СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
OПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ
Број 10
Петак,07. новембар 2014. године_______
На основу члана 29. Статута Општине Шековићи
(„Службени
гласник
Општине
Шековићи“,
број:4/05), Скупштина Општине Шековићи на 7
посебној сједници одржаној дана 24.10.2014.
године, д о н и ј е л а ј е
реагује у заштити материјалних добара
адекватне расподјеле и трошења буџета.
Због свега наведеног донесена је наведена
одлука.
ОДЛУКУ
I
Препоручује се Начелнику Општине да стави ван
снаге Правилник о измјенама и допунама
Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у Општинској
управи Општине Шековићи, број:03-120-4/14 од
15.10.2014. године, а сходно са прокламованим
ставовима из Извјештаја Начелника Општине
изнијетим на сједници Скупштине Општине од
30.09.2014. године.
Образложење
Начелник Општине Шековићи је подносећи
Извјештај о свом раду на сједници Скупштине
Општине Шековићи од 30.09.2014. године,
недвосмислено навео да Општинска управа
Општине Шековићи има вишак радника, али да
из одређених разлога неће вршити отпустање
истих, али да неће вршити ни пријем нових
радника из ког разлога је Скупштина и усвојила
његов извјештај.
Након
двадесет
дана
усвајањем
новог
Правилника Начелник отвара простор за пријем
нових службеника
што је недвосмислено у
супротности са разлозима о усвајању Извјештаја
о раду Начелника Општине, чиме би се повећало
и трошење буџетских средстава предвиђених за
плате службеника, те због тога ова Скупштина и
и
II
Одлука ступа на снагу даном доношења и иста
ће бити објављена у Службеном гласнику
Општине Шековићи.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Драган Галић,ср
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-022-106/14
Шековићи, 24.10.2014. године________________
На основу члана 29. Статута Општине Шековићи
(„Службени
гласник
Општине
Шековићи“,
број:4/05), Скупштина Општине Шековићи на 7
посебној сједници одржаној дана 24.10.2014.
године, д о н и ј е л а ј е
ОДЛУКУ
I
Изричито се забрањује Скупштинској служби да у
Службеном гласнику Општине Шековићи изврши
објављивање Правилника о измјенама и
допунама
Правилника
о
унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста
Општинске управе Шековићи број:03-120-4/14 од
15.10.2014. године.
Петак, 07. новембар 2014. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ БРОЈ
10
Страна 1
II
Одлука ступа на снагу даном доношења и иста
ће бити објављена у Службеном гласнику
Општине Шековићи.
Образложење
Начелник Општине Шековићи је подносећи
Извјештај о свом раду на сједници Скупштине
Општине Шековићи од 30.09.2014. године,
недвосмислено навео да Општинска управа
Општине Шековићи има вишак радника, али да
из одређених разлога неће вршити отпустање
истих, али да неће вршити ни пријем нових
радника, из ког разлога је Скупштина и усвојила
његов Извјештај.
Само двадесет дана послије те изјаве и
извјештаја Начелник Општине недвосмислено
поступа сасвим супротно из ког разлога ова
Скупштина и реагује у заштити материјалних
добара и адекване расподјеле и трошења
буџетских средстава.
Због свега наведеног донесена је наведена
одлука.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Драган Галић,ср
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-022-107/14
Шековићи, 24.10.2014. године________________
На основу члана 38. Статута Општине Шековићи
(„Службени
гласник
Општине
Шековићи“,
број:9/2014), Скупштина Општине Шековићи на 8.
посебној сједници одржаној дана 30.10.2014.
године, д о н и ј е л а ј е
II
Одлука ступа на снагу даном доношења и иста
ће бити објављена у Службеном гласнику
Општине Шековићи.
Образложење
Изражавајући захвалност Епархији зворничкотузланској због посебне бриге коју је исказала
према угроженом становништву наше Општине,
Скупштина Општине је оцијенила да је у ациљу
транспарентности потребно да се јавно обзнани
списак свих лица која су добила помоћ од по
1.000,00 КМ, из средстава које је обезбиједила
Епархија зворничко-тузланска.
С обзиром да је Скупштини презентован дио
списка који је сачињен према приједлогу тројице
свештеника коју опслужују парохије на подручју
наше Општине, а по нашем захтјеву преостало је
још да се Скупштина упозна и са оним дијелом
списка који је сачињен на приједлог Општине
Шековићи, односно њене извршне власти.
Пошто извршна власт Општине Шековићи на
захтјев
Скупштине
Општине
за
доставу
наведеног списка није одговорила то је
Скупштина била принуђена да наведени списак
затражи од Епархије зворничко-тузланске као
даваоца средстава.
Скупштина Општине Шековићи истовремено
изражава велику захвалност Епархији зворничкокоју су показали за
тузланској за бригу
становништво Општине Шековићи.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Драган Галић,ср
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-022-109/14
Шековићи, 30.10.2014. године________________
ОДЛУКУ
I
Утврђује се потреба да се
од Епархије
зворничко-тузланске затаражи комплетан списак
са именима свих лица којима је додијељена
новчана помоћ од по 1.000,00 КМ на подручју
Општине Шековићи.
На основу члана 38. Статута Општине Шековићи
(„Службени
гласник
Општине
Шековићи“,
број:9/2014), Скупштина Општине Шековићи на 8.
посебној сједници одржаној дана 30.10.2014.
године, д о н и ј е л а ј е
Петак, 07. новембар 2014. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ БРОЈ
ОДЛУКУ
10
Страна 2
I
Доноси се Одлука да Општинска организација
Црвеног крста Шековићи ослободи просторије
намијењене за општинску тржницу како би се
наведени простор могао користити у сврху за који
је и намијењен, с обзиром да је прошло више од
пет ( 5 ) мјесеци од укидања ванредног стања.
Рок за ослобађање простора је седам ( 7 ) дана.
II
Одлука ступа на снагу даном доношења и иста
ће бити објављена у Службеном гласнику
Општине Шековићи.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Драган Галић,ср
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-022-110/14
Шековићи, 30.10.2014. године_____________________
На основу члана 38. Статута Општине Шековићи
(„Службени
гласник
Општине
Шековићи“,
број:9/2014), Скупштина Општине Шековићи на 8.
посебној сједници одржаној дана 30.10.2014.
године, д о н и ј е л а ј е
ОДЛУКУ
I
1. Скупштина Општине Шековићи доноси Одлуку
да извршна власт Општине Шековићи приликом
пројекције буџета за 2015. годину, неможе
планирати средства за Општинску организацију
Црвеног крста Шековићи.
Шековићи без прехтодне сагласности Скупштине
Општине.
II
Одлука ступа на снагу даном доношења и иста
ће бити објављена у Службеном гласнику
Општине Шековићи.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Драган Галић,ср
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-022-111/14
Шековићи, 30.10.2014. године_____________________
С
А
Д
Р
Ж
А
Ј
1.Одлука о препоруци да се Правилник о
измјенма и допунама Правилника о
систематизацији радних мјеста административне
службе Општине стави ван снаге Шековић........1
2. Одлука о забрани објављивања Правилника о
систематизацији радних мјеста, Скупштинској
служби......................................................................1
3.Одлука о исказаној потреби за доставу списка
лица која су добила хуманитарну помоћ од
Епархије зворничко-тузланске...............................2
4. Одлука да ОО Црвени крст ослободи
просторије градске пијаце......................................2
5. Одлука да се приликом усвајања буџета
Општине за 2015. годину не планирају средства
за ОО Црвени крст..................................................2
2. ЗАБРАЊУЈЕ СЕ
Начелнику Општине
Шековићи да реалокацијом средстава накнадно
дозначи средства
Општинској организацији
Црвеног крста, све док наведеном организацијом
руководи садашња структура, а из разлога низа
неправилности и незаконитости које су показали
у свом досадашњем раду.
3. У случају да се финансирање Општине буде
вршило по основу Одлуке о привременом
финансирању (услед евентуалног неусвајања
буџета), забрањује се Начленику Општине да
врши дознаку средстава ОО
Црвени крст
Петак, 07. новембар 2014. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ БРОЈ
10
Страна 3
Download

Sluzbeni glasnik br.10-2014