УДРУЖЕЊЕ ПРАВНИКА
У ПРИВРЕДИ СРБИЈЕ
И
ЊЕГОВ ЧАСОПИС
„ПРАВО И ПРИВРЕДА“
организују
XXI СУСРЕТ
ПРАВНИКА У ПРИВРЕДИ СРБИЈЕ
Т Е М А:
ЗАКОНИ И ПРИВРЕДА
Врњачка Бања,
23–25. мај (среда–петак) 2012. године
Конгресни центар хотела „Звезда“
XXI СУСРЕТ
ЗАКОНИ И ПРИВРЕДА
ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ
1. ОСНОВНА ТЕМА
2. ПРИВРЕДНА ДРУШТВА
3. СТЕЧАЈ И ПРИВАТИЗАЦИЈА
4. ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА
5. ПРАВО ПОТРОШАЧА
6. ПРИВРЕДНИ КРИМИНАЛ
7. МЕЂУНАРОДНО ПРИВРЕДНО ПРАВО
8. ПРИВРЕДНИ УГОВОРИ И СПОРОВИ –
СУДСКИ И АРБИТРАЖНИ
9. ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПРАВА
10. ПРАВО ОСИГУРАЊА
11. РАДНО И СОЦИЈАЛНО ПРАВО
12. ПОСЛОВНО ПРАВО ЕУ И ПРАВО
КОНКУРЕНЦИЈЕ
13. ПОРЕСКО ПРАВО
УРЕДНИК СУСРЕТА: проф. др Мирко Васиљевић
ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР:
Арсић Зоран, Балтић Милош, Бодирога-Јанковић
Јованка, Вукадиновић Радован, Зељковић Ивана,
Јевтић Горан, Милић Радица, Николић Мирослав,
Поповић Витомир, Поповић Душан, Пљакић Љубодраг, Рајчевић Марко, Радовић Вук, Слијепчевић
Драгиша, Ћирић Александар, Mike Falke.
ПРОГРАМ СУСРЕТА
Среда 23. мај 2012.
9.30 ч Отварање
(Конгресна сала)
– Радно председништво
– Отварање
10–14 ч
Пленум – пре подне
ОСНОВНА ТЕМА
1. Мирко ВАСИЉЕВИЋ
Закони и привреда
ПРИВРЕДНА ДРУШТВА
1. Christoph VAN DER ELST
Question time? The Shareholder’s Right to Ask
Questions as Appropriate Stewardship Tool
2. Стеван ШОГОРОВ
Искључење члана из друштва с ограниченом
одговорношћу одлуком скупштине
(кадуцирање)
3. Зоран АРСИЋ
Једнако гласање акционара
4. Марко РАЈЧЕВИЋ
Предузетник у праву Републике Српске
5. Витомир ПОПОВИЋ
Задругарство и његов значај за развој
привреде Републике Српске
6. Душица ПАЛАЧКОВИЋ
(„Законско“) заступање привредних друштава
7. Љубиша ДАБИЋ
Принудна ликвидација приврeдног друштва
8. Дијана МАРКОВИЋ-БАЈАЛОВИЋ
Ништавост и/или побојност одлука
скупштине акционарског друштва
9. Соња БУНЧИЋ, Милена ГАЛЕТИН
Право на настањивање у Европској унији
након случаја Cartesio: даља хармонизација
10. Радмила БОСАНАЦ
Неки аспекти именовања и разрешења
директора у закону и пракси
11. Јелена ЛЕПЕТИЋ
Златне акције у компанијском праву Србије
12. Весна Б. АЋИЋ
Менаџерски уговор у јавним предузећима
Републике Српске
13. Адриана МИНОВИЋ, Марко МАТОВИЋ
Институт пробијања правне личности
и његова примена приликом проширења арбитражних споразума/клаузула
на непотписнице
СТЕЧАЈНО ПРАВО И ПРИВАТИЗАЦИЈА
1. Драгиша Б. СЛИЈЕПЧЕВИЋ
Дискрециона овлашћења стечајног судије
у поступку реорганизације стечајног дужника
2. Rainer KULMS
Cross-Border Insolvency Protocols: From Soft
Law to Innovative Restructuring Mechanisms?
3. Дејан ЂУРЂЕВИЋ
Стечај заоставштине
4. Владимир КОЗАР
Правне последице споразумног финансијског
реструктурирања привредних друштава
5. Марко МАРЈАНОВИЋ
Одређени правни аспекти заштите права
запослених у поступцима приватизације
и стечаја
6. Марко ЛАЗОВИЋ
Покретање стечајног поступка услед
дуготрајне неспособности за плаћање
стечајног дужника и уплата предујма
7. Марко РАДОВИЋ
Правни третман камате у нашем стечајном
праву
Среда – после подне
1) 17–18.30 ч
ОКРУГЛИ СТОЛОВИ
Закон о јавном бележништву
2) 18.30–19.30 ч
Закон о јавно-приватном партнерству
Четвртак 24. мај 2012.
Прва секција – Kонгресна сала
9.30–13.30 ч
ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА
1. Бранко ВАСИЉЕВИЋ, Ратко РАДОСАВЉЕВИЋ
Финансијска интеграција Европске уније
и регулисање системског ризика
2. Добросав МИЛОВАНОВИЋ
Принудни откуп акција и уговор о залози
акција
3. Бранко Ж. ЉУТИЋ
Стечај приватних пензијских фондова
у Србији и регулаторна одговорност
Народне банке
4. Нада ТОДОРОВИЋ
Муниципалне обвезнице и нови законски
оквир у Србији
5. Јасмина ЛАБУДОВИЋ СТАНКОВИЋ
Неке дилеме у вези са новим Законом
о тржишту капитала
6. Мирјана РАДОВИЋ
Правни односи у поступку наплате
потраживања путем директног задужења
по основу овлашћења
7. Мијат ЈОЦОВИЋ
Превентивни механизми спречавања
учесталости инсајдерске трговине
8. Владимир ВРАЧАРИЋ
Волкерово правило: нова верзија Глас-Стигл
закона?
ПРАВО ПОТРОШАЧА
1. Драган ВУЈИСИЋ
Имплементација упутства ЕЕЗ о туристичком
путовању у Закон о заштити потрошача
Републике Србије
2. Милена ЈОВАНОВИЋ ZATTILA,
Михајло ЦВЕТКОВИЋ
Шта нам доноси нова Директива о правима
потрошача?
3. Татјана ЈОВАНИЋ
Заштита потрошача као резултат тржишног
надзора
4. Владимир ВУЛЕТИЋ
Одговорност произвођача ствари
са недостатком: утицај и допринос римског
права на савремена решења
5. Катарина ИВАНЧЕВИЋ
Законска обавеза информисања потрошача
и обмањујуће пословање
6. Велимир ЖИВКОВИЋ
Модели јачања улоге удружења потрошача
и пословних удружења у поступцима
за накнаду штете због повреде правила
конкуренције
7. Борко МИХАЈЛОВИЋ
Заштита потрошача од непоштеног
пословања
ПРИВРЕДНИ КРИМИНАЛ
1. Јован ЋИРИЋ
Стране инвестиције – „новац не смрди“
2. Наташа ДЕЛИЋ
Осврт на коруптивна кривична дела у КЗ РС
МЕЂУНАРОДНО ПРИВРЕДНО ПРАВО
1. Светислав ТАБОРОШИ
Логички основи Закона о јавно–приватном
партнерству
2. Радован Д. ВУКАДИНОВИЋ
O оправданости заједничких европских
правила о продаји
3. Александар ЋИРИЋ, Предраг ЦВЕТКОВИЋ
Јавно-приватно партнерство између
„хијерархијске константе“ и „нове етике“
друштвених односа
4. Јелена ПЕРОВИЋ
Раскид и измена уговора као правне
последице промењених околности
5. Сандра ФИШЕР-ШОБОТ
Правило предвидљивости штете у праву
међународне и домаће продаје
6. Марко ЈОВАНОВИЋ
Осврт на стабилизациону клаузулу у Закону
о јавно-приватном партнерству и концесијама
7. Ивана Б. ЉУТИЋ
Меко право у функцији контроле
транснационалних компанија
8. Горан РАКИЋ
Трансфер капитала у области страних улагања
– ризици и правна заштита
9. Јован ВУЈИЧИЋ
Преваре и привремене мере код гаранција
на позив
Дискусија и одговори на питања
Друга секција – Сала А
9.30–13.30 ч
ПРИВРЕДНИ УГОВОРИ И СПОРОВИ
– СУДСКИ И АРБИТРАЖНИ
1. Christa JESSEL-HOLST
Recognition and enforcement of foreign
judgments
2. Вера МАРКОВИЋ
Закони као извор правне несигурности
3. Љубодраг ПЉАКИЋ
Примена ЗУП-а у градњи и легализацији
објеката (o градњи и легализацији)
4. Thomas MEYER,
Christian ATHENSTÄDT
Увођење регистра недржавинских заложних
права у југоисточној Европи
5. Илија БАБИЋ
Етажна својина и конверзија права
коришћења у право својине
6. Марија КРВАВАЦ
Установа јавног поретка – у сусрет новој
кодификацији међународног приватног
права Републике Србије
7. Вук РАДОВИЋ
Недостајући концепт јавног складиштара
8. Наташа ХАЏИМАНОВИЋ
Ренесанса фидуције у Југоисточној Европи
9. Синиша ВАРГА, Нина ПЛАНОЈЕВИЋ
Правни оквири кластера
10. Никола БОДИРОГА
Ванредни правни лекови у новом Закону
о парничном поступку
11. Ружа УРОШЕВИЋ
Поступак за враћање имовине и обештећење
12. Младен НИКОЛИЋ
Посебан поступак за намирење потраживања
по основу комуналних и сличних услуга
13. Драгољуб СИМОНОВИЋ
Набрајалице у српским законима
14. Саша САВИЋ
Правни режим непредвиђених радова код
уговора о грађењу
15. Милица САНТРАЧ
Приступ информацијама од јавног значаја
и заштита података о личности у привредним
друштвима на примеру електропривреде
Србије
16. Јелена ШОГОРОВ ВУЧКОВИЋ
Уговори о кредиту без средстава обезбеђења
– бланко кредити
17. Јелена БРКИЋ
Споразумна судска залога у светлу нових
могућности ефикасног намирења
18. Урош ЖИВКОВИЋ
Превазилажење арбитражног споразума:
специфичност једностраних понуда за вођење
арбитражног поступка Републике Србије
Дискусија и одговори на питања
Трећа секција – Сала Б
9.30–13.30 ч
ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПРАВА
1. Слободан М. МАРКОВИЋ
Трговински споразум против кривотворења
робе (ACTA) – садржина, циљеви, значај
2. Божин ВЛАШКОВИЋ
Апсолутно дејство патента у вези
са проналасцима секвенци гена
3. Зоран МИЛАДИНОВИЋ
Правни режим интелектуалних добара
створених у радном односу
4. Mirjana POLENAK AKIMOVSKA,
Goce NAUMOVSKI
Historical discourse of intellectual property law
5. Јадранка ДАБОВИЋ-АНАСТAСОВСКА,
Неда ЗДРАВЕВА
Концепт разводњавања жига у међунардном
праву, жиговном праву Европске уније
и жиговном праву земаља југоисточне Eвропе
6. Видоје СПАСИЋ
Нова легислатива о праву оплемењивача
биљних сорти у Србији
7. Душан ПОПОВИЋ
О ограничењима и колективном остваривању
ауторског права и сродних права
8. Ненад ГАВРИЛОВИЋ
Фер употреба музичких дела, обим
ауторскоправне заштите и нови
легислативни развоји
9. Сања РАДОВАНОВИЋ
Начини и правне последице престанка
уговора о лиценци софтвера
10. Јелена ЋЕРАНИЋ
Предлог новог система заштите проналазака
у ЕУ – патент Уније
11. Соња СПАСОЈЕВИЋ
Паралелна трговина и препакивање лекова у
смислу права жига
12. Владимир БОРОВАЦ
Начини одређивања тарифе организације
за колективно остваривање ауторског
и сродних права
13. Ксенија ВЛАШКОВИЋ
Патентна заштита битно биолошких
поступака за добијање биљака и њихових
производа
ПРАВО ОСИГУРАЊА
1. Зоран Р. ТОМИЋ,
Наташа ПЕТРОВИЋ ТОМИЋ
Овлашћења Народне банке Србије кoд стечаја
друштава осигурања
2. Владимир ЧОЛОВИЋ
Традиционални и алтернативни начини
дистрибуције осигурања (са освртом
на Банкоосигурање)
3. Слободан ИЛИЈИЋ
Статусноправна питања актуара у осигурању
Србије
Дискусија и одговори на питања
Четвртак – после подне
18–19 ч
Презентација ПОРТАЛА ЕПС CODEX
(портал за правнике Електропривреде Србије)
21 ч (Конгресна сала)
КУЛТУРНИ ПРОГРАМ – Позоришна представа
Петак 25. мај 2012.
Пленум: 9–12.30 ч
(Конгресна сала)
РАДНО И СОЦИЈАЛНО ПРАВО
1. Предраг ЈОВАНОВИЋ
Радноправне границе слободе рада
2. Љубинка КОВАЧЕВИЋ
(Не)допуштено коришћење права на одсуство
због привремене спречености запосленог
за рад
3. Татјана ПРИЈИЋ
Изазови у запошљавању особа
са инвалидитетом
4. Филип БОЈИЋ
Изазови политике запошљавања младих:
упоредна искуства и реалност у Србији
ПОСЛОВНО ПРАВО ЕУ И
ПРАВО КОНКУРЕНЦИЈЕ
1. Миле ВРАЊЕШ
Финансијско-правни аспекти прелазног
споразума о трговини и трговинским
питањима између Европске уније и Србије
2. Миле РАЧИЋ, Синиша ДОМАЗЕТ
Контрола концентрација у праву
конкуренције ЕУ
3. Гордана ГАСМИ
ЕУ регионална државна помоћ – период
2007–2013
4. Сања ДАНКОВИЋ СТЕПАНОВИЋ
Изрицање мере заштите конкуренције
консеквентно (претходно) утврђеној повреди
5. Бранислава ЛЕПОТИЋ КОВАЧЕВИЋ
Делатности од општег интереса
и јавно-приватно партнерство у области
енергетике у прописима Републике Србије
6. Ивана РОДИЋ
Стратегија Европске уније за друштвено
одговорно пословање
7. Марија ВЕЛИЧКОВИЋ
Изузетна хитност као основ за спровођење
преговарачког поступка јавне набавке
ПОРЕСКО ПРАВО
1. Зоран ИСАИЛОВИЋ
Порески прописи и привреда
2. Гордана ИЛИЋ-ПОПОВ
Фискални третман моторних возила
и њихових власника у Републици Србији
3. Хасиба ХРУСТИЋ
Неопходност реформе пореске управе Србије
Дискусија и одговори на питања
Конгресна сала: 12.30 ч
Поруке
Завршна реч
ИНФОРМАЦИЈЕ
СУСРЕТ организује Удружење правника у привреди Србије и његов часопис „Право и привреда“, Београд, Трг Николе Пашића, бр. 1/други
спрат, тел/факс: 011/323–49–85
e-mail: [email protected]
web-site: www.pravniciuprivredi.org.rs
Download

Program 2012 srpski.indd