Јавно водопривредно предузеће
„Србијаводе“
Београд
Програм пословања
за 2014. годину
Фирма и седиште
Пословно име: Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“.
Седиште Предузећа је у Београду, Булевар уметности 2А, Нови Београд.
Претежна делатност: 7112 Инжењерске делатности и техничко саветовање
ПИБ:100283824
ЈББК: 81448
Министарство пољопривреде,шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде
Београд, 2014. годинe
САДРЖАЈ
1. 1.1. 1.2. 1.3. 2. 2.1. 2.2. 3. 3.1. 3.2. 4. 4.1. 4.3. 4.3.1. 4.4. 4.4.1. 4.4.2. 4.4.3. 4.4.4. 4.4.5. 4.4.6. 4.4.7. 4.4.8. 4.5. 4.5.1. 4.5.2. 4.6. 4.7. 5. 5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.2. 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. 5.3. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ .................................................................... 1 МИСИЈА ........................................................................................................................ 1 ВИЗИЈА............. ........................................................................................................... 1 ЦИЉЕВИ............ ........................................................................................................... 2 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА ................................................... 5 ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА .................................................................................................. 5 УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ..................................................................................... 5 ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ........................................ 6 ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2013. ГОДИНИ ................................. 6 ПРОЦЕЊЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2013. ГОДИНУ ................................ 7 ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ ............ 10 ИЗГРАДЊА И ОДРЖАВАЊЕ ВИШЕНАМЕНСКИХ БРАНА СА АКУМУЛАЦИЈАМА .......... 12 ЗАШТИТА ВОДА ........................................................................................................... 13 Спровођење мера прихаваријским загађењима ................................................................... 13 УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА И ЗАШТИТА ОД ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДА ........................ 14 Одржавање водних објеката за уређење водотокова, водних објеката за заштиту од
поплава, ерозија и бујица и одржавање водотокова ........................................................... 15 Одржавање водних објеката за одводњавање у јавној својини............................................ 23 Изградња и реконструкција водних објеката за уређење водних објеката и водотокова за
заштиту од поплава, ерозије и бујица................................................................................... 28 Санација водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава,
ерозија и бујица и водних објеката за одводњавање ............................................................ 29 Спровођење одбране од спољних и унутрашњих вода и загушења ледом ............................ 31 Извођење заштитних радова: биолошки и биотехнички радови .......................................... 32 Пројектно планирање и интегрално управљање водама....................................................... 33 Контрола количина извађеног речног наноса са водног земљишта ..................................... 38 СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ПРИПРЕМА ИНВЕСТИЦИЈА................................................... 39 Техничка документација за заштиту од штетног дејства вода ............................................ 39 Припрема инвестиција .........................................................................................................39 МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА ........................................................................................... 41 ИЗГРАДЊА ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ .................................................. 43 ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2014. ............................ 44 ПРИХОДИ ..................................................................................................................... 46 Пословни приходи.................................................................................................................46 Финансијски приходи ...........................................................................................................46 Остали приходи ....................................................................................................................47 РАСХОДИ ...................................................................................................................... 47 Пословни расходи ................................................................................................................. 47 Финансијски расходи ............................................................................................................50 Остали расходи ..................................................................................................................... 50 РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА ............................................................................................... 50 ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА .................................................. 51 ИНВЕСТИЦИЈЕ......................................................................................... 56 ЗАДУЖЕНОСТ .......................................................................................... 57 ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И
РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО
ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ....................................... 58 ЦЕНЕ ........................................................................................................ 60 УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА ......................................................................... 74 ПРИЛОЗИ ................................................................................................. 76 Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ
1.1. МИСИЈА
Актуелне Директиве Европске уније (ЕУ) у области вода дефинишу дугорочну стратегију
управљања водама у циљу заштите и побољшања квалитета вода, одржавања и коришћења
вода, као и принципе за смањење ризика од штетног дејства вода. Ова тема постаје посебно
актуелна током процеса прикључења нових чланица ЕУ, јер су, евидентно, проблеми везани за
заштиту вода и животне средине уопште, израженији у економски мање развијеним земљама.
Зато је испуњење захтева и задовољење стандарда ЕУ у области вода све важнији услов
европских интеграција. Како је прикључење Републике Србије ЕУ процес који je у току, а
сарадња са ЕУ један од приоритета, и прилагођавање европским стандардима у свим
областима јесте приоритет.
Чланом 6. Одлуке о усклађивању пословања Јавног водопривредног предузећа
„Србијаводе“ са Законом о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, број 70/13 и 113/13) утврђена
је делатност предузећа.
Претежна делатност је: инжењерске делатности и техничко саветовање (шифра
делатности: 71.12)
Делатност ЈВП „Србијаводе“ од општег интереса утврђена Законом о водама je:
1) уређење водотока и заштита од штетног дејства вода;
2) уређење и коришћење вода;
3) заштита вода од загађивања.
Делатност јавног предузећа од општег интереса обухвата:
1) интегрално управљање водама;
2) управљање водним земљиштем у јавној својини;
3) изградњу, одржавање и управљање водним објектима за заштиту од поплава, ерозије и
бујица у јавној својини;
4) изградњу, одржавање и управљање регионалним и вишенаменским хидросистемима у
јавној својини;
5) изградњу, одржавање и управљање мелиорационим системима у јавној својини;
6) изградњу, одржавање и упрвљање водним објектима за коришћење вода, заштиту вода
и мониторинг вода у јавној својини;
7) инжењерско пројектовање и консултантске активности у области хидроградње и
управљања водама;
8) научно истаживање, развој и израду планских докумената и техничке документације у
области вода;
9) успостављање и вођење водне документације и водног информационог система;
10) инвеститорске послове и управљање пројектима у области вода;
11) извршавање послова из међудржавних споразума у области вода.
Поред наведених, ЈВП „Србијаводе“ обавља и следеће делатности:
1) гајење шума и остале шумарске делатности;
2) слатководни риболов и слатководна аквакултура;
3) производња електричне енергије у хидроелектранама.
ЈВП „Србијаводе“ обавља послове спољнотрговинског промета из оквира регистроване
делатности и може да обавља и друге делатности у складу са законом, уз сагласност оснивача.
Јавнo водопривреднo предузећа „Србијаводе“ обавља послове из своје надлежности
према годишњем програму пословања, на који сагласност даје Влада.
Чланом 24. Закона о водама („Сл.гласник РС“, бр. 30/10 и 93/12) утврђено је да
управљање водама Република Србија остварује преко надлежних министарстава, органа
аутономне покрајине, органа јединица локалне самоуправе и јавног водопривредног предузећа.
Члан 34. истог закона прописује да ЈВП „Србијаводе“ припрема планове управљања
водама за водна подручја Сава, Морава, Доњи Дунав и Косово и Метохија, чиме је
одређена и територијална надлежност ЈВП „Србијаводе“.
Чланом 43. Закона о водама утврђено је да водна делатност обухвата:
1) уређење водотока и заштиту од штетног дејства вода;
2) уређење и коришћење вода;
3) заштиту вода од загађивања.
1) У оквиру водне делатности уређења водотока и заштите од штетног дејства вода
ЈВП „Србијаводе“:
− управља водним објектима за уређење водотока (даље: регулациони објекти), водним
објектима за заштиту од поплава (даље: заштитни водни објекти) на водама I реда и водним
објектима за одводњавање, који су у јавној својини и брине се о њиховом наменском
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
-1-
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
коришћењу, одржавању и чувању и управља бранама са акумулацијама, преводницама на
каналима и системима за наводњавање (члан 23. Закона о водама) - наведени објекти су, у
смислу члана 13. став 2. истог закона, добра од општег интереса;
− израђује, преиспитује и новелира карте угрoжености и карте ризика од поплава
(члан 48. Закона о водама) и планове управљања ризицима од поплава (члан 49. истог закона);
− обезбеђује плaнирање, изградњу, одржавање и управљање водним објектима за
заштиту од поплава, уређење водотока, санацију последица поплава (члан 52. Закона о
водама);
− организује и спроводи мере одбране од поплава (одбрану од спољних и унутрашњих
вода и загушења ледом), на водама I реда и на системима за одводњавање у јавној својини
(члан 53. Закона о водама), у складу са општим и оперативним планом за одбрану од поплава
(чл. 54. и 55. Закона о водама);
2) У оквиру водне делатности уређења и коришћења вода, ЈВП „Србијаводе“
евидентира у водно информационом систему квантитативно квалитативне податке надлежних
јавних предузећа о снабдевању водом (чл. 74. и 75. Закона о водама) и податке о експлоатацији
речног наноса (члан 90. истог закона);
3) У оквиру водне делатности за заштиту вода од загађивања, ЈВП „Србијаводе“
евидентира у водно информационом систему квантитативно квалитативне податке о отпадним
водама које се испуштају у пријемник (члан 99. Закона о водама) и предузима мере за
смањивање и санацију загађења вода (члан 101. истог закона).
Поред наведеног, ЈВП „Србијаводе“ у обављању водне делатности, води водне катастре
(катастре водних добара, катастре водних објеката, катастре коришћења вода и катастре
загађивача), даје мишљења у поступку издавања водних аката за објекте и радове који утичу
на промене у водном режиму, на водне и друге објекте, за израду планских докумената за
уређење простора (члан 118. Закона о водама), даје мишљења у поступку издавања лиценци за
обављање послова и радова на уређењу водотокова и заштити од штетног дејства вода
прописаних чланом 112. Закона о водама. Такође, ЈВП „Србијаводе“ извршава радове на
санацији у јавној својини (члан 22. Закона о водама.) и на отклањању штета и последица
погоршања водног режима и стања ерозије (у складу са чланом139. истог закона) услед
недозвољених активности и радова правних или физичких лица
1.2. ВИЗИЈА
Савет Европске уније усвојио је Оквирну директиву о водама (Water Framework Directive
EU/WFD – 2000/60/EC) 23. октобра 2000. године. Основна платформа за израду Директиве је
управљање водним ресурсима на нивоу речних сливова и позитивна искуства у примени
закона Европске уније у области вода у претходних 25 година. Сам поступак формирања
предлога одвијао се у присуству представника корисника вода. Овакав приступ омогућио је да
се размотре сви значајни проблеми, да се дефинишу адекватна законска решења и усагласи
политика цене воде која ће се примењивати у земљама Европске уније. У Директиви су
формулисани услови који треба да омогуће спровођење усвојене политике одрживог
коришћења вода и заштите вода.
Основни циљ Оквирне директиве је довођење свих природних вода у „добро стање“, тј.
обезбеђење доброг хидролошког, хемијског и еколошког статуса вода.
Основни принципи садржани у Оквирној директиви примењују се не само у земаљама
чланицама Европске уније, већ и земљама кандидатима за пријем у Европску унију и у више
земаља које су започеле процес придруживања.
Овај докуменат је основа за предузимање конкретних планова управљања водним
ресурсима у оквиру међународних речних басена у Европи. Ово значи да Србија мора да
започне са усклађивањем националних закона, прописа, стандарда, институција у области
вода и животне средине са онима које је прихватила Европска унија.
1.3. ЦИЉЕВИ
Вода је један од најважнијих природних ресурса. Водни објекти обезбеђују коришћење и
заштиту вода и заштиту од вода, и требало би да пруже дугорочну сигурност да ће воде бити
довољно за живот и рад,
Чињеница је да је у Србији водни ресурси нису просторно и временски повољно
заступљени и расположиви. Биланс вода је знатно повољнији у долинама великих река (Дунав,
Сава, Дрина и Велика Морава), али се те могућности не користе због неизграђености водних
објеката за коришћење вода. Проблем несташице вода присутан је на југу и западу Србије.
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
-2-
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
Ове чињенице указују на потребу да се настави са дугорочном стратегијом систематске
изградње брана са вишенаменским акумулацијама, како би се унапредио водни режим и
уравнотежила временска и просторна расподела воде.
Генерално циљеви обављања послова у области вода могу се дефинисати кроз следеће
активности:
- Дефинисање и реализација дугорочног плана за одржавање и развој водног режима на
територији Републике Србије, уз унапређење свих видова рационалног и интегралног
коришћења вода, на основу побољшања свих компоненти водног режима;
- Утврђивање расположивих водних потенцијала на територији Србије;
- Сагледавање водних ресурса као чинилаца интегралног, комплексног и јединственог
развоја друштва у целини;
- Дефинисање развоја водопривредних делатности;
- Интегрално, комплексно, рационално и јединствено коришћење водних ресурса;
- Осигурање заштите и унапређење квалитета вода до нивоа несметаног коришћења вода
за предвиђене намене;
- Очување и унапређење заштите од поплава, ерозија и бујица, као и других видова
штетног дејства вода;
- Унапређење свих делатности на водама и око њих, како би се успешно могли
реализовати други циљеви у области водопривреде;
- Заштита и уређење сливова са гледишта развоја водопривредних система и развоја
других привредних грана, посебно шумарства, путем заштите и ревитализације
угрожених екосистема, антиерозионог газдовања шумама, унапређења естетских
вредности, очувања и унапређења археолошких, историјских, биолошких, геолошких и
других природних и човеком створених ресурса и вредности;
- Унапређење сарадње са суседним земљама у домену вода у свим областима
водопривреде;
- Усмеравање научних, истраживачких, студијских и осматрачких активности, као и
пројектантских и извођачких делатности из области управљања водним ресурсима у
циљу рационалног напретка друштва у целини;
У наредном периоду потребно је приступити изради планова управљања водама,
сагласно актуелним ЕУ директивама које прописују интегрално управљање водама, као
најрационалнијег приступа за одрживо коришћење водних ресурса.
Због размера забележних штета услед поплава, ерозије и бујица, учесталости поплавних
догађаја на готово целом подручју Србије, с обзиром на евидентиран недовољан степен
изграђености заштитних система, неопходно је припремити и планске документе за управљање
ризицима од штетног дејства вода, којима ће се дефинисати каркорочне и дугорочне мере за
смањење ризика.
Благовремене припреме и активности које ће ЈВП „Србијаводе“ извршавати у 2014.
години и у наредном периоду, омогућиће коришћење средстава којима Република не
располаже а који се могу добити из ЕУ фондова. Истовремено ће се тиме остварити и циљеви у
погледу јачања капацитета запослених у области вода за увођење и примену добре праксе,
искустава, савремних технологија и стандарда у области вода.
Примери постављених циљева и спремности ЈВП „Србијаводе“ за реализацију у наредном
периоду:
Један од добрих примера су актуелне активности које извршава ЈВП „Србијаводе“ у
оквиру програма развоја наводњавања у Србији:
- Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде припремило је студију о
могућности наводњавања површина од 100.000 хектара, од чега ће у првој фази бити
изграђени системи на 25.000 хектара;
- Студија обухвата петнаестак пројеката са целе територије Србије, а ЈВП „Србијаводе“
подржава концепцију фазног развоја наводњавања;
- У првој фази би требало развијати мале пројекти, нарочито у воћарским и повртарским
крајевима којима ће се формират мали, одрживи оперативни системи. У сарадњи са
Институтом за водопривреду „Јарослав Черни“ АД Београд, у току је завршетак главног
пројекта за наводњавање 350 хектара у селима Винча и Пасковац поред Тополе.
Такође, ЈВП „Србијаводе“, обзиром на евидентан тренд смањења буџетских средстава, у
циљу припреме за коришћење других извора финансирања, у сарадњи са локалним
самоуправама, реализује и припрема значајан број пројекат у области заштите од вода, на
подручјима које по Прелиминарној процени ризика од поплава у Србији, имају третман
поплавних подручја:
- Најзначајнији радови на изградњи и реконструкцији система заштитних водних
објеката извршени су у периоду од 2010. до 2012. коришћењем средстава из кредита
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
-3-
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
Светске банке (изграђено је и реконструисано 65км заштитних насипа и 55км
регулисаних корита, чиме је постигнут потребан степен заштите од поплава у приобаљу
Саве од Шапца до Дреновца, доњем делу тока Јадра, Јасенице код Велике Плане, Млаве
код Петровца и Старог Костолца, Дунава код Голупца, Бјелице кроз Гучу, Габровачке
реке у Нишу, Врњачке реке кроз Врњачку Бању, реке Уб од Стублина до Уба и Тамнаве
на потезу Црвена Јабука - Таково. Реконструкцијом око 165 км каналске мреже,
остварен је и потребан степен заштите пољопривредних комплекса површине око
30.000 ха (Годоминско поље код Смедерева, у Неготинској низији код Неготина и делу
подручја Мачве код Шапца).
- За коришћење других извора финансирања,припремљени су или су у завршној фази
припреме нови пројекти (укупно 28 пројеката). у укупној вредности око 7.9 милијарди
динара, за заштиту најугроженијих подручја: приобаље реке Саве (око 20 насеља и
пољопривредне површине у Мачви - 2.фаза и 3.фаза), Тимока (Зајечар), Дунава
(Смедерево), Моравице (Алексинац), Јужне Мораве (насеља на подручју Алексинаца),
Јасенице (Смедеревска Паланка и сеоска насеља), Нишава (приградски део Ниша),
Рашке (Нови Пазар и индустријска зона), Дунав у зони Радујевца (насеља у Неготинској
низији), Сврљишки Тимок (Књажевац), Пусте реке (Пуковац), Јадар (насеља на подручју
Лознице), Ресаве (Свилајнац), Рашка (Рашка), Милешевска река (Пријепоље), каналска
мрежа у зони Смедерева (Годомин 2.), каналска мрежа и црпне станице у зони Шапца
(средња и горња Мачва).
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
-4-
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА
2.1. ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА
Надзорни одбор ЈВП „Србијаводе“ има пет чланова, који су именовани решењем Владе
24 Број: 119-10631/2013 од 9.12.2013. године (обајвљено у „Службеном гласнику РС“ бр.
109/2013). Председник Надзорног одбора је Слободан Станојевић, дипл. правник.
Директор ЈВП „Србијаводе“ је Горан Пузовић, дипл.инж.пољ. који је именован решењем
Владе 24 број 119-7548/2012 од 2.11.2012. године.
2.2. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА
У циљу обезбеђења трајног и континуираног обављања делатности ЈВП „Србијаводе“ je
организовано као јединствена техничко-технолошка, пословна и економска целина са
деловима предузећа на територији водних подручја, као водопривредним центрима.
За обављање јединствених и обједињених послова у предузећу образована је Дирекција
са седиштем у Београду, а за обављање послова из делатности предузећа на водним
подручјима образовани су водопривредни центри – као облици унутрашњег организовања са
овлашћењима, обавезама и одговорностима у процесу рада утврђеним Статутом.
Делови предузећа, који послују под под фирмом ЈВП „Србијаводе“ и именом
водопривредног центра (ВПЦ) су:
1) Водопривредни центар „Сава – Дунав“ (ВПЦ „Сава-Дунав“), Нови Београд, Бродарска
3 за воднa подручја Сава и Доњи Дунав;
2) Водопривредни центар „Морава“ (ВПЦ „Морава“), Ниш, Трг краља Александра 2 за
водно подручје Морава;
3) Водопривредни центар „Радоњић“ (ВПЦ „Радоњић“), Ђаковица, Миладина Поповића
7, за водно подручје Косово и Метохија.
Ради ефикасног пословања, у саставу Дирекције и водопривредних центара образоване
су уже организационе јединице као сектори, за вршење сродних послова (Технички сектор,
Сектор за економско финансијске послове и Сектор за правне и опште послове). У оквиру
сектора формирана су одељења по ужој проблематици рада, радне јединице и секције.
OРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈВП «СРБИЈАВОДЕ»
Дирекција
ЈВП
ТЕХНИЧКИ
СЕКТОР
Водопривредни центар
„Сава-Дунав“ Београд
СЕКТОР ЗА
ПРАВНЕ И ОПШТЕ
ПОСЛОВЕ
ТЕХНИЧКИ СЕКТОР
-Одељење за коришћење и
газдовање водама
-Одељење за развој и
маркетинг
-Одељење за заштиту од
вода
-Одељење за заштиту вода
-Одељење за мелиорације
-Одељење за
информациони систем
- директор
- заменик директора
- помоћници директора
- саветник директора
СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКО
ФИНАНСИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ
-директор
-саветник директора
СЕКТОР ЗА
ЕКОНОМСКО
ФИНАНСИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ
-Одељење за
накнаде,
финансијске и
комерцијалне
послове
-Одељење за
рачуноводство
СЕКТОР ЗА
ПРАВНЕ И ОПШТЕ
ПОСЛОВЕ
-Радна јединица
„Смедерево“ Смедерево
-Радна јединица „Неготин“
Неготин
СЕКТОР ЗА
ПРАВНЕ И ОПШТЕ
ПОСЛОВЕ
Водопривредни центар
„Морава“ Ниш
ТЕХНИЧКИ СЕКТОР
-Одељење за коришћење и
газдовање водама
-Одељење за развој и
маркетинг
-Одељење за заштиту од
вода
-Одељење за заштиту вода
-Одељење за мелиорације
-Одељење за
информациони систем
-Одељење за високе бране
-Радна јединица „Велика
Морава“ Ћуприја
-Радна јединица „Западна
Морава“ Чачак
oСекција Ужице
-Радна јединица „Јужна
Морава“ Ниш
oСекција Владичин Хан
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
-5-
-директор
-саветник директора
СЕКТОР ЗА
ЕКОНОМСКО
ФИНАНСИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ
-Одељење за
накнаде,
финансијске и
комерцијалне
послове
-Одељење за
рачуноводство
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014 годину утврђен је на основу:
- Фискалне стратегије за 2014. годину, са пројекцијама за 2015. и 2016. годину;
- Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“, 54/2009; 73/2010; 101/201; 101/2011;
93/2012; 62/2013; 63/13 и 108/2013);
- Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину („Сл.гласник РС“, број 110/13);
- Закона о водама („Сл.гласник РС“, бр.30/10 и 93/12);
- Водопривредне основе Србије;
- Општег плана за одбрану од поплава за период од 2012. до 2013.године („Сл.гласник
РС“, бр.23/12);
- Оперативног плана за одбрану од поплава за 2014.годину („Сл.гласник РС“, бр.4/14), (
даљем тексту: Оперативни план за 2014. годину);
- Извештаја о стању водних објеката за заштиту од поплава за 2013.годину и захтева и
планова локалних самоуправа у области заштите од штетног дејства вода;
У 2013. години измириване су обавезе према привредним субјектима по Закону којим
се одређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. У складу са
чл. 52, 53. и 54. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, број 119/12) достављани су
извештаји Министарству финансија на прописаним формуларима.
3.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2013. ГОДИНИ
ТАБЕЛА 3.1: Извршење програма пословања у 2013.
Поз.
Уговор са
Министарством
Позиција
1
2
3.1.
Активности при хаваријском
загађењу
4.1.
Одржавање објеката за
одбрану од поплава
4.1.1.
Редовно одржавање
4.1.2.
Инвестиционо одржавање
4.2.
Одржавање водних објеката за
одводњавање
4.2.1.
Редовно одржавање
4.2.2.
Инвестиционо одржавање
4.3.
Изградња и реконструкција
водних објеката за уређенје
водотока
4.4.
Извршење програма - по
однетим Захтевима
Наплаћено
Укупно
Укупно
%
изврш.
Укупно
% напл.
3
4
5
6
7
4,400,000
4,382,868
99.61
4,382,868
100.00
511,410,910
413,820,937
80.92
407,911,299
98.57
436,207,743
358,830,306
82.26
357,570,066
99.65
75,203,167
54,990,631
73.12
50,341,233
91.55
138,415,869
122,872,834
88.77
114,005,335
92.78
125,323,527
113,754,793
90.77
104,887,296
92.20
13,092,342
9,118,041
69.64
9,118,039
100.00
119,929,882
73,986,762
61.69
68,611,495
92.73
Санација објеката за одбрану
од поплава
74,979,093
65,860,564
87.84
61,219,242
92.95
4.5.
Одбрана од поплава и леда
44,543,545
41,214,613
92.53
14,809,814
35.93
4.6.
Биолошки заштитни радови
11,785,115
11,229,293
95.28
2,835,913
25.25
4.7.
Контрола количина извађеног
речног наноса са водног
земљишта
3,900,000
0
0.00
5.
Студије и пројекти
93,543,016
81,572,508
87.20
62,310,800
76.39
5.1.
Израда техничке документације
за заштиту штетног дејства вода
51,161,692
46,490,016
90.87
35,772,502
76.95
5.2.
Израда техничке документације
за водне објекте за наводњавање
11,115,140
11,100,758
99.87
7,114,308
64.09
5.3.
Припрема инвестиција
5.4.
Планска документација
5.5.
ВИС
6.
Међународна сарадња
Укупно
3,000,000
19,775,775
15,491,325
78.33
10,933,581
70.58
8,490,409
8,490,409
100.00
8,490,409
100.00
4,677,475
4,414,330
94.37
3,720,818
84.29
1,007,584,905
819,354,710
81.32
739,807,583
90.29
Степен реализације Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ у 2013.години, по захтевима
испостављеним на основу уговора са Министарством пољопривреде, шумарства и
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
-6-
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
водопривреде износи
81,32%, што је последица касног усвајања ребаланса Програма
(сагласност Владе, решење 05 број 023-10617/2013 од 9.12.2013. године, објављена у
„Службени гласник РС“ бр. 110 од 13.12.2013. године), иако је Одлука о утврђивању Програма
о изменама и допунама Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2013. годину усвојена на
седници Управног одбора 03.09.2013. године.
3.2. ПРОЦЕЊЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2013. ГОДИНУ
У току 2013. године извршене су измене и допуне Правилника о рачуноводству и
рачуноводствених политика, а у складу са чланом 9. став 2. Закона о јавним предузећима
(„Сл.гласник РС“, бр. 119/2012) којим је предвиђено да имовину јавног предузећа чине право
својине на покретним и непокретним стварима, новчана средства и хартије од вредности и
друга имовинска права која су пренета у својину јавног предузећа у складу са законом,
укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини. Такође, чланом 42. став 4.
Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, бр. 72/11 и 88/13) прописано је, поред осталог, да
„водно земљиште и водни објекти у јавној својини, као и друга добра од општег интереса у
јавној својини, којима сагласно посебном закону, управља (газдује) јавно предузеће не улазе у
капитал тог предузећа“.
Како је Одлуком о усклађивању пословања Јавног водопривредног предузећа
„Србијаводе“ са Законом о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, број 70/13 и 113/13) утврђен
основни капитал предузећа према билансу стања на дан 31. децембар 2012. године, који поред
осталог садржи и део капитала који чине финансијска средства издвојена из буџета за
изградњу водних објеката, што није у складу са цитираним одредбама закона, ангажован је
овлашћени ревизор да изврши преглед капитала предузећа.
Предузеће за ревизију „СБВ – Јанковић“ д.о.о. Београд доставило је извештај о
независној ревизији бр. 2469 од 30.08.2013. године, којом је извршено испитивање,
прерачунавање и провера тачности евиденције државног капитала у финансијским
извештајима Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ за период од 2003. до 2013.
године.
Анализом билансно формиране вредности капитала, овлашћени ревизор извршио је
разврставање капитала на: основни капитал, резерве и део капитала који је формиран путем
државних давања за изградњу водних објеката. На основу овако утврђеног капитала Влада је
донела Одлуку о измени одлуке о усклађивању пословања Јавног водопривредног предузећа
„Србијаводе“ са Законом о јавним предузећима, („Сл.гласник РС“, бр. 113/2013). Такође је било
неопходно изменити одредбе рачуноводствених политика сходно препорукама из Извештаја
овлашћеног ревизора о примени МРС 20.
Део основног капитала формиран кроз државна давања за изградњу водних објеката је
искњижен у складу са МРС 20 и исказан као разграничени приход (АОП 121) који се признаје на
систематској и објективној основи током корисног века трајања средства у висини трошкова
насталих у обрачунском периоду. Признати приход у висини обрачунатих трошкова и
признатих расхода билансиран је на групи рачуна 64 и 54, односно у одвиру АОП 206 и 201, где
је дошло дао значајних одступања у односу на план.
TABELA 3.2: Биланс стања на дан 31.12.2013.
у хиљадама динара
Износ
Група
рачуна,
рачун
1
ПОЗИЦИЈА
АОП
2
3
План
31.12.2013.
Процена
31.12.2013.
6
7
АКТИВА
01 без 012
020,022,023,
026,027(дeo)
,…
A.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)
001
16.722.458
17.052.158
III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА
004
497.051
498.669
IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА
СРЕДСТВА (006+007+008)
005
16.187.093
16.516.100
1. Некретнине, постројења и опрема
006
16.187.093
16.516.100
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)
009
38.314
37.389
030 дo 032,
039(дeo)
1. Учешћа у капиталу
010
18.372
18.372
033дo038,
039(дeo)-037
2. Остали дугорочни финансијски пласмани
011
19.942
19.017
Б. OБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)
012
856.367
993.765
I. ЗАЛИХЕ
013
1.320
9.184
III. КРАТКОР ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА
(016+017+018+019+020)
015
855.047
984.581
10 дo 13, 15
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
-7-
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
20, 21 i 22
осим 223
223
1. Потраживања
016
502.490
574.896
2. Потраживања за више плаћен порез на добитак
017
9.302
9.515
23 минус
237
3. Kраткорочни финансијски пласмани
018
122.806
201.606
24
4. Готовински еквиваленти и готовиниа
019
217.164
195.277
5. ПДВ и АВР
020
3.285
3.287
27 и 28 осим
288
88
V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)
022
17.578.825
18.045.923
D. УКУПНА АКТИВА (022+023)
024
17.578.825
18.045.923
Đ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА
025
405.494
394.479
4.687.555
ПАСИВА
A. KАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)
101
16.837.407
30
I. OСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ
102
16.587.260
1.098.818
32
III. РЕЗЕРВЕ
104
22.547
3.362.201
34
VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК
108
323.611
322.547
35
VIII. ГУБИТАК
109
96.011
96.011
B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)
111
740.049
13.357.852
40
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА
112
79.178
47.392
III. KРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)
116
660.871
13.310.460
1. Kраткорочне финансијске обавезе
117
43 i 44
3. Oбавезе из пословања
119
154.236
67.659
45, 46
4. Oстале краткорочне обавезе
120
2.363
8.882
5. Oбавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР
121
504.272
13.113.919
42, осим 427
47 и 48,
осим 481 и
49 осим 498
498
89
120.000
IV. OДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ
123
1.369
516
V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)
124
17.578.825
18.045.923
G. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА
125
405.494
394.479
TABELA 3.3: Биланс успеха у периоду од 01.01.2013. до 31.12.2013.
Група
рачуна,
рачун
ПОЗИЦИЈА
AOП
1
2
3
А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)
62
64 и 65
201
у хиљадама динара
Износ
План 2013
Процена 2013
6
7
337.796
602.338
2. Приходи од активирања учинака и робе
203
16.000
29.877
Остали пословни приходи
206
321.796
572.461
668.234
II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)
207
362.065
51
2. Трошкови материјала
209
20.460
17.358
52
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи
210
229.814
215.261
54
4. Трошкови амортизације и резервисања
211
27.175
365.486
5. Остали пословни расходи
212
84.616
70.129
III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)
213
53 и 55
IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)
214
24.269
65.896
66
V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ
215
34.600
32.037
56
VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
216
8.618
12.154
67, 68
VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ
217
9.950
50.995
57, 58
VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ
218
8.924
4.453
2.739
529
2.739
529
53
69-59
IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218)
X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)
219
220
Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)
223
В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)
224
Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК
721
1. Порески расход периода
225
266
722
2. Одложени порески расходи периода
226
853
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
-8-
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
722
3. Одложени порески приходи периода
227
723
Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ
228
Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)
229
Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)
230
TABELA 3.4:
1.620
476
Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12. 2013.
у хиљадама динара
ПОЗИЦИЈА
AOП
1
2
Износ
План 2013
Процена 2013
5
6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
301
1.462.493
938.064
1. Продаја и примљени аванси
302
1.427.893
903.033
2. Примљене камате из пословних активности
303
34.600
32.037
3. Остали приливи из редовног пословања
304
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
305
1.062.068
944.948
1. Исплате добављачима и дати аванси
306
827.261
700.942
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи
307
229.894
215.261
3. Плаћене камате
308
14
11.546
17.199
2.994
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода
310
4.899
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
311
400.425
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
312
6.884
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
313
0
0
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
319
318.225
32.205
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава
321
318.225
32.205
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
323
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
324
318.225
32.205
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
325
487
121.845
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)
327
487
121.845
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
329
0
0
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
334
487
121.845
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
335
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ
336
1.462.980
1.059.909
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ
337
1.380.293
977.153
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ
338
82.687
82.756
134.477
113.679
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ
339
ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА
340
ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ
341
НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ
342
ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА
343
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
-9-
41
1.199
217.164
195.277
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ
Програм радова у оквиру Програма пословања ЈВП "Србијаводе" у 2014. години,
обухвата:
1. Програм радова и послова који су предвиђени програмом управљања водама за
2014.годину, које ЈВП „Србијаводе“ извршава по уговору са Министарством пољопривреде,
шумарства и водопривреде - Републичком дирекцијом за воде (у даљем тексту: МПШВ-РДВ).
2. Програм радова и послова на водним објектима за наводњавање у 2014.години, из
програма развоја наводњавања у Србији, које ЈВП „Србијаводе“ извршава по уговору са
Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управом за пољопривредно
земљиште (у даљем тексту: МПШВ-Управа за пољопривредно земљиште).
1. Програм послова и радова који су предвиђени програмом управљања водама за 2014.
годину:
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“, у складу са годишњим програмом управљања
водама, обухвата послове и радове за спровођење мера при хаваријским загађењима, за
уређење водотокова и заштиту од штетног дејства вода (у оквиру којег су поред одржавања,
изградње, реконструкције и санације регулационих и заштитних водних објеката, предвиђене
и активности на припреми планских докумената, на вођењу водних катастара и евиденције у
водном информационом систему). Програм пословања ЈВП „Србијаводе“, обухвата послове и
активности на изради студија и пројеката и послове из међународне сарадње.
Расположива средства-Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ у 2014. години
У складу са средствима предвиђеним у буџету Републике Србије за 2014. годину и
средствима у делу програма управљања водама за 2014. годину, вредност програма радова у
оквиру Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину износи 1.294.915.400 динара,
са структуром датој у ТАБЕЛИ 4.1.
Финансирање извршења послова од општег интереса и радова у области заштите од вода
У наредном периоду неопходно је дефинисати начин финансирања рада ЈВП
„Србијаводе“ на извршавању послова од општег интереса.
У годишњим програмима управљања водама, потребно је обезбедити значајно већа
средства, како би се избегле негативне последице због вишегодишњег смањења средстава и
створили услови за функционално одржавање постојеће водне инфраструктуре за заштиту од
штетног дејства вода, а затим и за унапређење заштите од вода.
Процењено је да је програм одржавања водних објеката за заштиту од штетног дејства
вода према предвиђеним средствима у 2014. години, сведен на 38 % од потребног обима, док
ниво улагања у одржавање брана са акумулацијама не обезбеђује функционалну сигурност
ових капиталних објеката.
Потребна средства за обезбеђење функционисања објеката који су обухваћени
оперативним планом, на годишњем нивоу износе око 2,2 милијарди динара.
Поплавни догађаји забележени у претходном периоду и обим штета на које указују
локалне самоуправе, потврђују оправданост повећања улагања у изградњу нових заштитних
објеката. За заштиту најугроженијих подручја у Србији у наредних пет година, потребно је
обезбедити око 7,5 милијарди динара, а на годишњем нивоу око 1,5 милијарди динара (ова
вредност не обухвата решавање имовинско правне проблематике, што је највећи проблем у
припреми инвестиција ове врсте).
2. Програм послова и радова на водним објектима за наводњавање у 2014.години:
У 2014. години планиран је наставак изградње црпних станица чијом реализацијом ће
се омогућити наводњавање значајних површина у Мачви. У плану за 2014. годину из средстава
МПШВ - Управе за пољопривредно земљиште су и радови у Неготинској низији на другој етапи
I фазе пилот пројекта система за наводњавање „Прахово“ од 700 ha.
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- 10 -
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
ТАБЕЛА 4.1: ПРОГРАМ РАДОВА ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ У 2014.
Редни
број
ПОЗИЦИЈА
ПРОГРАМ
2013.
1
2
3
МПШВ, РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ:
РАДОВИ И ПОСЛОВИ ПРЕДВИЂЕНИ ПРОГРАМОМ УПРАВЉАЊА ВОДАМА ЗА 2014.
4.1.
ИЗГРАДЊА И ОДРЖАВАЊЕ ВИШЕНАМЕНСКИХ БРАНА СА АКУМУЛАЦИЈАМА
4.3.
ЗАШТИТА ВОДА ОД ЗАГАЂИВАЊА: СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ПРИ ХАВАРИЈСКИМ
ЗАГАЂЕЊИМА
4.4.
4.4.1.
УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКА И ЗАШТИТА ОД ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДА
ОДРЖАВАЊЕ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА, ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА
ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВА,ЕРОЗИЈЕ И БУЈИЦА И ОДРЖАВАЊЕ ВОДОТОКОВА
4.4.1.1. Редовно одржавање
4.000.000
1.278.608.552
618.000.000
556.200.000
4.4.1.2. Инвестиционо одржавање
4.4.2.
1.294.915.040
61.800.000
ОДРЖАВАЊЕ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ
4.4.2.1. Редовно одржавање
221.125.000
208.125.000
4.4.2.2. Инвестиционо одржавање
13.000.000
4.4.3.
ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА И
ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВА, ЕРОЗИЈЕ И БУЈИЦА
120.000.000
4.4.4.
САНАЦИЈА ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА, ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА
ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВА, ЕРОЗИЈЕ И БУЈИЦА И ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА
ОДВОДЊАВАЊЕ
130.000.000
4.4.5.
СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ОД СПОЉНИХ И УНУТРАШЊИХ ВОДА И
ЗАГУШЕЊА ЛЕДОМ
4.4.6.
ИЗВОЂЕЊЕ ЗАШТИТНИХ РАДОВА – БИОЛОШКИ И БИОТЕХНИЧКИ РАДОВИ
4.4.7.
ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ И ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА
4.4.7.1. Израда пројеката изведених објеката и легализација водних објеката за заштиту
од штетног дејства вода
4.4.7.2. Припрема за израду планова управљања водама, катастри водних објеката
4.4.8.
4.5.
КОНТРОЛА КОЛИЧИНА ИЗВАЂЕНОГ РЕЧНОГ НАНОСА СА ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА
СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ
23.483.110
15.600.000
147.300.442
20.000.000
127.300.442
3.100.000
10.000.000
4.5.1.
ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДА
4.940.330
4.5.2.
ПРИПРЕМА ИНВЕСТИЦИЈА
5.059.670
4.6.
МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
2.306.488
МПШВ, УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ:
ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ ПРОГРАМА РАЗВОЈА НАВОДЊАВАЊА У СРБИЈИ:
4.7.
4.7.1.
218.752.189
ИЗГРАДЊА ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ
1.1. Изградња водних објеката за наводњавање -наставак из 2013.год
218.752.189
*Према Уговорима са министарством финансија и привреде, за техничку контролу
главних пројеката и израду урбанистичког пројекта као и пројекта препарцелације, за пројекте
изградње ретардационих преграда са вишенаменским акумулацијама на Самоковској реци на
Копаонику и Дебештичкој реци на Сарој Планини, предвиђена су средства у укупном износу од
8.000.000 динара.
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- 11 -
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА ВОДАМА У 2014.
4.1. ИЗГРАДЊА И ОДРЖАВАЊЕ ВИШЕНАМЕНСКИХ БРАНА СА АКУМУЛАЦИЈАМА
ОДРЖАВАЊЕ ВИШЕНАМЕНСКИХ БРАНА СА АКУМУЛАЦИЈАМА
Чланом 23. Закона о водама („Службени гласник РС“ бр. 30/10,93/12) утврђено је да,
ЈВП „Србијаводе“ управља бранама са акумулацијама. Редовно и инвестиционо одржавање
вишенаменских брана и акумулација је од посебне важности за њихову функционалну
поузданост. Због дугогодишњег недостатка финансијских средстава, одржавање на већем
броју брана сведено је на минимум, услед чега је смањена функционална сигурност ових
капиталних објеката, па је евидентан ризик од хаварија које могу угрозити људске животе и
материјална добра на низводном подручју.
У оквиру годишњих програма управљања водама Владе РС, за вишенаменске бране са
акумулацијама обезбеђују се средства само за изградњу, док се програм одржавања, у знатно
мањем обиму од потребног, спроводи кроз део годишњег програма пословања ЈВП
„Србијаводе“: у 2014. години одржавање (редовно о инвестиционо) спроводиће се сразмерно
расположивим средствима, само на бранама из Оперативног плана за 2014. годину, у оквиру
Програма одржавања водних објеката за уређење водотокова, водних објеката за заштиту од
поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова (позиција 4.4.1).
Због значаја вишенаманских брана за акумулације које имају приоритет (ТАБЕЛА 4.2.),
и евидентираних ризика од могућих штетних последица, на основу годишљих извештаја о
стању заштитних водних објеката, ЈВП Србијаводе је дефинисало детаљан програм активности
радова за постизање функционалне поузданости ових објеката, који се доставља МПШВ – РДВ
и Републичком штабу за ванредне ситуације. Ове активности и радови се усаглашавају са
програмима одржавања које спроводе други корисници ових капиталних објеката.
ТАБЕЛА 4.2:
Ред.
број
Одржавање вишенаменских брана са акумулацијама
Оп.план
за одбрану
од поплава
Град
Општина
НАЗИВ БРАНЕ (водоток)
Позиције радова
ПРОГРАМ
2014.
ВПЦ „МОРАВА“,
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „МОРАВА“
СЛИВ ВЕЛИКЕ МОРАВЕ
1.
М.3.5.
2.
М.5.1.
Крагујевац
Смед. паланка
"НОВА ГРОШНИЦА" (Грошница)
"КУДРЕЧ 1 И КУДРЕЧ 2" (Кудреч)
СЛИВ ЈУЖНЕ МОРАВЕ
3.
М.8.2.
Алексинац
"БОВАН" (Моравица)
4.
M.10.1.
Мерошина
'КРАЈКОВАЦ'' (Крајковачка река)
5.
М.10.4.
Прокупље
"РАСТОВНИЦА" (Растовничка река)
6.
М.10.4.
Прокупље
''БРЕСНИЦА" (Бресничка река)
7.
М.10.7.
Бојник
"БРЕСТОВАЦ" (Пуста река)
8.
М.10.5.
Блаце
„ПРИДВОРИЦА'' (Придворичка река)
9.
М.10.9.
10.
М.9.3.
Лесковац
Бела Паланка
„БAРЈE'' (Ветерница)
„ДИВЉАНА“ (Коритничка река)
СЛИВ ЗАПАДНЕ МОРАВЕ
11.
М.12.2.
Крушевац
"ЋЕЛИЈЕ" (Расина)
12.
М.12.5.
Крагујевац
"ГРУЖА" (Гружа)
13.
М.3.4.
Крагујевац
"СПОМЕН ПАРК" (Сушачки поток)
14.
М.13.7.
Лучани
"ГОЛИ КАМЕН" (Црновршачки поток)
15.
М.13.11
Ужице
"ВРУТЦИ" (Ђетиња)
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- 12 -
*Програмом
управљања водама
у 2014. нису
предвиђена
средства
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
4.3. ЗАШТИТА ВОДА
4.3.1. СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ПРИ ХАВАРИЈСКИМ ЗАГАЂЕЊИМА
Сагласно обавезама предвиђених Законом о водама у склопу послова од општег
интереса (члан 150), за обављање послова заштите вода у надлежности ЈВП „Србијаводе“
планиране су активности и предузимање превентивних мера за заштиту - отклањање
последица хаваријских загађења услед изливања нафте и нафтних деривата на површинским
токовима, као и друге активности у складу са законом које ће обезбедити организационо,
институционално и техничко технолошке предуслове за ефикасну организацију и спровођење
мера заштите површинских токова од последица хаваријских загађења.
У складу са тим, у 2014.години, сагласно расположивим средствима у износу од
4.000.0000 динара, планирани су радови на редовном чишћењу воденог огледала од нафте и
нафтних деривата на две локације (на Дунаву код Радујевца и на Сави код Сремске
Митровице) као и радове на чишћењу воденог огледала приликом акцидентних ситуација.
Такође је предвиђена и набавка опреме – замена пливајуће завесе на Дунаву (км 853+350 профил Радујевац), како би обе локације у потпуности биле опремљене за интервентно
деловање приликом хаваријских загађења (ТАБЕЛА 4.3.).
ТАБЕЛА 4.3:
Спровођење мера при хаваријским загађењима
Ред. број
Позиције радова
ПРОГРАМ
2014.
1.
Радови на редовном чишћењу воденог огледала од нафте и нафтних деривата на км
853+350 профил Радујевац на реци Дунав и радови приликом акцидентних ситуација
2.500.000
2.
Набавка опреме –замена дела заштитне пливајуће завесе са додатном опремом у
дужини од 120 м од укупно потребне дужине од 240 м
1.500.000
УКУПНО:
4.000.000
На основу прикупљених понуда и анализа цена, формиран је ценовник услуга и радова
за ангажовање овлашћених стручних предузећа при акцидентним ситуацијама ( ТАБЕЛА 10.1).
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- 13 -
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
4.4. УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА И ЗАШТИТА ОД ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДА
Чланом 52. Закона о водама утврђено је да се ради заштите од поплава обезбеђује
планирање, изградња, одржавање и управљање водним објектима за заштиту од поплава,
уређење водотока и извођење других радова и мера, спровођење одбране од поплава и
санација последица поплава. Такође, утврђено је да се ове мере и радови могу спроводити и
изван угроженог подручја ако се тиме смањује штетно дејство вода.
У циљу обезбеђења функционисања постојећих водних објеката за уређење водотокова
и заштиту од штетног дејства вода и за повећање обима и степена заштите брањених подручја,
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину обухвата:
- програм одржавања водних објеката за уређење водотокова, водних објеката за
заштиту од поплава, ерозије и бујица, одржавање водотокова и водних објеката за
заштиту од штетног дејства унутрашњих вода - за одводњавање;
- програм изградње и реконструкције водних објеката за уређење водотокова и водних
објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица;
- програм санације водних објеката за уређење водотокова, водних објеката за
заштиту од поплава, ерозије и бујица, као и водних објеката за заштиту од штетног
дејства унутрашњих вода - за одводњавање;
- спровођење одбране од поплава од спољних и унутрашњих вода и загушења ледом;
- програм заштитних радова: биолошких и биотехничких радови;
- програм активности и послова за израду пројеката изведених објеката, припреме
елемената за израду планова управљања водама и планова ризиком од поплава
(карата угрожености и ризика), оперативних планова за водотоке 2.реда, , вођење
ВИС-а као и активности везане за израду катастара;
- програм активности и послова за контролу количина извађеног речног наноса са
водног земљишта.
У складу са средствима предвиђеним у буџету Републике Србије за 2014. годину и
средствима у делу програма управљања водама за 2014. годину, вредност програма радова у
области заштите од штетног дејства вода за 2014. годину у износу од 1.278.608.552 динара
(ТАБЕЛА 4.1.).
ТАБЕЛА 4.4: Заштита од штетног дејства вода: Програм 2014: план реализације по
водним подручјима
ПОЗ.
4.4.
4.4.1.
ВПЦ
„САВА -ДУНАВ“
Вод. подручја
Сава и Д.Дунав
ПОЗИЦИЈА
УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА И ЗАШТИТА ОД ШТЕТНОГ
ДЕЈСТВА ВОДА
ОДРЖАВАЊЕ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА УРЕЂЕЊЕ
ВОДОТОКОВА, ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ЗАШТИТУ ОД
ПОПЛАВА, ЕРОЗИЈЕ И БУЈИЦА И ОДРЖАВАЊЕ
ВОДОТОКОВА
4.4.1.1. Редовно одржавање
4.4.1.2. Инвестиционо одржавање
4.4.2.
ВПЦ
„МОРАВА“
Вод. подручје
Морава
ОДРЖАВАЊЕ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ
ПРОГРАМ 2014.
ЈВП
СРБИЈАВОДЕ"
1.278.608.552
224.952.000
393.048.000
618.000.000
211.356.000
13.596.000
344.844.000
48.204.000
556.200.000
61.800.000
146.722.500
74.402.500
221.125.000
4.4.2.1. Редовно одржавање
4.4.2.2.Инвестиционо одржавање
137.362.500
9.360.000
70.762.500
3.640.000
208.125.000
13.000.000
4.4.3.
ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА
УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА И ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ЗАШТИТУ
ОД ПОПЛАВА, ЕРОЗИЈЕ И БУЈИЦА
50.400.000
69.600.000
120.000.000
4.4.4.
САНАЦИЈА ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА,
ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВА, ЕРОЗИЈЕ И
БУЈИЦА И ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ
52.000.000
78.000.000
130.000.000
4.4.5.
СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ОД СПОЉНИХ И
УНУТРАШЊИХ ВОДА И ЗАГУШЕЊА ЛЕДОМ
4.4.6.
ИЗВОЂЕЊЕ ЗАШТИТНИХ РАДОВА :
БИОЛОШКИ И БИОТЕХНИЧКИ РАДОВИ
4.4.7.
ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ И ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ
ВОДАМА
6.240.000
4.4.7.1. Израда пројеката изведених објеката и легализација
водних објеката за заштиту од штетног дејства вода
4.4.7.2. Припрема за израду планова управљања водама,
катастри водних објеката
4.4.9.
23.483.110
КОНТРОЛА КОЛИЧИНА ИЗВАЂЕНОГ РЕЧНОГ НАНОСА СА
ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА
9.360.000
15.600.000
147.300.442
147.300.442
20.000.000
20.000.000
127.300.442
127.300.442
3.100.000
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- 14 -
23.483.110
3.100.000
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
4.4.1. ОДРЖАВАЊЕ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА, ВОДНИХ ОБЈЕКАТА
ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВА, ЕРОЗИЈЕ И БУЈИЦА И ОДРЖАВАЊЕ ВОДОТОКОВА
За заштиту од штетног дејства спољних вода, годишњим оперативним плановима за
одбрану од поплава на подручју Републике Србије у надлежности ЈВП „Србијаводе“ обухваћени
су водни објекти за уређење водотока (регулациони водни објекти) и водни објекти за заштиту
од поплава (заштитни водни објекти). Овим објектима штите се градови, насеља, индустријски
објекти, инфраструктура и пољопривредне површине.
За успешно спровођење одбране од поплава за заштиту брањених подручја, најважнији
предуслов је обезбеђење функционисања регулационих и заштитних водних објеката, што се
остварује превентивним радовима на редовном и инвестиционом одржавању регулисаних
водотокова и грађевина у речним коритима, одбрамбених насипа, брана и акумулација,
ретензија. Одржавањем водних објеката за заштиту од ерозије и бујица и одржавање корита
водотокова ван деоница на којима су изграђени објекти, такође има превентивни карактер.
Програмом пословања ЈВП „Србијаводе“ утврђује се укупан обим и врста радова на
одржавању који су потребни за постизање функционалности и стабилности регулационих и
заштитних водних објеката, у висини расположивих средстава од 618.000.000 динара (ТАБЕЛА
4.1.).
4.4.1.1. Редовно одржавање водних објеката за уређење водотокова, водних објеката за
заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова
Редовно одржавање водних објеката за уређење водотокова и водних објеката за
заштиту од поплава, обухвата све радове према прописаним нормативима за одржавање, на
водним објектима који су обухваћени Оперативним планом за 2014. годину, као и на
изграђеним водним објектима који су планирани за укључивање у оперативни план за одбрану
од поплава, након постизања функционалне спремности и сигурности.
Редовно одржавање водотокова обухвата радове:
- на деоницама водотокова које су у Оперативном плану за 2014. годину;
- на осталим водама I реда, у циљу повећања или одржавања потребног капацитета
протицајног профила;
- у зонама ушћа на водама II реда ради постизања потребне пропусне моћи и
побољшавања режима течења великих вода;
- на неуређеним деоницама водотокова на којима се одржавањем постижу повољнији
услови за течење великих вода, обезбеђује боље функционисање и већа поузданост заштитних
објеката на деоницама које су у Оперативном плану за 2014. годину;
Редовно одржавање се извршава према Елаборатима редовног одржавања за одређена
подручја (групе сектора одбране) из Оперативног плана и утврђеним (прописаним)
стандардима за функционалне послове, за радове на редовном одржавању водних објеката,
као и за посебне радове:
1. Редовним одржавањем су обухваћени водни објекти у обиму радова који је усаглашен
са расположивим средствима;
2. У оквиру позиција посебних радова предвиђени су и радови за обезбеђење пропусне
моћи корита за велике воде, радови на поправци оштећења регулационих и заштитних водних
објеката;
- На основу сагледаног стања објеката, планирано је и да се посебни радови реализују
и на објектима из Оперативног плана за 2014. годину, који због нису обухваћени годишњим
програмом редовног одржавања, а делом и на изграђеним водним објектима који су планирани
за укључивање у оперативни план за одбрану од поплава.
- Посебним радовима обухваћено је одржавање водотокова на речним деоницама без
израђених регулационих и заштитних водних објеката, ради побољшавања пропусне моћи
корита на деоницама из Оперативног плана за 2014. годину. Одржавање водотокова се изводи
у основном и у кориту за велику воду, у циљу повећања или одржавања потребна протицајног
профила, као и у зонама ушћа на водама II реда.
Радови на редовном одржавању извршавају се према Оперативном плану за 2014.
годину, а поверавају се територијално надлежним предузећима која спроводе одбрану од
поплава на секторима и деоницама одбране по планским јединичним ценама за текућу годину
и у висини утврђених средстава од 556.200.000 динара (у ТАБЕЛИ 4.5/1 дат је програм
редовног одржавања, а у ТАБЕЛИ 4.5/2 програм посебних радова).
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- 15 -
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
ТАБЕЛА 4.5/1: Редовно одржавање водних објеката за уређење водотокова, водних
објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - Програм
радова за 2014. годину
Р.Б.
Опис радова
ј.м.
ј.цена
ВПЦ"Сава-Дунав" Београд
Количина
Износ дин.
ВПЦ"Морава" Ниш
Количина
I
ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“
1.
ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ РУКОВОДИЛАЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ИЗ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА
2.
Руководилац
одбране
од
поплава на водном подручју
Помоћ.руководиоца одбране
од
поплава
на
водном
подручју
ч
3.
Хидротехничар
ч
4.
Руководилац бране
Лице задужено за евиденцију
поплавних
догађаја
на
водотоцима I реда
СВЕГА
ч
936,47
ч
дин.
936,47
1.
5.
ч
1009,91
Износ дин.
1.693.619
371
374.677
2.048
2.068.296
936,47
2.516
2.356.159
4.745
4.443.550
7.261
6.799.709
514,15
1.677
862.230
2.465
1.267.380
4.142
2.129.609
4.062
3.803.941
4.062
3.803.941
395
4.912.007
II
ПРЕДУЗЕЋА
ВОДНИ ОБЈЕKТИ ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВА - НАСИПИ
369.906
10.259.453
395
369.906
15.171.460
ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ
1.
Секторски руководилац
ч
936,47
1.575
1.474.940
3.309
3.098.779
4.884
4.573.719
2.
Деонични руководилац
ч
514,14
6.298
3.238.054
13.235
6.804.643
19.533
10.042.697
3.
Чувар насипа
ч
302,99
22.046
6.679.718
46.079
13.961.476
68.125
20.641.194
4.
ч
807,93
55
44.436
55
44.436
5.
Шумарски референт
Хидротехничар за катастар
водних објеката
СВЕГА 1.1.
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ
дин.
1.2.
м2
0,45
223.441
100.548
м2
2,078
10.315.008
21.434.587
9.425.000
м2
4,357
695.443
3.030.045
4.036.000
м2
4,357
79.533
346.525
5.
Равнање круне насипа
Сузбијање
вегетације
комбиновано косачицом (85%)
и тарупом (15%)
Кошење траве насипа - ручно
и косач.
Сузбијање
вегетације
тримером
Сузбијање
вегетације
комбиновано косачицом (90%)
и тарупом (10%)
м2
2,606
476.408
1.241.519
1.541.000
4.015.846
2.017.408
5.257.365
6.
Сечење шибља - ручно
м2
5,729
326.829
1.872.403
1.633.900
9.360.613
1.960.729
11.233.016
7.
Хербицидисање корова, рад
м2
1,18
94.135
111.079
94.135
111.079
8.
Хербицидисање облога, рад
Чишћење облога (кејова) у
насељима
Одржавање насипских капија
Обнављање
и
одржавање
белега
Заштита шумско заштитног
појаса
м2
4,24
83.873
355.622
83.873
355.622
м2
ком.
7,44
1.264,36
477.461
13
3.552.310
16.437
519.311
13
3.863.674
16.437
ком.
40,40
317
12.807
317
12.807
3.205,71
43
1.
2.
3.
4.
9.
10.
11.
12.
СВЕГА 1.2.
1.3.
ПОСЕБНИ РАДОВИ
Свега 1.
2.
Количина
1.677
1.
1.1.
Износ дин.
ЈВП"Србијаводе"
Београд
ч
ха
514,15
11.437.148
23.864.898
41.850
35.302.046
223.441
100.548
19.585.150
19.740.008
41.019.737
17.584.852
4.731.443
20.614.897
79.533
346.525
311.364
137.846
43
137.846
дин.
32.211.728
50.857.825
83.069.553
дин.
дин.
2.919.924
46.568.799
5.085.200
79.807.923
8.005.124
126.376.723
ВОДНИ ОБЈЕКТИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКА - РЕГУЛИСАНИ ВОДОТОКОВИ И РЕГУЛАЦИОНЕ ГРАЂЕВИНЕ
2.1.
ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ
1.
Секторски руководилац
ч
936,47
987
924.296
1.635
1.531.128
2.622
2.455.424
2.
Деонични руководилац
Хидротехничар за катастар
водних објеката
Чувар
СВЕГА 2.1.
ч
514,14
3.029
1.557.330
5.977
3.073.015
9.006
4.630.345
514,15
302,99
10.621
3.218.057
5.699.683
20.511
6.214.628
10.818.771
31.132
9.432.685
16.518.454
м2
2,078
5.560.183
11.554.060
3.127.064
6.498.039
8.687.247
18.052.099
м2
4,357
522.125
2.274.899
1.548.000
6.744.636
2.070.125
9.019.535
3.
4.
2.2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ
Сузбијање
вегетације
комбиновано косачицом (85%)
и тарупом (15%)
Кошење
траве
у
корита
водотокова – руч. и руч.
косач.
Сузбијање
вегетације
комбиновано косачицом (90%)
и тарупом (10%)
Сечење шибља - ручно
Кошење
растиња
пловном
механизацијом
Хемијско третирање облога
Чишћење корита за малу воду
од наноса
Чишћење облога (кејова) у
насељима
Поправка мањих оштећења
облоге
ч
ч
дин.
м2
2,606
390.872
1.018.612
866.700
2.258.620
1.257.572
3.277.233
м2
5,729
326.619
1.871.200
1.393.200
7.981.643
1.719.819
9.852.843
м2
м2
1,910
4,24
9.514
40.339
9.514
40.339
м2
500,37
35.096
17.560.986
78.302
39.179.972
113.398
56.740.957
м2
7,44
349.749
2.602.133
346.320
2.576.621
696.069
5.178.753
м2
1.833,29
1.388
2.544.607
4.947
9.069.286
6.335
11.613.892
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- 16 -
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
Р.Б.
Опис радова
ј.м.
ВПЦ"Сава-Дунав" Београд
ј.цена
Количина
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Преглед
стања
обала
и
рег.грађ. са пловила
Контролно
снимање
и
реког.грађ. са пловила
Израда елаб.одрж.оштећених
рег.грађ.
Израда елаб.осигур.обала и
корита река
Ивођење рад.по појединим
регул.грађ.
Уклањање дрвећа, пред. и
отпадн.матер.
Снимање
евиденционих
профила
СВЕГА 2.2.
2.3.
ПОСЕБНИ РАДОВИ
Свега 2.
3.
3.536,58
28
99.024
9.672,35
45
435.256
ком.
21.648,24
2
43.296
ком.
62.346,81
2
124.694
дин.
1
дин.
1
ком.
45.758,75
116
20
Износ дин.
410.243
1.246.936
Количина
Износ дин.
144
509.268
45
435.256
2
43.296
22
1.371.630
32.930.195
32.930.195
2.773.364
6
дин.
2.773.364
274.553
6
76.147.217
75.965.996
274.553
152.113.213
дин.
8.081.930
7.712.000
15.793.930
дин.
89.928.830
94.496.767
184.425.597
ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ
Одржавање центра за одбрану
Вежба
ч
дин.
Свега 3.
дин.
ВОДНИ ОБЈЕКТИ ЗА ЗАШТИТУ ОД ЕРОЗИЈЕ И БУЈИЦА
4.1.
ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ
1.
Секторски инжењер
ч
807,93
1.210
977.595
3.000
2.423.790
4.210
3.401.385
2.
ч
514,14
1.210
622.109
3.000
1.542.420
4.210
2.164.529
3.
Шумарски техничар - бујичар
Хидротехничар за катастар
водних објеката
4.
Теренско возило
26.880
1.413.350
32.000
1.682.560
58.880
3.095.910
4.2.
ч
км
СВЕГА 4.1.
514,14
52,58
дин.
3.013.055
5.648.770
8.661.825
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ
1.
Чишћење од муља - машински
м3
326,66
12.132
3.963.039
66.000
21.559.560
78.132
25.522.599
2.
Чишћење од муља - ручно
Уклањање
материј.из
регулисаног корита
Уклањање
материј.из
нерегулисан.корита
м3
1.211,94
1.544
1.871.235
2.703
3.275.874
4.247
5.147.109
дин
1
1.175.408
дин
1
1.396.487
м2
5,94
347.356
2.063.295
80.000
475.200
427.356
2.538.495
254,34
21.140
5.376.748
6.100
1.551.474
27.240
6.928.222
м2
5,94
101.115
600.623
101.115
600.623
м3
326,66
2.035
664.753
2.035
664.753
1.235,62
888
1.097.231
18.208.818
1.297.713
888
26.862.108
1.097.231
45.070.926
1.297.713
22.519.587
32.510.878
55.030.464
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
4.3.
5.
км
проф.
Количина
ЈВП"Србијаводе"
Београд
ОПРЕМА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА
3.1.
1.
2.
4.
Износ дин.
ВПЦ"Морава" Ниш
Сечење шибља у кориту
Сечење дрвећа у кориту за
велику воду
Сечење шибља у кориту за
велику воду
Чишћење
слапишта
машински
ком.
Чишћење слапишта - ручно
СВЕГА 4.2.
ПОСЕБНИ РАДОВИ
м3
дин.
дин.
Свега 4.
дин.
1.175.408
1.396.487
БРАНЕ, РЕТЕНЗИЈЕ И АКУМУЛАЦИЈЕ (за заштиту од поплава)
5.1.
ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ
1.
Руководилац бране
ч
936,47
459
429.840
2.
Техничар бране
ч
514,14
621
319.281
3.
Радник металске струке
ч
514,14
134
68.895
4.
Радник електро струке
Хидротехничар за катастар
водних објеката
ч
5.
6.
Чувар бране
7.
Материјални трошкови
ч
ч
СВЕГА 5.1.
дин.
514,14
3.888
2.
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ
Сузбијање
вегетације
комбиновано косачицом (85%)
и тарупом (15%)
Кошење траве - ручно и
косач.
3.
1.
4.347
4.070.835
621
319.281
10.726
5.514.666
10.860
5.583.560
10.726
5.514.666
10.726
5.514.666
99.240
30.068.728
100.716
30.515.941
8.460.000
8.460.000
8.460.000
514,15
302,99
1.476
447.213
1
дин.
1.265.229
Обавеза локалне самоуправе
Програм
пословања
ЈВП
"Србијаводе" за 2013.
5.2.
3.640.995
54.464.283
18.102.626
18.102.626
35.096.429
35.096.429
м2
2,078
26.572
55.217
м2
4,357
29.927
130.392
Сечење шибља - ручно
м2
5,729
9.678
55.445
4.
Чишћење облога од растиња
м2
7,44
3.322
24.716
3.322
24.716
5.
Ручно равнање круне бране
Одрж.приступног пута и пута
по круни бране
Чишћење муља и наноса ручно
м2
322,80
337
108.784
337
108.784
м2
227,25
3.273
743.789
4.220
958.995
7.493
1.702.784
м2
174,83
205
35.840
14.500
2.535.035
14.705
2.570.875
6.
7.
150.000
8.460.000
53.199.054
105.000
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- 17 -
311.700
601.545
176.572
366.917
29.927
130.392
114.678
656.990
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
Р.Б.
Опис радова
ј.м.
ј.цена
ВПЦ"Сава-Дунав" Београд
Количина
8.
9.
10.
Поправка оштећ.косина
кам.наслага
Поправка оштећ.косина
кам.набачаја
Сервис.
електромаш.
хидромех. опреме
од
од
и
СВЕГА 5.2.
5.3.
ПОСЕБНИ РАДОВИ
Свега 5.
6.
Износ дин.
ЈВП"Србијаводе"
Београд
ВПЦ"Морава" Ниш
Количина
Износ дин.
Количина
Износ дин.
м2
1.782,26
24
42.774
24
42.774
м2
1.147,27
1
1.147
1
1.147
ч
542,11
дин.
1.198.104
4.407.275
5.605.379
дин.
45.859
4.600.000
4.645.859
дин.
2.509.192
62.206.329
64.715.521
8.615.000
8.615.000
ВИСОКЕ БРАНЕ И ЦРПНЕ СТАНИЦЕ СА ФУНКЦИЈОМ У ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА
6.1.
1.
2.
ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ
Високе бране
Учешће у трошковима рада
ЦС
дин
дин
СВЕГА 6.1.
6.2.
1.
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ
2.
Високе бране
Учешће
у
одрж.ЦС
дин
3.
Техничко осматрање
трошковима
дин
дин
СВЕГА 6.2.
Свега 6.
7.
8.615.000
8.615.000
8.615.000
ВОДОТОКОВИ У ЗОНИ НАСЕЉА
7.1.
1.
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ – ПОСЕБНИ РАДОВИ
Oбезбеђење пропусне моћи и
стабилности
регулационих
дин.
грађевина у зони насеља
Свега 7.
III
дин
8.615.000
дин.
ОСТАЛИ ТРОШКОВИ
1.
Премија осигурања
СВЕГА
2.004.218
2.004.218
2.004.218
2.004.218
10.259.453
15.171.460
РЕКАПИТУЛАЦИЈА:
I
ЈВП "СРБИЈАВОДЕ"
ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ РУКОВОДИЛАЦА
ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ИЗ ОПЕРАТИВНОГ
ПЛАНА
II
III
дин.
4.912.007
ПРЕДУЗЕЋА
ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ
дин.
21.415.114
75.428.868
96.843.983
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ
дин.
127.765.867
166.708.204
294.474.071
ПОСЕБНИ РАДОВИ
дин.
12.345.426
17.397.200
29.742.626
166.438.415
271.797.944
438.236.358
87.647.272
ОСТАЛИ ТРОШКОВИ
ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА
дин.
2.004.218
2.004.218
Укупно I-III
дин.
Порез на додату вредност
дин.
20%
33.287.683
54.359.589
Трошкови инвеститора и надзора
дин.
6%
11.629.901
18.686.468
30.316.369
211.356.000
344.844.000
556.200.000
Укупно:
Трошкови инвеститора и надзора обрачунати
територијално надлежна предузећа (Поз. II).
су
само
за
позиције
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- 18 -
које
извршавају
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
ТАБЕЛА 4.5/2: Одржавање водних објеката за уређење водотокова, за заштиту од
поплава, ерозија и бујица и одржавање водотока: Посебни радови
Ред. Број
ПОСЕБНИ РАДОВИ
ВОДНИ ОБЈЕКТИ ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВА
Опер. план
за одбрану
од поплава
1.3.
ПРОГРАМ 2014.
Позиције радова
УКУПНО:
10.182.517
НАСИПИ:
Свега:
3.714.143
ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, БЕОГРАД
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „ДОЊИ ДУНАВ“
1.929.301
Д.1.1.
Посебни радови - поправка уставе на левообалном насипу Дупљанске
реке ( узводно од моста), у циљу заштите од поплаве насеља Самариновац
636.000
2.
Д.22.1.
Посебни радови на поправци левообалног насипа реке Млаве у зони
Братиначког моста
815.839
3.
Д.3.1.
Посебни радови на поправци локалних оштећења круне, косина и
баласта деснообалног насипа реке Дунав у зони ЦС "Кулич"
477.462
1.
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „САВА“
1.784.842
1.242.970
4.
С.4.4.
Посебни радови на поправци тела насипа Црна бара – Бадовинци (км
9+950) , поправка уставе на км 10+880
5.
С.5.7.
Посебни радови на реци Топлица кроз бању Врујци – поправка локалних
оштећења на регулисаном делу реке Топлице низводно од бање Врујци
541.872
ВПЦ „МОРАВА“
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „МОРАВА”
Свега:
6.468.374
6.
М.9.5.
Чишћење регулисаног корита реке Бистрице у Пироту, од наноса,
растиња и шибља
1.000.000 7.
М.9.5
Поправка оштећеног регулисаног минор корита реке Нишаве у
Пироту
1.000.000
8.
М.3.2
Чишћење од наноса речног корита, вађење пањева, сеча дрвећа и сечење
шибља, реке Лепенице од ушћа у Велику Мораву до Цветојевца
2.468.374
М.10.8
Река Ветерница – чишћење корита од шибља, стабала и наноса, низводно
од моста код Летекса Л=2000,0м
2.000.000
9.
2.3.
РЕГУЛИСАНИ ВОДОТОКОВИ И РЕГУЛАЦИОНЕ ГРАЂЕВИНЕ
УКУПНО:
20.089.878
ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, БЕОГРАД
Свега:
10.280.214
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „ДОЊИ ДУНАВ“
1.
Д.2.4.
2.
Д.22.4.
3.
Д.3.1.
Посебни радови на обезбеђењу ножице постојеће
регулисаном делу Сврљишког Тимока у Књажевцу
1.925.329
обалоутврде
на
Посебни радови на обезбеђењу
пропусне моћи на делу градске
регулације у Петровцу на Млави, у дужини од 804 m, (од km 43+050 до
43+854 л.о. насипа), између мостова на путевима Р107 и Р108
Oбезбеђење протицајног профила -старо регулисано корито реке Језаве
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „САВА“
575.743
662.971
686.615
8.354.885
4.
С.4.2.
Посебни радови на обезбеђењу пропусне моћи регулисаног дела Добраве
(уклањање биљне вегетације, вађење пањева и др.) од км. 0+000 до
км.6+000
5.
С.4.4.
Посебни радови на поправци оштећења поспојеће обалоутврде на десној
обали реке Саве низводно од ушћа реке Дрине
842.278
6.
С.4.4.
Поправка оштећења обалоутврде од ломљеног камена на локалитету
„Алановића навоз“ 22+600-22+700
3.616.278
7.
С.5.3.
Посебни радови на реци Уб – обезбеђење пропусне моћи и поправка
пропуста низводно од гвозденог моста у селу Шарбани до ушћа у
Тамнаву
715.495
8.
С.6.2.
Посебни радови на обезбеђењу протицајног профила и поправци
локалних оштећења на Везном каналу
496.645
9.
С.6.4.
Посебни радови - река Јадар и Ловачка река у Осечини, обезбеђење
десне обале у зони улива Ловачке реке у реку Јадар
21.318
10.
С.7.2.
Посебни радови на обезбеђењу протицајног профила регулисаног дела
реке Љубовиђе у Љубовији
271.260
11.
С.7.6.
Посебни радови на чишћењу и местимичном фуговању облоге на
регулисаном делу Грабовице у Сјеници
507.673
ВПЦ „МОРАВА“, НИШ
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „МОРАВА“
12.
М.7.2.
1.183.938
Свега:
9.809.664
СЛИВ ВЕЛИКЕ МОРАВЕ
2.000.000
Чишћење корита реке Црнице - чишћење од крупног растиња на деоници
узводно од аутопута до села Главице
2.000.000 Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- 19 -
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
Ред. Број
ПОСЕБНИ РАДОВИ
ВОДНИ ОБЈЕКТИ ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВА
Опер. план
за одбрану
од поплава
ПРОГРАМ 2014.
Позиције радова
СЛИВ ЈУЖНЕ МОРАВЕ
4.000.000
2.000.000 13.
М.9.1
Чишћење од наноса и растиња минор корита реке Нишаве - деоница од
железничког моста у Нишу до моста у Просеку 10 км
14.
М.11.4
Кршевичка река – чишћење корита од шибља, стабала и наноса по целој
дужини између насипа Л= 3.500,0м
2.000.000 СЛИВ ЗАПАДНЕ МОРАВЕ
3.809.664
Поправка оштећења на регулисаној деоници Трнавске реке у Рашкој
2.000.000 Чемерница у Чачку – Обезбеђење пропусне моћи – санација оштећења
насталих након поплаве км 0+000 до км 6+300
1.809.664 ВОДНИ ОБЈЕКТИ ЗА ЗАШТИТУ ОД ЕРОЗИЈЕ И БУЈИЦА
Расположива средства нису довољна за ове радове
УКУПНО:
1.650.691
ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, БЕОГРАД
Свега:
1.650.691
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „ДОЊИ ДУНАВ“
1.650.691
15.
16.
М.12.11
М.13.1
4.3.
1.
Д.2.
Посебни радови код објеката за заштиту од ерозија и бујица: Обезбеђење
протицајног профила на Црном Тимоку и Белом Тимоку
2.
Д.22.
Посебни радови код објеката за заштиту од ерозија и бујица: Добранска
река СО Голубац - Чишћење речног корита изнад заплава против
ерозионе преграде, вода плави пут за прилаз домаћинствима (300
домаћинства, 700 становника)
539.384
3.
Д.22.5.
Поправка оштећења камене облоге регулисаног корита водотока кроз
Жагубицу (поправка стабилизационих прагова, )
592.412
БРАНЕ, РЕТЕНЗИЈЕ И АКУМУЛАЦИЈЕ
(за заштиту од поплава)
5.3.
1.
Д.23.2.
УКУПНО:
5.909.532
ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, БЕОГРАД
Свега:
58.332
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „ДОЊИ ДУНАВ“
58.332
Посебни радови – заливање спојница цеметним малтером на узводној
косини на брани „Бусур“
58.332
Свега:
5.851.200
ВПЦ „МОРАВА“
1.
М.8.2.
БОВАН
2.
М.10.9.
БАРЈЕ
3.
М.12.2.
ЋЕЛИЈЕ
4.
М.12.5.
ГРУЖА
5.
М.13.11.
6.
М.10.4.
БРЕСНИЦА
7.
М.10.7.
БРЕСТОВАЦ
8.
М.10.1.
КРАЈКОВАЦ
9.
М.10.5.
ПРИДВОРИЦА
10.
М.3.5.
НОВА ГРОШНИЦА
11.
М.5.1.
КУДРЕЧ 1 и КУДРЕЧ 2
12.
М.10.3.
РАСТОВНИЦА
13.
М.13.7.
ГОЛИ КАМЕН
14.
М.3.4.
ВРУТЦИ
СПОМЕН ПАРК
Посебни радови:
- Сервисирање хидромеханичке опреме
(пумпе, хидро агрегати, машинска опрема и АК заштита, ПП апарати и
др.)
- Сервисирање електро опреме
(трафо станица, напојни водови, електро ормани, рачиунарска опрема,
електро инсталације, телефони, атестирање громобранске инсталације и
др.)
7.1.
518.895
ВОДОТОКОВИ У ЗОНИ НАСЕЉА
Расположива средства нису довољна за ове радове
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- 20 -
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
4.4.1.2. Инвестиционо одржавање водних објеката за уређење водотока,
објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица
водних
Када редовно одржавање није довољно за обезбеђење функционалности објеката у
целини, на предлог стручних служби ЈВП „Србијаводе“ и водопривредних предузећа која су
одговорна за стање заштитног објекта периодично и превентивно изводе се радови на
инвестиционом одржавању у циљу постизања потребне функционалне сигурности.
Радови на инвестиционом одржавању усклађују се са редовним одржавањем, у
зависности од стања објекта и потреба за побољшавање услова за коришћење, односно за
одбрану од поплава. Радови на инвестиционом одржавању планирани су на основу планских
цена за 2014. годину (ТАБЕЛА 10.8/1), у вредности од 61.800.000 динара (ТАБЕЛА 4.5/3).
Инвестиционо одржавање високих и малих брана
У складу са средствима предвиђеним у буџету Републике Србије за 2014. годину и
средствима у делу програма управљања водама за 2014. годину, дефинисан је програм радова
за инвестиционо одржавање ових водних објеката у вредности од 54.600.000 динара.
ТАБЕЛА 4.5/3: Инвестиционо oдржавање водних објеката за заштиту од вода, ерозије и
бујица
Ред. број
Оп. план
Град,
Општина
ПОЗИЦИЈА
ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“
ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА
УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКА И ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ЗАШТИТУ ОД
ПОПЛАВА НА УРЕЂЕНИМ ВОДОТОКОВИМА
4.4.1.2./1
ВПЦ „САВА - ДУНАВ“
1.
2.
С.7.2.
Љубовија
4.4.1.2/2
Израда Елабората за радове на инвестиционом одржавању водних
објеката за уређење водотокова и водних објеката за заштиту од
поплава на уређеним водотоковима, а у складу са чл. 52. ЗоВ и
Извештајима о стању водних објеката за 2014.
Инвестиционо одржавање регулационих грађевина и пропуста у
кориту Љубовиђе у Љубовији
ИНВЕСТИЦИОНО OДРЖАВАЊЕ ВИСОКИХ И МАЛИХ БРАНА
ПРОГРАМ
2014
УКУПНО
61.800.000
Укупно:
7.200.000
Свега
7.200.000
200.000
7.000.000
54.600.000
ВПЦ „САВА - ДУНАВ“
Израда Елабората за радове на инвестиционом одржавању малих
и високих брана
4.4.1.2./2-1
ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ВИСОКИХ БРАНА
ВПЦ „САВА - ДУНАВ“
1.
Д.2.2
Зајечар
1.1.
2.
Д.23.1
Петровац
546.000
546.000
„КОРЕНИЦА“ ( Кореница)
3.850.000
48.204.000
628.960
3.1.
Техничка контрола пројекта унапређења система за даљинско
осматрање бране
400.000
3.2.
Израда пројекта иновације опреме за техничко осматрање бране
(АНЕКС уговора из 2013)
228.960
„КРАЈКОВАЦ'' (Крајковачка река)
2.070.360
4.1
Спровођење мера за контролу техничке исправности
хидромашинске и електро опреме (контрола исправности, и израда
елабората) у циљу прибављања атеста за хидромашинску и електро
опрему. (по налогу републичког инпектора)
1.100.000
4.2
Израда депонијске преграде на Крајковачкој реци
555.000
4.3
Израда пројекта рехабилитације и иновације опреме за техничко
осматрање бране (АНЕКС уговора из 2013)
165.360
4.4
Техничка контрола пројекта иновације опреме за даљинско
осматрање бране
250.000
5.
M.10.1.
Алексинац
3.850.000
"БОВАН" (Моравица)
4.
М.8.2.
4.396.000
Обезбеђење пропусне моћи Грлишке реке низводно од бране
ВПЦ „МОРАВА“,
3.
Укупно:
52.600.000
„ГРЛИШТЕ“, ( Грлишка река)
Прилазни пут: поправка приступног пута и цевастог пропуста
Ø1000 на стационажи км. 0+475
2.1.
800.000
М.10.3.
Мерошина
Прокупље
5.1.
6.
М.10.5.
Блаце
6.1
7.
''БРЕСНИЦА" (Бресничка река)
72.688
Техничка контрола пројекта иновације опреме за техничко
осматрање бране (АНЕКС уговора из 2013)
72.688
„ПРИДВОРИЦА'' (Придворичка река)
65.000
Техничка контрола пројекта приступног пута до бране
М.10.7.
Бојник
"БРЕСТОВАЦ" (Пуста река)
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- 21 -
65.000
3.985.008
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
Ред. број
Оп. план
Град,
Општина
ПОЗИЦИЈА
7.1.
Санционо ремонтни радови у водозахватној кули и тунеелу
•
Замена оштећеног цевовода у дужини од 15м
•
Ремонт затварача темељног испуста
•
Замена оштећених спољашњих и унутрашњих пењалица
•
Инсталација осветљења у тунелу и водозахватној кули
7.2.
Техничка контрола пројекта иновације опреме за техничко
осматрање бране (АНЕКС уговора из 2013)
7.3.
Израда пројекта измештања и ревитализације постојећег система
за обавештавање и узбуњивање низвбодно од бране Брестовац
8
М.10.9.
Лесковац
„БAРЈE'' (Ветерница)
ПРОГРАМ
2014
3.612.320
72.688
300.000
27.427.352
8.1.
Спровођење мера за контролу техничке исправности
хидромашинске и електро опреме (контрола исправности, и израда
елабората) у циљу прибављања атеста за хидромашинску и електро
опрему
8.2.
Грађевинко санациони радови. Наставак радова из претходне
године (АНЕКС уговора из 2013)
8.3.
Ремонт затварача и испорука и монтажа електро погона на
водозахватној кули
8.4.
Израда система за даљинско осматрање бране у складу са
урађеном пројектном документацијом
8.5.
Сеизмичко осматрање бране
700.000
8.6.
Израда главног пројекта узводног мерног профила
600.000
8.7.
Техничка контрола пројекта санације тунела за биолошки минимум
400.000
8.8.
Техничка контрола пројекта система за осматрање и узбуњивање
бране
120.000
8.9.
Техничка контрола пројекта иновације опреме за техничко
осматрање бране (АНЕКС уговора из 2013)
9.
М.9.3
Бела
Паланка
9.1
10.
„ДИВЉАНА'' (Коритничка река)
Израда и уградња табластог затварача на испусту бучнице
1.000.000
22.000.000
72.688
797.350
797.350
5.817.281,65
10.1
Замена оштећеног напојног кабла за снабдевање бране
електричном енергијом у складу са урађено пројектно
документацијом (наставак радова по покренутом поступку
набавки AНЕКС уговора из 2013)
1.936.711,28
10.2
Друга фаза и завршетак радова на објекту за мерење наноса и
уградња опреме за мерење дотицаја (АНЕКС уговора из 2013)
10.3
Реализација дела пројекта иновације опреме за даљинско
осматрање бране (прва фаза радова)
3.000.000
„ГРУЖА" (Гружа)
5.170.000
М.12.2.
Крушевац
434.664,28
„ЋЕЛИЈЕ" (Расина)
11
М.12.2.
2.100.000
Крагујевац
880.570,37
11.1.
Набавка и уградња мерача протока на цеви за биолошки минимум
11.2.
Изградња лимниграфских станица по постојећем пројекту и
уградња затварача на цеви за биолошки минуимум
2.200.000
11.3.
Уређење локација лимниграфских станица
- Уређење речних мерних профила
- Израда ограде у појасу лимниграфских станица
- Санација приступних путева
- Набавка и уградња опреме за видео надзор
2.420.000
„ВРУТЦИ" (Ђетиња)
2.170.000
12.
М.13.11
Ужице
550.000
12.1
Израда пројекта санације одрона на левом боку бране
12.2
Израда пројекта даљинског управљања системом SCADA са
реконструкцијом командног пулта
1.000.000
12.3
техничка контрола пројекта иновације орпеме за даљинско
осматрање бране
370.000
4.4.1.2./2-2
ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ МАЛИХ БРАНА
800.000
УКУПНО:
1.200.000
ВПЦ „САВА - ДУНАВ“
1.
1.1.
4.4.1.2./2.
С.5.2.
Ваљево
„ПОЦИБРАВА“ (Поцибрава) у Петници
Брана „Поцибрава“ – инвестиционо одржавање (поправка цевастог
пропуста 2 Ø1000 низводно од бране
ИНВЕСТИЦИОНО OДРЖАВАЊЕ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА
ЗАШТИТУ ОД ЕРОЗИЈА И БУЈИЦА
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- 22 -
1.200.000
1.200.000
Није планирано у
2014.
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
4.4.2. ОДРЖАВАЊЕ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
Заштита од штетног дејства унутрашњих вода спроводи се изграђеним системима за
одводњавање – водним објектима за заштиту од штетног дејства унутрашњих вода,
обухваћених оперативним планом за одбрану од поплава од унутрашњих вода, односно:
- основним каналским мрежама за одводњавање: главни и сабирни одводни канали у
које се сливају воде из мелиорационог система или његовог дела, са објектима и уређајима на
њима (мостови и пропусти на каналима, сифони, степенице, брзотоци, уставе, црпне станице и
слично), главне црпне станице и уставе за одвођење вода из система у реципијент.
- детаљним каналским мрежама за одводњавање: детаљни канали за непосредно
прикупљање воде са пољопривредних и других површина и њихово одвођење у сабирне канале,
као и објекти на детаљним одводним каналима.
ТАБЕЛА 4.6: Системи за одводњавање у јавној својини у надлежности ЈВП „Србијаводе“
Мелиорационо подручје
Подрињско-Колубарскo
Бруто површина
(ха)
ВПЦ „САВА - ДУНАВ“,
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ ДОЊИ ДУНАВ И САВА
26
650.529
Број система
Дужина канала
(км)
Црпне станице
(ком)
1.400
7
Доњи Дунав
19
674.793
902
6
Свега:
45
1.325.322
2.302
13
Велика Морава
ВПЦ „МОРАВА“,
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „МОРАВА“
6
304.009
599
13
Јужна Морава
4
86.108
49,70
-
Западна Морава
1
21.709
36
-
Нишава
1
62.514
33,8
-
Свега:
12
474.340
718,15
13
ЈВП „Србијаводе“:
57
1.799.662
3.020,15
26
Програмом пословања ЈВП „Србијаводе“ утврђује се укупан обим и врста радова на
одржавању (редовном и инвестиционом) водних објеката за одводњавање, у висини
расположивих средстава у износу од 221.125.000 динара. Одржавање система за одводњавање
подразумева редовне радове и мере које омогућавају непрекидан и ефикасан рад свих објеката
за одвођење сувишних вода са одређене сливне површине, ради испуњења прописаних
критеријума на успостављању оптималног водно-ваздушног режима земљишта.
Одржавање система за одводњавање, укључујући и одржавање природних водотокова
који имају улогу главних одводника, није задовољавајуће. Процењује се да је због умањеног
одржавања, ефикасност система за одводњавање умањена за око 50%. Црпне станице, као
витални делови система за одводњавање, имају приоритет при планирању програма
одржавања.
4.4.2.1. Редовно одржавање водних објеката за одводњавање у јавној својини
Радови на редовном одржавању водних објеката за одводњавање у јавној својини,
извршавају се према Оперативном плану за 2014. годину по планским јединичним ценама за
текућу годину (ТАБЕЛА 4.7/1),, у висини расположивих средстава у износу од 208.125.000
динара са расподелом по водним подручјима која је приказана у ТАБЕЛИ 4.4.
У оквиру редовног одржавања, приоритет је дат обезбеђењу пропусне моћи канала
(измуљењем и уклањањем вегетације).Средства предвиђена позицијом „уређење мелиорационих
и сливних подручја“ користиће се за израду допунских програма уређења каналске мреже ради
утврђивања потребних мера и радова за побољшање режима отицања. Планирана средства са
позиције „интервентни радови на подручју“ користиће се за завршетак започетих радова из
претходног периода на свим подручјима, радове на појединим подручјима где су остварени
већи приходи од накнада за одводњавање и непредвиђене интервентне радове који се појаве
током године на било ком делу подручја.
Ради повећања обима радова, део средстава за „уређење мелиорационих и сливних
подручја“ и „интервентне радове на подручју“ ће обезбедити удруживањем са заинтересованим
правним и физичким лицима. У оквиру позиције „Техничка документација, геодетска
снимања, испитивања постројења и катастар“, планирана је и припрема подлога за техничку
документацију за пројекте рехабилитације система за одводњавање и двонаменских система
Програмом пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину предвиђена су и средства за
осигурање објеката, првенствено црпних станица, трафостаница и пратећих објеката од
хаварија, кварова и елементарних непогода.
.
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- 23 -
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
ТАБЕЛА 4.7/1 :. Редовно одржавање водних објеката за одводњавање у јавној својини Програм радова за 2014. годину
Р.Б.
Опис радова
ј.м.
ВПЦ"Сава-Дунав"
Београд
ј.цена
Количина
Износ дин.
I
ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“
1.
ФУНКЦОНАЛНИ ПОСЛОВИ РУКОВОДИЛАЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ИЗ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА
1.
2.
3.
Руководилац одбране од поплавa
Помоћник руководиоца одбране од
поплавa
Помоћник руководиоца за
хидромашинску опрему
СВЕГА 1.
II
1.
Износ дин.
Количина
Износ дин.
ч
1009,91
745
752.383
900
908.919
1.645
1.661.302
ч
936,47
408
382.080
450
421.412
858
803.491
ч
936,47
560
524.423
450
421.412
1.010
дин.
1.658.886
1.751.742
945.835
3.410.628
ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ НА СИСТЕМУ ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ
1.
Инжењер за водни режим
ч
936,46
921
862.480
549
514.117
1.470
1.376.596
2.
Деонични техничар
ч
514,15
3.038
1.561.988
1.981
1.018.531
5.019
2.580.519
3.
Хидролог за подземне воде
Хидротехничар
за
катастар
објеката
ч
514,15
2.399
1.233.446
259
133.165
2.658
1.366.611
4.
ч
514,15
1.344
691.018
450
231.368
1.794
922.385
5.
Референт за геодетске послове
ч
807,93
2.650
2.141.015
275
222.181
2.925
2.363.195
6.
Инжењер за мелиорације
ч
807,93
952
769.149
128
103.415
1.080
872.564
7.
ч
807,93
366
295.702
45
36.357
411
332.059
8.
Машински инг.за црпне станице
Механичар
хидромашинских
постројења
ч
514,15
460
236.509
150
77.123
610
313.632
9.
Руковаоц црпне станице
ч
514,15
8.925
4.588.789
75
38.561
9.000
4.627.350
10.
Инжењер за електроопрему
ч
807,93
427
344.986
30
24.238
457
369.224
11.
Погонски електричар
ч
514,15
389
200.004
60
30.849
449
230.853
12.
Хидрограђевински радници
ч
303
7.153
2.167.359
5.324
1.613.172
12.477
3.780.531
13.
Чувари објеката
ч
303
1.124
340.572
500
151.500
1.624
дин.
15.433.016
4.194.575
492.072
19.627.592
РЕДОВНИ РАДОВИ НА КАНАЛСКОЈ МРЕЖИ
2.1.
1.
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
м3
ч
3.
Измуљивање канала - машински
Рад багера на сат – ненормирани
рад
Чишћење мостова и пропуста од
замуљења ручно
м3
4.
Разастирање нових депонија
5.
Разастирање старих депонија
2.
6.
Утовар и транспорт
СВЕГА 2.1.
2.2.
154,1
146.977
22.649.156
41.717
6.428.590
188.694
7.288,50
190
1.384.815
1.235,28
804
190
1.384.815
993.165
348
429.877
1.152
1.423.043
м3
78,34
м3
78,34
127.773
10.009.737
27.960
2.190.386
155.733
12.200.123
12.151
951.909
4.736
371.018
16.887
м3
465,91
1.322.928
2.838
1.322.253
1.645
766.422
4.483
дин.
37.311.035
10.186.294
Сузбијање вегетације комбиновано
косачицом (85%) и тарупом (15%)
м2
2,078
2.377.987
4.941.457
2.
Машинско кошење - пловно
м2
1,224
13.968
17.097
3.
Ручно кошење
м2
4,151
618.943
2.569.232
4.
Сузбијање вегет. - хем.путем
м2
1,824
557.872
1.017.559
5.
Сузбијање вегет. - рибом
м2
4,445
6.
Ручно сечење шибља
м2
12,26
152.750
1.872.715
406.000
7.
Ручно крчење багремца
Сечење стабала и вађење пањева по
спецификацији
Набавка
материјала
по
спецификацији
м2
36,8
98.694
3.631.939
96.000
дин
1
2.073.053
дин
1
2.162.868
СВЕГА 2.2.
дин.
9.
2.3.
1.
29.077.745
2.088.675
47.497.328
БИЉНА ВЕГЕТАЦИЈА
1.
8.
3.
Количина
ЈВП"Србијаводе" Београд
ПРЕДУЗЕЋА
Свега 1.
2.
ВПЦ"Морава" Ниш
1.875.000
1.843.400
18.285.920
3.896.250
4.252.987
8.837.707
13.968
17.097
2.462.343
10.221.186
557.872
1.017.559
4.977.560
558.750
6.850.275
3.532.800
194.694
7.164.739
7.651.953
1.250.000
3.323.053
21.308.563
39.594.483
2.162.868
ОБЈЕКТИ НА КАНАЛСКОЈ МРЕЖИ
Мостови, пропусти и остало
дин.
1
4.195.482
СВЕГА 2.3.
дин.
4.195.482
Свега 2.
дин.
59.792.436
4.195.482
4.195.482
31.494.857
91.287.294
ЦРПНЕ СТАНИЦЕ
3.1.
ОБЈЕКТИ - ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО
1.
Уставе
дин.
1
672.656
672.656
2.
Зграде црпних станица
дин.
1
910.006
910.006
3.
Зграде чувара и машиниста
дин.
1
359.763
359.763
4.
алеководи
дин.
1
65.044
65.044
5.
Трафостанице
дин.
1
177.138
177.138
6.
Зграде осталих функција
дин.
1
182.343
182.343
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- 24 -
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
Р.Б.
Опис радова
ј.м.
ВПЦ"Сава-Дунав"
Београд
ј.цена
Количина
7.
Остали објекти
дин.
СВЕГА 3.1.
3.2.
1
дин.
41.182
41.182
2.408.132
2.408.132
дин.
1
4.501.684
312.000
4.813.684
Мобилна црпна постпостројења
дин.
1
220.000
28.600
248.600
3.
Уставе
дин.
1
560.022
340.600
5.622.306
дин.
560.022
5.281.706
ОПРЕМА - ЕЛЕКТРО ДЕО
1.
Далеководи
дин.
1
59.981
59.981
2.
Кабловски водови
дин.
1
240.867
240.867
3.
Трафостанице
дин.
1
1.115.938
234.000
1.349.938
4.
Црпне станице
дин.
1
1.365.114
182.000
1.547.114
5.
Уставе и остали објекти
дин.
1
59.278
59.278
6.
Радио и телефонске везе
дин.
1
30.302
30.302
7.
Мерни уређаји
дин.
1
44.091
дин.
44.091
2.915.571
416.000
3.331.571
1
7.524.616
234.000
7.758.616
1
131.610
91.000
222.610
7.656.226
325.000
7.981.226
18.261.635
1.081.600
19.343.235
6.947.263
12.606.566
19.553.829
6.947.263
12.606.566
19.553.829
ПОГОНСКИ ТРОШКОВИ
1.
Стабилна црпна постројења
2.
Мобилна црпна постројења
дин.
дин.
СВЕГА 3.4.
дин.
Свега 3.
ПОСЕБНИ РАДОВИ
1.
2.
Уређење мелиорационих и сливних
подручја
дин.
1
Интервентни радови на подручју
Свега 4.
дин.
дин.
1
дин.
1
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
1.
Израда техничке документације
Свега 5.
дин.
4.432.484
4.510.000
8.942.484
4.432.484
4.510.000
8.942.484
96.154
НАКНАДА ШТЕТЕ, ОСИГУРАЊЕ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА
1.
Накнада штете
дин.
128.942
2.
Осигурање водних објеката
дин.
1.522.077
дин.
1.651.019
дин.
1.658.886
1.751.742
дин.
104.866.835
53.887.598
СВЕГА III
1.
ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“
ФУНКЦОНАЛНИ ПОСЛОВИ
РУКОВОДИЛАЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
ИЗ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА
II
ПРЕДУЗЕЋА
Свега 1.-5.
III
Износ дин.
Стабилна црпна постројења
3.4.
I
Количина
ОПРЕМА - МАШИНСКИ ДЕО
СВЕГА 3.3.
III
Износ дин.
2.
3.3.
5.
Количина
ЈВП"Србијаводе" Београд
1.
СВЕГА 3.2.
4.
Износ дин.
ВПЦ"Морава" Ниш
225.096
1.522.077
96.154
1.747.173
3.410.628
158.754.433
НАКНАДА ШТЕТЕ, ОСИГУРАЊЕ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА
СВЕГА III
дин.
1.651.019
96.154
1.747.173
Укупно I-III без ПДВ-а
дин.
108.176.740
55.735.494
163.912.234
Порез на додату вредност
дин.
20%
21.635.348
11.147.099
32.782.447
Трошкови инвеститора и надзора
дин
6%
7.550.412
3.879.907
11.430.319
Укупно
дин.
137.362.500
70.762.500
208.125.000
Трошкови инвеститора и надзора обрачунати
територијално надлежна предузећа (Поз II).
су
само
за
позиције
које
извршавају
НАПОМЕНА:
Радовима на редовном и инвестиционом одржавању обезбеђује се потребна функционалност
система за одводњавање, а технички и економски је оправдано да их превентивно извршавају, по
утврђеном програму, територијално надлежна предузећа која су задужена за спровођење одбране од
поплава унутрашњим водама на мелиорационим подручјима из Оперативног плана за одбрану од
поплава за 2014. годину (Оперативни план за одбрану од унутрашњих вода).
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- 25 -
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
ТАБЕЛА 4.7/2: Редовно одржавање водних објеката за одводњавање у 2014: Посебни
радови
Ред.
број
Назив система
ПОСЕБНИ РАДОВИСистеми за одводњавање
Позиције
ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“
ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, БЕОГРАД
1
Млава
2
Криваја
3
Колубара
Свилајнац
2
Жабарска касета
3
Смедерево
4
Лалинске појате
5
Пирот
6
Чачак
1.
Лајковац
УКУПНО:
24.872.469
Свега:
8.836.918
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „ДОЊИ ДУНАВ“
МЕЛИОРАЦИОНО ПОДРУЧЈЕ „ДОЊИ ДУНАВ“
Свега:
2.671.200
Редовно
одржавање
система
за
одводњавање
уређење
мелиорационих подручја - посебни радови на поправци уливне
грађевине на ушћу канала "Т" у реку Млаву, поправци каскаде од
каменог сложаја на каналу "Т", км 0+350.
2.671.200
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „САВА“
МЕЛИОРАЦИОНО ПОДРУЧЈЕ „ПОДРИЊСКО-КОЛУБАРСКО“
Свега:
6.165.718
Редовно
одржавање
система
за
одводњавање
уређење
мелиорационих подручја - посебни радови на чишћењу канала
Липнички Луг у дужини од km 0+000 до km 1+447
Редовно
одржавање
система
за
одводњавање
уређење
мелиорационих подручја - посебни радови на наставку зацевљења
мелиорационог канала "К1" у КО Лајковац
ВПЦ „МОРАВА“, НИШ
1
ПРОГРАМ
2014
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „МОРАВА“
МЕЛИОРАЦИОНО ПОДРУЧЈЕ „ВЕЛИКА МОРАВА“
Уређење мелиорационог подручја – Радови на Грабовачком
потоку, део ХМС Свилајнац
Уређење мелиорационог подручја : Уређење пропуста на каналу О-II28
Уређење мелиорационог подручја : Радови на уређењу ХМС Раља (по
налогу РВИ)
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „МОРАВА“
МЕЛИОРАЦИОНО ПОДРУЧЈЕ „ЈУЖНА МОРАВА“
Уређење мелиорационог подручја : Радови на уређењу ХМС Лалинске
појате
Уређење мелиорационог подручја : Наставак радова, на сечи, вађењу
пањева, измуљивању и утовару и транспорту до депоније до 6км,
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „МОРАВА“
МЕЛИОРАЦИОНО ПОДРУЧЈЕ „ЗАПАДНА МОРАВА“
Посебни радови : Измуљивање канала С3 од наноса у Чачку
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕНА У БУЏЕТУ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА
(ЗАЈЕДНИЧКО ФИНАНСИРАЊЕ)
Редовно одржавање система за одводњавање - уређење мелиорационих
подручја - посебни радови на наставку зацевљења мелиорационог
канала "К1" у КО Лајковац
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- 26 -
2.349.718
3.816.000
Свега:
16.035.551
9.935.551
5.935.551
1.000.000
3.000.000
5.000.000
2.000.000
3.000.000
1.100.000
1.100.000
УКУПНО:
3.600.000
3.600.000
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
4.4.2.2. Инвестиционо одржавање система за одводњавање у јавној својини
Радове на инвестиционом одржавању водних објеката за одводњавање у јавној својини,
обухваћених Оперативним планом за одбрану од унутрашњих вода за 2014.годину,
извршавају се по утврђеним планским ценама за 2014. годину (ТАБЕЛА 10.8/1.), у висини
расположивих средстава у износу од 13.000.000 динара.
Инвестиционо одржавање водних објеката за одводњавање у јавној својини,
предвиђено је и на објектима односно на каналима који осим функције одводњавања служе и
за заштиту градских и приградских насеља, водоизворишних зона, наводњавање и др, на
црпним станицама, као и на малим акумулацијама и ретензијама које штите уређена подручја
са системима за одводњавање.
Програм инвестиционог одржавања у 2014. години, дат је у ТАБЕЛИ 4.7/3.
ТАБЕЛА 4.7/3: Инвестиционо одржавање система за одводњавање у јавној својини у
2014.
Ред.
број
Мелиорационо
подручје
Град
Општина
Позиције радова
ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“
ВПЦ „САВА - ДУНАВ“
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ ДОЊИ ДУНАВ
1.
ДД 1.
Смедерево
Грађевинско занатски радови у оквиру инвестиционог
одржавања - поправка трасе водовода и канализације
1.1.
1.2.
2.
Црпна станица „Смедерево“
Израда елабората инвестиционог одржавања
ДД 2.
Смедерево
Црпна станица „Кулич 1“
2.1.
Инвестиционо одржавање хидромашнске опреме побољшање радних карактеристика вакуум постројења
(уградња вакуум пумпи и хидрофорске пумпе са
инсталацијама)
2.2.
Израда елабората инвестиционог одржавања
3.
ДД 6.
Неготин
Црпна станица „Косно Грло“
Инвестиционо одржавање хидромашнске опреме отклањање квара на пумпи број 3 (демонтажа пумпе,
набавка и израда оштећених делова, монтажа)
Инвестиционо одржавање електро опреме - уградња
високонапонске раставне склопке и високонапонског
развода у доводној ћелији трафо станице "Косно Грло"
Грађевинско занатски радови у оквиру инвестиционог
одржавања - поправка кровних покривача, фасада,
громобранских инсталација, плафона и унутрашњих
зидова на машинској згради и згради трафо станице.
Поправка приступног пута, платформе са степеништем
испред зграде црпне станице и ограде око објекта)
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
Израда елабората инвестиционог одржавања
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ САВА
4.
ПК 15.
Шабац
ПРОГРАМ
2014.
УКУПНО:
13.000.000
Свега:
9.360.000
Свега:
7.658.446
1.265.206
1.204.958
60.248
2.520.000
2.400.000
120.000
3.873.240
499.500
3.213.085
160.655
Свега:
1.701.554
Црпна станица „Дреновац“
1.701.554
4.1.
Грађевинско занатски радови у оквиру инвестиционог
одржавања - поправка ограде, олука, тротоара и стаза
око машинске зграде, уградња противпровалног система
1.620.528
4.2.
Израда елабората инвестиционог одржавања
ВПЦ „МОРАВА“
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ МОРАВА
1.
ВМ 6.
Свилајнац
Наставак радова, на сечи, вађењу пањева, измуљивању и
утовару и транспорту до депоније до 6км, на каналу
„Ресавчина“ систем Кушиљево
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- 27 -
81.026
Свега:
3.640.000
Свега:
3.640.000
3.640.000
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
4.4.3. ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА УРЕЂЕЊЕ ВОДНИХ
ОБЈЕКАТА И ВОДОТОКОВА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВА, ЕРОЗИЈЕ И БУЈИЦА
Програмом пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину, обухваћена је листа објеката и
радова на подручју Републике у надлежности ЈВП „Србијаводе“ са вредностима у висини
расположивих средстава. Листа је сачињена на основу сагледане проблематике из Извештаја о
стању водних објеката за одбрану од поплава за 2013. годину и захтева локалних самоуправа
за заштиту најугроженијих подручја, а вредности радова су процењене применом планских
јединичних цена за 2014.годину (ТАБЕЛА 10.8/1.) у укупном износу од 120.000.000 динара.
Приоритет је дат објектима на којима је потребно завршити започете радове и на
којима су обезбеђени имовинско правни предуслови за несметану изградњу, као и објектима за
које су удружују средства за јединицама локалне самоуправе (даље: ЈЛС).
ТАБЕЛА 4.8: Изградња и реконструкција
Ред. број
Оп.план
за одбрану од
поплава
ГРАД,
ОПШТИНА
НАЗИВ
ПРОГРАМ ИЗГРАДЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ У 2014.
ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“
4.4.3.1.
ИНВЕСТИТОРСКИ ТРОШКОВИ ЗА ПРИПРЕМУ
ИЗГРАДЊЕ И УПОТРЕБУ ОБЈЕКАТА
4.4.3.2.
ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДНИХ ОБЈЕКАТА
ЗА УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА, ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА
ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВА, ЕРОЗИЈЕ И БУЈИЦА
ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, БЕОГРАД
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ ДОЊИ ДУНАВ
1.
Д.2.2.
Гамзиградска
бања
2.
Д.2.5.
3.
Д.2.5.
16.500.000
Књажевац
Регулација реке Сврљишки Тимок на деоници од км.
2+909 до км. 6+195 (деоница од 5+502,66 до 5+675,00) –
наставак радова
10.000.000
Изградња обалоутврде на десној обали реке Дрине у
Малом Зворнику - наставак изградње
5.
С.7.3.
Бајина Башта
Регулација реке Пилице у зони водоизворишта у Бајиној
Башти, од 2+035 до 2+857 (деоница од км 2+426,59 до км
2+591,65) - наставак изградње
1.
M.8.1.
Алексинац
2.
М.10.8.
Лесковац
Краљево
ДД 2.
Смедерево
10.300.000
1.100.000
Свега:
69.600.000
СЛИВ ЈУЖНЕ МОРАВЕ
Свега:
26.968.000
Регулација реке Моравице у Алексинцу од Пиварског
моста до моста на путу за градско гробље од км. 2+370 до
км. 3+100
15.926.000
Регулација канала Бара од ушћа у Ветерницу до
Братмиловца од км. 0+000 до км. 11+500 (наставак
радова)
11.042.000
Регулација реке Ибар у Краљеву: Деоница 3. (272м) - од
км 4+194 до км 4+466: наставак радова
СЛИВ ВЕЛИКЕ МОРАВЕ
Свијалнац
11.400.000
ВПЦ „МОРАВА“, НИШ
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ МОРАВА
СЛИВ ЗАПАДНЕ МОРАВЕ
1.
39.000.000
Регулација реке Сврљишки Тимок кроз насеље Бањица,
општина Књажевац – наставак радова
Мали Зворник
М.6.1.
Свега:
50.400.000
Књажевац
С.7.1.
4.
УКУПНО
120.000.000
12.500.000
4.
М.12.6.
УКУПНО
120.000.000
Регулација реке Црни Тимок кроз Гамзиграску бању –
наставак радова
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „САВА“
3.
ПРОГРАМ
2014.
Регулација реке Ресаве од улива у Велику Мораву до
потока Бука
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕНА У БУЏЕТУ ЛОКАЛНИХ
САМОУПРАВА
Изградња стубне трафостанице 35/0,4 kV 160 kVA са
прикључним 35 kV водом и напојног 0,4 kV прикључка за
црпну станицу Бадрика
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- 28 -
Свега:
22.632.000
22.632.000
20.000.000
20.000.000
УКУПНО:
2.856.000
2.856.000
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
4.4.4. САНАЦИЈА ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКА, ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА
ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВА, ЕРОЗИЈА И БУЈИЦА И ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА
ОДВОДЊАВАЊЕ
Програмом пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину обухваћена је листа
санационих радова на подручју Републике у надлежности ЈВП „Србијаводе“ са вредностима у
висини расположивих средстава. Листа приоритетних локација на којима су планирани
санациони радови, сачињена је на основу сагледане проблематике из Извештаја о стању
водних објеката за одбрану од поплава за 2013. годину, а вредност планираних санационих
радова износи 130.000.000 динара. Поред овог програма санационих радова, дефинисан је
програм свих потребних санационих радова, за које у буџету нису обезбеђена средства. Овај
програм је достављен МПШВ – РДВ и Републичком штабу за ванредне ситуације.
Радови на санацији заштитних и регулационих водних објеката, који су обухваћени
Оперативним планом за 2014. годину и којима управља ЈВП „Србијаводе“ усклађују се са
редовним и инвестиционим одржавањем, а извршавају се по утврђеним планским ценама за
2014. годину (ТАБЕЛА 10.8/1).
За извршење налога водне инспекције у 2014. години нису предвиђена средства. За
извршење радова по актуелним решењима, процењује се да је потребно 251.850.000 динара (У
поглављу програма пословања 11. ПРИЛОЗИ, дата је листа актуелних налога водне инспекције).
Ова средства нису обезбеђена.
ТАБЕЛА 4.9: Санација водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту
од поплава, ерозије и бујица
Ред. број
Оперативни
план за одбрану
од поплава
ГРАД,
ОПШТИНА
НАЗИВ ОБЈЕКТА
ПРОГРАМ САНАЦИОНИХ РАДОВА У 2014.
ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“
4.4.4.1.
Укупно:
6.000.000
ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, БЕОГРАД
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ ДОЊИ ДУНАВ И САВА
Свега:
2.000.000
ВПЦ „МОРАВА“, НИШ
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ МОРАВА
Израда Елабората за извођење санационих радова на регулационим и
заштитним водним објектима и на обезбеђењу пропусне моћи водотокова у
складу са чл. 52. ЗоВ и Извештајима о стању водних објеката за 2013.
2.
Санациони радови у 2014.
(на водним објектима за уређење водотока, објектима за заштиту од поплава,
за заштиту од ерозије и бујица)
4.4.4.2.
УКУПНО:
130.000.000
Израда елабората за санационе радове у 2014.
ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“
(обрачун извршених послова извршаваће се по методологији која је
усаглашена са МПШВ, РДВ, применом утврђених планских цена за 2014.
Израда Елабората за извођење санационих радова на регулационим и
заштитним водним објектима и на обезбеђењу пропусне моћи водотокова у
складу са чл. 52. ЗоВ и Извештајима о стању водних објеката за 2013.
1.
ПРОГРАМ
2014.
2.000.000
Свега:
4.000.000
4.000.000
УКУПНО:
124.000.000
ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, Београд
Свега:
50.000.000
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ ДОЊИ ДУНАВ
23.470.000
1.
Д.1.1./ Д.1.2.
Неготин
Санација оштећења десне и леве обале регулисаног
корита и форланда Јасеничке реке од km. 12+500 до km.
13+000 - наставак радова из 2013. године.
2.
Д.1.2
Неготин
Заштита десне обале регулисаног корита Јасеничке реке
у дужини од 150 м' у зони чуварнице бр. 1 код Неготина наставак радова из 2013. године.
2.800.000
3.
Д.2.1.
Зајечар
Санација оштећења корита и насипа Црног и Белог
Тимока узводно од састава у Зајечару (Црног Тимока у
дужини од 1500м'и Белог Тимока у дужини од 4500м') наставак радова из 2013. године.
4.000.000
4.
Д.2.6.
Сврљиг
Санација левог насипа Сврљишког Тимока од км 36+350
узводно на дужини од 100м, насеље Сврљиг - наставак
радова из 2013. године.
3.050.000
5.
Д.3.1.
Смедерево
Санација локалних оштећења круне, косина и баласта
десног насипа реке Дунав км 1111+000 - км 1106+000 (од
железариног канала до Ц.С. Кулич) у Смедереву наставак радова из 2013. године..
3.170.000
6.
Д.22.2.
Петровац на
Млави
Санација деснообалног насипа реке Млаве на km 29+400,
низводно од Рашанца, преко пута улива потока Тресет
(канал „Т“), поправка оштећене ножице насипа са
заштитом каменим набачајем
4.500.000
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- 29 -
4.050.000
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
Ред. број
7.
Оперативни
план за одбрану
од поплава
ГРАД,
ОПШТИНА
НАЗИВ ОБЈЕКТА
Д.22.6.
Кучево
Санација регулисаног дела корита Пек и Кучајне у Кучеву
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ САВА
1.
С.4.3.
ПРОГРАМ
2014.
1.900.000
26.530.000
Шабац
Санација и обезбеђење пропусне моћи ЦОК-а на км
25+500 у зони насеља Рибари-Петковица
4.000.000
6.345.000
2.
С.5.1.
Ваљево
Санација оштећења регулисаног корита Колубаре у зони
моста на обилазном путу у Ваљеву ( наставак радова из
2013. године
3.
С.5.9.
Љиг
Санација оштећења леве обале регулисаног корита реке
Љиг од км 1+970 до км 2+260 у дужини од 90 метара
(наставак радова из 2013. године)
1.250.000
4.
С.5.9.
Љиг
Санација оштећења регулисаног корита реке Љиг кроз
Љиг, узводно од ушћа реке Качер (поправка прагова и
ножице осигурања корита).
1.000.000
5.
С.6.3.
Крупањ
Санација обалоутврда регулисаних корита реке Кржаве (у
дужини од 50 м), Богоштице ( у дужини од 450 м) и
Чађавице (у дужини од 1.500 м) у Крупњу - наставак
радова из 2013 године
6.200.000
6.
С.7.3.
Бајина Башта
Санација оштећења дна и облоге регулисаног корита реке
Пилице на деоници од км 0+638 до км 1+588 кроз Бајину
Башту (наставак радова из 2013. године)
1.935.000
7.
С.7.4.
Прибој
Санација, поправка камене облоге речног корита реке
Лим и водотока у Прибоју
2.000.000
8.
С.7.5.
Пријепоље
Санација облоге и дна регулисаног корита реке
Милешевке од км 0+000 до км 2+200 у Пријепољу (
наставак радова из 2013. године)
3.800.000
1.
М.7.2.
ВПЦ „МОРАВА“, НИШ
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ МОРАВА
Свега:
74.000.000
СЛИВ ВЕЛИКЕ МОРАВЕ
10.000.000
Варварин
Санација корита Јовановачке реке, деоница од мокрог
прелаза до железничког моста
7.000.000
14.200.000
СЛИВ ЈУЖНЕ МОРАВЕ
2.
М.9.
Ниш,
Гаџин Хан
Санација регулисаног корита Кутинске реке (ушће
Кутинске реке у реку Нишаву Л=100м), и нерегулисаног
дела (деоница у дужини од 600 м у Лазаревом селу,
деоница у дужини од 3000 м између моста у Гаџином
Хану и моста у Мариној Кутини и деоница у дужини
1500 м од Лазаревог села до села Тасковићи).
3.
М.9.6.
Димитровград
Санација регулисаног корита реке Нишаве кроз
Димитровград са чишћењем корита од наноса Л=4.5км
4.
М.11.
Бујановац
Санација регулисаног корита реке Моравице у Левосоју,
од км 1+819 до км 3+086
СЛИВ ЗАПАДНЕ МОРАВЕ
5.
М.12.10
Нови Пазар
6.
М.13.3.
Горњи Милановац
Санација реке Рашке и реке Јошанице у Новом Пазару
Санација рег. корита реке Деспотовице у Горњем
Милановцу
РАДОВИ ПО НАЛОГУ ВОДНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
(ПРЕГЛЕД ИЗДАТИХ РЕШЕЊА ДАТ ЈЕ У ПОГЛАВЉУ ПРИЛОЗИ
процењена укупно потребна средства износе 251.850.000 динара
4.4.4.3.
10.000.000
28.700.000
7.500.000
35.300.000
27.000.000
8.300.000
За извршење
налога нису
средства
предвиђена у
2014.
Суинвестирање локалне самоуправе/општине/града
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „САВА“
1.
С.7.4.
Прибој
2.
С.5.9.
Љиг
Санација, поправка камене облоге речног корита реке
Лим и водотока у Прибоју
Санација оштећења регулисаног корита реке Љиг кроз
Љиг, узводно од ушћа реке Качер (поправка прагова и
ножице осигурања корита).
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- 30 -
Свега:
2.500.000
2.000.000
500.000
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
4.4.5. СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД СПОЉНИХ И УНУТРАШЊИХ ВОДА И ЗАГУШЕЊА ЛЕДОМ
ЈВП „Србијаводе“ организује и спроводи мере и радове у одбрани од поплава (од
спољних и унутрашњих вода и загушења ледом), на водама I реда и на системима за
одводњавање у јавној својини, у складу са општим и оперативним планом за одбрану од
поплава (чл. 53. и 54. Закона о водама). Ове мере и радови могу се спроводити и изван
угроженог подручја ако се тиме смањује штетно дејство вода (члан 52. Закона о водама).
Оперативним планом за одбрану од поплава за 2014. годину, обухваћено је 1628 км
одбрамбених линија (насипа и регулисаних корита), 42 бране са акумулацијама (са функцијом
у одбрани од поплава), од чега су 13 високе бране (објекти су груписани по секторима и
деоницама одбране), а оперативним планом за одбрану од поплава од унутрашњих вода
обухваћено је 3012 км канала и 26 црпних станица (груписаних по мелиорационим
подручјима).
У складу са Општим планом за одбрану од поплава за период од 2012. до 2018. године
ЈВП „Србијаводе“ организује и спроводи одбрану од поплава ангажовањем одговорних лица из
јавног предузећа, сопствених средстава (механизације, опреме и материјала), као и људства и
средстава територијално надлежних предузећа из Оперативног плана за 2014. годину. У
спровођењу одбране од поплава, превентивне и интервентне радове извршавају територијално
надлежна предузећа са задужењима по оперативном плану за одбрану до поплава, по
утврђеним планским ценама за 2014. годину (ТАБЕЛА 10.8/1).
Расположива средства у 2014. годину: За спровођење одбране од поплава у 2014.
години обезбеђена су средства у износу од 23.483.110 динара, што није довољно за ванредне
хидролошке ситуације и могуће поплавне таласе у пролећном и јесењем периоду. Као и у
претходном периоду за евентуално спровођење одбране, хитне радове у току одбране и радове
на отклањању последица поплавних таласа обезбедиће се додатна средства, а расположива
средства ће се искористити за неопходну планску попуну средстава и материјала за одбрану од
поплава, у циљу благовремене припреме за ове услове.
Расположива средства ће се искористити и за иновирање критеријума за проглашење
одбране од поплава на одређеном броју осматрачких места из Оперативног плана за одбрану
од поплава које имају локални статус и нису у систему РХМЗ (сагласно очекиваним резултатима
иновиране Студије унапређења поузданости прогнозе и упозорења о наиласку великих вода) : у
оквиру теренских активности на изради пројеката изведеног објеката, извршиће се и додатна
геодетска снимања и опремање водомерним летвама.
У 2014. години, планиране су и обуке за организацију и спровођење одбране од поплава
на најугроженијим локалитетима у Србији (Власотинце, Зајечар, Алексинац, Лозница,
Бујановац, Уб, Љиг, Коцељева), на којима системи заштите нису завршени. Обука ће се
спроводити у сарадњи са штабовима локалних самоуправа и МУПРС, Сектором за ванредне
ситуације.
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- 31 -
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
4.4.6. ИЗВОЂЕЊЕ ЗАШТИТНИХ РАДОВА: БИОЛОШКИ И БИОТЕХНИЧКИ РАДОВИ
Програм заштитних радова - биолошких и биотехничких, у 2014. години износи
15.600.000 динара.
Планске јединичне цене за биолошке и биотехничке радове, производе и услуге
шумарства и ценовник за накнаду шумске штете за 2014. дати су у ТАБЕЛАМА 10.2, 10.4, 10.5
и 10.6.
ТАБЕЛА 4.10:
Биолошки заштитни
биотехнички заштитни радови
Р.број.
радови
Слив
Водоток
затрављивања
и
пошумљавања
Подручје
ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“
БИОЛОШКИ ЗАШТИТНИ РАДОВИ ПОШУМЉАВАЊА
ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“
ВПЦ „САВА - ДУНАВ“
и
ПРОГРАМ
за 2013
УКУПНО:
15.600.000
Свега:
14.438.000
6.240.000
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „ДОЊИ ДУНАВ“
1.
Дунав и Тимок
Слив Тимока и дела Дунава
3.240.000
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „САВА“
2.
Колубара
Подрињско-Колубарско сливно подручје
ВПЦ „МОРАВА“: ВОДНО ПОДРУЧЈЕ МОРАВА
1.
Велика Морава
Пошумљавање чистина на сливу Велике Мораве, подслив река
Ждраљица, садницама црног бора, на површини од 11,7 ха, К.О.
Ждраљица
2.
Јужна Морава
Пошумљавање чистина на сливу Јужне Мораве, подслив Пуста река,
садницама црног бора, на површини од 24 ха, К.О. Магаш-Добра
вода и Мрвеш
3.
Западна Морава
Пошумљавање чистина на сливу Западне Мораве, подслив река
Ђетиња, садницама црног бора, на површини од 11,7 ха, узводно од
акумулације "Врутци"
БИОТЕХНИЧКИ ЗАШТИТНИ РАДОВИ ПЛЕТЕРИ
ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“
ВПЦ „МОРАВА“ : ВОДНО ПОДРУЧЈЕ МОРАВА
1.
Јужна Морава
Израда преграде од двоструких плетера на сливу Јужне Мораве,
подслив Пуста река - Слив Пуста река до профила П15, у дужини од
68 м`, подслив Вујановачка река у дужини од 10 м`, подслив
Магашка река у дужини од 17 м`
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- 32 -
3.000.000
8.198.000
2.023.000
4.152.000
2.023.000
Свега:
1.162.000
Свега:
1.162.000
1.162.000
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
4.4.7. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ И ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА
Законом о водама утврђено је да интегрално управљање водама Република Србија
остварује преко надлежних министарстава, органа аутономне покрајине, органа јединица
локалне самоуправе и јавног водопривредног предузећа.
ЈВП „Србијаводе“ припрема планове управљања водама за водна подручја Сава,
Морава, Доњи Дунав и Косово и Метохија. Планови управљања водама интгрално обухватају
уређење водотока и заштиту од штетног дејства вода, уређење и коришћење вода и заштиту
вода од загађивања.
У 2014. години су планиране следеће активности и послови::
1. Израда пројеката изведених објеката и легализација водних објеката за заштиту од штетног
дејства вода
2. Припрема за израду планова управљања водама, катастри водних објеката
• Припрема елемената за планове управљања водама
• Формирање и вођење катастара водних објеката за заштиту од штетног дејства вода
• Управљање ризицима од поплава, техничка документација за одбрану од поплава,
оперативни планови за одбрану од поплава за воде 2.реда:
- Израда карата угрожености и карата ризика од поплава;
- Припрема елемената за израду планова управљања ризицима од поплава;
- Техничка документација за одбрану од поплава;
- Израда оперативних планова за одбрану од поплава за воде II реда;
• Одржавање и унапређење водног режима, коришћење и заштита вода:
- Вишенаменски водни системи: Модул БРАНЕ И АКУМУЛАЦИЈЕ,
- Израда норматива и правилника за управљање бранама и акумулацијама
- Студија управљања бранама
- Коришћење вода: Модул ВОДОСНАБДЕВАЊЕ;
- Коришћење вода: Модул МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ (МХЕ);
- Одржавање водног режима: Модул ЕКСПЛОАТАЦИЈА РЕЧНИХ НАНОСА;
- Заштита вода: Модул Концентрисани Извори Загађивања (КИЗ) и заштићена
подручја – зоне санитарне заштите изворишта,
За наведене активности и послове, обезбеђена су средства у укупном износу од
147.300.442 динара, а обрачн и наплата извршених послова вршиће се применом планских
цена (ТАБЕЛА 10.8/2).
У наредној табели је дат и детаљан преглед специфицираних активности и послова.
ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ И ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА
Активност
Послови
4.4.7.1. Израда пројеката изведених објеката и легализација водних објеката за заштиту од штетног
дејства вода
ПРОЈЕКТИ ИЗВЕДЕНИХ ОБЈЕКАТА
1.
Програмирање активности, израда упутстава и методологија;
2.
Прикупљање, систематизација и архивирање техн. документације (унос података у ВИС)
3.
Теренске активности, ажурирање постојећих и израда нових пројеката изведених објеката (унос
података у ВИС),
ЛЕГАЛИЗАЦИЈА
1.
Програмирање активности, израда упутстава и методологија;
2.
Прикупљање, систематизација и архивирање документације, аката и других исправа неопходних за
легализацију ( унос података у ВИС);
3.
Спровођење процедуре легализације водних објеката (прибављање катастарских подлога и имовинско
правних исправа, прибављање водних и другиха аката и исправа, унос података у ВИС);
У 2014. години активности ће се одвијати на укупно 8 целина, и то:
Водно подручје Доњи Дунав: 1: Слив Тимока, 2: Млава, Пек, 3: Дунав: зона Голупца, Великог Градишта
и Смедерева,
Водно подручје Сава: 4: Колубара, Тамнава, Уб, 5: десна обала Саве (Мачва),
Водно подручје Морава: 6: слив Јасенице и Кубршнице, Нишаве, 7: Јужна Морава (Пуста река),
8:Западна Морава (зона Чачка), слив Рашке (Нови Пазар и Рашка).
4.4.7.1: Укупна вредност послова: 20.000.000
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- 33 -
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
4.4.7.2. Припрема за израду планова управљања водама, катастри водних објеката
4.4.7.2.1. Припрема елемената за планове управљања водама
1.
2.
Израда пројектних задатака
Припрема делова планова управљања водама
У 2014. години су планиране активности на изради планова управљања водама:
Дефинисање општих карактеристика сливова
Положај слива и главне природне карактеристике; Просторне и административне
карактеристике; Демографске карактеристике; Хидролошке карактеристике; Стање водоснабдевања у
сливу; Стање каналисања и санитације насеља у сливу
Карактеризација површинских вода
Типологија и дефинисање водних тела на сливу; Типологија водотока; Водна тела
Значајно измењена тела на сливу.
Заштита вода - анализа притисака и утицаја
Насеља, индустрија и депоније отпада као концентрисани извори загађивања вода, Насеља (без
канализације) и пољопривреда као дифузни извори загађења. Прорачун продукције азота и фосфора у
сливовима из различитих извора; Хидроморфолошки притисци и процена ризика.
Заштићена подручја
Режим заштите, коришћења и уређења водних ресурса; Заштићена природна добра .
Коришћења вода
Снабдевање водом становништва; Предузећа за водовод и канализацију; Индустрија;
Прикупљање и одвођење отпадних вода из домаћинстава; Прикупљање и одвођење отпадних вода из
индустрије; Прикупљање и одвођење отпадних вода од туризма.
У 2014. години се планиране су активности за следећа подручја и сливове: Водно подручје Доњи
Дунав; непосредно приобаље Дунава низводно од Београда за сливно подручје реке Тимок Водно
подручје Сава; слив реке Колубаре и реке Дрине, Водно подручје Морава; Слив реке Нишаве.
4.4.7.2.2. Формирање и вођење катастара водних објеката за заштиту од штетног дејства вода
Израда и вођење катастара водних објеката за заштиту од штетног дејства вода обухвата објекте за
заштиту од поплава, уређење водотокова, заштиту од ерозије и бујица и објекте система за
одводњавање;
У оквиру катастра води се евиденција основних података о објекту, података о техничкој
документацији, података о издатим водним актима, употребној дозволи, упису у јавну књигу о
евиденцији непокретности и правима на њима, као и од других исправа од значаја за упис водног
објекта у Катастар ;
Катастри водних објеката за заштиту од штетног дејства вода треба да омогуће ажурно вођење
података о водним објектима што је основа за управљање објектима и спровођење планова одбране од
поплава у реалном времену.
У 2014. години се планира прикупљање података и вођење катастара водних објеката на водотоцiма I
реда (обрасци О-1 до О-6 - наставак започетих послова). Приоритет су објекти из Оперативног плана
одбране од поплава, а активностима ће бити обухваћени и објекти за заштиту од ерозије и бујица, као
и објекти система за одводњавање на водним подручјима Сава, Доњи Дунав и Морава.
4.4.7.2.3. Управљање ризицима од поплава, техничка документација за одбрану од поплава, оперативни
планови за одбрану од поплавама за воде 2.реда
4.4.7.2.3/1. Израда карата угрожености и карата ризика од поплава
1.
Програмирање активности, избор приоритета, израда упутстава, обука извршилаца;
2.
Провера и ажурирање постојећих ДТМ, хидролошких подлога и резултата хидрaуличких прорачуна за
сливове на водном подручју Морава (SOFPAS.2013): слив Нишаве и Пусте реке,
3.
Прикупљање и систематизација техн. документације и подлога;
4.
Формирање дигиталног теренског модела речног слива (ДТМ) (припрема програма за обезбеђење
геодетских подлога, теренски геодетски радови у речном кориту, на заштитним објектима и у речној
долини, формирање ДТМ)
5.
Обезбеђење хидролошких подлога (прибављање података и подлога од РХМЗ, прорачуни)
6.
Хидраулички прорачуни за дефинисање граница зона плављења (израда, провера и верификација
хидрауличких модела, прорачуни)
7.
Прикупљање, систематизација и обрада података о рецепторима ризика на сливу
8.
Прилагођавање ВИС модела и складиштење подлога (геодетских података и ДТМ, хидролошки
параметара, резултата прорачуна и анализа);
9.
Израда карата угрожености (етапно);
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- 34 -
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
10. Израда карата ризика(етапно);
11. Провера и ажурирање постојећих карата угрожености и карата ризика за сливове на водном подручју
Морава (SOFPAS.2013): слив Нишаве и Пусте реке;
12. Интеграција карата угожености и карата ризика у ВИС;
13. Дистрибуција и пренос резултата (дефинисање методологије и процедура, тренинг и обуке
корисника).
4.4.7.2.3/2. Припрема елемената за израду планова управљања ризицима од поплава
1.
Програмирање активности, израда упутстава и методологија;
2.
Прикупљање и систематизација документације и података (из планских аката од значаја за
дефинисање циљева и мера за смањење ризика од поплава ( унос података у ВИС);
3.
Ажурирање и провера расположивих карата угрожености и карата ризика нa сливу Велике Мораве
(SOFPAS.2013):слив Нишаве и Пусте реке;
4.
Дефинисање циљева и мера за смањење степена угрожености и ризика од штета, дефинисање
приоритета, надлежних субјеката, потребних средстава
5.
Припремне активности и израда угледних примера карата угрожености и карата ризика (на
сливовима по водним подручјима: Доњи Дунав: Тимок, Млава; Сава: Тамнава);
4.4.7.2.3/3. Техничка документација за одбрану од поплава за воде 1. реда и умутрашње воде
1.
Програмирање активности, израда упутстава и методологија, обука обрађивача;
2.
Прикупљање, систематизација и архивирање расположиве техн. документације и података ( унос
података у ВИС);
3.
Ажурирање постојеће и израда нове техничке документације и правилника за одбрану од поплава ;
4.
Интеграција техничких података у ВИС;
4.4.7.2.3/4. Израда оперативних планова за одбрану од поплава за воде II реда
1.
Програмирање активности, израда упутстава и методологија, обука обрађивача;
2.
Израда типског пројектног задатка, формирање угледних примера опер.планова за воде 2.реда;
3.
Обука кадрова за припрему техничких елемената неопходних за опер. планове (у делу који се односи
на процену угрожености, на програм мера и радова, посебно превентивних);
4.
Интеграција техничких података о процени угрожености на водама 2. реда у ВИС;
4.4.7.2.4. Одржавање и унапређење водног режима, коришћење и заштита вода
4.4.7.2.4/1. Вишенаменски водни системи Модул БРАНЕ И АКУМУЛАЦИЈЕ
Модул БРАНЕ И АКУМУЛАЦИЈЕ се развија за прикупљање и управљање подацима о високим бранама и
акумулацијама, као кључним објектима вишенаменских водних система. Циљеви и задаци модула Бране и
акумулације су:
Израда и вођење катастра за високе бране и акумулације;
Праћење стања објеката и евиденција података о осматрањима и мерењима на брани и акумулацији;
Евиденција дотицаја воде у акумулације, испоручених количина воде корисницима и испуштања
воде из акумулација, праћење режима рада акумулације и билансирање количина воде;
Обједињено вођење водних аката и документације у вези са управљањем и коришћењем брана и
акумулација;
Праћење токова докумената, рокова важности издатих аката и ажурности служби;
Програмирање одржавања и контрола управљања објектима,
Контрола плаћања накнада за коришћење воде, водног земљишта и водних објеката;
Планирање развоја и оптимизација коришћења брана и акумулација.
Активности на развоју и вођењу катастара брана и акумулација у 2014. години
1.
Израда пројекта и имплементација модула Бране и акумулације:
2.
Прикупљање и обрада података о бранама и акумулацијама
У 2014. години се планира прикупљање и обрада катастарских података за високе бране које су обухваћене
Оперативним планом за одбрану од поплава за 2014. Подаци о одржавању објеката биће прикупљени и
обрађени за високе бране које се налазе у границама водних подручја у надлежности ЈВП „Србијаводе“ и које
су укључене у редован програм одржавања и управљања:
Водно подручје Морава, високе бране: Барје, Бован, Бресница, Брестовац, Врутци, Голи Камен,
Гружа, Нова Грошница, Дивљана, Крајковац, Кудреч 1, Кудреч 2, Придворица, Растовница, Спомен
парк, Ћелије.
Водно подручје Сава, бране: Кореница, Грлиште
Водно подручје Доњи Дунав, брана: Бор.
4.4.7.2.4/2. Студија управљања бранама и израда норматива и правилника за управљање бранама и
акумулацијама
1.
Студијске анализе:
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- 35 -
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
-
2.
Прикупљање и архивирање постојеће инвестиционо техничке документације, правилника о
управљању и издатих водних аката за изграђене високе бране и акумулације.
Прикупљање, обрада и анализа података о осматрању на бранама, режиму вода и начину
коришћења акумулација и периодичних извештаја о стању објеката.
Анализа законске регулативе у области управљања бранама и акумулацијама. Приказ стручне
документације и анализа савремених искустава и критеријума у вези са одржавањем и унапређењем
коришћења брана и акумулација.
Израда стандарда, норматива и правилника за управљање вранама
Студија ће у домену критеријума и стандарда третирати све високе бране у Србији, а нормативи и
правилници ће се урадити за следеће бране и акумулације из оперативног плана за одбрану од поплава
које су у надлежности ЈВП „Србијаводе: Барје, Бован и Брестовац
4.4.7.2.4/1. Коришћење вода: Модул ВОДОСНАБДЕВАЊЕ
Модул ВОДОСНАБДЕВАЊЕ се развија за прикупљање и интегрално управљање подацима,
информацијама и документима у вези са: извориштима, водним објектима за захватање, транспорт и
припрему воде, јавним водоводима и другим правним и физичким лицима која захватају воду, билансима
захваћених и употребљених (испоручених) вода, обрачуном и евиденцијом потрошње воде и наплатом водних
накнада. Циљеви и задаци модула ВОДОСНАБДЕВАЊЕ су:
Израда катастара изворишта и водних објеката за водоснабдевање;
Евиденција података о мерењима количине и квалитета захваћених вода на извориштима;
Евиденција података о квалитету и третману захваћених вода;
Евиденција података о испорученим водама;
Обједињено вођење водних аката и
документације о коришћењу воде за водоснабдевање
становништва и привреде;
Праћење токова докумената, рокова важности издатих аката и ажурности служби;
Контрола плаћања накнада за коришћење воде, водног земљишта и водних објеката у домену
водоснабдевања;
Планирање развоја система за водоснабдевање.
Активности на развоју и вођењу катастара o извориштима и објектима за водоснабдевање у 2014. години:
1. Израда пројекта и имплементација модула Водоснабдевање
2. Прикупљање и обрада података о извориштима, објекатима водоснабдевања и мерењима
У 2014. години се планира прикупљање података за следећа сливна подручја, односно водотоке:
Водно подручје Сава: слив реке Колубаре - општне Ваљево, Мионица, Љиг, Лајковац, Уб;
Водно подручје Доњи Дунав: непосредно приобаље Дунава - општине Смедерево, Пожаревац, Велико
Градиште, Голубац, Мало Црниће, Петровац,Жагубица, Кучево, Мајданпек, Кладово, Неготин, Бор,
Зајечар, Бољевац, Књажевац, Сврљиг;
Водно подручје Морава: Ресава на територији општина Свилајнац и Деспотовац, Западна Морава на
територији Града Чачка, Јужна Морава на територији општина Владичин Хан и Врање,слив реке
Нишаве - општине Димитровград, Пирот, Бела Паланка, Ниш;
4.4.7.2.4/2. Коришћење вода: Модул МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ (МХЕ)
Модул МХЕ се развија као део ВИС-а за прикупљање и интегрално управљање подацима, информацијама
и документима у вези са хидроелектранама и коришћење водних снага за производњу електричне енергије.
Подаци се односе на мале хидроелектране, снаге до 10 MW. Циљеви и задаци модула МХЕ су:
Израда катастра МХЕ, који садржи податке о положају, техничким и функционалним
карактеристикама МХЕ;
Праћење утицаја хидроелектрана на режим вода и речне токове;
Праћене остваривања Националног акционог плана за обновљиве изворе енергије и Програма
остваривања стратегије развоја енергетике у домену МХЕ;
Подршка одлучивању при избору локација и утврђивању водних услова, идентификација проблема и
сметњи у реализацији пројеката;
Обједињено вођење водних аката и уговорне документације за хидроелектране, праћење токова
докумената, рокова важности издатих аката и ажурности служби;
Контрола плаћања накнада за коришћење воде, водног земљишта и водних објеката при коришћењу
водних снага за производњу електричне енергије.
Активности на развоју и вођењу катастара МХЕ у 2014. години
1. Израда пројекта и имплементација модула МХЕ,
2. Прикупљање и обрада података о МХЕ.
У 2014. години се планира прикупљање и обрада катастарских података за МХЕ које су изграђене у периоду
до 2005. године (пре усвајања Програма остваривања стратегије развоја енергетике) и вођење података о
пројектовању и изградњи МХЕ према Националном акционом плану за обновљиве изворе енергије, Јавним
обавештењима Министарства енергетике и Локалних самоуправа о потенцијалним локацијама за изградњу
МХЕ и посебним захтевима Инвеститора.
4.4.7.2.4/3. УПРАВЉАЊЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈОМ РЕЧНИХ НАНОСА
Управљање експлоатацијом речних наноса се реализује развојем модула ПЕСАК И ШЉУНАК, који у оквиру
ВИС-а служи за прикупљање и интегрално управљање подацима, информацијама и документима у вези са
експлоатацијом речног наноса. Циљеви и задаци модула ПЕСАК И ШЉУНАК су:
Вођење катастра о експлоатационим пољима и количинама извађеног материјала из речних корита;
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- 36 -
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
-
Обједињено вођење водних аката и уговорне документације за песак и шљунак;
Праћење токова докумената, рокова важности издатих аката и ажурности служби;
Подршка одлучивању при избору локација и утврђивању водних услова;
Праћење утицаја експлоатације речног наноса на режим вода и речне токове;
Контрола плаћања накнада за коришћење водног добра - водног земљишта и помоћ надлежним
институцијама приликом контроле накнаде за извађени материјал
Активности на развоју и вођењу базе података о експлоатацији песка и шљунка у 2014. години
1. Израда пројекта и имплементација модула Песак и шљунак,
2. Прикупљање и обрада података о експлоатацији материјала из речних корита.
Планира се обрада расположивих података о експлоатацији песка и шљунка из речних корита у периоду
од 2006. до 2013. године и успостављање редовне процедуре за ажурно вођење катастарских података о
експлоатационим пољима и њиховом коришћењу. Обрада података ће се вршити за водне токове у
границама водних подручја у надлежности ЈВП „Србијаводе“.
4.4.7.2.4/4. Заштита вода од загађивања
Сада је у употреби посебна база података и модул под називом Концентрисани извори загађења – КИЗ, која
садржи податке о комуналним и индустријским канализационим системима и процедним водама са депонија
отпада. КИЗ служи за прикупљање информација и интегрално управљање подацима о концентрисаним
изворима загађења, што обухвата: количине захваћених вода у насељима и за индустрију, количине и
квалитет отпадних вода које се испуштају из насеља и индустрије и пречишћавање отпадних вода. Ова база
података је још увек у фази развоја и није усаглашена са базама података и програмским окружењем ВИС-а.
Планира се даљи развој овог модула у оквиру Водног информационог система, који ће испунити следеће
циљеве и функције:
Израду катастра концентрисаних загађивача вода, који су прикључени на јавни канализациони
систем или имају сопствени систем за прикупљање, одвођење и третман отпадних вода.
Евиденцију података о количинама захваћених вода за насеља и индустрију.
Евиденцију података о квалитету и количинама отпадних вода у насељима и индустрији као и
третману отпадних вода.
Евиденцију података о количини испуштених отпадних вода у реципијенте из насеља и индустрије.
Обједињено вођење водних аката и документације из области заштите вода од загађивања.
Обрачун и контрола плаћање накнада за испуштене воде.
Активности на развоју и вођењу модула заштита вода у 2014. години
1. Развој стандарда и норматива.
2. Прикупљање и обрада података о зонама санитарне заштите изворишта водоснабдевања.
У 2014. години се планира прикупљање података за следећа сливна подручја, односно водотоке:
Водно подручје Сава; слив реке Колубаре,
Водно подручје Доњи Дунав; непосредно приобаље Дунава низводно од Београда и сливна подручја
Млаве, Пека, Поречке реке и Тимока,
Водно подручје Морава; Слив реке Нишаве на територији општина Димитровград, Пирот, Бела
Паланка и Ниш, слив реке Јужне Мораве на територији општина Алексинац и Соко Бања, слив реке
Западне Мораве на територији града Чачка, и општина Брус и Блаце.
4.4.7.2: Укупна вредност послова: 127.300.442
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- 37 -
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
4.4.8. КОНТРОЛА КОЛИЧИНА ИЗВАЂЕНОГ РЕЧНОГ НАНОСА СА ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА
Проблеми неконтролисане и прекомерне експлоатације речног наноса су на великом
броју водотока условили значајне промене у режиму течења, што је изазвало и промене у
стабилности обала речних корита (посебно на десној обали Дрине, у кориту и на обалама
Велике, Јужне Мораве и других водотока на којима је заступљена велика продукција и пронос
вученог речног наноса који има комерцијалну вредност). Забележене су и промене које су
угрозиле и стабилност изграђених регулационих и заштитних водних објеката.
Истовремено, уочени су и локалитети и деонице на којима би контролисана
експлоатација имала карактер одржавања у циљу обезбеђења пропусне способности и
погоднијих услова за течење (локалитети Љубичевски мост, Лозовик на Великој Морави, Доњи
Љубеш, Алексинац на Јужној Морави и други).
Контрола експлоатације речног наноса у претходном периоду није дала очекиване
резултате, због чега су у 2014. години планиране следеће контролне активности, у циљу
управљања радовима ове врсте који утичу на промене водног режима, заштите водног режима
и стања водних објеката у надлежности ЈВП „Србијаводе“;
− израда методологије и процедура контроле извађених количина, начина
извештавања о резултатима, усаглашавање са службама које учествују у издавање водних
аката којим се одобрава експлоатација, са службама које евидентирају приход од накнада, као
и са радом надлежних водних инспекција;
− израда и ажурирање листе локација водног земљишта на којима је одобрена
експлотација речног наноса;
− избор и усаглашавање приоритета и израда динамике контроле (у 2014.години
приоритет је дат локалитетима на водотоковима на којима је одобрена и нелегална
експлоатација изазвала највеће негативне морфолошке промене - на Дрини, Великој и Јужној
Морави, као и локалитетима на којима се експлоатишу највеће количине материјала, односно
на локалитетима на којима су очекивани неповољни утицаји и промене услед експлоатације);
− извршење теренских и аналитичких контролних радова и послова, по усаглашеној
динамици;
− периодично извештавање о резултатима контролних и аналитичких радова и
послова, и
− израда годишњег извештаја о извађеним количинама, са описом стања одобрених
локалитета и предлогом локалитета погодних за експлоатацију, унос података у ВИС.
За ове активности и рад на контроли експлоатације у 2014. години обезбеђено је
3.100.000 динара. Унос података о контроли експлоатације у водни информациони систем,
извршиће се по посебно развијеној ВИС апликацији, у складу са активностима предвиђеним у
оквиру тачке 4.8.2.5/3: Одржавање водног режима: Модул УПРАВЉАЊЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈОМ
РЕЧНИХ НАНОСА, активности, а обрачун извршених послова (теренских и аналитичких)
извршаваће се по методологији која ће се усагласити са МПШВ, Републичком дирекцијом за
воде, применом утврђених планских цена за 2014. годину (ТАБЕЛА 10.8/2).
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- 38 -
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
4.5. СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ПРИПРЕМА ИНВЕСТИЦИЈА
За израду техничке документације за заштиту од штетног дејства вода и припрему
инвестиција на подручју у надлежности ЈВП „Србијаводе“, у 2013. години планирана су
расположива су средства у износу од 10.000.000 динара.
У 2014. години, планиран је наставак израде техничке документације уговорене у 2013.
години, као и израда нове техничке документације за радове који ће се изводити у 2014.
години у износу од 4.940.330 динара. Послови на припреми инвестиција (прибављање подлога
за пројектовање, катастарских подлога, техничка контрола и ревизија, прибављање услова и
сагласности, израда планских аката и припреме за израду елабората експропријације), за које
је планирано је 5.059.670 динара.
ТАБЕЛА 4.11: Студије, плански документи, пројекти и припрема инвестиција
Поз.
4.5.
ПРОГРАМ
2014.
ПОЗИЦИЈЕ
СТУДИЈЕ, ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ,ПРОЈЕКТИ И ПРИПРЕМА ИНВЕСТИЦИЈА,
10.000.000
4.5.1.
Техничка документација за заштиту од штетног дејства вода
4.940.330
4.5.2.
Припрема инвестиција
5.059.670
ТАБЕЛА 4.12.: Програм израде студија, планских докумената, пројеката и припрема
инвестиција
Ред. број
Оп.план
oдбр. од
поплава/
Мелиор.
подручја
ГРАД,
ОПШТИНА
СТУДИЈЕ, ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ,ПРОЈЕКТИ И ПРИПРЕМА
ИНВЕСТИЦИЈА,
4.5.
4.5.1.
1.
НАЗИВ
Д.22.2
Петровац
УКУПНО:
4.940.330
ВПЦ „САВА - ДУНАВ“
Свега:
1.803.330
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ ДОЊИ ДУНАВ
609.240
Главни пројекат регулације реке Млаве од Рашанца од
Петровца: 8+649 до 11+441 са притокама Црвени и Дабовачи
поток – завршетак
609.240
Главни пројекат реконструкције регулисаног корита реке Уб од
ушћа у Тамнаву (0+000) до моста у Стубленици (6+500) –
завршетак
С.5.3.
Уб
3.
С.7.5.
Пријепоље
УКУПНО:
10.000.000
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЗА ЗАШТИТУ ОД ШТЕТНОГ
ДЕЈСТВА ВОДА
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ САВА
2.
ПРОГРАМ
2014.
Студија оправданости израде пројекта регулације реке
Милешевке за заштиту споменика културе манастира
„Милешева“
ВПЦ „МОРАВА“
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „МОРАВА“
594.090
600.000
Свега:
3.137.000
1.
М.3.
Лапово
2.
М.8.
Ниш
Главни пројекат Топоничке реке од км 3+600 до км 4+400
3.
М.9.
Ниш
Главни пројекат изградње 2. депонијске преграде на
Габровачкој реци у Нишу. (заштита постојеће регулације од
засипања наносом - финансиране средствима Светске банке).
4.
М.9.
Ниш
Главни пројекат регулације Кутинске реке од км 0+765 до
2+765,70 км
205.000
М.10.
Лебане,
Бојник,
Прокупље,
Дољевац,
Главни пројекат радова на заштити од ерозије и бујица на
сливу Пусте реке
370.000
5.
4.5.2.
Анализа заштите приобаља старе Лепенице
1.194.090
ПРИПРЕМА ИНВЕСТИЦИЈА
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- 39 -
1.400.000
162.000
1.000.000
УКУПНО:
5.059.670
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
Ред. број
Оп.план
oдбр. од
поплава/
Мелиор.
подручја
ГРАД,
ОПШТИНА
НАЗИВ
ВПЦ „САВА - ДУНАВ“
Трошкови припреме инвестиција: (прибављање подлога за
пројектовање, катастарских подлога, прибављање услова и
сагласности, израда планских аката, припреме за израду
елабората експропријације, комисије за технички пријем и
прибављања употребне дозволе).
1
ПРОГРАМ
2014.
Свега:
2.396.670
1.796.670
2
Д.2.2.
Зајечар
Техничка контрола пројекта Заштите акумулације Грлиште од
ерозије и бујице у сливу Ласовачке реке.
200.000
3
С.5.1.
Ваљево
Техничка контрола Главног пројекта регулације Колубаре у
Ваљеву од км 4+260 до км 4+806
200.000
Сјеницa
Техничка контрола Главног пројекта регулације реке
Грабовице у Сјеници, низводно од регулисаног дела у дужини
од 3700 м
200.000
8
С.7.6.
Свега:
2.663.000
ВПЦ „МОРАВА“
1
Трошкови припреме инвестиција: (прибављање подлога за
пројектовање, катастарских подлога, прибављање услова и
сагласности, израда планских аката, припреме за израду
елабората експропријације, комисије за технички пријем и
прибављања употребне дозволе).
1.103.000
2
М.8.3.
Ниш-Црвени
Крст
Техничка контрола Главног пројекта регулације Топоничке
реке узводно од моста у с.Г.Топоница од км 3+600 до км
4+400
160.000
3
М.9.1.
Нишка Бања
Техничка контрола Главног пројекта регулације Кутинске реке
од км 0+765 до км 2+765,70
200.000
4
М.11.4.
Бујановац
Техничка контрола Главног пројекта санације – оштећења
корита Трновачке реке од км 0+000 до км 0+600
100.000
5
М.13.6.
Лучане
Техничка контрола Главног пројекта регулације реке Бјелице
од ошћа у Западну Мораву па узводно до км 3+500
200.000
6
М.11.
Трговиште
Техничка контрола Главног пројекта санације регулације
Пчиње од км 1+100 до км 1+790, Козједолске реке од км
0+000 до км 0+235 и Лесничке реке од км 0+000 до км 0+350
100.000
7
М.9.1.
Ниш
Техничка контрола Главног пројекта надвишења левообалног
насипа реке Нишаве у Нишу од км 16+600 до км 18+720
100.000
8
М.10.10.
Власотинце
Техничка контрола Пројекта изведеног објекта заштите
Власотинца од поплава: Регулисано корито реке Власине
(0,95км) и Главни пројекат успорних насипа на потоку
Пушкина долина и Смрдански поток
350.000
9
M.10.
Техничка контрола Главног пројекта радова на заштити од
ерозије и бујица на сливу Пусте реке
350.000
Бојник,
Лебане,
Прокупље,
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕНА У БУЏЕТУ ЛОКАЛНИХ
САМОУПРАВА
1.
ДД 2.
Смедерево
Пројекат стубне трафостанице 35/0,4 kV 160 kVA са
прикључним 35 kV водом и напојног 0,4 kV прикључка за
црпну станицу Бадрика
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- 40 -
УКУПНО:
144.000
144.000
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
4.6. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
Међународна сарадња у области вода је у надлежности Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде - Републичке дирекције за воде и обухвата билатералну и
мултилатералну сарадњу.
У оквиру мултилатералне сарадње потребно је реализовати активности на
имплементацији Конвенције о сарадњи на одрживом коришћењу и заштити реке Дунав
(обавезе према Међународној комисији за заштиту реке Дунав - ICPDR), имплементацији
Оквирног споразума о сливу реке Саве (обавезе према Meђународној комисији за слив реке
Саве), као и на имплементацији Конвенције о заштити и коришћењу прекограничних водотока
и језера.
У оквиру билатералне сарадње планира се наставак сарадње са Румунијом, а такође и
почетак преговора о билатералним споразумима са Хрватском и Босном и Херцеговином.
Планирано је и учешће на Пројекту међуграничне сарадње Србије и Црне Горе - Помоћу
географског информационог система ка бољем управљању одбраном од поплава у сливу реке
Лим. Пројекат је ко-финансиран од стране Делегације европске уније у Републици Србији и
реализује се у сарадњи између ЈВП „Србијаводе“ и Управе за воде Републике Црне Горе. Рок за
завршетак пројекта је октобар месец 2014. године, а један од резултата ће бити мапирање
плавних зона и израда гео-портала за слив реке Лим.
За реализацију наведених активности, као и других активности у области међународне
сарадње по налогу МПШВ-Републичке дирекције за воде и ангажовање стручних служби ЈВП
„Србијаводе“ Београд, у оквиру међународне сарадње потребно је обезбедити укупно у 2014.
години 3.000.000 динара.
Средства су намењена за рад у комисијама, експертским групама, учешће на
састанцима и припрему материјала и документације.
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- 41 -
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
ПРОГРАМ РАДОВА НА ВОДНИМ ОБЈЕКТИМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ У 2014.
У циљу развоја наводњавања Србије, остварена је сарадња са Министарством
пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управом за пољопривредно земљиште,на основу
које су у 2012. години започети радови чији је циљ био обезбеђење двонаменске функције
(одводњавање и наводњавање) каналске мреже хидромелиорационих система Доњомачвански
и Каловички на приоритетном подручју Мачве, који су настављени у 2013. години почетком
изградње два водозахватна објекта – црпне станице Широка Бара и црпне станице Прека
Бара. У 2014. години према Уредби о утврђивању програма извођења радова на заштити,
уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта, планиран је наставак изградње црпних
станица чијом реализацијом ће се омогућити наводњавање значајних површина у Мачви. У
плану за 2014. годину из средстава МПШВ - Управе за пољопривредно земљиште су и радови у
Неготинској низији на другој етапи I фазе пилот пројекта система за наводњавање „Прахово“
од 700 ha, на систему за наводњавање Топола од 350ha и Удовички плато у Смедереву I фаза
од 500 ha.
Допунским програмом су у оквиру планског развоја наводњавања у Србији, планирани
радови и објекти за обезбеђење услова за наводњавање на територији целе Републике Србије
према расположивим средствима. Према већ утврђеном концепту реализације радова,
пољопривредна подручја су добила приоритет по следећим критеријумима:
- погодни природни услови и изграђени водни објекти за одводњавање који се могу
довести у функцију двонаменског коришћења и за потребе наводњавања;
- већ изграђени системи који се могу реконструисати и довести у функционално
стање;
- степен спремности пројектне документације, као и
- заинтересованост потенцијалних корисника за набавку потребне опреме за
наводњавање.
На подручју у надлежности ЈВП „Србијаводе“, применом наведених критеријума,
извршене су припреме за радове у 2014. години на следећим мелиорационим подручјима и
системима, за могућност наводњавања око 4.000 ha пољопривредних површина:
ТАБЕЛА 4.13: Подручја за наводњавање обухваћена планом за 2014. годину
Р.б.
Мелиорационо подручје/
Град (општина)
Назив ХМС
1.
Подрињско - колубарско/Шабац
Каловички
Црпна станица „Широка Бара“
2.
Подрињско - колубарско/Шабац
Каловички
Црпна станица „Прека Бара“
Водни објекат за наводњавање
Површина
пољопривредног
земљишта
(ha)
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ САВА
1400
600
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ ДОЊИ ДУНАВ
3.
Доњи Дунав/
Смедерево
4.
Доњи Дунав/Неготин
Удовички
плато
Смедерево
Неготинска
низија
Црпна станица са потисним цевоводом систем Удовички плато (КО Удовице,
Сеоне, Петријево, Водањ)
Пилот систем наводњавања „Прахово“
500
1.100
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „МОРАВА“
5.
Велика Морава/Топола
С.Паланка –
В. Плана
Хидромелиорациони систем - Топола
350
Све инвеститорске послове на припреми за извршење и праћењу извршења ових
радова, извршаваће ЈВП Србијаводе по уговору са Министарством пољопривреде - Управе за
пољопривредно земљиште.
Радови су усклађени са позицијама, нормативима и извршаваће се по планским
јединичним ценама за 2014. годину.
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- 42 -
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
4.7. ИЗГРАДЊА ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ
ТАБЕЛА 4.13/1: Програм радова на водним објектима за наводњавање у 2014.
Ред.бр.
ПОЗИЦИЈА“
Програм радова на водним објектима за наводњавање ЈВП
"Србијаводе"
Изградња нових објеката за наводњавање
ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ : ВПЦ „САВА - ДУНАВ“
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ САВА
1.
Подрињско колубарско/Шабац
Каловички
1.1.
2.
Подрињско колубарско/Шабац
Каловички
2.2.
Изградња црпне станице "Широка Бара"наставак радова из 2013
Вршење стручног надзора у току извођења
електро радова на изградњи црпне станице
„Широка Бара"-наставак радова из 2013
Изградња црпне станице "Прека Бара"-наставак
радова из 2013
Вршење стручног надзора у току извођења
електро радова на изградњи црпне станице
„Прека Бара"-наставак радова из 2013
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ ДОЊИ ДУНАВ
3.
Доњи Дунав/
Неготин
Неготинска низија
Прахово – пилот
систем од 1.100 ha
4.
Доњи Дунав/
Смедерево
Удовички плато
Смедерево
Изградња прве фазе друге етапе хидросистема
за наводњавање дела Неготинске низије на 700
ha- анекс уговора са МПШВ-управа за земљиште
Црпна станица са потисним цевоводом - систем
Удовички плато (КО Удовице, Сеоне, Петријево,
Водањ) I фаза од 500 ha
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ МОРАВА
5.
Велика
Морава/Топола
С.Паланка – В. Плана
Хидромелиорациони систем – Топола, систем за
наводњавање „Топола, Винча, Пласковац и
Блазнава” - прва фаза
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- 43 -
ПРОГРАМ
2014.
УКУПНО:
УКУПНО:
Свега:
218.752.189
Свега:
105.048.300
70.882.605
300.000
33.715.695
150.000
Свега:
113.703.889
113.703.889
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2014.
ТАБЕЛА 5.1: Биланс стања
у хиљадама динара
Износ
Група
рачуна,
рачун
ПОЗИЦИЈА
АОП
План
31.03.2014
План
30.06.2014
План
30.09.2014
План
31.12.2014
2
3
5
6
7
8
1
АКТИВА
01 без 012
020,022,023,
026,027(дeo),
030 дo 032,
039(дeo)
033дo038,039
(дeo)-037
10 дo 13, 15
20, 21 i 22
осим 223
A.СТАЛНА ИМОВИНА
(002+003+004+005+009)
001
17.059.126
17.074.094
17.085.062
17.094.335
III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА
004
498.669
506.669
510.669
524.819
005
16.523.068
16.530.036
16.537.004
16.533.972
006
16.523.068
16.530.036
16.537.004
16.533.972
009
37.389
37.389
37.389
35.544
010
18.372
18.372
18.372
18.372
011
19.017
19.017
19.017
17.172
IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА,
ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА
(006+007+008)
1. Некретнине, постројења и
опрема
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ (010+011)
1. Учешћа у капиталу
2. Остали дугорочни финансијски
пласмани
B. OБРТНА ИМОВИНА
(013+014+015)
012
1.008.388
800.232
827.759
749.599
I. ЗАЛИХЕ
013
1.950
1.760
1.850
1.320
III. КРАТКОР ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ
И ГОТОВИНА
(016+017+018+019+020)
015
1.006.438
798.472
825.909
748.279
1. Потраживања
016
512.905
507.041
546.437
520.752
2. Потраживања за више плаћен
порез на добитак
3. Kраткорочни финансијски
пласмани
4. Готовински еквиваленти и
готовиниа
017
9.515
9.515
9.515
8.836
018
201.606
81.606
81.606
101.606
019
265.277
196.500
186.500
113.800
5. ПДВ и АВР
020
17.135
3.810
1.851
3.285
V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА
(001+012+021)
022
18.067.514
17.874.326
17.912.821
17.843.934
D. УКУПНА АКТИВА (022+023)
024
18.067.514
17.874.326
17.912.821
17.843.934
Đ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА
025
394.479
394.479
394.479
394.479
A. KАПИТАЛ
(102+103+104+105+106-107+108109-110)
101
4.640.235
4.615.064
4.627.023
4.693.190
30
I. OСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ
102
1.098.818
1.098.818
1.098.818
1.098.818
32
III. РЕЗЕРВЕ
104
3.362.201
3.362.201
3.362.201
3.362.201
34
VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК
108
226.060
226.060
226.060
232.171
35
VIII. ГУБИТАК
109
46.844
72.015
60.056
B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ (112+113+116)
111
13.426.763
13.258.746
13.285.282
223
23 минус 237
24
27 и 28 осим
288
88
ПАСИВА
40
42, осим 427
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА
III. KРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
(117+118+119+120+121+122)
1. Kраткорочне финансијске
обавезе
13.150.228
112
34.690
23.930
44.690
44.690
116
13.392.073
13.234.816
13.240.592
13.105.538
117
120.000
43 i 44
3. Oбавезе из пословања
119
249.202
100.954
102.075
77.136
45, 46
4. Oстале краткорочне обавезе
120
8.672
8.715
8.715
8.889
47 и 48, осим
481 и 49 осим
498
5. Oбавезе по основу ПДВ и
осталих јавних прихода и ПВР
121
13.014.067
13.125.082
13.129.804
13.019.513
123
516
516
516
516
124
18.067.514
17.874.326
17.912.821
17.843.934
125
394.479
394.479
394.479
394.479
498
89
IV. OДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ
ОБАВЕЗЕ
V. УКУПНА ПАСИВА
(101+111+123)
G. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- 44 -
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
ТАБЕЛА 5.2: Биланс успеха у периоду од 01.01.2014. до 31.12. 2014.
Група
рачуна
рачун
2
62
64 и 65
51
52
54
53 и 55
66
56
у хиљадама динара
Износ
ПОЗИЦИЈА
AOП
План
01.01 31.12.2014.
План
01.01 31.03.2014.
План
01.04 30.06.2014.
План
01.07 30.09.2014.
План
01.10 31.12.2014.
3
4
5
6
7
8
9
А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ
ИЗ РЕДОВНОГ
ПОСЛОВАЊА
I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
(202+203+204-205+206)
2. Приходи од активирања
учинака и робе
201
682.576
117.844
150.235
178.835
235.662
203
22.000
Остали пословни приходи
206
660.576
117.844
150.235
178.835
213.662
II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
(208 ДО 212)
207
707.151
171.547
182.914
173.984
178.706
2. Трошкови материјала
209
18.872
4.000
4.400
5.150
5.322
210
219.956
53.986
54.905
54.291
56.774
211
385.468
95.824
95.825
95.825
97.994
212
82.855
17.737
27.784
18.718
18.616
4.851
56.956
3. Трошкови зарада,
накнада зарада и остали
лични расходи
4. Трошкови амортизације
и резервисања
5. Остали пословни расходи
III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК
(201-207)
IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК
(207-201)
V. ФИНАНСИЈСКИ
ПРИХОДИ
VI. ФИНАНСИЈСКИ
РАСХОДИ
22.000
213
214
24.575
53.703
32.679
215
30.000
8.000
8.000
7.500
6.500
216
3.212
803
803
803
803
67, 68
VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ
217
9.500
1.100
1.400
1.500
5.500
57, 58
VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ
218
4.923
1.306
1.156
1.156
1.305
219
6.790
11.892
66.848
11.892
66.848
11.892
66.848
69-59
IX. ДОБИТАК ИЗ
РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
(2013-214+215-216+217218)
X. ГУБИТАК ИЗ
РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214213-215+216-217+218)
Б. ДОБИТАК ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (219220+221-222)
В. ГУБИТАК ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (220219+222-221)
220
223
46.712
25.238
6.790
224
46.712
25.238
Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК
721
1. Порески расход периода
Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223224-225-226+227-228)
Е. НЕТО ГУБИТАК (224223+225+226-227+228)
225
679
229
230
6.111
46.712
25.238
ТАБЕЛА 5.3: Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014.
у хиљадама динара
Износ
AOП
301
302
303
304
305
306
307
План
01.01 31.03.2014.
План
01.01 31.12.2014.
ПОЗИЦИЈА
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ
ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ
ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
1. Продаја и примљени аванси
2. Примљене камате из пословних
активности
3. Остали приливи из редовног
пословања
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ
ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
1. Исплате добављачима и дати
аванси
2. Зараде, накнаде зараде и
остали лични расходи
План
01.04 30.06.2014.
План
01.07 30.09.2014.
План
01.10 31.12.2014.
1.599.748
239.991
418.720
465.070
475.967
1.565.048
230.991
409.520
456.270
468.267
30.000
8.000
8.000
7.500
6.500
4.700
1.000
1.200
1.300
1.200
1.236.478
153.481
315.484
286.770
480.743
995.931
96.154
255.832
226.730
417.215
219.956
53.986
54.905
54.291
56.774
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- 45 -
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
308
310
311
312
313
319
321
323
324
325
327
329
331
334
335
3. Плаћене камате
5. Плаћања по основу осталих
јавних прихода
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ
ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ
ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ
АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ
АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ
АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
2. Куповина нематеријалних
улагања, некретнина, постројења,
опреме и биолошких средстава
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ
АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ
АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ
АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ
АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
2. Дугорочни и краткорочни
кредити (нето приливи)
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ
АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
2. Дугорочни и краткорочни
кредити и остале обавезе (нето
одливи)
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ
АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ
АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
31
1
7
9
14
20.560
3.340
4.740
5.740
6.740
363.270
86.510
103.236
178.300
-4.776
0
0
0
0
0
326.307
16.900
52.403
188.690
68.314
326.307
16.900
52.403
188.690
68.314
326.307
16.900
52.403
188.690
68.314
1.560
390
390
390
390
1.560
390
390
390
390
0
0
120.000
0
0
390
390
120.000
1.560
390
119.610
336
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ
1.601.308
240.381
419.110
465.460
476.357
337
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ
1.562.785
170.381
487.887
475.460
549.057
338
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ
38.523
70.000
339
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ
68.777
10.000
340
343
ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ
ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА
ГОТОВИНА НА КРАЈУ
ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА
-72.700
195.277
195.277
265.277
196.500
186.500
233.800
265.277
196.500
186.500
113.800
5.1. ПРИХОДИ
Укупан приход ЈВП „Србијаводе“ је планиран у износу од 722.076 хиљада динара, од
чега су пословни приходи 682.576 хиљада динара или 94,53% од укупно планираних прихода,
а остатак се односи на финансијске и остале приходе.
5.1.1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
Пословни приходи чине:
- приходи од накнада за одводњавање правних и физичких лица – пројекција наплате
потраживања из ранијих година у износу од 3.000 хиљада динара;
- приходи од обављања инвеститорских послова по програму који се финансира из
средстава Светске банке и обављања инвеститорских послова за друга правна лица у
износу од 36.000 хиљада динара;
- приходи од издавања мишљења у износу од 15.000 хиљада динара;
- приходи од коришћења пословног простора у износу од 2.200 хиљада динара;
- приходи од обављања инвеститорских послова за извршење Програма управљања
водама Владе у износу од 193.626 хиљада динара;
- приход од обављања послова наводњавања у износу од 7.200 хиљада динара;
- приход од активирања учинака – услуга управљања пројектима који се финансирају
из средстава Светске банке, као и приход од активирања учинака на развоју Бодног
информационог система у износу од 22.000 хиљада динара;
- приход по основу МРС 20 403.550 хиљада динара;
5.1.2. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ
Финансијски приходи у износу од 30,000 хиљада динара планирани су на основу
прихода од камата, позитивних курсних разлика и чине 4,15 % укупних прихода.
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- 46 -
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
5.1.3.
ОСТАЛИ ПРИХОДИ
Остале приходе чине накнаде штета осигуравајућих друштава, наплате судских
спорова, уговорених пенала, као и преузимања конкурсне документације и планирани су у
износу од 9.500 хиљаде динара, што чини 1,32 % укупних прихода.
ТАБЕЛА 5.4: Преглед планираних прихода према врсти и изворима средстава
у хиљадама динара
Ред.
бр.
Врста прихода
1
2
1.1
Накнада за одводњавање - физичка лица
1.2
Накнада за одводњавање - правна лица
План за
I
квартал
План за
II
квартал
План за
III
квартал
План за
IV
квартал
План
2014.
5
6
7
8
9
1.500
600
500
400
Извори
3.000
0
1
Укупно накнаде за одводњавање
Σ 1.1. - 1.2.
1.500
600
500
400
3.000
сопствени
2
Приход од обављања инвеститорских
послова по програму СБ и за друга
правна лица
5.000
12.500
12.500
6.000
36.000
сопствени
и Буџет РС
3
Приход од водопривредних сагласности и
мишљења
3.750
3.850
3.850
3.550
15.000
сопствени
4
Приход од коришћења пословног
простора
500
500
600
600
2.200
сопствени
5
Приход од активирања учинака
22.000
22.000
сопствени
6
Републички фонд за воде - Приход од
обављања инвеститорских послова за
извршење Програма управљања водама
МПТШВ
7
Приход од обављања послова за
наводњавање
8
Приход по МРС 20
9
10
10.000
30.000
58.500
95.126
193.626
Буџет РС
1.200
1.900
2.000
2.100
7.200
Буџет РС
95.894
100.885
100.885
105.886
403.550
сопствени
Финансијски приход
8.000
8.000
7.500
6.500
30.000
сопствени
Остали приходи
1.100
1.400
1.500
5.500
9.500
сопствени
126.944
159.635
187.835
247.662
722.076
Укупни приходи:
5.2. РАСХОДИ
За 2014. годину расходи су планирани у укупном износу од 715.285 хиљада динара. По
структури посматрано, 98,86% или 707.150 хиљада динара односи се на пословне расходе,
0,45% или 3.212 хиљада динара су планирани финансијски расход, а 4.923 хиљада динара
износе планирани остали расходи, односно 0,69%.
5.2.1. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
Трошкови материјала који су планирани у висини од 3.639хиљада динара обухватају
трошкове резервних делова и ситног инвентара, канцеларијског материјала, материјала за
одржавање хигијене, ХТЗ опреме и др.
Трошкови горива и енергије планирани су у висини од 15.233 хиљада динара. Ови
трошкови обухватају трошкове електричне енергије, бензина, нафте као и енергената за
грејање. Приликом планирања ових трошкова узета је у обзир повећана цена енергената и
обим радова над којима је потребно вршити надзор.
Планирани трошкови зарада су 167.453 хиљаде динара. Оваj износ представља
одређену масу зарада за запослене и пословодство, увећану за резервисану масу зарада у
износу од 4.235 хиљада динара за ангажовање запослених на пословима одбране од поплава и
спречавања ризика од оштећења водоних објеката и осталих прековремених часова рада.
Планирана висина трошкова доприноса је 30.732 хиљада динара. Ови трошкови
обухватају трошкове пензионо-инвалидског, здравственог и осигурања од незапослености и
трошкове доприноса привредним коморама на терет послодавца.
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- 47 -
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
ТАБЕЛА 5.5: Накнаде Надзорног одбора у нето износу
Надзорни одбор
просечна накнада
члана
накнада
председника
План 2014
број чланова
1
2
3
4
5
6
I
4
184,056
46,014
69,021
253,077
253,077
маса за накнаде
УКУПНА маса
II
4
184,056
46,014
69,021
III
4
184,056
46,014
69,021
253,077
IV
4
184,056
46,014
69,021
253,077
V
4
184,056
46,014
69,021
253,077
VI
4
184,056
46,014
69,021
253,077
VII
4
184,056
46,014
69,021
253,077
VIII
4
184,056
46,014
69,021
253,077
IX
4
184,056
46,014
69,021
253,077
X
4
184,056
46,014
69,021
253,077
XI
4
184,056
46,014
69,021
253,077
XII
4
184,056
46,014
69,021
253,077
УКУПНО
2,208,672
828,252
3,036,924
ПРОСЕК
46,014
69,021
50,615
накнада
председника
УКУПНА маса
ТАБЕЛА 5.6: Накнаде Надзорног одбора у бруто износу
Надзорни одбор
План 2014
број чланова
маса за накнаде
просечна накнада
члана
1
2
3
4
5
6
I
4
284,037
71,009
106,514
390,551
390,551
II
4
284,037
71,009
106,514
III
4
284,037
71,009
106,514
390,551
IV
4
284,037
71,009
106,514
390,551
V
4
284,037
71,009
106,514
390,551
VI
4
284,037
71,009
106,514
390,551
390,551
VII
4
284,037
71,009
106,514
VIII
4
284,037
71,009
106,514
390,551
IX
4
284,037
71,009
106,514
390,551
X
4
284,037
71,009
106,514
390,551
XI
4
284,037
71,009
106,514
390,551
XII
4
284,037
71,009
106,514
390,551
УКУПНО
3,408,444
1,278,168
4,686,612
ПРОСЕК
71,009
106,514
78,110
Висина накнада за рад Председника и чланова Надзорног одбора планирана су на
основу закључка Владе Републике Србије у износу од 4.687 хиљаде динара. За чланове
Надзорног одбора накнада је одређена на бази једне просечне зараде у Републици без пореза и
доприноса исплаћене у октобру 2013. године увећане за стопу планиране инфлације, а за
председника Управног одбора износ је увећан за 50%.
Трошкови накнада по уговорима о делу, уговорима о привременим и повременим
пословима и осталим уговорима планирани су на 2.335 хиљада динара, а односе се на услуге
физичких лица ангажованих за одређене врсте послова који нису систематизовани у
предузећу.
Остали лични расходи обухватају бруто трошкове превоза на и са радног места,
трошкове исхране и смештаја на терену, трошкове службеног пута у земљи и иностранству
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- 48 -
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
(према програму међудржавне сарадње), дневнице, путне трошкове, трошкове ноћења,
солидарне помоћи у случају смрти запосленог, члана његове породице или пензионисаног
радника, солидарне помоћи у случају дуже и теже болести, здравствене рехабилитације,
наступа теже инвалидности запослених или чланова уже породице, солидарне помоћи
физичким лицима која нису запослена у предузећу, новогодишњи пакетићи и поклон-честитке.
Планирана средства за наведене расходе износе 10.513 хиљада динара. Отпремнине за одлазак
у пензију исплаћивће се на терет резерви применом МРС 19 за 2014. годину.
Трошкови транспортних услуга обухватају трошкове ПТТ услуга, мобилне телефоније,
коришћења Интернета, трошкове превоза. За 2014. годину планирани су у износу од 6.756
хиљаде динара.
Трошкови одржавања основних средстава износе 31.265 хиљада динара и односе се на
услуге одржавања пословног простора, информационог система, средстава за рад и опреме за
обављање делатности. Повећани су трошкови одржавања оснсовних средстава јер је
предвиђено улагање у Водопривредни информациони систем из сопствених средстава а до ове
године делимично су ови трошкови покривани из Програма управљања водама тј. преко
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде- Републичке дирекције за воде.
У 2014. години планира се процена грађевинских објектата, пре свега процена водних
објеката који су поверени Законом о водама предузећу на управљање. У том смислу формиране
су комисије из редова запослених које ће извршити процену и евиденцију ускладити са
подацима из Катастра.
Трошкови закупнина су планирани у износу од 4.625 хиљаде динара и односе се на
закуп пословног простора за ВПЦ „Сава-Дунав“ у Бродарској 3, где је већи део пословног
простора власништво „Хидрозавода“ са којим је закључен уговор о закупу по коме се цена
закупнине усклађује са растом цена на мало. ЈВП такође не поседује сопствени пословни
простор у Владичином Хану где се закупнина плаћа на простор који користи Секција
„Владичин Хан“.
Трошкови сајмова и стручних скупова су планирани у износу од 874 хиљаде динара.
Они обухватају трошкове учешћа и посета сајмова (сајмови технике, грађевинарства,
пољопривреде и водопривреде, банкарства, информатике и др.).
Трошкови рекламе, пропаганде и спонзорства планирани су у 2013. години у износу од
1.300 хиљада динара. Критеријуми који одређују начин трошења ових средстава су следећи: 1.
финансирање стручних скупова, издавање стручне литературе, публиковање стручних радова,
књига и часописа; 2. финансирање акција од општег интереса, односно подржавање спортских
и културних активности од ширег значаја, првенствено оних у које је укључена омладина; 3.
финансирање хуманитарних активности које помажу најрањивије категорије друштва
(избеглице и расељена лица, Роми, деца, старе особе...) и активности организованих у случају
ванредних ситуација (земљотрес, поплава, пожар...).
Трошкови осталих услуга односе се на трошкове регистрације моторних возила,
трошкове израде елабората и каталога, комуналних услуга, сервисирање противпожарних
апарата, накнада за коришћење ауто-пута. Ови трошкови су планирани у износу од 3.167
хиљада динара.
Амортизација која ће теретити трошкове текућег пословања планирана је у износу од
383.299 хиљада динара.
Трошкови резервисања према МРС 19 износе 2.169 хиљада динара.
Трошкови непроизводних услуга планирани су у износу од 10.337 хиљаде динара, а
обухватају трошкове стручног усавршавања и образовања, трошкове саветовања и других
интелектуалних услуга, услуга превођења, трошкове одржавања софтвера, рачуноводствене
ревизије и других финадијских услуга, услуга чишћења, услуге обезбеђења пословних
просторија и трошкове адвокатских услуга.
Трошкови премија осигурања су планирани у износу од 7.839 хиљада динара од чега
5.010 хиљада динара је осигурање водних објеката. Овим осигурањем се обезбеђује управљање
ризиком и одређују се елементи сигурности и стабилности у спречавању хаварија и настанка
штетних догађаја. Преосталих 2.828 хиљада динара је расход осигурања пословних објеката и
опреме, као и обавезно осигурање запослених.
Планирани трошкови платног промета износе 1.990 хиљада динара и обухватају
трошкове банкарских услуга.
Трошкови чланарина у стручним и пословним удружењима планирани су у износу од
1.130 хиљада динара.
Планирани трошкови пореза износе 4.752 хиљада динара и обухватају трошкове пореза
на имовину, накнаде за грађевинско земљиште, такса за истицање фирме и остале порезе.
Остали нематеријални расходи планирани су у износу од 4.623 хиљада динара. Они
обухватају судске трошкове, трошкове административних и локалних такси, трошкове
објављивања огласа, осим за рекламу и пропаганду, катастарске трошкове, као и издатке за
обезбеђење стручне литературе .
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- 49 -
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
5.2.2. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
Финансијски расходи су планирани у износу од 3.212 хиљада динара и односе се на
очекиване расходе по основу камата по судским решењима за изгубљене спорове и курсних
разлика по основу валутне клаузуле из уговора о стамбеним зајмовима запослених.
5.2.3. ОСТАЛИ РАСХОДИ
Остали расходи, планирани су у износу од 4.923 хиљада динара и односе се на: 1.
трошкове судских поступака (такси, вештачења...) и надокнаде за земљишта одузета по основу
експропријације. 2. трошкове судских поступака и накнаде зарада расељених лица која су
била запослена у ВПЦ „Радоњић“ у Ђаковици. 3. други судски спорови.
5.3. РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА
Планира се да ће ЈВП „Србијаводе“ у 2014. години остварити позитиван финансијски
резултат – бруто добит у износу од 6.791 хиљада динара коју ће по покрићу пореза на добит
предузећа одлуком Надзорног одбора распоредити у 2015. години у висини 50% оснивачи, а
преостали део предузећу у складу са одредбама Закона о јавним предузећима и Закона о
буџету Републике Србије и уз сагласност оснивача – Владе Републике Србије.
У 2013. години пројектован је позитиван финансијски резултат у износу од 529 хиљада
динара који ће се одлуком Надзорног одбора у 2014. години и уз сагласност оснивача – Владе
Републике Србије. одлуком о расподели добити за 2013. годину 50% износа средстава
остварене добити биће уплаћено оснивачу на рачун прописан за уплату јавних прихода, а
преостали предузећи.
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- 50 -
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
План и програм запослених полази од трајних послова који се обављају у ЈВП, а
проистичу из дефинисане делатности.
Током 2013. године у ЈВП „ Србијаводе“ је настављен позитиван тренд побољшања
квалификационе структуре. Од укупног броја запослених 69,34% је са високом и вишом
стручном спремом. Од укупног броја запослених 50% су жене. У 2013. години искоришћен је
природан одлив запослених по основу одласка у пензију да би се одлазак запослених са нижом
квалификационом структуром искористио за замену са дефицитарним кадровима са високом
стручном спремом.
Квалификациона структура
Старосна структура
Опис
Број
запослених
31.12.2013.
Број
запослених
31.12.2014.
Редни
број
1
ВСС
88
88
1
До 30 година
8
6
2
ВС
7
7
2
30 до 40 година
39
37
3
ВКВ
3
40 до 50
27
29
4
ССС
27
27
4
50 до 60
52
55
5
КВ
4
4
5
Преко 60
11
10
6
ПК
5
5
УКУПНО
137
137
Просечна старост
46
47
Редни
број
7
НК
6
6
УКУПНО
137
137
Број
запослених
31.12.2013.
Опис
Број
запослених
31.12.2014.
По времену у радном односу
Ред. бр.
Број запослених
31.12.2013.
Број запослених
31.12.2014.
Редни број
Опис
1
До 5 година
15
13
2
5 до 10
21
23
3
10 до 15
11
13
4
15 до 20
16
16
5
20 до 25
25
20
6
25 до 30
20
26
7
30 до 35
21
18
8
Преко 35
8
8
УКУПНО
137
137
Број
запослених
Организациона јединица
1
Дирекција, Нови Београд
29
2
ВПЦ "Сава-Дунав"
64
2.1.
ВПЦ "Сава-Дунав", Нови Београд
52
2.2.
ВПЦ "Сава-Дунав", РЈ “Смедерево”, Смедерево
2.3.
ВПЦ "Сава-Дунав", РЈ “Неготин”, Неготин
3
5
7
ВПЦ "Морава"
44
3.1.
ВПЦ "Морава", Ниш
30
3.2.
ВПЦ "Морава", РЈ "Западна Морава" Чачак
3
3.3.
ВПЦ "Морава", РЈ "Западна Морава" Чачак, Секција Ужице
3
3.4.
ВПЦ "Морава", РЈ "Велика Морава" Ћуприја
4
3.5.
ВПЦ "Морава", РЈ "Јужна Морава" Цекција Владичин Хан
4
Укупно:
137
У 2014. години може се очекивати природни одлив најмање четворо запослених који
испуњавају услове по Закону о пензионом и инвалидском осигурању. Поједине области из
делатности предузећа нису покривене довољним бројем запослених, јер према броју
водопривредних објеката над којима се врши надзор у постојећој кадровској структури нема
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- 51 -
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
довољно грађевинских инжењера хидро смера који би обављали тај посао. Из тог разлога се
планира замена запослених који одлазе у пензију за дефицитарне кадрове, грађевинске
инжењере хидро смера и других струка који ће се примати у радни однос у складу са Уредбом
о изменама и допунама уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и
додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Сл. гласник 21/14. Уколико
новозапослени не испуњава услове прописане
чланом 4 став 2 Уредбе о поступку за
прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника
јавних средстава ( Сл. гласник 113/13) биће радно ангажован тек по добијању сагласности
Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додадтно радно ангажовање код
корисника јавних средстава.
Специфичност и сложеност делатности предузећа захтева стално праћење и примену
нове технологије и нових знања, као и припрему за имплементацију нових прописа о водама,
који ће у великој мери бити усклађени са Оквирном директивом о водама ЕУ.. ВИС
(Водопривредни информациони систем) обезбеђује формирање, одржавање, презентацију и
дистрибуцију података о стању квалитета вода, класама водних тела, водној документацији,
стратешким и планским мерама у области управљња водама, научно-техничке и друге
информације од значаја за управљање водама и размену информација са другим
информационим системима на националном и међународном нивоу.
Пројектовање масе зарада за 2014. годину извршено је према Закону о утврђивању
максималне зараде у јавном сектору (Сл. гласник РС бр. 93/2012), Упутству о примени закона
бр. 011-00-101/2012-01 од 16.10.2012. године које је донело Министарство финансија и
привреде и Закључком Владе 05 број: 120-7866/2012 од 08.11.2012. године.
Раст зарада усклађен је са чланом 27е Закона о буџетском систему и то у априлу 2014.
године за 0,5 %, а у октобру за 1%.
ТАБЕЛА 6.1: Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
за 2013.
СТАРОЗАПОСЛЕНИ
УКУПНО
ИСПЛАТА
2013.
број
запослених
маса зарада
просечна
зарада
број
запослених
маса зарада
ПОСЛОВОДСТВО
просечна
зарада
број
запослених
маса
зарада
просечна
зарада
I
135
13.612.266
100.832
130
12.396.848
95.360
5
1.215.418
243.084
II
135
13.514.916
100.110
130
12.309.517
94.689
5
1.205.399
241.080
III
136
13.418.459
98.665
131
12.197.467
93.110
5
1.220.992
244.198
IV
137
13.738.105
100.278
131
12.453.480
95.065
6
1.284.625
214.104
V
136
13.771.822
101.263
130
12.381.228
95.240
6
1.390.594
231.766
VI
139
14.006.339
100.765
133
12.594.772
94.698
6
1.411.567
235.261
VII
137
14.002.910
102.211
131
12.545.029
95.764
6
1.457.881
242.980
VIII
135
13.842.216
102.535
129
12.386.777
96.022
6
1.455.439
242.573
IX
135
13.841.601
102.530
129
12.385.420
96.011
6
1.456.181
242.697
X
133
13.725.305
103.198
127
12.259.464
96.531
6
1.465.841
244.307
XI
136
13.958.924
102.639
130
12.538.997
96.454
6
1.419.927
236.655
XII
134
13.766.130
102.732
128
12.286.541
95.989
6
1.479.589
246.598
УКУПНО
1.628
165.198.992
101.474
1.559
148.735.540
95.404
69
16.463.452
238.601
ПРОСЕК
136
13.766.583
101.474
130
12.394.628
95.404
6
1.371.954
238.601
Укупна маса зарада износи 167.453.314 динара и увећана је за 4.235.655 динара, а
увећање би се користило у случају проглашења мера одбране од поплава и спречавању ризика
и последица од оштећења објеката или хаваријских загађења (изливања нафте или других
штетних материја у речне токове), која захтевају додатно ангажовање запослених. Проглашење
и надлежности регулисано је Општим планом за одбрану од поплава који се доноси Уредбом
Владе РС. Учестале одбране од поплава, посебно на бујичним водотоцима указале су на потребу
да се повећа број одговорних лица, запослених у ЈВП „Србијаводе“ који би у директној сарадњи
са штабовима за одбрану од поплава и Сектором за ванредне ситуације благовремено
организовали и спроводили прописане мере одбране од поплава према Општем плану за
одбрану од поплава. Током године неминовно је ангажовање и других запослених лица,
техничке, економске и правне струке не само за извршење превентивних задатака као и
задатака након одбране од поплава (процена ризика, анализа оштећења објеката, анализа
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- 52 -
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
штета, извештаја...), већ и у другим активностима из делатности предузећа. Према
Колективном уговору запослени имају право на надокнаду за часове прековременог рада,
дежурства и ноћног рада.
ТАБЕЛА 6.2: Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014.
УКУПНО
ПЛАН
2014.
број
зап.
I
131
маса
зарада
13.546.351
СТАРОЗАПОСЛЕНИ
НОВОЗАПОСЛЕНИ
просечн
а
зарада
број
зап.
маса
зарада
просечн
а
зарада
103.407
125
12.066.402
96.531
бро
ј
зап
.
маса
зарада
просечн
а зарада
ПОСЛОВОДСТВО
број
зап.
маса
зарада
просечн
а зарада
6
1.479.949
246.658
II
132
13.674.451
103.594
125
12.066.402
96.531
1
128.100
128.100
6
1.479.949
246.658
III
132
13.674.451
103.594
125
12.066.402
96.531
1
128.100
128.100
6
1.479.949
246.658
IV
132
13.736.163
104.062
125
12.126.734
97.014
1
128.741
128.741
6
1.480.689
246.781
V
133
13.864.263
104.243
125
12.126.734
97.014
2
256.841
128.420
6
1.480.689
246.781
VI
133
13.864.263
104.243
125
12.126.734
97.014
2
256.841
128.420
6
1.480.689
246.781
VII
135
14.058.291
104.135
127
12.320.761
97.014
2
256.841
128.420
6
1.480.689
246.781
VIII
136
14.155.305
104.083
128
12.417.775
97.014
2
256.841
128.420
6
1.480.689
246.781
IX
135
14.058.291
104.135
127
12.320.761
97.014
2
256.841
128.420
6
1.480.689
246.781
X
135
14.230.594
105.412
126
12.345.985
97.984
3
389.113
129.704
6
1.495.496
249.249
XI
135
14.230.594
105.412
126
12.345.985
97.984
3
389.113
129.704
6
1.495.496
249.249
XII
136
14.360.299
105.590
126
12.345.985
97.984
4
518.818
129.704
6
1.495.496
249.249
УКУПНО
1.605
167.453.314
104.332
1.510
146.676.658
97.137
23
2.966.188
128.965
72
17.810.468
247.368
ПРОСЕК
134
13.954.443
104.332
126
12.223.055
97.137
3
247.182
96.724
6
1.484.206
247.368
4.235.665 маса зарада резервисана за исплату накнаде за прековремене сате у случају
проглашења ванредних мера одбране од поплава, хаваријских загађења и осталих
прековремених часова рада.
ТАБЕЛА 6.3: Динамика запошљавања
Р. бр.
1.
Основ одлива/пријема кадрова
Број запослених
Стање на дан 31.12.2013. године
137
Р. бр.
Одлив кадрова у периоду
01.01.-31.03.2014.
2.
Основ одлива/пријема кадрова
Број запослених
Стање на дан 30.06.2014. године
138
1.
Одлив кадрова у периоду
01.07.-30.09.2014.
1
2.
одлазак у пензију
1
3.
Пријем кадрова у периоду
01.01.-31.03.2014.
1
3.
Пријем кадрова у периоду
01.07.-30.09.2014.
1
4.
Замена радника који је напустио
предузеће на крају децембра
1
4.
Замена радника који је напустио
предузеће због одласка у пензију
1
Р. бр.
Стање на дан 31.03.2014. године
138
Основ одлива/пријема кадрова
Број запослених
Стање на дан 31.03.2014. године
138
Р. бр.
Стање на дан 30.09.2014. године
138
Основ одлива/пријема кадрова
Број запослених
Стање на дан 30.09.2014. године
138
1.
Одлив кадрова у периоду
01.04.-30.06.2014.
1
1.
Одлив кадрова у периоду
01.10.-31.12.2014.
2
2.
одлазак у пензију
1
2.
одлазак у пензију
2
3.
Пријем кадрова у периоду
01.04.-30.06.2014.
3.
Пријем кадрова у периоду
01.10.-30.06.2014.
1
4.
Замена радника који је напустио
предузеће због одласка у пензију
4.
Замена радника који је напустио
предузеће због одласка у пензију
1
Стање на дан 30.06.2014. године
1
138
Стање на дан 31.12.2014. године
1
137
У погледу стручног усавршавања и образовања запослених за 2013. годину планира се:
- обука и полагање државних и других стручних испита;
- подизање капацитета запослених за припрему и израду тендерске документације и
управљање пројектима у складу са међународним стандардима у области
грађевинарства - FIDIC
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- 53 -
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
-
преквалификација запослених код којих је лекарским прегледима утврђено
постојање опасности наступања инвалидности као и доквалификација запослених са
нижим нивоом потребног знања;
стална едукација запослених, праћење нових техничких достигнућа и примена
актуелних решења у економској и правној области путем курсева, саветовања,
семинара и сл.
учење и усавршавање страних језика;
ванредно школовање и специјализација;
ТАБЕЛА 6.4: Трошкови запослених.
План
2013.
године
Трошкови запослених
Р.
бр.
Процена
2013.
године
План
01.01 31.12.2014.
План
01.01 31.03.2014.
План
01.04 30.06.2014.
План
01.0730.09.2014.
План
01.10 31.12.2014.
1.
Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку
припадајућих пореза и доприноса на терет
радника)
122.406.216
2.
Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим
порезима и доприносима на терет радника)
174.616.570
165.327.348
171.688.979
42.307.140
42.876.578
42.271.886
44.233.375
3.
Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим
порезима и доприносима на терет послодавца)
205.872.936
194.807.968
202.421.306
49.880.118
50.551.485
49.838.554
52.151.149
4.
Број запослених по кадровској евиденцији
140
137
136
132
133
135
136
5.
Број запослених по ПП ОД обрасцима (који су
примили зараду у претходној години)
140
137
6.
Просечна нето зарада (1/4/број месеци) за план,
а (1/5/број месеци) за реализацију
72.861
70.495
73.746
74.892
75.330
73.167
75.999
7.
Просечна бруто 1 зарада (2/4/број месеци) за
план, а (2/5/број месеци) за реализацију
103.938
100.564
105.202
106.836
107.460
104.375
108.415
8.
Просечна бруто 2 зарада (3/4/број месеци) за
план, а (3/5/број месеци) за реализацију
122.543
118.496
124.033
125.960
126.695
123.058
127.821
9.
Накнаде по уговору о делу
80.000
70.244
74.000
50.000
24.000
400.000
10.
Број прималаца накнаде по уговору о делу
11.
Просечан износ накнаде (9/10)
12.
Накнаде по ауторским уговорима
13.
Број прималаца наканде по ауторским
уговорима
14.
Просечан износ накнаде (12/13)
15.
Накнаде по уговору о привременим и
повременим пословима
16.
Број прималаца накнаде по уговору о
привременим и повременим пословима
17.
115.894.471
120.353.974
29.657.305
30.056.481
29.632.592
31.007.596
2
2
2
2
1
40.000
35.122
37.000
25.000
24.000
2.576.000
1.516.958
1.600.000
400.000
400.000
400.000
6
4
5
5
5
5
5
Просечан износ накнаде (15/16)
429.333
379.240
320.000
80.000
80.000
80.000
80.000
18.
Накнаде физичким лицима по основу осталих
уговора
573.000
625.692
660.105
165.026
165.026
165.026
165.027
19.
Број прималаца наканде по основу осталих
уговора
20.
Просечан износ накнаде (18/19)
21.
Накнаде члановима управног одбора
22.
Број чланова управног одбора
23.
Наканде члановима надзорног одбора
24.
Број чланова надзорног одбора
25.
5
6
6
6
6
6
6
114.600
104.282
110.018
27.504
27.504
27.504
27.505
7.810.075
7.808.699
1.171.653
11
11
376.349
376.349
4.686.612
1.171.653
1.171.653
1.171.653
5
5
5
5
5
5
5
Превоз запослених на посао и са посла
5.270.000
4.886.515
5.155.273
1.227.316
1.227.316
1.350.320
1.350.321
26.
Дневнице на службеном путу
4.927.527
4.026.238
4.247.681
887.681
1.180.000
1.180.000
1.000.000
27.
Накнаде трошкова на службеном путу
429.500
161.928
170.800
42.700
42.700
42.700
42.700
28.
Отпремнина за одлазак у пензију
29.
Број прималаца
30.
Јубиларне награде
31.
Број прималаца
32.
Смештај и исхрана на терену
422.404
319.214
333.600
83.400
83.400
83.400
83.400
33.
Помоћ радницима и породици радника
233.472
233.000
254.133
63.533
63.533
63.533
63.534
34.
Стипендије
35.
Остале накнаде трошкова запосленима и
осталим физичким лицима
500.000
338.000
352.000
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- 54 -
352.000
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
У предузећу се као послови пословодства сматрају послови директора, помоћника
директора за техничке послове, помоћника директора за планирање и економско финансијске
послове, помоћника директора за развој и маркетинг и директора Водопривредних центара (2
извршиоца). Пословодство је одговорно за успешну реализацију задатака и по том основу
остварених материјалних и финансијских резултата. Чланови пословодства појединачно су
одговорни за извршење задатака и послова организационих целина којима руководе, а за свој
рад одговорни су директору предузећа. Појединачним плановима рада утврђени су задаци за
реализацију програма пословања и исти представљају критеријуме за вредновање рада
пословодства у целини, односно сваког члана пословодства посебно.
Висина зарада за пословодство утврђује се према коефицијенту које је усвојио Управни
одбор за Директора и коефицијентима за остале чланове пословодства, одређене уговором о
раду, затим бројем часова проведених на раду и ценом радног часа за пословодство. Цена
радног часа за пословодство се утврђује месечно према успешности у организацији и
координацији процеса рада, остварених добрих финансијских и пословних резултата који се
огледају извршењу планираног обима радова према Програму пословања и унапређења
технологије рада.
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- 55 -
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ
ТАБЕЛА 7.1: Табела капиталних улагања
Приоритет
Назив капиталног пројекта/
Структура финансирања
Година
почетка
финансирања
пројекта
Година
завршетка
финансирања
пројекта
Укупна
вредност
пројекта
Реализовано
закључно са
31.12.2012.
године
2013
2014
2015
2016
Након
2016
6
7
9
10
11
12
1
2
3
4
5
1.
Регулација реке Црни Тимок
кроз Гамзиградску бању
2014
2014
12.500.000
2.
Регулација реке Сврљишки
Тимок кроз насеље Бањица,
општина Књажевац
2014
2014
16.500.000
3.
Регулација реке Сврљишки
Тимок на деоници км 2+909 до
км 6+195 (деоница од 5+502,66
до 5+675,00)
2014
2014
10.000.000
4.
Изградња
обалоутврде
на
десној обали реке Дрине у
Малом Зворнику
2014
2014
10.300.000
5.
Регулација реке Пилице у зони
водоизворишта
у
Бајиној
Башти, од 2+035 до 2+857
(деоница од км 2+426,59 до км
2+591,65)
2014
2014
1.100.000
6.
Регулација
Моравице
у
Алексинцу од Пиварског моста
до моста на путу за градско
гробље од км 2+370 до км
3+100
2014
2014
7.600.000
7.
Регулација канал Баре од ушћа
у Ветерницу до Братмиловца од
км. 0+000 до км. 11+500
2014
2014
19.500.000
8.
Регулација
реке
Ибар
у
Краљеву: Деоница 3. (272 км) –
ок км 4+194 до км 4+466
2014
2014
22.500.000
9.
Регулација реке Ресаве од улива
у Велику Мораву до потока
Бука
2014
2014
20.000.000
10.
Изградња стубне трафостанице
35/0,4kV
160kVA
са
прикљученим 35 kV водом и
напојног 0,4 kV прикључка за
црпну станицу Бадрика
2014
2014
2.856.000
11.
Изградња
црпне
„Широка бара
станице
2014
2014
70.882.605
12.
Изградња
црпне
„Прека Бара“
станице
2014
2014
33.715.695
13.
Изградња прве фазе друге етапе
хидросистема за наводњавање
дела Неготинске низије на 700
ha – анекс уговора са МПШВ –
управа за земљиште
2014
2014
113.703.889
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства
контима)
Буџета
РС
(по
РС
(по
РС
(по
2
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства
контима)
Буџета
3
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства
контима)
Буџета
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- 56 -
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
8. ЗАДУЖЕНОСТ
ТАБЕЛА 8.1: План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2014. години по
кредиторима - Домаћи кредитори
МЕСЕЦ
КОЛАТЕРЛА СРЕДСТВА
ОБЕЗБЕЂЕЊА
ОПИС*
ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ
ОБАВЕЗА
У 2014. ГОДИНИ
Отплате
Камате
РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ
ОБАВЕЗА
У 2014. ГОДИНИ
Укупно
Отплате
Камате
Укупно
31.12.2013.
31.03.2014.
Министарстви
финасија
меница
120.000
120.000
120.000
120.000
30.06.2014.
30.09.2014.
31.12.2014.
ТАБЕЛА 8.2: Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе
СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2013.
Р.
бр.
1.
Физичка лица
2.
Привредни субјекти
3.
4.
5.
6.
СТАЊЕ НА ДАН 31.03.2014.
СТАЊЕ НА ДАН 30.06.2014.
Ненаплаћена
потраживања
(конто 20 24, 27)
Неизмирене
обавезе
(конто 4346)
Ненаплаћена
потраживања
(конто 20 24, 27)
Неизмирене
обавезе
(конто 4346)
Ненаплаћена
потраживања
(конто 20 24, 27)
Неизмирене
обавезе
(конто 4346)
4.068.303
5.293.329
1.658.467
5.372.729
1.049.372
5.319.796
384.448.323
59.408.305
360.420.303
83.408.305
336.392.283
98.894.516
Привредна друштва
са већинским
Државни органи и
органи локалне
Установе
(здравство,
22.944.576
7.227.047
21.510.540
168.099.778
126.030.341
218.812.418
5.983.453
5.983.453
3.683.453
Остало
200.642.626
200.642.626
81.606.000
УКУПНО
786.187.059
246.162.605
809.027.807
20.076.504
125.081.796
262.066.413
СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2014.
Р.
бр.
Ненаплаћена
потраживања
(конто 20 - 24, 27)
1.
Физичка лица
2.
Привредни субјекти
3.
4.
5.
6.
Привредна друштва са
већинским државним
власништвом
Државни органи и органи
локалне власти
Установе (здравство,
образовање, култура...)
Остало
УКУПНО
Неизмирене
обавезе
(конто 43-46)
237.864.172
680.671.784
2.059.901
154.477.796
СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2014.
Ненаплаћена
потраживања
(конто 20 - 24, 27)
Неизмирене
обавезе
(конто 43-46)
440.277
5.279.539
135.238
5.332.334
312.364.263
76.613.408
288.336.243
69.340.538
18.642.468
17.208.432
163.349.450
2.105.149
75.040.174
4.283.453
4.083.453
81.606.000
101.606.000
580.685.911
132.201.679
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- 57 -
486.409.540
2.126.201
125.484.692
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И
РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО
ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
Поступак јавних набавки спроводиће се према Закону о јавним набавка и Плану
набавки у зависности од вредности набавке. Табеларним прегледом дати су планирани износи
набавки за добра, услуге и радове. За добра, услуге и радове од општег интереса поступак
јавних набавки ће се спроводити према Програму управљања водама Владе за 2013. годину.
ТАБЕЛА 9.1: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за
у динарима
обављање делатности
редн
и
број
Реализациј
а у 2013.
години
ПОЗИЦИЈА
Планирано
за 2014.
годину
План за
први
квартал
2014.
План за
други
квартал
2014.
План за
трећи
квартал
2014.
План за
четврти
квартал
2014.
Добра
1.
Аутомобили
2.
ИT опрема
3.
ИТ лиценце
2.100.000
2.500.000
4.
Канцеларијски материјал
1.221.489
1.908.500
367.500
467.500
526.000
547.500
5.
583.201
600.000
150.000
150.000
150.000
150.000
50.000
250.000
12.500
212.500
12.500
12.500
7.
Алат, инвентар, резервни делови
Заштитна и противпожарна радна одећа и
материјал
гуме
361.683
390.000
97.500
97.500
97.500
97.500
8.
Материјал за одржавање хигијене
655.442
690.000
172.500
172.500
172.500
172.500
6.
9.
15.493.021
6.000.000
4.760.153
4.760.153
2.500.000
Електрична енергија
4.134.660
4.363.000
1.090.750
1.090.750
1.090.750
1.090.750
10.
Енергетска горива
7.926.200
8.352.000
1.838.000
2.088.000
2.188.000
2.238.000
11.
Репрезнтација
1.201.485
1.230.000
300.000
250.000
250.000
430.000
12.
Остало
340.000
390.000
97.500
97.500
97.500
97.500
1.114.845
Услуге
13.
Услуге фиксне и мобилне телефоније
4.236.421
4.459.381
1.114.845
1.114.845
1.114.845
14.
Услуге интернета, сателитска ТВ
1.413.335
1.412.161
353.040
353.040
353.040
353.040
15.
Услуге сервисиранја службених аутомобила
6.486.338
6.843.000
1.710.750
1.710.750
1.710.750
1.710.750
16.
Услуге одржавања информационог система
8.500.000
12.010.000
702.500
4.902.500
5.302.500
1.102.500
17.
Одржаванје опреме
2.420.342
2.555.000
638.750
638.750
638.750
638.750
18.
Услуге одржавања зграде и инсталација
492.000
500.000
125.000
125.000
125.000
125.000
19.
Закуп пословног простора
5.183.470
4.624.970
1.156.243
1.156.243
1.156.243
1.156.243
20.
Сајамске услуге
827.680
874.000
21.
Заштита имовине - обезбеђенје
4.457.088
4.679.942
1.169.986
1.169.986
1.169.986
22.
Услуге реклама и пропаганде
1.776.208
1.300.000
325.000
325.000
325.000
325.000
23.
Услуге савтовања и семинара
800.000
1.795.000
1.161.250
211.250
211.250
211.250
24.
Услуге рачуноводствене ревизије
555.000
400.000
200.000
25.
Здравствене услуге
50.000
52.500
26.250
26.
Услуге стручног усавршавања
910.342
570.000
240.000
240.000
45.000
45.000
27.
Услуге чишћења
703.320
742.000
185.500
185.500
185.500
185.500
28.
Ревизија пројекта
29.
Консултанске услуге
2.612.133
3.541.525
30.
Услуге штампања
2.468.430
100.000
1.336.750
931.680
100.000
31.
Адвокатске услуге
2.106.200
2.222.041
555.510
555.510
555.510
555.510
32.
Ресторанске услуге
1.826.400
1.966.000
500.000
450.000
450.000
33.
Угоститељсле услуге
34.
Осигурање објеката, лица и возила
35.
Набавка службене литературе
36.
Услуге превођења
Радови
37.
Текуће поправке и одржавање пословних простора
Заштита вода од загађивања - спровођење мера
при хаваријским загађењима
Одржавање водних објеката за уређење
водотокова, водних објеката за заштиту од
поплава,ерозије и бујица и одржавање водотокова редовно одржавање
Одржавање водних објеката за уређење
водотокова, вод.објеката за заштиту од поплава,
ерозије и бујица и одржавање водотокова инвестиционо одржавање
38.
39.
40.
874.000
200.000
26.250
463.000
6.153.658
463.000
1.330.950
7.430.200
7.839.000
950.000
1.002.250
566.000
1.330.950
7.839.000
501.125
390.000
501.125
390.000
1.335.000
333.750
1.058.958
3.166.667
3.166.667
275.579.130
440.325.000
440.325.000
26.017.012
48.925.000
48.925.000
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- 58 -
1.169.986
333.750
333.750
333.750
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
41.
42.
43.
44.
45.
Одржавање водних објеката за одводњавање редовно одржавање
Одржавање водних објеката за одводњавање инвестиционо одржавање
Изградња и реконструкција водних објеката за
уређење водотокова и водних објеката за заштиту
од поплава, ерозије и бујица
Санација водних објеката за уређење водотокова,
водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и
бујица и водних објеката за одводњавање
Извођење заштитних радова – биолошки и
биотехнички радови
46.
Радови на отклањању штете по одштетном захтеву
и из средстава превентиве
47.
Изградња прве фазе друге етапе
хидросистема за наводњавање дела
Неготинске низије на 700 ha
48.
Израда техничке документације
70.731.655
164.765.625
164.765.625
7.988.258
10.291.667
10.291.667
35.406.453
114.000.000
114.000.000
52.360.957
102.916.667
102.916.667
8.448.068
12.350.000
12.350.000
1.553.583
3.450.000
862.500
113.703.889
12.010.998
12.910.000
862.500
862.500
862.500
113.703.889
5.000.000
6.500.000
1.410.000
Из сопствених извора ЈВП „Србијаводе“ планирана су улагања у оквиру годишњег
износа планиране амортизације и то у висини до 9.950.000 динара, а предвиђена су следећа
улагања за набавку компјутера и друге рачунарске опреме (3.950.000 динара) и за замену
хаварисаних и дотрајалих путничких возила (6.000.000 динара). Како је Ребалансом програма
пословања ЈВП „Србијаводе“ у 2013. години планирана набавка аутомобила, поступак јавне
набавке је у току и по том основу постоји пренета обавеза у 2014. годину у износу од 9.493.021
динара. Нови поступак за набавку аутомобила у висини од 6.000.000 се планира, зависно од
резултата пословања, за последњи квартал 2014.
ЈВП „Србијаводе“, по Закону о водама и Општем и Оперативном плану одбране од
поплава има обавезе и одговорности за организовање и спровођење одбране од поплава на
подручју Републике Србије, на око 1600 км одбрамбених линија, 3000 км канала, 26 црпних
станица и на 42 бране и акумулације, што подразумава потребну опремљеност и мобилност
одговорних лица која морају благовремено обићи најкритичнија места и организовати одбрану
на деоницама које су удаљена од седишта и до сто километара.
Међутим, услед дотрајалости постојећих службених возила у овом јавном предузећу, може
бити доведена у питање динамика реализације наведеног пројекта који подразумева рад
стручњака на терену. Наиме, службена возила у ЈВП „Србијаводе“ старости су између 7 и 10
година и са пређеном километражом и преко 350-400.000 километара. Овако лоше стање возила
изискује изузетно високе трошкове одржавања и поправки, који на годишњем нивоу прелазе
износ од 6 милиона динара. Због такве ситуације планирана су средства за набавку аутомобила
у вредности од 6.000.000 динара.
За обављање текућих теренских послова (надзора изградње објеката, организовање и
спровођење одбране од поплава) и пројеката наводњавања, далеко економичније је набавити
мале путничке аутомобиле до 1700 cm³, чије одржавање и потрошња горива изискују знатно
ниже трошкове.
у динарима
ТАБЕЛА 9.2: Средства посебне намене
Р. бр.
Позиција
1.
Спонзорство
2.
Донације
3.
4.
Реализација
у
2013.
години
Планирано
за
2014.
годину
591.722
500.000
План за
први
квартал
2014.
125,000
План за
други
квартал
2014.
125.000
План за
трећи
квартал
2014.
125.000
План за
четврти
квартал
2014.
125.000
Хуманитарне
активности
Спортске
активности
5.
Репрезентација
3.028.884
3.196.000
800.000
700.000
700.000
996.000
6.
Реклама и
пропаганда
1.184.486
800.000
200.000
200.000
200.000
200.000
7.
Остало
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- 59 -
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
10. ЦЕНЕ
Цене услуга и радова у Програму пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину су
утврђене на следећи начин:
1. По важећем ценовнику усвојеном у Програму пословања за 2013. годину увећане
до нивоа пројектоване инфлације од 5,5%, у складу са Фискалном стратегијом за 2014.
годину са пројекцијама за 2015. и 2016. годину(„Сл.гласник РС“,бр.97/13) и предлажене су
за услуге и радове који се односе на спровођење мера при хаваријским загађењима,
редовно одржавање водних објеката за уређење водотокова и заштиту од поплава, за
заштиту од ерозије и бујица и одржавање водотокова (ТАБЕЛА 4.5/1.) и редовно
одржавање водних објеката за одводњавање у јавној својини (4.7/1).....ЗВОНКО
2. Планске цене за биолошке радове, производе и услуге шумарства, односно
јединичне цене за биолошке радове за 2014. годину реализоваће се на основу важећег
ценовника дрвних сортимената Јавног предузећа „Србијашуме“ Београд. Извођење
биолошких радова подразумева, услед природе земљишта, у највећој мери садњу тополе
чије саднице производи једино расадник ЈП „Србијашума“, чија је основна делатност
газдовање и коришћење шума.
У ТАБЕЛИ 10.4. који се односи на планске јединичне цене производа и услуга
шумарства дате су цене огревног дрвета ТАБЕЛИ 10.5. и дрвета на пању - дефинише
планске јединичне цене на основу важећег ценовника дрвних сортимената Јавног
предузећа „Србијашуме“ Београд чија је основна делатност газдовање и коришћење шума,
што би требало да има за последицу отклањање постојећег диспаритета цена у односу на
цене које су већ реализоване на тржишту.
У Прилогу 5.2. – дефинисан је план сече стабала домаће тополе, врбе и јове у
кориту река на водном подручју Саве, Дунава и Мораве у оквиру редовног одржавања
водопривредних објеката. У складу са Оперативним планом за одбрану од поплава
сачињена је табела водотокова првог реда по секторским деоницама на којима ће се на
појединим деоницама вршити сеча стабала ради побољшања протицајног профила
водотокова.
Прилог 6 – Нормативи шумарства за накнаду шумске штете за 2014. годину који се
примeњују на јединичне цене дате у ценовнику из Прилогa 5 и 5.1., који, у односу на
претходну годину, није мењан.
ТАБЕЛА 10.1: Ценовник организације и припреме радова за спровођење мера при
хаваријским загађењима у 2014.години
РЕД.БР.
ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА
ДИНАРА (без ПДВ)
НАЗИВ УСЛУГЕ
1.
Излазак на терен и припрема локације за рад
50.001,43
2.
Рад НК радника
500,01/h
3.
Рад ВК радника
625,01/h
4.
Рад инжењера експерта ( ВСС)
1.250,04/h
5.
Рад вође групе ( ВСС)
1.250,04/h
6.
Коришћење специјалног возила са комплетном еколошком опремом ( вакуум пумпа,
ВП пумпа, канал – јет систем за пробијање зауљених канализација, коморе за
смештај)
7.
Коришћење доставног возила
8.
Коришћење ауто – подизача
5.625,15/h
9.
Коришћење упијајуће плахте
312,50/kom
15.000,42/h
999,55/h
10.
Коришћење заштитне пливајуће бране
11.
Коришћење упијајуће „Sorbiх“ бране за упијање масноћа и нафте
625,01/дан
12.
Средство за упијање масноће
625,01/кг
13.
Коришћење чамца
2.500,07/h
14.
Грубо чишћење
312,49/m2
15.
Одмашћивање
500,01/m2
16.
Испирање
187,51/m2
17.
Дисперзант
400,00/lit
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- 60 -
12.500,36/kom
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
РЕД.БР.
ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА
ДИНАРА (без ПДВ)
НАЗИВ УСЛУГЕ
18.
Средство за одмашћивање
312,50/lit
19.
Збрињавање зауљеног отпадног материјала
20.
Рад вијачне пумпе
812,35/h
21.
Рад шприцаљке за наношење хемикалија
500,01/h
22.
Рад центрифугалне пумпе за извлачење зауљеног отпадног мат.
750,02/h
23.
Рад мембранске пумпе
24.
Коришћење скимера за прикупљање масноће са воде
25.000,71/m3
750,02/h
3.125,09/h
ТАБЕЛА 10.2: Планске јединичне цене за биолошке радове за 2014.( без ПДВ)
ЦЕНА
САДНИЦЕ
БРОЈ
САДНИЦА
ВРЕДНОСТ
САДНИЦА/ха
РАД /ха
УКУПНО
(дин/ха)
ЦРНИ БОР
8,60
2.500 ком/ха
21.500,00
6.450,00
27.950,00
БЕЛИ БОР
12,20
2.500 ком/ха
30.500,00
9.150,00
39.650,00
КОПЕРАЦИЈА
СМРЧА
12,10
2.500 ком/ха
30.250,00
9.075,00
39.325,00
ЛИШЋАРИ
9,80
3.000 ком/ха
29.400,00
8.820,00
38.220,00
ТОПОЛА
100,00
400 ком/ха
40.000,00
12.000,00
52.000,00
ПОШУМЉАВАЊЕ НА ЈАМЕ
ЦЕНА
САДНИЦЕ
БРОЈ
САДНИЦА
ВРЕДНОСТ
САДНИЦА/ха
РАД/ха
УКУПНО
(дин/ха)
ЦРНИ БОР
8,60
2.500 ком/ха
21.500,00
85.000,00
106.500,00
БЕЛИ БОР
12,20
2.500 ком/ха
30.500,00
85.000,00
115.500,00
СМРЧА
12,10
2.500 ком/ха
30.250,00
85.000,00
115.250,00
ЛИШЋАРИ
9,80
3.000 ком/ха
29.400,00
85.000,00
114.400,00
ТОПОЛА
100,00
400 ком/ха
40.000,00
85.000,00
125.000,00
ОКОПАВАЊЕ И ПРАШЊЕЊЕ ШУМСКИХ КУЛТУРА
ПРВИ ПУТ
УКУПНО
(дин/ха)
15.700,00
Напомена: ПДВ на садни материјал зарачунава се по стопи од 10 %
ПДВ на рад зарачунава се по стопи од 20 %
Планска сеча - уређење заштитног шумског појаса
У оквиру програма пословања ЈВП “ Србијаводе “ за 2014. годину планирана је сеча
стабала домаће тополе, врбе и јове у кориту река на водном подручју Саве, Дунава и Мораве
ради побољшања протицајног профила водотокова
у оквиру редовног одржавања
водопривредних објеката. У складу са Оперативним планом за одбрану од поплава сачињена је
табела водотокова првог реда по секторским деоницама на којима ће се на појединим
деоницама вршити сеча стабала, а све у складу са чланом 9. став 2. Закона о шумама
(„Службени гласник РС“, бр. 30/10 и 93/12) уз претходно прибављену сагласност министарства
надлежног за послове шумарства.
ТАБЕЛА 10.3: Планирана сеча стабала у 2014.
РЕД.
БРОЈ
ВОДНО
ПОДРУЧЈЕ
СЕКТОР
НАЗИВ ВОДОТОКА
ВПЦ „САВА - ДУНАВ“
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ ДОЊИ ДУНАВ
1.
Неготин
ДУЖИНА KM
Укупно:
595,21
Укупно:
269,47
Д.1.
Дунав,Тимок и Јасеничка река
Црни, Бели Тимок и Трговишки Тимок
30.88
Дунав, Пек и Млава
64.42
Дунав
12.81
2.
Зајечар
Д.2.
3.
Голубац
ДЂ.2.
4.
Смедерево
Д.3.
5.
Петровац
Д.22.
Млава, Пек, Витовница и Тисница
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ САВА
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- 61 -
45,66
115.7
Укупно:
325,74
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
РЕД.
БРОЈ
ВОДНО
ПОДРУЧЈЕ
СЕКТОР
1.
Шабац
C.4.
Бадовинци, Сава, Дрина, Добрава и Вукодраж
153.7
2.
Ваљево
C.5.
Колубара, Тамнава, Уб, Топлица, Љиг, Рибница
69.07
3.
Лозница
C.6.
Дрина,Jадар,Штира,Љубовиђа,Пилица,Лим,Сељашница,Вапа
и Грабовица
НАЗИВ ВОДОТОКА
ДУЖИНА KM
102.97
ТАБЕЛА 10.4: Планске јединичне цене производа и услуга шумарства за 2014. ( без ПДВ)
НАЗИВ СОРТИМЕНТА
ЈЕДИН. МЕРЕ
ЦЕНА FCo
КАМИОНСКИ ПУТ
ТРУПЦИ ЕУРО ТОПОЛЕ
Ф 35 ЦМ <
м3
7.143,00
Л 30 ЦМ <
м3
I КЛАСА 25 ЦМ <
м3
5.594,00
4.167,00
II КЛАСА 20 ЦМ <
м3
3.273,00
Ф 35 ЦМ <
м3
4.768,00
Л 30 ЦМ <
м3
4.186,00
I КЛАСА 25 ЦМ <
м3
3.257,00
II КЛАСА 20 ЦМ <
м3
2.675,00
Ф 35 - 39 ЦМ
м3
19.380,00
Ф 40 - 49 ЦМ
м3
27.687,00
50 <
м3
35.992,00
К 30 ЦМ <
м3
13.843,00
I КЛАСА 30 ЦМ <
м3
11.075,00
II КЛАСА 25 ЦМ <
м3
6.645,00
ТРУПЦИ ДОМ. ТОПОЛЕ И ВРБЕ
ТРУПЦИ ЈАСЕНА
ТРУПЦИ БАГРЕМА
Ф 35 ЦМ <
м3
8.860,00
I КЛАСА 25 ЦМ <
м3
7.197,00
II КЛАСА 20 ЦМ <
м3
5.538,00
ТРУПЦИ ДОМ. ОРАХА И ЦРНОГ ОРАХА
22.149,00
Ф 35 ЦМ <
м3
I КЛАСА 25 ЦМ <
м3
II КЛАСА 20 ЦМ <
м3
7.753,00
10.075,00
ТРУПЦИ ВОЋКАРИЦА
Ф 35 ЦМ <
м3
19.270,00
I КЛАСА 25 ЦМ <
м3
9.635,00
II КЛАСА 20 ЦМ <
м3
7.419,00
Тврди лишћ.9-15цм, дуж 1,5-5m111,5-5м
м3
3.437,00
16-25цм, дуж. 1,5-5м
ЧЕТИНАРИ
м3
4.201,00
боровина, 9-15цм, дуж - 1,5-5м
м3
2.713,00
16-20цм, дуж. 1,5-5м
м3
2.972,00
четинари Ј/С 9-15цм, дуж 1,5-5м
м3
2.990,00
16-20цм, дуж. 1,5-5м
м3
4.210,00
ГРАЂА
РУДНИЧКО ДРВО м3
ОГРЕВНО ДРВО - ТВРДИ ЛИШЋАРИ
I класа
м3
3.778,00
II класа
м3
2.867,00
сеченице
м3
2.607,00
пањевина
м3
2.086,00
шумски отпад
м3
2.284,00
ОГРЕВНО ДРВО - МЕКИ ЛИШЋАРИ
I класа
м3
2.529,00
II класа
м3
1.878,00
сеченице
м3
1.204,00
пањевина
м3
1.204,00
шумски отпад
м3
1.355,00
ТАБЕЛА 10.5: Ценовник огревног дрвета и дрвета на пању за 2014. Годину ( без ПДВ)
Ред. број
1
2
3
4
5
6
Врста огревног дрвета
m3
Огревно дрвоТЛ, I класа
Огревно дрвоТЛ, II класа
Сеченица тврдих лишћара
Шумски отпад тврдих лишћара
Огр.дрво МЛ и четинара, I класа
Огр.дрво МЛ и четинара, II
На ш.к.путу
prm
3.778
2.868
2.607
2.284
2.528
1.877
2.607
1.979
1.434
912
1.745
1.296
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- 62 -
На пању
I категорија
2.758
1.917
1.760
1.290
1.745
1.260
1.904
1.323
968
517
1.204
868
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
7
8
9
10
11
12
Сеченица МЛ и четинара
Шумски отпад МЛ и четинара
Огревно дрво бора из пожаришта
Огр. дрво осталих врста из пожара
Шумски отпад из пожаришта
Бор рудно дрво из пожаришта
1.204
1.355
1.882
663
543
1.299
2.816
1.943
813
695
697
807
574
1.790
447
278
481
558
396
1.235
ТАБЕЛА 10.6: Ценовник за накнаду шумске штете за 2014. годину
Ред. бр.
А.
1.
Назив - врста производа
Цена по јединици сортимента
СТАБЛА СА ТЕХНИЧКИМ ДРВЕТОМ
У једнодобним шумама старијим од 20 и млађим од
2/3 опходње, односно дебљим од 10цм, и тањим од
1/2 пречника сечиве зрелости из разнодобних шума
Цена по јединици мере из важећег
продајног ценовника
а.
У природним шумама
б.
У вештачко подигнутим шумама
У заштитним шумама или шумама са посебном
наменом
У једнодобним шумама старијим од 2/3 опходње,
односно дебљим 1/2 пречника сечиво зрелости из
разнодобних шума
ц.
2.
Коефицијент
3
4
5
Цена по јединици мере из важећег
продајног ценовника
а.
У природним шумама
б.
У вештачки подигнутим шумама
2
У заштитним шумама или шумама са посебном
3
наменом
У шумама пањача и макија
Прсни пречник средњег састојинског стабла од 10Цена по јединици мере из важећег
3
20 цм
продајног ценовника
Прсни пречник средњег састојинског стабла износ
4
20цм
За производ од посебно заштићених врста дрвећа
Према прописима о заштити природе
8
НАПОМЕНА:
Уколико је дрвна маса посеченог стабла однешена са места сече, те се не може установити њена тачна количина,
до ње се долази рачунски на основу пречника пања посеченог стабла и просека дендрометријских елемената
најмање три стабла у истој или сличној састојини.
Под техничким дрветом сматра се стабло од којег се може добити дрво за индустријско-техничку хемијску прераду.
Коефицијент којим се множи цена по јединици мере садржи накнаду за девастацију шума, умањење опште
корисних функција шума и за погоршане услове узгоја, заштите и коришћење шума
СТАБЛА БЕЗ ТЕХНИЧКОГ ДРВЕТА
ц.
3.
а.
б.
4.
1.
2.
3.
Б.
1.
У природним или разнодобним шумама у
развојном стадијуму
а.
Подмлатка
б.
ц.
д.
Младик у раном периоду
Младик у касном периоду
Летвењака
2.
У вештачки подигнутим састојинама у
развојном стадијуму
а.
Подмлатка
1,5
Цена трогодишњег садног материјала
(пресеђиваног) из важећег продајног
ценовника
2
Цена трогодишњег садног материјала
(пресеђиваног) из важећег продајног
ценовника
3
3
4
5
б.
Младик у раном периоду
5
ц.
Младик у касном периоду
7
д.
Летвењака
8
3.
У заштитним шумама или у шумама са
посебном наменом у развојном стадијуму
а.
Подмлатка
Цена трогодишњег садног
материјала(пресеђиваног) из важећег
продајног ценовника
4
б.
Младик у раном периоду
5
ц.
Младик у касном периоду
8
д.
Летвењака
4.
У интензивним културама и плантажама
у развојном стадијуму
10
а.
Младик у раном периоду
б.
Младик у касном периоду
ц.
Летвењака
5.
Према прописима о заштити природе
Цена трогодишњег садног материјала
(пресеђиваног) из важећег продајног
ценовника
6
8
10
Цена трогодишњег садног
материјала(пресеђиваног) изважећег
продајног ценовника
У шуми пањача и макија
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- 63 -
2
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
Ред. бр.
а.
б.
ц.
Ц.
1.
Назив - врста производа
Цена по јединици сортимента
Висина до 1.0 м
Висина од 1.0 до 3.0м
3
Висина преко 3.0 м
4
НАПОМЕНА
1.Ако је шумска штета настала на стаблима са или без техничког дрвета, односно биљкама које су биле суве, износ
накнаде шумске штете утврђује се без примене коефицијената;
2.Ако је шумска штета настала оштећивањем стабала подбељивањем, одсецањем грана и кресањем писника, у
случају када се стабло неће осушити, накнада шумске штете утврђује се у износу од 50% израчунато на начин под
А и Б;
3.Ако штетом уништен део шуме на површини већој од једног ара, осим штете израчунате на начин под А и Б у
накнаду шумске штете урачунавају се и трошкови припреме земљишта за пошумљавање, те трошкови неге и
заштите за идућих 5 година;
4.Ако је штета у шуми причињена пожаром,осим накнаде штете израчунате на начин под А и Б у накнаду штете
урачунавају се и трошкови гашења пожара и чувања згаришта
САДНИ МАТЕРИЈАЛ И СПОРЕДНИ ШУМСКИ ПРОИЗВОДИ
У природним или разнодобним шумама у
развојном стадијуму
Цена према врсти количини квалитету
из важећег продајног ценовника
а.
Садни материјал за репродукција из расадника
б.
Саднице из природног подмлатка,шумско семе и
плодови, гљиве и лековито биље
ц.
Ситно техничко дрво ( шибље,
прућа фашине држаље и др )
Земља, песак, шљунак и остали споредни производи
(храстове, шишарка, мах, шумска трава, сено, трска
и ..
д.
е.
ф.
Коефицијент
2
3
Штета нанешена на шумском земљишту, ратарењем,
испуштањем или складиштењем отровних материја
и другим биолошким или абиотским радњама
2
Цена према врсти количини квалитету
из важећег продајног ценовника
2
Износ трошкова потребних за
отклањање нанесене штете и довођења
шумског земљишта у првобитно стање
2
ШТЕТЕ НАНЕШЕНЕ ПАШОМ ИЛИ ЖИРЕЊЕМ И ТО:
Вредност 3кг ливадског сена по
Пашом ситне стоке (овце, козе и др.)
важећем ценовнику по једном комаду
стоке на дан
Вредност 15кг ливадског сена по
Пашом крупне стоке ( коњи, магарци, говеда)
важећем ценовнику по једном комаду
стоке на дан
Вредност 9кг жира сена по важећем
Жирењем
ценовнику по једном комаду стоке на
дан
У случају да продајна цена по овом Ценовнику за односну категорију због кретања цена
у окружењу није остварива, сагласност на нижу предложену и образложену продајну цену до
10%, даје директор.
ЦЕНОВНИК ЗА УГОВАРАЊЕ ТИПСКИХ ПОЗИЦИЈА РАДОВА ЗА 2014.
ПОЛАЗНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИЗРАДУ ЦЕНА РАДА ЗА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА2014. ГОДИНУ
20.010,00 дин - најнижа цена рада ( 115,00 дин/сат ) - према Одлуци владе о висини
минималне зараде за период март – децембар 2013. („Сл.гласник РС“, бр.31/13)
*16.889,50 дин - најнижа цена рада ( 97,07 дин /сат ) - примењена код ЈВП "Србијаводе" за
радове на инвестицијама, санационим и посебним радовима. За радове на редовном
одржавању примењују се цене из 2013. г. увећане за 5,5%.
1,64
- фактор бруто/нето ( укључени порези и доприноси на терет радника као и
доприноси на терет послодавца који су у неким анализама некоректно изостављени )
2,30
- фактор на бруто - фактор предузећа којим се обезбеђује покривање трошкова
режијског особља као и трошкова који нису обухваћени калкулацијом цена. Од 2004. г.овај
фактор се кретао од 3,5 до 2,6. У овом тренутку није реално да буде мањи од примењене
вредности 2,3.
8.00 %
- коефицијент теренског и минулог рада
1,10 - 4,45 * Код коефицијента стручности извршена је корекција коефицијената тако да се
вредности крећу од 1,10 (раније 1,35) до 4,47 (раније 5,5). Овом корекцијом се постижу
реалније вредности коефицијената у односу на постојеће стање.
*Анализа најниже цене рада
Годишњи фонд часова за годину 2014.
261 x 8 х =
2.088 час/раднику
1. Расположиви фонд часова
2. Годишњи одмори, државни празници, боловање, плаћени изостанци
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- 64 -
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
државни празници
годишњи одмори
плаћени изостанци
боловање
(7 x8)
(28 x 8)
(1 x 8)
(1 x 8)
3. Ефективни часови по раднику за год. дана:
(2088- 296)=
4. Ефективни часови за машине у једној смени:
365 - 105
расположиви број дана
=
зимски период 63 дана
могући број радних дана
ефективни број часова: 197 x 8 x 0.761=
5. Фактор бруто/нето
6. Фактор на бруто
7. коеф. мин. рада
8. Најнижа цена рада (121,34 * 0,8 = 97,07 дин/час)
56
224
8
8
296
час
час
час
час
час/раднику
1.792
час/раднику
260
63
197
1.200
1,64
2,30
1,08
16.889,50
дана
час
дин/мес
I Анализа цена рада механизације:
- амортизација према набавној вредности машине и радном веку из
табеле
50%
- инвестиционо одржавање машина (од амортизације)
10%
- текуће одржавање машина ( од инвестиционог )
0,001%
- осигурање машина (од набавне вредности)
120 гр/КС/час
- потрошња горива
- трошкови мазива - уље 10% од цене горива
1.5
- плата радника - 1,5 х бруто плата = однос годишњег фонда часова
радника
(1.800 ) и годишњег фонда рада машине (1.200).
1.3
- режијски трошкови = фактор - 1 = 2,3 - 1 = 1,3
- тежина нафте при 190C
0,8 гр/cм3
153,40 дин/л
- цена еуро дизела дин/л
151,40 дин/л
- цена БМБ 95
дин/л
* За ангажовање радне машине мање од 24 сата, транспорт ангажоване машине обрачунава
се посебно. За ангажовање машине више од 24 сата, транспорт је садржан у јединичној цени.
* За позиције које нису обухваћене овим ценовником применити калкулацију са истим
полазним елементиме као у ценовнику.
На основу наведених калкулативних елемената, у Таб.1. je дат преглед цена рада машина
ТАБЕЛА 10.7: Табеларни преглед цена рада машина ( без ПДВ)
Машина
Багер
Булдозер
Трактор
Карактеристике
Ј.м.
Цена (дин/час)
(140 КС)
час
7.587,28
(100KС)
час
7.288,50
дуга стрела
час
8.354,81
(150 КС)
час
7.411,84
(100 КС)
час
6.765,92
(300 КС)
час
2.076,56
(150 КС)
час
6.357,84
(100 КС)
час
4.332,57
(75 КС)
час
3.742,72
Пловна косачица
час
4.004,75
Тример
час
1.280,45
час
7.492,17
Камион кипер
(210 КС)
Теренско возило
Утоваривач
Вибројеж
час
3.174,52
(200 КС)
час
8.983,36
(60 КС)
час
548,60
II Анализа цене сатнина
На основу наведених калкулативних елемената, у Таб.2. je приложен преглед цена сатнина:
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- 65 -
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
ТАБЕЛА 10.8: Калкулативне сатнине ( без ПДВ)
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Квалификације
Коеф.
струч.
Минули
рад
Најнижа
цена
рада
2
НК
НСС
КВ
ССС
ВКВ
ВШ
ВСС
Спец.
Рук.
3
1,10
1,34
2,28
2,36
2,44
3,09
3,58
4,15
4,47
4
1,08
1,08
1,08
1,08
1,08
1,08
1,08
1,08
1,08
5
16.889,50
16.889,50
16.889,50
16.889,50
16.889,50
16.889,50
16.889,50
16.889,50
16.889,50
Број
месеци
6
12
12
12
12
12
12
12
12
12
*Примењене сатнине на групе послова:
Нето износ за
годину дана
(3x4x5x6)
7
240.777
293.310
499.064
516.575
534.087
676.364
783.619
908.385
978.429
Група послова
Група послова
Група послова
Група послова
Нето
сатнина
(7:2088)
Бруто
сатнина
(8)x1,64
8
115,31
140,47
239,02
247,4
255,79
323,93
375,3
435,05
468,6
I , II
III
IV,V,VI
VII,VIII
9
189,11
230,37
391,99
405,74
419,5
531,25
615,49
713,48
768,5
НК
НСС
КВ
ВКВ
Бруто
сатнина
са
фактором
(9)x2,30
10
434,95
529,85
901,58
933,20
964,85
1.221,88
1.415,63
1.641,00
1.767,55
TАБЕЛА 10.8/1: Ценовник за типске позиције радова - одржавање, превентивни и
интервентни (у току и непосредно након спровођења одбране од поплава), санациони радови,
радови који се извршавају по налогу водне инспекције и ценовник за процену инвестиционих
вредности)
РЕД.
БР.
УКУПНО
ДИН/Ј.М.
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
ЈЕД. МЕРЕ
А
Редовно одржавање
1.
2.
Сузбијање вегетације комбиновано, косачицом (85%) и тарупом (15%)
Сузбијање вегетације комбиновано, косачицом (90%) и тарупом (10%)
Припрема површина на неприступачним локалитетима за рад - кошење
траве Тример-ом на тешко приступачним местима и нагибима 1:2 и
стрмије.
- тример Stihl FS550
Сечење дрвећа моторном тестером са кресањем грана и остављањем на
страну. Обрачун по ком. према средњем пречнику.
4.1. меко Ø 10-20 cm
4.2. Ø 20-30 cm
4.3. Ø 30-50 cm
4.4. Ø > 50 cm
4.5. тврдо Ø 10-20 cm
4.6 Ø 20-30 cm
4.7. Ø 30-50 cm
4.8 Ø > 50 cm
Вађење пањева одговарајућом механизацијом, са транспортом до 50 м,
истоваром у претходно ископану јаму и затврпавањем слојем земље
дебљине мин 0,50 м. Обрачун по једном комаду пања.
5.1. Ø 10-30 cm
5.2. Ø 31-50 cm
5.3. Ø 51-90 cm
5.4. Ø преко 90 cm
m2
m2
2,08
2,61
m2
4,36
3.
4.
5.
ком.
ком. ком. ком. ком. ком. ком. ком. 261,72
654,32
1.570,37
4.416,67
327,17
817,9
2.355,56
5.561,74
ком. ком. ком. ком. 886,72
1.487,95
4.322,41
6.668,92
6.
Рад багера на сат - ненормиран рад
час
7.288,50
7.
Чишћење мостова и пропуста од замуљења - ручно
m3
1.235,28
Б.
Превентивни, интервентни, санациони, радови који се
извршавају по налогу водне инспекције, радови за процену
инвестиционих вредности
I
8.
9.
10.
II
11.
Припремни радови
Чишћење терена од корова и шибља булдозером са транспортом на
даљину до 50 м у гомиле ( 0,3 m3/m2 ). Формиране гомиле спалити.
Обрачун по m2 очишћене површине.
Крчење шибља булдозером са утоваром и превозом до 1 km. Обрачун по
m2 искрчене површине.
Механизовано сечење дрвенастог растиња-тарупирање на неуређеним
површинама под шибљем. Обрачун по m2 очишћене површине.
10.1. Ø 5-10 cm - трактор + таруп
10.2. Ø > 10 cm - трактор + таруп
10.3. Ø 5-10 cm - багер + таруп
10.4. Ø > 10 cm - багер + таруп
m2
m2
53,81
50,75
m2
m2
m2
m2
20,13
24,77
26,85
31,32
m3
78,02
Ископ земљаног материјала
Машински ископ хумуса у слоју од 20 cm са транспортом у привремену
депонију. Обрачун по m3 ископаног самониклог тла.
11.1. транспорт до 20 м
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- 66 -
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
12.
13.
11.2 транспорт од 20-40 м
m3
97,52
11.3. транспорт од 40-60 м
Ископ земљаног материјала I II и III категорија у широком откопу.
Обрачун по 1 m3 самониклог тла.
12.1. булдозером са транспортом у депонију на просечну даљину до 30 м
m3
123,53
m3
87,2
12.2. багером са одбацивањем у страну
m3
113,24
12.3. багером са утоваром у камион
Ископ каналског профила или корита реке багером у земљишту I, II и III
категорије. Обрачун по 1 m3 самониклог тла.
13.1. ископ са одбацивањем у страну ако се шкарпирање косина посебно
плаћа
13.1.1. у сувом
m3
126,45
m3
113,24
13.1.2. под водом
13.2. ископ са одбацивањем у страну ако је ценом обухваћено и
шкарпирање косина канала или корита реке
13.2.1. у сувом
m3
126,45
m3
130,82
13.2.2. под водом
13.3. ископ са утоваром у камионе ако се шкарпирање косина посебно
плаћа
13.3.1. у сувом
m3
145,91
m3
140,5
13.3.2. под водом
13.4. ископ са утоваром у камионе ако
шкарпирање косина канала и корита реке
13.4.1. у сувом
m3
158,07
m3
158,07
m3
185,06
је
ценом
обухваћено
и
13.4.2. под водом
13.5 ископ профилном кашиком са одбацивањем у страну
13.5.1. у сувом
m3
140,5
13.5.2. под водом
m3
158,07
13.6.1 у сувом
m3
164,94
13.6.2 под водом
Машинско шкарпирање косина канала са тачношћу +- 5 cm просечно 0,5
m3 / m'. Ценом је обухваћен ископ, ручно дотеривање дна и косина
канала и разастирање ископаног материјала. Обрачун по m3 материајала.
Шкарпирање косина канала, корита реке и насипа багером са
одбацивањем материјала у страну. Признаје се маx 0,3 m3 по m2
шкарпиране
површине.
Обрачун
по m3
ископаног
материјала
шкарпирањем.
Ручни ископ земље са одбацивањем до 2 м и утоваром у колица. Обрачун
по m3 ископане земље у самониклом стању.
16.1 земљиште I и II категорије
ископ + утовар
m3
189,68
m3
943,86
16.2. земљиште III категорије
ископ + утовар
m3
1.235,28
16.3. земљиште IV категорије
ископ + утовар
m3
1.583,24
m2
26,16
m2
18,28
m3
869,91
13.6 ископ профилном кашиком са утоваром у камионе
14.
15.
16.
III
17.
18.
19.
20.
21.
m3
281,65
m3
189,68
Уградња земљаног материјала
Набијање постељице насипа вибројежевима. Обрачун по m2 набијене и
испитане постељице
17.1. ако је ценом обухваћено и риповање + испитивање
17.2. ако је ценом обухваћено само набијање постељице + испитивање.
Ручно затрпавање око темеља објеката земљом у слојевима до 25 cm са
ручним набијањем сваког слоја-делимично, и са употребом вибро
набијача, плоче и малих вибро ваљака. Обрачун по m3 уграђеног
материјала у збијеном стању.
Транспорт и истовар земљаног материјала камионима на просечну
даљину. Обрачун по m3 самониклог тла у ископу.
19.1. 1 km
m3
202,49
19.2. 2 km
m3
299,68
19.3. 3 km
m3
394,33
19.4. 4 km
m3
468,26
19.5. 5 km
m3
499,48
19.6. 7 km
m3
624,35
m3
749,22
19.7. 10 km
Уградња земљаног материјала I, II и III категорије у тело насипа
(разастирање, набијање вибројежевима до збијености мин. 95 % по
Проктору, узимање и анализе узорака из сваког слоја). Обрачун по m3
уграђеног и испитаног материјала у збијеном стању.
20.1. ако се шкарпирање косина посебно плаћа разастирање, набијање,
испитивање
20.2. ако је ценом обухваћено и шкарпирање косина-разастирање, набијање,
шкарпирање,испитивање
Израда насипа са булдозерским попречним транспортом до 50 м
(разастирање, набијање вибројежевима до збијености мин. 95 % по
Проктору, узимање и анализе узорака из сваког слоја). Обрачун по m3
уграђеног и испитаног материјала у збијеном стању.
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- 67 -
m3
85,93
m3
275,62
m3
399,15
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
22.
23.
Хумузирање косина и круне насипа. Обухваћено је и планирање са
тачношћу ± 5 cm. Обрачун по m3 уграђеног хумуса.
Затрављивање површине насипа са стандардном мешавином траве.
набавка траве 1 kg/ 70 m2
IV
24.
25.
m3
152,2
m2
32,74
Радови од камена
Набавка, транспорт до 30 км и уградња шљунка у тампон слојеве и
постељице са набијањем. Обрачун по m3 уграђеног шљунка.
Ручно уграђивање тампона од песка у слоју д=10цм. Цена обухвата ручно
разастирање и планирање материјала, ваљање малим вибро ваљком уз
потребно квашење. Обрачун по м3.
Материјал :
m3
2.833,88
m2
359,15
- песак са транспортом
m2
123,75
Рад :
26.
- разастирање материјала ручно
m2
65,24
- сабијање материјала ваљком
m2
100,57
m2
69,59
m2
456,28
m2
183,36
- сабијање материјала ручно
Ручно уграђивање тампона од дробљеног каменог агрегата 0 - 60 мм у
слоју д=10цм. Цена обухвата ручно разастирање и планирање материјала,
ваљање малим вибро ваљком уз потребно квашење. Обрачун по м3.
Материјал :
- камени агрегат 0-60 мм са транспортом
Рад :
- разастирање материјала ручно
m2
73,94
- сабијање материјала ваљком
m2
120,68
m2
78,29
27.
- сабијање материјала ручно
Израда обалоутврде од ломљеног камена д= 20-50 цм, на већ
припремљеном тампонском слоју од шљунка д=15цм крупноће зрна > 30
мм (иберлауф) или камене ситнежи. За израду облоге одабрати крупнији
камен приближно истих димензија, који се на саставцима и лицу има
дотерати чекићем. Спојнице се заливају цементним малтером 1 : 3.
- Камена облога д = 30 cm без заливања спојница
28.
- Камена облога д = 30 cm са заливањем спојница
Израда обалоутврде- облоге од ломљеног камена д= 20 - 50 цм на већ
припремљеном тампонском застору од бетона МБ-15 д= 10 цм у који се
камен утапа, спојнице се заливају цементним малтером 1 : 3. За израду
камене облоге одабрати крупнији камен са спојницама макс. од 2 цм што
се дотерује чекићем и шпицем.
- Камена облога д = 20 cm
4.607,46
5.148,58
28.1. Камена облога без бетонског застора и заливања спојница:
m3
4.435,80
28.2. Камена облога са бетонским застором и заливањем спојница:
m3
5.646,31
28.3. Камена облога са бетонским застором, без заливања спојница:
m3
5.570,96
28.4. Камена облога са бетонским застором и заливањем спојница:
Набавка транспорт и уградња механизацијом камена у регулационе
објекте-камени набачај и израда обалоутврде од лом. камена са подлогом
од шљунка.
набавка и транспорт камена до места уградње :
m3
6.112,08
29.1. до 30 km
m3
3.696,61
29.2. 31-60 km
m3
3.817,56
29.3. 61-100 km
m3
4.026,27
m3
4.320,60
- Камена облога д = 25 cm
29.
30.
31.
32.
V
33.
29.4. 100-150 km
Облагање косина канала ролираним каменом. Обрачун по m2 урађене
облоге.
Ролирање – R II
Набавка, транспорт и уградња камена у жичане сандуке - габионе од
жице ф2,7мм, отвора 6х8цм, димензија 200х100х50цм.
Набавка, транспорт и уградња камена у жичане сандуке - габионске
мадраце димензија 200х100х30цм, отвора плетива 8х8цм са транспортом
до 70км.
m2
217,48
m3
10.265,98
m2
4.214,98
m3
9.484,45
33.2.1. MB 20 завис. од слож. констр. и уград.
m3
14.875,50
33.2.2. MB 30 завис. од слож. констр. и уград.
Транспорт бетона миксером 5 m3. Ценом је обухваћен утовар, транспорт
до места уградње, чекање на уградњу и повратак.
34.1. до 10 km
m3
18.810,65
m3
2.158,53
34.2. 11-20 km
m3
2.878,04
34.3. 21-30 km
m3
3.597,55
Бетонски радови
Справљање транспорт и уграђивање бетона без оплате и арматуре
( транспорт до 30 km )
33.1. У тампон
33.1.1. MB 10
33.2. У конструкције
34.
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- 68 -
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
35.
36.
37.
38.
39.
40.
34.4. 31-40 km
m3
4.389,01
34.5. 41-50 km
Набавка, израда, монтажа и демонтажа једностране оплате ( д=24мм) за
бетонске конструкције. Транспорт до 30 km.
Набавка, израда, монтажа и демонтажа двостране оплате за бетонске
конструкције. Транспорт до 30 km.
Набавка, сечење, савијање и монтажа глатке арматуре:
m3
5.036,57
m2
m2
1.794,59
2.114,92
38.1. пресек до 12 mm
kg
163,75
38.2. пресек преко 12 mm
kg
134,27
39.1. пресек до 12 mm
kg
163,75
39.2. пресек преко 12 mm
Бетонска облога канала д=10 cm (бетонирање на лицу места). Израда
облоге на дну и косинама канала од АБ MB 30 водонепропусан и отпоран
на мраз. Обрачун по m2 уграђеног бетона.
Облагање
дна
и
косина
канала
готовим
бетонским
плочама
0.50*0.50*0.10 на слоју шљунка д= 10 cm са заливањем спојница. Обрачун
по m2 облоге.
kg
134,27
m2
3.907,72
m2
4.949,75
Набавка, сечење, савијање и монтажа ребрасте арматуре:
VI
Остали радови
41.
Набавка и уградња у објекте филцаног платна тежине 300 гр/m2.
m2
580,25
42.
Набавка и уградња дихтујуће "сика" гуме
Набавка, транспорт и постављање геотекстила (200 гр) као подлоге
фолији (геомембране). Обрачун по m2 постављеног геотекстила.
Снимање канала ехосондером и моторним чамцем ДТД-1. Ценом је
обухваћено гориво, мазиво, амортизација , инвестриционо и текуће
одржавање и рад (морнар моториста, деонични техничар). Обрачун по km
снимљеног канала.
Снимање евиденционих профила. Ценом је обухваћено снимање
(деонични техничар, хидрограђевински радник) и обрада снимљених
профила (деонични техничар). Обрачун по комаду снимљеног профила.
Црпљење воде из отворене грађевинске јаме. Обрачун по сату црпљења.
m'
3.112,25
m2
192,05
km
1032,79
ком
4.682,09
час
2.051,98
43.
44.
45.
46.
ТАБЕЛА 10.8/2: Ценовник за обављање послова од општег интереса у надлежности јвп
„Србијаводе“ (чл.150 ЗОВ)
РЕД.
БР.
47.
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
ЈЕД. МЕРЕ
Израда регистара водних објеката, вођење водних
катастара загађивача и катастра коришћења вода
Обрачун по часу ангажовања.
а) Рад ВСС хидрограђевинске струке
УКУПНО
ДИН/Ј.М.
катастара,
час
1.415,53
час
1.415,53
час
1.415,53
час
1.415,53
час
933,59
час
933,59
час
3.174,52
Дин/комплет
3.283,78
Организација и управљање активностима
Прикупљање и систематизација исправа, техничке и друге
документације
Анализа постојећихисправа, техничке и друге документације
Теренски рад
Обрада и анализа података, унос
б) Рад ВСС геодетске струке
Рекогносцирање терена, геодетско снимање
Унос и обрада података
в) Рад ВСС за мелиорације и бујице
Организација и управљање активностима
Прикупљање и систематизација исправа, техничке и друге
документације
Анализа постојећихисправа, техничке и друге документације
Теренски рад
Обрада и анализа података, унос
г) Рад ВСС информатичар (оперативни рад и одржавање)
Унос, обрада и анализа података (израда апликације за електронски
унос и ажурирање података обухваћен позицијом....)
д) Рад ССС геодетске струке
Рекогносцирање терена, геодетко снимање
Унос и обрада података
ђ) Рад ССС информатичар
Унос и обрада података
е) Теренско возило (са возачем)
ж). Материјални трошкови техничке обраде докумената за катастре водних
објеката (копирање, скенирање, штампање коричење и сл.)
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- 69 -
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
48.
Израда пројеката изведених радова, техничке документације за
санационе,
превентивне,
интервентне
радове,
техничке
документације за одбрану од поплава, по прописаној процедури и
стандардном садржају, документације о функционалном стању
објеката (теренски рад, технички извештај, технологија извођења
радова, предмер и предрачун радова, фотодокументација, графички
прилози), унос у ВИС:
за радове одржавања, радове који се изводе превентивно, у току и
непосредно након спровођења одбране од поплава на водним објектима и
критичним локалитетима водотокова, за радове који се извршавају по
налогу водне инспекције и за оцену функционалног стања и поузданости
објеката, опреме и инсталација у склопу брана у надлежности ЈВП
Србијаводе.
Обрачун по часу ангажовања.
а) Рад ВСС (хидрограђевинске, мелиоративне, бујичарске струке)
час
1.415,53
час
1.415,53
час
933,14
час
933,14
час
1.415,53
час
3.174,52
Дин/комплет
1.077,41
час
2.515,33
дин
дин 5.662,10
Рад помоћника ССС (4 часа)
Теренско возило (1 час)
дин 3.174,52
Рад обрађивача ВСС (4 часа)
дин 5.662,10
Рад помоћника ССС (1 час)
дин 933,14
Материјални трошкови
дин 958,21
Анализа постојеће техничке документације
Рекогносцирање терена
Пројектовање - прорачуни, технологија технички извештај
Предмер и предрачун радова
б) Рад ВСС геодетске струке
Рекогносцирање терена
Снимање попр, профила, оперативни полигон
Картирање теренских података
в) Рад ССС геодетске струке
Рекогносцирање терена
Снимање попр, профила, оперативни полигон
г). Рад ССС грађевинске струке
Фодокументација , увезивање, опрема елабората
д) Рад ВСС информатичар (оперативни рад и одржавање)
Унос, обрада и анализа података
ђ) Теренско возило (са возачем)
е). Материјални трошкови израде катастра водопривредних објеката
(копирање, скенирање, штампање коричење и сл.)
49.
Теренски рад, анализа документације и израда стручног извештаја о
радовима и објектима који утичу на промене у водном режиму, на
водне и друге објекте, Обрачун по часу рада.
Просечно појединачно учешће за 8 часова рада:
а) Рад на терену:
Рад обрађивача ВСС (4 часа)
3.732,55
б) Рад у канцеларији:
50.
Припрема планова за управљање ризиком од поплава, активности на
изради карата урожености и карата ризика од поплава
а) Рад у канцеларији:
час
1.415,53
час
1.415,53
час
1.415,53
Рад ВСС (хидрограђевинске, мелиоративне, бујичарске струке)
час
1.415,53
Рад ВСС геодетске струке
час
1.415,53
час
Дин/комплет
3.174,52
Рад ВСС (хидрограђевинске, мелиоративне, бујичарске струке)
Рад ВСС информатичар
Рад ВСС геодетске струке
б) Рад на терену (контролни рад):
Теренско возило (са возачем)
50.1.
в)Материјални трошкови (копирање, скенирање, штампање коричење и сл.)
Припремне активности, израда динамичког и синхрон плана рада,
програма за теренске радове, методологије за прикупљање и обраду
података (студија инвентаризације)
50.1.1. Израда плана рада (утврђивање детаљног плана рада
уаглашеног са учесницима на пројекту и одржавање почетних
састанка са одговорним субјектима)
Припрема плана рада по активностима и извршиоцима
Разрада детаљног динамичког плана рада
Ажурирање плана рада
Почетна радионица са учесницима и корисницима, обука
Израда почетног извештаја
50.1.2.Припрема студије инветаризације података
(Израда нацрта студије инвентаризације података, индентификација и
одређивање статуса примарних извора података и припрема подлоге за
подешавање VIS модела)
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- 70 -
3.165,00
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
50.2.
50.3.
50.4.
50.5.
50.1.3.Програмски задатак за нацрт студије инвентаризације података
Индентификација примарних извора података (релевантне поплаве)
Одређивање статуса података
Оцењивање и достављање пописаних резултата
Припрема предлога за подешавање ВИС модела
Припрема студије о инветаризацији података и првог Привременог
извештаја
Прикупљање и управљање подацима
50.2.1.Прикупљање доступних података (Прикупљање, корекција и
обрада података)
Прикупљање хидролошких података
Додатно прикупљање података (снимљени профили)
Прерада, корекција и обрада прикупљених података
Припрема мапе коришћења земљишта
Прилагођавање ВИС модела ради инкорпорације пројектних података
50.2.2.Припрема ДМТ (Припрема и побољшање постојећег дигиталног
модела терена)
50.2.3. Преглед попречних пресека(Контрола попречних пресека, нивоа
воде и свих структурних објеката)
Преглед попречних профила помоћу РТК-ГПС технологије
Преглед нивоа, мостова и других структурних објеката
Складиштење податка у ВИС
50.2.4.Прикупљање података за угроженост и процену ризика
(Прикупљање података о становништву, привреди, инфраструктури,
заштићеним
подручјима,
културном
наслеђу,
водоводу
и
канализацији)
Прикупљање података о становништву, привреди, инфраструктури,
животној средини и културном наслеђу
Прикупљање података о водовода и канализацији
Пикупљање података о заштићеним подручјима
Дигинализација и атрибутизација података
Обрада и анализа података
Извештавање о прикупљању података и управљању подацима
Припрема извештаја о прикупљању података и управљању подацима
Израда дигиталних мапа високе резолуције
50.3.1.Хидродинамичко моделирање
(Прикупљање података о
поплавама повратног периода 100 и 1000, HEC-RAS модел)
Постојећи HEC-RAS модел припремљен од стране корисника
Надоградња постојећег HEC-RAS модела помоћу прикупљених података
Прикупљање подтака о поплавама повратног периода 100 и 1000 од
кориника
Занивање новог HEC-GeoRAS модела за све реке
Заснивање HEC-RAS модела
Калибрација и верификација HEC-RAS модела
Прорачун нивоа воде у HEC-RAS моеделу за Q 100 и Q1000
50.3.2.Припрема мапа угрожености (Припрема мапа угрожености за
пројектно подручје Q 100 и Q 1000
Припрема мапа угрожености за пројектно подручје за Q 100
Припрема мапа угрожености за пројектно подручје за Q 1000
Достављање мапа
Визуелизација и анимација поплава у времену и простору
50.3.3.Развој GIS лејера са рецепторима ризика од поплава
Припрема GIS лејера
50.3.4.Мапе ризика од поплава (Израда мапа рузика од поплава)
Припрема мапа ризика од поплава
Припрема мапа ризика од поплава помоћу мапа угрожености
50.3.5.Извештавање (Припрема детаљног извештаја о мапирању)
Извештавање о мапирању
Припрема извештаја о мапирању поплава уз детаљан текст
Достављање извештаја о мапирању поплава корисницима
Интеграција мапа у водопривредни информациони систем
Спајање VIS-а са HEC-RAS и HEC-GeoRAS
Проширење базе података у ВИС-у
Повезивање мапираних информација (на пр: ризик, вероватноћа...)
Развој и имплементација алгоритма за мулти-кријеријалну анализу
Развој и имплементација CBA алата за смањење ризика
Израда обавезних извештаја/мапа
Израда различитих мапа (велике и мале размере)
Проширење Web-GIS интерфејса (унутрашњег и спољњег)
Дистрибуција и пренос резултата
50.5.1.Пренос најновијих моделирања и технологије мапирања
50.5.2. Дугорочна употреба и планирање (Израда концепта дугорочне
употребе мапа ризика и мапа угрожености)
Концепт дугорочне употребе мапа ризика и мапа угрожености
Упутства за системско планирање на националном и регионалном нивоу
Пренос неопходнних софтвера
Упутстав за ревизију и ажурирање мапа ризика и мапа угрожености
50.5.3. Тренинзи и обуке одговарајућих субјеката и интересних група
(ArcGis тренинг, тренинг о методама речног моделирања и обука о
изради карата ризика и карата угрожености)
Обуке за представљање ArcGis-a
Обуке о методама речног моделирања
Обука о изради карата ризика и карата угрожености
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- 71 -
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
51.
Организовање и вођење водног информационог система (ВИС) и водне
документације
а). Рад у канцеларији:
Рад ВСС (хидрограђевинске, мелиоративне, бујичарске струке)
час
1.415,53
Рад ВСС информатичар
час
1.415,53
час
1.415,53
Рад ВСС (хидрограђевинске, мелиоративне, бујичарске струке)
час
1.415,53
Рад ВСС геодетске струке
час
1.415,53
час
Дин/комплет
3.174,52
Рад ВСС геодетске струке
б) Рад на терену (контролни рад):
Теренско возило (са возачем)
в) Материјални трошкови (копирање, скенирање, штампање коричење и сл.)
51.1
Анализа захтева
51.2
Пројектовање система
3.165,00
Израда модела процеса
Документација модела процеса
Израда модела података
Документација модела података
51.3
Пројектовање софтвера
51.3.1. израда апликација за електронски унос и ажурирање података за
водне катастре,
51.3.2. израда апликација за вођење евиденције о мишљењима у поступку
издавања водних услова,
51.3.3. израда апликација за генерисање наредби о проглашењу/укидаеу
одбране од поплава и билтена о спроведеним мерама одбране
51.3.4. израда апликација за вођење евиденције о мишљењима о
оперативним плановима 2.реда,
51.3.5. израда апликација за вођење евиденције о лиценцирању
водопривредних предузећа
51.3.6. израда апликација за вођење евиденције о контроли извађених
количина речног наноса
51.4
Имплементација софтвера
Израда делова софтвера
Документација
Повезивање делова софтвера
51.5
Тестирање
Тестирање делова софтвера
Тестирање целокупног система
51.6
Оперативни рад
Израда приручника за обуку корисника
Обука корисника за рад са софтвером
Унос података
Прилагођавање прикупљених података
Ажурирање ГИС података
Аутоматска обрада података
51.7
Одржавање
Израда приручника за рад са софтвером
Подршка корисницима у раду са софтвером
Адаптивно одржавање софтвера
Корективно одржавање софтвера
Перфективно одржавање софтвера
Прављење резервних копија
51.8
Изнајмљивање хардверских ресурса
Процесор
језгро/месец
2.110,00
Меморија
гигабајт/месец
2.110,00
Простор на диску
гигабајт/месец
Проток
52.
10,55
Mb/s/месец
4.220,00
Рад ВСС (хидрограђевинске, мелиоративне, бујичарске струке)
час
1.415,53
Рад ВСС информатичар
час
1.415,53
Рад ВСС геодетске струке
час
1.415,53
час
1.415,53
час
1.415,53
Контрола експлоатације речног наноса са водног земљишта
а) Рад у канцеларији:
Рад ВСС информатичар (оперативни рад и одржавање)
Унос, обрада и анализа података
б) Рад на терену (контролни рад):
Рад ВСС (хидрограђевинске, мелиоративне, бујичарске струке)
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- 72 -
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
Рад ВСС геодетске струке
час
1.415,53
Теренско возило (са возачем)
час
3.174,52
Рад ССС грађевинске струке (Фотокументација, техничка обрада)
52.1.
52.2.
52.3.
52.4.
52.5.
52.6.
53.
в) Материјални трошкови (копирање, скенирање, штампање коричење и сл.)
Израда методологије и процедура контроле извађених количина,
начина извештавања о резултатима,
Израда и ажурирање листе локација водног земљишта на којима је
одобрена експлотација речног наноса,
Избор и усаглашавање приоритета и израда динамике контроле
час
933,14
дин/час
3.165,00
Рад ВСС (хидрограђевинске, мелиоративне, бујичарске струке)
час
1.415,53
Рад ВСС информатичар
час
1.415,53
Рад ВСС геодетске струке
час
1.415,53
час
1.415,53
Рад ВСС (хидрограђевинске, мелиоративне, бујичарске струке)
час
1.415,53
Рад ВСС геодетске струке
час
1.415,53
Теренско возило (са возачем)
час
3.174,52
Извршење теренских и аналитичких контролних радова и послова
Периодично извештавање о резултатима контролних и аналитичких
радова и послова,
Израда годишњег извештаја о извађеним количинама, са описом
стања одобрених локалитета и предлогом локалитета погодних за
експлоатацију, унос података у ВИС.
Стандардизација и израда оперативних планова за одбрану од поплава
на водама 2. реда:
а) Рад у канцеларији:
Рад ВСС информатичар (оперативни рад и одржавање)
Унос, обрада и анализа података
б) Рад на терену (контролни рад):
Рад ССС грађевинске струке (Фотокументација, техничка обрада)
53.1.
53.2.
53.3.
53.4.
в) Материјални трошкови (копирање, скенирање, штампање коричење и сл.)
Израда пилот оперативног плана за одбрану од поплава на водама
2.реда (на подручју на којем постоји довољан обим података
потребних за дефинисање мера одбране од поплава)
Израда локалних оперативних планова на водама 2. реда по
усаглашеном стандардном садржају
Стандардизација садржаја мишљења на оперативне планове 2. реда;
Теренски рад, анализа документације и израда мишљења о
оперативним плановима одбране од поплава за воде 2. реда, Обрачун
по часу рада.
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- 73 -
час
933,14
дин/час
3.165,00
час
2.515,33
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА
Управљање ризицима као основ успешног пословања: Управљање ризицима омогућава
одвијање процеса управљања пословањем предузећа у целини, није само по себи циљ, већ је
средство за остваривање циљева. Основни циљ пословања јавног водопривредног предузећа
„Србијаводе“ је управљање ризицима који могу утицати на ефикасно и економично обављање
поверених послова од општег интереса на водним подручјима Сава, Морава, Доњи Дунав и
Косово и Метохија, на којима је ЈВП „Србијаводе“ надлежно, и то у оквиру водних делатности
уређења водотока, заштите од штетног дејства вода, уређења, коришћења вода и заштите вода
од загађивања.
Управљањем ризицима смањују се изненађења и губици у пословању, као
потенцијалне опасности од штета у области вода, усклађује се пословна стратегија и могући
ризици, обезбеђују се благовремено превентивне и дугорочне мере и активности за смањење
вишеструких ризика, оптимално се користе расположива финансијска средства, стручни
капацитети, знања и искуства запослених.
Управљање ризицима у пословању предузећа је уско везано за процес корпоративног
управљања тако што руководиоцима обезбеђује информације о најзначајнијим ризицима и о
томе како се њима управља.
Управљањем ризицима обезбеђује се усклађеност пословања са законима и прописима,
очување репутације и елиминише негативна изненађења.
Процена ризика као основ за ефикасно извршење послова од општег интереса:
Предуслов за управљање ризицима је процена свих врста ризика са којима се може суочити
предузеће, не само у текућој пословној години већ и дугорочно.
Јавно водопривредо предузеће „Србијаводе“ препознаје ризике који проистичу из
недефинисаног финансирања рада предузећа у извршењу послова од општег интереса за које
је по закону надлежно, као и ризике услед вишегодишњег тренда смањења улагања у области
вода. То је неминовно довело до поремећаја у управљању водама а тиме изазвале и негативне
утицаје на квалитет живота у Србији, посебно у погледу безбедности од последица штетног
дејства вода:
- смањена је функционална поузданост система капиталних водних објеката којима
се штите најугроженија подручја у Србији,
- онемогућено је функционисање и ефикасно пословање јавног и територијално
надлежних водопривредних предузећа, од чије спремности зависи и способност смањења
ризика од штета услед поплава.
У описаним условима пословања, евиденто је највећи ризик да предузеће неће
ефикасно извршавати обавезе у области заштите од штетног дејства вода, што се може
закључити из следећих констатација:
1. Водни објекти за заштиту од поплава од спољних и унутрашњих у надлежности ЈВП
„Србијаводе“ су генерално у стању које карактерише смањена функционална спремност за
одбрану од поплава, а расположиви буџет за 2014. годину, представља свега 35 одсто од
потребних средстава;
2. На бранама и акумулацијама којима управља ЈВП „Србијаводе“, због дугогодишњег
недостатка средстава за одржавање и за капитални ремонт застареле опреме, присутан је
реалан ризик од хаварија са могућим озбиљним последицама по животе људи и привредни
развој угрожених подручја;
3. Готова сва територијално надлежна водопривредна предузећа из Оперативног плана
су, због смањења обима радова, у веома тешкој кадровској и материјалној ситуацији, због чега
ови важни субјекти нису довољно спремни за извршење обавеза по Општем плану за одбрану
од поплава.
4. За спровођење одбране од поплава у 2014. години обезбеђена су средства у износу
од 23.483.110 динара, што није довољно за ванредне хидролошке ситуације и могуће поплавне
таласе у пролећном и јесењем периоду.
ЗАКЉУЧАК: За управљање ризицима у јавном водопривредном предузећу које
извршава послове од општег интереса у области вода, најважније је дефинисати јасну и
ефикасну пословну политику која мора бити заснована на анализи ефикасности пословања у
претходном периоду, на препознавању лоше и добре праксе у области вода.
Пословна политика предузећа мора бити заснована на стратегији управљања водама,
што ће омогућити препознавање ризика и ограничења за развојне планове.
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- 74 -
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
У наредном периоду предузеће мора усклађивати пословање тако што ће све своје
капацитете ангажовати за процену свих ризика, а пре свега највећих проблема, тако што ће
препознати мере и програмирати приоритетне активности усклађујући их са расположивим
средствима.
У текућој години, у циљу минимизирања ризика, предвиђено је да се акценат стави на
апсолутне приоритете. На најугроженијим деоницама и локалитетима водотокова у градовима,
сеоским подручјима и индустријским зонама, сагласно расположивим средствима, планирани
су, у поједним случајевима и кроз различите моделе суфинансирања, најнеопходнији радови
како би се обезбедио одговарајући степен заштите.
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- 75 -
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину
12. ПРИЛОЗИ
Санациони радови који су предложени од стране одговорних лица из Оперативног
плана имају приоритет у односу на радове за које су у 2013.години наложени од стране водне
инспекције. Преглед актуелних водних налога дат је у наредној табели.
За извршење налога водне инспекције у 2014. години нису предвиђена средства.
ТАБЕЛА 11: Налози водне инспекције
Ред.
број
1
Зав.
број
2
Датум
Сектор/
Деоница
Решење водне инспекције
Место
Заводни број
Датум
Процењена
вредност
радова
3
4
5
6
7
8
9
ВПЦ "САВА-ДУНАВ" за водна подручја „Сава“ и „Доњи Дунав“
16.01.2014.
С.5.
Налог (записник) ЈВП-у за
чишћење заплава и поправка
приступног пута у зони преграде
на реци Забави –Ваљево
3976
7.09.2012
Д.2.
3
395/113
12.09.2013.
4
4539
15.10.2012
1
92
2
Ваљево
325-00009/14-7
16.01.2014.
5.000.000
Решење - налог ЈВП-у за
чишћење корита Трговишког
Тимока у зони уставе са
поправком подслапља на
прегради „Бараница“
Књажевац
273-32592/2012-07
Д.2.
Решење - налог ЈВП-у за
чишћење Белог Тимока у
Књажевцу
Књажевац
271-325051/2013-03
04.09.2013
20.000.000
Д.3.
Решење - налог ЈВП-у за
чишћење регулисаног дела реке
Језаве од км. 0+000 до км.5+000
Смедерево
273-325094/2012-07
10.10.2012
6.500.000
3.650.000
ВПЦ "МОРАВА" за водно подручје „Морава“
Решење-налог ЈВП-у за
санирање леве обале реке
Раванице
Ћуприја
270-325-1/201307
Решење-налог ЈВП-у за
санирање одбрамбених насипа
на реци Моравици КО Левосоје
општина Бујановац
Бујановац –
с,Левосоје
270-3250019/2013-07
01.03.2013.
7.500.000
ХМС ВМ2.
Раља
Решење - налог ЈВП-у за
санацију десне обале на
Западној Морави у КО Бапско
Поље општина Краљево
с.Бабско
Поље
273-3250083/2012-07
19.04.2012.
3.700.000
22.04.2013
М.1.
Решење - налог ЈВП-у за
стабилизацију речне трасе на
Великој Морави од 30км до 37
КО Лозовик
Лозовик
270-325059/2013-07
17.04.2013
211.000.000 *
07-2182
23.04.2013
М.3.1.
Решење-налог ЈВП-у за санацију
оштећења деснообалног насипа
р.Јасенице КО Мраморац
општина Смедеревска Паланка
Смедеревска
Паланка
270-325044/2013-07
18.04.2013.
1.500.000
07-3728
05.07.2013
М.6.2. и
М.7.2.
Решење - налог ЈВП-у да изврши
санацију жабљег поклопца на
деснообалном насипу на
р.Великој Морави
Параћин
270-32565/2013-07
02.07.2013
500.000
1
07-1006
04.03.2013
М.7.2.
2
07-1090
06.03.2013
M.11.4.
3
07-1430
21.04.2013
4
07-2151
5
6
26.02.2013.
500.000
Председник
Надзорног одбора
___________________________________
Слободан Станојевић, дипл. правник
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- 76 -
Download

Program poslovanja za 2014.pdf