Факултет за машинство и грађевинарство
Мастер академске студије
Студијски програм - Машинско инжењерство
Научно поље - Техничко-технолошке науке
Научна област - Машинско инжењерство
Диплома/титула - Мастер инжењер машинства
Ниво студија - МАС- мастер академске студије
Број ЕСПБ бодова - 60
Место где се изводи студијски програм - Краљево, Универзитет у Крагујевцу- Факултет за машинство и грађевинарство
Књига предмета
Опис студијског програма - Информације које ближе одређују квалификације за коју се диплома издаје
Студијски програм садржи обавезне заједничке предмете свих модула и четири изборна модула (М) и то:
 M1 - Пројектовање у машиноградњи;
 М2 - Производно машинство;
 М3 - Аутоматско управљање, роботика и флуидна техника;
 М4 - Енергетика и заштита животне средине.
На сваком модулу постоје обавезни и изборни предмети модула.
Циљеви студијског програма су и да се студент оспособи за:








разумевање техничко - технолошких проблема и питања из праксе машинског инжењерства, њихово разматрање, анализирање, формулацију и
саопштавање (предлагање) стручној и широј јавности;
непристрасно и истраживачко приступање проблемима креативним практиковањем системског приступа;
разумевање утицаја развоја технике и технологија на радну средину, друштво и животну средину;
апстрактни начин мишљења који је способан применити на решавање конкретног случаја;
комуницирање на матерњем и енглеском језику;
рад у тиму;
стицање увида у етичке аспекте машинско - инжењерске професије;
рад у интернационалном и мултикултурном окружењу.
Подаци о намени стеченог звања - Информације о академским и професионалним могућностима које пружа квалификација
Студенти који заврше мастер академске студије машинског инжењерства:









владају специфичним знањима и вештинама у области машинског инжењерства сходно прописима земаља Европске Уније, односно интенцијама
"Болоњског процеса";
темељно познају и разумеју све наставно-научне дисциплине одабраног модула;
имају способност решавања конкретних проблема машинске струке применом стручних поступака и научних метода;
способност да писмено и усмено презентују резултате свог рада;
оспособљени су за коришћење информационо-комуникационих технологија;
владају методама и алатима за анализу, синтезу, пројектовање, организацију и управљање производњом;
прате новине и иновације у струци;
теже ка економски рационалном коришћењу производних и природних ресурса нашег друштва сходно најбољим стручним и етичким убеђењима,
уважавајући принципе одрживог развоја;
сагледавају машинско - инжењерске проблеме у контексту ширих економских, организационих, друштвено - етичких, еколошких односа.
Download

Info - Универзитет у Крагујевцу