Комисија за акредитацију и проверу квалитета
ВОДИЧ
КРОЗ АКРЕДИТОВАНЕ СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ
НА ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА У
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
16. септембар 2011.
Увод
Ова електронска публикација садржи информације о високошколским
установама и студијским програмима које је Комисија за акредитацију и
проверу квалитета акредитовала закључно са 16. септембром 2011. године.
У Водич су укључене и информације о установама и студијским програмима
које је акредитовао Национални савет за високо образовање (НСВО) у
жалбеном поступку, а које су садржане у списку који је достављен Комисији
од стране НСВО.
Публикација је пре свега намењена будућим студентима, који се у
школској 2011/2012. години, опредељују за студијски програм и
високошколску установу коју ће уписати. У складу са Законом о високом
образовању и позитивном праксом, студентима се препоручује упис на
акредитоване студијске програме, и зато су у публикацију укључени само
подаци о програмима акредитованим до датума њеног објављивања.
Информације о установама и студијским програмима, који се налазе у
поступку акредитације, налазе се на сајту Комисије: www.kapk.org . Све
одлуке о акредитацији које Комисија накнадно донесе, биће доступне на
њеном сајту, тако да ће будући студенти, пре уписа моћи да провере да ли
је неки од студијских програма који их интересује, а није обухваћен
публикацијом, накнадно акредитован.
Комисија за акредитацију и проверу квалитета будућим бруцошима жели
добар избор студијског програма и успешно студирање.
САДРЖАЈ
Универзитети чији је оснивач Република
Универзитет у Београду ...................................................................................5
Универзитет уметности у Београду...................................................................15
Универзитет у Новом Саду ...............................................................................17
Универзитет у Крагујевцу.................................................................................26
Универзитет у Нишу.........................................................................................30
Универзитет у Приштини..................................................................................35
Државни универзитет у Новом Пазару .............................................................38
Универзитет одбране .......................................................................................39
Универзитети чији оснивач није Република
Универзитет „Сингидунум“ ...............................................................................40
Универзитет „Мегатренд“ .................................................................................42
Универзитет „Привредна академија“ ................................................................45
Универзитет „Едуконс“ .....................................................................................47
Универзитет „Метрополитан“ ...........................................................................48
Универзитет „Унион“ ........................................................................................49
Универзитет „Унион – Никола Тесла“ ...............................................................51
Универзитет „Алфа“ .........................................................................................53
Европски универзитет ......................................................................................55
Академија лепих уметности ..............................................................................56
Универзитет у Новом Пазару............................................................................57
Високе школе академских студија .................................................................58
Високе школе струковних студија..................................................................60
ЛЕГЕНДА
Преглед акредитованих студијских програма дат је табеларно. У табелама су
коришћене следеће ознаке
НП – научно поље
ТТ – техничко технолошке науке
ДХ – друштвено – хуманистичке науке
ПМ – природно – математичке науке
МД – медицинске науке
УМ – уметност
ИМ – интердисциплинарне, мултидисциплинарне и трансдисциплинарне
науке
СП – студијски програм
ОАС – основне академске студије
ДАС – дипломске академске студије  МАС – мастер академске студије1
ИАС – интегрисане академске студије
САС – специјалистичке академске студије
ДС – докторксе студије
ОСС – основне струковне студије
ССС – специјалистичке струковне студије
ЗСП – заједнички студијски програм
ДЛС – студијски програм на даљину
1
Сагласно члану 25. Закона о високом образовању, Службени гласник РС, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10 и одлуци
Комисије за акредитацију и проверу квалитета бр: 612-00-5/75/2011-04 од 08.07.2010. године.
Универзитет у Београду
Универзитет у Београду
Универзитет у Београду – Уверење о акредитацији
Инфо:
Ректорат Универзитета
Адреса: Студентски трг 1
WWW: www.bg.ac.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
ИМ
Акредитован
2
ИМ
Акредитован
50
3
ИМ
Акредитован
50
4
5
ИМ
ИМ
ДАС - ЕВРОПСКА И МЕЂУНАРОДНА ПОЛИТИКА И УПРАВЉАЊЕ
КРИЗОМ
ДАС - ТЕРОРИЗАМ, ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ И БЕЗБЕДНОСТ –
ЈЕДНА ГОДИНА
ДАС - ТЕРОРИЗАМ, ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ И БЕЗБЕДНОСТ –
ДВЕ ГОДИНЕ
МАС - ПРЕДУЗЕТНИ МЕНАЏМЕНТ
МАС - МЕНАЏМЕНТ ПОСЛОВНИХ ПЕРФОРМАНСИ
Број
студ.
30
Акредитован
Акредитован
19
19
Архитектонски факултет – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Булевар краља Александра 73/II
WWW: www.arh.bg.ac.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ОАС
САС
ДС
МАС
-
Исход
АРХИТЕКТУРА
УРБАНА ОБНОВА – ГРАДОВИ У НОВОМ МИЛЕНИЈУМУ
АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ
АРХИТЕКТУРА
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
300
30
15
271
Грађевински факултет – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Булевар краља Александра 73/I
WWW: www.grf.bg.ac.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
7
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ОАС
ОАС
ДАС
ДАС
ДС
ДС
САС
-
Исход
ГРАЂЕВИНАРСТВО
ГЕОДЕЗИЈА
ГРАЂЕВИНАРСТВО
ГЕОДЕЗИЈА
ГЕОДЕЗИЈА И ГЕОИНФОРМАТИКА
ГРАЂЕВИНАРСТВО
УРЕЂЕЊЕ ВОДА (СТУДИЈЕ НА ДАЉИНУ)
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
340
60
200
50
5
20
32
Економски факултет – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Каменичка 6
WWW: www.ekof.bg.ac.rs
СП
1
2
3
4
НП
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
Назив
ОАС
ДАС
ДАС
ДАС
-
Исход
ЕКОНОМИЈА, ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ И СТАТИСТИКА
БАНКАРСКИ И ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ
КВАНТИТАТИВНЕ ФИНАНСИЈЕ (IMQF)
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА И МЕНАЏМЕНТ
5
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
1.350
100
25
25
Универзитет у Београду
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДС
ДС
ДС
-
МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА
МАКРОЕКОНОМИЈА ПРИВРЕДА У ТРАНЗИЦИЈИ
КВАНТИТАТИВНА АНАЛИЗА
ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА И РАЗВОЈ
РАЧУНОВОДСТВО, РЕВИЗИЈА И ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ
ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПОЛИТИКА
ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ
ЕКОНОМИЈА
ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ
СТАТИСТИКА
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
25
25
50
25
75
25
175
20
20
10
Физички факултет – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Студентски трг 12-16
WWW: www.ff.bg.ac.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДС
ДС
-
Исход
МЕТЕОРОЛОГИЈА
ПРИМЕЊЕНА И КОМПЈУТЕРСКА ФИЗИКА
ТЕОРИЈСКА И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ФИЗИКА
ОПШТА ФИЗИКА
ТЕОРИЈСКА И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ФИЗИКА
ПРИМЕЊЕНА И КОМПЈУТЕРСКА ФИЗИКА
МЕТЕОРОЛОГИЈА
МЕТЕОРОЛОГИЈА
ФИЗИКА
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
40
50
50
25
20
20
20
10
50
Географски факултет – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Студентски трг 3/III
WWW: www.gef.bg.ac.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДС
-
Исход
ТУРИЗМОЛОГИЈА
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
ДЕМОГРАФИЈА
ГЕОПРОСТОРНЕ ОСНОВЕ ЖИВ.СРЕДИНЕ
ГЕОГРАФИЈА
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ – МАСТЕР
ДЕМОГРАФИЈА – МАСТЕР
ГЕОГРАФИЈА – МАСТЕР
ТУРИЗМОЛОГИЈА – МАСТЕР
ГЕОПРОСТОРНЕ ОСНОВЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ГЕОНАУКЕ
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
80
50
50
50
80
17
17
20
17
17
17
Факултет ветеринарске медицине – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Булевар ослобођења 18
WWW: www.vet.bg.ac.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
2
3
МД
МД
МД
САС - ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА
ИАС - ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА
ДС - ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА
Акредитован
Акредитован
Акредитован
6
Број
студ.
40
156
20
Универзитет у Београду
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Високог Стевана 2
WWW: www.fasper.bg.ac.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
ДХ
Акредитован
2
3
4
5
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
50
50
30
60
6
7
8
ДХ
ДХ
ДХ
Акредитован
Акредитован
Акредитован
60
25
25
9
ДХ
Акредитован
50
10
11
12
13
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ОАС - СПЕЦ.ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛ.ОСОБА СА
МОТОР.ПОРЕМЕЋАЈИ
ОАС - ПРЕВЕНЦИЈА И ТРЕТМАН ПОРЕМЕЋАЈА ПОНАШАЊА
ОАС - СПЕЦ.ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБ.ОСОБА СА ОШТЕЋ.ВИДОМ
ОАС - СПЕЦ.ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБ.ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ ОСОБА
ОАС - СПЕЦ.ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБ.ОСОБА СА ТЕШК. У МЕНТ.
РАЗВОЈУ
ОАС - ЛОГОПЕДИЈА
ДАС - СПЕЦ.ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБ.ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ ОСОБА
ДАС - СПЕЦ.ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБ.ОСОБА СА МОТОР.
ПОРЕМЕЋАЈИМА
ДАС - СПЕЦ.ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБ.ОСОБА СА ТЕШК. У МЕНТ.
РАЗВОЈУ
ДАС - ЛОГОПЕДИЈА
ДАС - СПЕЦ.ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБ.ОСОБА СА ОШТЕЋЕЊЕМ ВИДА
ДАС - ПРЕВЕНЦИЈА И ТРЕТМАН ПОРЕМЕЋАЈА ПОНАШАЊА
ДС - СПЕЦИЈАЛНА ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА
Број
студ.
30
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
50
25
60
11
Хемијски факултет – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Студентски трг 12-16
WWW: www.chem.bg.ac.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
7
8
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ДАС
ДАС
ДС
ДС
-
Исход
БИОХЕМИЧАР
ПРОФЕСОР ХЕМИЈЕ
ХЕМИЧАР ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
ХЕМИЧАР
ДИПЛОМИРАНИ БИОХЕМИЧАР
ДИПЛОМИРАНИ ХЕМИЧАР
БИОХЕМИЈА
ХЕМИЈА
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
45
25
30
80
20
50
15
45
Биолошки факултет – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Студентски трг 16
WWW: www.bio.bg.ac.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ОАС
ДАС
ДАС
ДАС
САС
САС
САС
ДС
ДС
ДС
-
Исход
БИОЛОГИЈА
БИОЛОГИЈА
МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА
ЕКОЛОГИЈА
БИОЛОГИЈА МИКРООРГАНИЗАМА
ИМУНОЛОГИЈА СА МИКРОБИОЛОГИЈОМ
ГЕНЕТИКА
БИОЛОГИЈА
МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА
ЕКОЛОГИЈА
7
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
230
80
60
80
5
5
10
50
13
10
Универзитет у Београду
Математички факултет – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Студентски трг 16
WWW: www.matf.bg.ac.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ОАС
ОАС
ОАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДС
ДС
ДС
-
Исход
АСТРОНОМИЈА И АСТРОФИЗИКА
ИНФОРМАТИКА
МАТЕМАТИКА
АСТРОНОМИЈА И АСТРОФИЗИКА
ИНФОРМАТИКА
МАТЕМАТИКА
ИНФОРМАТИКА
МАТЕМАТИКА
АСТРОНОМИЈА И АСТРОФИЗИКА
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
20
79
205
10
28
111
15
20
10
Факултет за физичку хемију – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Студентски трг 12-16
WWW: www.ffh.bg.ac.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
2
3
ПМ
ПМ
ПМ
ОАС - ФИЗИЧКА ХЕМИЈА
ДАС - ФИЗИЧКА ХЕМИЈА
ДС - ФИЗИЧКА ХЕМИЈА
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
100
60
35
Саобраћајни факултет – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Војводе Степе 305
WWW: www.sf.bg.ac.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
2
3
ТТ
ТТ
ТТ
ОАС - САОБРАЋАЈ
ДАС - САОБРАЋАЈ
ДС - САОБРАЋАЈ
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
360
220
11
Технолошко-металуршки факултет – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Карнегијева 4
WWW: www.tmf.bg.ac.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
-
Исход
ХЕМИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ТЕКСТИЛНА ТЕХНОЛОГИЈА
МЕТАЛУРШКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
БИОХЕМИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И БИОТЕХНОЛОГИЈА
ИНЖЕЊЕРСТВО МАТЕРИЈАЛА
БИОХЕМИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И БИОТЕХНОЛОГИЈА
ИНЖЕЊЕРСТВО МАТЕРИЈАЛА
ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
МЕТАЛУРШКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ТЕКСТИЛНА ТЕХНОЛОГИЈА
ХЕМИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
8
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
120
20
20
20
80
40
40
10
40
10
10
60
Универзитет у Београду
13
14
15
16
17
18
19
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
TT
ТТ
ТТ
ДС
ДС
ДС
ДС
ДС
ДС
ДС
-
МЕТАЛУРШКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ИНЖЕЊЕРСТВО МАТЕРИЈАЛА
ХЕМИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ТЕКСТИЛНО ИНЖЕЊЕРСТВО
ХЕМИЈА
БИОХЕМИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И БИОТЕХНОЛОГИЈА
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
5
20
30
20
5
10
15
Учитељски факултет – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Народног фронта 43
WWW: www.uf.bg.ac.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ОАС
ОАС
ДАС
ДАС
ДС
-
Исход
ВАСПИТАЧ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА
УЧИТЕЉ
ОБРАЗОВАЊЕ ДИПЛ.УЧИТЕЉА-МАСТЕР
ОБРАЗОВАЊЕ ДИПЛ.ВАСПИТАЧА У ПРЕДШ.УСТАН.-МАСТЕР
МЕТОДИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
140
300
50
50
6
Филозофски факултет – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Чика Љубина 18-20
WWW: www.f.bg.ac.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДС
ДС
ДС
ДС
ДС
ДС
ДС
ДС
ДС
-
Исход
ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ
КЛАСИЧНЕ НАУКЕ
АРХЕОЛОГИЈА
ИСТОРИЈА
ПЕДАГОГИЈА
ФИЛОЗОФИЈА
ПСИХОЛОГИЈА
СОЦИОЛОГИЈА
АНДРАГОГИЈА
ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА
ПЕДАГОГИЈА
КЛАСИЧНЕ НАУКЕ
ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА
АРХЕОЛОГИЈА
ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ
АНДРАГОГИЈА
ПСИХОЛОГИЈА
СОЦИОЛОГИЈА
ФИЛОЗОФИЈА
ИСТОРИЈА
ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ
ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА
ФИЛОЗОФИЈА
АРХЕОЛОГИЈА
АНДРАГОГИЈА
ПЕДАГОГИЈА
СОЦИОЛОГИЈА
ИСТОРИЈА
ПСИХОЛОГИЈА
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
9
Број
студ.
90
30
62
120
60
70
88
100
35
55
20
20
25
20
20
20
80
20
20
20
10
10
20
10
10
10
10
10
15
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Јове Илића 154
WWW: www.fon.bg.ac.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ОАС
ОАС
ДАС
ДАС
-
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ТТ
ТТ
ТТ
ДХ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
МД
ДХ
ТТ
САС
ССС
САС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДС
ДАС
ДАС
ОАС
-
19
ТТ
САС -
Исход
ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ
МЕНАЏМЕНТ И ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПЕРАЦИОНА ИСТРАЖИВАЊА И РАЧУНАРСКА СТАТИСТИКА
ОПЕРАЦИОНА ИСТР. И РАЧУН. СТАТИСТИКА
(СТУДИЈЕ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ)
ОРГАНИЗАЦИОНЕ НАУКЕ
МЕНАЏМЕНТ
МЕНАЏМЕНТ
МЕНАЏМЕНТ
ИНЖЕЊЕРСКИ И ОПЕРАЦИОНИ МЕНАЏМЕНТ
СОФТВЕРСКО ИНЕЖЕЊЕР.И РАЧУНАРСКЕ НАУКЕ
УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ
МЕНАЏМЕНТ И ОРГАНИЗАЦИЈА
ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ
ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМИМА
ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И МЕНАЏМЕНТ
МЕНАЏМЕНТ У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ (ЗСП)
МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВАЊЕ И МЕНАЏМЕНТ
ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ (СТУДИЈЕ НА
ДАЉИНУ)
САЈБЕР ФОРЕНЗИКА
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
260
330
35
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
35
105
35
160
35
35
50
140
170
35
26
36
30
80
Акредитован
30
Факултет спорта и физичког васпитања – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Благоја Паровића 156
WWW: www.dif.bg.ac.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
МД
ОСС
ОСС
ОАС
ДАС
ДС
-
Исход
РЕКРЕАЦИЈА
СПОРТ
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И СПОРТ
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И СПОРТ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНЕ МЕТОДЕ ИСТР.ХУМАНЕ ЛОКОМО.
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
30
90
160
50
9
Рударско-геолошки факултет – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Ђушина 7
WWW: www.rgf.bg.ac.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ПМ
ТТ
ТТ
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ДАС
ДАС
-
Исход
ГЕОТЕХНИКА
ГЕОФИЗИКА
ХИДРОГЕОЛОГИЈА
РУДАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ИНЖЕЊЕРСТВО НАФТЕ И ГАСА
ИНЖЕЊ.ЗАШТИТЕ ЖИВ.СРЕДИНЕ И ЗАШТ.НА РАДУ
ГЕОЛОГИЈА
ИНЖЕЊ.ЗАШТИТЕ ЖИВ.СРЕДИНЕ И ЗАШТ.НА РАДУ
ГЕОТЕХНИКА
10
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
26
15
36
75
35
40
90
10
15
Универзитет у Београду
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ПМ
ТТ
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДС
ДС
ДС
ДС
-
РУДАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ХИДРОГЕОЛОГИЈА
ИНЖЕЊЕРСТВО НАФТЕ И ГАСА
ГЕОЛОГИЈА
ГЕОФИЗИКА
ГЕОФИЗИКА
РУДАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ГЕОЛОГИЈА
ХИДРОГЕОЛОГИЈА
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
32
22
32
50
10
15
16
20
10
Стоматолошки факултет – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Др Суботића 8
WWW: www.stomf.bg.ac.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
МД
МД
МД
МД
ОСС
ИАС
САС
ДС
-
Исход
ОРАЛНИ ХИГИЈЕНИЧАР
СТОМАТОЛОГИЈА
СТОМАТОЛОГИЈА
МУЛТИДИСЦИПЛИН.ПРИСТУП РЕШАВ.БАЗИЧН.И
КЛИНИЧ.ПРОБЛ
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
50
200
60
20
Технички факултет – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: 19210 Бор, Војске Југославије 12
WWW: www.tf.bor.ac.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
TT
ТТ
ТТ
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДС
ДС
ДС
-
Исход
РУДАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
МЕТАЛУРШКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ТЕХНОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ
РУДАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
МЕТАЛУРШКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ТАХНОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ
ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ
ТЕХНОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВО
МЕТАЛУРШКО ИНЖЕЊЕРСТВО
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
20
8
38
114
16
6
8
26
10
8
5
Фармацеутски факултет – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Војводе Степе 450
WWW: www.pharmacy.bg.ac.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
МД
МД
МД
МД
МД
МД
ИАС
САС
ИАС
САС
ДС
ССС
-
Исход
МАГИСТАР ФАРМАЦИЈЕ
ФАРМАЦИЈА 2
МАГИСТАР ФАРМАЦИЈЕ-МЕДИЦИНСКИ БИОХЕХМИЧАР
ФАРМАЦИЈА 1
ФАРМАЦИЈА
ФАРМАЦИЈА 3
11
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
240
60
70
25
45
20
Универзитет у Београду
Филолошки факултет – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Студентски трг 3
WWW: www.fil.bg.ac.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДС
ДАС
-
Исход
ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ, КУЛТУРА
СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК СА КОМПАРАТИСТИКОМ
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК
СРПСКИ ЈЕЗИК
СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ
МЕСТЕР-ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ, КУЛТУРА
ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ, КУЛТУРА
ДИДАКТИКА ФРАНЦУСКОГ КАО СТРАНОГ ЈЕЗИКА
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
1100
65
120
90
100
100
700
150
50
Факултет политичких наука – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Јове Илића 165
WWW: www.fpn.bg.ac.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДС
ДС
ДС
ДС
ДАС
МАС
-
Исход
ПОЛИТИКОЛОШКЕ СТУДИЈЕ
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА И СОЦИЈАЛНИ РАД
НОВИНАРСТВО
МЕЂУНАРОДНЕ СТУДИЈЕ
ПОЛИТИКОЛОШКЕ СТУДИЈЕ
МЕЂУНАРОДНЕ СТУДИЈЕ
НОВИНАРСТВО
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
СОЦИЈАЛНИ РАД
ПОЛИТИКОЛОШКЕ СТУДИЈЕ
КУЛТУРА И МЕДИЈИ
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА И СОЦИЈАЛНИ РАД
МЕЂУНАРОДНЕ СТУДИЈЕ
РЕГИОНАЛНЕ СТУДИЈЕ
ПОЛИТИКОЛОГИЈА, ЈАВНИХ УПРАВА, САМОУПРАВА
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
100
100
160
140
50
110
25
20
20
18
13
40
16
50
300
Шумарски факултет – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Кнеза Вишеслава 1
WWW: www.sfb.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
2
ТТ
ТТ
3
4
5
6
7
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ОАС - ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА И ХОРТИКУЛТУРА
ОАС - ПРЕРАДА ДРВЕТА
ОАС - ЕКОЛ.ИНЖЕЊЕРСТВО У ЗАШТ.ЗЕМЉИШН. И
ВОД.РЕСУРСА
ОАС - ШУМАРСТВО
САС - ТРГОВИНА ДРВЕТОМ И ПРОИЗВ.ДРВЕТА
ДАС - ШУМАРСТВО
ДС - ШУМАРСТВО
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
65
100
60
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
120
10
192
25
12
Универзитет у Београду
Електротехнички факултет – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Булевар краља Александра 73
WWW: www.etf.bg.ac.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ОАС
ОАС
ДАС
ДС
-
Исход
СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
60
500
500
100
Медицински факултет – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Др Суботића 8
WWW: www.med.bg.ac.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
МД
МД
МД
МД
МД
МД
МД
МД
МД
МД
МД
МД
ДАС
ИАС
ИАС
САС
ДАС
ДС
ССС
ССС
ДАС
ДАС
ДС
ДАС
-
Исход
ЗДРАВСТВЕНА ПОЛИТИКА И МЕНАЏМЕНТ
МЕДИЦИНА
МЕДИЦИНА (СТУДИЈЕ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ)
МЕДИЦИНСКО УСМЕРЕЊЕ
ДИПЛОМИРАНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
МОЛЕКУЛАРНА МЕДИЦИНА
СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ – СПЕЦИЈАЛИСТА
СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – СПЕЦИЈАЛИСТА
ЈАВНО ЗДРАВЉЕ-ДИПЛ. МЕНАЏЕР – МАСТЕР
МЕНАЏМЕНТ У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ (ЗСП)
МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ ИИ (СА 7 ИЗБОРНИХ ПОДРУЧЈА)
ЈАВНО ЗДРАВЉЕ – ДИПЛОМИРАНИ МЕНАЏЕР-МАСТЕР
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
24
640
318
24
15
24
24
36
36
50
36
Правни факултет – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Булевар краља Александра 67
WWW: www.ius.bg.ac.rs
СП
НП
Назив
1
3
4
5
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ОАС
ДАС
ДС
МАС
-
Исход
ПРАВА
МАСТЕР ПРАВА ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА
ДР. СТУДИЈЕ ИЗ ПРАВНИХ НАУКА
ПРАВО
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
1.500
50
50
500
Машински факултет – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Краљице Марије 16
WWW: www.mas.bg.ac.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
2
3
ТТ
ТТ
ТТ
ОАС - МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ДАС - МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ДС - МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
Акредитован
Акредитован
Акредитован
13
Број
студ.
540
416
50
Универзитет у Београду
Пољопривредни факултет – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Немањина 6, Земун
WWW: www.agrifaculty.bg.ac.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ДХ
ТТ
ДХ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
САС
САС
ДАС
ДАС
ДС
ДС
ДАС
-
Исход
БИЉНА ПРОИЗВОДЊА
ЗООТЕХНИКА
МЕЛИОРАЦИЈА ЗЕМЉИШТА
ПОЉОПРИВРЕДНА ТЕХНИКА
ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА
АГРОЕКОНОМИЈА
МЕЛИОРАЦИЈА ЗЕМЉИШТА
АГРОЕКОНОМИЈА
ПОЉОПРИВРЕДНА ТЕХНИКА
ЗООТЕХНИКА
ФИТОМЕДИЦИНА
ХОРТИКУЛТУРА
ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО
ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА
ЗООТЕХНИКА
РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО
ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА
ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА
ПОЉОПРИВРЕДНЕ НАУКЕ
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – WUS ПРОГРАМ
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
340
100
55
55
60
120
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
30
32
60
32
Факултет безбедности – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Господара Вучића 50
WWW: www.fco.bg.ac.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ОАС
ССС
ДАС
ДС
-
Исход
СТУД.НАУКА БЕЗБЕДНОСТИ
СТУД.БЕЗБЕДНОСНОГ МЕНАЏМЕНТА
СТУД.НАУКА БЕЗБЕДНОСТИ
СТУД.НАУКА БЕЗБЕДНОСТИ
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
390
50
50
17
Православни богословски факултет – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Мије Ковачевића 11б
WWW: www.bfspc.bg.ac.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ОАС
ОАС
ДАС
ДАС
ДС
-
Исход
ОПШТА ТЕОЛОГИЈА
ПРАКТИЧНИ ТЕОЛОГ
ТЕОЛОГ
ПРАКТИЧНИ ТЕОЛОГ
ТЕОЛОГИЈА
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
14
Број
студ.
160
140
40
20
4
Универзитет уметности у Београду
Универзитет уметности у Београду
Универзитет уметности у Београду – Уверење о акредитацији
Инфо:
Ректорат Универзитета
Адреса: Косанчићев венац 29
WWW: www.arts.bg.ac.rs
Број
студ.
СП
НП
Назив
Исход
1
ИМ
ДАС - UNESCO КУЛТУРНА ПОЛИТИКА И МЕНАЏМЕНТ
Акредитован
22
ДС - ТЕОРИЈА УМЕТНОСТИ И МЕДИЈА
Акредитован
10
МАС - ТЕОРИЈА УМЕТНОСТИ И МЕДИЈА
Акредитован
15
2
3
ИМ
ИМ
Факултет музичке уметности – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Краља Милана 50
WWW: www.fmu.bg.ac.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
УМ
ДХ
ДХ
ДХ
УМ
УМ
ДХ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
ДХ
ДХ
УМ
ДХ
УМ
УМ
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ДС
ДС
ДАС
ДАС
ДС
ДС
-
Исход
ХАРФА
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА
ЕТНОМУЗИКОЛОГИЈА
МУЗИКОЛОГИЈА
УДАРАЉКЕ
ГИТАРА
МУЗИЧКА ПЕДАГОГИЈА
КОМПОЗИЦИЈА
ДУВАЧКИ(ФЛАУТА,ОБОА,КЛАРИНЕТ,ФАГОТ,ХОРНА,ТРУБА
ГУДАЧКИ ИНСТР. (ВИОЛИНА, ВОЛА, ВИОЛОНЧ. И КОНТРАБ.
КЛАВИР
СОЛО ПЕВАЊЕ
ДИРИГОВАЊЕ
ОРГУЉЕ
ЧЕМБАЛО
ЕТНОМУЗИКОЛОГИЈА
МУЗИКОЛОГИЈА
ИЗВОЂАЧЕ УМЕТНОСТИ
НАУКЕ О МУЗИЧКОЈ УМЕТНОСТИ
ИЗВОЂАЧКЕ УМЕТНОСТИ
КОМПИЗИЦИЈА
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
1
12
10
10
1
3
15
4
8
20
20
6
2
1
1
4
4
78
51
29
3
Факултет ликовних уметности – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Рајићева 10
WWW: www.flu.bg.ac.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
ОАС
ОАС
ОАС
ДС
ДАС
ДАС
-
Исход
ВАЈАРСТВО
ГРАФИКА
СЛИКАРСТВО
ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ
ГРАФИКА
ВАЈАРСТВО
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
15
Број
студ.
10
12
32
21
13
10
Универзитет уметности у Београду
7
УМ
ДАС - СЛИКАРСТВО
Акредитован
36
Факултет примењених уметности – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Краља Петра 4
WWW: www.fpu.edu.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
ОАС
ОАС
ОАС
ДАС
ДАС
ДАС
-
Исход
ПРИМЕЊЕНА УМЕТНОСТ
ДИЗАЈН
КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА
ПРИМЕЊЕНА УМЕТНОСТ
ДИЗАЈН
КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
81
50
14
81
50
14
Факултет драмских уметности – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Булевар уметности 20, Нови Београд
WWW: www.fdubg.com/sr/
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ДАС
ОАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДС
-
15
16
17
18
19
20
21
22
23
УМ
УМ
УМ
ДХ
ДХ
УМ
УМ
УМ
УМ
ДС
ДАС
ДАС
ДАС
ДС
ДАС
ДАС
ДАС
САС
-
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
12
10
12
7
10
5
12
12
12
20
15
10
5
20
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
6
12
20
20
10
12
9
12
20
Исход
ФИЛМСКА И ТЕЛЕВИЗИЈСКА ПРОДУКЦИЈА
СНИМАЊЕ И ДИЗАЈН ЗВУКА
КАМЕРА
ФИЛМСКА И ТЕЛЕВИЗИЈСКА РЕЖИЈА
ДРАМАТУРГИЈА
ПОЗОРИШНА И РАДИО РЕЖИЈА
ГЛУМА
МОНТАЖА
СНИМАЊЕ И ДИЗАЈН ЗВУКА
МЕНАЏЕР У ПРОДУКЦИЈИ, ПОЗОРИШТА, РАДИЈА И КУЛТУРЕ
ГЛУМА
ДРАМАТУРГИЈА
ПОЗОРИШНА И РАДИО РЕЖИЈА
УМЕТНИЧКЕ СТУДИЈЕ У ДРАМСКИМ И АУДИОВИЗУЕЛНИМ
УМЕТНОСТИМА
МЕНАЏМЕНТ КУЛТУРЕ И МЕДИЈА
КАМЕРА
МЕНАЏМЕНТ КУЛТУРЕ И МЕДИЈА
ТЕОРИЈА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ, МЕДИЈА И КУЛТУРЕ
ТЕОРИЈА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ, МЕДИЈА И КУЛТУРЕ
МОНТАЖА
ФИЛМСКА И ТЕЛЕВИЗИЈСКА РЕЖИЈА
КРЕАТИВНА ФИЛМСКА И ТЕЛЕВИЗИЈСКА ПРОДУКЦИЈА
РЕКЛАМА И МЕДИЈИ
16
Универзитет у Новом Саду
Универзитет у Новом Саду
Универзитет у Новом Саду – Уверење о акредитацији
Инфо:
Ректорат Универзитета
Адреса: Трг Доситеја Обрадовића 5
WWW: www.uns.ac.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
ИМ
ИМ
ИМ
ИМ
ДАС
МАС
МАС
МАС
-
Исход
ПРАВО ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА
РОДНЕ СТУДИЈЕ
ЕВРОПСКЕ СТУДИЈЕ
МЕНАЏМЕНТ
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
30
15
27
35
Академија уметности – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Ђуре Јакшића 7
WWW: www.akademija.uns.ac.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ДАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ОАС
ОАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
-
Исход
ФОТОГРАФИЈА
СНИМАЊЕ И ДИЗАЈН ЗВУКА
МОНТАЖА У АУДИО-ВИЗУЕЛНИМ МЕДИЈИМА
АНИМАЦИЈА И ВИЗУЕЛНИ ЕФЕКТИ
ГЛУМА НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ
СЛИКАЊЕ
ВАЈАЊЕ
ДИЗАЈН СВЕТЛА
ГРАФИКА
НОВИ ЛИКОВНИ МЕДИЈИ
МУЛТИМЕДИЈАЛНА РЕЖИЈА
ГРАФИЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
ДРАМАТУРГИЈА
ПРОДУКЦИЈА ЗА АУДИОВИЗУЕЛНЕ МЕДИЈЕ
ГЛУМА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
КАМЕРА
ДРАМАТУРГИЈА
ГРАФИКА
СЛИКАЊЕ
ВАЈАЊЕ
ГРАФИЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
НОВИ ЛИКОВНИ МЕДИЈИ
ПРОДУКЦИЈА
МОНТАЖА У АУДИОВИЗУЕЛНИМ МЕДИЈИМА
ДИЗАЈН СВЕТЛА
МУЛТИМЕДИЈАЛНА РЕЖИЈА
ФОТОГРАФИЈА
ГЛУМА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
СНИМАЊЕ И ДИЗАЈН ЗВУКА
КЛАВИР
ГУДАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ
ХАРФА
СОЛО ПЕВАЊЕ
ОРГУЉЕ
КОМПОЗИЦИЈА
КЛАВИР
17
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
5
5
5
5
10
16
6
5
8
5
6
9
4
5
10
5
5
5
8
7
6
5
5
5
5
6
5
10
5
10
16
1
1
1
2
10
Универзитет у Новом Саду
37
38
39
40
41
42
43
44
45
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
ДАС
ДАС
ДАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
-
ДУВАЧКИ И УДАРАЉКЕ
ГУДАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ
ГИТАРА
ГИТАРА
ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ –УРАДАЉКЕ
КОМПОЗИЦИЈА
ОРГУЉЕ
СОЛО ПЕВАЊЕ
ХАРФА
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
10
10
1
2
13
2
1
2
1
Грађевински факултет – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Козарачка 2а, 24000 Суботица
WWW: www.gf.uns.ac.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ОАС
ОАС
ДАС
ДАС
ДС
-
Исход
КОНСТРУКЦИЈЕ И МАТЕРИЈАЛИ
ХИДРОТЕХНИКА И ВОДНО ИНЖЕЊЕРСТВО
КОНСТРУКЦИЈЕ И МАТЕРИЈАЛИ
ХИДРОТЕХНИКА И ВОДНО ИНЖЕЊЕРСТВО
ГРАЂЕВИНАРСТВО
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
96
48
52
19
5
Економски факултет – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Сегедински пут 9-11, 24000 Суботица
WWW: www.ef.uns.ac.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДС
ДС
ДС
-
Исход
АГРАРНА ЕКОНОМИЈА И АГРОБИЗНИС
МАРКЕТИНГ
ЕВРОПСКА ЕКОНОМИЈА И БИЗНИС
ФИНАНСИЈЕ, БАНКАРСТВО И ОСИГУРАЊЕ
КВАНТИТАТИВНА ЕКОНОМИЈА
МЕНАЏМЕНТ
РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА
ТРГОВИНА
ПОСЛОВНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА
МЕНАЏМЕНТ
ПОСЛОВНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
АГРОБИЗНИС
КВАНТИТАТИВНА ЕКОНОМИЈА
ТРГОВИНА
ЕВРОПСКА ЕКОНОМИЈА И БИЗНИС
АГРАРНИ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
ФИНАНСИЈЕ, БАНКАРСТВО И ОСИГУРАЊЕ
МАРКЕТИНГ
ЕКОНОМИЈА
МЕНАЏМЕНТ И БИЗНИС
ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА
18
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
90
180
120
390
90
120
90
90
90
70
90
30
10
10
70
50
40
30
50
14
15
5
Универзитет у Новом Саду
Медицински факултет – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Хајдук Вељкова 3, 21000 Нови Сад
WWW: www.medical.uns.ac.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
МД
МД
МД
МД
МД
МД
МД
МД
МД
МД
МД
МД
ДХ
МД
МД
МД
ДХ
МД
ОАС
ОСС
ИАС
ИАС
ДАС
ИАС
ИАС
ИАС
ИАС
ДС
ДС
ДС
ОАС
ОАС
ОАС
ДАС
ДАС
ДС
-
Исход
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА-ОРГАНИЗАТОР ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА-СТРУК.МЕД.СЕСТРА-ТЕХНИЧАР
СТОМАТОЛОГИЈА-ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ
СТОМАТОЛОГИЈА (СТУДИЈЕ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ)
ЗДРАВСВЕНА НЕГА
ФАРМАЦИЈА-МАГИСТАР ФАРМАЦИЈЕ
ФАРМАЦИЈА (СТУДИЈЕ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ)
МЕДИЦИНА-ДОКТОР МЕДИЦИНЕ
МЕДИЦИНА (СТУДИЈЕ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ)
МОЛЕКУЛАРНА МЕДИЦИНА
КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
СПЕЦИЈАЛНА ЕДУКАЦИЈА
СПЕЦИЈАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА
МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА
СПЕЦИЈАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА
СПЕЦИЈАЛНА ЕДУКАЦИЈА
БИОМЕДИЦИНСКИ ИНЖЕЊЕРИНГ – ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЕ
СТУДИЈЕ
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
70
25
72
24
108
240
6
70
12
24
48
45
18
12
12
Пољопривредни факултет – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Трг Доситеја Обрадовића 8, Нови Сад
WWW: polj.uns.ac.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ДХ
ДХ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
МД
ТТ
ДХ
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ИАС
ДАС
ДАС
-
Исход
СТОЧАРСТВО
ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА
ОПШТИ
ХОРТИКУЛТУРА
УРЕЂЕЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ВОДА У ПОЉОПРИВРЕДИ
БИОТЕХНИКА И МЕНАЏМЕНТ
ПОЉОПРИВРЕДНА ТЕХНИКА
ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО
РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО
АГРОЕКОНОМИЈА
АГРОТУРИЗАМ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
АГРОЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ФИТОМЕДИЦИНА
ГАЈЕЊЕ ВОЋА И ВИНОВЕ ЛОЗЕ
ЗЕМЉИШТЕ И ИСХРАНА БИЉАКА
ОРГАНСКА ПОЉОПРИВРЕДА
ХОРТИКУЛТУРА
СТОЧАРСТВО
ФИТОМЕДИЦИНА
ПОЉОПРИВРЕДНА ТЕХНИКА
БИОТЕХНИКА И МЕНАЏМЕНТ
УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ВОДА
ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА
ГЕНЕТИКА, ОПЛЕМЕЊИВАЊЕ БИЉАКА И СЕМЕНАРСТВО
АГРОЕКОНОМИЈА
19
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
60
55
25
30
25
30
30
50
90
90
50
50
75
20
15
10
15
15
25
10
10
10
60
15
15
Универзитет у Новом Саду
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
ТТ
ДХ
ТТ
ТТ
МД
ТТ
ТТ
ДХ
ТТ
ТТ
ДАС
ДС
ДС
ДС
ДС
ДАС
ОАС
ДАС
ДАС
ДАС
-
ГАЈЕЊЕ ЊИВСКИХ БИЉАКА
АГРОЕКОНОМСКИ
АНИМАЛНА ПРОИЗВОДЊА
АГРОНОМИЈА
ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА
МЕНАЏМЕНТ ВОДА У ПОЉОПРИВРЕДИ – ЗАЈЕД. ПР.Н.С. И БГ
ОРГАНСКА ПОЉОПРИВРЕДА
ПОЉОПРИВРЕДНО САВЕТОДАВСТВО-ПОЉОПРИВ. МЕНАЏЕР
ПОЉОПРИВРЕДНО САВЕТОДАВСТВО-П. САВЕТОДАВАЦ
ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
25
5
5
15
8
15
60
25
18
32
Правни факултет – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Трг Доситеја Обрадовића 1, Нови Сад
WWW: www.pf.uns.ac.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ОАС
ОАС
ДАС
ДАС
ДС
-
Исход
СМЕР УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
ОПШТИ СМЕР
ОПШТИ СМЕР
СМЕР УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
ПРИВАТНО ПРАВО
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
220
660
150
50
20
Природно-математички факултет – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Трг Доситеја Обрадовића 3, Нови Сад
WWW: www.pmf.uns.ac.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОСС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ДАС
ДАС
ИАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДС
ДС
-
Исход
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА И УПРАВЉ.ЖИВОТНОМ СРЕДИ
ГЕОГРАФИЈА
ЕКОЛОГИЈА
ИНФОРМАТИКА
МАТЕМАТИКА
ФИЗИКА
ОПТОМЕТРИЈА
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
БИОЛОГИЈА
ХЕМИЈА
БИОХЕМИЈА
ПРИМЕЊЕНА МАТЕМАТИКА
ЕКОЛОГИЈА
БИОЛОГИЈА
ДВОПРЕДМ.НАСТАВА ПРИРОДНИХ, РАЧУНАРСКИХ НАУКА
ГЕОГРАФИЈА
ДВОПРЕДМЕТНА НАСТАВА ПРИР.НАУКАМАТЕМ.ИРАЧУНАР.
ХЕМИЈА
БИОХЕМИЈА
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ФИЗИКА
МАТЕМАТИКА
ПРИМЕЊЕНА МАТЕМАТИКА
ИНФОРМАТИКА
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
ГЕОИНФОРМАТИКА
БИОЛОГИЈА
ИНФОРМАТИКА
20
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
35
60
60
80
60
80
40
40
120
70
35
80
25
75
60
25
60
75
25
25
50
50
50
25
25
25
15
15
Универзитет у Новом Саду
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ДС
ДС
ДС
ДС
ДС
ДС
ДС
ДС
ДС
ОАС
ДАС
-
ГЕОНАУКЕ
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
БИОХЕМИЈА
ХЕМИЈА
ФИЗИКА
ЕКОЛОГИЈА
МЕТОДИКА НАСТАВЕ ПРИР.НАУКАМАТЕМ.И РАЧУНАРСТВА
МАТЕМАТИКА
МАТЕМАТИКА (СТУДИЈЕ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ)
МЕНАЏМЕНТ У ТУРИЗМУ
МЕНАЏМЕНТ У ТУРИЗМУ
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован (НСВО)
Акредитован (НСВО)
10
10
10
10
15
10
25
20
150
100
Технолошки факултет – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Булевар цара Лазара 1, 21000 Нови Сад
WWW: www.tf.uns.ac.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДС
ДС
ДС
ДС
ДС
-
Исход
ПРЕХРАМБЕНО ИНЖЕЊЕРСТВО
БИОТЕХНОЛОГИЈА
ФАРМАЦЕУТСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ХЕМИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ИНЖЕЊЕРСТВО МАТЕРИЈАЛА
ФАРМАЦЕУТСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
БИОТЕХНОЛОГИЈА
ХЕМИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ИНЖЕЊЕРСТВО МАТЕРИЈАЛА
ПРЕХРАМБЕНО ИНЖЕЊЕРСТВО
ПРЕХРАМБЕНО ИНЖЕЊЕРСТВО
БИОТЕХНОЛОГИЈА
ФАРМАЦЕУТСКО ИНЖЕЊЕРСТВИО
ХЕМИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ИНЖЕЊЕРСТВО МАТЕРИЈАЛА
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
88
54
34
42
22
18
36
27
9
45
21
15
10
15
10
Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Ђуре Ђаковића б.б., 23000 Зрењанин
WWW: www.tf.uns.ac.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
60
120
147
50
16
32
32
32
16
10
ТТ
Акредитован
35
-
ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ
ОДЕВНА ТЕХНОЛОГИЈА
ОДЕВНА ТЕХНОЛОГИЈА
ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У Е-УПРАВИ И ПОСЛОВНИМ
СИСТЕМИМА
ДАС - ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИКА У ОБРАЗОВАЊУ
21
Универзитет у Новом Саду
Педагошки факултет, Сомбор – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Подгоричка 4, 25000 Сомбор
WWW: www.pef.uns.ac.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
7
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ДАС
ДАС
ДАС
-
Исход
ШКОЛСКИ БИБЛИОТЕКАР
ВАСПИТАЧ
УЧИТЕЉ
ДИЗАЈНЕР МЕДИЈА У ОБРАЗОВАЊУ
ВАСПИТАЧ
ДИЗАЈНЕР МЕДИЈА У ОБРАЗОВАЊУ
УЧИТЕЉ
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
30
50
95
50
25
25
50
Факултет техничких наука – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Трг Доситеја Обрадовића 6, Нови Сад
WWW: www.ftn.uns.ac.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
33
34
ТТ
ТТ
35
ТТ
-
ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА И ДИЗАЈН У ТЕХНИЦИ
САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ
ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ НА РАДУ
МЕХАТРОНИКА
ГРАФИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО И ДИЗАЈН
МЕХАНИЗАЦИЈА И КОНСТР.МАШИНСТВО
ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО
ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ
ЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
РАЧУНАРСТВО И АУТОМАТИКА
ГРАЂЕВИНАРСТВО
ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ
ГЕОДЕЗИЈА И ГЕОМАТИКА
ЕНЕРГЕТИКА И ПРОЦЕСНА ТЕХНИКА
ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ НА РАДУ
ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА И ДИЗАЈН У ТЕХНИЦИ
ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ
МАТЕМАТИКА У ТЕХНИЦИ
ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО
ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ
ЕНЕРГЕТИКА И ПРОЦЕСНА ТЕХНИКА
ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ
МЕХАТРОНИКА
ГЕОДЕЗИЈА И ГЕОМАТИКА
ГРАЂЕВИНАРСТВО
ГРАФИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО И ДИЗАЈН
РАЧУНАРСТВО И АУТОМАТИКА
РАЧУНАРСТВО И АУТОМАТИКА
(СТУДИЈЕ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ)
ДАС - ЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
ДАС - ЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
(СТУДИЈЕ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ)
ДАС - АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ
22
Број
студ.
30
110
60
60
60
120
50
80
60
120
180
180
150
180
60
50
35
64
35
16
70
35
60
70
32
175
35
35
120
105
140
Акредитован
Акредитован
175
Акредитован
105
Универзитет у Новом Саду
36
37
38
39
40
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ДАС
ДС
ДС
ДС
ДС
-
41
42
ТТ
ТТ
ДС ДС -
43
44
45
ТТ
ТТ
ТТ
ДС ДС ДС -
46
47
48
49
50
51
52
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ДС
ДС
ДС
ДС
ДС
ДС
ДС
-
53
54
55
56
57
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ОАС
ОСС
ССС
ССС
ССС
-
58
59
60
61
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ДАС
ОСС
ССС
ДАС
-
62
63
64
ТТ
ТТ
ТТ
ДАС ДАС ДАС -
65
ТТ
ДАС -
66
67
ТТ
ТТ
ДАС ДАС -
68
69
70
71
72
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ОСС
ОСС
ОАС
ДАС
ОАС
73
ТТ
МАС -
74
75
76
ТТ
ТТ
ТТ
МАС ДС ДС -
77
ТТ
МАС -
78
ТТ
МАС -
79
ТТ
МАС -
80
ТТ
МАС -
-
МЕХАНИЗАЦИЈА И КОНСТРУКЦИОНО МАШИНСТВО
ГРАЂЕВИНАРСТВО
ГРАЂЕВИНАРСТВО (СТУДИЈЕ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ)
АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ
АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ
(СТУДИЈЕ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ)
ЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
ЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
(СТУДИЈЕ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ)
МЕХАТРОНИКА
ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО/ИНЖ.МЕНЏМЕНТ
ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО/ИНЖ.МЕНЏМЕНТ
(СТУДИЈЕ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ)
МАШИНСТВО
МАТЕМАТИКА У ТЕХНИЦИ
САОБРАЋАЈ
ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ГРАФИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО И ДИЗАЈН
РАЧУНАРСТВО И АУТОМАТИКА
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
(СТУДИЈЕ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ)
ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ НА РАДУ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА-ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ
ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ
ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ-МБА
ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗАШ. НА
РАДУ
ЛОГИСТИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО И МЕНАЏМЕНТ
ГРАЂЕВИНАРСТВО
ЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО-РАЗ. И УПР. Ж. ЦИКЛУСОМТЕМПУС
РЕГИОНАЛНЕ ПОЛИТИКЕ И РАЗВОЈ – WUS ПРОГРАМ
ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
(СТУДИЈЕ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ)
ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО-НАПРЕДНЕ ИНЖЕЊЕРСКЕ
ТЕХ
РЕГИОНАЛНЕ ПОЛИТИКЕ И РАЗВОЈ
РЕГИОНАЛНЕ ПОЛИТИКЕ И РАЗВОЈ
(СТУДИЈЕ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ)
САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ
СОФТВЕРСКЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
АНИМАЦИЈА У ИНЖЕЊЕРСТВУ
АНИМАЦИЈА У ИНЖЕЊЕРСТВУ
ЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
(СТУДИЈЕ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ)
ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО, НАПРЕДНЕ ИНЖЕЊЕРСКЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ (СТУДИЈЕ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ)
ГРАЂЕВИНАРСТВО (СТУДИЈЕ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ)
САОБРАЋАЈ (СТУДИЈЕ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ)
ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
(СТУДИЈЕ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ)
ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО
(СТУДИЈЕ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ)
МЕХАНИЗАЦИЈА И КОНСТРУКТИВНО МАШИНСТВО
(СТУДИЈЕ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ)
ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО, РАЗВОЈ И УПРАВЉАЊЕ
ЖИВОТНИМ ЦИКЛУСОМ (СТУДИЈЕ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ)
АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ
(СТУДИЈЕ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ)
23
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
32
11
Акредитован
Акредитован
55
Акредитован
Акредитован
Акредитован
16
15
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
40
17
3
8
3
42
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
60
60
70
35
70
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
35
60
70
32
Акредитован
Акредитован
Акредитован
25
70
Акредитован
32
Акредитован
Акредитован
35
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
60
40
60
35
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
15
Универзитет у Новом Саду
81
ТТ
ДС - МАШИНСТВО (СТУДИЈЕ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ)
Акредитован
Филозофски факултет – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: др Зорана Ђинђића 2, 21000 Нови Сад
WWW: www.ff.uns.ac.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
14
15
ДХ
ДХ
ОАС ОАС -
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ОАС
ОАС
ОАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
-
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДАС
ДАС
ДАС
ДС
ДС
ДС
ДС
ДС
ДС
ДС
-
-
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
25
55
60
75
80
150
35
70
25
30
60
70
20
Акредитован
Акредитован
85
25
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
58
50
25
25
20
40
60
17
10
10
50
40
30
20
30
60
20
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
50
60
10
3
30
5
5
13
9
4
Исход
РУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
СОЦИОЛОГИЈА
ФИЛОЗОФИЈА
ПЕДАГОГИЈА
ПСИХОЛОГИЈА
ИСТОРИЈА
РУСИНСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
ЖУРНАЛИСТИКА
МАЂАРСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
КОМПАРАТИВНА КЊИЖЕВНОСТ СА ТЕОРИЈОМ
КЊИЖЕВНОСТИ
СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ
СРПСКА ФИЛОЛОГИЈА:КЊИЖЕВНОСТ У КОНТАКТУ СА
СЛОВАЧ
СРПСКА ФИЛОЛОГИЈА:СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
РУМУНСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
МАЂАРСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
ФИЛОЗОФИЈА
ПЕДАГОГИЈА
ПСИХОЛОГИЈА
ИСТОРИЈА
СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
РУСИНСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
СОЦИОЛОГИЈА
РОМАНИСИТИКА
КОМУНИКОЛОГИЈА
РУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
КОМПАРАТИВНА КЊИЖЕВНОСТ СА ТЕОРИЈОМ
КЊИЖЕВНОСТИ
СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ
СРПСКА ФИЛОЛОГИЈА: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
РУМУНСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
ФИЛОЗОФИЈА
ФИЛОЛОГИЈА/ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
СОЦИОЛОГИЈА
ПЕДАГОГИЈА
МЕТОДИКА НАСТАВЕ
ПСИХОЛОГИЈА
ИСТОРИЈА
24
Универзитет у Новом Саду
Факултет спорта и физичког васпитања – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Ловћенска 16, 21000 Нови Сад
WWW: fsfvns.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ОАС
ОСС
ОСС
ДАС
ДС
-
Исход
ПРОФЕСОР ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА
ТРЕНЕР
СПОРТСКИ МЕНАЏЕР
ДИПЛ.ПРОФЕСОР ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА
ДОКТОР НАУКА – ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
250
25
25
100
15
Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица – Уверење о
акредитацији
Инфо:
Адреса: Штросмајерова 11, Суботица
WWW: www.magister.uns.ac.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
2
3
ДХ
ДХ
ДХ
ОАС - ОБРАЗ.ВАСПИТАЧА ДЕЦЕ ПРЕДШК.УЗРАСТА
ОАС - ОБРАЗОВАЊЕ УЧИТЕЉА
ДАС - ОБРАЗОВАЊЕ УЧИТЕЉА
Акредитован
Акредитован
Акредитован
25
Број
студ.
20
35
40
Универзитет у Крагујевцу
Универзитет у Крагујевцу
Универзитет у Крагујевцу – Уверење о акредитацији
Инфо:
Ректорат Универзитета
Адреса: Јована Цвијића б.б.
WWW: www.kg.ac.rs
Економски факултет, Крагујевац – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Ђуре Пуцара Старог 3
WWW: www.ekfak.kg.ac.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ОАС
ОАС
ДАС
ДАС
ДС
-
Исход
ЕКОНОМИЈА
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА И МЕНАЏМЕНТ
ЕКОНОМИЈА
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА И МЕНАЏМЕНТ
ЕКОНОМИЈА
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
250
350
90
120
30
Правни факултет, Крагујевац – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Јована Цвијића 1
WWW: www.jura.kg.ac.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
2
3
ДХ
ДХ
ДХ
ОАС - ПРАВО
ДАС - ПРАВО
ДС - ПРАВО
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
440
150
30
Медицински факултет, Крагујевац – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Светозара Марковића 69
WWW: www.medf.kg.ac.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
МД
МД
МД
МД
МД
МД
ОСС
ОСС
ИАС
ИАС
ДС
ИАС
-
Исход
СТРУК.МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР
СТРУКОВНИ ТЕРАПЕУТ
ФАРМАЦИЈА
МЕДИЦИНА
МЕДИЦИНА
СТОМАТОЛОГИЈА
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
44
44
84
180
98
24
Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Јована Цијића бб
WWW: www.filum.kg.ac.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
2
3
ДХ
ДХ
ДХ
ОАС - СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
ОАС - ШПАНСКИ ЈЕЗИК И ХИСПАНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
ОАС - НЕМАЧКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Акредитован
Акредитован
Акредитован
26
Број
студ.
60
30
30
Универзитет у Крагујевцу
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
ДХ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
ОАС
ОАС
ДАС
ДАС
ДАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ДАС
ДС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
-
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
МУЗИКА У МЕДИЈИМА
ЗИДНО СЛИКАРСТВО
УНУТРАШЊА АРХИТЕКТУРА
ГУДАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ
ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН
ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН
ФИЛОЛОГИЈЕ
ХАРМОНИКА
СОЛО ПЕВАЊЕ
КЛАВИР
ФЛАУТА
МУЗИЧКА ПЕДАГОГИЈА
ХАРМОНИКА
МУЗИЧКА ПЕДАГОГИЈА
МУЗИКА У МЕДИЈИМА
ЗИДНО СЛИКАРСТВО
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
30
75
40
25
50
9
13
13
4
13
10
15
3
3
2
1
20
3
15
5
10
Природно-математички факултет, Крагујевац – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Радоја Домановића 12
WWW: www.pmf.kg.ac.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ОАС
ОСС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДС
ДС
ДС
ДС
ДС
-
Исход
ИНФОРМАТИЧАР
ЕКОЛОГИЈА
ФИЗИЧАР
ХЕМИЧАР
МАТЕМАТИЧАР
БИОЛОГ
ФИЗИЧАР
МАТЕМАТИЧАР
ИНФОРМАТИЧАР
ХЕМИЧАР
БИОЛОГ
ФИЗИЧКЕ НАУКЕ
БИОЛОШКЕ НАУКЕ
ХЕМИЈСКЕ НАУКЕ
РАЧУНАРСКЕ НАУКЕ
МАТЕМАТИЧКЕ НАУКЕ
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
35
25
25
65
50
75
15
30
20
30
30
5
12
10
5
10
Машински факултет, Крагујевац – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Сестре Јањић 6
WWW: www.mfkg.kg.ac.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
2
ТТ
ТТ
Акредитован
Акредитован
3
4
5
ТТ
ТТ
ТТ
ОАС - МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ОАС - ВОЈНОИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО-ЗАЈ.ПР.СА
В.АКАДЕМИ
ДАС - МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ДС - МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ДАС - ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ
Број
студ.
240
40
Акредитован
Акредитован
Акредитован
96
20
16
27
Универзитет у Крагујевцу
6
ТТ
7
ТТ
ДАС - ИНД. ИНЖЕЊЕРСТВО-ПОСЛОВНИ ИНФОРМАЦИОНИ
СИСТЕМИ
ДАС - ВОЈНОИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО-ЗАЈ.ПР.СА
В.АКАДЕМИ
Акредитован
16
Акредитован
16
Машински факултет, Краљево – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Доситејева 19
WWW: www.mfkv.kg.ac.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
2
3
ТТ
ТТ
ТТ
ОАС - МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ДАС - МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ДС - МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
120
120
5
Педагошки факултет, Јагодина – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Милана Мијалковића 14
WWW: www.pefja.kg.ac.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ОАС
ОАС
ОАС
ДАС
ДАС
ДАС
-
Исход
ВАСПИТАЧ
УЧИТЕЉ
ВАСПИТАЧ
УЧИТЕЉ
ВАСПИТАЧ
ВАСПИТАЧ
У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА
У ДОМОВИМА
У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА
У ДОМОВИМА
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
50
90
30
30
20
15
Учитељски факултет, Ужице – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Трг Светог Саве 36
WWW: www.ucfu.kg.ac.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ОАС
ОАС
ДАС
ДАС
ДС
-
Исход
УЧИТЕЉ
ВАСПИТАЧ
УЧИТЕЉ
ВАСПИТАЧ
МЕТОДИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
130
30
45
15
5
Агрономски факултет, Чачак – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Цара Душана 34
WWW: www.afc.kg.ac.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
7
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ДАС
ДС
ДАС
-
Исход
ЗООТЕХНИКА
ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО
ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА
ОПШТА АГРОНОМИЈА
АГРОНОМИЈА
АГРОНОМИЈА
ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
28
Број
студ.
20
20
40
40
10
12
16
Универзитет у Крагујевцу
Технички факултет, Чачак – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Светог Саве 65
WWW: www.tfc.kg.ac.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ТТ
ТТ
ТТ
ИМ
ТТ
ТТ
ИМ
ИМ
ТТ
ТТ
ТТ
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ДАС
ИАС
ДАС
ДС
ДАС
ДАС
-
Исход
ПРЕДУЗЕТНИЧКИ МЕНАЏМЕНТ
ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
МЕХАТРОНИКА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА
МЕХАТРОНИКА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО – WUS
ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА (СТУДИЈЕ НА ДАЉИНУ)
29
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
60
30
40
20
80
32
40
8
14
16
24
Универзитет у Нишу
Универзитет у Нишу
Универзитет у Нишу – Уверење о акредитацији
Инфо:
Ректорат Универзитета
Адреса: Универзитетски трг 2
WWW: www.ni.ac.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
ТТ
ДАС - МУЛТИМЕДИЈАЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ – ТЕМПУС
Акредитован
Број
студ.
32
Грађевинско-архитектонски факултет, Ниш – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Александра Медведева 14
WWW: www.gaf.ni.ac.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ОАС
ОАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДС
ДС
-
Исход
АРХИТЕКТУРА
ГРАЂЕВИНАРСТВО
АРХИТЕКТОНСКО-КОНСТРУКТИВНИ
АРХИТЕКТОНСКО ПРОЈЕКТАНТСКИ
ГРАЂЕВИНАРСТВО-КОНСТРУКЦИЈЕ
ГРАЂЕВИНАРСТВО-САОБРАЋАЈНИЦЕ
ГРАЂЕВИНАРСТВО-ХИДРОТЕХНИКА
ГРАЂЕВИНАРСТВО
АРХИТЕКТУРА
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
100
180
32
64
32
32
32
10
5
Економски факултет, Ниш – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Трг краља Александра 11
WWW: www.eknfak.ni.ac.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ДАС
ДС
-
Исход
ФИНАНСИЈЕ, БАНКАРСТВО И ОСИГУРАЊЕ
ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ
РАЧУНОВОДСТВО, РЕВИЗИЈА И ФИН.УПРАВЉАЊЕ
ОПШТА ЕКОНОМИЈА
ЕКОНОМИЈА
ЕКОНОМИЈА
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
300
300
100
180
180
35
Електронски факултет, Ниш – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Александра Медведева 14
WWW: www.elfak.ni.ac.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
7
8
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ОСС
ОАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДС
-
Исход
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
ЕЛЕКТРОНИКА И МИКРОПРОЦЕСОРСКА ТЕХНИКА
УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМИМА
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО
30
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
120
420
32
64
64
96
96
100
Универзитет у Нишу
Машински факултет, Ниш – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Александра Медведева 14
WWW: www.masfak.ni.ac.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
TT
TT
TT
ТТ
ОАС
ДАС
ДС
ДАС
-
Исход
МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
УПРАВЉАЊЕ И ПРИМЕЊЕНО РАЧУНАРСТВО – ТЕМПУС
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
240
125
20
20
Медицински факултет, Ниш – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Булевар Др Зорана Ђинђића 81
WWW: www.medfak.ni.ac.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
7
МД
МД
МД
МД
МД
МД
МД
ОСС
ОСС
ОСС
ОСС
ИАС
ИАС
ССС
-
8
9
10
11
12
13
МД
МД
МД
МД
МД
МД
ССС
ИАС
ИАС
ИАС
ИАС
ССС
-
14
15
16
17
18
МД
МД
МД
МД
МД
ДС
ДС
ДС
ДС
ДС
-
19
20
21
МД
МД
МД
ДС САС ДАС -
Исход
СТРУК.САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР
ОРАЛНИ ХИГИЈЕНИЧАР
СТРУКОВНИ ЗУБНИ ПРОТЕТИЧАР
СТРУК.МЕДИЦИН.СЕСТРА-ТЕХНИЧАР
МЕДИЦИНА
МЕДИЦИНА (СТУДИЈЕ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ)
СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАРСПЕЦИЈАЛИСТА
СТРУКОВНИ ИНСТРУМЕНТАР-СПЕЦИЈАЛИСТА
СТОМАТОЛОГИЈА
СТОМАТОЛОГИЈА (СТУДИЈЕ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ)
ФАРМАЦИЈА
ФАРМАЦИЈА (СТУДИЈЕ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ)
СТРУКОВНИ САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕРСПЕЦИЈАЛИСТА
МОЛЕКУЛАРНА МЕДИЦИНА
КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА
ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
БАЗИЧНА ИСТРАЖИВАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ
КЛИНИЧКА И ЕПИДЕМИОЛОШКА ИСТРАЖ.У
СТОМАТОЛОГИЈИ
ТОКСИКОЛОГИЈА
ФАРМАЦЕУТСКА МЕДИЦИНА
МЕНАЏМЕНТ У ЗДРАВСТВУ
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
24
24
24
84
180
24
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
24
60
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
20
20
10
5
10
Акредитован
Акредитован
Акредитован
5
24
48
60
24
Правни факултет, Ниш – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Трг краља Александра 11
WWW: www.prafak.ni.ac.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
2
3
ДХ
ДХ
ДХ
ОАС - ОАС ПРАВА
ДАС - ДАС ПРАВА
ДС - ДС ПРАВА
Акредитован
Акредитован
Акредитован
31
Број
студ.
600
200
43
Универзитет у Нишу
Природно-математички факултет, Ниш – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Вишеградска 33
WWW: www.pmf.ni.ac.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДС
ДС
ДС
ДС
-
Исход
МАТЕМАТИКА
ГЕОГРАФИЈА
ФИЗИКА
ИНФОРМАТИКА
БИОЛОГИЈА
ХЕМИЈА
БИОЛОГИЈА
ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ПРИРОДЕ
ГЕОГРАФИЈА
ТУРИЗАМ
ИНФОРМАТИКА
ПРИМЕЊЕНА МАТЕМАТИКА
МАТЕМАТИКА
ОПШТА ФИЗИКА
ПРИМЕЊЕНА ФИЗИКА
ОПШТА ХЕМИЈА
ФИЗИКА – ИНФОРМАТИКА
ПРИМЕЊЕНА ХЕМИЈА
ХЕМИЈА
ИНФОРМАТИКА
МАТЕМАТИКА
ФИЗИКА
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
54
54
45
32
60
45
27
27
27
27
27
27
27
12
12
20
12
20
15
15
20
15
Факултет заштите на раду, Ниш – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Чарнојевића 10а
WWW: www.znrfak.ni.ac.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ОАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
-
Исход
ЗАШТИТА РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
УПРАВЉАЊЕ ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА
ЗАШТИТА НА РАДУ
ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА
ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ СИСТЕМОМ
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
300
32
32
32
32
32
Факултет спорта и физичког васпитања, Ниш – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Чарнојевића 10а
WWW: www.fsfv.ni.ac.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ОСС
ОАС
ДАС
ДС
-
Исход
СПОРТ
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И СПОРТ
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И СПОРТ
СПОРТСКЕ НАУКЕ
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
32
Број
студ.
30
195
100
10
Универзитет у Нишу
Филозофски факултет, Ниш – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Ћирила и Методија 2
WWW: www.filfak.ni.ac.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДС
ДС
ДАС
ДАС
-
Исход
СОЦИОЛОГИЈА
НОВИНАРСТВО
РУСКИ ЈЕЗИК
АНГЛИСТИКА
СРБИСТИКА
ПЕДАГОГИЈА
ПСИХОЛОГИЈА
ИСТОРИЈА
ФИЛОЗОФИЈА
ФИЛОЛОГИЈА
ПСИХОЛОГИЈА
АНГЛИСТИКА
СОЦИОЛОГИЈА
ИСТОРИЈА
СОЦИОЛОГИЈА
ФИЛОЛОГИЈА
НОВИНАРСТВО
ПЕДАГОГИЈА
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
50
50
15
90
90
50
90
50
30
50
50
50
25
25
5
10
25
35
Технолошки факултет, Лесковац – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Булевар ослобођења 124
WWW: alfa.tf.ni.ac.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
7
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
ОАС
ОАС
ОАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДС
-
Исход
ТЕКСТИЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА И БИОТЕХНОЛОГИЈА
ХЕМИЈСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
ТЕКСТИЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА И БИОТЕХНОЛОГИЈА
ХЕМИЈСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
ТЕХНОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВО
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
20
40
60
8
8
16
15
Учитељски факултет, Врање – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Партизанска 14
WWW: www.ucfak.ni.ac.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ОАС
ОАС
ДАС
ДАС
ДС
-
Исход
ОБРАЗОВАЊЕ УЧИТЕЉА
ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА
ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА
ОБРАЗОВАЊЕ УЧИТЕЉА
МЕТОДИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
33
Број
студ.
120
50
30
50
6
Универзитет у Нишу
Факултет уметности, Ниш – Акт упозорења
Инфо:
Адреса: Кнегиње Љубице 10
WWW: www.artf.ni.ac.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
7
8
9
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
ОАС
ДАС
ДАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
-
Исход
ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН
СЛИКАРСТВО
ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН
ГИТАРА
ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ
ГУДАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ
ХАРМОНИКА
КЛАВИР
СОЛО ПЕВАЊЕ
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
34
Број
студ.
10
10
10
2
4
7
2
6
3
Универзитет у Приштини
Универзитет у Приштини
Универзитет у Приштини – Уверење о акредитацији
Инфо:
Ректорат Универзитета
Адреса: Филипа Вишњића б.б., 38220 Косовска Митровица
WWW: pr.ac.rs
Факултет техничких наука, Косовска Митровица – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Кнеза Милоша 7
WWW: www.ftn.pr.ac.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
-
5
6
7
8
9
10
11
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ОАС
ОАС
ОАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
-
12
13
14
15
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ДАС
ДАС
ДАС
ДС
-
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
30
30
60
30
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
20
30
48
35
39
16
30
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
7
16
45
5
Исход
АРХИТЕКТУРА
ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ Ж.СРЕДИНЕ И ЗАШТИТЕ НА
РАДУ
МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
РУДАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ТЕХНОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВО
МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
АРХИТЕКТУРА
ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ Ж. СРЕДИНЕ И ЗАШТИТЕ НА
РАДУ
РУДАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ТАХНОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
Медицински факултет, Косовска Митровица – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Анри Динана бр. Б.Б.
WWW: www.med.pr.ac.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
МД
МД
МД
МД
ОАС
ИАС
ИАС
ДС
-
Исход
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ
СТОМАТОЛОГ
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
30
80
40
13
Пољопривредни факултет – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Јелене Анжујске бб, Зубин поток
WWW: www.agr.pr.ac.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ДХ
ОАС
ОАС
ДАС
ДАС
ДС
-
Исход
БИЉНА ПРОИЗВОДЊА
СТОЧАРСТВО
СТОЧАРСТВО
БИЉНА ПРОИЗВОДЊА
АГРОЕКОНОМИЈА
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
35
Број
студ.
50
50
15
30
6
Универзитет у Приштини
Правни факултет, Косовска Митровица – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Лоле Рибара 29
WWW: pra.pr.ac.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
2
3
ДХ
ДХ
ДХ
ОАС - ПРАВО
ДАС - ПРАВО
ДС - ПРАВО
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
175
50
5
Природно-математички факултет, Косовска Митровица – Уверење о
акредитацији
Инфо:
Адреса: Лоле Рибара 29
WWW: www.pmf.pr.ac.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ПM
ПM
ПM
ПM
ПM
ПM
ПM
ПM
ПM
ПM
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДС
-
Исход
ИНФОРМАТИКА
ХЕМИЈА
ГЕОГРАФИЈА
ФИЗИКА
МАТЕМАТИКА
БИОЛОГИЈА
БИОЛОГИЈА
ГЕОГРАФИЈА
ХЕМИЈА
БИОЛОГИЈА
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
25
30
75
15
25
45
20
25
10
15
Учитељски факултет, Лепосавић – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Дом културе б.б.
WWW: www.ufp.pr.ac.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
2
3
ДХ
ДХ
ДХ
ОАС - РАЗРЕДНА НАСТАВА
ОАС - ВАСПИТАЧ ПРЕШКОЛСКИХ УСТАНОВА
ДАС - РАЗРЕДНА НАСТАВА
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
100
50
15
Факултет за спорт и физичко васпитање, Лепосавић – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Доситеја Обрадовића б.б.
WWW: www.fakfikul.edu.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
2
3
ДХ
ДХ
ДХ
ОАС - ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И СПОРТ
ДАС - ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И СПОРТ
ДС - ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И СПОРТ
Акредитован
Акредитован
Акредитован
36
Број
студ.
150
50
5
Универзитет у Приштини
Факултет уметности, Звечан – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Колашинска 156
WWW: www.fakultetumetnosti-zvecan.edu.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ДАС
ОАС
ОАС
ОАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
-
Исход
ГРАФИКА
ГЛУМА
ВАЈАРСТВО
СЛИКАРСТВО
ГРАФИКА
КЛАВИР
ВИОЛИНА
ФЛАУТА
ГЛУМА
СЛИКАРСТВО
ВАЈАРСТВО
ФЛАУТА-ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ
КЛАВИР
ВИОЛИНА
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
6
8
8
8
4
2
1
1
8
4
4
2
1
2
Економски факултет, Косовска Митровица – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Колашинска 156
WWW: www.efpr.edu.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
2
3
ДХ
ДХ
ДХ
ОАС - ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
ДАС - ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
ДАС - МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
120
45
20
Филозофски факултет, Косовска Митровица – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Филипа Вишњића б.б.
WWW: www.ffpr.edu.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ОАС
-
Исход
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
СОЦИОЛОГИЈА
ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ
ПЕДАГОГИЈА
ИСТОРИЈА
РУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
ИСТОРИЈА
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
СОЦИОЛОГИЈА
ПСИХОЛОГИЈА
37
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован (НСВО)
Број
студ.
30
30
20
50
30
10
30
50
15
26
10
10
15
40
Државни универзитет у Новом Пазару
Државни универзитет у Новом Пазару
Државни универзитет у Новом Пазару – Уверење о акредитацији
Инфо:
Ректорат Универзитета
Адреса: Вука Караџића б.б., Нови Пазар
WWW: www.np.ac.rs
Интегрисани универзитет – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Вука Караџића б.б.
WWW: www.np.ac.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
ДХ
ТТ
ПМ
ДХ
ТТ
ПМ
ДХ
ТТ
ПМ
ТТ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ПМ
МД
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
МД
ДХ
ПМ
ДХ
ДХ
ПМ
ДХ
ТТ
ДХ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ИМ
ДХ
УМ
ТТ
ТТ
ТТ
ИМ
ИМ
ОАС
ОАС
ОАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДС
ДС
ДС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ОАС
ОАС
ДАС
ДАС
ОАС
ОАС
ДАС
ОАС
ДАС
ДАС
ДС
ОАС
ДАС
-
Исход
СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА (НАСТАВНИК ФИЗ. ВАСП. И СПОРТА)
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА
МАТЕМАТИКА
СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА (НАСТАВНИК ФИЗ. ВАСП. И СПОРТА)
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА
МАТЕМАТИКА
СПОРТ/ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА
МАТЕМАТИКА
АУДИО И ВИДЕО ТЕХНОЛОГИЈЕ
ПСИХОЛОГИЈА
СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
ПРАВО
ЕКОНОМИЈА
ХЕМИЈА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА
БИОЛОГИЈА
ИНФОРМАТИКА-МАТЕМАТИКА
ИНФОРМАТИКА-ФИЗИКА
БИОЛОГИЈА
РЕХАБИЛИТИЦИЈА
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
ХЕМИЈА
ЕКОНОМИЈА
ПСИХОЛОГИЈА
ИНФОРМАТИКА И ФИЗИКА
СРПСКА КЊИЖЕВНОСТИ И ЈЕЗИК
АУДИО И ВИДЕО ТЕХНОЛОГИЈЕ
ПРАВО
АРХИТЕКТУРА
ГРАЂЕВИНАРСТВО
АРХИТЕКТУРА
ГРАЂЕВИНАРСТВО
ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА
ПОЉОПРИВРЕДНА ПРОИЗВОДЊА
МЕНАЏМЕНТ У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ
ЛИКОВНА УМЕТНОСТ
ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ У ЗГРАДАРСТВУ
БИОТЕХНОЛОГИЈЕ
МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА
МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА
38
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
70
35
25
30
15
15
3
3
3
25
30
30
30
100
100
25
35
25
10
10
10
25
15
25
20
15
6
15
10
20
30
30
16
16
15
40
25
5
10
10
5
15
8
Универзитет одбране
Универзитет одбране
Универзитет одбране – Уверење о акредитацији
Инфо:
Ректорат Универзитета
Адреса:
WWW:
Војна академија – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Генерала Павла Јуришића Штурма 33, Београд
WWW: www.va.mod.gov.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ДХ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ДХ
ТТ
ДХ
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДС
ДС
-
Исход
МЕНАЏМЕНТ У ОДБРАНИ
ВОЈНОЕЛЕКТРОНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ВОЈНОМАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ВОЈНОХЕМИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ВОЈНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО
ВОЈНОЕЛЕКТРОНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ВОЈНОМАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ВОЈНОХЕМИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
МЕНАЏМЕНТ У ОДБРАНИ
ВОЈНОМАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
МЕНАЏМЕНТ У ОДБРАНИ
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
150
60
40
40
30
30
20
10
50
5
5
Војномедицинска академија – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Црнотравска 17, Београд
WWW: www.vma.mod.gov.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
МД
МД
МД
МД
МД
САС
САС
САС
ИАС
ДС
-
Исход
ТРАУМАТОЛОГИЈА
МЕДИЦИНСКА ТОКСИКОЛОГИЈА
ФАРМАКОКИНЕТИКА И БИОЕКВИВАЛЕНЦИЈА
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ-6 ГОДИНА
БИОМЕДИЦИНА
39
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
25
12
5
50
20
Универзитети и факултети чији оснивач није Република – Универзитет „Сингидунум“
Универзитети и факултети чији оснивач није Република
Универзитет „Сингидунум“
Универзитет „Сингидунум“ – Уверење о акредитацији
Инфо:
Ректорат Универзитета
Адреса: Данијелова 29, Београд
WWW: www.singidunum.ac.rs
Интегрисани универзитет – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Данијелова 32, Београд
WWW: www.singidunum.ac.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
ТТ
ДХ
ДХ
ПМ
ТТ
ДХ
ПМ
ДХ
ДХ
ДХ
ПМ
ТТ
ДХ
ТТ
ДХ
ДХ
ДХ
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДС
ДС
ДС
ДС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ДАС
-
Исход
ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
ТУРИЗАМ И ХОТЕЛИЈЕРСТВО
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ
ПОСЛ.СИСТЕМИ У ТУРИЗМУ И ХОТЕЛИЈЕРСТВУ
САВРЕМЕНЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
ФИНАНСИЈЕ И БАНКАРСТВО
МЕНАЏМЕНТ У ТУРИЗМУ
НАПРЕДНИ СИСТЕМИ ЗАШТИТЕ
ИНЖЕЊЕРСКИ СИСТЕМИ У МЕНАЏМЕНТУ
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА (СТУДИЈЕ НА ДАЉИНУ)
ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ (СТУДИЈЕ НА ДАЉИНУ)
ТУРИЗАМ И ХОТЕЛИЈЕРСТВО (СТУДИЈЕ НА ДАЉИНУ)
МАРКЕТИНГ И ТРГОВИНА
МАРКЕТИНГ И ТРГОВИНА
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
180
600
300
80
30
30
30
30
20
10
30
10
180
60
90
300
30
Пословни факултет у Ваљеву (ПФВ) – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Железничка 8, Ваљево
WWW: www.pf.singidunum.ac.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ДАС
ДАС
-
Исход
ТУРИЗАМ И ХОТЕЛИЈЕРСТВО
ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА
РАЧУНОВОДСТВО
ФИНАНСИЈЕ И БАНКАРСТВО
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
40
Број
студ.
40
40
30
40
30
30
Универзитети и факултети чији оснивач није Република – Универзитет „Сингидунум“
Факултет за економију, финансије и администрацију (ФЕФА) – Уверење о
акредитацији
Инфо:
Адреса: Булевар Војводе Мишића 43, Београд
WWW: www.fefa.edu.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ОАС
ОАС
ДАС
ДАС
-
Исход
МЕНАЏМЕНТ
ЕКОНОМИЈА
МЕНАЏМЕНТ
ЕКОНОМИЈА
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
30
90
25
95
Факултет за примењену екологију (Футура) – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Булевар Михајла Пупина 12а, Нови Београд
WWW: www.futura.edu.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
2
3
ПM
ПM
ПM
ОАС - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ДАС - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ДАС - ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ПРИРОДНИМ РЕСУРСИМА
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
80
25
25
Факултет за медије и комуникацију (ФМК) – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Булевар краља Александра 79, Београд
WWW: www.fmk.singidunum.ac.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ОАС
ОАС
ОАС
ДАС
-
Исход
КОМУНИКАЦИЈЕ
НОВИНАРСТВО
ПСИХОЛОГИЈА
КОМУНИКАЦИЈЕ-КУЛТУРА ГЛОБАЛНИХ МЕДИЈА
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
90
80
90
50
Факултет за европске правно-политичке студије (ФЕППС) – Уверење о
акредитацији
Инфо:
Адреса: Двор 2, Сремска Каменица
WWW: www.fepps.edu.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
2
3
ДХ
ДХ
ДХ
ОАС - ПРАВО
ОАС - ПОЛИТИКОЛОГИЈА
ДАС - ПРАВО
Акредитован
Акредитован
Акредитован
41
Број
студ.
100
50
30
Универзитети и факултети чији оснивач није Република – Универзитет „Мегатренд“
Универзитет„Мегатренд“
Универзитет„Мегатренд“ – Уверење о акредитацији
Инфо:
Ректорат Универзитета
Адреса: Македонска 21, Београд
WWW: http://www.megatrend-edu.net
Факултет за менаџмент – Уверење о акредитацији (акредитовао НСВО)
Инфо:
Адреса: Краљевица б.б., Зајечар
WWW: http://www.fmz.edu.rs/
СП
НП
Назив
1
2
3
4
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ОАС
ДАС
САС
ДС
-
Исход
МЕНАЏМЕНТ
МЕНАЏМЕНТ
МЕНАЏМЕНТ ПОСЛОВНИХ ИНФОРМАТИВНИХ СИСТЕМА
МЕНАЏМЕНТ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА
Акредитован
Акредитован
Акредитован (НСВО)
Акредитован (НСВО)
Број
студ.
180
50
20
5
Факултет за пословне студије – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Гоце Делчева 9а, Нови Београд
WWW: www.megatrend.edu.rs/fps/
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ОАС
ДАС
ДС
ДАС
САС
-
Исход
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ
ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ
ЗАЈЕДНИЧКИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЕКОНОМСКИХ НАУКА
БАНКАРСТВО И ФИНАНСИЈЕ (ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОГРАМ)
МЕНАЏМЕНТ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован (НСВО)
Акредитован (НСВО)
Број
студ.
585
75
5
Геоекономски факултет – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Булевар Уметности 29, Нови Београд
WWW: www.fme.edu.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ОАС
ОАС
ДАС
ДС
-
Исход
ГЕОЕКОНОМСКЕ И РЕГИОНАЛНЕ СТУДИЈЕ
МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА И ФИАНАНСИЈЕ
ГЕОЕКОНОМСКЕ И РЕГИОНАЛНЕ СТУДИЈЕ
ЗАЈЕДНИЧКИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЕКОНОМСКИХ НАУКА
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
120
80
20
5
Факултет за државну управу и администрацију – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Булевар Уметности 29, Нови Београд
WWW: www.fdua.edu.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
2
3
ДХ
ДХ
ДХ
ОАС - ОАС ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И АДМИНИСТРАЦИЈУ
ДАС - ДАС ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И АДМИНИСТРАЦИЈУ
ДС - ДС ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И АДМИНИСТРАXИЈУ
Акредитован
Акредитован
Акредитован
42
Број
студ.
180
25
8
Универзитети и факултети чији оснивач није Република – Универзитет „Мегатренд“
Факултет за културу и медије – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Гоце Делчева 8 , Београд
WWW: www.megatrend.edu.rs/fkm
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ОАС
ОАС
ОАС
ДАС
ДС
-
Исход
МЕНАЏМЕНТ У КУЛТУРИ И МЕДИЈИМА
ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ
НОВИНАРСТВО
УПРАВЉАЊЕ У КУЛТ.И МЕДИЈИМА, НОВИНАРСТВО И ПР
КОМУНИКОЛОГИЈА
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
150
180
100
50
5
Факултет за пословну економију – Уверење о акредитацији (акредитовао НСВО)
Инфо:
Адреса: Поп Лукина 26, Ваљево
WWW: www.fpe.edu.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
2
3
ДХ
ДХ
ДХ
ОАС - ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
ДАС - ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА АГРОБИЗНИСА
САС - ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА АГРОБИЗНИСА
Акредитован
Акредитован (НСВО)
Акредитован (НСВО)
Број
студ.
150
25
25
Факултет за пословне студије – Одбијен
Инфо:
Адреса: Омладинсти трг 17, Bршац
WWW: www.fps.edu.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
2
ДХ
ДХ
САС - ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ
ОАС - ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
Акредитован
Акредитован (НСВО)
Број
студ.
25
Факултет за уметност и дизајн – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Булевар уметности 29, Нови Београд
WWW: www.fudmegatrend.net
СП
НП
Назив
Исход
1
2
3
УМ
УМ
УМ
ОАС - ПРИМЕЊЕНА УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН
ДАС - ПРИМЕЊЕНА УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН
ДС - ЛИКОВНА УМЕТНОСТ
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
60
15
5
Факултет за биофарминг – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Маршал Тита 39, Бачка Топола
WWW: www.megatrend.edu.rs/fbio
СП
НП
Назив
Исход
1
2
3
ТТ
ТТ
ТТ
ОАС - БИОФАРМИНГ
ДАС - БИОФАРМИНГ
ДС - БИОФАРМИНГ
Акредитован
Акредитован
Акредитован
43
Број
студ.
80
32
5
Универзитети и факултети чији оснивач није Република – Универзитет „Мегатренд“
Факултет за компјутерске науке – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Булевар уметности 29, Нови Београд
WWW: www.megatrend.edu.rs/fkn
СП
НП
Назив
Исход
1
2
3
ТТ
ТТ
ТТ
ОАС - КОМПЈУТЕРСКЕ НАУКЕ
САС - КОМПЈУТЕРСКЕ НАУКЕ
ДАС - КОМПЈУТЕРСКЕ НАУКЕ
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
75
15
15
Факултет за пословне студије – Уверење о акредитацији (акредитовао НСВО)
Инфо:
Адреса: Стари Корзо 36, Пожаревац
WWW: www.fpspo.edu.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
2
3
ДХ
ДХ
ДХ
ОАС - ПОСЛОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
ДАС - УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВАЊЕМ
САС - БАНКАРСКО И БЕРЗАНСКО ПОСЛОВАЊЕ
Акредитован
Акредитован
Акредитован (НСВО)
44
Број
студ.
90
25
25
Универзитети и факултети чији оснивач није Република – Универзитет „Привредна академија“
Универзитет „Привредна академија“
Универзитет „Привредна академија“ – Уверење о акредитацији
Инфо:
Ректорат Универзитета
Адреса: Цвећарска 2, Нови Сад
WWW: http://www.privrednaakademija.edu.rs/
Правни факултет за привреду и правосуђе – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Гери Кароља 1, Нови Сад
WWW: www.pravni-fakultet.info
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ОАС
ОАС
ДАС
ДАС
ДС
-
Исход
ПРИВРЕДНО-ПРАВНИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
ОПШТЕ-ПРАВНИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
ПРИВРЕДНО-ПРАВНИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
ОПШТЕ-ПРАВНИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
КРИВИЧНО-ПРАВНИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
50
150
50
50
6
Факултет за менаџмент малих и средњих предузећа – Уверење о акредитацији
(НСВО)
Инфо:
Адреса: Венизелосова 31, Београд
WWW: www.fmmsp.edu.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
2
3
ДХ
ДХ
ДХ
ОАС - ОПЕРАТИВНО-ПРИМЕЊЕНИ МЕНАЏМЕНТ
ДАС - ПЛАНСКО-ПРОЦЕСНИ МЕНАЏМЕНТ
ДС - ИНТЕГРАЛНО-РАЗВОЈНИ МЕНАЏМЕНТ
Акредитован (НСВО)
Акредитован (НСВО)
Акредитован (НСВО)
Број
студ.
60
25
10
Факултет за економију и инжењерски менаџмент – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Цвећарска 2, Нови Сад
WWW: www.fimek.edu.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
2
ДХ
ДХ
Акредитован
Акредитован
3
4
5
6
7
8
ДХ
ТТ
ТТ
ДХ
ТТ
ТТ
ОАС - ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА И ФИНАНСИЈЕ
ДАС - ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА И ФИНАНСИЈЕ
(СТУДИЈЕ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ)
ОАС - МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА И ЕКОНОМСКА ДИПЛОМАТИЈА
ОАС - ИНЖ.МЕНАЏМЕНТ У БИОТЕХНОЛОГИЈИ
ДАС - ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ У БИОТЕХНОЛОГИЈИ
ДАС - ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА И ФИНАНСИЈЕ
ДС - ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ У БИОТЕХНОЛОГИЈИ
ДАС - ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ У БИОТЕХНОЛОГИЈИ
(СТУДИЈЕ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ)
45
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
90
60
30
30
50
5
Универзитети и факултети чији оснивач није Република – Универзитет „Привредна академија“
Стоматолошки факултет – Уверење о акредитацији (НСВО)
Инфо:
Адреса: Жарка Зрењанина 179, Панчево
WWW: www.stomfakpan.edu.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
2
3
МД
МД
МД
ИАС - СТОМАТОЛОГИЈА
САС - СТОМАТОЛОГИЈА
ДС - СТОМАТОЛОГИЈА
Акредитован (НСВО)
Акредитован (НСВО)
Акредитован (НСВО)
46
Број
студ.
50
20
8
Универзитети и факултети чији оснивач није Република – Универзитет „Едуконс“
Универзитет „Едуконс“
Универзитет „Едуконс“ – Уверење о акредитацији
Инфо:
Ректорат Универзитета
Адреса: Војводе Путника б.б., Сремска Каменица
WWW: www.educons.edu.rs
Интегрисани универзитет – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Војводе Путника б.б., Сремска Каменица
WWW: www.educons.edu.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
7
8
9
УМ
ДХ
ПМ
УМ
ДХ
ПМ
УМ
ДХ
ПМ
ОАС
ОАС
ОАС
ДАС
ДАС
ДАС
ДС
ДС
ДС
-
Исход
КЛАСИЧНО СЛИКАРСТВО
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
КЛАСИЧНО СЛИКАРСТВО
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
КЛАСИЧНО СЛИКАРСТВО
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
20
300
75
20
50
25
3
10
5
Факултет за услужни бизнис (ФАБУС) – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Војводе Путника б.б., Сремска Каменица
WWW: www.fabus.edu.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
2
3
ДХ
ДХ
ДХ
ОАС - МЕНАЏМЕНТ У УСЛУГАМА
ДАС - МЕНАЏМЕНТ У ЈАВНОЈ УПРАВИ
САС - МАРКЕТИНГ, МЕНАЏМЕНТ
Акредитован
Акредитован
Акредитован
47
Број
студ.
200
50
50
Универзитети и факултети чији оснивач није Република – Универзитет „Метрополитан“
Универзитет „Метрополитан“
Универзитет „Метрополитан“ – Уверење о акредитацији
Инфо:
Ректорат Универзитета
Адреса: Тадеуша Кошћушка 63, Београд
WWW: www.metropolitan.edu.rs
Интегрисани универзитет – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Тадеуша Кошћушка 63, Београд
WWW: www.metropolitan.edu.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ТТ
ТТ
УМ
ТТ
УМ
ТТ
УМ
ДХ
ДХ
ДХ
ОАС
ОАС
ОАС
ДАС
ДАС
ДС
ДС
ОАС
ДАС
ДС
-
Исход
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
ОПЕРАЦИОНИ МЕНАЏМЕНТ
ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
ДИЗАЈН НОВИХ МЕДИЈА
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
ДИЗАЈН НОВИХ МЕДИЈА
МЕНАЏМЕНТ
МАРКЕТИНГ МЕНАЏМЕНТ
МАРКЕТИНГ МЕНАЏМЕНТ
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован (НСВО)
Акредитован (НСВО)
Акредитован (НСВО)
Број
студ.
120
45
60
30
20
10
3
Факултет за спорт и туризам (ТИМС) – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Радничка 30а, Нови Сад
WWW: www.tims.edu.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ОАС
ДАС
ДС
ОАС
ДАС
-
Исход
СТУДИЈЕ СПОРТА 3 ГОДИНЕ
МАСТЕР СТУДИЈЕ СПОРТА
СТУДИЈЕ КИНЕЗИОЛОГИЈЕ 3 ГОДИНЕ
СТУДИЈЕ МЕНАЏМЕНТА У ТУРИЗМУ
СТУДИЈЕ МЕНАЏМЕНТА У ТУРИЗМУ-МАСТЕР 2 ГОДИНЕ
48
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован (НСВО)
Акредитован (НСВО)
Број
студ.
60
25
5
Универзитети и факултети чији оснивач није Република – Универзитет „Унион“
Универзитет „Унион“
Универзитет „Унион“ – У поступку
Инфо:
Ректорат Универзитета
Адреса: Андре Николића 29, Београд
WWW: www.union.edu.rs
Факултет за пословно индустријски менаџмент – Уверење о акредитацији
(акредитовао НСВО)
Инфо:
Адреса: Мајке Југовића 4, Крушевац
WWW: www.fimmanager.edu.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
2
3
ДХ
ДХ
ДХ
ОАС - ПОСЛОВНИ МЕНАЏМЕНТ
ДАС - ИНФОРМАТИЧКИ МЕНАЏМЕНТ
ДАС - ИНДУСТРИЈСКО ЕКОНОМСКИ МЕНАЏМЕНТ
Акредитован
Акредитован (НСВО)
Акредитован (НСВО)
Број
студ.
90
50
50
Факултет за дизајн – У поступку
Инфо:
Адреса: Крфска 7 , Београд
WWW: www.design.edu.rs
СП
НП
Назив
Исход
НИЈЕ АКРЕДИТОВАН НИЈЕДАН СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
Број
студ.
Рачунарски факултет – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Кнeз Михаилова 6/VI, Београд
WWW: www.raf.edu.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
7
TT
TT
ПM
ПM
TT
ПM
TT
ОАС
ОСС
ОАС
ДАС
ДАС
ДС
ДС
-
Исход
ЦЦН: РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ
ИТ3: ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
ЦС4: РАЧУНАРСКЕ НАУКЕ
АИ: ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ
ЦЦ: РАЧУНАРСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
АЦО: АЛГОРИТМИ, КОМБИНАТОРИКА, ОПТИМИЗАЦИЈА
СПТ: ОБРАДА СИГНАЛА У ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈАМА
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
30
55
25
10
15
5
5
Београдска банкарска академија – Факултет за банкарство, осигурање и
финансије – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Змај Јовина 12, Београд
WWW: www.bba.edu.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
2
3
ДХ
ДХ
ДХ
ОАС - БАНКАРСТО, ОСИГАРАЊЕ И ФИНАНСИЈЕ
ДАС - ИНВЕСТИЦИОНО БАНКАРСТВО
ДАС - ФИНАНСИЈСКО-БАНКАРСКИ И ПОСЛОВНИ МЕНАЏМЕНТ
Акредитован
Акредитован
Акредитован
49
Број
студ.
99
50
50
Универзитети и факултети чији оснивач није Република – Универзитет „Унион“
Правни факултет – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Гоце Делчева 36, Нови Београд
WWW: www.pravnifakultet.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
2
3
ДХ
ДХ
ДХ
Акредитован
Акредитован
Акредитован
4
5
ДХ
ДХ
ОАС - ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
ДАС - ДИПЛОМСЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ- МАСТЕР
ДАС - ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ-МАСТЕР ПРАВА
ДЕТЕТА
ДС - ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
САС - ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Број
студ.
200
40
10
Акредитован
Акредитован
30
30
50
Универзитети и факултети чији оснивач није Република – Универзитет „Алфа“
Универзитет „Унион – Никола Тесла“
Универзитет „Унион - Никола Тесла“ – Уверење о акредитацији
Инфо:
Ректорат Универзитета
Адреса: Цара Душана 62-64, Београд
WWW: www.unionnikolatesla.edu.rs
Интегрисани универзитет – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Цара Душана 62-64, Београд
WWW: www.unionnikolatesla.edu.rs
Универзитет „Унион - Никола Тесла“ - Факултет за градитељски менаџмент без
својства правног лица
Инфо:
Адреса: Цара Душана 62-64, Београд
WWW: www.unionnikolatesla.edu.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
2
3
4
ТТ
ТТ
ТТ
ДХ
ОАС
ОАС
МАС
МАС
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
90
80
32
32
5
6
ТТ
ТТ
Акредитован
Акредитован
32
5
-
ГРАЂЕВИНАРСТВО
АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ
АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ
ОРГАНИЗАЦИЈА, ТЕХНОЛОГИЈА ГРАДЊИ И
УПРАВЉАЊЕ ИЗГРАДЊОМ ОБЈЕКАТА
МАС - ГРАЂЕВИНАРСТВО
ДС - ГРАЂЕВИНАРСТВО
Универзитет „Унион - Никола Тесла“ - Факултет за предузетнички бизнис без
својства правног лица
Инфо:
Адреса: Цара Душана 62-64 , Београд
WWW: www.unionnikolatesla.edu.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
2
3
ДХ
ДХ
ДХ
ОАС - ПРЕДУЗЕТНИЧКИ БИЗНИС
МАС - МЕНАЏМЕНТ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО
МАС - ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ БИЗНИС И ПРЕДУЗЕТНИШТВО
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
90
25
25
Универзитет „Унион - Никола Тесла“ - Факултет за менаџмент некретнина без
својства правног лица
Инфо:
Адреса: Цара Душана 62-64, Београд
WWW: www.unionnikolatesla.edu.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
2
3
ДХ
ДХ
ДХ
ОАС - РАЗВОЈ И УПРАВЉАЊЕ НЕКРЕТНИНАМА
МАС - РАЗВОЈ И ЕКСПЛОАТАЦИЈА НЕКРЕТНИНА
МАС - УПРАВЉАЊЕ НЕКРЕТНИНАМА
Акредитован
Акредитован
Акредитован
51
Број
студ.
80
20
20
Универзитети и факултети чији оснивач није Република – Универзитет „Алфа“
Универзитет „Унион - Никола Тесла“ - Факултет за екологију и заштиту животне
средине без својства правног лица
Инфо:
Адреса: Цара Душана 62-64, Београд
WWW: www.unionnikolatesla.edu.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ОАС
МАС
МАС
ДС
-
Исход
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ СА ЕКОЛОГИЈОМ
ЕКОЛОГИЈА
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
52
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
75
25
25
5
Универзитети и факултети чији оснивач није Република – Универзитет „Алфа“
Универзитет „Алфа“
Универзитет „Алфа“ – У поступку
Инфо:
Ректорат Универзитета
Адреса: Палмира Тољатија 3, Београд
WWW: www.alfa.edu.rs
Универзитет „Алфа“ – Факултет информационих технологија без својства
правног лица
Инфо:
Адреса: Палмира Тољатија 3, Београд
WWW: www.alfa.edu.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
2
ИМ
ИМ
ОАС - ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
ДАС - ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
60
25
Универзитет „Алфа“ – Факултет за менаџмент (акредитовао НСВО)
Инфо:
Адреса: Васе Стајића 6, Нови Сад
WWW: www.famns.edu.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
2
3
ДХ
ДХ
ДХ
ОАС - МЕНАЏМЕНТ У ИНФОРМАТИЦИ
ОАС - ОПЕРАТИВНИ МЕНАЏМЕНТ
ОАС - МЕНАЏМЕНТ У МЕДИЈИМА
Акредитован (НСВО)
Акредитован (НСВО)
Акредитован (НСВО)
Број
студ.
50
100
100
Универзитет „Алфа“ – Факултет за трговину и банкарство „Јанићије и Даница
Карић“ без својства правног лица
Инфо:
Адреса: Палмира Тољатија 3, Нови Београд
WWW:
СП
НП
Назив
Исход
1
2
ДХ
ДХ
ОАС - ТРГОВИНА
ОАС - РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
60
60
Универзитет „Алфа“ – Факултет за предузетни менаџмент – Одбијен
Инфо:
Адреса: Модене 5, Нови Сад
WWW:
СП
НП
Назив
Исход
1
ТТ
ДАС - ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ
Акредитован
53
Број
студ.
32
Универзитети и факултети чији оснивач није Република – Универзитет „Алфа“
Универзитет „Алфа“ – Академија уметности – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Немањина 28, Београд
WWW: www.akademijaumetnosti.edu.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ДАС
-
Исход
ПРОДУКЦИЈА УМЕТНОСТИ У МЕДИЈИМА
АДВЕРТАЈЗИНГ И ДИЗАЈН
ФОТОГРАФИЈА
ФИЛМСКА И ТВ КАМЕРА
ФИЛМСКА И ТВ МОНТАЖА
ТЕЛЕВИЗИЈСКА РЕЖИЈА
ГЛУМА
ДРАМАТУРГИЈА
ДИЗАЈН ЗВУКА И МУЗИЧКА ПРОДУКЦИЈА
ФИЛМСКА РЕЖИЈА
КРЕИРАЊЕ ИМИЏА У УМЕТНОСТИ И МЕДИЈИМА
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
20
16
10
10
10
10
16
8
15
7
12
Универзитет „Алфа“ – Факултет за менаџмент у спорту – Уверење о
акредитацији (акредитовао НСВО)
Инфо:
Адреса: Васе Пелагића 23, Београд
WWW:
СП
НП
Назив
1
2
3
4
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ОАС
ДАС
ДАС
ДС
-
Исход
МЕНАЏМЕНТ У СПОРТУ
МЕНАЏМЕНТ У ФИТНЕСУ
МЕНАЏМЕНТ У СПОРТУ
МЕНАЏМЕНТ У СПОРТУ
Акредитован
Акредитован
Акредитован (НСВО)
Акредитован (НСВО)
Број
студ.
90
25
25
25
Факултет за стране језике – У поступку
Инфо:
Адреса: Палмира Тољатија 3, Нови Београд
WWW:
СП
НП
Назив
Исход
НИЈЕ АКРЕДИТОВАН НИЈЕДАН СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
Број
студ.
Факултет за пословне студије и право-бивши „ФОРКУП“ – У поступку
Инфо:
Адреса:
WWW: www.forkup.org
СП
НП
Назив
Исход
1
2
ДХ
ДХ
ОАС - ПРАВО
МАС - ПРАВО
Акредитован
Акредитован
54
Број
студ.
95
50
Универзитети и факултети чији оснивач није Република – Европски универзитет
Европски универзитет
Европски универзитет – Уверење о акредитацији
Инфо:
Ректорат Универзитета
Адреса: Цариградска 28, Београд
WWW: www.eu.ac.rs
Факултет за инжењерски интернационални менаџмент
акредитацији (акредитовао НСВО)
– Уверење о
Инфо:
Адреса: Цариградска 32, Београд
WWW: www.eu.ac.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
2
ТТ
ТТ
Акредитован (НСВО)
Акредитован (НСВО)
3
ТТ
ОАС - ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ
ДАС - ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО-ИНЖЕЊЕРСКИ
МЕНАЏМЕНТ
ДС - ИНЖЕЊЕРСКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ МЕНАЏМЕНТ
Број
студ.
30
18
Акредитован (НСВО)
3
Факултет за европски бизнис и маркетинг – Уверење о акредитацији
(акредитовао НСВО)
Инфо:
Адреса: Војводе Добрњца 15, Београд
WWW: www.febm.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
2
3
ДХ
ДХ
ДХ
ОАС - ЕВРОПСКИ БИЗНИС И МАРКЕТИНГ
ДАС - МЕНАЏМЕНТ И БИЗНИС
ДС - МЕНАЏМЕНТ И БИЗНИС
Акредитован
Акредитован (НСВО)
Акредитован (НСВО)
Број
студ.
30
20
3
Медицинска академија – US Medical School – У поступку
Инфо:
Адреса: Тадеуша Кошћушког 63 , Београд
WWW: www.medicinska-akademija.znanje.info
СП
НП
Назив
Исход
НИЈЕ АКРЕДИТОВАН НИЈЕДАН СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
Број
студ.
Нова академија уметности – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Цариградска 26/2, Београд
WWW: nova.edu.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
УМ
УМ
УМ
УМ
ОАС
ОАС
ДАС
ДС
-
Исход
ВИЗУЕЛНА УМЕТНОСТ
ДРАМСКА УМЕТНОСТ - РЕЖИЈА
ВИЗУЕЛНА УМЕТНОСТ - ФОТОГРАФИЈА
ВИЗУЕЛНА УМЕТНОСТ
55
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
20
15
20
1
Универзитети и факултети чији оснивач није Република – Академија лепих уметности
Академија лепих уметности
Академија лепих уметности – У поступку
Инфо:
Ректорат Универзитета
Адреса: Таковска 49а, Београд
WWW: www.alu.edu.rs
Интегрисани универзитет – У поступку
Инфо:
Адреса: Таковска 49а, Београд
WWW: www.alu.edu.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
ОАС
ОАС
ОАС
ДАС
ДАС
-
Исход
ДИЗАЈН
ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ
ДРАМСКЕ УМЕТНОСТИ
ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ - СЛИКАРСТВО
ДРАМСКЕ УМЕТНОСТИ - ГЛУМА
56
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
35
12
15
10
10
Универзитети и факултети чији оснивач није Република – Универзитет у Новом Пазару
Универзитет у Новом Пазару
Универзитет у Новом Пазару – У поступку
Инфо:
Ректорат Универзитета
Адреса: Димитрија Туцовића б.б., 36 300 Нови Пазар
WWW: www.uninp.edu.rs
Интегрисани универзитет – У поступку
Инфо:
Адреса: Димитрија Туцовића б.б.
WWW: www.uninp.edu.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
ДХ
ОАС - ПРАВО
Акредитован
57
Број
студ.
60
Високе школе академских студија
Високе школе академских студија
Криминалистичко-полицијска академија – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Цара Душана 196, Земун
WWW: www.kpa.edu.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
ДХ
Акредитован
2
3
4
ДХ
ДХ
ДХ
ОАС - ОСН.АКАД.КРИМИНАЛИСТИЧКЕ И ПОЛ.БЕЗБЕДНОСНЕ
СТУДИЈЕ
ДАС - Д.А.КРИМИНАЛИСТИЧКЕ И ПОЛ.БЕЗБЕДНОСНЕ СТУДИЈЕ
САС - СПЕЦ.А.КРИМИНАЛИСТИЧКЕ И ПОЛ.БЕЗБЕДН.СТУДИЈЕ
ОСС - КРИМИНАЛИСТИЧКЕ И ПОЛ. БЕЗБЕДНОСНЕ СТУДИЈЕ
Акредитован
Акредитован
Акредитован (НСВО)
Број
студ.
600
50
180
Висока школа – „Факултет за правне и пословне студије“ Нови Сад – Уверење о
акредитацији
Инфо:
Адреса: Грчкошколска 2, Нови Сад
WWW: www.fpps.edu.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ОАС
ОАС
ОАС
ОАС
ДАС
ДАС
ДАС
ОАС
ДАС
-
Исход
МЕНАЏМЕНТ У ПОСЛОВНО-ЦИВИЛНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ
ПРАВО
ПОСЛОВНА ПСИХОЛОГИЈА
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
МЕНАЏМЕНТ У ПОСЛОВНО-ЦИВИЛНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ
ПРАВО
ПОСЛОВНА ПСИХОЛОГИЈА
ПОСЛОВНИ МЕНАЏМЕНТ
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
54
52
56
50
20
20
20
48
30
Висока школа модерног бизниса – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Пожешка 83а/2, Београд
WWW: www.mbs.edu.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
ДХ
ДАС - МЕНАЏМЕНТ У УСЛУЖНОМ БИЗНИСУ
Акредитован
Број
студ.
50
Висока школа за пословну економију и предузетништво – Уверење о
акредитацији (акредитовао НСВО)
Инфо:
Адреса: Митрополита Петра 8, Београд
WWW: vspep.edu.rs/
СП
НП
Назив
Исход
1
2
ДХ
ДХ
ОАС - ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО
ДАС - ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО
Акредитован (НСВО)
Акредитован (НСВО)
58
Број
студ.
100
50
Високе школе академских студија
Висока школа српске православне цркве за уметност и конзервацију – У
поступку
Инфо:
Адреса: , Београд
WWW:
СП
НП
Назив
Исход
НИЈЕ АКРЕДИТОВАН НИЈЕДАН СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
Број
студ.
Висока школа „Академија за дипломатију и безбедност“ – Уверење о
акредитацији
Инфо:
Адреса: Травничка 2, Београд
WWW: www.diplomatija.com
СП
НП
Назив
Исход
1
ДХ
ОАС - ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ
Акредитован
59
Број
студ.
200
Високе школе струковних студија
Високе школе струковних студија
Техникум Таурунум висока инжењерска школа струковних студија – Уверење о
акредитацији
Инфо:
Адреса: Наде Димић бр. 4, Београд – Земун
WWW: www.tehnikum.edu.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
7
8
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
МД
ТТ
ТТ
ОСС
ОСС
ОСС
ОСС
ОСС
ОСС
ССС
ССС
-
Исход
ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО
МАШИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ И МЕХАНИЗАЦИЈА
ПРОЦЕСНА ТЕХНИКА И ТЕРМОТЕХНИКА
ДРУМСКИ И ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ
ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА И СПАСАВАЊЕ
БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
САОБРАЋАЈНО ИНЖЕЊЕРСТВО
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
50
40
40
120
70
40
35
Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија – Уверење о
акредитацији
Инфо:
Адреса: Војводе Степе 283, Београд
WWW: www.viser.edu.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ОСС
ОСС
ОСС
ОСС
ОСС
ОСС
ОСС
ССС
ССС
-
Исход
АУДИО И ВИДЕО ТЕХНОЛОГИЈЕ
АУТОМАТИКА И СИСТЕМИ УПРАВЉАЊА ВОЗИЛИМА
ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
НОВЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
НОВЕ РАЧУНАРСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
НОВЕ РАЧУНАСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
80
70
70
90
70
80
70
40
40
Висока техничка школа у Новом Београду – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 152а, Нови Београд
WWW: www.visokatehnicka.edu.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ОСС
ОСС
ССС
ССС
ОСС
-
Исход
ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
КОМПЈУТЕРСКИ МАШИНСКИ СИСТЕМИ
ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
КОМПЈУТЕРСКИ МАШИНСКИ СИСТЕМИ
ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО (СТУДИЈЕ НА ДАЉИНУ)
60
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
100
80
24
50
50
Високе школе струковних студија
Висока железничка школа струковних студија – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Здравка Челара 14, Београд
WWW: www.vzs.edu.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ОСС
ОСС
ОСС
ОСС
ОСС
ССС
ССС
ССС
ССС
ССС
ОСС
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
70
60
30
50
60
30
30
30
30
30
60
12
ТТ
Акредитован
60
-
ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ
ЖЕЛЕЗНИЧКО МАШИНСТВО
ЖЕЛЕЗНИЧКО ГРАЂЕВИНАРСТВО
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА У САОБРАЋАЈУ
КОМЕРЦИЈАЛНО ПОСЛОВАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ
ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ
ЖЕЛЕЗНИЧКО МАШИНСТВО
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА У САОБРАЋАЈУ
ЖЕЛЕЗНИЧКО ГРАЂЕВИНАРСТВО
КОМЕРЦИЈАЛНО ПОСЛОВАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ
ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У
САОБРАЋАЈУ
ОСС - ЈАВНИ ГРАДСКИ И ИНДУСТРИЈСКИ САОБРАЋАЈ
Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе
технологије – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Здравка Челара 16, Београд
WWW: www.ict.edu.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ОСС
ОСС
ОСС
ОСС
ССС
ССС
-
Исход
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
ПОШТАНСКЕ И БАНКАРСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЈЕ
МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАТИКА
ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
МРЕЖНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
70
70
70
70
50
50
Висока гређевинско-геодетска школа струковних студија – Уверење о
акредитацији
Инфо:
Адреса: Хајдук Станка 2, Београд
WWW: www.vggs.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ТТ
ТТ
ТТ
TT
TT
TT
ТТ
ТТ
ТТ
ОСС
ОСС
ОСС
ССС
ССС
ССС
ССС
ССС
ССС
-
Исход
ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
АРХИТЕКТУРА
ГЕОДЕЗИЈА-ГЕОМАТИКА
МЕНАЏМЕНТ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ
УРБАНА РЕКОНСТРУКЦИЈА
КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ И КАТАСТАР ВОДОВОДА
ПРОЦЕНА НЕПОКРЕТНОСТИ
ПРИМЕЊЕНА ГЕОДЕЗИЈА
РАЧУНАРСКИ ПРОГРАМИ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ И
АРХИТЕКТУРИ
61
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
140
140
140
30
30
30
30
30
30
Високе школе струковних студија
Висока текстилна струковна школа за дизајн, технологију и менаџмент –
Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Старине Новака 24, Београд
WWW: www.vtts.edu.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
УМ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ОСС
ОСС
ОСС
ОСС
ССС
-
Исход
ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА И ОДЕЋЕ
ТЕКСТИЛНА ТЕХНОЛОГИЈА
ОДЕВНА ТЕХНОЛОГИЈА
МЕНАЏМЕНТ У ТЕКСТИЛНОЈ ИНДУСТРИЈИ
ОДЕВНА ТЕХНОЛОГИЈА
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
70
40
90
40
20
Висока школа струковних студија – Београдска политехника – Уверење о
акредитацији
Инфо:
Адреса: Бранкова 17, Београд
WWW: www.politehnika.edu.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ДХ
ДХ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ДХ
ОСС
ОСС
ОСС
ОСС
ОСС
ОСС
ОСС
ОСС
ОСС
ССС
ССС
ССС
-
Исход
ТЕХНОЛОГИЈА ПРЕРАДЕ И ОБРАДЕ КОЖЕ
ПРЕРАДА ПОЛИМЕРА
ГРАФИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА
БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТОМ
ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН
ДИЗАЈН ИНДУСТРИЈСКИХ ПРОИЗВОДА
ДИЗАЈН ПРОИЗВОДА ОД КОЖЕ
ИНОВАТИВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ПОЛИМЕРА
ГРАФИЧКА ПРОИЗВОДЊА
ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ ПРОИЗВОДА
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
50
20
170
80
80
80
120
65
50
20
20
20
Висока техничка школа струковних студија – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Марка Орешковића 16, Суботица
WWW: www.vts.su.ac.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ОСС
ОСС
ОСС
ОСС
ОСС
ОСС
-
Исход
РАЗВОЈ ПРОИЗВОДА СА МЕХАТРОНИКОМ
ТЕРМОТЕХНИКА СА ЕКОЛОГИЈОМ
ЕЛЕКТРОНИКА СА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈАМА
АУТОМАТИКА СА ЕНЕРГЕТИКОМ
ИНФОРМАТИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ИНТЕРНЕТ И ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
62
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
60
60
60
60
30
30
Високе школе струковних студија
Висока техничка школа струковних студија – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Школска 1, Нови Сад
WWW: www.vtsns.edu.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
УМ
ТТ
ТТ
ОСС
ОСС
ОСС
ОСС
ОСС
ОСС
ОСС
ОСС
ОСС
ОСС
ОСС
ОСС
ОСС
ОСС
ССС
ССС
ССС
ССС
ССС
ССС
ССС
ОСС
ОСС
-
Исход
ПРОИЗВОДНИ ИНЖЕЊЕРИНГ
ТЕРМОЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ
ОБРАДА МЕТАЛА
ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ЦИВИЛНА ЗАШТИТА
ВЕБ ДИЗАЈН
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
ИНФОРМАЦИОНА ТЕХНОЛОГИЈА
БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
ГРАФИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН
ПРИМЕЊЕНА ФОТОГРАФИЈА
ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
МАНИПУЛАЦИЈА НАФТОМ И ПРИРОДНИМ ГАСОМ
УПРАВЉАЊЕ ОДРЖАВАЊЕМ
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА
БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
ИЛУСТРАЦИЈА
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (СТУДИЈЕ НА ДАЉИНУ)
ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА (СТУДИЈЕ НА ДАЉИНУ)
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
40
40
20
40
40
20
30
60
60
40
40
20
10
60
20
20
20
20
20
20
16
32
32
Висока техничка школа струковних студија – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Ђорђа Стратимировића 23, Зрењанин
WWW: www.vts-zr.edu.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
7
8
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ОСС
ОСС
ОСС
ОСС
ССС
ССС
ОСС
ОСС
-
Исход
ПРЕХРАМБЕНА И ХЕМИЈСКА ТЕХНОЛОГИЈА
ТЕКСТИЛНА КОНФЕКЦИЈА И ДИЗАЈН
ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО И РАЧУНАРСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
ПРОЦЕСНО И ПОЉОПРИВРЕДНО МАШИНСТВО
ТЕХНОЛОГИЈА
МАШИНСТВО
ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ
ТЕХНОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВО
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
180
60
60
40
32
32
120
180
Висока технолошка школа струковних студија – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Јосифа Панчића 11, Аранђеловац
WWW: www.vtsar.edu.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ОСС
ОСС
ОСС
ССС
-
Исход
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНА
ТЕХНОЛОГИЈА ВОДЕ
ТЕХНОЛОГИЈА НЕМЕТАЛА
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНА
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
63
Број
студ.
60
45
30
10
Високе школе струковних студија
5
6
ТТ
ТТ
ССС - ТЕХНОЛОГИЈА ВОДЕ
ССС - ТЕХНОЛОГИЈА НЕМЕТАЛА
Акредитован
Акредитован
10
10
Висока пољопривредна школа струковних студија – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Војводе Путника 56, Шабац
WWW: vpssa.edu.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
7
8
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ОСС
ОСС
ОСС
ОСС
ОСС
ОСС
ССС
ССС
-
Исход
АГРО МЕНАЏМЕНТ
РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО
ЗАШТИТА БИЉА
СТОЧАРСТВО
СТРУКОВНА ВЕТЕРИНА
ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО
БИЉНА ПРОИЗВОДЊА
ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ У ПОЉОПРИВРЕДИ
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
80
50
50
50
40
40
15
32
Висока технолошка школа струковних студија у Шапцу – Уверење о
акредитацији
Инфо:
Адреса: Хајдук Вељкова 10, Шабац
WWW: www.vtssa.edu.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ОСС
ОСС
ОСС
ОСС
ССС
ОСС
-
Исход
ПРОИЗВОДНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
ПРЕХРАМБЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ
ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
60
40
20
130
35
66
Висока техничка школа струковних студија – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Немањина 2, Пожаревац
WWW: www.vts-pozarevac.edu.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
7
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ОСС
ОСС
ОСС
ОСС
ОСС
ССС
ССС
-
Исход
АГРОНОМИЈА
ЕКОЛОГИЈА
ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
МАШИНСТВО
АГРОНОМИЈА
МАШИНСТВО
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
64
Број
студ.
50
60
50
60
60
25
25
Високе школе струковних студија
Висока школа техничких струковних студија у Чачку – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Светог Саве 65, Чачак
WWW: www.visokaskolacacak.edu.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
7
8
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ОСС
ОСС
ОСС
ОСС
ОСС
ССС
ССС
ОСС
-
Исход
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
ЕЛЕКТРОНИКА И РАЧУНАРСТВО
ИНДУСТРИЈСКА ИНФОРМАТИКА
ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО
ГРАФИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО И ДИЗАЈН, ТЕХНИЧКА ГРАФИКА
ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО
ПРОИЗВОДНИ МЕНАЏМЕНТ
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован(НСВО)
Број
студ.
80
60
120
30
80
64
32
Висока техничка школа струковних студија – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Косовска 8, Крагујевац
WWW: www.vts.edu.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
7
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ОСС
ОСС
ОСС
ОСС
ССС
ССС
ССС
-
Исход
ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ
МОТОРИ И ВОЗИЛА
УРБАНО ИНЖЕЊЕРСТВО
ИНФОРМАТИКА
УПРАВЉАЊЕ ДРУМСКИМ САОБРАЋАЈЕМ
ИНЖЕЊЕРСКА ЕКОЛОГИЈА
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И СИСТЕМИ
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
90
40
40
90
35
35
25
Висока хемијско-технолошка школа струковних студија – Уверење о
акредитацији
Инфо:
Адреса: Косанчићава 36, Крушевац
WWW: www.vhts.edu.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ОСС
ОСС
ОСС
ОСС
-
Исход
ХЕМИЈСКА ТЕХНОЛОГИЈА
ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА
ФАРМАЦЕУТСКА ТЕХНОЛОГИЈА
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
25
30
25
20
Висока техничко-машинска школа струковних студија – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Радоја Крстића 19, Трстеник
WWW: www.vtms-ts.edu.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ОСС
ОСС
ОСС
ОСС
ОСС
ССС
-
Исход
ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА
ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО
ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ОПРЕМА
ИНФОРМАТИКА У ИНЖЕЊЕРСТВУ
ИНЖЕЊЕРСТВО У САОБРАЋАЈУ
МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
65
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
80
30
30
70
80
70
Високе школе струковних студија
Висока пословно-техничка школа струковних студија у Ужицу – Уверење о
акредитацији
Инфо:
Адреса: Трг Светог Саве 34, Ужице
WWW: www.vpts.edu.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
ТТ
ТТ
ДХ
ТТ
ТТ
ТТ
ОСС
ОСС
ОСС
ОСС
ОСС
ССС
-
Исход
ИНФОРМАТИКА
ПРОИЗВОДНО ИНЖЕЊЕРСКА ИНФОРМАТИКА
ПРЕДУЗЕТНИ МЕНАЏМЕНТ
ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО-ОПШТИ СМЕР
ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВ. СРЕДИНЕ И ЗАШ. НА РАДУ
ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
80
90
90
80
50
35
Висока техничка школа струковних студија – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Александра Медведева 20, Ниш
WWW: www.vtsnis.edu.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ОСС
ОСС
ОСС
ОСС
ОСС
ССС
ССС
ССС
ССС
ССС
-
Исход
САВРЕМЕНЕ РАЧУНАТРСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ
ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОСТ. ПЛАНИРАЊЕ
ИНДУСТРИЈСКА ЕКОЛОГИЈА
КОМУНАЛНО ИНЖЕЊЕРСТВО
САВРЕМЕНЕ РАЧУНАРСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
БЕЗБЕДНОСТ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА
КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
60
60
60
60
50
25
25
25
25
25
Висока струковна школа за текстил – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Вилема Пушмана 17, Лесковац
WWW: www.vsstle.edu.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ОСС
ОСС
ОСС
ОСС
-
Исход
ТЕКСТИЛНО-МЕХАНИЧКИ
ОПЛЕМЕЊИВАЊЕ ТЕКСТИЛА
КОНФЕКЦИЈА
ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА И МОДЕЛОВАЊЕ ОДЕЋЕ-МОДНИ ДИЗАЈН
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
30
30
70
20
Висока школа примењених струковних студија, Врање – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Филипа Филиповића 20, Врање
WWW: www.vttsvranje.edu.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ОСС
ОСС
ОСС
ОСС
-
Исход
МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ПРИМЕЊЕНА ИНФОРМАТИКА
ТЕХНОЛОГИЈА ДРВЕТА
ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
66
Број
студ.
30
20
30
30
Високе школе струковних студија
5
6
ДХ
ТТ
ОСС - ПРОИЗВОДНА ЕКОНОМИЈА
ОСС - САОБРАЋАЈНО ИНЖЕЊЕРСТВО
Акредитован
Акредитован
30
40
Висока пољопривредно-прехрамбена школа струковних студија – Уверење о
акредитацији
Инфо:
Адреса: Ћирила и Методија 1, Прокупље
WWW: www.vpps.edu.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ОСС
ОСС
ОСС
ОСС
ОСС
ССС
ССС
ССС
ССС
-
Исход
СТОЧАРСТВО
ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА
ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО
РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО
ЗАШТИТА БИЉА
ОРГАНСКА ПОЉОПРИВРЕДА
ЗАШТИТА БИЉА
ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА
СТРУКОВНИ ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
80
100
50
50
50
32
32
32
48
Висока техничка школа струковних студија – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Нушићева 6, Звечан
WWW: www.vts-zvecan.edu.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
7
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ОСС
ОСС
ОСС
ОСС
ССС
ССС
ОСС
-
Исход
МЕНАЏМЕНТ ПРОИЗВОДЊЕ
ИНЖЕЊЕРСКА ИНФОРМАТИКА
МЕНАЏМЕНТ У ЕЛЕКТРОТЕХНИЦИ
ЕНЕРГЕТИКА
ЕНЕРГЕТИКА
МЕНАЏМЕНТ ПРОИЗВОДЊЕ
ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
50
50
50
50
35
35
60
Висока техничка школа струковних студија – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Бранислава Нушића 6, Урошевац, са привременим
седиштем у Звечану, Нушићева 6
WWW: www.vtsurosevac.com
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ
ОСС
ОСС
ОСС
ССС
ССС
-
Исход
ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО
ТРАНСПОРТНО МАШИНСТВО
ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ
ОДРЖАВАЊЕ ТЕХНИЧКИХ СИСТЕМА
УПРАВЉАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА
67
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
50
50
50
16
16
Високе школе струковних студија
Висока пољопривредна школа струковних студија – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Маршала Тита 67, Бачка Топола
WWW:
СП
НП
Назив
Исход
1
ТТ
ОСС - ПОЉОПРИВРЕДНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
Акредитован
Број
студ.
100
Висока школа струковних студија за информационе технологије – Уверење о
акредитацији
Инфо:
Адреса: Цара Душана 34, Београд – Земун
WWW: www.its.edu.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
2
ТТ
ТТ
ОСС - ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
ОСС - ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
60
60
Висока струковна туристичка школа – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 152а, Нови Београд
WWW: www.visokaturisticka.edu.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
ДХ
ОСС - ЕКОНОМИЈА И ТУРИЗАМ
Акредитован
Број
студ.
400
Београдска пословна школа – висока школа струковних студија – Уверење о
акредитацији
Инфо:
Адреса: Краљице Марије 73, Београд
WWW: www.bbs.edu.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ОСС
ОСС
ОСС
ОСС
ОСС
-
Исход
ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА И Е-БИЗНИС
МЕНАЏМЕНТ
МАРКЕТИНГ И ТРГОВИНА
ФИНАНСИЈЕ, РАЧУНОВОДСТВО И БАНКАРСТВО
ПОРЕЗИ И ЦАРИНЕ
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
200
200
200
400
200
Висока пословна школа струковних студија – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Владимира Перића Валтера 4, Нови Сад
WWW: www.vps.ns.ac.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ОСС
ОСС
ОСС
ОСС
ОСС
ССС
-
Исход
ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ И РАЧУНОВОДСТВО
ТРГОВИНА И МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВАЊЕ
ПРЕДУЗЕТНИЧКИ БИЗНИС
ТУРИЗАМ И ХОТЕЛИЈЕРСТВО
ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА
ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
68
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
300
200
100
100
100
50
Високе школе струковних студија
7
ДХ
ССС - МЕНАЏМЕНТ
Акредитован
50
Висока пословна школа струковних студија у Ваљеву – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Вука Караџића 3а, Ваљево
WWW: www.vipos.edu.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ОСС
ОСС
ОСС
ССС
ОСС
ОСС
-
Исход
МАРКЕТИНГ И ТРГОВИНА
БАНКАРСТВО И ОСИГУРАЊЕ
ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА
РАЧУНОВОДСТВО, РЕВИЗИЈА И ПОРЕЗИ
ПОСЛОВНИ МЕНАЏМЕНТ
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
120
90
80
54
40
50
Висока пословна школа струковних студија у Лесковцу – Уверење о
акредитацији
Инфо:
Адреса: Дурмиторска 19, Лесковац
WWW: www.vpsle.edu.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
2
3
ДХ
ДХ
ДХ
ОСС - ФИНАНСИЈЕ И БАНКАРСТВО
ОСС - ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО
ОСС - МЕНАЏМЕНТ У БИЗНИСУ
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
120
120
120
Висока пословна школа струковних студија у Приштини – Уверење о
акредитацији
Инфо:
Адреса: Краља Петра 70, Блаце
WWW: www.vpskp.edu.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
2
3
ДХ
ДХ
ДХ
Акредитован
Акредитован
Акредитован
4
5
ТТ
ТТ
ОСС - ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО
ОСС - ПОРЕЗИ И ЦАРИНА
ОСС - МЕНАЏМЕНТ И ИНТЕРНАЦИОНАЛНА БИЗНИС
АДМИНИСТРАЦИЈА
ОСС - РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
ССС - АДМИНИСТРИРАЊЕ РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА
Број
студ.
200
200
200
Акредитован
Акредитован
120
Висока економска школа струковних студија у Пећи – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: 24. новембра б.б., Пећ са привременим седиштем у
Лепосавићу
WWW: www.ves-pec.edu.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
2
3
ДХ
ДХ
ДХ
Акредитован
Акредитован
Акредитован
4
5
ДХ
ДХ
ОСС - МЕНАЏМЕНТ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА
ОСС - ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ
ОСС - СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ И ЦАРИНСКИ
МЕНАЏМЕНТ
ССС - ТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ
ССС - ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
Број
студ.
150
150
150
Акредитован
Акредитован
200
200
69
Високе школе струковних студија
Висока хотелијерска школа струковних студија у Београду – Уверење о
акредитацији
Инфо:
Адреса: Кнеза Вишеслава 70, Београд
WWW: www.vhs.edu.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
2
ДХ
ДХ
ОСС - РЕСТОРАТЕРСТВО
ОСС - ГАСТРОНОМИЈА
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
80
170
Висока школа струковних студија за васпитаче у Крушевцу – Уверење о
акредитацији
Инфо:
Адреса: Луке Ивановића 22, Крушевац
WWW: www.vaspks.edu.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
2
ДХ
ДХ
ОСС - ВАСПИТАЧИ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА
ССС - ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
150
25
Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Пироту – Уверење
о акредитацији
Инфо:
Адреса: Ћирила и Методија 29, Пирот
WWW: www.pakadem.edu.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
ДХ
ОСС - ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА ДЕЦЕ У ПРЕДШК. УСТАНОВАМА
Акредитован
Број
студ.
100
Висока школа струковних студија за образовање васпитача – Уверење о
акредитацији
Инфо:
Адреса: Петра Драпшина 8, Нови Сад
WWW: www.vsov.edu.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
2
ДХ
ДХ
ОСС - ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
ССС - СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ЗА ОБР.ВАСПИТАЧА ЗА
ПРЕДШК.ПРОГР
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
150
50
Висока школа струковних студија за образовање васпитача ''Зора Крџалић Зага''
– Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Светосавска 57 , Кикинда
WWW: www.vaspitacka.edu.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ОСС
ОСС
ССС
ССС
-
Исход
ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
ВАСПИТАЧ ЗА ТРАДИЦИОНАЛНЕ ИГРЕ
СТРУК. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЗА ДИПЛ.ВАСПИТАЧА-СПЕЦ.
СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ У ЈАСЛИЦАМА
70
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
100
30
30
25
Високе школе струковних студија
Висока школа за васпитаче струковних студија из Гњилана, са привременим
седиштем у Бујановцу – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Карађорђев трг б.б., привремено седиште у Бујановцу,
Гњилане
WWW: www.vsov-gbr.edu.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
ДХ
ОСС - СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА ЗА РАД У
ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА
Акредитован
Број
студ.
120
Висока школа струковних студија за васпитаче – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Добропољска 5, Шабац
WWW: www.vivasabac.edu.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
2
ДХ
ДХ
Акредитован
Акредитован
3
4
5
6
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ОСС - СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧИ ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ
ССС - СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА МЕТОДИКУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРИПРЕМНОГ
ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
ССС - СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
ССС - СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА МУЗИЧКО-СЦЕНСКИ ИЗРАЗ
ССС - СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА ЛИКОВНО ВАСПИТАЊЕ
ССС - СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА ДРАМСКО ВАСПИТАЊЕ
Број
студ.
120
25
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
15
15
15
15
Висока школа за васпитаче струковних студија – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Пиварска б.б., Алексинац
WWW: www.vsvaspitacka.edu.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
ДХ
Акредитован
2
ДХ
ОСС - СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА ЗА РАД У
ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА
ССС - СТРУК. ВАСПИТАЧ - СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА ДРАМСКО
ВАСПИТАЊЕ
Број
студ.
145
Акредитован
25
Висока струковна школа струковних студија за образовање васпитача – Уверење
о акредитацији
Инфо:
Адреса: Змај Јовина 29, Сремска Митровица
WWW: sm-vaspitac.edu.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ОСС
ССС
ССС
ОСС
ОСС
-
Исход
СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ
СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ - СПЕЦИЈАЛИСТА
РАД СА ДЕЦОМ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА
СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ У ЈАСЛИЦАМА
СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ МЕНАЏЕР
71
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
120
25
29
25
25
Високе школе струковних студија
Висока школа струковних студија за образовање васпитача – Уверење о
акредитацији
Инфо:
Адреса: Банијска 67, Суботица
WWW: www.vsovsu.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ДХ
ОСС
ССС
ССС
ССС
ССС
ОСС
-
Исход
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА
ОБРАЗОВАЊЕ СТР.ВАСП.-СПЕЦ.ЗА РАД СА ДЕЦОМ СА ПП
ОБРАЗОВАЊЕ СТР.ВАСП.-СПЕЦ.ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ СТР.ВАСП.-СПЕЦ.ЗА МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ СТР.ВАСП.-СПЕЦ.ЗА ЛИКОВНО ВАСПИТАЊЕ
ПРОГРАМ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ТРЕНЕРА
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
150
15
15
15
15
90
Висока школа струковних студија за образовање васпитача – Уверење о
акредитацији
Инфо:
Адреса: Омладински трг 1, Вршац
WWW: www.uskolavrsac.edu.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
2
3
ДХ
ДХ
ДХ
Акредитован
Акредитован
Акредитован
4
ДХ
ОСС - СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ
ССС - СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ-СПЕЦ.ЗА ПРИПР.ПРЕД.ПРОГРАМ
ССС - СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ-СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА СЦЕНСКУ
УМЕТНОСТ
ОСС - ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ У ЈАСЛИЦАМА
Број
студ.
90
20
20
Акредитован
40
Висока школа за менаџмент и бизнис– Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Моше Пијаде 4а, Зајечар
WWW: www.vsmbz.edu.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
ДХ
ОСС - СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ЗА МЕНАЏМЕНТ И БИЗНИС
Акредитован
Број
студ.
200
Висока школа „Мегатренд“ у Београду пословне струковне студије – Уверење о
акредитацији
Инфо:
Адреса: Булевар Уметности 29, Београд
WWW: www.megatrend.edu.rs/vpsm/
СП
НП
Назив
Исход
1
2
ДХ
ДХ
ОСС - ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ
ОСС - ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ (СТУДИЈЕ НА ДАЉИНУ)
Акредитован
Акредитован
72
Број
студ.
200
80
Високе школе струковних студија
Висока школа за пословне студије Сремски Карловци – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Митрополита Стратимировића 110, Сремски Карловци
WWW: www.mpk.edu.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
2
ДХ
ДХ
ОСС - МЕНАЏМЕНТ ПОСЛОВНИХ КОМУНИКАЦИЈА
ОСС - МЕНАЏМЕНТ ТРГОВИНЕ И МАРКЕТИНГ
Акредитација
Акредитација
Број
студ.
115
115
Висока струковна школа за предузетништво – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Карађорђева 71, Београд
WWW: www.vssp.edu.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
2
ДХ
ДХ
ОСС - ПРЕДУЗЕТНИШТВО
ОСС - КОМЕРЦИЈАЛИСТА
Акредитација
Акредитација
Број
студ.
40
40
Висока струковна школа за пропаганду и односе са јавношћу – Уверење о
акредитацији
Инфо:
Адреса: Будимска 10а, Београд
WWW: www.elitcollege.edu.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
2
ДХ
ДХ
ОСС - ПРОПАГАНДА И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ
ССС - ОГЛАШАВАЊЕ И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
40
30
Висока школа струковних студија за менаџмент у саобраћају – Уверење о
акредитацији
Инфо:
Адреса: Вишеградска 33, Ниш
WWW: www.vsmsc.edu.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
2
3
ДХ
ДХ
ДХ
ССС - МЕНАЏМЕНТ У САОБРАЋАЈУ - МАСТЕР
ОСС - МЕНАЏМЕНТ У ЈАВНИМ УСЛУГАМА
ОСС - МЕНАЏМЕНТ У САОБРАЋАЈУ
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
25
90
90
Висока пословна школа – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Жупана Страцимира 9, Чачак
WWW: www.vpscacak.edu.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
2
ДХ
ДХ
ОСС - ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО
ОСС - ФИНАНСИЈСКИ БАНКАРСКИ И БЕРЗАНСКИ МЕНАЏМЕНТ
Акредитован
Акредитован
73
Број
студ.
250
100
Високе школе струковних студија
Висока школа струковних студија за пројектни менаџмент – Уверење о
акредитацији
Инфо:
Адреса: Крфска 7, Београд
WWW: www.vspm-bg.com
СП
НП
Назив
Исход
1
2
ДХ
ДХ
ОСС - ПРОЈЕКТНИ МЕНАЏМЕНТ
ССС - ПРОЈЕКТНИ МЕНАЏМЕНТ
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
50
Висока школа за рачуноводство и берзанско пословање – Уверење о
акредитацији
Инфо:
Адреса: Имотска 1, Београд
WWW: www.rafin.edu.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
2
ДХ
ДХ
ОСС - РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА
ОСС - БЕРЗАНСКО ПОСЛОВАЊЕ
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
150
Висока школа струковних студија за пословно индустријски менаџмент –
Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Косанчићева 4, Крушевац
WWW: www.indmanager.edu.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
2
ДХ
ДХ
ОСС - ИНДУСТРИЈСКО-ИНФОРМАТИЧКИ МЕНАЏМЕНТ
ССС - ПОСЛОВНО-ИНДУСТРИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
110
80
Висока здравствена школа струковних студија – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Цара Душана 254, Београд - Земун
WWW: www.vzsbeograd.edu.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
МД
МД
МД
МД
МД
МД
МД
МД
МД
МД
ОСС
ОСС
ОСС
ОСС
ОСС
ОСС
ОСС
ОСС
ССС
ССС
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
120
80
80
50
80
100
60
50
48
36
11
ИМ
Акредитован
24
12
МД
Акредитован
48
-
СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА БАБИЦА
СТРУКОВНИ САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР
СТРУКОВНИ МЕДИЦИНСКО-ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНОЛОГ
СТРУКОВНИ МЕДИЦИНСКИ РАДИОЛОГ
СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ
СТРУКОВНИ РАДНИ ТЕРАПЕУТ
СТРУКОВНИ НУТРИЦИОНИСТА ДИЈЕТЕТИЧАР
СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА- СПЕЦИЈАЛИСТА
СТРУКОВНИ САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕРСПЕЦИЈАЛИСТА
ССС - СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-СПЕЦИЈАЛИСТА –
МЕТОДИКА НАСТАВЕ
ОСС - СТРУКОВНИ КОЗМЕТИЧАР - ЕСТЕТИЧАР
74
Високе школе струковних студија
Висока медицинска школа струковних студија – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Лоле Рибара 1/2, Ћуприја
WWW: www.vmscuprija.edu.rs
СП
НП
Назив
1
2
3
4
5
6
МД
МД
МД
МД
МД
МД
ОСС
ОСС
ОСС
ОСС
ОСС
ССС
-
Исход
СТРУКОВНИ ТЕРАПЕУТ
КОЗМЕТИКА И ЕСТЕТИКА
СТРУК.МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР
СТРУК.МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-БАБИЦА
СТРУКОВНИ ФАРМАЦЕУТ-ТЕХНИЧАР
СТРУК.МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-СПЕЦИЈАЛИСТА
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
160
50
60
24
24
24
Висока спортска и здравствена школа – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Тоше Јовановића 11, Београд
WWW: www.vss.edu.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
ДХ
Акредитован
2
МД
ССС - СПОРТСКИ ТРЕНЕР - ССС ЗА РАД СА ДЕЦОМ И МЛАЂИМ
КАТЕГОРИЈАМА СПОРТИСТА
ОСС - СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ (3 ГОДИНЕ)
Број
студ.
25
Акредитован
48
Висока школа за спортске тренере – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса:
WWW:
СП
НП
Назив
Исход
1
2
МД
МД
ОСС - СПОРТСКИ ТРЕНЕР
ОСС - СПОРТСКИ МЕНАЏМЕНТ
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
Висока школа - Академија фудбала Београд – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Делиградска 27/3, Београд
WWW: www.akademijafudbala.com
СП
НП
Назив
Исход
1
2
ДХ
ДХ
ОСС - СТУДИЈСКИ СМЕР ЗА ТРЕНЕРЕ ФУДБАЛА
ОСС - СТУДИЈСКИ СМЕР ЗА СТРУКОВНЕ СПОРТСКЕ МЕНАЏЕРЕ
Акредитован
Акредитован
Број
студ.
60
60
Висока здравствено - санитарна школа струковних студија «ВИСАН» – Уверење
о акредитацији
Инфо:
Адреса: Тошин бунар 7а, Београд - Земун
WWW: www.vzsvisan.com
СП
НП
Назив
1
2
3
4
МД
МД
МД
МД
ОСС
ССС
ОСС
ОСС
-
Исход
СТРУКОВНИ САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР
СТРУК.САНИТАР.-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР СПЕЦИЈАЛИСТА
СТРУКОВНИ ТЕРАПЕУТ
СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
75
Акредитован
Акредитован
Акредитован (НСВО)
Акредитован (НСВО)
Број
студ.
50
36
Високе школе струковних студија
Висока медицинска школа струковних студија « Милутин Миланковић» –
Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Кнеза Вишеслава 27, Београд
WWW: www.vmsmmilankovic.edu.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
МД
Акредитован
2
МД
ОСС - СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ЗА МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ ИЛИ
ТЕХНИЧАРЕ
ОСС - СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ЗА ТЕРАПЕУТЕ
Број
студ.
80
Акредитован
80
Висока школа за кошарку «Борислав Станковић» – Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Булевар уметности 29, Београд
WWW: www.megatrend.edu.rs/bam/
СП
НП
Назив
Исход
1
МД
ОСС - СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ЗА КОШАРКУ
Акредитован
Број
студ.
80
Спортска академија - Уверење о акредитацији
Инфо:
Адреса: Делиградска 27, Београд
WWW: www.sportsacademy.edu.rs
СП
НП
Назив
Исход
1
ДХ
ОСС - СПОРТСКИ ТРЕНЕР
Акредитован
76
Број
студ.
90
Download

Универзитет у Београду - Univerzitet UNION NIkola Tesla