СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
OПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ
Број 4
Четвртак, 28. март 2013. године_
На основу члана 29. Статута општине Шековићи
(„Службени гласник општине Шековићи“, број:4/05),
Скупштина општине Шековићи на 5. Редовној
сједници одржаној дана 21.03.2013. године,
донијела је
О Д Л У К У
О усвајању Програма одржавања објеката
заједничке комуналне потрошње за 2013. годину
I
Усваја се Програм одржавања објеката заједничке
комуналне
потрошње
за
2013.
годину,
у
предложеном тексту.
II
Саставни дио ове Одлуке је Програм одржавања
објеката заједничке комуналне потрошње за 2013.
годину.
III
Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће
бити објављена у „Службеном гласнику општине
Шековићи“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Драган Галић,ср
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-022-33/13
Шековићи, 21.03.2013. године___________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
НАЧЕЛНИК
АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА
ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА ЗАЈЕДНИЧКЕ
КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ ЗА 2013. годину
Четвртак,28.март 2013. године
Предлагач: Начелник Општине
УВОД
Комуналне дјелатности регулисане су Законом о
комуналним дјелатностима ("Службени гласник
Републике Српске", број:124/11) као дјелатности од
посебног јавног интереса, организација обављања
комуналних дјелатности и начин
њиховог
финансирања. Комуналне дјелатности од посебног
јавног интереса, овим законом разврстане су у двије
групе и то:
1. дјелатности индивидуалне комуналне потрошње
2. дјелатности заједничке комуналне потрошње.
Дјелатности
индивидуалне
потрошње чине:
комуналне
1. водоснабдјевање и канализација,
2. одвоз и депоновање кућног смећа,
3. погребна дјелатност,
4. снабдијевање топлотном енергијом,
5. јавни превоз.
Послове
комуналне
дјелатности
обављају
комунална и друга предузећа с обавезом да се
задовоље потребе грађана-корисника услуга.
Дјелатности заједничке комуналне потрошње
утврђене Законом о комуналним дјелатностима су:
1. чишћење јавних површина у насељу;
2. одржавање и уређивање јавних зелених и
рекреационих површина у насељу;
3. одржавање јавних саобраћајних површина у
насељу;
4. одвођење атмосферских вода и других
падавина са јавних површина;
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ – Број: 4
Страна 1
5. утрошак електричне енергије и одржавање
јавне расвјете;
6. одржавање и уређење водотока
Утврђивање висине средстава за обављање
комуналних дјелатности заједничке
комуналне потрошње врши се на основу програма, а
иста се обезбјеђују у буџету општине из слиједећих
извора:
 комуналне накнаде,
 дијела накнаде за коришћење добара од
општег интереса,
 дијела прихода од пореза на
непокретности,,
 дијела накнада за дате концесије.
Општина je надлежна да обезбјеђује организовано
обављање комуналних дјелатности. Програмом
заједничке комуналне потрошње за 2013. годину
утврђује се обим и начин обављања дјелатности
заједничке комуналне потрошње, одржавање
комуналних објеката и уређаја, те потребна
средства за остваривање циљева предвиђених
програмом
ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА
ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ
ПОВРШИНА
Овом ставком обухваћено је чишћење улица
(прве и друге категорије), тротоара,
паркинг
простора и уличног појаса од отпадака, блата,
наноса, остатака угинулих животиња, прање јавних
саобраћајних површина као и одржавање истих у
зимским условима.
1.
1.1.
ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА, ТРОТОАРА И
ПУТНОГ ПОЈАСА
Чишћење улица и тротоара од отпада и
наноса вршиће се у периоду од 01.03. до
30.11.2013. године, односно и у мјесецима која се
третирају као период зимске службе уколико су
временски услови такви да нема потребе за
зимском службом. Чишћење се врши на укупној
површини према динамици чишћења појединих
улица регулисаној посебним програмом.
Ручно прикупљање комуналног отпада с
уличног појаса и улица које се чисте врши се према
динамици чишћења.
Четвртак,28.март 2013. године
Динамика чишћења и прикупљања отпадака
утврдиће се заједно са извођачем радова, односно
комуналним предузећем.
Трошкови редовног чишћења улица, тротоара,
паркинг простора
од отпадака, наноса
и остатака животињских
конфиската износе ................................9.430,00 КМ
-------------------------------------------------------------------------1.2. ПРАЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ
ПОВРШИНА
Прање
асфалтних
површина
(улица,
тротата, паркинга и др.) у граду вршиће се према
потреби у периоду чишћења улица, односно када то
одреди овлашћено лице органа.
Трошкови повременог прања асфалтних површина
износе......................................................2.000,00 КМ
-------------------------------------------------------------------------1.3. ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ
Радови у оквиру зимске службе одвијају се
у мјесцима јануар, фебруар, и децембар 2013.
године, односно у зависности од временских
услова. У оквиру зимске службе, ангажоваће се
радна снага и механизација, a обављаће се
слиједећи радови: уклањање снијега с коловоза
градских улица, паркинга, трга и тротоара,
посипање
залеђеног
коловоза
мјешавином
агрегата
са
индустријском
соли,
према
приоритетима који ће се дефинисати уговором.
Трошкови
зимског
одржавања
износе.......................................................2.070,000 КМ
-------------------------------------------------------------------------2. ОДРЖАВАЊЕ ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
Овом ставком обухваћено је одржавање,
уређивање и опремање јавних зелених и
рекреационих површина, осталих јавних површина и
уређење обала и корита водотока.
2.1.
ОДРЖАВАЊЕ
ПОВРШИНА
ЈАВНИХ
ЗЕЛЕНИХ
Одржавање јавних зелених површина
подразумјева
редовно кошење и одржавање
зелених
површина
(улични
појас,
паркови,
травњаци, банкине, канали, уређене и неуређене
површине око стамбених, пословних и других
објеката, уређење и озелењавање огољелих
површина, сјечење високог растиња те уређење
дрвореда и засађивање нових садница у градском
дијелу.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ – Број: 4
Страна 2
 Радови ће се изводити у зависности од
потреба на појединим површинама.
Трошкови одржавања јавних зелених површина
износе.........................................................2.000,00 КМ
2.2.
УРЕЂЕЊЕ ОБАЛА ВОДТОКА
Уређење обала и корита водтока Дрињача,
Ловница и Ташевац подразумјева сјеченје, крчење и
кошење траве и растиња на обалама, чишћење
корита од нанесеног отпада са одвозом на градску
депонију.
Трошкови уређења обала и корита водотока
износе........................................................1.500,00 КМ
2.3.
ОДРЖАВАЊЕ
ЈАВНИХ ПОВРШИНА
ОСТАЛИХ
Ова ставка обухвата уклањање дивљих
депонија поред регионалних и локалних путева,
уређење простора на коме се налазе контејнери,
одвоз смећа и крупног отпада са јавних површина и
др.
Трошкови одржавања осталих јавних површина
износе.....................................................2.000,00 КМ
3. ОДРЖАВАЊЕ
ПОВРШИНА
ЈАВНИХ
САОБРАЋАЈНИХ
У оквиру одржавања јавних саобраћајних
површина, планира се санација ударних рупа на
асфалтним саобраћајницама и тротоарима у граду
гдје се укаже потреба. Спецификација потребних
радова ће се утврдити послије зиме и лоших
временских услова који су главни узрочници
настанка деформација на асфалтним површинама.
Трошкови одржавања
јавних саобраћајних
површина износе.....................................7.000,00 КМ
Трошкови
одвођења
атмосферских
вода
износе.....................................................1.000,00 КМ
ЈАВНА РАСВЈЕТА
Код јавне расвјете планирано је одржавање и
санација јавне расвјете што подразумјева текуће
одржавање расвјете (замјена сијалица, осигурача,
пригушница,
каблова
и
осталог
потрошног
материјала) ка и плаћање утрошка електричне
енергије за јавну расвјете.
Утрошак
ел.енергије
за
јавну
расвјету.....................................................32.150,00 КМ
Трошкови
одржавања
јавне
расвјете......................................................4.000,00 KМ
5. ОДРЖАВАЊЕ OBJEKATA ЗКП-а
КОМУНАЛНА ОПРЕМА
Ова ставка подразумјева набавку и замјену
непостојећих и поправку оштећених покопаца на
шахтовима и решетки на сливницима, декорацију
града накитом за вријеме празника (дан општине,
бжићне, новогодишње и друге празнике).
Набавка и поствљање оштећених поклопаца и
решетки.......................................................500,00 КМ
Трошкови
монтаже
декоративног
материјала...............................................2.000,00 КМ
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТРОШКОВА ЗАЈЕДНИЧКЕ
КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ ЗА 2013.ГОДИНУ:
1.
ЧИШЋЕЊЕ
ЈАВНИХ
САОБРАЋАЈНИХ
ПОВРШИНА .........................................13.500,00 КМ
2. ОДРЖАВАЊЕ ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
...............................................................5.500,00 КМ
3.
ОДРЖАВАЊЕ
ЈАВНИХ
САОБРАЋАЈНИХ
4. ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА СА
ЈАВНИХ ПОВРШИНА
ПОВРШИНА ............................................7.000,00 КМ
За одвођење атмосферских вода на
градском подручју Шековића предвиђено је
одржавање постојеће каналске мреже што обухвата
радове на оправци и прочепљењу мреже, чишћење
и прочепљење шахтова, сливника и пропусних
цијеви , прочепљење дијела уличне канализације
која не функционише, редовно одржавање одводне
кишне канализације.
СА ЈАВН. ПОВР................................... ...1.000,00 КМ
Четвртак,28.март 2013. године
4. ОДВОЂ. АТМОСФ. ВОДА И ДРУГИХ ПАДАВИНА
5.ЈАВНА РАСВЈЕТА...............................36.150,00 КМ
6.ОДРЖАВАЊЕОБЈЕКАТАЗКП-а.............2.500,00 КМ
-------------------------------------------------------------------------СВЕ УКУПНО : 65.650,00KM
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ – Број: 4
Страна 3
На основу члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број:101/04, 42/05 и 118/05), члана 188. и 195.
Закона о водама („Службени гласник РС“, број:
50/06 и 92/09), те члана 29. став 1. алинеја 2.
Статута општине Шековићи („Службени гласник
општине Шековићи“, број: 4/05), Скупштина општине
Шековићи на 5. Редовној сједници одржаној дана
21.03.2013.године, д о н и ј е л а ј е
ОДЛУКУ
О усвајању Програма утрошка средстава
од накнада за воде за 2013. годину
Члан 1.
Усваја се Програм утрошка средстава од накнада за
воде за 2013. годину.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је Програм утрошка
средстава од накнаде за воде за 2013.
годину.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шековићи“.
РЕПУБЛИКАСРПСКА ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Драган Галић,ср
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-022-35/13
Шековићи, 21.03.2013 године____________________
На основу члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број:101/04, 42/05 и 118/05), члана 188. и 195.
Закона о водама („Службени гласник РС“, број:
50/06 и 92/09), те члана 29. Став 1. aлинеја 2.
Статута општине Шековићи („Службени гласник
општине Шековићи“, број: 4/05), Скупштина општине
Шековићи на сједници одржаној дана 21.03.2013.
године, д о н и ј е л а ј е
ПРОГРАМ
УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД НАКНАДА ЗА
ВОДЕ ЗА 2013. ГОДИНУ
I УВОД
На основу члана 188. Закона о водама („Службени
гласник РС“, број: 50/06 и 92/09) посебне водне
накнаде су средства која су намјењена за
Четвртак,28.март 2013. године
обављање послова и задатака у складу са Законом
о водама, функционисање и одржавање некретнина
и водних објеката од општег значаја, очување
вриједности изграђених водних објеката и система,
предузимање мјера јавног инвестирања и капитална
изградња водних објеката.
Посебне водне накнаде представљају накнаде за:
- Захватање површинских и подземних вода
- Производњу електричне енергије
- Заштиту вода
- Вађење материјала из водотока
- Заштиту од воде.
Обвезник плаћања посебне водне накнаде је:
Субјект којем је издат водопривредни акт,
Субјект на чије је име регистровано
превозно средство,
- Субјект који производи или увози вјештачко
ђубриво или хемикалије за заштиту биљака,
- Власник
или
корисник
одговарајућег
земљишта, површине односно објекта.
Средства од водних накнада која се дозначавају на
рачун посебних намјена буџета јединица локалне
самоуправе, потребно је користити за спровођење
мјера које су предвиђене чланом 195. Закона о
водама, а у складу са Програмом утрошка
средстава.
-
II ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА
У складу са чланом 195. Закона о водама
(„Службени гласник РС“, број: 50/06 и 92/09), приход
од посебних водних накнада се користи за стручнотехничке послове у вези са примјеном одредаба
Закона о водама и његовог спровођења, а посебно
за:
-Израду привремених планова управљања водама,--Припрему планова управљања водама,
-Спровођење праћења стања вода,-Успостављање
и рад Информационог система,
-Одржавање објеката у власништву Републике
-Српске, јединица локалне самоуправе или трећих
лица, ако су од општег интереса,
-Спровођење интервентних активности у сектору
вода на просторима Републике Српске,
-Трошкове рада и функционисање агенција за воде,
- Трошкове рада и функционисање јавних
предузећа за воде,
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ – Број: 4
Страна 4
Трошкове развоја, успостављању и вођењу
Информационог система, научног и стручног
рада,
- Подршци формирању и развоју
квалификованих институција или субјеката,
битних за сектор вода,
- Развоју сектора кроз финансирање
изградње водних објеката и система,
побољшање техничких, материјалних,
кадровских и других капацитета.
Узимајући у обзир неутрошена средства из ранијег
периода , као и приоритете у рјешавању
проблематике заштите и управљања водама за
подручје општине Шековићи план утрошка прихода
од водних накнада је следећи:
-
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређује се саобраћај на подручју
општине Шековићи и прописују се забране,
ограничења и обавезе, ради безбједног и
несметаног одвијања саобраћаја.
Члан 2.
Јавним саобраћајним површинама, у смислу ове
одлуке, сматрају се путеви, улице, тротоари,
бициклистичке стазе, мостови, паркиралишта, јавне
гараже, стајалишта јавног градског и приградског
превоза и друге саобраћајне површине.
1.Уређење корита ријеке Дрињаче.........15.000,00 КМ
Члан 3.
2.Помоћ за изградњу сеоског водовода
Жепинићи...................................................4.000,00 КМ
Саобраћај на јавним површинама дозвољен је
сваком под једнаким условима, на начин прописан
законом и овом одлуком.
3.Помоћ за изградњу сеоског водовода
Коријен ......................................................4.000,00 КМ
4.Помоћ за изградњу сеоског водовода
Ћосићи........................................................2.000,00 КМ
5.Порибљавање ријеке Дрињаче.............3.200,00 КМ
УКУПНО: 28.200,00 КМ
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Галић__________
На основу члана 2. Закона о основима безбједности
саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини (
„Службени гласник БиХ“, број 6/06), члана 2. став 3.
Закона о безбједности саобраћаја на путевима
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске, број 63/11), члана 3. Закона о превозу у
друмском саобраћају Републике Српске („Службени
гласник РС“, број 111/08), члана 3. Закона о
прекршајима Републике Српске( Службени гласник
РС“, број 34/06) и члан 29.Статута општине
Шековићи („Службени гласник Општине Шековићи“,
број 4/05). Скупштина општине Шековићи на 5.
редовној сједници одржаној дана 21.03.2013.
године, д о н о с и
ОДЛУКУ
О БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
Четвртак,28.март 2013. године
Члан 4.
Нови локални путеви и улице морају бити изграђени
да поднесу осовинско оптерећење од најмање 10
тона по осовини, изузев локалних путева и улица за
које природни и други услови онемогућавају такву
градњу.
Надлежни
орган
Општине,
који
управља
саобраћајницама, дужан је саобраћајнице, опрему
саобраћајница
и
саобраћајну
сигнализацију
одржавати у стању које одговара њиховој намјени и
захтјевима безбједности саобраћаја.
Члан 5.
Орган надлежан за унутрашње послове, у
сагласности са органом надлежним за саобраћај, на
одређеном путу или дијелу пута , у одређене дане
или у одређеном временском периоду, може да
пропише забрану или ограничење саобраћаја за све
или поједине врсте возила, ограничи брзину
кретања возила ако су те забране или ограничења
неопходни ради спречавања или уклањања
опасности за учеснике у саобраћају, или ако су у
питању разлози за несметани саобраћај, односно
ако се може оправдано очекивати да ће саобраћај
бити посебно густ и отежан.
У случају када су у питању разлози безбједности и
несметаног одвијања саобраћаја или разлози
одржавања јавног реда и мира, полицијска станица,
односно надлежно министарство унутрашњих
послова може да забрани саобраћај или да одреди
посебно ограничење саобраћаја на одређеним
путевима или дијеловима путева све док постоје
разлози због којих се предузимају те мјере.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ – Број: 4
Страна 5
Мјере, забране и ограничења прописане од стране
органа из става 1. и 2. овог члана, дужни су ови
органи на вријеме саопштити учесницима у
саобраћају
прописаном
саобраћајном
сигнализацијом или на други погодан начин.
II OГРАНИЧЕЊА И ЗАБРАНЕ
Забрањено је паркирање возила на коловозу у свим
улицама на подручју градског насеља Шековићи
чиме би се могло довести у питање безбједно
одвијање саобраћаја моторних возила и пјешака.
Члан 9.
Члан 6.
Саобраћајницама, у којима је за све, или за
поједине врсте возила забрањен саобраћај, могу се
кретати:
Возила службе хитне помоћи, ватрогасне службе,
возила органа за унутрашње послове, оружаних
снага, судске полиције, државне граничне службе,
комуналне полиције и инспекције, када је то
неопходно за извршење њихових послова и
задатака.
Возила која по налогу полиције, комуналне полиције
и инспекције учествују у извршењу њихових послова
и задатака.
Возила обиљежена знаком приступачности, као и
такси и друга возила која превозе болесна лица и
теже
инвалиде
са
оштећеним
доњим
екстремитетима, под условом да наведена лица
станују у улицама из става 1. овог члана.
Возила за превоз умрлих лица.
Возила која служе за обављање комуналних
послова за потребе Општине (одржавање чистоће,
канализације, водовода и топлотних инсталација,
одржавање зелених површина, улица и тргова и
других
објеката
и
инсталација
комуналне
инфраструктуре), возила за одржавање постојећих
електричних, поштанско-телеграфско-телефонских
уређаја и инсталација, возила радио-телевизије,
поштанска возила која врше радње за које су
намијењена и специјална возила за превоз новца.
Члан 7.
На подручју општине Шековићи највећа дозвољена
брзина кретања моторних возила је 80 километара
на час.
На путевима у општини Шековићи и насељима
Тишча, Папраћа, Јаковице и Жељезник највећа
дозвољена брзина кретања моторним возилима је
50 километара на час.
На магистралним
путевима који пролази кроз
мјесто Тишча, брзина кретања моторних возила
ограничена је на 50 километара на час.
На свим локалним и некатегорисаним путевима на
подручју општине Шековићи највећа дозвољена
брзина кретања моторних возила је 40 километара
на час.
Постављање саобраћајних знакова и табли
насељених мјеста на магистралним и регионалним
путевима вршиће се уз сагласност Јавног предузећа
„Путеви РС“.
Четвртак,28.март 2013. године
Члан 8.
Забрањено
је
паркирање
возила
поред
магистралног и регионалног пута, осим ако постоји
довољно проширење тако да се возило може
смјестити ван коловоза на удаљености од истог за
ширину банкине пута.
Члан 10.
Забрањено је паркирање возила на свим прилазима
и улазима стамбених, пословних и јавних објеката,
гаражама, пролазима и свим мјестима која морају
бити
слободна
за
одржавање
инсталација
комуналне инфраструктуре (прикључни шахтови
водовода и канализације, телефона и електроинсталација), као и прилазима објектима за
сакупљање комуналног отпада.
Члан 11.
Забрањено је паркирање возила на тротоарима у
улици Палих бораца, Милоша Зекића, Јосипа
Ковачевића, Јанка Башића (од улице палих бораца
до куће Делић Родољуба), Неђе Мекића ( од улице
Палих бораца до дома здравља), трговима Краља
Петра и Патријарха Павла.
Паркирање возила на тротоарима наведених улица
се може дозволити за дане одржавања народних
скупова и других манифестација, а према наредби
Начелника општине.
У улици Јанка Башића, од раскрснице код пекаре
„НЕШО“, па до раскрснице код стамбених зграда С30, С-12 и С-24, саобраћај ће се одвијати једном
саобраћајном траком, док ће саобраћајна трака
поред стамбене зграде С-30 бити резервисана за
паркирање путничких возила. На наведеној дионици
забрањено је кретање теретних возила чија укупна
маса прелази тежину од 3,5 тона.
Члан 12.
Забрањено је кретање теретних моторних возила
носивости преко 5 тона путем према манастиру
Ловница, изузев када се то кретање одвија ради
обављања дозвољених грађевинских радова.
Забрана кретања свих осталих возила, овим путем,
може се прогласити за вријеме одржавања вјерских
скупова и других манифестација, а према наредби
Начелника општине.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ – Број: 4
Страна 6
Члан 13.
Неисправна, хаварисана и нерегистрована возила,
паркирана на мјестима гдје је
забрањено
паркирање или на мјестима гдје својим положајем
угрожавају
безбједност
других
учесника
у
саобраћају, уклониће се о трошку власника.
Уклањање возила из става 1. овог члана извршиће
Комунална полиција општине Шековићи.
III. ПРЕВОЗ АУТОБУСИМА
Члан 14.
Трасу кретања аутобуса и аутобуска стајалишта за
превоз лица за властите потребе и уговорени
превоз, одобрава општински орган управе надлежан
за послове саобраћаја, на приједлог вршиоца
превоза.
IV ЗАУСТАВЉАЊЕ И ПАРКИРАЊЕ
Члан 15.
Заустављање и паркирање возила, која врше
утовар или истовар робе из члана 9. став 1. ове
одлуке,
дозвољено
је
док
трају
радње
утовара/истовара, а најдуже до 60 минута, с тим да
се не угрожава безбједност саобраћаја, и не омета
нормално одвијање саобраћаја.
Члан 16.
Возила, која врше утовар и истовар робе из
члана 9. став 1. ове одлуке, могу се привремено
зауставити и паркирати и на тротоару-док трају
радње утовара/истовара, а најдуже у трајању до 60
минута, под условом да се обезбиједи довољна
ширина тротоара за кретање пјешака, с тим што та
површина не може да буде уз ивицу коловоза и да
се не угрожава безбједност саобраћаја и не омета
нормално одвијање саобраћаја.
Члан 17.
У улицама у којима је забрањено паркирање,
изузетно је дозвољено паркирање возила из члана
7. ове одлуке док трају радње за које су намијењена,
с тим да се не угрожава безбједност саобраћаја, и
не омета нормално одвијање саобраћаја.
Члан 18.
Привремено заузимање простора коловоза или
тротоара ради утовара или истовара робе мора се
означити стандардизованим саобраћајним знаком
за обиљежавање возила заустављеног на коловозу
пута
(троугао),са
допунском
таблом
,,УТОВАР/ИСТОВАР,,.
Четвртак,28.март 2013. године
У случају из претходног става, мора бити упаљен
уређај за истовремено паљење свих показивача
праваца, уколико је тај уређај уграђен у моторном
возилу.
Члан 19.
За вријеме уклањања снијега са саобраћајница,
није дозвољено паркирање возила на тим
саобраћајницама.
Овлаштено предузеће које је задужено за
уклањање снијега дужно је да прије почетка
уклањања или разгртања снијега, постави знак
забране заустављања и паркирања, а за вријеме
уклањања
снијега
одговарајућу
саобраћајну
сигнализацију, која се односи на ову врсту радова.
Власник, односно корисник возила које се затекне
на тим површинама, дужан је уклонити возило у
року од 2 часа од постављања знака.
Члан 20.
Аутобуси којима се довозе туристи, излетници,
спортисти и друге организоване групе путника,
паркирају се на мјестима које одреди општински
орган управе надлежан за послове саобраћаја, уз
претходно прибављену сагласност полицијске
станице Шековићи.
Члан 21.
Јавна паркиралишта су површине изграђене, или
уређене за паркирање возила изван коловоза, као и
за паркирање на коловозу и тротоару када то
дозвољавају услови одвијања саобраћаја.
Јавна паркиралишта морају бити обиљежена
прописном саобраћајном сигнализацијом.
Члан 22.
На јавним паркиралиштима може се увести
наплата паркирања.
Јавна паркиралишта на којима се врши наплата
утврђују се посебним актом који, доноси Начелник
општине.
Члан 23.
На јавним паркиралиштима на којима је уведена
наплата паркирања, мора бити најмање 3% паркинг
мјеста-означено за паркирање возила, обиљежених
знаком приступачности.
Накнаду за паркирање не плаћају инвалидна лица,
чије је возило обиљежено знаком приступачности.
Члан 24.
Услови и начин коришћења, организација рада,
висина и начин наплате паркирања, као и друга
питања од значаја за рад јавних паркиралишта на
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ – Број: 4
Страна 7
којима се врши наплата утврђују се посебним актом
који доноси Начелник општине.
претходног става утврђује
посебним закључком.
Члан 25.
На јавним паркиралиштима на којима је уведена
наплата паркирања, корисник је дужан платити
накнаду за паркирање, и паркинг карту истакнути на
видном мјесту, испод предњег вјетробранског
стакла.
Уколико је плаћање накнаде за паркирање
извршено путем ,,смс-наплате“ контрола ће се
вршити путем преносних ручних терминала.
По истеку времена за које је плаћена накнада за
паркирање, корисник је дужан уклонити возило.
V ОБУКА ВОЗАЧА
комунална полиција
Члан 30.
Обука возача „B“ i „C“ категорије може се вршити
свим градским улицама и путевима на подручју
општине Шековићи.
Обука ће се изводити на начин да се не угрожава
безбједност саобраћаја и по правилима за обуку
возача.
VI КРЕТАЊЕ ПЈЕШАКА
Члан 26.
Члан 31.
Резервација паркинг мјеста на јавним паркинзима,
на којима је уведена наплата паркирања, може се
извршити за период од годину дана.
Услови, начин и висина накнаде за резервацију
паркинг мјеста утврђују се посебним актом из члана
23. ове одлуке.
За предшколску и школску дјецу организовану у
групама, обавеза је кретања тротоаром, а гдје нема
тротоара, у колони десном страном, што ближе
ивици коловоза, у смјеру кретања.
Код прелаза преко коловоза, вођа колоне је дужан
да од радника полиције затражи осигурање прелаза,
или да га сам осигура-уколико нема радника
полиције.
Члан 32.
Члан 27.
Простор
резервисан
за
паркирање
возила
обиљежених знаком приступачности на јавним
паркиралиштима на којима се не врши наплата
паркирања-одређује градски орган управе надлежан
за послове саобраћаја.
Простор из претходног става мора бити обиљежен
прописном саобраћајном сигнализацијом.
Члан 28.
Када комунални полицајац, непосредним опажањем,
или по позиву грађана, или радника на контроли
паркирања, утврди да је возило паркирано на
зеленој површини, тротоару, и другој јавној
површини одређене намјене, као и на улазу у
гаражу, пословни простор и приступни пут
стамбеним и другим објектима, издаће прекршајни
налог на име власника возила.
Члан 29.
Забрањено је на јавним паркиралиштима
остављање неисправних и хаварисаних моторних
возила, прикључних возила и камп приколица.
Комунални полицајац ће одредити да се са јавног
паркиралишта уклони остављено неисправно или
хаварисано моторно возило, прикључно возило,као
и камп приколица.
Трошкове премјештања возила на друго мјесто, и
накнаду за смјештај тих возила по одредбама
претходног става, сноси власник, односно корисник
возила. Висину трошкова и висину накнаде из
Четвртак,28.март 2013. године
При учествовању у саобраћају, предшколска дјеца и
слијепе особе-које не носе бијели штап, морају
имати пратиоца.
Члан 33.
Забрањено је груписање и задржавање пјешака на
угловима и уским тротоарима улица, као и стазама
ако је таквим стањем угрожена безбједност
саобраћаја.
Скупљање и чекање на тротоару-дозвољено је под
условом да се не омета саобраћај пјешака.
VII ПОСЕБНЕ МЈЕРЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ
Члан 34.
Зеленило и рекламе не смију заклањати расвјетна
тијела јавне расвјете, саобраћајну сигнализацију,
улазити у слободне профиле коловоза и тротоара и
смањивати прегледност на раскрсницама.
Комунални
полицајац,
односно
саобраћајна
инспекција наложиће правном или физичком лицу,
уклањање зеленила и реклама у случајевима из
става 1. овог члана.
Члан 35.
Јавна расвјета на јавним саобраћајницама мора
служити безбједности саобраћаја, и одговарати
прописима и препорукама о кориштењу расвјетне
технике у саобраћајне сврхе.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ – Број: 4
Страна 8
Прегорјеле сијалице јавне расвјете морају се
редовно мијењати, а расвјетно тијело редовно
чистити.
Прегорјеле сијалице јавне расвјете морају се
замијенити најкасније у року од 48 сати.
Члан 36.
Сви обиљежени пјешачки прелази и стајалишта
јавног градског саобраћаја у улицама већег
саобраћајног интензитета, морају бити освијетљени,
или на други начин видно означени.
На мјестима гдје постоји јавна расвјета, пјешачки
прелаз мора бити освијетљен тако да возач може
лако уочити пјешака.
Саобраћајни знак у близини свјетиљке мора се
поставити тако да га свјетлосни сноп оптимално
освјетљава-да не буде у сјени.
Члан 37.
Уколико се дио тротоара или коловоза не може
користити за саобраћај због привремене опасности
која
је
настала
од
објекта
(одроњавање
фасаде,скидање снијега и сл.), сопственик, односно
корисник објекта или извођач радова дужан је да
постави саобраћајне знакове, и друго прописно
обезбеђење
Члан 38.
Водоводне, канализационе, топловодне, електро,
ПТТ и друге инсталације на саобраћајним
површинама дужно је да одржава предузеће којем је
то повјерено на одржавање.
У случају квара, предузеће из претходног става
дужно је да квар отклони одмах, а најкасније у року
од 8 сати од настанка квара.
Члан 39.
Испред угоститељских објеката, индивидуалних и
стамбено пословних објеката, гаража и сл. не смије
се депоновати прекомјерна количина снијега на
коловоз која би ометала безбједно одвијање
саобраћаја у зимским условима.
Члан 40.
Хоризонталну
и
вертикалну
саобраћајну
сигнализацију у градском насељу и другим
насељеним мјестима регулисаће општински орган
надлежан за послове саобраћаја, а на регионалном
и дијелу магистралног пута републички орган
надлежан за саобраћај.
Члан 41.
Све локалне, некатегорисане путеве и градске
улице, као и путне објекте и сигнализацију
Четвртак,28.март 2013. године
одржаваће Општина Шековићи, према програму за
одржавање којег доноси Начелник општине.
Средства за ову намјену обезбједиће се у
буџету општине.
VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 42.
Новчаном казном, у износу од 500,00 КМ до
2.000,00КМ, казниће се, за прекршај, предузеће или
друго правно лице:
1. ако нареди, или одобри вршење превоза лица за
властите потребе, или уговореног превоза
без одобрене трасе кретања, или мимо одобрене
трасе кретања (члан 14.);
2. ако нареди, или одобри да се возило које врши
утовар или истовар, заустави или паркира
противно одредби члана 16.;
3. ако нареди, или одобри да се возило, које врши
утовар или истовар, заустави или паркира
противно одредби члана 18.;
4. ако прије уклањања или разгртања снијега, не
постави саобраћајни знак (члан 19.);
5. ако резервише простор за паркирање возила без
одобрења надлежног органа (члан 27.);
6. ако не обезбиједи уклањање својег неисправног
или хаварисаног моторног возила,
прикључног возила или камп-приколице са јавних
паркиралишта (члан 29.);
7. ако не поступи у складу са налогом комуналног
полицајца или саобраћајног инспектора
(члан 34. став 2.);
8. ако одмах, а најкасније у року од 8 сати, не
приступи отклањању квара на инсталацијама
(члан 38.);
9. ако депонује прекомјерну количину снијега на
коловоз (члан 39.)
За прекршаје из претходног става, казниће се
новчаном казном од 200,00КМ до 700,00КМ, и
одговорно лице у предузећу или другом правном
лицу.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се
самостални предузетник, новчаном казном од
300,00 КМ до 1.000,00 КМ.
Члан 43.
Новчаном казном-у износу од 40,00 КМ до 200,00
КМ, казниће се за прекршај:
1. возач или власник возила ако поступа супротно
одредбама члана 16. 17. и 18.;
2. возач или власник возила ако поступа супротно
члану 20. и 29. ове одлуке;
3. вођа колоне пјешака који на прописан начин не
осигура прелажење колоне преко коловоза
(члан 31. став 2.);
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ – Број: 4
Страна 9
4. вођа колоне пјешака који не обезбиједи да се
колона креће на начин прописан чланом 31.
став 1.;
5. физичко и правно лице-ако не поступи по налогу
из члана 35. ове одлуке;
6. власник, односно корисник објекта, ако прописно
не обезбиједи тротоар или коловоз
(члан 37.)
7. власник објеката и друго физичко лице ако
депонује снијег на коловоз супротно члану 39.
ове одлуке.
IX - НАДЗОР
Члан 44.
Надзор над спровођењем ове одлуке
вршиће
надлежни саобраћајни инспектор, Комунална
полиција општине Шековићи и овлаштена службена
лица МУП Републике Српске.
X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 45.
Наредбу из члана 11. и 12. Начелник ће донијети по
указаној потреби, а у сарадњи са Полицијском
станицом Шековићи.
Начелник ће у року од од 60 дана од дана ступања
на снагу ове одлуке донијети Правилник о јавним
паркиралиштима.
Члан 46.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику" Општине
Шековићи.
РЕПУБЛИКА СРПСКА ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Драган Галић,ср
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-022-36/12
Датум: 21.03. 2013.године______________________
I
Утврђује се потреба да се покрене кривична
одговорност подизањем кривичне пријаве против
ранијег начелника Општине Шековићи Ристић
Момира и ранијег вд начелника Одјељења за
привреду,финансије и друштвене дјелатности
административне службе Општине Шековићи
Миладиновић Ане, због основа сумње да су
кршењем одредаба Закона о буџетском систему
починили кривично дјело.
Кршење Закона о буџетском систему огледа се
првенствено у:
- непоштовање Одлуке о привременом
финансирању
за
период
01.01.
до
31.03.2012. године,
- непоштовање Одлуке о привременом
финансирању за период од 01.04. до
30.06.2012. године,
- непоштовања Буџета општине Шековићи за
2012. годину усвојеног 27.08.2012. године,
односно трошење буџетских средстава мимо
буџетом утврђеног оквира,
- злоупотребе овлаштења у области трошења
финансијских
средстава,
утрошка
горива,утрошка
средстава
за
репрезентацију,
као
и
готовинског
пословања
мимо важећих законских
прописа.
II
Неправилности којима су прекршене одредбе
Закона о буџетском систему у вријеме мандата
именованих утврђене су у значајној мјери
Извјештајем о извршеној контроли поднешеним од
стране Надзорног одбора Општине Шековићи, а
усвојеним на сједници Скупштине општине од
21.02.2013. године.
III
Подносилац кривичних пријава биће Скупштина
општине Шековићи.
IV
На основу члана 29. Статута општине Шековићи
(„Службени гласник општине Шековићи“, број:4/05),
те на основу Закључка Скупштине општине број:01022-7/13 од 21.02.2013. године, Скупштина општине
Шековићи на 5. Редовној сједници одржаној дана
21.03.2013. године, д о н и ј е л а ј е
О Д Л У К У
О покретању кривичне одговорности
Четвртак,28.март 2013. године
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шековићи.
РЕПУБЛИКА СРПСКА ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Драган Галић,ср
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-022-44/13
Шековићи, 21.03.2013. године___________________
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ – Број: 4
Страна 10
На основу члана 29. Статута општине Шековићи
(„Службени гласник општине Шековићи“, број:4/05),
Скупштина општине Шековићи на 5. Редовној
сједници одржаној дана 21.03.2013. године,
донијела је
О Д Л У К У
О висини накнаде члановима Комисије
I
О Д Л У К У
О уплати средстава за доприносе из ранијег
периода за зашпослене у ЈУ ПВиО
„Мајка Јевросима“ Шековићи
Одређује се накнада члановима Комисије за
утврђивање чињеничног стања у ЈУ ПВиО „Мајка
Јевросима“ Шековићи и КП „Зеленило и чистоћа“
Шековићи,након сваког извршеног налаза за сваку
установу, у висини од по 100,00 КМ за обављање
послова због којих су формирани одлукама
Скупштине општине Шековићи.
I
II
Утврђује се потреба да се за запослене у ЈУ ПВиО
„Мајка Јевросима“ Шековићи који остваре право на
одлазак у пензију, уплате неплаћени доприноси за
пензијско и инвалидско осигурање за период од
01.07.2000 до 31.12.2000 године и за неуплаћене
мјесеце из 2006. године.
Нето износи за поменути период неће бити
уплаћени због застаре дуга и исти ће бити
искњижени из књиговодствене евиденције Општине
Шековићи, односно више се неће водити као дуг
Општине према ЈУ ПВиО „Мајка Јевросима“
Шековићи.
II
Висина наведених уплата утврди ће се на основу
усаглашавања са евиденцијом Фонда ПИО, а до
реализације Одлуке доћи ће у моменту када неко
од запослених из Јавне установе према важећим
прописима из области ПИО оствари право на
одлазак у пензију.
III
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шековићи“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Драган Галић,ср
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-022-37/13
Шековићи, 21.03.2013. године___________________
На основу члана 29. Статута општине Шековићи
(„Службени гласник општине Шековићи“, број:4/05),
Скупштина општине Шековићи на 5. Редовној
сједници одржаној дана 21.03.2013. године,
донијела је
Четвртак,28.март 2013. године
Наведена средства члановима Комисије биће
исплаћена након обављеног посла и сачињеног
Ивјештај.
III
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Oпштине
Шековићи“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Галић,ср
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-022-38/13
Шековићи, 21.03.2013. године___________________
На основу члана 7. а у вези са чланом 3.став 1.тачка
г) Правилника о избору и раду школског одбора у
Средњој школи (Сл гласник Републике Српске
бр.7/09)
и
члана
29.Статута
општине
Шековићи,(„Службени гласник општине Шековићи“,
број:4/05), Скупштина општине Шековићи на својој 5.
Редовној сједници одржаној дана 21.03.2013.године
донијела је
О Д Л У К У
Члан 1.
Скупштина Општине Шековићи предлаже да
Министарство
просвјете и културе за члана
школског одбора у Средњој школи „Петар II
Петровић-Његош“ Шековићи, испред јединице
локалне самоуправе, именује
КОВАЧЕВИЋ
(Божидар) ЈОСИП из Шековића ул. Палих бораца
бб, ЈМБГ: 2109955183486, са завршеном СССсаобраћајни техничар.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ – Број: 4
Страна 11
Члан 2.
Именованом престаје мандат у школском одбору
истеком рока од 4 године од дана конституисања
школског одбора,без обзира на датум његовог
именовања.
Рад члана школског одбора је добровољан и не
плаћа се.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шековићи“
РЕПУБЛИКА СРПСКА ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Драган Галић,ср
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-022-39/13
Шековићи, 21.03.2013. године___________________
Скупштина општине Шековићи, на основу члана
29.Статута општине Шековићи („Службени гласник
општине Шековићи“ бр.4/05), а у вези са чланом
5.Правилника о поступку утврђивања смрти лица
(„Службени гласник РС“ број 65/10), на 5. редовној
сједници одржаној дана 21.03.2013 године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
О именовању мртвозорника
Члан 1.
За обављање послова мртвозорства (преглед
умрлог лица изван здравствене установе) на
подручју општине Шековићи именују се следећи
доктори медицине (мртвозорници):
1. Сокић Снежан
2. Ристић Ристан
3. Филипић Милорад
Члан 2.
Мртвозорнику који је извршио преглед умрлог лица
изван здравствене установе, припада накнада у
износу од 100,00 KM.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања
у Службеном гласнику Oпштине Шековићи.
РЕПУБЛИКА СРПСКА ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Драган Галић,ср
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-022-43/13
Шековићи,21.03.2013 године____________________
Четвртак,28.март 2013. године
На основу члана 29. Статута општине Шековићи
(„Службени
гласник
општине
Шековићи“,
број:4/05),Скупштина општине Шековићи на 5.
Редовној сједници одржаној дана 21.03.2013.
године, д о н и ј е л а ј е
О Д Л У К У
О стављању ван снаге Одлуке о
разрјешењу члана ОИК Шековићи
I
Ставља се ван снаге Одлука о разрјешењу члан
Општинске изборне комисије Шековићи Павловић
Цвијетина број:01-022-19/13 од 21.02.2013. године,
из разлога јер се разрјешење члана ОИК
у
редовној процедури
врши на истој сједници
Скупштине на којој се врши и именовање новог
члана.
II
Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће
бити објављена у „Службеном гласнику општине
Шековићи.
РЕПУБЛИКА СРПСКА ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Драган Галић,ср
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-022-45/13
Шековићи, 21.03.2013. године___________________
На основу члана 29. Статута општине Шековићи
(„Службени гласник општине Шековићи“, број:
04/05), Скупштина општине Шековићи на својој 5.
редовној сједници одржаној 21.03.2013. године,
д о н и ј е л а ј е:
О Д Л У К У
О одобравању новчане помоћи
I
ОДОБРАВА СЕ новчана помоћ Ашћерић Брани из
Тишче у износу од 500,00 (петстотинаКМ) за
лијечење.
Наведена средства реализоваће се са буџетске
ставке „буџетска резерва“.
II
Поред средстава одобрених од стране
Општине Шековићи из члана 1. На рачун именоване
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ – Број: 4
Страна 12
биће дозначена и средства која ће се реализовати
тако што ће се извршити обустава из одборничких
накнада свих одборника Скупштине општине
Шековићи у износу од по 20,00 КМ, те обуставом од
плате функционера Општине Шековићи у износу од
по 50,00 КМ.
III
За реализацију наведене Одлуке задужује
се Одјељење за привреду, финансије и друштвене
дјелатности административне службе Општине
Шековићи, а реализација ће се извршити тако што
ће се сва напријед наведена средства дозначити на
текући рачун именоване који се води под бројем
555-006-8319213939 код Нове банке ад пословница
Шековићи.
I
Одлука ступа на снагу даном доношења и
иста ће бити објављена у „Службеном гласнику
Општине Шековићи“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Драган Галић,ср
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-40-144/13
Шековићи, 21.03.2013. године___________________
На основу члана 29. Статута општине Шековићи
(„Службени гласник општине Шековићи“, број:4/05),
Скупштина општине Шековићи на 5. Редовној
сједници одржаној дана 21.03.2013. године,
донијела је
О Д Л У К У
О покретању поступка разрјешења и
именовањачлана Надзорног одбора ЈП
„Регионална депонија“ Зворник
I
Покреће се поступак за замјену члана Надзорног
одбора
ЈП
„Регионална
депонија“
Зворник
кандидованог испред Општине Шековићи, односно
разрјешење постојећег члана и именовање другог
члана.
II
Поступак разрјешења и именовања извршиће се у
складу са важећим актима ЈП „Регионална депонија“
односно по одредбама Статута предузећа које
регулишу наведени поступак.
Четвртак,28.март 2013. године
III
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шековићи“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Драган Галић,ср
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-022-42/13
Шековићи, 21.03.2013. године___________________
На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број:101/04,42/05 и 118/05),
и члана 29. Статута општине Шековићи („Службени
гласник општине Шековићи“ број 4/05),Скупштина
општине Шековићи на сједници одржаној дана
27.12.2012. године, д о н и ј е л а ј е
ОДЛУКУ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА
Члан 1.
Одлуком о реалокацији средстава број:01-022172/12 од 07.12.2012. године, на позицији 511100 –
издаци за прибављање путева, улица и паркова
обезбијеђена су средства за асфалтирање путева и
улица и у износу од 80.000,00 КМ и на позицији
511200 – издаци за реконструкцију игралишта у
Тишчи у износу од 22.000,00 КМ.
Члан 2.
Овлашћује се Начелник Општине да након
проведеног поступка јавних набавки може у име
Општине чзакључити уговоре о извођењу радова са
најповољнијим понуђачем.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Шековићи“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Драган Галић,ср
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-022-215-1/12
Шековићи, 27.12.2012. године___________________
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ – Број: 4
Страна 13
II
На основу члана 125. Закона о основном
образовању и васпитању („Службени гласник
Републике
Српске“,број:74/08,71/09,104/11),
Правилника о избору и раду Школског одбора
(„Службени гласник РС“,број:7/09), те члана 29.
Статута Општине Шековићи („Службени гласник
Општине Шековићи“, број: 04/05), Скупштина
Општине Шековићи на својој 4. редовној сједници
одржаној 21.02.2013. године, д о н и ј е л а ј е:
О Д Л У К У
О именовању члана Школског одбора на
приједлог јединице локалне самоурпаве
Саставни дио овог закључка је Извјештај о раду
Начелника општине Шековићи за 2012. годину.
III
Закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шековићи“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Драган Галић,ср
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-022-31/13
Шековићи, 21.03.2013. године___________________
I
РАДИВОЈЕВИЋ /Радивоје / НЕДЕЉКО, из
Шековића , JMБ 1603969183498 техничар електро
енергетике - V степен, именује се за члана
Школског одбора Основне школе „Јован Дучић“
Шековићи, испред јединице локалне самоуправе.
II
Мандат члана Школског одбора траје 4 (четири)
године.
III
Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће
бити објављена у „Службеном гласнику Општине
Шековићи“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Драган Галић,ср
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-61-1/13
Шековићи, 21.02.2013. године___________________
На основу члана 29. Статута општине Шековићи
(„Службени гласник општине Шековићи“, број:4/05),
Скупштина општине Шековићи на 5. Редовној
сједници одржаној дана 21.03.2013. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Не усваја се Извјештај о извршењу
буџета
Општине Шековићи за период од 01.01.2012. године
до 31.12.2012. године.
II
Закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања
у „Службеном гласнику Општине
Шековићи“.
На основу члана 29. Статута општине Шековићи
(„Службени гласник општине Шековићи“, број:4/05),
Скупштина општине Шековићи на 5. Редовној
сједници одржаној дана 21.03.2013. године,
донијела је
РЕПУБЛИКА СРПСКА ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Драган Галић,ср
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-022-32/13
Шековићи, 21.03.2013. године___________________
На основу члана 29. Статута општине Шековићи
(„Службени гласник општине Шековићи“, број:4/05),
Скупштина општине Шековићи на 5. Редовној
сједници одржаној дана 21.03.2013. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
ЗАКЉУЧАК
I
I
Усваја се Извјештај о раду Начелника општине
Шековићи за период од 13.11.2012. до 31.12.2012.
године.
Четвртак,28.март 2013. године
Усваја се Информација о раду фондације Еко
„Мозаик“ за 2012. годину.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ – Број: 4
Страна 14
II
Закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шековићи“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Драган Галић,ср
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-022-40/13
Шековићи, 21.03.2013. године___________________
На основу члана 29. Статута општине Шековићи
(„Службени гласник општине Шековићи“, број:4/05),
Скупштина општине Шековићи на 5. Редовној
сједници одржаној дана 21.03.2013. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
парцеле на подручју ужег градског језгра у паркинг
простор.
Наведену потребу Скупштина утврђује због процјене
да на подчручју ужег градског језгра постоји
недостатак паркинг мјеста.
II
Закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шековићи“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Драган Галић,ср
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-022-46/13
Шековићи, 21.03.2013. године___________________
НАЧЕЛНИК
I
Усваја се Информација о реализацији Пројекта
изградње регионалне санитарне депоније Зворник.
II
Закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шековићи“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Драган Галић,ср
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-022-41/13
Шековићи, 21.03.2013. године___________________
На основу члана 29. Статута општине Шековићи
(„Службени
гласник
општине
Шековићи“,
број:4/05),Скупштина општине Шековићи на 5.
Редовној сједници одржаној дана 21.03.2013.
године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК
I
Утврђује се потреба да извршна власт општине
Шековићи изнађе могућност за претварање једне
Четвртак,28.март 2013. године
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Начелник
На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС" број: 101/04) и члана 51.
Статута општине Шековићи број: 4/05 и члана 11. И
14. Закона о социјалној жаштити („Службени
гласника Републике Српске“ број 37/12 ), Начелник
општине, д о н о с и
П Р А В И Л Н И К
О КРЕТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ЗА
ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПРОШИРЕНЕ
ОБЛИКЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником се увтрђују проширени облици
социјалне помоћи који се остварују у општини
Шековићи, одређује број корисника, критеријуми и
поступак остваривања права, као и друга питања од
значаја за стицање права на неки од проширених
облика социјалне помоћи.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ – Број: 4
Страна 15
Члан 2.
Под појмом проширени облици социјалне помоћи,
подразумјева се једнократна новчана помоћ или
робна давања лицима и породицама, које се нађу у
стању социјалне потребе у смислу Закона о
социјалној заштити, као и врсти могућих услуга које
се могу дати у натури.
Члан 3.
Помоћи из претходног члана одобраваће се према
одредбама овог Правилника, када за то постоје
финансијски и други предуслови у складу са
предвиђеним ставкама у Буџету општине Шековићи
и усвојеним програмима рада.
II- КОРИСНИЦИ ПРОШИРЕНИХ ОБЛИКА
СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ
Члан 4.
Корисници проширених облика социјалне
помоћи су лица која се нађу у стању социјалне
потребе и то: (члан 17. Закона о социјалној заштити
Републике Српске)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1. а) Дијете
Без родитељског старања
Са сметњама у развоју
Чији је развој ометан породичним
приликама
Жртва насиља
Са друштвено неприхватљивим
понашањем
Изложено социјално ризичним
понашањем
Коме је због посебних околности
потребна социјална заштита
2. б) Пунољетно лице
Материјално необезбјеђено и за рад
неспособно лице
Са инвалидитетом
Старије, без породичног старања
Са друштвено негативним понашањем
Жртва злоупотребе психоактивних
супстанци
Жртва насиља у породици
Жртва трговине људима
Коме је због посебних околности
потребна социјална заштита.
Четвртак,28.март 2013. године
Да би лице могло да поднесе захтјев за неку врсту
социјалног давања, први услов је да је лице
пријављено на подручју општине Шековићи.
III- КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА
ПРОШИРЕНЕ ОБЛИКЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ
Члан 5.
Минимална надокнада може се одобрити у износу
од 50,00 КМ а максимална 360,00 КМ , с тим што се
једнократна новчана помоћ може понудити и у
натури.
Радно
способном
подносиоцу
захтјева
за
једнократну новчану помоћ, Локална заједница
може понудити и обављање једноставних физичких
послова на име одобрене новчане помоћи. То се
односи на послове уређења јавних површина,
зеленила и чистоће, повремено ангажовање на
санацији локалих путева и томе слично.
Цијена ангажованог лица на овим пословима за 8
сати радног времена износи 30 КМ. Ову цијену
исплаћује локална заједница на текући рачун
подносиоца захтјева.
У колико радно способно лице, одбије да се
ангажује на пословима из овог члана, биће одбијен
захтјев за једнократну новчану помоћ, као
неоснован.
Једнократна новчана помоћ може се одобрити у
следећим случајевима:
1. За набавку – куповину лијекова и
ортопедских помагала, који су прописани од
стране надлежног љекара, а да исте не
може набавити услед материјалне ситуације
у којој се лице налази тј. стане социјалне
помоћи у складу са законом о социјалној
заштити.
2. За куповину основних животних намирница.
Ова врста помоћи може се одобрити и у
натури.
3. За плаћање утрошка електричне енергије
4. За набавку огрева (само за одређене
кориснике социјалне помоћи
Члан 6.
Право на проширене облике социјалне помоћи,
корисници из члана
5. овог Правилника, могу
остварити под следећим условима :
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ – Број: 4
Страна 16
1. Да не примају неки од редовних облика
социјалне заштите изузев у посебно
оправданим случајевима.
2. Ако из властитих извора не могу обезбедити
средства за потребе из чл. 5 Правилника.
3. Ако се утврди да су у стању социјалне
потребе, које право могу остварити једино
путем проширених облика социјалне
заштите.
IV- ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОБИЈАЊЕ
ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ
Члан 7.
На основу Правилника о критеријумима и поступку
за остваривање права на проширене облике
социјалне заштите, једнократна новчана помоћ се
може одобрити за:
1.
2.
3.
4.
Трошкове лијечења у земљи и иностранству,
За куповину основних животних намирница
4.За плаћање електричне енергије
Набавку ортопедских помагала.
За једнократну новчану
лијечења,
потребно
је
документа:
помоћ за трошкове
приложити
следећа
1. Захтјев,
2. Кућна листа,
3. Копија личне карте подносиоца захтјева,
4. Увјерење са Завода за запошљавање, којим
се доказује да је подносилац захтјева или
остали пунољетни чланови домаћинства
незапослен,
5. Увјерење да подносилац захтјева није
корисник пензије или инвалиднине,
6. Рачун којим потврђује да су плаћени
трошкови лијечења или лијекова, упуте и сл.
За куповину основних животних намирница,
потребно је исто приложити као у претходном ставу
изузев прилога под тачком 6.
За плаћање трошкова електричне енергије,
потребно је исто као и у претнодном ставу а под
тачком 6 потребно је приложити копију задњег
обрачуна утрошка струје.
Четвртак,28.март 2013. године
Члан 8.
У оквиру расположивих средстава, Комисија за
једнократне новчане помоћи, ће код разматрања
захтјева поштовати сљедеће критеријуме:
1. Тежина обољења, односно неопходност набавке
лијекова, других облика лијечења и набавке
ортопедских помагала,
2. Лица која нису у последњих 3 мјесеца, остварила
неки од проширених облика социјалне помоћи овог
Правилника.
V- НАДЛЕЖНОСТ И ПОСТУПАК ЗА
ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПРОШИРЕНЕ
ОБЛИКЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Члан 9.
Поступак за остваривање права на проширене
облика социјалне помоћи, према одредбама овог
Правилника, покреће се на захтјев корисника.
1. Корисник проширених облика социјалне
помоћи, моће у изузетним случајевима,
послије истека времена од 3 мјесеца од
дана додјеле претходне помоћи, поднијети
нови захтјев за додјелу новчане помоћи или
помоћи за куповину основних животних
намирница.
2. Захтјев за неки од проширених облика
социјалне помоћи, подноси
само један
пунољетни члан домаћинства. Уз захтјев је
потребно доставити овјерену кућну листу и
доказе о статусу пунољетних чланова
домаћинства и копију личних карата
пунољетних чланова домаћинства.
Члан 10.
Поступак проводи у првом степену Комисија за
једнократне помоћи (у даљем тексту комисија).
Комисија има предсједника и два члана које
посебним рјешењем имењује Начелник Општине.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ – Број: 4
Страна 17
Члан 11.
Комисија ради у пуном саставу а одлуке се доносе
натполовичном већином гласова. О раду комисије,
сачињава се записник.
Захтјеви поднешени за једнкратну помоћ у
писарници општине Шековићи, у правилу се
разматрају један пут мјесечно. Изузетно, у
оправдано хитним случајевима, комисија може
размотрити захтјев и прије тога.
Члан 12.
Против рјешења или закључка Комисије, којим је
захтјев
подносиоца
одбијен
или
одбачен,
незадовољни подносилац захтјева може изјавити
жалбу у року од 8 дана од дана пријема обавијести.
Члан 13.
О жалби из претходног члана одлучује Начелник
општине.
VI- ФИНАНСИРАЊЕ ЈЕДНОКРАТНЕ
МАТЕРИЈАЛНЕ ПОМОЋИ
Члан 14.
Средства за финансирање корисника једнократне
материјалне помоћи,
планирају се у Буџету
општине Шековићи као посебна ставка.
Једнократна новчана помоћ, исплаћује се путем
благајне општине Шековићи.
VII- ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шековићи, а ставља се ван снаге Правилник број
05/2-532-153/07 од 12.04.2007. године.
Број: 03-532-133/13
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 28.03.2013.године Будимир Нинић,ср___
На основу члана 43.Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ број:101/04,
42/05 и 118/05) , члана 51.Статута општине
Шековићи („Службени гласник Општине Шековићи“
број:4/05) и члана 2.Правилника о начину
финансирања пројеката невладиних/непрофитних
организација бр.03-40-123/13 од 20.02.2013.године
Начелник општине упућује:
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА КОРИШТЕЊЕ СРЕДСТАВА
ЗА ПРОЈЕКТЕ НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
I
Позивају се невладине /непрофитне организације
са подручја општине Шековићи
да поднесу
приједлоге пројеката који ће се финансирати или
суфинансирати средствима из Буџета општине
Шековићи за 2013.годину.
Буџетом општине Шековићи за 2013.годину
предвиђено је 7.000,00 КМ за подршку пројеката
невладиних организација.
II
Интересовање за кориштење буџетских средстава
се исказује подношењем пријаве.
III
Подносиоци пријава треба да испуњавају следеће
услове:
- да имају сједиште на подручју општине Шековићи
- да претежни дио својих активности реализују на
подручју општине Шековићи.
- да су регистровани код надлежног суда
- да нису добили средства од другог донатора или
других извора у укупној вриједности пријављеног
пројекта.
IV
Пројекат се мора односити се на следеће области:
-Социјална сигурност и здравствена заштита
-Образовање
-Култура
-Спорт
-Екологија
-Изградња и развој локалне заједнице
-Цивилно друштво
V
Четвртак,28.март 2013. године
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ – Број: 4
Страна 18
Пројекат треба да садржи:
-Назив пројекта
-Назив апликанта
-Циљ пројекта (сврха пројеката)
-Кратак опис свих циљних група и њихових потреба
-Опис пројекта
-Очекиване резултате
-Главне активности
-Трајање пројекта
-Буџет пројекта
-Изворе финансирања
-Остале податке потребне за оцјену пројекта по
тачци VII овог Јавног позива.
VI
Уз пријаву потребно је обавезно доставити:
1. Приједлог пројекта
2. Изјаву овлаштеног лица да апликант није добио
средства од другог донатора или других извора у
укупној вриједности пријављеног пројекта.
3. Рјешење о регистрацији
VII
Оцјена пројеката ће се вршити на основу следећих
критерија и максимумом бодова:
1.Пројекат побољшава квалитет живота грађана
кроз остварење стратешких циљева општине….20
2.Пројекат испуњава очекивања већег броја
грађана…………......................................................20
3.Пројекат који подстиче развој општине………....20
4.Удео сопствених средстава и средстава из других
извора у провођењу понуђених пројекат............10
5.Пројекат обухвата ширу територију општине.....10
6.Пројекат има позитиван утицај на околину….....10
7.Пројекат је од непосредног значаја за социјално
угрожене категорије……..........................................10
8. УКУПНО……………………………………………...100
VIII
Неће се разматрати они пројекти:
1.Који нису поднесени у прописаном року.
2.Који немају потпуну документацију или недостају
кључне информације за
оцјену пројекта
3.Који се имплементирају ван подручја општине
Шековићи.
4.За које не постоји заинтересованост општине
шаље поштом на адресу „Општина Шековићи,
Јосипа Ковачевића бб, 75450 Шековићи, са
назнаком „За коришћење средстава НВО“.
Број:03-40-210/13
Датум: 28.03.2013.године
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Будимир Нинић,ср___
С А Д Р Ж А Ј
1. Одлука о усвајању Програма одржавања
објеката заједничке комуналне потрошње............1
2. Одлука о усвајању Програма утрошка средстава
од накнада за воде .................................................4
3. Одлука о безбједности саобраћаја .......................5
4. Одлука о покретању кривичне одговорности......10
5. Одлука о уплати средстава за доприносе иза
ранијег периода ЈУПВиО „Мајка Јевросима“.......11
6. Одлука о висини накнаде члановима Комисије..11
7. Одлука о именовању члана Школског одбора
Средње школе.......................................................11
8. Одлука о именовању мртвозорника....................12
9. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о разрјешењу члана члан ОИК Шековићи........................12
10. Одлука о одобравању новчане помоћи
Ашћерић Брани...................................................12
11. Одлука о покретању поступка разрјешења
члана Надзорног одбора Регионалне депони...13
12. Одлука о реализацији пројеката........................13
13. Одлука о именовању чл.ШО Основне школе....14
14. Закључак..............................................................14
15. Закључак..............................................................14
16. Закључак..............................................................14
17. Закључак..............................................................15
18. Закључак..............................................................15
19. Правилник о критеријумима и поступку за
остваривање права на проширене облике
социјалне заштите................................................15
20. Јавни позив за коришћење средстава за
пројекте невладиних организација.....................18
IX
Јавни позив за кориштење средстава за пројекте
невладиних организација отворен је 60 дана од
дана објављивања. Пријава
са пратећом
документацијом по јавном позиву предаје се у
пријемној канцеларији општине Шековићи или
Четвртак,28.март 2013. године
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ – Број: 4
Страна 19
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ
75450 Шековићи, Јосипа Ковачевића бб, телефон 056/653-023, тел/факс 056/654-612, Е-маил: [email protected]
ТЕЛЕФОНИ: 056/653-023 - Предсједник Скупштине
056/654-612 - Секретар скупштине општине
056/654-600 - Централа општине
056/654-604 - ФАХ
056/654-605 - Начелник општине
056/654-608 - Начелник одјељења за
привреду, финансије и
друштвене дјелатности
056/654-616- Начелник одјељења за
општу управу
056/654-619 - Матични уред
Гмаил:
opstsek.@gmail.com
Четвртак,28.март 2013. године
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ – Број: 4
Страна 20
Download

С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К