Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Ажуриран: 14.07.2014. године
Информатор о раду ЈВП „Србијаводе“
14.07.2014
САДРЖАЈ
1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ И ИНФОРМАТОРУ О РАДУ ............. 3 1.1. Основни подаци о предузећу ........................................................................................ 3 1.2. Основни подаци о Информатору о раду ...................................................................... 3 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“............................................... 4 2.1. Унутрашња организација .............................................................................................. 4 2.2. Организациона шема ..................................................................................................... 6 2.3. Број запослених на дан 1.07.2014.године .................................................................... 6 3. ОПИС ФУНКЦИЈА ОРГАНА ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ И ПОСЛОВОДСТВА ................. 7 3.1. Органи ЈВП „Србијаводе“ ............................................................................................. 7 3.2. Опис функција органаЈВП „Србијаводе“ .................................................................... 7 3.3. Опис функција пословодства ЈВП „Србијаводе“........................................................ 9 3.4. Списак руководилаца сектора, шефова одељења и радних јединица по деловима
предузећа и организационим јединицама......................................................................... 10 4. ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА .................................................................. 12 5. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА ...... 12 6. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА ............................................... 13 7. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА13 8. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА ................................................................................................... 13 8.1. Закони које ЈВП „Србијаводе“ примењује у обављању делатности: ...................... 13 8.2. Подзаконски акти које ЈВП „Србијаводе“ примењује у обављању делатности: ... 14 9. УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА ............................. 14 10. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА ................................................................... 17 11. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА ............................................... 17 12. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА .............................................................. 17 12.1. Приходи ...................................................................................................................... 18 12.2. Расходи........................................................................................................................ 22 13. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ........................................................................... 26 14. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ.............................................................................. 26 15. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА................. 26 16. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА ............................................................................... 27 17. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА .......................................................................... 27 18. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ ........................................................................... 28 19. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ ОМОГУЋАВА
ПРИСТУП ............................................................................................................................... 28 20. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП
ИНФОРМАЦИЈАМА ............................................................................................................. 29 20.1. Образац захтева .......................................................................................................... 33 -2 Информатор о раду ЈВП „Србијаводе“
14.07.2014
1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ И ИНФОРМАТОРУ
О РАДУ
1.1. Основни подаци о предузећу
Предузеће послује под пословним именом: Јавно водопривредно предузеће
„Србијаводе” Београд.
Скраћено пословно име је: ЈВП „Србијаводе”.
Седиште ЈВП „Србијаводе” је у Београду, адреса: Булевар уметности 2А.
Матични број: 17117106
Порески идентификациони број (ПИБ): 100283824
Електронска адреса: [email protected]
[email protected] (ВПЦ „Сава-Дунав“)
[email protected] (ВПЦ „Морава“)
Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд (у даљем тексту ЈВП
„Србијаводе“ или: Јавно предузеће) основано је Законом о водама („Службени гласник
РС“ бр. 46/91, 53/93, 53/93-др.закон, 67/93-др.закон, 48/94-др.закон, 54/96 и 101/05др.закон) за обављање водопривредне делатности, прецизније - Законом о изменама и
допунама закона о водама („Службени гласник РС“, број 54 од 26.12.1996. године), а
његово пословање је усклађено са Законом о јавним предузећима („Службени гласник
РС“, бр. 119/12 и 113/13-аутентично тумачење) и Одлуком о усклађивању пословања
Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ са Законом о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, бр. 70/13 и 113/13). Надзорни одбор је донео Статут ЈВП
„Србијаводе“ на седници од 27.02.2014. године (сагласност Владе објављена је у
„Службеном гласнику РС“, број 41/14).
Оснивање ЈВП „Србијаводе“ уписано је у судски регистар Привредног суда у
Београду, регистарски уложак 1-78228-00, решење Фи VII 424/97 од 3. јануара 1997.
године, а преведено у Регистар привредних субјеката у Aгенцији за привредне
регистре, решењем БД 2544/2005 од 20. августа 2005. године, матични број: 17117106,
порески идентификациони број (ПИБ): 100283824.
1.2. Основни подаци о Информатору о раду
Информатор о раду ЈВП „Србијаводе“ (у даљем тексту: Информатор), сачињен
је у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаja
(„Службени гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и према Упутству за
објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“ брoj
68/10).
За тачност и потпуност података у информатору, правилну израду и бјављивање
информатора и његово редовно ажурирање, одговоран је директор ЈВП „Србијаводе“.
Лице одговорно за израду, односно ажурирање Информатора о раду ЈВП „Србијаводе“
Београд, у складу са законом и подзаконским актима у области слободног приступа
информацијама од јавног значаја, је Владимир Столовић, помоћник директора за развој
и маркетинг, тел. 011/2013-302; e-mail: [email protected]
За тачност и потпуност података у Информатору одговорни су и руководиоци сектора
за садржај из делокруга рада сектора.
Информатор је први пут објављен дана 18.01.2008. године на web презентацији
(интернет страници) предузећа: www.srbijavode.rs а последње измене и допуне
(ажурирање) извршене су 14. јула 2014. године.
-3 Информатор о раду ЈВП „Србијаводе“
14.07.2014
Заинтересована лица могу извршити увид у Информатор или добити штампану копију
у пословним просторијама ЈВП „Србијаводе“ у Београду, Булевар уметности 2А, уз
плаћање трошкова умножавања.
Електронска копија Информатора може се преузети на интернет страници предузећа
www.srbijavode.rs
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“
2.1. Унутрашња организација
ЈВП „Србијаводе“ је организовано као јединствена пословна и економска
целина. У оквиру Јавног предузећа је успостављена територијална и функционална
организација, која је утврђена Статутом и Правилником о унутрашњој организацији и
систематизацији послова.
За обављање послова управљања и обједињених послова у предузећу је
образована Дирекција у седишту ЈВП „Србијаводе“.
За обављање делатности предузећа на водним подручјима у ЈВП „Србијаводе“
су образовани огранци као водопривредни центри и то:
1) Водопривредни центар „Сава-Дунав” Нови Београд, Бродарска 3, за водна
подручја „Сава” и „Доњи Дунав”;
2) Водопривредни центар „Морава” Ниш, Трг краља Александра Ујединитеља 2,
за водно подручје „Морава”;
3) Водопривредни центар „Радоњић” Ђаковица, Миладина Поповића 7, за водно
подручје „Косово и Метохија“ (престао је са радом као део ЈВП „Србијаводе“ 1999.
године).
Огранци немају својство правног лица, а у правном промету иступају у име и за
рачун ЈВП „Србијаводе“, под пословним именом предузећа, уз навођење да је реч о
огранку, адреси огранка и називу огранка.
Огранци обављају делатност ЈВП „Србијаводе“ на водним подручјима за којa су
образовани и то:
− организују радове и послове за обезбеђење функционалног стања водних
објеката којима управља предузеће;
− организују одбрану од поплава на водном подручју, извршавају
функционалне послове и спроводе одбрану од поплава у складу са Оперативним
планом одбране од поплава;
− припремају програме одржавања водних објеката и програме радова за водна
подручја;
− врше инвеститорске послове на одржавању и изградњи објеката на водном
подручју, у складу са програмом пословања ЈВП „Србијаводе“;
− воде катастре водних објеката и водних добара на водним подручјима, у
складу са законом и обављају имовинско правне послове у вези са уписом у јавне књиге
о евиденцији непокретности, правима на њима и њиховом коришћењу;
− врше обрачун и задужење обвезника плаћања накнада за воде у складу са
законом;
− обављају стручне послове (израда мишљења и извештаја) у управном
поступку при издавању водних аката;
− обављају послове на успостављању и вођењу Водног информационог система
за водна подручја;
-4 Информатор о раду ЈВП „Србијаводе“
14.07.2014
− oбављају и друге послове из делатности Јавног предузећа по налогу и
овлашћењу Директора.
У Дирекцији предузећа и водопривредним центрима образоване су
организационе јединице као сектори (Технички сектор, Сектор за економско
финансијске послове, Сектор за правне и опште послове), а у оквиру појединих сектора
формиране су уже техничко технолошке целине као одељења, радне јединице и унутар
њих секције.
Контакт:
Дирекција ЈВП „Србијаводе“ Београд, Булевар уметности 2А, 11070 Нови
Београд, телефон 011/311-94-00, 011/311-94-02, факс 011/311-94-03, e-mail:
[email protected]
ВПЦ „Сава-Дунав“ Београд, Бродарска 3, 11070 Нови Београд (директор:
Душан Панић, дипл. инж. орг. рада), телефон 011/311-43-25, 011/2143-140, 011/2135864, факс 011/311-29-27, e-mail: [email protected]
- Радна јединица „Смедерево“ Смедерево, Карађорђева 62, 11300 Смедерево
(шеф Радне јединице: Александар Симић, дипл. инж. пољ), телефон 026/4628696, 026/4628-697, факс 026/4627-116, e-mail: [email protected]
- Радна јединица „Неготин“ Неготин (шеф Радне јединице: Драгомир
Милановић, дипл. грађ. инж), Станка Пауновића16, 19300 Неготин, телефон
019/541-610, 546-392, факс 019.546.392, e-mail: [email protected]
ВПЦ „Морава“ Ниш, Трг краља Александра Ујединитеља 2, 18000 Ниш
(директор: мр Драгољуб Миљојковић), телефон 018/84258-185, 4258-186, факс
018.4513.820, e-mail: [email protected]
- Радна јединица „Велика Морава“ Ћуприја, Цара Лазара 109, 35230 Ћуприја
(шеф Радне јединице: Зоран Танасковић, дипл. грађ. инж), телефон 035/8471354, факс 035/8471-355 e-mail: [email protected]
- Радна јединица „Западна Морава“ Чачак, Страјинe Лапчевића 3/2, 32103
Чачак (шеф Радне јединице: Јованка Ћирковић, дипл. грађ. инж), телефон
032/356-830, 357-637, факс 032/357-637, e-mail: [email protected]
- Секција „Ужице“ Ужице, Димитријa Туцовића 43, 31000 Ужице, телефон
031/514-688
- Радна јединица „Јужна Морава“ Ниш, Трг Краља Александра 2, 18000 Ниш
(шеф Радне јединице: Стеван Стојановић, дипл. грађ. инж), телефон 018/258185, 258-186, факс 018.513.820, e-mail: [email protected]
- Секција „Владичин Хан“ Владичин Хан, Светосавска 39, 18510 Владичин
Хан, телефон/факс 017/473-757, е-mail: [email protected]
-5 Информатор о раду ЈВП „Србијаводе“
14.07.2014
2.2. Организациона шема
2.3. Број запослених на дан 1.07.2014.године
Систематизован
број
извршилаца
Попуњена
радна места
01.07.2014.
156
89
Дирекција - 19
ВПЦ „Сава-Дунав“ - 39
ВПЦ „Морава“ - 31
Ред.
бр.
Стручна
спрема
1.
ВСС (VII степен стручне спреме)
(VII/VI алтернативно)
2.
ВШС (VI степен стручне спреме)
(VI /IV алтернативно)
14
3.
ССС (IV степен стручне спреме)
67
7
Дирекција - 1
ВПЦ „Сава-Дунав“ - 4
ВПЦ „Морава“ - 2
26
Дирекција - 5
ВПЦ „Сава-Дунав“ – 16
ВПЦ „Морава“ - 5
4
9
Дирекција- 1
ВПЦ „Сава-Дунав“ - 3
ВПЦ „Морава“ - 0
НСС (основна школа, I и II
степен стручне спреме)
18
Дирекција-2
ВПЦ „Сава-Дунав“ – 4
ВПЦ „Морава“ - 5
УКУПНО:
263
137
4.
КВ (III степен стручне спреме)
5.
11
-6 Информатор о раду ЈВП „Србијаводе“
14.07.2014
3. ОПИС ФУНКЦИЈА ОРГАНА ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ И
ПОСЛОВОДСТВА
3.1. Органи ЈВП „Србијаводе“
Управљање у ЈВП „Србијаводе“ организовано је као једнодомно, тако да су
органи предузећа: Надзорни одбор и Директор.
Надзорни одбор ЈВП „Србијаводе“, који је именовала Влада, има 5 чланова:
1) Слободан Станојевић, дипл.правник (председник);
2) Радован Арежина, дефектолог;
3) Миодраг Ћурчић, економиста;
4) мр Миодраг Толимир, дипл.инж.пољ.;
5) Милош Батало, дипл.инж.грађ. (из реда запослених)
Чланом 18. Закона о јавним предузећима, чланом 21. Одлуке о усклађивању
пословања ЈВП „Србијаводе“ са Законом о јавним предузећима и чланом 47. Статута
ЈВП „Србијаводе“ утврђени су послови, односно надлежност Надзорног одбора.
Директор ЈВП „Србијаводе“ је Горан Пузовић, дипл. инж. пољ, кога је
именовала Влада решењем 24 број 119-7548/2012 од 02.11.2012. године.
Послови директора утврђени су чланом 23. Закона о јавним предузећима, чланом
26. Одлуке о усклађивању пословања Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ са
Законом о јавним предузећима и чланом 66. Статута ЈВП „Србијаводе“.
3.2. Опис функција органаЈВП „Србијаводе“
Надзорни одбор, према члану 47. Статута ЈВП „Србијаводе“:
1) доноси статут уз сагласност Оснивача;
2) доноси дугорочне и средњерочне планове рада и развоја Јавног предузећа, уз
сагласност Оснивача и стара се о њиховој реализацији;
3) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Јавног предузећа и стара се о
њиховој реализацији;
4) усваја извештај о степену реализације програма пословања;
5) доноси годишњи програм пословања уз сагласност Оснивача;
6) надзире рад Директора;
7) врши унутрашњи надзор над пословањем Јавног предузећа и одређује
организацију и начин спровођења унутрашњег надзора у Јавном предузећу;
8) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске
извештаје и политику управљања ризицима у Јавном предузећу;
9) утврђује финансијске извештаје Јавног предузећа и доставља их Оснивачу ради
давања сагласности;
10) доноси одлуку о расподели добити Јавног предузећа и о начину покрића губитка
Јавног предузећа уз сагласност Оснивача;
11) одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката уз
сагласност Оснивача;
12) одлучује о промени правне форме Јавног предузећа, промени делатности,
седишта и пословног имена Јавног предузећа уз сагласност Оснивача;
13) одлучује о улагању капитала Јавног предузећа;
14) доноси акт о процени вредности капитала Јавног предузећа и исказивању
капитала Јавног предузећа у уделима или акцијама уз сагласност Оснивача;
15) доноси одлуку о располагању (прибављању и отуђењу) средствима у јавној
својини која су пренета у својину Јавног предузећа;
-7 Информатор о раду ЈВП „Србијаводе“
14.07.2014
16) доноси одлуку о отуђењу непокретне ствари на којој Јавно предузеће има право
својине које није стекло преношењем из јавне својине у својину Јавног предузећа, уз
сагласност Оснивача;
17) доноси одлуку о давању гаранција, авала, јемстава, залога и других средстава
обезбеђења за послове који не улазе у обављање делатности од општег интереса уз
сагласност Оснивача;
18) доноси одлуку о задужењу Јавног предузећа, у складу са законом;
19) доноси одлуку о тарифи (одлуку о ценама, тарифни систем и др.) уз сагласност
Оснивача, осим ако законом није предвиђено да ту сагласност даје други државни
орган;
20) доноси програм својинске трансформације Јавног предузећа и одлуку о
својинској трансформацији Јавног предузећа уз сагласност Оснивача;
21) закључује уговор о раду на одређено време са Директором;
22) предлаже Оснивачу исплату стимулације Директору;
23) именује чланове Комисије за ревизију и поверава комисији послове из њеног
делокруга који нису предвиђени овим статутом;
24) одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање Јавног
предузећа у спору са Директором;
25) доноси одлуку којом одобрава закључење правног посла или предузимање
правне радње у којима постоји лични интерес Директора или интерес са њим повезаног
лица;
26) именује и разрешава чланове органа зависних друштва капитала које оснива;
27) доноси одлуку којом се саглашава са давањем или одузимањем прокуре;
28) доноси одлуку којом се утврђује који подаци представљају пословну тајну, у
складу са законом;
29) доноси пословник о свом раду;
30) даје сагласност на акт о унутрашњој организацији и систематизацији послова
који доноси Директор;
31) даје сагласност на програм решавања вишка запослених који доноси Директор у
складу са законом;
32) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са
законом, статутом и одлуком Оснивача;
33) врши друге послове у складу са законом и статутом.
Надзорни одбор обавља и друге послове који су као делокруг Надзорног одбора
предвиђени законима којима се уређује правни положај привредних друштава и јавних
предузећа.
Директор, према члану 66. Статута ЈВП „Србијаводе“:
1) представља и заступа Јавно предузеће;
2) организује рад Јавног предузећа и руководи процесом рада;
3) води пословање Јавног предузећа;
4) одговара за законитост рада Јавног предузећа;
5) предлаже финансијске извештаје;
6) предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово
спровођење;
7) спроводи планове рада и развоја Јавног предузећа;
8) извршава одлуке Надзорног одбора;
9) доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији послова уз
сагласност Надзорног одбора;
10) доноси програм решавања вишка запослених у складу са законом, уз
сагласност Надзорног одбора;
-8 Информатор о раду ЈВП „Србијаводе“
14.07.2014
11) одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених
из радног односа, у складу са законом и општим актима Јавног предузећа и потписује
колективни уговор;
12) доноси план набавки и предузима мере за његово спровођење;
13) одлучује о набављању и отуђењу покретних ствари из имовине Јавног
предузећа;
14) одлучује о донацијама и спонзорствима до износа утврђеног програмом
пословања Јавног предузећа;
15) доноси план одбране предузећа, руководилац је одбрамбених припрема,
одговоран је за планирање, организовање, припремање и оспособљавање Јавног
предузећа за рад у случају ратног и ванредног стања;
16) закључује уговоре о коришћењу водног земљишта у јавној својини и друге
уговоре, у складу са законом и актима Оснивача;
17) предлаже Надзорном одбору доношење аката из делокруга тог органа;
18) доноси опште и појединачне акте Јавног предузећа и обавља друге послове
предвиђене законом и статутом, под условом да ти акти и послови нису законом,
Одлуком или статутом предвиђени као делокруг Надзорног одбора.
3.3. Опис функција пословодства ЈВП „Србијаводе“
Чланови пословодства ЈВП „Србијаводе“ су:
Име и презиме
Назив послова
Горан Пузовић,
дипл.инж.пољ.
Стручна спрема
VII
–
факултет
директор
Вељко Димитријевић, дипл. помоћник директора за
грађ.инж.
техничке послове
помоћник директора за
Татјана Спасић, дипл.екон.
планирање и економскофинансијске послове
Владимир Столовић, дипл. помоћник директора за
инж. шум.
развој и маркетинг
директор
Душан Панић, дипл. инж.
Водопривредног центра
орг. рада
„Сава-Дунав“
директор
мр Драгољуб Миљојковић,
Водопривредног центра
дипл. грађ. инж.
„Морава“
Пољопривредни
VII - Грађевински факултет
VII – Економски факултет
VII – Шумарски факултет
VII
–
факултет
организационих наука
VII - Грађевински факултет
Помоћник директора за техничке послове помаже директору у вршењу
послова из области Техничког сектора на нивоу предузећа, прати и координира рад
водопривредних центара, даје упутства и налоге за рад водопривредним центрима,
непосредно руководи радом Tехничког сектора и координира рад овог сектора са
другим секторима. Такође, организује израду: јединствених норматива, критеријума и
стандарда за функционисање и одржавање водопривредних објеката, правилнике о
коришћењу водопривредних објеката и система, правилнике за одбрану од спољних
вода и леда и унутрашњих вода. Организатор је доношења дугорочних и средњорочних
планова и годишњих програма радова. Стара се о спровођењу водопривредне основе
Србије, организује израду водопривредне основе водног подручја и сливова и
обезбеђује њихово спровођење.
-9 Информатор о раду ЈВП „Србијаводе“
14.07.2014
Помоћник директора за планирање и економско-финансијске послове помаже
директору у вршењу послова из области Економско-финансијског сектора на нивоу
Предузећа, прати и координира рад водопривредних центара, даје упутства и налоге за
рад водопривредним центрима, непосредно руководи радом Економско-финансијског
сектора и координира рад овог сектора са другим секторима. Извршава налоге
директора и даје предлоге у вези планирања, финансирања и искоришћавања ресурса.
Прати кретање имовине и средстава са циљем обезбеђивања ликвидности и
солвентности Предузећа. Руководи пословима планирања и финансирања у Предузећу.
Припрема и подноси извештаје, планове и анализе из делокруга рада сектора и обавља
друге послове по налогу директора Предузећа.
Помоћник директора за развој и маркетинг помаже директору у вршењу
послова из области развоја и маркетинга, прати и координира рад водопривредних
центара, даје упутства и налоге за рад водопривредним центрима. Учествује у изради
програма пословања и развојних послова. Прати и анализира извршење програма
пословања и развојних планова. Организује развој информационог система и размену
података у оквиру предузећа и са спољним корисницима. Стара се о успостављању
процедуре у обављању послова и контроле квалитета. Сарађује са медијима, припрема
теме од интереса за предузеће, организује конференције за штампу, припрема и
организује изложбе и презентације, израђује публикације, документарне и наменске
филмове, предузима активности ради подржавања корисника друштвених акција и
догађаја у вези са делатношћу предузећа, организује и учествује у изради, одржавању и
ажурирању web презентације предузећа и информатора о раду. Обавља и друге послове
из делатности предузећа по налогу и инструкцијама директора Предузећа.
Директор водопривредног центра непосредно руководи радом водопривредног
центра, даје упутства и налоге за рад. Стара се о обезбеђењу законитости у раду
водопривредног центра. Обавља послове у домену припреме планова и програма за
одржавање, управљање и функционисање водопривредних објеката на подручју
водопривредног центра и прати њихову реализацију. Прати примену и ради на
усавршавању стандарда, норматива и критеријума за одржавање објеката.
Наредбодавац је за извршавање финансијско - материјалног пословања на подручју
водопривредног центра у границама датих овлашћења. Предлаже организацију,
систематизацију послова и распоред запослених на поједина радна места. Обезбеђује
дисциплину рада, припрема и предлаже мере у вези одговорности и престанка радног
односа запослених и слично. У Водопривредно центру „Морава“ стара се о оптималном
коришћењу Хидросистема. Обавља и друге послове по налогу директора Предузећа.
3.4. Списак руководилаца сектора, шефова одељења и радних јединица по деловима
предузећа и организационим јединицама
Име и презиме
Назив послова
Стручна спрема
ДИРЕКЦИЈА
Технички сектор
Ненад Гавриловић, дипл.грађ.инж.
руководилац
сектора
VII - Грађевински факултет
шеф одељења
VII – Електротехнички
факултет
Одељење за информационе
технологије
Милош Манчић, дипл.ел.инж.
- 10 Информатор о раду ЈВП „Србијаводе“
14.07.2014
Име и презиме
Сектор за екон. финансијске
послове
Милена Крахтис, дипл. економ.
Назив послова
руководилац
сектора
Стручна спрема
VII – Факултет за посл.
студије
Сектор за правне и опште послове
Тања Барбић, дипл. правник
руководилац
сектора
VII - Правни факултет
ВПЦ „САВА-ДУНАВ“
Душан Панић, дипл. инж. орг. рада
директор
VII – Факултет
организационих наука
руководилац
сектора
VII - Грађевински факултет
шеф одељења
VII - Грађевински факултет
шеф одељења
VII - Грађевински факултет
шеф одељења
VII - Грађевински факултет
шеф одељења
VII – Шумарски факултет
Технички сектор
Бранко Спасић, дипл. грађ. инж.
Одељење за коришћење и газдовање
водама и послове одбране
мрСветозар
Василијевић,дипл.грађ.инж
Одељење за развој и маркетинг
Зоран Станковић, дипл. грађ. инж.
Одељење за заштиту од вода
Бранислав Ћамиловић, дипл. грађ.
инж.
Одељење за заштиту вода
Наташа Милић, дипл. инж. шум.
Радна јединица „Смедерево“
Александар Симић,дипл. инж. пољ.
шеф
јединице
Радне
VII - Грађевински факултет
Радна јединица „Неготин“
Драгомир Милановић, дипл. грађ. шеф
Радне
VII - Грађевински факултет
инж.
јединице
Сектор за правне и опште послове
Ивана Кулић, дипл. правник
руководилац
VII - Правни факултет
сектора
ВПЦ „МОРАВА“
мр Драгољуб Миљојковић,
дипл.грађ. инж.
Технички сектор
Ненад Игњатовић, дипл. грађ. инж.
Одељење за заштиту од вода
Зоран Станковић, дипл. грађ. инж.
Одељење за мелиорације
Милорад Џинчић, дипл. грађ. инж.
Одељење за високе бране
Славиша Брзаковић,дипл.грађ.инж.
директор
VII - Грађевински факултет
руководилац
сектора
VII - Грађевински факултет
шеф одељења
VII - Грађевински факултет
шеф одељења
VII - Грађевински факултет
шеф одељења
VII - Грађевински факултет
- 11 Информатор о раду ЈВП „Србијаводе“
14.07.2014
Име и презиме
РЈ „Велика Морава“ Ћуприја
Зоран Танасковић, дипл. грађ. инж.
РЈ „Западна Морава“ Чачак
Јованка Ћирковић, дипл. грађ. инж.
РЈ „Јужна Морава“ Ниш
Стеван Стојановић, дипл. грађ. инж.
Сектор за економско финансијске
послове
Весна Стојановић, дипл. економ.
Назив послова
Стручна спрема
шеф одељења
VII - Грађевински факултет
шеф РЈ
VII - Грађевински факултет
шеф РЈ
VII - Грађевински факултет
руководилац
сектора
VII - Економски факултет
руководилац
сектора
VII - Правни факултет
Сектор за правне и опште послове
Драгана Симић, дипл. правник
4. ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА
ЈВП „Србијаводе“ ставља на увид све информације од јавног значаја које су у
поседу и делокругу његовог рада, а нису означене као тајна у смислу Закона о тајности
података, Закона о заштити података о личности и Закона о општем управном поступку.
- Порески идентификациони број (ПИБ) ЈВП „Србијаводе“ је: 100283824;
- Матични број: 17117106;
- Радно време - почетак у временском интервалу од 7,30 до 8,00 часова, а
завршетак од 15,30 часова до 16,00 часова (клизно радно време) сваким радним
даном (изузев суботе и недеље);
- Физичка и електронска адреса и контакт телефони:
1) Дирекција предузећа: Нови Београд 11070, Булевар уметности 2А, тел.
011/311-94-02, факс: 311-94-03; e-mail: [email protected] и за јавне набавке:
[email protected] , интернет презентација: www.srbijavode.rs ;
2) ВПЦ „Сава-Дунав“: Нови Београд 11070, Бродарска 3, тел. 011/2018-100,
факс: 011/311-29-27, е-mail: [email protected] ;
3) ВПЦ „Морава“: Ниш 18000, Трг краља Александра 2, 018/258-360; 018/513821, факс: 018/513-820, е-mail: [email protected] ;
- Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама и за
сарадњу са новинарима и јавним гласилима је: Владимир Столовић, дипл.
инж. шум, помоћник директора за развој и маркетинг, тел: 011/2013-302, e-mail:
[email protected]
5. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ
ЗНАЧАЈА
Најчешће тражене информације од јавног значаја у току 2014. године односе се
на: податке у вези одбране од поплава, посебно информације о средставима буџета
Републике Србије која су за одбрану од поплава реализована преко ЈВП „Србијаводе“;
податке о средствима која се обезбеђују из кредитног аранжмана Републике Србије са
Светском банком; податке о висини зарада запослених у ЈВП „Србијаводе“ и накнада
члановима Надзорног одбора; податке о спроведеним поступцима јавних набавки, као и
питања о средствима утрошеним на спонзорство и донације.
- 12 Информатор о раду ЈВП „Србијаводе“
14.07.2014
Наведене информације од јавног значаја најчешће се траже путем електронске
поште или телефонских позива или путем званичних (писаних) упита од стране
државних органа, медија, приватних и правних лица и предузетника.
6. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА
Претежна делатност ЈВП „Србијаводе“ је: инжењерска делатност и техничко
саветовање (шифра делатности: 71.12)
Делатност ЈВП од општег интереса утврђена Законом о водама и Одлуком о
усклађивању пословања Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ са Законом о
јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 70/2013 и 113/13) обухвата:
1) интегрално управљање водама;
2) управљање водним земљиштем у јавној својини;
3) изградњу, одржавање и управљање водним објектима за заштиту од поплава,
ерозије и бујица у јавној својини;
4) изградњу, одржавање и управљање регионалним и вишенаменским
хидросистемима у јавној својини;
5) изградњу, одржавање и управљање мелиорационим системима у јавној
својини;
6) изградњу, одржавање и управљање водним објектима за коришћење вода,
заштиту вода и мониторинг вода у јавној својини;
7) инжењерско пројектовање и консултантске активности у области
хидроградње и управљања водама;
8) научно истраживање, развој и израду планских докумената и техничке
документације у области вода;
9) успостављање и вођење водне документације и водног информационог
система;
10) инвеститорске послове и управљање пројектима у области вода;
11) извршавање послова из међудржавних споразума у области вода.
ЈВП „Србијаводе“ обавља послове спољнотрговинског промета из оквира
регистроване делатности, а може да обавља и друге делатности у складу са законом, уз
сагласност оснивача.
7. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ,
ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА
- текст у припреми -
8. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА
8.1. Закони које ЈВП „Србијаводе“ примењује у обављању делатности:
1) Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10 и 93/12);
2) Закон о режиму вода („Службени лист СРЈ“ бр. 59/98 и „Службени гласник
РС“, број 101/05-др.закон);
3) Закон о шумама („Службени гласник РС“ бр. 30/10 и 93/12);
4) Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“ бр. 135/04,
36/09,
36/09 - др.закон и 72/09 - др.закон и 43/11-одлука УС);
5) Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09испр, 64/10-одлука УС и 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС и 50/13-одлука УС);
- 13 Информатор о раду ЈВП „Србијаводе“
14.07.2014
6) Закон о јавној својини („Службени гласник РС“ бр. 72/11 и 88/13);
7) Закон о експропријацији („Службени гласник РС“, бр. 53/95, „Службени
лист СРЈ“, бр. 16/01-одлука СУС и „Службени гласник РС“, бр. 20/09 и 55/13 - одлука
УС)
8) Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса
(„Службени гласник РС“, број 119/12);
9) Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11 и 99/11);
10) Закон о поступку регистрације у агенцији за привредне регистре
(„Службени гласник РС“, бр. 99/11);
11) Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12);
12) Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/01
и „Службени гласник РС“, бр. 30/2010);
13) Закон о пореском поступку и пореској администрацији (80/02, 84/02-испр,
23/03-испр, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-др.закон, 62/06-др.закон, 63/06-испр.др.закона,
61/07, 20/09, 72/09-др.закон, 53/10, 101/11, 2/12-испр, 93/12, 47/13 и 108/13);
14) Закон о државном премеру и катастру („Службени гласник РС“, бр. 72/09,
18/10 и 65/13);
15) Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени
гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10);
16) Закон о парничном поступку („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 49/13одлука УС и 74/13-одлука УС);
17) Закон о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС“, бр. 31/11 и 99/11др.закон);
18) Закон о раду (Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13);
19) остали закони.
8.2. Подзаконски акти које ЈВП „Србијаводе“ примењује у обављању делатности:
1) Уредба о утврђивању Водопривредне основе Републике Србије („Службени
гласник РС“, број 11/2002);
2) Правилник о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и
садржини мишљења у поступку издавања водних услова („Службени гласник РС“, бр.
74/10 и 116/2012);
3) Уредба о утврђивању Општег плана одбране од поплава за период од 2012.
до 2018. године („Службени гласник РС“, број 23/2012);
4) Наредба о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2014.
годину („Службени гласник РС“, број 4/2014);
5) други подзаконски прописи.
9. УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА
Јавно водопривредно предузеће издаје мишљења у поступку издавања водних
услова за изградњу, односно реконструкцију објеката, извођење радова и израду
планских докумената, у складу са чланом 118. ст. 4. Закона о водама, у вези члана 117.
истог закона.
Чланом 117. Закона о водама утврђено је:
„Водни услови се издају за изградњу, односно реконструкцију објеката,
извођење радова, израду планских докумената, и то за:
1) брану са акумулацијом;
2) јавни водовод;
3) регионални вишенаменски хидросистем;
- 14 Информатор о раду ЈВП „Србијаводе“
14.07.2014
4) хидроелектрану, термоелектрану, нуклеарни објекат;
5) индустријски и други објекат за који се захвата и доводи вода из
површинских и подземних вода, као и за индустријски и други објекат чије се отпадне
воде испуштају у површинске воде, подземне воде или јавну канализацију;
6) постројење за пречишћавање отпадних вода и објекат за одвођење и
испуштање отпадних вода;
7) магистрални и регионални пут, железнице и мостове на њима, аеродром;
8) преводницу, пловни пут, луку, марину и пристаниште;
9) индустријску и комуналну депонију;
10) магистрални нафтовод, гасовод, далековод, трафостаницу, продуктовод,
кабловски вод испод корита реке за пренос електричне енергије, ТТ и оптички кабл;
11) систем за одводњавање;
12) систем за наводњавање;
13) систем за одвођење атмосферских вода насеља;
14) подземно и надземно складиште за нафту и њене деривате и друге хазардне
и приоритетне супстанце;
15) складиштење на обалама материја које могу загадити воду;
16) израду просторних (просторни план јединице локалне самоуправе) и
урбанистичких (генерални и регулациони) планова;
17) планове газдовања шумама на водном земљишту;
18) рударске истражне и експлоатационе радове и објекте;
19) уређење водотока и изградњу заштитних водних објеката;
20) испирање акумулационог језера или чишћење наталоженог наноса из
акумулационог језера;
21) експлоатацију и депоновање на водном земљишту: речних наноса, камена и
другог материјала из корита водотока, спрудова, речних алувиона и са обала
природних водотока, природних и вештачких акумулација; тресета за хортикултуру;
рекултивацију експлоатационог поља и непосредне околине, по завршеној
експлоатацији;
22) вештачко обогаћивање или повећање запремине подземних издани;
23) рибњак;
24) изградњу или затрпавање бушених и рени бунара, као и других бушотина за
потребе рударских, геолошких и других радова;
25) јавна скијалишта;
26) јавни водовод у сеоском насељу;
27) сађење дрвећа и жбунастог биља и њихова сеча у кориту за велику воду и на
обали;
28) промену катастарске културе земљишта на ерозионом подручју;
29) воденицу и стамбени објекат на сплаву;
30) други објекат и радове, који могу привремено, повремено или трајно да
проузрокују промене у водном режиму или на које може утицати водни режим.
Члан 118. Закона о водама прописује:
„Водне услове за објекте, радове и планска документа из члана 117. тач. 1) до
25) овог закона издаје Министарство, на територији аутономне покрајине надлежни
орган аутономне покрајине, а на територији града Београда надлежни орган Града.
Водне услове из члана 117. тач. 26) до 30) овог закона издаје надлежни орган јединице
локалне самоуправе.
Ако утицај на водни режим изградње објеката из члана 117. тачка 30) овог
закона прелази границе територије јединице локалне самоуправе, водне услове издаје
- 15 Информатор о раду ЈВП „Србијаводе“
14.07.2014
Министарство, а на територији аутономне покрајине надлежни орган аутономне
покрајине.
Пре издавања водних услова за објекте, радове и планска документа из става 1.
овог члана подносилац захтева је дужан да прибави мишљење републичке организације
надлежне за хидрометеоролошке послове и јавног водопривредног предузећа.
Изузетно од става 4. овог члана Министарство, надлежни орган аутономне
покрајине, односно надлежни орган Града може подносиоца захтева да ослободи
обавезе
да
прибави
мишљење
републичке
организације
надлежне
за
хидрометеоролошке послове, а по потреби може захтевати да подносилац захтева
прибави мишљење министарства надлежног за послове заштите животне средине
и/или специјализоване стручне научне институције (заводи, институти и друго).
Пре издавања водних услова за објекте и радове из става 2. овог члана,
подносилац захтева је дужан да прибави мишљење јавног водопривредног предузећа.
За објекте, радове и планска документа на територији бањског места
подносилац захтева је дужан да прибави мишљење министарства надлежног за
послове туризма.
Министар ближе прописује садржину мишљења из става 4. овог члана.“
Јавно водопривредно предузеће издаје мишљење на пројекат експлоатације
речних наноса у поступку издавања водне сагласности у складу са чланом 89. став 3.
тачка 2) Закона о водама.
Члан 89. Закона о водама прописује:
„Експлоатација речних наноса врши се са водног земљишта, на локалитетима
где је то од интереса за очување или побољшање водног режима, у обиму који неће
нарушити водни режим, постојећу експлоатацију подземних вода, стабилност обала и
природну равнотежу акватичних и приобални екосистема.
Право на експлоатацију речних наноса стиче се водном сагласношћу, а ако се
експлоатација речних наноса врши по основу концесије, и у складу са уговором којим се
уређује концесија.
Уз захтев за издавање водне сагласности подноси се:
1) пројекат експлоатације речних наноса;
2) мишљење јавног водопривредног предузећа на пројекат експлоатације
речних наноса;
3) мишљење органа надлежног за пловидбу на унутрашњим пловним
путевима, када се експлоатација речних наноса врши на пловном путу;
4) у случају експлоатације речних наноса са пољопривредног земљишта,
сагласност Министарства, а за територију аутономне покрајине сагласност
надлежног органа аутономне покрајине;
5) доказ о праву својине, односно праву коришћења водног земљишта, са кога
се врши експлоатација;
6) копија плана парцеле;
7) акт надлежног органа о сагласности на студију о процени утицаја на
животну средину, односно акт надлежног органа којим утврђује да није потребна
процена утицаја на животну средину.“
Јавно водопривредно предузеће издаје извештаје о испуњености услова из водних
услова и водне сагласности за издавање водне дозволе у складу са чланом 12. тачка 2)
Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини
мишљења у поступку издавања водних услова („Службени гласник РС“, бр. 74/10).
Члан 12. напред наведеног правилника прописује:
- 16 Информатор о раду ЈВП „Србијаводе“
14.07.2014
„Захтев за издавање водне дозволе за објекте и радове за које је издата водна
сагласност или водна дозвола, поред података из члана 11. овог правилника, садржи и:
1) решење о издавању водне сагласности или водне дозволе;
2) извештај јавног водопривредног предузећа о испуњености услова из водних
услова и водне сагласности за издавање водне дозволе;
3) извештај комисије о извршеном техничком прегледу објекта;
4) главни пројекат или пројекат изведеног објекта;
5) извод из главног пројекта или пројекта изведеног објекта.“
10. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА
- текст у припреми -
11. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА
- текст у припреми –
12. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА
Тренд отежаних услова пословања ЈВП „Србијаводе“ наставио се и у 2013.
години како због недостатка финансијских средстава за финансирање радова, тако и за
финансирање функционалних расхода обављања делатности предузећа.
И поред објективних потешкоћа посматрани период је обележен максималним
aктивностима свих запослених да се реализује Програм пословања за 2013. годину на
који је добијена сагласност Владе и објављена у Службеном гласнику број 28/2013 од
26.03.2013. године. Програм је усклађен са смерницама економске политике утврђене
Фискалном стратегијом за 2013. годину са пројекцијама за 2014. и 2015. годину.
Уговором за 2013. годину број 401-00-557/2013-07 од 22.03.2013. године Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде се обавезало за финансирање уговорених
радова у износу од 974.814.893.00 динара, од чега је за измирење обавеза из 2012.
године 141.327.978,00 динара, а 833.486.915,00 динара за финаансирање радова у 2013.
години.
Како основним уговором са Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде нису била обезбеђена довољна среддства за финансирање радова на
одбрани од поплава у 2012. и 2013. години уследио је ребаланс Програма пословања
ЈВП „Србијаводе“ на који је Влада РС дала сагласност решењем број 023-10617/2013 од
9.12.2013. године, («Службени гласник РС» бр. 110 од 13.12.2013. године). Анексом
уговора са Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде број 401-00557/1/2013-07 од 13.12.2013. године обезбеђена су додатна средства.
Током године све обавезе су прилагођене расположивим средствима тако де се
кроз Извештаје о измирењу обавеза у комерцијалним трансакцијама, који се достављају
Управи за трезор путем РИНО апликације, није показао ни један дан закашњења у
односу на прописани рок од 45 дана.
Приликом састављања финансијских извештаја за 2013. годину примењиване су
рачуноводствене политике које је усвојио Управни одбор ЈВП ''Србијаводе'' 13.09.2012.
године, а 03.09.2013. години извршене су измене рачуноводствене политике, ради
усклађивања са:
- чланом 9. став 2. Закона о јавним предузећима којим је предвиђено да имовину
јавног предузећа чини право својине на покретним и непокретним стварима, новчана
- 17 Информатор о раду ЈВП „Србијаводе“
14.07.2014
средства и хартије од вредности и друга имовинска права која су пренета у својину
јавног предузећа, укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини.
- чланом 42. став 4. Закона о јавној својини којим је прописано, да „водно
земљиште и водни објекти у јавној својини, као и друга добра од општег интереса у
јавној својини, којима сагласно посебном закону, управља (газдује) јавно предузеће не
улазе у капитал тог предузећа“.
Економско финансијско пословање ЈВП „Србијаводе“ у 2013. години је исказано
кроз реализоване приходе и расходе пословања, као и извршење Програма пословања
за 2013. годину.
12.1. Приходи
Укупни приходи износе 685.37.хиљада динара, и у односу на план остварени су
са 179%, што је последица промене рачуноводствене политике и примене МРС 20.
У структури прихода пословни приходи чине 87,88%, финансијски приходи
4,67% и остали приходи 7,44%.
Структура укупних прихода
000 дин
НАЗИВ
Остварење
2011
%
План 2012
%
Остварење
2012
%
Индекс
6/2
Индекс
6/4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0.48
0.69
1.18
0.51
1.02
1.02
2.23
1.04
ПОСЛОВНИ
ФИНАНСИЈСКИ
ОСТАЛИ
УКУПНО:
452,386
53,170
7,583
513,139
88.16%
10.36%
1.48%
100%
212,188
36,000
4,000
252,188
84.14%
14.28%
1.59%
100%
216,113
36,636
8,917
261,666
82.59%
14.00%
3.41%
100%
Структура пословних прихода
000 дин
НАЗИВ
Остварење
2012
%
учешће
План
2013
%
учешће
Остварење
2013
%
учешће
Индекс
13/12
Индекс
13/План
1
2
3
4
5
6
7
8
9
97,142
44.95
82,000
24.28
54,709
9.08
0.56
0.67
12,863
5.95
6,200
1.84
7,054
1.17
0.55
1.14
43,448
20.10
61,000
18.06
15,100
2.51
0.35
0.25
Накнаде за
одводњавање
Накнада за
коришћење водних
објеката
Услуге од обављања
инвеститорских
послова
- 18 Информатор о раду ЈВП „Србијаводе“
14.07.2014
Приход од издавања
водопривредних
мишљења и
сагласности
Приход од
обављања
инвеститорских
послова
Приход од
активирања учинака
Приход од
обављања послова
за наводњавање
Приход по основу
условљених
државних давања
Приход од издавања
решења за накнаде
Приход од
коришћења
пословног простора
ПОСЛОВНИ
ПРИХОДИ
16,455
7.61
24,000
7.10
15,510
2.57
0.94
0.65
25,357
11.73
100,000
29.60
88,879
14.76
3.51
0.89
18,555
8.59
16,000
4.74
29,877
4.96
1.61
1.87
925
0.15
388,550
64.51
7,000
38,796
0.13
0.00
0.00
2,293
1.06
2,800
0.83
1,735
0.29
0.76
0.62
216,113
100.00
337,796
86.44
602,339
100.00
2.79
1.78
Приход од накнада за одводњавање је ранијих година био најзначајнији
приход ЈВП „Србијаводе“. Законом о водама, а почев од издатих решења за 2011.
годину, накнаде за одводњавање, као и накнаде за наводњавање, накнаде за коришћење
водних објеката и за вршење других услуга више нису приход ЈВП, већ Републичког
фонда за воде.
Како Законом о водама није решено питање финансирања функционалних
расхода јавних водопривредних предузећа, наплаћени износ накнада за одводњавање,
као и накнада за коришћење водних објеката и за вршење других услуга у 2013. години,
с обзиром да се односи на потраживања из ранијих година представља и даље приход
ЈВП „Србијаводе“. Ово је један од приходa који се користио за финансирање
- 19 Информатор о раду ЈВП „Србијаводе“
14.07.2014
функционисања предузећа, као прелазно решење, док се не нађе трајно решење
финансирања.
Укупна наплаћена накнада за одводњавање од правних и физичких лица по
решењима из ранијих година износи 54.709 хиљада динара, односно 67% у односу на
планирани износ.
Наплаћена накнада од правних лица износи 17.721 хиљада динара, односно 25%
у односу на планирану наплату. Целокупна наплата се односи на потраживања из
ранијих година, а отежана је због недостатка ефикасног инструмента наплате и велике
неликвидности обвезника. Потраживања се не могу наплатити од обвезника који су у
стечају, ликвидацији или у процесу реструктуирања и приватизације, а чине скоро
половину укупних потраживања.
Приход од накнаде за коришћење водних објеката је реализован у висини од
7.054 хиљада динара, односно 114% у односу на планирану наплату. Целокупна
наплата се односи на потраживања из ранијих година. а која се такође не могу
наплатити од обвезника који су у стечају, ликвидацији или у процесу реструктуирања и
приватизације.
Приход од обављања инвеститорских послова по програму који се реализује
из средстава Светске банке и за друга правна лица – у овом периоду је реализован у
износу од 15.100 хиљада динара, односно 25% у односу на план и обухвата приход по
основу управљања пројектима и вршењу стручног надзора. Планирани приход није
остварен, јер је нису одобрена средства за припремљене пројекте.
Приход од активирања учинака је остварен у износу од 29.877 хиљада динара.
Средства у оквиру кредитног аранжмана Републике Србије са Светском банком су
коришћена искључиво за потпуно спремне пројекте рехабилитације система за
одводњавање и пројекте заштите од поплава угрожених насеља, привредних и
пољопривредних комплекса.
Критеријум за прихватање пројеката и позитивну оцену о потпуној спремности,
условио је ванредне активности ЈВП „Србијаводе“, које су подразумевале провере и
елиминацију свих потенцијалних елиминаторних и ограничавајућих фактора ризика,
који би или променили вредност пројеката или онемогућили њихову релаизацију.
Из тих разлога су била неопходна додатна синхронизована ангажовања
одговорних задужених лица координатора и директора пројеката, као и помоћних
служби у области права, економије, финансија и заштите на раду.
Ове активности које имају карактер ванредних учинака, нису обухваћане
основним уговором о управљању пројектима (припрема тендерске документације,
учешће у евалуацији при избори извођача, надзор), а односе се на следеће стручне,
експертске, студијске и теренске послове:
- детаљна провера и допуна расположиве техничке документације (због уочених
промена стања на терену, што је природна појава), провера и доказивање биланса маса,
- ажурирање (што подразумева рад и трошкове набавке) подлога за допунске
хидрауличке и статичке провере, извршење допунских провера, израда и верификација
резулатата (сагласност пројектаната),
- провера имовинско правног статуса, не само за градњу већ и за позајмиште,
- израда, усаглашавање и закључивање споразума о заједничкој изградњи са
јединицама локалних самоуправа и другим корисницима,
- јавне презентације пројеката и измена пројеката, учешће у изради
урбанистичких и других планских аката,
- провера расположивих резерви материјала у позајмиштима и расположивог
простора на депонијама,
- 20 Информатор о раду ЈВП „Србијаводе“
14.07.2014
- сарадња са службама задуженим за одбрану од поплава на локалном и
републичком нивоу, обезбеђење сагласности за радове у ванредним хидролошким
условима (отварање насипа..., рушење пропуста, мостова, прилазних путева)
извештавање институција у области ванредних ситуација,
- ванредно пројектовање извођачких детаља, (уз прибављање сагласности
пројектаната), интеграција у Извођачке пројекте (за сваки објекат),
- успостављање нових осматрачких места за мониторинг,
- сарадња са надлежним инспекцијама, институцијама (РХМЗ), поступање по
налозима,
- израда промо материјала о ефектима радова,
- припрема и усаглашавање споразума о коришћењу изграђених објекат, и др.
Законом о водама и Статутом ЈВП „Србијаводе“ утврђена је надлежност и
обавеза организовања и вођења водног информационог система (ВИС). У претходном
периоду на пројектантском нивоу решена су концепцијска и методолошка питања
развоја ВИС-а. Основни циљ развоја интегралног ВИС-а, са аспекта општег - државног
интереса, јесте обезбеђивање поуздане и потпуне информационе основе у реалном
времену, потребне за континуирани увид у расположиве водне ресурсе, праћење
коришћења ресурса, контролу примене законских прописа, планирање и управљање
системима водних објеката, планирање развојне политике у области вода.
ВИС обезбеђује формирање, одржавање, презентацију и дистрибуцију података
о стању квалитета вода, класама водних тела површинских и подземних вода, водној
документацији, законодавним, организационим, стратешким и планским мерама у
области управљања водама, научно – техничке и друге информације од значаја за
управљање водама и размену информација са другим информационим системима на
националном и међународном нивоу. У том смислу у ЈВП „Србијаводе“ развијен је
модул ВИС-а Мале хидроелектране и модул ВИС-а Водна књига.
Према МРС 16, цена коштања средства које је израђено у сопственој режији у
целости или делимично, утврђују се на основу истих начела као и за прибављено
средство.
Приход од обављања инвеститорских послова за извршење послова и
радова из Програма управљања водама за 2013. годину у надлежности ЈВП
„Србијаводе“ износи 88.879 хиљада динара, што је 89% од планираних.
Радови од општег интереса предвиђени Програмом управљања водама за 2013.
годину финансирају се из Буџета Републике Србије. Уговором са Министарством
пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичком дирекцијом за воде
предвиђена су средства у износу од 974.814.893.00 динара. Током године испоставило се
да је потребно извршити прерасподелу ових средстава по позицијама, ако и обезбедити
додатна средства за финансирање радова на одбрани од поплава. Из тог разлога урађен
је Програм о изменама и допунама програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2013.
годину, на који је добијена сагласност Владе решење 05 број 023-10617/2013 тек
9.12.2013. године („Службени гласник РС“ бр. 110 од 13.12.2013. године). Због
недостатка времена да се спроведу поступци јавних набавки и изведу планирани радови
степен реализације Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ у 2013. години, износи
81,32%.
Приход од издавања водопривредних сагласности и мишљења реализован је
у висини од 15.510 хиљада динара, односно 65% у односу на план и у целости је
наплаћен, а зависи искључиво од броја поднетих захтева за издавање мишљења током
године.
- 21 Информатор о раду ЈВП „Србијаводе“
14.07.2014
Приход од коришћења пословног простора представља рефундацију стварних
режијских трошкова Републичке дирекције за воде, за уступљен пословни простор на
коришћење. Остварено је 1.735 хиљаде динара.
Приход од условљених државних давања износи 388.550 хиљада динара и
није планиран, већ је до његовог формирања дошло променом рачуноводствене
политике и применом МРС 20.
Како је Одлуком о усклађивању пословања Јавног водопривредног предузећа
„Србијаводе“ са Законом о јавним предузећима утврђен основни капитал предузећа
према билансу стања на дан 31. децембар 2012. године, који поред осталог садржи и
део капитала који чине финансијска средства издвојена из буџета за изградњу водних
објеката, што није у складу са одредбама Закона о јавним предузећима и Закона о јавној
својини, ангажован је овлашћени ревизор да изврши преглед капитала предузећа.
Предузеће за ревизију „СБВ – Јанковић“ д.о.о. Београд доставило је извештај о
независној ревизији бр. 2469 од 30.08.2013. године, којом је извршено испитивање,
прерачунавање и провера тачности евиденције државног капитала у финансијским
извештајима Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ за период од 2003. до 2013.
године.
Анализом билансно формиране вредности капитала, овлашћени ревизор
извршио је разврставање капитала на: основни капитал, резерве и део капитала који је
формиран путем државних давања за изградњу водних објеката. На основу овако
утврђеног капитала Влада је донела Одлуку о измени одлуке о усклађивању пословања
Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ са Законом о јавним предузећима,
(„Сл.гласник РС“, бр. 113/2013). Такође је било неопходно изменити одредбе
рачуноводствених политика сходно препорукама из Извештаја овлашћеног ревизора о
примени МРС 20.
На основу анализе и извештаја независног ревизора, утврђено је да се део
капитала формиран кроз државна давања за изградњу водних објеката мора искњижити
у складу са МРС 20 и исказати као разграничени приход који се признаје на
систематској и објективној основи током корисног века трајања средства у висини
трошкова насталих у обрачунском периоду.
Финансијски приходи износе 32.039 хиљада динара и односе се на камате и
курсне разлике.
Остали приходи су приходи из ранијих година, приходи од тендерске
документације, наплаћене штете, приход од укидања дугорочних резервисања и други
приходи. Остварени су у износу од 50.995 хиљада динара.
12.2. Расходи
И током 2013. године настављена је тенденција рационализације трошкова
пословања у ЈВП „Србијаводе“.
Укупни расходи планирани су у износу од 379.687 хиљада динара, а остварено је
684.849 хиљада динара, односно 180% од планираних што је такође резултат промене
рачуноводствене политике.
У структури укупних расхода пословни расходи чине 95,58%, финансијски
1,77%, а остали расходи 0,64%.
- 22 Информатор о раду ЈВП „Србијаводе“
14.07.2014
Структура укупних расхода
НАЗИВ
Остварење
2012
1
Пословни
Финансијски
Остали
Укупно:
%
2
План 2013
3
343,311
7,343
8,662
359,316
4
95.55%
2.04%
2.41%
100%
Остварење
2013
%
5
362,145
8,618
8,924
379,687
6
95.38%
2.27%
2.35%
100%
668,293
12,154
4,402
684,849
%
Индекс
6/2
000 дин
Индекс
6/4
7
8
9
1.95
1.66
0.51
1.91
1.85
1.41
0.49
1.80
97.58%
1.77%
0.64%
100%
Структура пословних расхода
НАЗИВ
1
Трошкови
материјала
Трошкови зарада,
накнада зарада и
остали лични
расходи
Трошкови
амортизације и
резервисања
Остали пословни
расходи
Пословни расходи
%
учешће
5
Остварење
2013
6
%
учешће
7
Индекс
13/12
8
000 дин
Индекс
13/План
9
20,460
5.65
17,357
2.60
0.85
0.85
62.06
229,894
63.48
215,261
32.21
1.01
0.94
32,510
9.47
27,175
7.50
365,486
54.69
11.24
13.45
77,234
22.50
84,616
23.37
70,189
10.50
0.91
0.83
343,311
100.00
362,145
100.00
668,293
100.00
1.95
1.85
Остварење
2012
2
%
учешће
3
20,509
5.97
213,058
План
2013
4
Трошкови редовног одржавања основних средстава предузећа планирани су
у износу од 20.906 хиљада динара, а за те намене утрошено је 20.209 хиљаде динара,
Трошкови зарада у 2013. години су износили 165.327 хиљада динара, што
представља 94% од планираног износа. Маса зарада у Јавном водопривредном
предузећу „Србијаводе“ за 2013. годину утврђена је годишњим Програмом пословања
као и појединачним месечним одлукама директора. Неисплаћени износ односи се на
- 23 Информатор о раду ЈВП „Србијаводе“
14.07.2014
масу зарада запослених који су били на боловању преко 30 дана, а чија накнада за
боловање се рефундира и није расход периода.
СТАРОЗАПОСЛЕНИ
УКУПНО
Исплата
2013.
број
запослених
маса зарада
просечна
зарада
број
запослених
маса зарада
ПОСЛОВОДСТВО
просечна
зарада
број
запослених
маса
зарада
просечна
зарада
95,360
5
1,215,418
243,084
1,205,399
241,080
I
135
13,612,266
100,832
II
135
13,514,916
100,110
130
12,309,517
94,689
5
III
136
13,418,459
98,665
131
12,197,467
93,110
5
1,220,992
244,198
IV
137
13,738,105
100,278
131
12,453,480
95,065
6
1,284,625
214,104
V
136
13,771,822
101,263
130
12,381,228
95,240
6
1,390,594
231,766
VI
139
14,006,339
100,765
133
12,594,772
94,698
6
1,411,567
235,261
130
12,396,848
VII
137
14,002,910
102,211
131
12,545,029
95,764
6
1,457,881
242,980
VIII
135
13,842,216
102,535
129
12,386,777
96,022
6
1,455,439
242,573
IX
135
13,841,601
102,530
129
12,385,420
96,011
6
1,456,181
242,697
X
133
13,725,305
103,198
127
12,259,464
96,531
6
1,465,841
244,307
XI
136
13,958,924
102,639
130
12,538,997
96,454
6
1,419,927
236,655
XII
134
13,766,130
102,732
128
12,286,541
95,989
6
1,479,589
246,598
Укупно
1,628
165,198,992
101,474
1,559
148,735,540
95,404
69
16,463,452
238,601
Просек
136
13,766,583
101,474
130
12,394,628
95,404
6
1,371,954
238,601
Остале личне расходе обухватају: бруто трошкове превоза на и са радног места,
трошкове исхране и смештаја на терену, трошкове службеног пута у земљи и иностранству
(према програму међудржавне сарадње), дневнице, путни трошкови, трошкови ноћења,
солидарне помоћи у случају смрти запосленог, члана његове породице или пензионисаног
радника, солидарна помоћ у случају дуже и теже болести, здравствене рехабилитације, наступа
теже инвалидности запослених или чланова уже породице, солидарне помоћи физичким лицима
која нису запослена у предузећу. Остали лични расходи су планирани у износу од 11.783 хиљада
динара, а остварени су у износу од 9.965 хиљада динара или 97%.
Трошкови амортизације су остварени у износу од 363.317 хиљада динара и знатно су
већи од планираних због промене рачуноводствене политике.
До 2013. године, а на основу МРС 1 – Приказивање финансијских извештаја (тачка 19 –
24) са становишта обрачуна амортизације, раздвојен је део средстава који је у недобитној
сфери употребе, од средстава која служе за оперативно функционисање предузећа (пословни
објекти, канцеларијски намештај, опрема, возила...).
Капитални објекти водног система се не користе за стицање економске користи
– добити, већ су то водни објекти од општег интереса. На амортизацију тих објеката се
у претходним годинама није примењивао МРС 16 и амортизација није евидентирана на
класи 5 (на терет расхода периода), већ се примењује МРС 1 (тачка 19, 20 и 24), који
допушта одступање, ако би усаглашеност са захтевом неког стандарда дао искривљену
слику пословања предузећа. У складу са интерним актом предузећа и одлуком органа
управљања амортизација водних објеката је књижена на терет капитала. На исти начин
се вршио обрачун и билансирање амортизације улагања у развој (студије, пројекти и
припрема инвестиција). Амортизација средстaва, која су за оперативно функционисање,
обрачунавана је и билансирана на терет расхода текуће године.
Променом Рачуноводствене политике на све некретнине, постројења и опрему,
као и на улагања у развој (студије, пројекти и припрема инвестиција) примењује се
МРС 16 и код обрачуна и билансирања амортизације.
- 24 Информатор о раду ЈВП „Србијаводе“
14.07.2014
Трошкови дугорочних резервисања обухватају резервисање по МРС 19 и износе
2.169 хиљада динара а исплату отпремнина и новчане накнаде по основу престанка радног
односа.
Трошкови пореза планирани су у износу од 11.622 хиљада динара, а остварено је
4.504 хиљаде динара, због великог задужења појединих локалних самоуправа на име накнада за
грађевинско земљиште и накнада за истицање фирми, на која су уложене жалбе од стране
правног сектора предузећа.
Трошкови премије осигурања износе 7.430 хиљада динара од чега је 4.749
хиљада динара премија осигурања водних објеката.
Финансијски расходи, односно трошкови износе 12.154 хиљаде динара и односе се
највећим делом на камате по судским решењима за изгубљене спорове и негативне курсне
разлике.
Остали расходи - Остали непоменути расходи су планирани у износу од 8.415 хиљада
динара, а остварено је 4.339 хиљаде динара, а највећим делом су резултат наплате судских
решења по судским споровима који су се водили више година за накнаду физичким лицима за
експропријацију земљишта и накнаду за изгубљену зараду лица из ВПЦ „Радоњић“ из
Ђаковице. Преостали износ односи се на мање расходе из претходних периода.
- 25 Информатор о раду ЈВП „Србијаводе“
14.07.2014
13. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Подаци о јавним набавкама се могу видети на интернет презентацији ЈВП
„Србијаводе“:
• План набавки за 2014. годину и претходне године
• Извештаји о спроведеним поступцима јавних набавки у 2014. години и у
претходним годинама
• Информације о текућим јавним набавкама
14. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ
У току 2013. године ЈВП „Србијаводе“ је доделила средства из донација у
износу од 566,667.00 динара и то за потребе делатности из водопривреде.
15. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ЗАРАДАМА И ДРУГИМ
ПРИМАЊИМА
Трошкови зарада у 2013. години су износили 165.327 хиљада динара, што
представља 94% од планираног износа. Маса зарада у Јавном водопривредном
предузећу „Србијаводе“ за 2013. годину утврђена је годишњим Програмом пословања
као и појединачним месечним одлукама директора. Неисплаћени износ односи се на
масу зарада запослених који су били на боловању преко 30 дана, а чија накнада за
боловање се рефундира и није расход периода.
СТАРОЗАПОСЛЕНИ
УКУПНО
Исплата
2013.
број
запослених
маса зарада
просечна
зарада
број
запослених
маса зарада
ПОСЛОВОДСТВО
просечна
зарада
број
запослених
маса
зарада
просечна
зарада
I
135
13,612,266
100,832
130
12,396,848
95,360
5
1,215,418
243,084
II
135
13,514,916
100,110
130
12,309,517
94,689
5
1,205,399
241,080
III
136
13,418,459
98,665
131
12,197,467
93,110
5
1,220,992
244,198
IV
137
13,738,105
100,278
131
12,453,480
95,065
6
1,284,625
214,104
130
12,381,228
95,240
6
1,390,594
231,766
1,411,567
235,261
V
136
13,771,822
101,263
VI
139
14,006,339
100,765
133
12,594,772
94,698
6
VII
137
14,002,910
102,211
131
12,545,029
95,764
6
1,457,881
242,980
VIII
135
13,842,216
102,535
129
12,386,777
96,022
6
1,455,439
242,573
IX
135
13,841,601
102,530
129
12,385,420
96,011
6
1,456,181
242,697
X
133
13,725,305
103,198
127
12,259,464
96,531
6
1,465,841
244,307
XI
136
13,958,924
102,639
130
12,538,997
96,454
6
1,419,927
236,655
XII
134
13,766,130
102,732
128
12,286,541
95,989
6
1,479,589
246,598
Укупно
1,628
165,198,992
101,474
1,559
148,735,540
95,404
69
16,463,452
238,601
Просек
136
13,766,583
101,474
130
12,394,628
95,404
6
1,371,954
238,601
Остале личне расходе обухватају: бруто трошкове превоза на и са радног
места, трошкове исхране и смештаја на терену, трошкове службеног пута у земљи и
иностранству (према програму међудржавне сарадње), дневнице, путни трошкови,
трошкови ноћења, солидарне помоћи у случају смрти запосленог, члана његове
породице или пензионисаног радника, солидарна помоћ у случају дуже и теже болести,
- 26 Информатор о раду ЈВП „Србијаводе“
14.07.2014
здравствене рехабилитације, наступа теже инвалидности запослених или чланова уже
породице, солидарне помоћи физичким лицима која нису запослена у предузећу. Остали
лични расходи су планирани у износу од 11.783 хиљада динара, а остварени су у износу
од 9.965 хиљада динара или 97%.
16. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА
Подаци о средствима рада на основу Извештаја Централне комисије ЈВП
„Србијаводе“ за попис имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2013. године које је
усвојио Надзорни одбор овог предузећа.
Конто
010
014
015
022
023
027
028
Опис
Нематеријална улагања
Пројекти
Програми за рачунаре (софтвер)
Студије и пројекти у припреми
Некретнине, постројења и опрема
Грађевински објекти
Постројења и опрема
Остале некретнине постројења и опрема у припреми
(изградња и реконструкција)
Аванси за некретнине постројења и опрему
Укупно:
Садашња вредност
по књигама
по попису
105,596,323.57
105,596,323.57
5,876,326.49
5,876,326.49
18,544,615.39
18,544,615.39
81,175,381.69
81,175,381.69
3,140,827,739.42 3,140,827,739.42
58,507,200.21
58,507,200.21
16,175,359.62
16,175,359.62
3,064,500,048.69
1,645,130.90
3,246,424,062.99
3,064,500,048.69
1,645,130.90
3,246,424,062.99
Водопривредни објекти ЈВП „Србијаводе“ који се воде у пословним књигама
водопривредних и других предузећа:
Ред.
број
1.
2.
Место пописа
Вредност
По књигама
По попису
ВПЦ „Сава-Дунав“
Београд
ВПЦ „Морава“ Ниш
2.173.241.954,53 2.173.241.954,53
УКУПНО:
2.737.873.301,84 2.737.873.301,84
564.631.347,31
564.631.347,31
17. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА
Информације се класификују, чувају и архивирају у складу са прописима о
канцеларијском пословању, и то:
1) Уредбом о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени
гласник РС“, бр. 80/92);
2) Уредбом о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања
(„Службени гласник РС“, бр. 44/93);
3) Правилник о канцеларијском и архивском пословању (бр. 2762 од 13.09.2012.
године) са Листом категорија регистратурског материјала и роковима чувања;
Информације којима располаже ЈВП „Србијаводе“, а које су настале у раду и у вези
са радом налазе се на носачима информација који се чувају у:
- архиви писарнице (најдаље до истека наредне године у односу на годину када
је предмет решен);
- архивском депоу (по истеку рока чувања у писарници);
- 27 Информатор о раду ЈВП „Србијаводе“
14.07.2014
- просторијама предузећа код запослених који су задужени предметима;
- електронској бази података.
18. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ
ЈВП „Србијаводе“ располаже следећим врстама информација које су настале у
раду или у вези са радом:
- закони и други акти које примењује у обављању своје делатности;
- одлуке органа предузећа и записници са седница Управног и Надзорног
одбора;
- издата мишљења у поступку прибављања водних услова и водопривредни
услови и сагласности издати пре ступања на снагу Закона о водама („Службени гласник
РС“, бр. 30/10 и 93/12);
- решења и остала документација из управних поступака које спроводи
предузеће (утврђивање накнада у складу са Законом о водама);
- акти који се прибављају према закону којим се уређује изградња објеката;
- план јавних набавки и остала документација у вези са јавним набавкама
(претходно обавештење, одлуке, огласи, конкурсна документација, решења, записници,
извештаји, понуде, уговори и др);
- закључени уговори и споразуми;
- одлуке донете у упрваном и судском поступку у којима је предузеће странка;
- документација о извршеним плаћањима;
- подаци и документација о запосленима;
- пописне листе;
- дописи и преписка са државним органима, другим правним и физичким
лицима;
- остало.
19. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“
ОМОГУЋАВА ПРИСТУП
ЈВП „Србијаводе“, сагласно одредбама Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја, омогућава тражиоцу информације увид у документ
који садржи информацију од јавног значаја, право на копију тог документа, као и право
да му се на захтев копија документа упути поштом, факсом, електронском поштом или
на други начин.
Информација од јавног значаја, у смислу овог закона, јесте информација којом
располаже орган јавне власти, настала у раду или у вези са радом органа јавне власти,
садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о чему јавност има оправдан
интерес да зна.
ЈВП „Србијаводе“ неће омогућити остваривање права на приступ информацијама
од јавног значаја уколико су испуњени услови из чл. 9, 10. и 14. Закона о слободном
приступу информацијама од јавног значаја.
Уколико се тражена информација од јавног значаја може издвојити од осталих
информација у документу у који ЈВП „Србијаводе“ није дужно да тражиоцу омогући
увид, орган власти омогућиће тражиоцу увид у део документа који садржи само
издвојену информацију и обавестиће га да остала садржина документа није доступна.
ЈВП „Србијаводе“ неће омогућити тражиоцу остваривање права на приступ
информацијама од јавног значаја ако тражилац злоупотребљава права на приступ
информацијама од јавног значаја, нарочито ако је тражење неразумно, често, када се
- 28 Информатор о раду ЈВП „Србијаводе“
14.07.2014
понавља захтев за истим или већ добијеним информацијама или када се тражи
превелики број информација.
Такође, неће се тражиоцу омогућити остваривање права на приступ
информацијама од јавног значаја ако би тиме повредио право на приватност, право на
углед или које друго право лица на које се тражена информација лично односи, осим:
1) ако је лице на то пристало;
2) ако се ради о личности, појави или догађају од интереса за јавност, а нарочито
ако се ради о носиоцу државне и политичке функције и ако је информација важна
обзиром на функцију коју то лице врши и
3) ако се ради о лицу које је својим понашањем, нарочито у вези са приватним
животом, дало повода за тражење информације.
ЈВП „Србијаводе“ ставља на увид све информације од јавног значаја које су у
поседу и делокругу његовог рада, а које немају ограничења у смислу Закона о тајности
података, и Закона о заштити података о личности и Закона о општем управном
поступку.
20. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП
ИНФОРМАЦИЈАМА
Свако има право да му буде саопштено да ли орган власти поседује одређену
информацију од јавног значаја, односно да ли му је она иначе доступна, као и да му се
учини доступном тако што ће му се омогућити увид у документ који садржи
информацију од јавног значаја, право на копију тог документа, као и право да му се, на
захтев, копија документа упути поштом, факсом, електронском поштом или на други
начин.
Тражилац подноси писмени захтев Јавном водопривредном предузећу
„Србијаводе“ ради остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја (у
даљем тексту: захтев).
Писмени захтев може се упутити:
- електронском поштом на адресу: [email protected];
- телефаксом на број: 011/311-9403;
- поштом на адресу: Булевар уметности 2а, 11070 Нови Београд; или
- непосредно у Пријемној канцеларији предузећа.
Захтев мора да садржи и назив, односно име, презиме и адресу тражиоца, као и
прецизан опис информације која се тражи, а може садржати и друге податке који
олакшавају проналажење тражене информације.
Тражилац не мора навести разлоге за захтев.
Ако захтев не садржи прецизан опис информације која се тражи, односно ако
захтев није уредан, овлашћено лице ЈВП „Србијаводе“ дужно је да, без надокнаде,
поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство
о допуни.
Ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15
дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може
поступати, ЈВП „Србијаводе“ донеће закључак о одбацивању захтева као неуредног.
ЈВП „Србијаводе“ дужно је да омогући приступ информацијама и на основу
усменог захтева тражиоца који се саопштава у записник, при чему се такав захтев
уноси у посебну евиденцију и примењују се рокови као да је захтев поднет писмено.
ЈВП „Србијаводе“ је прописало образац за подношење захтева, али ће
размотрити и захтев који није сачињен на том обрасцу.
- 29 Информатор о раду ЈВП „Србијаводе“
14.07.2014
ЈВП „Србијаводе“ дужно је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од
дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид
документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог
документа.
Ако ЈВП „Србијаводе“ није у могућности, из оправданих разлога, да у року од
15 дана од дана пријема захтева, обавести тражиоца о поседовању информације, да му
стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути
копију тог документа, дужно је да о томе одмах обавести тражиоца и одреди накнадни
рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца
обавестити о поседовању информације, ставити му на увид документ који садржи
тражену информацију или му доставити фотокопију траженог документа.
ЈВП „Србијаводе“ ће заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на
увид документ који садржи тражену информацију, односно издати му копију тог
документа, саопштити тражиоцу време, место и начин на који ће му информација бити
стављена на увид, износ нужних трошкова израде копије документа, а у случају да не
располаже техничким средствима за израду копије, упознаће тражиоца са могућношћу
да употребом своје опреме изради копију.
Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у пословним
просторијама ЈВП „Србијаводе“. Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у
документ који садржи тражену информацију, омогућиће се да то учини уз помоћ
пратиоца.
Тражиоцу се не мора омогућити остваривање права на приступ информацијама
од јавног значаја, ако се ради о информацији која је већ објављена и доступна у земљи
или на интернету (у том случају ће се у одговору на захтев означити носач информације
где је и када тражена информација објављена, осим ако је то општепознато).
Тражиоцу се неће омогућити остваривање права на приступ информацијама од
јавног значаја ако злоупотребљава то право, нарочито ако је тражење неразумно, често,
када се понавља захтев за истим или већ добијеним информацијама или када се тражи
превелики број информација.
Ако ЈВП „Србијаводе“ одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о
поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену
информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, донеће решење о
одбијању захтева, које садржи писмено образложење и поуку о правном средству које
тражилац може изјавити против таквог решења.
Закључак о одбацивању захтева и решење о одбијању захтева доноси директор
или замненик директора ЈВП „Србијаводе“.
Ако ЈВП „Србијаводе“ на захтев не одговори у року, тражилац може уложити
жалбу Поверенику за информације од јавног значаја, у случајевима утврђеним чланом
22. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени
гласник РС“, број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/2010), који гласи:
„Тражилац може изјавити жалбу Поверенику, ако:
1) орган власти одбаци или одбије захтев тражиоца, у року од 15 дана од дана
када му је достављено решење или други акт;
2) орган власти, супротно члану 16. став 2. овог закона, не одговори у
прописаном року на захтев тражиоца;
3) орган власти, супротно члану 17. став 2. овог закона, услови издавање копије
документа који садржи тражену информацију уплатом накнаде која превазилази
износ нужних трошкова израде те копије;
4) орган власти не стави на увид документ који садржи тражену информацију
на начин предвиђен чланом 18. став 1. овог закона;
- 30 Информатор о раду ЈВП „Србијаводе“
14.07.2014
5) орган власти не стави на увид документ који садржи тражену
информацију, односно не изда копију тог документа на начин предвиђен чланом 18.
став 4. овог закона или
6) орган власти на други начин отежава или онемогућава тражиоцу
остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја, супротно
одредбама овог закона.
Против решења Народне скупштине, председника Републике, Владе Републике
Србије, Врховног суда Србије, Уставног суда и Републичког јавног тужиоца не може
се изјавити жалба.
Против решења из става 2. овог члана може се покренути управни спор, у
складу са законом, о чему суд по службеној дужности обавештава Повереника.“
Увид у документ који садржи тражену информацију, који је бесплатан, врши се у
службеним просторијама ЈВП „Србијаводе“. Тражилац може из оправданих разлога
тражити да увид у документ који садржи тражену информацију изврши у друго време
од времена које му је одредило ЈВП „Србијаводе од кога је информација тражена.
Копија документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу
тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају упућивања и
трошкове упућивања.
Влада Републике Србије је донела Уредбу о висини накнаде нужних трoшкова
за издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног значаја
(„Службени гласник РС“, број 8/06) којом је прописана висина накнаде нужних
трошкова које плаћа тражилац информације за израду копије и упућивање копије
докумената на којима се налази информација од јавног значаја.
Саставни део Уредбе је Трошковник којим се утврђује висина нужних трошкова
за издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног значаја,
према коме се за:
Копију докумената по страни:
• на формату А3 - плаћа износ од 6 динара,
• на формату А4 - 3 динара;
Копија докумената у електронском запису:
• дискета - 20 динара,
• ЦД - 35 динара,
• ДВД - 40 динара;
Копија документа на аудио – касети - 150 динара;
Копија документа на аудио-видео касети - 300 динара;
Претварање једне стране документа из физичког у електронски облик - 30
динара.
За упућивање копије документа трошкови се обрачунавају према редовним
износима у ЈП ПТТ .
Уколико висина нужних трошкова за издавање копија докумената на којима се
налазе информације од јавног значаја прелази износ од 500,00 динара, тражилац
информације је дужан да пре издавања информације положи депозит у износу од 50%
од износа нужних трошкова према овом трошковнику.
ЈВП „Србијаводе“ може одлучити да тражиоца информације ослободи плаћања
нужних трошкова, ако висина нужних трошкова не прелази износ од 50,00 динара, а
посебно у случају достављања краћих докумената путем електронске поште или
телефакса.
Од обавезе плаћања накнаде ослобођени су новинари, када копију документа
захтевају ради обављања свог позива, удружења за заштиту људских права, када копију
документа захтевају ради остваривања циљева удружења и сва лица када се тражена
- 31 Информатор о раду ЈВП „Србијаводе“
14.07.2014
информација односи на угрожавање, односно заштиту здравља становништва и
животне средине, осим у случајевима из члана 10. став 1. Закона.
- 32 Информатор о раду ЈВП „Србијаводе“
14.07.2014
20.1. Образац захтева
ЗАХТЕВ
за приступ информацијама од јавног значаја
На основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја („Службени гласник РС“, број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), од Јавног
водопривредног предузећа „Србијаводе“ захтевам*:
обавештење да ли поседује тражену информацију;
увид у документ који садржи тражену информацију;
копију документа који садржи тражену информацију;
достављање копије документа који садржи тражену информацију;
друго __________________________________________________________ **
поштом
електронском поштом
факсом
на други начин:***_________________________________________
Овај захтев се односи на следеће информације:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који
олакшавају проналажење тражене информације)
________________________________________________
Тражилац информације / Назив/Име и презиме/Адреса
други подаци за контакт: ____________________________________________________
У _________________, дана _________20___године
__________________________
потпис
__________
* У празном пољу означити крстићем која законска права на приступ информацијама
желите да остварите.
** У празном пољу означити крстићем начин достављања копије докумената.
*** Када захтевате други начин достављања, обавезно уписати који начин достављања
захтев
- 33 
Download

PDF - Srbijavode