ЈП ЕПС – ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ„ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА“ Д.О.О. НОВИ САД
ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА
88888888888888888888888888888888888888888
Број: 474 l Новембар 2012 l Година LI l Први број изашао 5.11.1962. l ISSN 1452-7545
НАШ ИНТЕРВЈУ l РАЦИОНАЛНО УЗ БРИГУ О СВАКОМ ЗАПОСЛЕНОМ l CТР. 6-7
ТЕМА БРОЈА l ЗЛАТНИ ЈУБИЛЕЈ НОВИНА “ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА” l CТР. 10-16
снивач Привредног друштва
О
ЈП Електропривреда Србије
САДРЖАЈ
В.д. генералног директора
Мр Александар Обрадовић
Издавач
Привредно друштво за
дистрибуцију електричне
енергије
«Електровојводина» д.о.о.
Нови Сад
ИЗ ЕПС-А
Промене почињу од 1. jануара
4
САРАДЊА
За добробит купаца и запослених
Град Нови Сад 16. новембра обележио своју славу – Ђурђиц
5
5
В.д. директора
Срђан Кружевић
НАШ ИНТЕРВЈУ
Срђан Кружевић: Рационално уз бригу о сваком запосленом
6-7
Руководилац Кабинета
Биљана Барошевић
Именовања
Нова енергија за успешније пословање
8-9
Шеф Одељења за односе с јавношћу
Александра Јанчић-Ракичевић
ЗЛАТНИ ЈУБИЛЕЈ Новина “ев”
Тражи се стварност, без улепшавања
10
Главни и одговорни уредник
Мирко Шијан
Информативне и садржајне новине
11
Сарадници
Милан Чолић
Маја Павлица
Владимир Огњановић
Илона Хорват Урбан
Адреса
Булевар ослобођења 100
21000 Нови Сад
Телефон: +381 21 482 10 28
Факс: +381 21 52 59 76
Централа: +381 21 482 12 22
Контакт центар: 0800 220 021
e-mail: [email protected]
www.elektrovojvodina.rs
12-13
Др Андрија Иванежа: Пословно комуницирање витална потреба
ефикасног бизниса
Љиљана Милић: Подвизима је место у новинама
14
15
Динамични послови за добру комуникацију
16
ДИСПЕЧЕРСКИ ДНЕВНИК
Систем стабилан, али крађа све више!
17
ОДНОСИ С КУПЦИМА
Разрешење свих недоумица купаца – најважније
18
БОРБА ПРОТИВ КРАЂе
Неовлашћени корисници морају да одговарају
19
Графичка припрема и штампа
„Комазец д.о.о.”
Краља Петра I бб
22320 Инђија
НАШ ГОСТ
Спорт ствара комплетне и креативне личности
20
СИНДИКАТ
Колективни уговор не сме бити измењен 21
Тираж
3.000 примерака
ПЕНЗИОНЕРСКИ КУТАК
Речи и догађаји нас охрабрују
22
СПОРТ
Расплет лиге за столом
23
CIP - Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад
ISSN 1452-7545
УДК 621.311(497.113)(085.3)
COBISS.SR-ID 18147586
l
Циклус који се брзо затвара
ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА
ЗЛАТНИ ЈУБИЛЕЈ НОВИНА „ЕВ“
Новембра ове године навршило се 50 година од почетка излажења листа „Електровојводина“. То је, свакако, јубилеј за
понос. Кроз време су бележени сви најважнији догађаји у нашој Електровојводини. Лист „Електровојводина“ је на тај начин постао значајан извор података за хронологију догађаја
и сведочанство о људима у нашем Привредном друштву. До
сада су издата 474 броја.
Традиција од педесет година излажења листа је, пре свега,
признање редакцији и новинарима, онима који свакодневно
обављају овај тежак и одговоран посао. Мењали су се уредници, новинари, изглед, дизајн и формат, али је лист увек
настојао да прати утврђену и прихваћену уређивачку концепцију и да буде информативан, афирмативан и едукативан.
На основу резултата истраживања које се периодично
спроводи на нивоу наше куће, посебно последњих неколико
година, већина запослених се изјашњавала да је задовољна
избором тема, дизајном и динамиком излажења листа.
Хвала!
Сада, када редакција листа има част и одговорност да очува
традицију, да наше новине буду још садржајније, савременије
и да негују пре свега информисање, онима који настављају
да се баве часним послом новинара на најбољи начин, остаје
обавеза да пазе на сваки слог и на сваку боју која је један од
заштитних знакова компанијског листа „Електровојводина“,
а сваки запослени који се осећа делом велике породице која
се зове Електровојводина сасвим сигурно је усвојио и наше
новине као део онога што му припада и што је и његово.
Јубилеј за понос свих запослених.
Потписнику ових редова је част и задовољство да настави
добру традицију информисања запослених, бар на начин на
који је то било у претходном периоду. Исто тако, позивамо
све који желе или имају афинитета да нам се јаве, да буду део
заједничког тима на овом одговорном али и хуманом послу.
Наравно, живот иде даље. Електровојводина је у октобру
добила нови менаџмент. Верујемо да је то нова енергија за
успешније пословање. Како је , при првом обраћању запосленима истакао нови в.д. директора Електровојводине Срђан
Кружевић, приоритети у спровођењу пословне политике у
наредном периоду биће унапређење односа с купцима, брига
о запосленима, допринос финансијској консолидацији система, добра припрема система за наступајућу зимску сезону и
искорењивање корупције и злоупотреба у пословању.
Желимо успех у реализовању ових пословних циљева.
Мирко Шијан
БРОЈ 474 НОВЕМБАР 2012
3
l
ВЛАДА СРБИЈЕ ПРИХВАТИЛА ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА РЕОРГАНИЗАЦИЈУ ЈП ЕПС
ИЗ ЕПС-А
Промене почињу од 1. jануара
Влада Републике Србије усвојила 16. новембра закључак којим је прихватила
Полазне основе за реорганизацију ЈП „Електропривреда Србије“
О
вим документом обухваћене су намере ЕПС-а да изврши
низ промена у вези са правном
формом и организацијом компаније,
које проистичу из обавеза преузетих
Споразумом о стабилизацији и придруживању ЕУ, као и неколико темељних закона у Србији, посебно Закона о
енергетици и Закона о јавној својини.
Како је наведено, реорганизација
обухвата промену правне форме ЈП
ЕПС у акционарско друштво, као и промене у начину организовања зависних
привредних друштава и управљању
њима. Генерални директор ЈП ЕПС-а
мр Александар Обрадовић саопштио је
на састанку врха ЕПС-а са директорима
електрана и рудника, одржаном 20. новембра, да се у промене креће одмах, тачније од 1. јануара 2013. године, а да се
правни акти за успостављање нове организације компаније убрзано већ припремају.
- Ми смо суочени са тренутком истине, а то је да смо у врло тешкој финансијској ситуацији и да у нашем пословном фонду тренутно недостаје више од
40 милијарди динара. Томе треба додати и 12 милијарди евра уговорених инвестиција, које такође треба обезбедити. То је ситуација из које морамо да
изађемо и учинимо све да од компаније
коју називају тромим монополистом
направимо добро организован пословни систем, који ће генерисати профит.
За остварење тог циља потребна је мобилност свих у „Електропривреди Србије“ - казао је мр Обрадовић.
Објаснивши да ће се са отварањем
унутрашњег тржишта електричне
енергије веома заоштрити захтев за
повећањем ефикасности на свим нивоима привређивања, а нарочито у
производњи, која ће морати да се прилагођава потребама и могућностима
тржишта, али и његовим законитостима, генерални директор је скренуо
пажњу да ефикасност мора да постане императив у укупној организацији
рада, искоришћености енергената и опреме, контроли квалитета резервних
делова, репроматеријала и услуга које
l4
В. д. генералног директора ЕПС-а
Мр Александар Обрадовић
се набављају, а нарочито у управљању
трошковима.
- „Електропривреда Србије“ једна је
l
од последњих брана ове државе, њене
привреде и грађана, њене енергетске и
економске независности. Променама
у које улазимо треба да осигурамо опстанак и развој ЕПС-а, како бисмо га
учврстили као носећи стуб економске
стабилности земље и истовремено обезбеђивали његово одговарајуће учешће у
енергетици региона. Ако и ову шансу
прокоцкамо, не видим ни куда ће поћи
ЕПС нити куда би ишла Србија - истакао је мр Обрадовић.
Говорећи о одговорности ЕПС-а за
укупно стање у српској привреди, посебно машиноградњи, генерални директор је рекао да је „Електропривреда Србије“, као државно предузеће, на
бранику државних интереса и домаће
привреде и радне снаге, али „да би могла било коме од оних који су у незавидном положају да помогне, мораће прво
да помогне себи“.
- Концепт промена које смо изабрали
и за који смо добили подршку Републичке владе морао би да омогући брже превазилажење тешкоћа и успостављање
позитивних трендова, који ће довести
до стабилности у стварању профита.
На тај начин помажемо и себи и другима. Јасно је да само профитабилни ЕПС
може да буде сигуран ослонац укупне
привреде у Србији - рекао је мр Обрадовић, а каже се у електронском гласилу
Електропривреде Србије Е-Инфо.
Приредила А. Ј. Р.
ПРИПРЕМЕ ЗА ОТВАРАЊЕ ТРЖИШТА
Стварање услова за либерализацију тржишта електричне енергије од 1. јануара
2013. године и спровођење неопходних активности било је главна тема састанка
пословодства „Електропривреде Србије“ на челу са Александром Обрадовићем, в.д.
генералног директора ЕПС-а, са мр Мирјаном Филиповић, помоћником министра
енергетике, развоја и животне средине и Љубом Маћићем, председником Савета
Агенције за енергетику.
На састанку су посебно разматране прве верзије три уредбе везане за
функционисање повлашћених произвођача електричне енергије из обновљивих
извора, а било је речи и о начину исказивања трошкова производње повлашћених
произвођача у рачунима купаца. Договорено је да ЕПС хитно припреми сугестије
на предлоге уредби како би се створили услови да пре 1. јануара 2013. године буду
усвојени сви акти потребни за функционисање либерализованог тржишта.
ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА
ПОТПИСАН УГОВОР О САРАДЊИ
АКТ УЕЛНО
За добробит купаца и запослених
Првим потписивањем уговора са ЕМС-ом, Електровојводина кренула у сарадњу са тим
јавним предузећем чије ефекте ће осетити и купци и запослени. У најави још неколико
заједничких пројеката
У
присуству сарадника, в.д. директор Електровојводине Срђан
Кружевић и директор ЈП ЕМС
Никола Петровић потписали су Уговор
о размени непокретности.
– Овај посао чекао је готово шест година да буде завршен, а чином потписивања овог Уговора стварају се чистији
имовинско-правни односи између наша
два предузећа – рекао је в.д. директора Електровојводине Срђан Кружевић
који је најавио наставак добре сарадње
између Електровојводине и ЕМС-а.
– Заједничко настојање да наша два
предузећа наставе добру сарадњу, која
је између садашњих првих људи и Електровојводине и ЕМС-а постојала и раније планирамо да продубимо даљим
заједничким професионалним пројектима – каже Никола Петровић, генерални директор ЈП Електромрежа Србије.
Први корак у заједничкој сарадњи
Он најављује и заједнички завршетак
изградње трафостанице „Инђија 2“.
Oба директора најавила су заједничке активности и на изградњи и
стављању под напон двоструког вода
110 kV који би повезао трафостаницу 110/20 kV „Нови Сад 5“ са трафостаницом 110/35/20 kV „Нови
Сад 7“, а тиме би се обезбедило знатно поузданије повезивање ТС „Нови
Сад 7“ на преносни систем.
За све те радове обезбеђена је и
подршка Града и градоначелника
Новог Сада Милоша Вучевића, каже
директор Кружевић, који је истовремено упутио позив и свим представницима локалних самоуправа и
председницима Скупштина општина да доставе своје предлоге о томе
на који начин Електровојводина у
домену своје основне делатности,
дистрибуције електричне енергије,
може да побољша услове живота
грађана.
А. Ј. Р.
ГРАД НОВИ САД 16. НОВЕМБРА ОБЕЛЕЖИО СЛАВУ – ЂУРЂИЦ
Електровојводина преузела
кумство Града
Кум био в.д. директора Електровојводине Срђан Кружевић. У присуству градоначелника
Новог Сада Милоша Вучевића, славски колач ломио је епископ бачки Иринеј уз саслужење
свештенства
Г
рад Нови Сад је 16. новембра обележио своју славу – Ђурђиц.
Свечаној литургији у Саборној
цркви поред верника присуствовали су
градоначелник Новог Сада Милош Вучевић, а у име Електровојводине свечаној литургији присуствовао је вршилац
дужности директора Срђан Кружевић.
Литургију поводом славе града у Саборној цркви служио је његово преосвештенство епископ бачки Иринеј и
епископ Јегарски Порфирије.
Након свечане литургије, у Скупштини града ломљен је славски колач. Овој
свечаности присуствовaо је домаћин,
БРОЈ 474 НОВЕМБАР 2012
градоначелник Новог Сада Милош Вучевић, нови кум, директор Електровојводине Срђан Кружевић, уз молитву епископа бачког господина Иринеја.
Овом важном догађају за Нови Сад присуствовали су представници свих градских институција, представници јавних
и јавно-комуналних предузећа, војске,
полиције и свих црквених заједница и
конфесија Новог Сада.
Градоначелник Милош Вучевић на
свечаности је истакао да без обзира да
ли су наши суграђани верујући или не
ово је празник свих нас, заштитник нашег града и нас који живимо у њему.
Свечано у Скупштини Града
Нови Сад ће убудуће славити крсну
славу јер нема разлога да се стидимо
традиције и наше прошлости.
М. Ш.
5
l
НАШ ИНТЕРвЈУ
В.Д. ДИРЕКТОРА ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ СРЂАН КРУЖЕВИЋ
Рационално уз бригу о сваком
запосленом
O
Унапређење односа с купцима, брига о запосленима, допринос финансијској
консолидацији, припреме система за наредну зимску сезону и искорењивање
корупције и злоупотреба у пословању - приоритети су у руковођењу Срђана
Кружевића, в.д. директора Елетровојводине
длуком Управног одбора Електропривреде Србије Срђан
Кружевић, дипломирани економиста, именован је за в.д. директора
Електровојводине. С обзиром на сложене услове пословања, новоизабраног в. д. директора питали смо какво
је укупно стање пословања Електровојводине према ономе што је сагледао.
– Затечено стање резултат је година
рада. Имам намеру да унапредим позицију Електровојводине, али уз одређене промене. Набоље, наравно. То се односи на унапређење односа с купцима,
пре свега у побољшању пружања квалитетнијих услуга. Утрошена електрична енергија треба и мора да се плаћа,
и од тог принципа пословања нећемо
одустати, али уз договорно решење да
електрична енергија буде плаћена на
најприхватљивији начин. Када говоримо о привреди, може се рећи да у
том случају имамо проблем са наплатом. Не може неки купац из категорије
привреда третирати као своју зараду
или профит свог пословања електричну енергију коју не плаћа. Управо на
наплати утрошеног код таквих купаца
ћемо инсистирати.
Електровојводина ће наставити да
развија свој систем кроз инвестиције, одржавање и даље улагање. То нам
је битно због сигурности испоруке
електричне енергије. Наш систем пред
наступајућу зимску сезону ремонтован је према плановима и мора да буде
спреман за све ситуације које могу да
нас „снађу“ ове зиме.
Техничка спремност и финансијска
консолидација свих делова ЕПС-а два
су основна изазова на којима очекујем да се ангажује свако привредно друштво, и Електровојводина као
саставни део и зависно привредно
друштво Електропривреде Србије. Ја
ћу, са друге стране, са тимом на чијем
l6
сам челу искористити сваку прилику
да пословање Електровојводине допринесе консолидацији Електропривреде Србије и донесе извесну позицију за сваког запосленог. Паралелно
са таквим начином рада, наставићемо,
наравно, да улажемо у нове технологије које су битне за делатност којом се
бавимо, како би систем модернизовали и даље унапређивали.
Преузимање дужности директора и кадровске промене на
челу куће увек изазивају посебну
пажњу. На који начин ћете водити
Електровојводину у наредном периоду? Када то кажем, мислим на
процесе који се односе на реорганизацију пословања, на реструктурисање које почиње на нивоу
целог ЕПС-а и на правце кретања
Електровојводине у наредном периоду.
ЕПС као националну електроенергетску компанију очекује отварање,
односно либерализација тржишта.
Електровојводина тренутно има
статус привредног друштва, са обавезама да функционише у складу са годишњим Планом пословања, и наравно у складу са прописима и законима
Републике Србије.
Предузеће смо које стабилно
послује и својим одговорним радом
l
опстаjе у заиста тешким условима пословања. Сагледавајући документацију предузећа морам рећи да је претходна година била тешка. Сматрам
великим успехом то што ће Електровојводина према садашњим пројекцијама ову пословну годину завршити са
позитивним резултатом. За то су, пре
свега, заслужни запослени, а то је оно
што нам пружа могућност да се квалификујемо за место лидера у дистрибутивној делатности у ЕПС-у. Планови Електовојводине су да задржимо
такву позицију.
Досадашња кадровска решења и промене базиране су искључиво на томе да
се запослени који су врсни стручњаци,
а који су годинама били занемаривани, поставе на места која им заправо
припадају. За сваку кадровску промену, односно именовање, постојала је
иницијатива из саме Електровојводине. Одлуке о кадровским променама
донесене су искључиво тако што су ми
из куће, значи из струке, сугерисани
предлози који су резултат мог избора.
Када то кажем, мислим првенствено
на Драгицу Филиповић која је сада на
позицији директора Дирекције за економско-финансијске послове и на Срету Палалића који је сада на позицији
директора извршне функције за технички систем. Ту, наравно, нећемо стати.
КОНТАКТ СА ЗАПОСЛЕНИМА
Да би остварио што директнију комуникацију са запосленима директор
Електровојводине Срђан Кружевић одлучио је да им пружи прилику да му се
директно обрате путем имејла pitajte - [email protected]
– Очекујем да ми на овај мејл стижу предлози, сугестије, примедбе и запажања у
вези са целокупним системом Елекетровојводине. Све пристигле мејлове до 15-тог
у месецу, потписане пуним именом и презименом разматраћу – каже директор
Кружевић.
А. Ј. Р.
ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА
В.д. директора Електровојводине Срђан Кружевић
Кадровска унапређења Електровојводине ће бити настављена.
Откако сте на челу Електровојводине јавности је послата снажна
порука да ће доћи до заокрета у
пословању и према купцима, пре
свега из категорије домаћинство,
али и према запосленима. Молим
Вас да образложите шта та брига о
запосленима подразумева.
– Свестан сам времена у ком живимо, али унапређење услова рада за
сваког запосленог мој је приоритет.
Када ми је поверено место првог човека у Електровојводини преузео сам
и одговорност и бригу о запосленима.
Пошто долазим из политике, свима
је познато какав програм има политичка партија којој припадам - Јединствена Србија. Имам идеју да такав
модел пресликам како на све локалне
самоуправе у местима у којима смо на
власти, тако и на Електровојводину.
Такође, сматрам и да је обавеза сваког
руководиоца да брине о свему у организационом делу којим руководи, а
пре свега о запосленима. Моја идеја
је да се створи систем који ће функционисати на такав начин да сваки
запослени осети да колектив у којем
ради има хуман приступ њему.
Мој интерес је да данас Електровојводина постане предузеће какво је
било у време свог најбољег пословања
и односа према запосленима, пре дветри деценије, када је сваки запослени
БРОЈ 474 НОВЕМБАР 2012
био врло поносан и одан свом предузећу. Електровојводина треба да буде
институција, у правом смислу те речи,
да јој се врати статус који је изгубила у протеклим годинама. Таква, јака
и стабилна институција може да стане иза сваког свог запосленог, посебно када су у питању егзистенцијални
проблеми којих има свуда око нас.
Сарадња са Синдикатом, у том
светлу, може бити један од важних
стубова бриге о запосленима. Како
видите тај дијалог у будућности?
– Сарадњу са Синдикатом схватам
веома озбиљно. Када сам именован на
место в.д. директора Електровојводине
представници Синдиката су били међу
првима са којима сам разговарао. Договорили смо поједине видове сарадње
на начин да се надопуњујемо у бризи за
запослене. Још је можда рано да причамо о конкретним акцијама и резултатима, али ускоро ће се видети да онај
запослени који одговорно и поштено
ради свој посао не мора да се брине за
своје место у Електровојводини.
Најавили сте борбу против крађе
електричне енергије као један од
циљева за које ће се борити Електровојводина. Када то посматрамо са најширег аспекта, крађа је
нешто што би требало да буде искорењено из свих делова друштва.
С тим у вези, медији су пренели и
Вашу поруку да намеравате да
покренете и борбу против те поја-
ве унутар система. Да ли можете
да кажете о чему се ради?
– Досадашње пословање Електровојводине јесте задовољавајуће, али у
тако великом систему увек има простора за манипулације, нарочито појединаца којима се укаже прилика. Није
добро да купци имају додир са негативним појавама унутар система јер
су имали сусрет са онима који су им
приватно нудили професионалне услуге Електровојводине. Због тога нисам смео да пропустим прилику да
покренем све могуће радње како би се
откриле такве појаве и санкционисале
у складу са законом. Ни према једном
кривичном делу не смеју се затварати
очи. У супротном никада нећемо успети да уредимо систем. За неколико месеци биће јасније о чему говорим.
Порука запосленима
– Позивам све запослене да дају себи
шансу кроз допринос да Електровојводину подигнемо на заиста висок професионални ниво. Ако се тако будемо
понашали, резултати неће изостати ни
за предузеће у ком радимо, ни за сваког запосленог који од свог поштеног
рада храни своју породицу. То би требало да буде лични интерес, а време ће
показати да ли је радно место у Електровојводини било нечије ухлебљење
или је професионализам и доказивање
у струци био мотив за запослење у
оваквом систему.
А. Ј. Р.
7
l
И м ено в а њ а
НОВИ ДИРЕКТОРИ И РУКОВОДИОЦИ ПОСЛОВНИХ ФУНКЦИЈА
Нова енергија за успешније
пословање
В
Решењем које је потписао в.д. директора Електровојводине Срђан Кружевић у току
октобра и новембра именовани нови директори и руководиоци пословних функција
ршилац дужности директора ПД
„Електровојводина“ Срђан Кружевић именовао је директора и
помоћника директора извршне функције за технички систем, као и директора Дирекције за економско-финансијске послове, Дирекције за планирање и
инвестиције, Центра за информатику и
телекомуникације, Центра за јавне набавке, помоћника директора извршне
функције за пословни систем као и директора Огранка ЕД „Нови Сад“ уз сагласност УО ЕПС-а.
не руководилац Одељења пројектовања,
од 1998. године. Од 2001. године ради у
ЕД Нови Сад као руководилац Сектора
планирања и развоја, од 2003. године је
заменик директора Огранка. Од 2006.
године директор је ЕД Нови Сад. Од
2008. године постаје заменик директора
Електровојводине и заменик директора за технички систем Управе. Од 2009.
године до данас радио је послове руководиоца Сектора за експлоатацију у ЕД
„Нови Сад“.
Мр Драгица Филиповић
Мр Милорад Шарић
Срето Палалић
Срето Палалић, директор извршне
функције за технички систем, рођен је
1957. године. Дипломирао на факултету Техничких наука у Новом Саду, смер
енергетика са звањем дипломирани
инжењер електротехнике. Стручни испит положио је 1996. године. Поседује
три лиценце Инжењерске коморе Србије од 2009. године. Од 1985. године
ради у Термоуниверзалу, а од 1988. године у Електровојводини, где је радио
на пословима у Пројектном бироу као
инжењер пројектант, водећи дипл. инжењер пројектант далековода 110 kV
и 400 kV, од 1992. године, шеф Одсека
пројектовања електромоторних погона
аутоматике и управљања, од 1997. годи-
l8
Мр Милорад Шарић, помоћник директора извршне функције за технички
систем, је дипломирани инжењер електротехнике. Радни однос засновао је у
ЕД „Нови Сад“ 1993. године и ту прошао све фазе рада од инжењера за МИЗ,
референта службе МИЗ-а, инжењера
Службе заштите ЕЕО у Сектору одржавања, руководилац Одељења трафостаница, шефа Службе за МИЗ у Сектору
за експлоатацију и главног инжењера у
Сектору експлоатације.
Мр Драгица Филиповић, директор
Дирекције за економско-финансијске
послове, рођена 1974. године у Ср. Митровици. Дипломирала је на Економском
факултету у Београду са надпросечном
оценом, смер Пословне финансије и рачуновдство. Захваљујући изузетним ре-
зултатима корисник је стипендије Електровојводине, а по завршетку студија
запошљава се у Електровојводини 1998.
године. У Сектору економских послова
ради као економиста плана, а затим као
главни економиста рачуноводства, па
водећи економиста књиговодства Предузећа, а краће време и руководилац рачуноводства. Од 2008. године радила је
у ЕД Нови Сад на пословима руководиоца Сектора за економско-финансијске послове, где је стекла значајно радно
Драган Бабић
ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА
искуство. Магистрирала је на Економском факултету у Београду. Има звање
„овлашћени рачуновођа“ и „ревизор“.
Драган Бабић, директор Дирекције за
планирање и инвестиције, рођен 1957.
године у Бачком Јарку. Дипломирао је
на Факултету техничких наука, одсек
енергетика, са звањем дипломирани
електроинжењер. Прво запослење било
је у Енерготехника „Јужна Бачка“, где је
прошао све фазе рада од руководиоца
градилишта до техничког директора и
заменика директора дела предузећа. Од
2001. године радио је у Управи Електровојводине на пословима руководиоца
Сектора инвестиција и изградње а потом као руководилац Сектора енергетике и инвестиција у ЕД „Нови Сад“.
Мр Горан Недић, директор Центра
за информатику и телекомуникације је
рођен 1967. године у Новом Саду. Дипломирао је на Факултету техничких
наука у Новом Саду 1992. године,
информатику и телекомуникације прошао је све фазе рада, од самосталног
инжењера до руководиоца службе. Активно је укључен у припрему и реализацију значајних инвестиционих пројеката за потребе Електровојводине, а
руководилац је врло значајног пројекта
наставка изградње дигиталног система
веза – друга фаза, на подручју ЕД „Суботица“, „Нови Сад“ и „Панчево“ и радио релејних широкопојасних система
за повезивање свих организационих
целина Електровојводине.
Бојан Атлагић, директор Огранка ЕД
„Нови Сад“, рођен 1977. године у Зрењанину. Дипломирао је на Техничком факултету Универзитета у Новом Саду и
завршио мастер студије на Факултету пословне економије Универзитета
Едуконс и стекао звање Мастер еконо-
жењер електротехнике. Дипломирао је
на Факултету техничких наука у Новом
Саду 1986. године, смер енергетика.
Радни однос засновао у ЕД „Нови Сад“
1986. године у Одељењу експлоатације,
Синиша Адамовић
затим је радио као референт Службе за
ТС и водове у Сектору експлоатације
од 1996. године, потом као руководилац
Одељења водова у Сектору одржавања,
од 1997. године, руководилац Сектора
одржавања од 2003. године, затим, руководилац Сектора експлоатације од
2006. године, а потом, извршни директор за пословни систем ЕД „Нови Сад“
од 2009. године.
М. Ш.
Бојан Атлагић
Мр Горан Недић
смер електроника и телекомуникације.
Звање магистра електротехничких наука за област телекомуникационих и рачунарских мрежа стекао је на Електротехничком факултету у Београду 2008.
године. Положио је стручни испит Инжењерске коморе Србије и има лиценцу одговорног пројектанта телекомуникационих мрежа и система. У Центру за
БРОЈ 474 НОВЕМБАР 2012
миста. Од 2000. године ради у Електровојводини, у Управи Друштва, Сектору
књиговодства, Сектору финансијских
послова, Сектору комерцијалних послова и Центру за јавне набавке.
Синиша Адамовић, помоћник директора извршне функције за пословни систем, рођен 1973. године у Новом
Саду. Дипломирао је на Правном факултету у Новом Саду. Од 2002. – 2012.
године радио као адвокат.
Бранко Ратковић, директор Центра за јавне набавке, дипломирани ин-
Бранко Ратковић
9
l
ЗЛАТНИ ЈУБИЛЕЈ
НОвИНА
У
ИСТРАЖИВАЊЕ: ЗАПОСЛЕНИ УГЛАВНОМ ЗАДОВОЉНИ ИНФОРМИСАЊЕМ
Тражи се стварност
без улепшавања
Према годишњим истраживањима задовољства, већина запослених је задовољна
темама, начином обрада тема новина „ЕВ“, уз бројне предлоге
новинама „ЕВ“, редовно смо, сваке године, од када се она спроводе објављивали стручно и научно обрађене резултате истраживања
задовољства запослених на репрезентативном узорку у Електровојводини.
О резултатима анонимне анкете, у којој
је увек имао прилику да учествује сваки запослени, а која је спроведена и у
току ове године, прављене су годишње
анализе. Потом су о овим важним пословно-менаџерским анализама извештавани највиши пословодни органи
а, путем новина „ЕВ“ и сви запослени,
пензионери, медији. Овај захтеван посао редовно је, успешно, радила дипл.
психолог Младена Петрић, специјалиста пословне психологије.
Готово по правилу запослени никада
нису пропуштали да нагласе (а „ЕВ“ да
објави) да су изузетно лојани фирми;
поноси што у њој раде, али и да је потребно више правилно и конкретно усмерене мотивације према запосленима,
који то, месечно или годишње, заслужују. Новине „ЕВ“ су, тако, тек на крају
2011. године имале прилику да забележе
и поразговарају са по петоро награђених, преовлађујуће из редова „обичних“ запослених, обиласком свих који
су у огранцима и у Управи Друштва, колико нам је познато – новчано стимулисани први пут!
Испитаници па и синдикат су, често,
питали због чега, у различите облике
мотивације, у циљу унапређења процеса рада, нису у већој мери или уопште,
равноправније укључени сви запослени, а не (чешће и више) руководиоци?
То смо, пишући за новине „ЕВ“, уочили
у овим истраживањима, нпр, и у 2010.
години, али и раније: „мишљење је великог броја анкетираних да примања и
награде нису засновани на заслугама,
већ колегинице и колеге сматрају да се
руководиоци, том приликом, воде неким другим параметрима...“ Погледајмо
друге области.
Рецимо, према истраживању из 2007,
скоро половина испитаника (41,16%)
l 10
Тим истраживача: Служба за развој и управљање људским ресурсима
је „задовољно начином на који нас
наш лист „ЕВ“ информише о пословним темама и питањима од интереса за
запослене“. Њих 46,58% је „задовољно
темама које се обрађују у овим новинама“, а 44,98% - „задовољно је начином на који се теме обрађују“. Већина
запослених, како су се изјаснили, би
волела да, у већој мери види „обичне“
запослене, а у мањој мери директоре.
Реч је, како су објаснили, о запосленима који су нешто допринели или постигли, у послу или у приватном животу (због чега се у „ЕВ“, потом, готово
редовно, уводи – уз остало – и рубрика
„Кадрови“, „Млади у ЕВ“, „Профи лик“
– прим. М. Ч.).
Испитаници би волели и поздравили и проширење обима листа (од пре
7-8 година то нам је, лимитирано, тзв.
унификацијом свих новина у систему
ЈП ЕПС – све излазе на А4 формату, на
по 24 странице, месечо). Запослени би,
што им се чини веома значајним, волели и да у „ЕВ“ виде текстове који говоре
о позитивним/негативним искуствима
околних и других земаља, чија су ЕД
предузећа прошла кроз приватизацију.
Запослени наглашавају и траже да се у
новинама „ЕВ“ пише онако како јесте;
да се „не улепшава стварност“. У наредној години (2008) трећина запослених била је задовољна начином на који
их руководство информише о плановима и активностима, у „ЕВ“. Када је
реч о целини новина „ЕВ“, већина запослених тада се изјаснила да је била
задовољна темама, начином обраде
тема, динамиком излажења, избором
саговорника. У 2010. и 2011. години
испитаници су, поред осталог, указали да сматрају да су, у последње време,
новине „ЕВ“ боље опремљене, са интересантним текстовима, на квалитетном папиру и са лепим фотографијама.
Углавном (42%) их позитивно оцењују;
већини су занимљиве теме, саговорници и начин обраде тема... Дакле, увек
може и више и боље, што је свим сарадницима у новинама „ЕВ“ стални
подстицај да, уз све ово, уважавајући
прописе, новинарски Кодекс, упутства
о систему квалитета и налоге претпостављених – континуирано настоје да
допринесу да се увећава број оних колегиница и колега који су задовољнији
садржајем и правовременошћу информисања о темама које су од пословног
и интереса запослених у Друштву.
М. Ч.
ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА
ЗЛАТНИ ЈУБИЛЕ Ј
АНКЕТА: ЗАПОСЛЕНИ О ЛИСТУ „ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА“
Информативне и садржајне новине
Поводом јубилеја листа, питали смо колеге из Електровојводине да ли су задовољни
њиховим интерним новинама. Ево одговора
Њ
ежић Рајко, водећи електромонтер 1 у Погону Бечеј: „Задовољан сам садржајем“.
Патаки Ерика, спремачица у Погону
Бечеј: „Не прегледам новине баш сваки
број, али целокупно сам задовољна информацијама“.
Борислав Пенезић, дипломирани
инжењер и Ђулијано Војновић главни магационер у ЕД Нови Сад: „Можемо да истакнемо да су информације
које прочитамо правовремене и сврсисходне. Мале сугестије би могле да
се односе на боље сагледавање монтерских активности, њиховог ангажовања
и раду по питању других активности.“
Драган Тунгуз, Руководилац Сектора за трговину електричном енергијом
ЕД Нови Сад: „Лист ЕВ по форми и
садржају испуњава све предуслове потребне за квалитетно информисање.
Побољшања су увек могућа, а једно од
њих би могла бити рубрика о радницима који су радни век провели у ЕВ и ускоро одлазе у пензију.“
Зеди Јожеф, Пословођа 2 у Сектору
за енергетику и инвестиције ЕД Суботица: „Да, задовољан сам нашим новинама. Могло би се више писати о синдикалним активностима“.
Дулић Жељко, Техничар 1 у Сектору
за енергетику и инвестиције ЕД Суботица: „Треба више писати занимљивих
прича из прошлости о настанку електричне енергије и почецима електрификације, али задовољан сам.“
Миодраг Челекетић, извршни директор за технички систем, Зоран Цураковић, главни инжењер у Сектору
за експлоатацију, Коља Узелац, пословођа 1 у Сектору за експлоатацију, Слободан Рус, комерцијалиста 1 у Служби за јавне набавке и Стеван Божин,
шеф Службе за квалитет и заштиту, из
ЕД Зрењанин заједнички су оценили
наш лист: „Веома смо задовољни садржајем листа и сагласни да он детаљно
и темељно информише раднике како
о стручним садржајима тако и о садржајима ван струке. Новинарском тиму
листа „ЕВ“ честитамо јубилеј и упућујемо све похвале за досадашњи рад са
БРОЈ 474 НОВЕМБАР 2012
жељом да и убудуће останете професионални и успешни.“
формисан о различитим спортским активностима.“
Михајло Мишић, пословођа 1 у
Сектору за експлоатацију ЕД Панчево:
„Предлажем да у садржају листа буде
више стручних тема о новим технологијама, везано за нашу делатност.“
Славиша Перенчевић водећи електромонтер 1 у Сектору за експлоатацију
ЕД Панчево : „Предлажем да се побољша начин дистрибуције листа, да садржаји буду реалнији тј. да се не улепшавају ствари.“
Драган Јаковљевић референт 1 у
Сектору за трговину ел.енергијом ЕД
Панчево: „Треба посвећивати пажњу
обичним радницима, монтерима, контролорима, референтима. Што мање
фотографија руководилаца у скупим
оделима, а што више фотографија обичних радника. Треба објављивати и
слике наших загушљивих шалтер сала,
дотрајалих пословница одакле монтери
крећу на нимало пријатне радне задатке.“
Пера Копестенски, диспечер, Сектор управљања ЕД Сремска Митровица : „Лист ми омогућава да увек будем
информисан о актуелним дешавањима
у Електровојводини. Као страстан риболовац, волео бих да будем више ин-
Драган Јовановић, пословођа 1, Сектор за експлоатацију ЕД Сремска Митровица: „Задовољан сам текстовима
које читам у нашем листу. Мислим да
би било интересантно да се у оквиру
новина нађе и рубрика која би објављивала писма радника, њихове сугестије,
питања као и конструктивне критике.“
Катица Сантрач, техничар 2, Сектор
управљања ЕД Сремска Митровица:
„Текстови су садржајни и занимљиви.
Једина сугестија би била да ЕД Сремска
Митровица треба да добије мало више
простора у листу због успешности и
квалитета пословања.“
Зоран Лукић, самостални референт
1, Сектор за логистику ЕД Сремска
Митровица : „Задовољан сам, мада сматрам да више простора треба посветити Синдикату и проблемима радника.“
Бранко Бјељац, водећи електромонтер 1, у ЕД Рума:“Потпуно сам задовољан листом.“
Ненад Љубинковић, контролор 1
у ЕД Рума: „Задовољан сам листом, уз
сугестију да би могли бити више заступљени погони и пословнице као и
запослени у њима.“
М.Ш.
11
l
З Л АТ Н И Ј У Б И Л Е Ј
КАКО НАСТАЈУ НОВИНЕ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ
Циклус који се брзо затвара
Д
Питање из редакције нашег листа за сваког запосленог који је бар једном погледао
компанијске новине, а на које не мора да се одговори наглас јесте, да ли сте се икада
запитали како настају наше новине? Друго питање на које такође не очекујемо
гласан одговор је колико новинара познајете? Треће питање је да ли би пристали да
учествујете у изради наших новина и да ли знате шта то подразумева?
а не би више постављали овако
„тешка“ питања одговор је ту.
Као и сви други „процеси“
и наше новине подразумевају управо
такве активности. План настаје када се
одобри штампа претходног броја. План
је писани докуменат који подразумева
списак тема које ће новинари обрадити у сарадњи са својим саговорником.
Следи акција: звање саговорника, објашњавање, убеђивање са мање или више
успеха. Срећом, наше колеге у Електровојводини знају шта је на време урађен
посао па се одазову на наше позиве, јер
знају да и ми имамо рокове до којих
треба да урадимо свој посао. После разговора следи писање, па она чувена ауторизација. Чему она служи? С обзиром
на то да неретко имамо много стручних
термина, а да су новинари универзалне
свезналице и универзалне незналице
морамо да будемо сигурни да је све што
је речено заиста тачно. Томе служи ауторизација.
Када је тај посао урађен, следи наставак разговора и то са уредником. Уре-
Свакодневне консултације: Александра Јанчић-Ракичевић и Мирко Шијан
дници су фин свет, али искуства свих матским средствима убедити уредника
новинара кажу да их не треба мно- да ће слика бити баш онаква каква трего љутити. Значи, ако уредник наведе ба да би текст стао на једну страну. По
обим текста, никако није добро да га
буде више или мање. Најбоље тачно.
Ако није тако, креће прича о фотограИЗ ОДЛУКЕ О
фији. Где су слике? Онда треба дипло-
l
ИНФОРМИСАЊУ
Стално средство информисања у
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад
је: лист за интерно информисање
„Електровојводина“, чији је оснивач
„Електровојводина“ д.о.о. Нови
Сад и која у глави листа садрже
назив привредног друштва за
дистрибуцију електричне енергије
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад –
издаваоца на начин утврђен мастером
који важи за сва интерна средства
информисања у саставу ЈП ЕПС.
Стална средства информисања
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад,
обавезно садрже следеће рубрике,
односно информације и приказе: „Из
ЕПС-а“, „Наш интервју“, „Тема броја“,
„Актуелности“, „Заштита животне
средине“, „Репортаже“, „Синдикат“,
„Култура“, „Спорт“.
Новинар Милан Чолић на задатку
l 12
М. Ш.
ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА
правилу, слика је у обрнутом формату.
Влада „кропује“ слику. Коначно она добија свој формат. Онда уредник пита
где је потпис испод те фотографије. И
о томе брине новинар. Стиже и потпис.
Који је данас датум? Готово да је већ
прошло пола месеца. Значи истиче рок
l
ЗЛАТНИ ЈУБИЛЕ Ј
Овако ће изгледати новине: Владимир Огњановић и Мирко Шијан
у следећем броју. Тешка срца и
невољно саговорник пристаје.
Шта ће, мора. Постоји код нас
у редакцији једна стара истина
коју је изрекао један од претходних уредника: у посуду од литре
може да стане само литра. Тако је
и са новинама. На 24 стране може да
стане само 24 стране!
Кад је коначно уредник урадио прву
фазу, долази друга. Сада се читав материјал, текстови опремљени фотографијама, распоређени у чувени „шпигл“,
шаље у штампарију.
Штампарија „прелама“ новине, а новинари се наоружавају додатном дозом стрпљења. Коначно долази чувени
„Пдф“. Следи детаљно читање и провера сваког слова, сваке тачке, сваке реченице, сваке слике и потписа, сваке стране. Укратко, целих новина. Уредник у
сарадњи са штампаријом исправља уочене недостатке. Цео овај процес понавља се још једном.
Тек након свих ових послова одобрава се штампање.
Из досадашњег искуства познато је
да свака штампарија има свој стил и
начин рада. Ако „преламају“ новине
недељу дана, смањује се време за писање текстова, што значи да новине
губе на актуелности. Ако брзо преломе, та штампарија је далеко. Ако је близу, има „лошу дистрибуцију“. Вероватно
због тога уредници наших новина увек
имају забринут израз лица.
ИМЕНОВАН НОВИ УРЕДНИК КОМПАНИЈСКИХ НОВИНА
Од половине новембра компанијске новине Електровојводине имају новог уредника.
Колега Мирко Шијан, новоименовани уредник завршио је Факултет политичких наука
у Београду, а у Електровојводини је од 1992. године. За две деценије проведене у
Електровојводини радио је на пословима руководиоца Центра за односе с јавношћу,
новинара, као и на пословима евидентирања и праћења рекламација купаца.
Добро је познат свим запосленима у Управи и огранцима.
Компанијске новине Електровојводине добиле су, свакако, искусног и темељитог
уредника.
Честитамо, уз обавезу да оправда познату истину да је за уредника потребна мудрост!
А. Ј. Р.
Дизајн и насловне стране јубиларних новина: Илона Хорват Урбан, дизајнер
БРОЈ 474 НОВЕМБАР 2012
за предају текстова.
Уредник „слаже“ новине по странама.
Сад има вишка текста. Шта да се избаци? Следи договор, позивање саговорника који је баш најавио свима у служби да ће текст о њему или њима бити
објављен у овом броју. Опет дипломатска средства: знате, сигурно ће бити
Кад су новине одштампане, у међувремену почињу да се раде нове и ту се
круг затвара. Све испочетка.
Да одговоримо сада, на крају, на питања с почетка? Може!
Приредила А. Ј. Р.
13
l
З Л АТ Н И Ј У Б И Л Е Ј
ИЗ УГЛА ДУГОГОДИШЊЕГ УРЕДНИКА, ДР АНДРИЈЕ ИВАНЕЖЕ
Пословно комуницирање витална
потреба ефикасног бизниса
“Велики плави круг” медијског стварања и ширења информација намењених
запосленима и друштвено-политичком окружењу, започео је 5. новембра 1962. године
пензионерима, помоћи онима којима
је била потребна (у колективу и ван
њега), као и сарадњи и односима са
потрошачима.
Новине су биле активни сукреатор
истинског задовољства запослених и
потрошача електричне енергије, као
двеју базних циљних јавности предузећа.
Новине пре 30 година
То је била четврта година постојања
Електровојводине, као обједињеног
предузећа за дистрибуцију електричне енергије у Покрајини. Предузеће је таман пројектовало (и делом
успоставило) техничку интеграцију
и унификацију. Али и психолошку
атмосферу припадности великом и
перспективном колективу.
ПРОШЛОСТ: мОТИВИШУЋА
СИмФОНИЈА
Мултидисциплинарни редакцијски
тим (увек малобројан, али компетентан), имао је богат “мени” пословних
и развојних планова, активности и
њихових актера.
Садржински концепт и пракса новина били су инспирисани тим амбициозним стручним пројектима и
оперативним прегнућима колектива
и њихов презентер, тумач и мотиватор.
Жанровски “букет” је садржавао све “цветове” свог (пословног
и друштвеног) времена. Доминирали су: извештаји са седница и партијских састанака, али и репортаже
са градилишта, портрети актера погонске спремности, интервјуи експерата, осврти на успехе и коментари о
пропустима, информације о исплати
стимулација, расподели станова, дружењима, екскурзијама, рекреацији,
спорту и одморима, пажњи према
l14
САДАШЊОСТ: ПРИОБАЉЕ
ТРАНЗИЦИЈЕ
Тајфунско невреме транзиције, глобално је “озледило” све системе вредности. У дводеценијском “плутању”
између два ривалска друштвена поретка, успех је и само опстајање.
Вредност сама по себи је, због тога, и
успешно устрајавање (дуго неговане и
фино кристалисане), оргиналне и продуктивне, пословне културе колектива
Електровојводине.
Њене остатке и респектабилне плодове, прате садашње компанијске новине, као медиј пословног комуницирања
у опором миљеу транзиције.
БУДУЋНОСТ: НЕИЗБЕЖНЕ мЕНЕ
Професионалним управљачима (који
ће долазити из специјализованих академија и са пуним бисагама већ остварених резултата у пословној пракси),
у складу са прописима и стандардима
одговорности за оптимални ниво пословне успешности, витална потреба ће
постати медији професионалног комуницирања. Интерни и екстерни. Читава
мултимедијална палета, која ће досеза-
l
ти кућне е-прагове запослених и потрошача.
Јер: мерило успеха (менаџмента и
компанија), неће бити само натурални
и финансијски показатељи, него и (с
њима равноправни) “неопипљиви” индикатори: ниво задовољства запослених и потрошача електричне енергије.
И све то не због бонтона, него због (базног услова) за постизање одрживог
нивоа пословне ефикасности.
Др Андрија Иванежа, комуниколог, специјалист за корпоративне
односе с јавношћу
АНДРИЈА ИВАНЕЖА - УРЕДНИК
Др Иванежа је био главни и одговорни уредник компанијских новина
„ЕВ“ у периоду од 1980. до 2005. године. Пре тога је, први пут у нас, 1983.
године, после извођења одговарајућег социолошког истраживања, које
је представљено бројним јавним медијима, конципирао, увео термин:
„односи с јавношћу“ и био први руководилац Центра за односе с јавношћу
Електровојводине.
М. Ч.
ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА
ЗЛАТНИ ЈУБИЛЕ Ј
ЉИЉАНА МИЛИЋ, ДОНЕДАВНИ УРЕДНИК КОМПАНИЈСКИХ НОВИНА ЕВ
Подвизима је место у новинама
У време када сам уређивала компанијске новине трудили смо се да дамо простор
онима који су имали шта да кажу. За њих, све је то спадало у опис посла, и пењање по
залеђеним стубовима, и невероватна брзина успостављања напајања после великих
олуја, и хитра реакција у великим хаваријама. Част ми је и задовољство што сам имала
прилике да сретнем такве људе, каже Љиљана Милић донедавна главна и одговорна
уредница компанијских новина
П
оводом јубиларног, педесетог
рођендана листа питали смо
донедавну главну и одговорну
уредницу новина „ЕВ“ Љиљану Милић, сада једногодишњу пензионерку,
како из пензионерске визуре види новине које је до скоро уређивала. Она,
међутим, каже:
– Прави саговорник о новинама
Електровојводине у овој свечарској
прилици је Андрија Иванежа, а не
ја. Он је био дугогодишњи уредник
и практично је читав свој радни век
провео на том месту. Његов ангажман
је био толико велик да су овај лист
запослени често називали Андријине новине. Верујем да је за вишедеценијски континуитет у излажењу наших новина најпре заслужан он, па
тек потом сви ми остали који смо га
тек следили.
На уредничком месту, како каже,
нашла се случајно, на тражење пословодства, и то у два наврата. Пре
тога је радила као библиотекар у нашој Стручној библиотеци: – По природи посла, библиотекари знају како
да дођу до правих информација и стога радо уче, па ми је то помогло да се
лакше снађем у новом послу. Сигурна
сам и да то што су новине увек на време изашле током мог уредниковања
има велике везе са мојим основним
занимањем, библиотекарством – прича Љиља, па тек онда одговара на питање са почетка:
– Компанијске новине сам увек видела, а и сада их тако видим, као информативно, едукативно и афирмативно гласило, где под афирмативношћу
подразумевам развијање лојалности
запослених према фирми која њима
и њиховим породицама обезбеђује
пристојну егзистенцију. Баш зато сам
од свих рубрика у нашим новинама
највише волела рубрику „Млади у ЕВ“
– У тој рубрици смо представљали тек
пристигле младе људе. Они можда у
том тренутку нису имали шта вели-
БРОЈ 474 НОВЕМБАР 2012
ко да кажу, тек су почињали да се доказују, али смо им ми том рубриком
јасно давали до знања да рачунамо на
њих и да ће се о њима још писати. И
заиста, о многима смо касније писали
као о заслужним стручњацима.
Љиљана Милић
Такође, веома сам се радовала и
када смо писали о удаљеним пословницама и људима које смо иначе ретко сретали, а који су итекако имали
шта да кажу. То су били вредни људи
несклони хвалисању, од којих се понекад тешко сазнавало за велике радне
подвиге којима би се други поносили.
За њих, све је то спадало у опис посла
– и пењање по залеђеним стубовима
и невероватна брзина успостављања
напајања после великих олуја и хитра
реакција у великим хаваријама. Част
ми је и задовољство што сам имала
прилике да сретнем такве људе.
По природи организације посла,
велике вести за „ЕВ“ обично стижу од
пословодства, из Новог Сада. Љиљана Милић се као уредник залагала да
у новинама увек буде и вести из огранака: – Желели смо да избегнемо „но-
восадизацију“ и да новине буду лист
свих запослених у Електровојводини. Некада нам је то полазило за руком, некада не, зависно од догађања.
Волим да мислим да нам је то ипак
чешће успевало него што није.
На питање да ли сада са једногодишње дистанце може да процени
сопствени ангажман и улогу у нашим
новинама, бивша уредница одговара: – Да ли сам достојно пратила свог
претходника Иванежу и да ли сам испунила задатак, на читаоцима је да
процене. Трудила сам се да у датим условима свој посао радим најбоље што
могу, што свакако не значи да је то
било и најбоље што се може. Верујем
да ће лист „ЕВ“ у будућности бити
много бољи, садржајнији и допадљивији, просто и зато што нова времена,
нове технологије и нови људи носе и
нове могућности, које ми у овом тренутку тек наслућујемо. Ја сам задовољна што сам бар мало допринела
континуитету излажења овог гласила
завидних година и веома се радујем
јубилеју. Честитам рођендан, а читаоцима желим да са задовољством и нестрпљењем очекују сваки нови број.
А. Ј. Р.
l
ПО ВОКАЦИЈИ
БИБЛИОТЕКАР
Донедавна уредница компанијских
новина ЕВ Љиљана Милић,
заљубљеник је у своје основно
занимање и професионално
опредељење - библиотекара.
У Електровојводини је за кратко
време оформила угледну стручну
библиотеку која је била узор и
другим библиотекама у целој Србији.
М. Ш.
15
l
З Л АТ Н И Ј У Б И Л Е Ј
ПРЕДСТАВЉАЊЕ: ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ – ВАЖНА КАРИКА У КОМУНИКАЦИЈИ
Динамични послови за добру
комуникацију
Одељење за односе с јавношћу позиционирано је у Кабинету директора Друштва и
његова улога је да остварује добру комуникацију са екстерном и интерном јавношћу,
првенствено са медијима и запосленима, али и са купцима. Послови овог Одељења
су изузетно одговорни, живи и динамични
Д
обра комуникација са свим јавностима у савременом начину
пословања долази до свог пуног
изражаја. Управо због тога пре више од
две деценије формиран је тадашњи Центар за односе с јавношћу, из кога је касније настало Одељење за односе с јавношћу. Основни задатак овог Одељења,
које се налази у саставу Кабинету директора Друштва, јесте остваривање
добре комуникације са релевантним
јавностима и пласирање званичних информација из Електровојводине.
Све више пажње поклања се најважнијој јавности, запосленима. Управо
због тога Одељење је одговорно за издавање комапанијских новина Електровојводине, које су у новембру обележиле 50 година излажења. Такође, интерни
сајт у делу Актуелности спада у одговорност Одељења за односе с јавношћу.
Ово су само неки од „алата“ за пласирање порука, односно за комуникацију
са запосленима.
Односи с јавним медијима, посао који
је изузетно одговоран, такође спадају у
домен одговорности Одељења. Медији
су, кажу теоретичари, најосетљивија
јавност. Добра комуникација управо са
медијима, који преносе поруке до купаца, гради се већ годинама.
Евидентирање и праћење рекламација купаца на нивоу Друштва као и
анализа стања рекламација такође су
l
Малобројан али компетентан тим
један од задатака Одељења за односе с
јавношћу.
Унапређење визуелног идентитета
Друштва један је од послова који захтева сталан и константан ангажман.
Различити профили запослених
окупљени у заједнички именитељ који
се зове Одељење за односе с јавношћу
чини тим од десетак запослених.
За сваки од наведених процеса задужен је члан тима који је профилисан за
тај посао, са свим специфичностима које
носи једна компанија каква је Електровојводина. Тако графички дизајн у оквиру визуелног идентитета компаније припада Илони Хорват – Урбан, уређивање
САРАДЊА СА ПОСЛОВОДСТВОМ
Запослени у Одељењу за односе с јавношћу, у свом раду се руководе принципом
да је интерес предузећа увек на првом месту. Поштујући тај принцип сарадња
са пословодством компаније увек се гради на коректним и односима и са пуно
међусобног уважавања. Пратећи принципе пословања Електровојводине и у
договору са највишим руководством из Одељења се увек пласирају поруке које
одсликавају искључиво правце пословања Друштва, односно наше основне
делатности, дистрибуције електричне енергије.
М. Ш.
l16
новина однедавно је одговорност Мирка
Шијана, писање текстова за компанијске новине превасходно припада дугогодишњем и више пута награђиваном
новинару Милану Чолићу, административно-технички послови Ивани Јовин,
бригу о фотографијама и екстерном и
интерном сајту води Владимир Огњановић, за маркетинг активности однедавно
је одговорна Марина Мајски, док одговорност за све те послове као и за послове ПР-а обједињује Александра Јанчић
Ракичевић. Однедавно Одељење је подмлaђено младим колегиницама Мајом
Гале и Александром Живанов.
-Поред добро кадровски структурисане службе, која обједињује искуство и
енергију, појачани смо и младошћу која
доноси са собом додатну динамику и
нове идеје. То је нарочито важно у овом
послу када је потребно пратити развој односа с јавношћу. Млади који су са
нама такође имају прилику да уче на доброј традицији односа с јавношћу који у
Електровојводини трају већ више од 20
година – истиче Александра Јанчић Ракичевић, шеф Одељења за односе с јавношћу.
М. Ш.
ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА
ДИСПЕЧЕРСКИ
ДНЕвНИК
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА СИТУАЦИЈА У ОКТОБРУ
Систем стабилан,
али крађа све више!
Настављен тренд побољшања хидролошке ситуације. - Нешто мања потрошња него у
истом месецу 2011. године
E
лектроенергетска ситуација у октобру је била добра и није било
ограничења у испоруци електричне енергије нити напонских редукција. У овом месецу је настављен
тренд побољшања хидролошке ситуације, у односу на претходни месец,
тако да су услед пораста дотока река
производни хидро- капацитети радили повећаном снагом, и приближавају
се нивоима ангажовања предвиђених
Билансом.
Првих десет месеци текуће године карактерише и смањење потрошње
електричне енергије, за 1,78 одсто, у
односу на исти период претходне године, односно смањење од 2,73 одсто, у
односу на билансне количине.
-Што се тиче стања дистрибутивног
система Електровојводине, можемо
констатовати да је током октобра систем радио - стабилно и без већих проблема. Број погонских догађаја је био
незнатно изнад нивоа из истог месеца прошле године. Од значајнијих догађаја која су забележена, наш саговорник Звездан Крунић, шеф Службе за
планирање и анализу погона у Сектору за управљање и планирање конзума у Дирекцији за управљање Управе
Друштва, помиње неке.
Како сазнајемо, првог октобра, у
23,25 сати, због квара је дошло до испада из погона 110 kV далековода бр.
1173, који радијално напаја ТС 110/20
kV „Жабаљ“, услед чега су без напајања
електричном енергијом остали сви
купци са конзумног подручја ове ТС.
Прекид у напајању електричном енергијом је трајао 157 минута.
Или, другог октобра, у 6,10 сати, услед јаког невремена, дошло је до испада
35 kV извода „Жедник“ у ТС 110/35/20
kV „Суботица 1“ и квара на 35 kV далеководу ТС 110/35/20 kV „Суботица
1“- ТС 35/10 kV „Чантавир“, услед чега
је без напајања електричном енергијом
остао целокупан конзум ТС 35/10 kV
„Чантавир“. Прекид у напајању елек-
БРОЈ 474 НОВЕМБАР 2012
l
ДИСПЕЧЕРСКИ ДНЕВНИК – РУБРИКА ЗА СВА ВРЕМЕНА
Рубрика Диспечерски дневник јединствена је у нашим новинама. Представља
континуитет са трајањем новина, повезује некадашња издања и садашњи садржај
и дизајн.
тричном енергијом је трајао - 400 минута!
-Током октобра су, појачаним интензитетом, без обзира на све наше апеле, опасности по људе, систем и опрему – нажалост, настављене крађе и
оштећења елемената дистрибутивног
система Електровојводине и пратеће
опреме (обарање трансформатора
са стубова, провале у трафостанице,
крађа бакра, уземљења, трансформаторског уља, успонских водова, акумулаторских батерија и др.), као и
оштећења услед несавесног извођења
радова од стране тзв. трећих лица (изгорели дрвени стубови; ровокопачи
или пољопривредне машине су кидали
проводнике...), причам нам Крунић.
Најновији пример штете настале на
овај начин јесте - покушај крађе кабла на стубу у њивама, на 10 kV изводу
„Шангај“ у ТС 35/10 kV „Подбара“ у ЕД
Нови Сад, услед чега су без напајања
електричном енергијом остале бензин-
ске пумпе на аутопуту Нови Сад – Београд!
У октобру 2012. године, према диспечерским подацима, преузето је из
система 725 GWh, што представља
смањење од 7,43% у односу на исти период претходне године, односно 5%
мање од билансних количина. Енергија је испоручена уз максималну регистровану снагу од 1.378 МW, што је
смањење од 5,3% у односу на октобар
претходне године.
Дистрибутивни купци преузели су
673 GWh, што је за 6,55 одсто мање у
односу на исти период претходне године. Директни купци преузели су 52,1
GWh, што је мање за 17,38 одсто у односу на исти период из 2011. године.
Подсетимо, средња дневна температура у октобру је била 12,7 оС, што је за
2,1 оС више од средње дневне температуре забележене у истом месецу претходне године.
М. Ч.
17
l
ОД Н О С И С
КУПЦИМА
РАЗГОВОР СА ЗАПОСЛЕНИМА НА НАПЛАТНИМ МЕСТИМА ЕД „НОВИ САД“
З
Разрешење свих недоумица
купаца – најважније
Са сваким од суграђана који имају неку рекламацију или желе објашњење или, пак,
да уплате само електричну енергију - искусне шалтерске колегинице и колеге на
наплатним местима разговарају ефикасно, смирујуће, едукативно и одговорно
амислите да свакога дана, у првој
или у другој смени, најчешће и суботом, радите са, просечно дневно
око 1.500 странака-купаца електричне
енергије, који плаћају дуг, траже објашњење или рекламирају нешто што им
се чини да није добро обрачунато. Свакога дана и то – у „малој стакленој кутији“ шалтера – непрекидно 20 и више
година!
Неколицина наших колегиница и колега - овога пута у то смо се уверили на
наплатним местима Огранка „ЕД Нови
Сад“ – ради управо тако. А, посао није
ни мало наиван: мора се радити смирено, а брзо, како би купци што краће чекали у редовима пред шалтерима; мора
би, пре свега у интересу купаца и ради
разрешавања свих њихових евентуалних недоумица – радници на наплатним
местима били оспособљени да на агресивно понашање појединих грађана „са
друге стране стакла“ реагују умирујуће,
бесконфликтно, са максималним стрпљењем, самоконтролом, професионалношћу и прецизношћу, иако то њима самима врло често доноси стрес и веће или
мање здравствене последице.
Љиљана Гостојић
Видак Поповић
се радити ефикасно, прецизно, едукативно и одговорно. Грешке су, практично, недопуштене, а – по правилу – и врло
ретке: јер, ради се с новцем, некада уз велике гужве па и нервозу појединих (по
њиховом мишљењу) „оштећених“ странака. Зато су периодичне обуке ове „врсте“ запослених итекако корисне, како
Ленка Опарница
l 18
Један од њих је дипл. економиста Видак Поповић. Бави се издавањем рачуна за домаћинства и рекламацијама у
Сектору за трговину електричном енергијом (ЕЕ). На неколико таквих наплатних места, колеге превасходно решавају
проблематику код искључених купаца. Нема, истиче он,повластица – дуг је
дуг и мора (свуда) да се плати. И, у 99%
случајева, проблем се реши ту, на шалтерима. Он, као и друге колегинице и
колеге (и са рекламација и на благајнама), посебно подвлаче да је потребно,
што пре, обезбедити савременију опрему (рецимо, информатичку подршку: у
случају гужве и већег броја упита у систему INES, долази до „загушења“ и спорих повратних информација). Са њим се
слаже и колега Зоран Милошевић, електротехничар (референт I), на шалтеру
Одељења ЕЕ за претплатничке односе.
Ту се дају и техничка упутства за отварање налога за пријављене кварове на
бројилима са уклопним сатовима, који
се потом проверавају. Каже да је често у
ситуацији да и едукативно делује на куп-
Зоран Милошевић
це, у смислу смањења потрошње. Сматра и да би овде запослени требало да
буду боље мотивисани.
Благајница Љиљана Гостојић, инжењер организације рада, додаје да је
реч о веома захтевним радним местима, али и указује да би требало реновирати салу, проширити је и увести
бар још шалтер-два, побољшати систем
климатизације и вентилације – да би се
и купци и запослени осећали конфорније. Каже да многи купци не желе да
плаћају и рачун за РТС претплату, па и
то доводи до додатних задржавања и
нервозе. Наводи и да би требало осавременити уређаје који оверавају рачуне. Њена колегиница, Ленка Опарница
(референт I, контролор благајника, у
економско-финансијском сектору), као
и она, подсећа да је драстично смањен
број благајница (уместо некадашњих
десет, сада их је пет), па морају да се поделе (3+2), јер шалтери раде од 7 до 18
сати (у сменама), а суботом од 8 до 12.
Међутим, обе истичу да сменски рад
благајницама није додатно плаћен, као
ни рад суботом, већ се ради тзв. прерасподела. Један од већих проблема је и готово непрекидна неисправност бројача
новца (па се ради ручно), и овде, али и
у пословницама Бачка Паланка и Србобран. Скрећу пажњу и на веома високу
старосну структуру. Већина њих ради,
најчешће само на наплатним местима,
на благајни, и по више од 15, 20 и више
година.
М. Ч.
ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА
Неовлашћени корисници морају
да одговарају
БОРБА ПРОТИВ
КРАЂе
КИШНО вече СА ЕКИПАМА СЛУЖБЕ ЗА КОНТРОЛУ МЕРНИХ МЕСТА ед „Нови сад“
Борба против неовлашћеног коришћења електричне енергије међу приоритетима
спровођења пословне политике
П
оподне је на измаку, вече само
што није. Крећемо. Облаци из
даљине прете да ће можда, бар
делимично, покварити планирани посао. Заправо, време се одређује, тако да
буде нетипично за рад ових служби, јер
то омогућава постизање врло битног,
ефекта изненађења - на лицу места и
смањује на најнижи ниво могућност да
„купац“ и не очекује долазак контролора у то време. Тамо му се на минимум
смањује шанса за прилику да муњевито отклони неки од ометача исправног
рада мерног уређаја.
Посао је изузетно значајан и налази се међу приоритетима спровођења
пословне политике. Реч је о континуираном, неселективном, уходаном, организованом и промишљеном послу
монтера Службе за контролу мерних
места, Сектора за трговину електричне
енергије Огранка „ЕД Нови Сад“. Практично, у свако доба године, односно
дана , вечери или ноћи – по лепом, олујном, кишном или снежном времену,
без обзира на спољне температуре, ови
монтери , на јединствен начин у систему ЈП ЕПС-а, су посебно обучени за
рад на откривању неовлашћене потрошње електричне енергије (ЕЕ).
Овога пута, намерно се полази у предвечерје, како би се утврдила стварна
ситуација на терену: да ли је објекат
под напоном. Не ради се напамет! Ради
се на основу анализе утрошка ЕЕ, у претходном периоду; на основу анонимних пријава пристиглих из Кол-центра Електровојводине и прикупљених
информација. Путем контроле мерних
места, одређују се, свакодневно – за
сваки појединачни сет контрола - шта
ће све и како радити монтерски парови.
Због специфичности овог одговорног и, често, опасног посла, саставни
део сваке екипе су и колеге из физичкотехничког обезбеђења. Наиме, дешавало се и дешава се, ненадано и прилично често, да безбедност ових монтера
- прописно опремљених и видно озна-
БРОЈ 474 НОВЕМБАР 2012
чених – буде угрожена, због утврђених
неправилности и због истрајности многих „купаца“ да на све начине онемогуће спровођење прописане процедуре (сачињавање адекватног записника
са непобитно утврђеним чињеницама;
покушаја спречавања обуставе испоруке ЕЕ или демонтаже бројила на којем
је онемогућено исправно мерење стварног утрошка ЕЕ). Ради повећавања сигурности учесника екипе за контролу мерног места и због прикупљања
Баждарници, постојеће бројило је замењено новим (екипе, за сваки случај, носе у колима по неколико нових
бројила на терен). У истом делу града,
наредно „сумњиво“ место је контролисано и утврђено је да је сумња оправдана: екипа је затекла бројило које је ометано у исправном мерењу - убацивањем
делића пластичне траке у унутрашњост
бројила. Након утврђене овакве врсте
крађе ЕЕ купац је суочен са нађеним
стањем. О томе је сачињен записник и,
Демонтажа бројила код којег је утврђена неовлашћена потрошња ЕЕ
свих релевантних доказа, редовно се и
у потпуности праве видео-записи, што
се – поготову у случају евентуалног доказног поступка – показало као веома
корисно.
Вечерња контрола, овога пута, обухватила је купце на територији Новог
Сада и околних насеља. Контролама
су обухваћене најразличитије категорије купаца. Нико није изузет, уколико
је постојала основана сумња да нешто
није у реду. Тако је, рецимо, контролисано мерно место код купца у овећој
пословно-стамбеној згради. Установљено је, одговарајућим уређајима испитивањем, оптерећење сваке појединачне фазе, да једна од фаза на бројилу
не региструје утрошену ЕЕ. Пошто се
оваква неправилност мора констатовати и доказати прегледом стручњака у
уз бурно негодовање власника, обустављена је даља испорука ЕЕ, уз демонтажу бројила. Екипе су, праћене све јачом
кишом, потом стигле и на адресу купца
који је претходно, у више наврата, већ
био искључиван са мреже јер нема заснован претплатнички однос са Електродистрибуцијом. Због немогућности
приласка стубу са којег се купац опет
нелегално напајао (око стуба, постављеног у дворишту, било је везано 5-6
разјарених паса), те кишне ноћи није
могао да се демонтира прикључни кабел, што ће се, врло брзо, накнадно обавити. Контролом још неколико мерних
места, у разним деловима града и поред
кише која је већ буквално лила, успешно су обављени сви планирани послови
– за то вече.
М. Ч.
19
l
НАШ ГОС Т
НЕНАД БОРОВЧАНИН, ЕВРОПСКИ ПРВАК У БОКСУ, ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР ЗА ОМЛАДИНУ
Спорт ствара комплетне и
креативне личности
Н
Само уколико интересовање омладине за бављење спортом буде постало једно од
породичних вредности; баш као и стицање образовања и културно уздизање, тек
онда, са таквим младим људима, можемо - набоље мењати и нашу Србију, истиче
наш саговорник
едавно је Електровојводина имала част да угости најбољег српског боксера, Ненада Боровчанина, европског првака у боксу, однедавно
и државног секретара за омладину.
Била је то идеална прилика да уваженом госту поставимо неколико питања.
Најпре, питали смо: иако сте били на
добром путу да стигнете до места првог
изазивача светском шампиону у крузер
категорији, у WBO верзији, ипак сте се
одлучили да одложите рукавице и да се
опробате у другим сферама. Да ли то
значи да се борба и ван ринга наставља,
али на другом пољу?
-За мене су бокс и ринг начин живота. Уосталом, све ово око нас је – ринг.
Заправо, ринг је најсличнији животу. У боксу, тренер вас отпрати у угао;
око ринга су моји пријатељи, а у рингу
сте – само ви и ваш противник. То је, у
ствари, једна самостална борба, за своју
победу. Не можете да кажете, у случају
пораза, „крив је неко други“. Због тога
је у рингу најбитније да човек самога
себе победи, превазиђе, па онда победи
и противника. Ринг је, на први поглед,
само један четвороугао, али за мене,
он је нешто као моја „земаљска кугла“,
дакле, начин живота и - тако и живим,
тренирам свакодневно, спреман сам за
такмичења, могу и даље да побеђујем,
мада се тренутно не такмичим.
Када сам постао државни секретар за
омладину у Министарству омладине и
спорта, поставио сам себи неке циљеве, који су истовремено и моји животни
циљеви. Себи сам зацртао да ако оваква, спортска, интересовања младих не
буду постале и битне породичне вредности, уз стицање образовања и културно уздизање – сматраћу да нисам
успео на овој друштвеној функцији, дакле: неуспешан и поражен човек.
-Наравно, пораз није опција, мада
није ни то ништа страшно, нити трагично – већ је само једна лекција у животу
l 20
и, као и код сваког пада, прилика да се
„устане“ и да се настави даље, уз подршку најлепшег места где човек може да
се врати, да се нађе и осећа најпријатније - уз породицу. Управо је то оно што
спорт може да поучи сваког младог човека. Зашто породица? Због тога што
је то основна ћелија сваког нормалног
и здравог друштва. Истовремено, стицањем још и образовања, добија се „оно
влада алкохолизам, наркоманија, деликвенција – значи, веома лоша база.
Али, у спорту, млади ће се нормално
развијати, научиће шта су фер и поштени односи; да се до сваке врсте победе
стиже упорним и истрајним, сопственим радом. Тако се стварају комплетне
личности и тада ћемо имати и један
нови, будући карактер друштва.
Наш саговорник, између осталог, ис-
Ненад Боровчанин у Електровојводини
нешто“, што ће сваком младом човеку
омогућити да сутра има лепу и бољу
будућност и јер му је то, сигурно, најјефтинија али и најисплативија инвестиција коју може да уложи у себе. Као што
је својевремено рекао Нелсон Мендела,
образовање је најмоћније оружје којим
можете да мењате свет! Тако и ми, само
знањем и образованим младима, можемо набоље мењати ову нашу Србију.
-Бављење спортом је корисно не само
због физичког, већ и, због много битнијег, здравог менталног, психичког и
социјалног развоја личности, јер је сваки човек, пре бављења спортом – на
раскрсници. Веома мали број људи остане здрав без спорта, јер су заиста тешка времена, а ако млади крену „на улицу“, онда ћемо имати друштво у којем
тиче да, када би се политика и политичари понашали као борци у рингу,
гледали један другог у очи (проблемима, животу у очи), онда би и политика
била – племенита вештина. Доказа има
свуда около, међу пријатељима који се
баве политиком и спортом. Уз то, мисли
да би што више младих требало да уђе
у тзв. јавни живот, у свим областима,
јер им се тако – као и у спорту – отвара
могућност да се укључе, утичу, мењају
стварност набоље. Тако могу да изграде
и сопствени „контрагард“, што је у обе
помињане области веома битно. Боровчанин додаје да ће и убудуће настојати
да пропагира тај фер-плеј, спортски и
такмичарски дух – у у контакту с младима, у спорту и у политици.
Приредио: М. Ч.
ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА
АКТУЕЛНОСТИ У СИНДИКАЛНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ „ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА“
С И Н Д И К АТ
Колективни уговор
не сме бити измењен
Залажемо се да Колективни уговор, који истиче у фебруару, буде у потпуности обновљен,
заправо да се ниједан једини члан не избрише, нити измени, као и за промену изборних
правила за избор представника Синдикалних организација, навео је председик СО
Електровојводина Владимир Плавшић
Владимир Плавшић
У
овом моменту актуелна је припрема „терена“ за измене и
допуне Колективног уговора
који истиче у фебруару. Залагаћемо
се да Колективни уговор, који истиче у фебруару, буде у потпуности обновљен, заправо да се ниједан једини
члан не избрише, нити измени. Тим
поводом, имамо заказан састанак са
в.д. генералним директорoм ЕПС-а
Александром Обрадовићем и имамо
начелан став да ће се наше сугестије
и мишљење испоштовати. Искрено
се надам да ћемо већ око Нове године знати и имати конкретан план шта
нам је чинити, као и добрих наговештаја шта ће се десити са колективним уговором. Такође нам је у плану
да покушамо да у новом Колективном
уговору буде убачен и члан који би се
односиo на то да радници буду више
заштићени по социјалном питању,
БРОЈ 474 НОВЕМБАР 2012
заправо да у нови Колективни уговор
буде укључена и социјална политика –
навео је Плавшић.
Као и ранијих година, Синдикална организација „Електровојводине“ је, уз активно учешће Одбора за
рекреацију, рехабилитацију и спорт,
допринела спровођењу превенције
радне инвалидности, рекреације и рехабилитације – по донетом Програму
за 2012. годину. Заинтересовани запослени у Друштву пријављивали су
се за боравак у бањама, на планинама
или на мору. По поменутом Програму, у разне бање у Србији, Мађарској
и на Јахорину у БиХ – од априла до октобра – ове године боравило је више
од 400 колегиница и колега. А у претходне четири године, на овом програму учествовало је више од 1.600–
1.700 запослених. Плавшић подсећа
да је запосленима пружена могућност
да се баве спортом рекреативно, као
и да учествују на бројним спортским
такмичењима.
У складу са Kолективним уговором,
током ове године, организовани су
превентивни прегледи на Институту у
Сремској Каменици, као и специфични
прегледи за жене. Запослени су такође
користили своја права за неопходна лечења преко „Фонда солидарности“.
Пред наредном Скупштином Синдикалнe организацијe „Електровојводина“
наћи ће се иницијатива за промену изборних правила за избор представника
Синдикалних организација, сазнајемо
од председника СО „Електровојводина“ Владимира Плавшића. Он сматра да
систем за наредне изборе новог чланства синдикалних организација, који
ће се одржати почетком наредне године, треба да буде организован тако да се
за чланове органа и носиоце функција
предлажу кандидати, чланови синдикалне организације именом и презименом, а не, као што је до сада било, да се
прилаже изборна листа.
– Овај предлог нових изборних правила, које је урадила СО „Електровојводина“, требало би да одобри Скупштина
СО. Уколико се овај предлог усвоји, сматрам да ће сви кандидати имати једнаке
шансе да се кандидују, без претходног
додатног ангажовања и скупљања потписа – истакао је Плавшић. За чланове
органа и носиоце функција предлажу се
кандидати који су опредељени и доказани у синдикалном раду, поседују способности и као такви уважавају углед
и имају поверења код чланова. Председника СО „Електровојводина“ бирају сви чланови СО, осим запослених
у издвојеним привредним друштвима.
Председник се бира тајним гласањем и
победник је онај кандидат који добије
највећи број гласова од укупно изашлих чланова на гласање.
М. П.
21
l
ПЕНЗИОНЕРСКИ
К У ТАК
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ МЕСЕЦА СТАРИХ
Речи и догађаји нас охрабрују
Поводом октобра, месеца старих, Гранска организација пензионисаних радника
Електровојводине у ресторану пословне зграде Електровојводине средином
октобра организовала дружење за све своје чланове, некадашње раднике
С
рђан Кружевић, новопостављени
в.д. директора Електровојводине,
и заменик директора ЕПС-а Животије Јовановић својим присуством и
изјавама на дружењу са пензионисаним
радницима Електродистрибуције Нови
Сад и Управе, вратили су веру у цивилизацијски став да светла будућност
компаније нема извесност, уколико не
поштује њену прошлост. А прошлост
су управо присутни пензионисани радници и сва добра која су на располагању
садашњој генерацији.
тимом људи трудићу се да једним поштеним залагањем, радом и окретањем
ка вишој наплати од корисника из категорије привреда, тај циљ буде остварив – рекао је присутним пензионерима директор Кружевић, и обећао да ће,
колико год то буде било у његовој моћи,
изаћи у сусрет њима лично, али и члановима њихове породице.
Заменик директора ЕПС-а Животије Јовановић уз жеље за добро здравље рекао је да ће и пензионерима, али
и запосленима са новоизабраним ди-
Добра сарадња: пословодство ЕВ и Гранске организације пензионера
– Жеља нам је била да бар један дан
посветимо вама који сте створили услове да предузеће функционише и дан-данас у овим тешким временима. Будите
сигурни да ће социјални карактер нашег предузећа наставити да се развија
и у наредном периоду, да ћемо се максимално трудити да одговоримо на све
потребе које се искажу и у домену вас
пензионера, али и у домену наших запослених и њихове деце. Трудићемо се
да вратимо онај сјај Електровојводини
који је имала у ваше време и који је имала као препознатљив и прави бренд и
Војводине и Србије, али и бивше наше
државе у којој смо живели. И сами знате да то неће бити лак пут, али са својим
l 22
ректором Срђаном Кружевићем сигурно бити много боље него што је било
са било којим његовим претходником.
Председница Гранске организације пензионисаних радника ЕВ Косана Марков
навела је да месец октобар за пензионисане раднике Електровојводине има
посебно значење.
– Тог месеца, својим програмима
окупљања, у оквиру свога Удружења,
шаљемо поруку свим људима који се налазе у нашем старосном добу, без обзира на то где живе, да сваки дан који им
је дат буде дан радости, дан понуде властитом животу да га попуне најлепшим
изборима који су им тог дана доступни.
То је смисао обележавања месеца ста-
рих који су Уједињене нације доделиле октобру. То је истовремено и позив
свим друштвеним субјектима да се према старим људима односе као друштвеном наслеђу у чијим животима су генерацијска достигнућа, која су дарована
људском прогресу. Зато, пензионисани
радници Електровојводине, с надом и
одушевљењем приступају сваком свом
годишњем сусрету. Ове године сусрети
су започели у атмосфери која је подсетила на ранија времена. Радосни, што
су с ове стране живота, што деле радост
постојања, али и што су у прилици да
остваре међугенерацијско повезивање,
оличено у сусрету са руководством
Електровојводине и осталих компанија
које су некада биле у саставу јединственог предузећа – Електровојводине – истакла је Косана.
Ресторан друштвене исхране у пословној згради Електровојводине попуњавао се читав сат раније од заказаног дружења. То је навика. Бити тачан.
Не закаснити. С нестрпљењем сачекати
пријатеље, стиснути руку колеги. Приморати свест да сваког препозна, јер
свака година исписује своје трагове.
Брзо је створена атмосфера као у
кошници. Лете осмеси, мењају се места,
како би пришли ближе јер ни слух од
лане није исти. По неки поглед залута у
страну, реч застане у грлу, али онда нечија рука потапше раме и опет осмех...
– Након што су отишли руководиоци на своје дневне послове, а у сали је
остао осећај поноса што постоје млади људи спремни да одговорно руководе наслеђем оличеним у компанији
као што је Електровојводина. Остаје и
уверење да наше удружење и није случајно настало баш у нашем предузећу,
у времену када се није стварало, када се
разграђивало створено. И тада је неко
рекао: „Докле год је човека, људи имају
будућност“. Ми, пензионисани радници Електровојводине, имамо срећу да
баш такве људе откривамо и у ово ново
време – са сетом је констатовала Косана Марков.
М. П.
ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА
ОДРЖАНА НОВОСАДСКА ЛИГА У ТЕНИСУ
СПОРТ
Расплет лиге за столом
Прво место освојила је екипа Кафе Сценарио. - Прошлогодишње друго место
одбранила је екипа Електровојводине
Н
овосадска лига (НСЛ) у организацији „Савеза спорта за све
Нови Сад“ се већ седму годину
заредом организује за заљубљенике у
спорт.
Такмичења у тенису су ове такмичарске сезоне почела мало касније
него што је уобичајено, квалификациони мечеви су почели да се играју 24.
октобра, што је календарски касно за
тенис на отвореним теренима. Након
квалификационих група које су се играле на отвореним теренима Спенса,
финални део се играо у затвореној конструкцији на теренима ТК Индекс и то
на тепиху док су квалификације игране на земљаним теренима што свакако
није пракса да се мења подлога у току
такмичења.
Екипа Електровојводине учествовала је по четврти пут на овом такми-
Дарко Ђорђевић
БРОЈ 474 НОВЕМБАР 2012
Екипа ЕВ након победе над екипом Владе АПВ
чењу. Екипу су чинили: Дарко Ђорђевић – капитен, Јан Клинко, Јовица
Овука и Владимир Огњановић. Показало се веома корисним то што је била
пријављена овако „дугачка„ екипа,
тако да су након сингл мечева дубл могла играти два одморна играча, у често
одлучујућем мечу дубла. Такође смо са
четири пријављена играча били у могућности да формирамо другачије наш
тим за сваки меч и да га прилагодимо
противнику.
На такмичењу је ове године било
пријављено шест екипа, које су биле
распоређена у две групе. Наша екипа је
била у групи са екипама Кафе Сценарио и Владом „АПВ“. Након квалификација одиграних 24. и 25. октобра у
којима је савладана екипа Владе „АПВ“
разултатом 2:1, и претрпљен пораз од
екипе Кафе Сценарио 1:2, Електровојводина се квалификовала као друга у својој групи. Вољом жреба у полуфиналном дуелу је 4. новембра на већ
споменутим теренима ТК Индекса изгубљен меч од екипе ЈКП Паркинг сервис. Након два веома занимљива и неизвесна сингл меча екипа ЈКП Паркинг
сервис је повела па се дубл меч није ни
одиграо. Истог дана је након краће паузе одигран и меч за треће место и поново је савладана екипа Владе „АПВ“
разултатом 2:1, предат је први сингл
меч због исцрпљености играча да би
након тога победили у другом сингл
мечу као и у дублу. У финалном мечу
су се састале екипе ЈКП Паркинг сервис и Кафе Сценарио где је екипа ЈКП
Паркинг сервис однела убедљиву победу. Коначан резултат је донесен за
столом, након жалбе екипа учесница
које су уложиле приговор да играча
екипе ЈКП Паркинг сервис није у радном односу, што је накнадном провером од стране „Савеза спорта за све
Нови Сад“ и потврђено. По важећим
пропозицијама је донета одлука да се
због неправилног наступа такмичара изрекне казна брисања резултата
екипе ЈКП Паркинг сервис за коју је
спорни играч наступао. Дисквалификација екипе је бацила сенку на овогодишње такмичење у тенису, али је ово
свакако добар потез који ће дати прави смисао оваквим такмичењима а то
је да се надмећу и друже запослени у
пријављеним екипама, а не играчи који
нису у радном односу. Овакав расплет
ће сигурно довести до боље организације такмичења у тенису наредне године што је одличан потез организатора.
Након дисквалификације екипе ЈКП
Паркинг сервис прво место је припало
тиму Кафе Сценарио, други су тенисери Електровојводине а треће место је
заузео тим Владе „АПВ“.
А. Ј. Р.
23
l
Download

Срђан - Elektrovojvodina