедељак, 16. јун 2014. године_______
Скупштина Општине Шековићи на основу члана 29.
Статута Општаине Шековићи („Службени гласник
Општине Шековићи“, број:4/05), на IV посебној
сједници одржаној дана 10.06.2014. године,
донијела је
I
О Д Л У К А
Доноси се Одлука да се сви грађани и привредни
субјекти чији су стамбени и пословни објекти били
директно захваћени поплавом (у објекте ушла вода),
ослободе плаћања пореза на непокретности за
2014. годину.
I
II
Доноси се Одлука
да се сва домаћинства на
подручју Општине Шековићи која у мјесецу мају
2014. године нису имала редовно снабдијевање
водом ослободе плаћања воде.
Наведену Одлуку реализоваће Одјељење за
привреду, финансије и друштвене дјелатности у
сарадњи са Пореском управом РС, а на основу
спискова које су утврдиле комисије за процјену
штете.
II
III
Закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Општине
Шековићи.
Закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Општине
Шековићи.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Галић,ср
Број:01-022-52/14
Шековићи, 10.06.2014. године___________________
Скупштина Општине Шековићи на основу члана 29.
Статута Општаине Шековићи („Службени гласник
Општине Шековићи“, број:4/05), на IV посебној
сједници одржаној дана 10.06.2014. године,
донијела је
О Д Л У К У
Понедељак, 16 јун 2014. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Галић,ср
Број:01-022-56/14
Шековићи, 10.06.2014. године___________________
Скупштина Општине Шековићи на основу члана 29.
Статута Општаине Шековићи („Службени гласник
Општине Шековићи“, број:4/05), на IV посебној
сједници одржаној дана 10.06.2014. године,
донијела је
О Д Л У К У
СЛУЖБЕНИ ГЛАЛСНИК ОПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ
Страна 1
I
Доноси се Одлука да надлежни инспекцијски органи
изврше контролу рада Општинске организације
Црвеног крста, Општинског штаба за ванредне
ситуације као и органа за дистрибуцију горива у
вријеме ванредног стања.
Закључак
I
Не прихвата се Извјештај о раду КП „Зеленило и
чистоћа“е Шековићи за вријеме ванредног стања.
II
II
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Општине
Шековићи.
Закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Општине
Шековићи.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Драган Галић,ср
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
РЕПУБЛИКА СРПСКА ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Драган Галић,ср
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Скупштина Општине Шековићи на основу члана 29.
Статута Општаине Шековићи („Службени гласник
Општине Шековићи“, број:4/05), на IV посебној
сједниц одржаној дана 10.06.2014. године,
донијела је
Скупштина Општине Шековићи на основу члана 29.
Статута Општаине Шековићи („Службени гласник
Општине Шековићи“, број:4/05), на IV посебној
сједници одржаној дана 10.06.2014. године,
донијела је
Закључак
Закључак
I
I
Број:01-022-57/14
Шековићи, 10.06.2014. године___________________
Не прихвата се Извјештај о раду Општинске
организације Црвеног крста Општине Шековићи за
вријеме ванредног стања.
Број:01-022-48/14
Шековићи, 10.06.2014. године___________________
Прихвата се Извјештај о раду Полицијске станице
Шековићи за вријеме ванредног стања.
II
II
Закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Општине
Шековићи.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Галић,ср
Број:01-022-47/14
Шековићи, 10.06.2014. године___________________
Скупштина Општине Шековићи на основу члана 29.
Статута Општаине Шековићи („Службени гласник
Општине Шековићи“, број:4/05), на IV посебној
сједници одржаној дана 10.06.2014. године,
донијела је
Понедељак, 16 јун 2014. године
Закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Општине
Шековићи.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Драган Галић,ср
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-022-49/14
Шековићи, 10.06.2014. године ___________________
Скупштина Општине Шековићи на основу члана 29.
Статута Општаине Шековићи („Службени гласник
Општине Шековићи“, број:4/05), на IV посебној
сједници одржаној дана 10.06.2014. године,
донијела је
СЛУЖБЕНИ ГЛАЛСНИК ОПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ
Страна 2
Закључак
I
Не прихвата се Извјештај о утрошку горива које је
употребљавано у сврху заштите од поплава и
санацији штета насталих дјеловањем поплава и
клизишта на подручју Општине Шековићи у вријеме
ванредног стања који је поднијело Одјељење за
привреду,финансије и друштвене дјелатности
Општине Шековићи.
II
Закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Општине
Шековићи.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Скупштина Општине Шековићи на основу члана 29.
Статута Општаине Шековићи („Службени гласник
Општине Шековићи“, број:4/05), на IV посебној
сједници одржаној дана 10.06.2014. године,
донијела је
Закључак
I
Скупштина
Општине
Шековићи
предлаже
Кабловској телевизји Елта кабел да за мај мјесец
2014. године, ослободи плаћања накнаде за
коришћење кабловске телевизије свих грађана
Општине Шековићи због чињенице да је огроман
број грађана претрпио одређену штету услед
последица поплава и клизишта које су задесиле
Општину Шековићи.
Драган Галић,ср
Број:01-022-51/14
Шековићи, 10.06.2014. године __________________
Скупштина Општине Шековићи на основу члана 29.
Статута Општаине Шековићи („Службени гласник
Општине Шековићи“, број:4/05), на IV посебној
сједници одржаној дана 10.06.2014. године,
донијела је
Закључак
I
Не прихвата се Извјештај о раду грађевинских
машина на санацији последица поплава и клизишта
на подручју Општине Шековићи за вријеме
ванредног стања који је поднијело Одјељење за
привреду,финансије и друштвене дјелатности –
референт за локалне и некатегорисане путеве.
II
Закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Општине
Шековићи.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Галић,ср
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-022-53/14
Шековићи, 10.06.2014. године
Скупштина Општине Шековићи на основу члана 29.
Статута Општаине Шековићи („Службени гласник
Општине Шековићи“, број:4/05), на IV посебној
сједници одржаној дана 10.06.2014. године,
донијела је
Закључак
I
II
Закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Општине
Шековићи.
РЕПУБЛИКА СРПСКА ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Драган Галић,ср
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-022-50/14
Шековићи, 10.06.2014. године __________________
Понедељак, 16 јун 2014. године
_________________
Скупштина Општине Шековићи предлаже Електро
Бијељина Бијељина да све грађане Општине
Шековићи којима је услед, поплаве директно био
угрожен стамбени објекат (поплављен стамбени
простор), ослободи плаћања електричне енергије за
мјесец мај 2014. године.
Евиденцију о свим на напријед наведени начин
оштећеним домаћинствима, доставиће надлежна
општинска служба Општинске управе Шековићи, а
на основу записника Комисије о процјени штете који
ће бити достављен у прилогу закључка.
СЛУЖБЕНИ ГЛАЛСНИК ОПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ
Страна 3
II
I
Закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Општине
Шековићи.
РЕАПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Овом одлуком проглашавам стање природне
несреће – ванредно стање због поплава које су
изазване обилним кишним падавинама на подручју
цијеле Општине услед чега су угрожени људски
животи и материјална добра.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Галић,ср
Број:01-022-54/14
Шековићи, 10.06.2014. године
_______________
Скупштина Општине Шековићи на основу члана 29.
Статута Општаине Шековићи („Службени гласник
Општине Шековићи“, број:4/05), на IV посебној
сједници одржаној дана 10.06.2014. године,
донијела је
II
Привредна друшва од посебног значаја за Цивилну
заштиту на подчручју Општине Шековићи, јединице
ЦЗ
специјализоване
намјене,
самостални
предузетници и грађани дужни су да предузму све
мјере у циљу заштите људских живота и
материјалних добара као и на стварању услова за
нормалан живот и рад становништва.
III
Закључак
За реализацију ове Одлуке задужује се Општински
штаб ЦЗ, директори предузећа и установа,
начелници Одјељења и савјети Мјесних заједница.
I
IV
Не прихвата се приједлог замјеника начелника
Општине Шековићи за формирање Комисије за
праћење рада Општинске организације Црвеног
крста Шековићи везано за расподјелу хуманитарне
помоћи становништву.
II
Закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Општине
Шековићи.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Галић,ср
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-022-55/14
Шековићи, 10.06.2014. године
_________________
НАЧЕЛНИК
На основу члана 25. Став 1. Тачка 2. Закона о
Цивилној заштиит („Службени гласник Републике
Српске“,број 26/02), и члана 51. Статута Општине
Шековићи („Службени гласник Општине Шековићи“,
број:4/05 и 4/11), начелник Општине Шековићи,
доноси
О Д Л У К У
О проглашењу стања природне несреће –
ванредног стања
Понедељак, 16 јун 2014. године
Средства за реализацију ове Одлуке обезбиједиће
се из Буџета Општине.
V
За праћење степена и реализације ове Одлуке
задужује се самостални стручни сарадник за
послове Цивилне заштитае.
VI
Ова Одлука ступа на снагу ОДМАХ и обавезује све
извршиоце да поступају одговорно и хитно по истој,
а иста ће бити објављена у „Службеном гласнику
Општине Шековићи“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
НАЧЕЛНИК
Број:03-216-16/14
Датум 15.05.2014.године
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Будимир Нинић,ср
___________________
На основу члана 45. и 46. Закона о заштити и
спасавању у ванредним ситуацијама („Службени
гласник Републике Српске“, број:121/12) и тачке
2.Одлуке
о
проглашењу
ванредног
стања,
Општински штаб за ванредне ситуације на сједници
одржаној 16.06.2014. године, д о н о с и
СЛУЖБЕНИ ГЛАЛСНИК ОПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ
Страна 4
О Д Л У К У
С А Д Р Ж А Ј
I
Укида се ванредно стање на подручју Општине
Шековићи са даном 16.06.2014. године јер су
престали разлози због којих је ванредно стање
уведено.
II
Са даном укидања ванредног стања престаје
потреба за даљим радом Општинског штаба за
ванредне ситуације.
III
Одлука о укидању ванредног стања биће објављена
у „Службеном гласнику Општине Шековићи“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Општински штаб за ванредне ситуацијеБрој:03-81-55/2014
Шековићи,16.06.2014. године
1.Одлука ослобађање од плаћање воде
поплављених домаћинстава...............................1
2. Одлука ослобађања пореза на непокретност
поплављених домаћинстава..............................1
3. Одлука контрола рада Кризног штаба и
Црвеног крста у вријеме ванредног стања.......2
4 .Закључак по извјештају о раду Црвеног крста..2
5. Закључак по извјештају о раду КП у вријеме
ванредног стања.................................................2
6. Закључак по Извјештају о раду Полицијске
станице у вријеме ванредног стања..................2
7.Закључак по извјештају о утрошку горива у
вријеме ванредног стања....................................3
8. Закључак по Извјештају о раду грађевинских
машина у вријеме ванредног стања..................3
9. Закључак за ослобађање домаћинстава од
плаћања кабловске телевизије за мјесец мај....4
10. Закључак за ослобађање плаћања електричне
енергије домаћинстава која су поплављена....4
11. Закључак везан за формирање Комисије за
контролу рада Црвеног крста у вријеме поплаве..4
12. Одлука о проглашењу ванредног стања..........4
13. Одлука о укидању ванредног стања.................5
Комадант Општинског штаба
За ванредне ситуације
Будимир Нинић, ср
Понедељак, 16 јун 2014. године
СЛУЖБЕНИ ГЛАЛСНИК ОПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ
Страна 5
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ
75450 Шековићи, Јосипа Ковачевића бб, телефон 056/653-023, тел/факс 056/654-612, Е-маил: [email protected]
ТЕЛЕФОНИ: 056/653-023 - Предсједник Скупштине
056/654-612 - Секретар Скупштине Општине
056/654-600 - Централа Општине
056/654-604 - ФАХ
056/654-605 - начелник Општине
056/654-608 - начелник Одјељења за
привреду, финансије и
друштвене дјелатности
056/654-616- начелник Одјељења за
општу управу
056/654-619 - Матични уред
Гмаил:
opstsek.@gmail.com
Понедељак, 16 јун 2014. године
СЛУЖБЕНИ ГЛАЛСНИК ОПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ
Страна 6
Download

Sluzbeni glasnik br.5-2014