ПРАВО И ПРИВРЕДА, бр. 4-6/2013, Година XLX
САДРЖАЈ
ОСНОВНА ТЕМА
Мирко ВАСИЉЕВИЋ
Држава и привреда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
ПРАВО ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА
Криста ЈЕСЕЛ-ХОЛСТ
Мере за унапређење баланса између полова у управи
котираних друштава у ЕУ и Немачкој. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
Томас МАЈЕР
Вредности социјалне тржишне привреде у пројектима за
правну реформу у југоисточној Европи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
Зоран АРСИЋ
Пуномоћник акционара предложен од стране акционарског
друштва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71
Марко РАЈЧЕВИЋ, Срђан РАЈЧЕВИЋ
Правни статус оснивача привредног друштва . . . . . . . . . . . . . .
83
Витомир ПОПОВИЋ
Привредно-правни аспекти Споразума о сукцесији имовине
бивше СФРЈ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
3
Вук РАДОВИЋ
Будућност компанијског права Европске уније – нови
Акциони план. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Татјана ЈЕВРЕМОВИЋ ПЕТРОВИЋ
Повезивање привредних регистара на нивоу ЕУ . . . . . . . . . . . . 143
Катарина ЂУЛИЋ, Тања КУЗМАН
Транспарентност пословања листираних компанија
у Србији . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Ивана РОДИЋ
Кодекс корпоративног управљања у праву Европске уније. . . 183
Јелена ЛЕПЕТИЋ
Правo акционара на постављање питања. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Марко РАДОВИЋ
Рад и услуге као улог у основни капитал привредног
друштва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Јована ВЕЛИЧКОВИЋ
Правне последице оставке директора привредног друштва . . 242
Бошко ВОЈКИЋ, Игор РАДОВАНОВИЋ
Независни директори. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА
Бранко ВАСИЉЕВИЋ, Ратко РАДОСАВЉЕВИЋ
Интеграција банкарског тржишта Европске уније
и формирањe банкарске уније . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
Добросав МИЛОВАНОВИЋ, Душан ПРОТИЋ,
Владо КОВАЧЕВИЋ
Потреба за доградњом правног система у вези са трговином
стандардизованим робама и стандардизованим терминским
уговорима . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
4
ПРАВО ПОТРОШАЧА
Рајнер КУЛМС
Колективна правна заштита у Европи – аргументи у прилог
хармонизацији? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
Драган ВУЈИСИЋ
Потрошач као субјект правне заштите. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
Катарина ИВАНЧЕВИЋ
Специјализовани омбудсман за заштиту потрошача . . . . . . . . 342
Татјана ЈОВАНИЋ
Правни ризик банака због квалификације појединих
одредби уговора о стамбеним кредитима као неправичних . . 357
Владимир ВУЛЕТИЋ
Ко нема очи за гледање, има очи за плакање: антички
заметак обмањујућег пословања у савременој домаћој
легислативи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
Драгољуб СИМОНОВИЋ
Уговор о тајмшерингу у домаћем праву . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Борко МИХАЈЛОВИЋ
Како побољшати заштиту потрошача у Републици
Србији? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417
МЕЂУНАРОДНО ПРИВРЕДНО ПРАВО
Александар ЋИРИЋ
Традиционална и савремена улога државе као субјекта
међународних трговинских односа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432
Небојша ЈОВАНОВИЋ
Правни режим страних улагања у Србију као „банана
државу“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448
Предраг Н. ЦВЕТКОВИЋ, Срђан ГОЛУБОВИЋ
Самоиницијативни предлог као инструмент реализације
јавно-приватног партнерства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476
5
Јелена ПЕРОВИЋ
Примена lex mercatoria пред Међународном трговинском
арбитражом. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490
Милена ЂОРЂЕВИЋ
Пуноважност уговорних одредаба о плаћању унапред
одређеног новчаног износа за случај повреде уговора
о међународној продаји робе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499
Слободан НЕНАДОВИЋ
Нека гледишта о питању пословне етике у праву САД . . . . . . 521
Сандра ФИШЕР-ШОБОТ
Конкретно одмеравање накнаде штете кад је извршена
куповина ради покрића у међународном и српском праву. . . 540
Маја ЛУКИЋ
Евро као Тројански коњ европског уједињења
– надвладавање суверенитета држава чланица у име
штедње и солидарности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555
Марко ЈОВАНОВИЋ
Проблем неусаглашености правила о одређивању
преференцијалног порекла робе у међународним
трговинским споразумима . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573
Велимир ЖИВКОВИЋ
Лисабонски уговор и нова Уредба 1219/2012 као основи
права заштите страних улагања Европске уније . . . . . . . . . . . . 592
Јован ВУЈИЧИЋ
Појам услуга у праву Европске уније. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605
Марија МРКШИЋ, Јована ЂУРИЧИЋ
Примена soft law извора на регулисање јавно-приватног
партнерства у Европској унији . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618
ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПРАВА
Слободан МАРКОВИЋ
Колективно остваривање ауторског и сродних права
од монопола ка конкуренцији . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633
6
Божин ВЛАШКОВИЋ
Нови приступ у одређивању опасности замене у ширем
смислу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653
Зоран МИЛАДИНОВИЋ
Привремене мере и мере обезбеђења доказа у случају
повреде права интелектуалне својине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667
Јадранка ДАБОВИЋ АНАСТАСОВСКА,
Валентин ПЕПЕЉУГОСКИ
Новине у патентном систему у Европи и САД, или случај
„Apple“ против „Samsung“-а, из другог угла . . . . . . . . . . . . . . . . . 686
Нина ПЛАНОЈЕВИЋ
Нека запажања о могућим облицима заложног права
на правима интелектуалне својине код нас . . . . . . . . . . . . . . . . . 711
Душан ПОПОВИЋ
Дигитализација ауторских дела и приступ делима
недоступних титулара ауторског права . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 726
Сања РАДОВАНОВИЋ
Патенти и јавно здравље – принудна лиценца за извоз
фармацеутских производа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 744
Јелена ЋЕРАНИЋ
Унитарни патент – европски патент са унитарним
дејством . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 762
Соња СПАСОЈЕВИЋ
Међународна судска надлежност у споровима због повреде
права интелектуалне својине на интернету . . . . . . . . . . . . . . . . . 779
Владимир БОРОВАЦ
Оправданост заштите индустријског дизајна резервних
делова за аутомобиле и друге сложене производе . . . . . . . . . . . 791
Ксенија ВЛАШКОВИЋ
Наслеђивање права слеђења . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 805
УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 815
7
Download

ПРАВО И ПРИВРЕДА, бр. 4-6/2013, Година XLX САДРЖАЈ