СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
РЕГИСТАР
ПРОПИСА ОБЈАВЉЕНИХ У
“ СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ”
У 2011. ГОДИНИ
БАЊА ЛУКА,
2011.
ПРЕТРАГА
ХРОНОЛОШКОГ РЕГИСТРА ПРОПИСА ОБЈАВЉЕНИХ У 2011. ГОДИНИ
ПРЕДСЈЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ВИЈЕЋЕ НАРОДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ПРЕДСЈЕДНИК ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
МИНИСТАРСТВО УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
МИНИСТАРСТВО ПОРОДИЦЕ, ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
МИНИСТАРСТВО ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И ТУРИЗМА
МИНИСТАРСТВО РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ
МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА И ВЕЗА
МИНИСТАРСТВО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ
МИНИСТАРСТВО ЗА ИЗБЈЕГЛИЦЕ И РАСЕЉЕНА ЛИЦА
МИНИСТАРСТВО ЗА ЕКОНОМСКЕ ОДНОСЕ И РЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
УСТАВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ВИЈЕЋЕ ЗА ЗАШТИТУ ВИТАЛНОГ ИНТЕРЕСА УСТАВНОГ СУДА РC
ОМБУДСМАН ЗА ДЈЕЦУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ПОРЕСКА УПРАВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ПРЕТРАГА
ПОЧЕТНА
ХРОНОЛОШКОГ РЕГИСТРА ПРОПИСА ОБЈАВЉЕНИХ У 2011. ГОДИНИ
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И МЕТРОЛОГИЈУ
РЕПУБЛИЧКИ ПЕДАГОШКИ ЗАВОД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА
РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО
САВЈЕТ ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНИ САВЈЕТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
АРХИВ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
АГЕНЦИЈА ЗА ПОСРЕДНИЧКЕ, ИНФОРМАТИЧКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ
АГЕНЦИЈА ЗА ВОДЕ ОБЛАСНОГ РИЈЕЧНОГ СЛИВА ТРЕБИШЊИЦЕ
ЈУ ЗАВОД ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ФОНД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ПЕНЗИЈСКИ РЕЗЕРВНИ ФОНД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
КОМИСИЈА ЗА КОНЦЕСИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
PЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
КОМИСИЈА ЗА ТУМАЧЕЊЕ И ПРАЋЕЊЕ ПРИМЈЕНЕ ОПШТЕГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРA
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ АД БАЊА ЛУКА
ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
РЕПУБЛИЧКИ ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ РАТНИХ ЗЛОЧИНА
АДВОКАТСКА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
СИНДИКАТ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ РC
ПРЕТРАГА
ПОЧЕТНА
ХРОНОЛОШКОГ РЕГИСТРА ПРОПИСА ОБЈАВЉЕНИХ У 2011. ГОДИНИ
ПРЕТХОДНА
СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА, НАУКЕ И КУЛТУРЕ РC
ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ ПЕНЗИЈСКИМ РЕЗЕРВНИМ ФОНДОМ РC АД БАЊА ЛУКA
ЗАВОД ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД БИЈЕЉИНА
ХЕЛИКОПТЕРСКИ СЕРВИС РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
БАЊАЛУЧКА БЕРЗА АД БАЊА ЛУКА
ИНВЕСТИЦИОНО-РАЗВОЈНА БАНКА АД БАЊА ЛУКА
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ РС АД БАЊА ЛУКА
“САРАЈЕВО ГАС” АД ИСТОЧНО САРАЈЕВО
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ПУТЕВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ” БАЊА ЛУКА
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА БиХ
ВИСОКИ ПРЕДСТАВНИК ЗА БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ
УСТАВНИ СУД БиХ
ЦЕНТРАЛНА БАНКА БиХ
УПРАВА ЗА ИНДИРЕКТНО ОПОРЕЗИВАЊЕ БиХ
ЦЕНТРАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА БиХ
ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ
СПОЉНОТРГОВИНСКА КОМОРА БиХ
КОНКУРЕНЦИЈСКИ САВЈЕТ БиХ
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ У БиХ
АГЕНЦИЈА ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ БиХ
АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БиХ
КООРДИНАЦИОНИ ОДБОР ВРХОВНИХ ИНСТИТУЦИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ БиХ
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ ИНСТИТУЦИЈА БиХ
РЕГУЛАТОРНИ ОДБОР ЖЕЉЕЗНИЦА БиХ
ИСПРАВКЕ ПРОПИСА ОБЈАВЉЕНИХ РАНИЈИХ ГОДИНА
Х Р О Н ОЛ О Ш К И Р Е Г И С ТА Р
ПРОПИСА ОБЈАВЉЕНИХ У
“СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ”
У 2011. ГОДИНИ
Reg.br.
Br./str.
ПРЕДСЈЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
2/1
1146 Указ о додјели одликовања,
број: 01-136-1679/11
71/1
1717 Указ о додјели одликовања,
број: 01-136-2181-1/11
95/1
1790 Указ о додјели одликовања,
број: 01-136-2534/11
НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
86
Одлука о помиловању осуђених лица,
број: 01-247-76/11
6/1
1407 Одлука о помиловању осуђених лица,
број: 01-247-1935/11
80/1
1/1
Закон о измјенама и допунама Закона о
електричној енергији
1/4
Закон о измјенама и допунама Закона о
доприносима
1/5
Закон о измјенама и допунама Закона о
порезу на доходак
1/5
Закон о измјенама Закона о платама
запослених у органима управе Републике
Српске
1/6
6
Закон о измјенама и допунама Закона о
платама запослених у Министарству
унутрашњих послова, казнено-поправним
установама и Судској полицији
1/7
7
Закон о измјенама и допунама Закона о
фискалним касама
1/8
1
2
3
4
5
115/1
2002 Одлука о поништавању Одлуке о
расписивању Јавног конкурса за избор и
именовање предсједника, замјеника
предсједника и чланова Комисије за хартије
од вриједности Републике Српске
115/1
АМАНДМАНИ
Амандман CXXII на Устав Републике Српске 48/1
ЗАКОНИ
Закон о извршењу Буџета Републике Српске
за 2011. годину
100/1
ОД Л У К Е
Одлука о разрјешењу члана Сената Републике
Српске, број: 01-111-11/11
2/1
122/1
2177 Одлука о именовању Комисије за избор
предсједника, замјеника предсједника и
чланова Комисије за хартије од вриједности
Републике Српске
123/1
745
19
2001 Одлука о поништавању Одлуке о
утврђивању критеријума за избор и
именовање предсједника, замјеника
предсједника и чланова Комисије за
хартије од вриједности Републике Српске
Br./str.
2167 Одлука о формирању Радне групе за
припрему гасног пројекта
УКАЗИ
Указ о додјели одликовања,
број: 01-136-1566-1/10
18
Reg.br.
2003 Одлука о поништавању Одлуке о именовању
Комисије за избор и именовање предсједника,
замјеника предсједника и чланова Комисије
за хартије од вриједности Републике Српске 115/1
573
Закон о измјени и допуни Закона о оружју
и муницији
40/1
574
Закон о измјенама и допунама Закона о
Агенцији за банкарство Републике Српске
40/1
2004 Одлука о утврђивању критеријума за избор
и именовање предсједника, замјеника
предсједника и чланова Комисије за хартије
од вриједности Републике Српске
115/1
575
Закон о измјенама и допунама Закона о
правосудном испиту у Републици Српској
40/3
776
2005 Одлука о расписивању Јавног конкурса за
избор и именовање предсједника, замјеника
предсједника и чланова Комисије за хартије
од вриједности Републике Српске
115/2
Закон о измјенама Закона о попису
становништва, домаћинстава и станова
у 2011. години у Републици Српској
49/1
844
Закон о измјенама и допунама Закона о
извршењу Буџета Републике Српске за
2011. годину
52/1
2006 Одлука о ванредном унапређењу,
број: 01-011-3090/11
115/2
845
Закон о измјенама и допунама Закона о
трговини
52/1
2007 Одлука о ванредном унапређењу,
број: 01-011-3089/11
115/3
Закон о измјенама и допунама Закона о
рачуноводству и ревизији Републике Српске
52/4
846
4
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Reg.br.
Br./str.
Закон о измјенама и допунама Закона о
страним улагањима
52/5
938
Закон о катастру Републике Српске
60/1
979
Закон о безбједности саобраћаја на путевима
Републике Српске
63/1
980
Закон о измјенама Закона о јавно-приватном
партнерству
63/14
981
Закон о измјени и допуни Закона о условима
продаје акција предузећа из области нафтне
индустрије Републике Српске
63/15
847
982
Закон о измјенама и допунама Закона о
управним споровима
1124 Закон о туризму
1125 Закон о информационој безбједности
1376 Закон о промету експлозивних материја
и запаљивих течности и гасова
1377 Закон о боравишној такси
63/15
70/1
70/20
78/1
78/12
1378 Закон о измјенама и допуни Закона о
накнадама за коришћење природних ресурса
у сврху производње електричне енергије
78/15
Registar za 2011.
Reg.br.
1842 Закон о пореском поступку Републике
Српске
Исправка
Br./str.
102/1
108/31
1848 Закон о Уставном суду Републике Српске
104/1
1849 Закон о измјенама и допунама Закона о
основном образовању и васпитању
104/6
1850 Закон о измјенама и допунама Закона о
средњем образовању и васпитању
104/12
1851 Закон о измјенама и допунама Закона о
високом образовању
104/19
1945 Закон о робним резервама
109/1
1946 Закон о допунама Закона о прекршајима
Републике Српске
109/4
1947 Закон о измјенама и допунама Закона о
позоришној дјелатности
109/4
2032 Закон о измјени Закона о извршењу
Буџета Републике Српске за 2011. годину
116/1
2033 Закон о измјенама и допунама Закона о
банкама Републике Српске
116/1
2034 Закон о измјенама и допунама Закона о
микрокредитним организацијама
116/10
116/13
1379 Закон о измјенама и допунама Закона о
јавним предузећима
78/16
1380 Закон о измјенама Закона о нотарима
78/17
2035 Закон о измјенама и допунама Закона о
лизингу
1381 Закон о измјенама и допунама Закона
о пољопривредним задругама
78/17
2042 Закон о занатско-предузетничкој
дјелатности
117/1
1382 Закон о измјенама и допунама Закона
о полицијским службеницима
78/18
2043 Закон о Фонду и финансирању заштите
животне средине Републике Српске
117/9
1383 Закон о измјенама и допунама Закона
о Правобранилаштву Републике Српске
78/20
2044 Закон o измјенама и допунама Закона о
државним службеницима
117/13
2045 Закон о измјенама и допунама Закона о
извршењу кривичних санкција Републике
Српске
117/16
2046 Закон о измјени и допуни Закона о
запошљавању страних држављана и лица
без држављанства
117/17
2047 Закон о измјенама и допунама Закона о
садном материјалу
117/18
2048 Закон о измјенама и допунама Закона о
превозу опасних материја
117/19
1393 Закон о измјени и допуни Закона о
приватизацији државног капитала
у предузећима
79/1
1718 Закон о измјенама и допунама Закона
о стварним правима
95/1
1758 Закон о државним становима на којима
не постоји станарско право
98/1
1759 Закон о Судској полицији Републике Српске
98/3
1791 Закон о административним таксама
Исправка
100/1
103/8
2071 Закон о приватизацији државних станова
118/1
2237 Закон о комуналним дjелатностима
124/1
1792 Закон о измјенама и допунама Закона
о привредним друштвима
100/10
1793 Закон о измјенама и допунама Закона
о сточарству
2238 Закон о заштити ваздуха
124/6
100/16
1794 Закон о измјенама и допунама Закона
о сjемену пољопривредног биља
2381 Закон о пензијском и инвалидском
осигурању
134/1
100/17
1795 Закон о измјенама и допунама Закона
о унутрашњој пловидби
100/17
2382 Закон о правима бораца, војних инвалида
и породица погинулих бораца Одбрамбеноотаџбинског рата Републике Српске
134/17
1796 Закон о измјенама и допунама Закона
о мирном рјешавању радних спорова
100/18
1797 Закон о измјенама и допунама Закона
о метрологији у Републици Српској
100/19
1798 Закон о измјенама и допунама Закона
о контроли предмета од драгоцјених
метала у Републици Српској
100/21
1801 Закон о одржавању зграда
101/1
8
ОД Л У К Е
Одлука број: 01-1648/10
1/9
9
Одлука број: 01-1650/10
1/9
10
Одлука о усвајању Економске политике
Републике Српске за 2011. годину,
број: 01-1644/10
1/9
11
Одлука о усвајању Буџета Републике Српске
за 2011. годину
1/65
Registar za 2011.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Reg.br.
12
20
100
101
Br./str.
Одлука о измјени Одлуке о прихватању
задужења и финансијског доприноса према
Кредитном заводу за обнову, Франкфурт на
Мајни (Kreditanstalt für Wiederaufbau,
Frankfurt am Main - KfW) по Пројекту
“Градски систем водоснабдијевања и
одвођења отпадних вода у Граду Бањој
Луци”
Одлука о избору дијела Заједничке комисије
Народне скупштине Републике Српске и
Вијећа народа Републике Српске
1/118
2/1
Одлука о именовању предсједника Владе
Републике Српске, број: 01-1665/10
7/1
Одлука о именовању чланова Владе
Републике Српске, број: 01-1666/10
7/1
Reg.br.
5
Br./str.
628
Одлука број: 01-546/11
43/3
629
Одлука број: 01-545/11
43/3
630
Одлука број: 01-544/11
43/3
631
Одлука број: 01-571/11
43/3
632
Одлука број: 01-570/11
43/4
633
Одлука број: 01-569/11
43/4
634
Одлука број: 01-566/11
43/4
635
Одлука број: 01-568/11
43/4
636
Одлука број: 01-567/11
43/4
637
Одлука број: 01-564/11
43/4
638
Одлука број: 01-563/11
43/5
Одлука о утврђивању Нацрта амандмана на
Устав Републике Српске
19/1
639
Одлука број: 01-562/11
43/5
215
Одлука број: 01-216/11
19/1
640
Одлука број: 01-561/11
43/5
216
Одлука број: 01-217/11
19/1
214
Исправка
48/23
Одлука број: 01-560/11
43/5
217
Одлука број: 01-218/11
19/2
641
224
Одлука број: 01-237/11
20/1
642
Одлука број: 01-607/11
43/5
225
Одлука број: 01-238/11
20/1
643
Одлука број: 01-606/11
43/6
Одлука број: 01-605/11
43/6
226
Одлука број: 01-239/11
20/1
644
227
Одлука број: 01-242/11
20/1
645
Одлука број: 01-604/11
43/6
228
Одлука број: 01-240/11
20/2
646
Одлука број: 01-603/11
43/6
229
Одлука број: 01-241/11
20/2
647
Одлука број: 01-602/11
43/6
230
Одлука број: 01-228/11
20/2
648
Одлука број: 01-601/11
43/6
Одлука број: 01-600/11
43/7
290
Одлука број: 01-226/11
25/1
649
291
Одлука број: 01-225/11
25/1
650
Одлука број: 01-615/11
43/7
292
Одлука број: 01-229/11
25/1
651
Одлука број: 01-608/11
43/7
293
Одлука о прихватању задужења Републике
Српске по основу дуга Жељезница Републике
Српске насталог до 2. априла 1992. године
према Хрватским жељезницама
652
Одлука број: 01-559/11
43/7
653
Одлука број: 01-599/11
43/7
654
Одлука број: 01-598/11
43/7
655
Одлука број: 01-597/11
43/8
656
Одлука број: 01-596/11
43/8
657
Одлука број: 01-595/11
43/8
25/1
Одлука о давању сагласности за издавање
гаранције Републике Српске за кредитно
задужење Жељезнице Републике Српске а.д.
Добој код “Unicredit bank” а.д. Бања Лука
25/2
437
Одлука број: 01-419/11
32/1
658
Одлука број: 01-594/11
43/8
548
Одлука број: 01-420/11
37/1
659
Одлука број: 01-593/11
43/8
549
Одлука број: 01-421/11
37/1
660
Одлука број: 01-592/11
43/8
550
Одлука број: 01-422/11
37/1
661
Одлука број: 01-591/11
43/9
618
Одлука број: 01-553/11
43/1
662
Одлука број: 01-590/11
43/9
619
Одлука број: 01-554/11
43/1
663
Одлука број: 01-589/11
43/9
620
Одлука број: 01-555/11
43/1
664
Одлука број: 01-588/11
43/9
621
Одлука број: 01-556/11
43/2
665
Одлука број: 01-587/11
43/9
622
Одлука број: 01-557/11
43/2
666
Одлука број: 01-586/11
43/9
623
Одлука број: 01-552/11
43/2
667
Одлука број: 01-585/11
43/10
294
624
Одлука број: 01-550/11
43/2
668
Одлука број: 01-584/11
43/10
625
Одлука број: 01-549/11
43/2
669
Одлука број: 01-583/11
43/10
626
Одлука број: 01-548/11
43/2
670
Одлука број: 01-582/11
43/10
627
Одлука број: 01-547/11
43/3
671
Одлука број: 01-581/11
43/10
6
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Reg.br.
Br./str.
Registar za 2011.
Reg.br.
Br./str.
672
Одлука број: 01-580/11
43/10
1004 Одлука број: 01-917/11
65/1
673
Одлука број: 01-579/11
43/11
1005 Одлука број: 01-918/11
65/1
674
Одлука број: 01-578/11
43/11
675
Одлука број: 01-577/11
43/11
676
Одлука број: 01-576/11
43/11
677
Одлука број: 01-575/11
43/11
1006 Одлука о измјенама и допуни Одлуке о
прихватању задужења Републике Српске
према Европској инвестиционој банци по
Пројекту “Национални путеви: Бања
Лука - Градишка”
65/1
678
Одлука број: 01-574/11
43/12
1089 Одлука број: 01-1046/11
68/1
679
Одлука број: 01-573/11
43/12
1090 Одлука број: 01-988/11
68/1
706
Одлука о расписивању републичког
референдума
1091 Одлука број: 01-1007/11
68/2
45/1
1147 Одлука број: 01-1075/11
71/1
707
Одлука број: 01-541/11
45/1
708
Одлука број: 01-543/11
45/1
709
Одлука број: 01-558/11
1148 Одлука о прихватању задужења према Свјетској
банци - Mеђународној асоцијацији за развој за
додатно финансирање по Пројекту јачања
здравственог сектора
71/2
Исправка
45/2
46/40
710
Одлука број: 01-572/11
45/2
744
Одлука о проглашењу Амандмана CXXII
на Устав Републике Српске
48/1
777
Одлука број: 01-707/11
49/2
778
Одлука број: 01-708/11
49/2
779
Одлука број: 01-709/11
49/2
780
Одлука број: 01-710/11
49/2
781
Одлука број: 01-711/11
49/2
782
Одлука број: 01-712/11
49/2
783
Одлука број: 01-713/11
49/3
784
Одлука број: 01-715/11
49/3
785
Одлука број: 01-714/11
49/3
786
Одлука број: 01-716/11
49/3
810
Одлука о прихватању задужења Републике
Српске према Републици Србији за набавку
теретних вагона за потребе Жељезница
Републике Српске а.д. Добој и информатичке
опреме и услуга за опремање образовних
установа у Републици Српској
50/1
811
812
Одлука о прихватању задужења Републике
Српске према Влади Републике Аустрије путем
Raiffeisen Bank International AG по Пројекту
набавке опреме за Универзитет у
Источном Сарајеву
50/2
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о
прихватању задужења према Влади Републике
Аустрије по Пројекту изградња система
водоснабдијевања и канализације и управљање
чврстим отпадом у општини Градишка
50/2
1149 Одлука о прихватању задужења Републике
Српске код Кредитног завода за обнову,
Франкфурт на Мајни (Kreditanstalt für
Wiederaufbau, Frankfurt am Main - KfW) по
Пројекту SCADA систем за дистрибуцију
електричне енергије
71/3
1150 Одлука о измјенама Oдлуке о прихватању
задужења према Влади Републике Кореје из
Фонда за економску развојну сарадњу (EDCF)
путем Експорт-импорт банке Кореје по Пројекту
модернизација болница у Босни и Херцеговини,
фаза II-EDCF L/A Nо. BiH-2
71/4
1151 Одлука о измјенама Oдлуке о прихватању
задужења према OPEC - Фонду за међународни
развој (OFID) по Пројекту стамбене
реконструкције
71/4
1384 Одлука о прихватању задужења Републике
Српске према Влади Републике Аустрије
путем Erste Bank Der oesterreichischen
Sparkassen AG по пројекту опремања
медицинском опремом Нове опште болнице
у Невесињу
78/21
1385 Одлука број: 01-1210/11
78/22
1386 Одлука о измјени Одлуке о критеријумима за
оцјену степена развијености јединица локалне
самоуправе у Републици Српској
78/22
1778 Одлука о прихватању задужења Републике
Српске према Кредитном заводу за обнову,
Франкфурт на Мајни (Kreditanstalt für
Wiederaufbau, Frankfurt am Main - KfW),
по Пројекту Хидроелектрана Цијевна III
на ријеци Босни
99/1
1779 Одлука о дугорочном задуживању
Републике Српске емисијом обвезница,
број: 01-1407/11
99/2
881
Одлука број: 01-717/11
56/1
949
Одлука о утврђивању броја потпредсједника
Народне скупштине Републике Српске,
број: 01-916/11
1780 Одлука о индиректном задуживању
Републике Српске за рачун фондова социјалне
сигурности и јавне здравствене установе
99/2
61/1
950
Одлука број: 01-928/11
61/1
951
Одлука број: 01-867/11
61/1
973
Одлука број: 01-927/11
62/1
1003 Одлука број: 01-926/11
65/1
1781 Одлука о прихватању задужења Републике
Српске према Влади Републике Кореје из
Фонда за економску развојну сарадњу
(Economic Development Cooperation FundEDCF) путем Извозно-увозне банке Кореје
по Пројекту модернизације болница у Босни
и Херцеговини, фаза III
99/3
Registar za 2011.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Reg.br.
Br./str.
1782 Одлука о прихватању задужења Републике
Српске према Европској инвестиционој
банци (European Investment Bank) по
Пројекту хитне помоћи и заштите од
поплава
99/3
1783 Одлука број: 01-1411/11
99/4
1802 Одлука број: 01-1459/11
101/7
1803 Одлука број: 01-1467/11
101/7
1804 Одлука број: 01-1468/11
101/7
1805 Одлука број: 01-1469/11
101/7
1806 Одлука број: 01-1470/11
Reg.br.
7
Br./str.
680
Закључак број: 01-542/11
43/12
711
Закључак број: 01-611/11
45/2
712
Закључци број: 01-610/11
45/2
713
Закључак број: 01-612/11
45/3
714
Закључак број: 01-613/11
45/3
715
Закључак број: 01-609/11
45/4
716
Закључак број: 01-540/11
45/4
787
Закључак број: 01-232/11
49/3
101/7
788
Закључак број: 01-718/11
49/4
1968 Одлука број: 01-1616/11
110/1
813
Закључак број: 01-719/11
50/3
1969 Одлука број: 01-1617/11
110/1
814
Закључак број: 01-720/11
50/3
1989 Одлука о усвајању Ребаланса буџета
Републике Српске за 2011. годину
815
Закључак број: 01-721/11
50/3
113/1
816
Закључак број: 01-722/11
50/3
2036 Одлука број: 01-1716/11
116/14
939
Закључак број: 01-231/11
60/21
2037 Одлука број: 01-1717/11
116/14
940
60/22
2038 Одлука број: 01-1718/11
Закључак број: 01-890/11
116/14
941
Закључак број: 01-891/11
60/22
2039 Одлука број: 01-1719/11
116/15
952
Закључци број: 01-868/11
61/1
2245 Одлука број: 01-1882/11
125/1
953
Закључак број: 01-915/11
61/2
2246 Одлука о утврђивању Спомен-комплекса
Козара на Мраковици културним добром
од изузетног значаја
954
Закључак број: 01-919/11
61/2
125/1
1007 Закључак број: 01-920/11
65/2
2247 Одлука о изради Просторног плана подручја
посебне намјене Национални парк “Козара” 125/2
1008 Закључак број: 01-921/11
65/2
1009 Закључак број: 01-922/11
65/2
2248 Одлука о изради Просторног плана подручја
посебне намјене Национални парк “Сутјеска” 125/7
2249 Одлука о именовању Савјета плана за
праћење Измјена и допуна Просторног
плана Републике Српске до 2015. године
2361 Одлука број: 01-2026/11
125/12
132/1
2383 Одлука о привременом финансирању
Републике Српске за период од 1. јануара
до 31. марта 2012. године
134/29
2384 Одлука број: 01-2080/11
134/30
2385 Одлука број: 01-2083/11
134/30
435
О С ТА Л И П РО П И С И
Пословник Народне скупштине
Републике Српске
Исправка
1010 Закључак број: 01-923/11
65/2
1011 Закључак број: 01-925/11
65/2
1031 Закључак број: 01-1004/11
66/1
1032 Закључак број: 01-1005/11
66/1
1092 Закључци број: 01-989/11
68/2
1093 Закључак број: 01-1006/11
68/2
1152 Закључак број: 01-1058/11
71/4
1153 Закључак број: 01-1059/11
71/4
1154 Закључак број: 01-1060/11
71/5
1155 Закључак број: 01-1061/11
71/5
31/1
1156 Закључак број: 01-1062/11
71/5
37/30
1157 Закључак број: 01-1063/11
71/5
1158 Закључак број: 01-1064/11
71/5
13
Закључак број: 01-1641/10
1/118
14
Закључци број: 01-1642/10
1/118
1159 Закључак број: 01-1065/11
71/5
15
Закључци број: 01-1643/10
1/119
1160 Закључак број: 01-1066/11
71/6
Закључак број: 01-220/11
19/2
1161 Закључци број: 01-1067/11
71/6
218
231
Закључак број: 01-233/11
20/2
1162 Закључак број: 01-1068/11
71/6
232
Закључак број: 01-234/11
20/2
1163 Закључак број: 01-1069/11
71/6
295
Закључак број: 01-224/11
25/2
1164 Закључак број: 01-1071/11
71/6
1165 Закључак број: 01-1072/11
296
Закључак број: 01-227/11
25/2
297
Закључак број: 01-223/11
25/3
298
Закључак број: 01-236/11
25/3
1166 Закључци број: 01-1073/11
71/7
438
Закључак број: 01-418/11
32/6
1167 Закључак број: 01-1074/11
71/7
Исправка
71/6
78/40
8
Reg.br.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Br./str.
1224 Закључак број: 01-1202/11
75/1
1225 Закључак број: 01-1204/11
75/1
1387 Закључак број: 01-1203/11
78/22
1388 Закључак број: 01-1205/11
78/22
1389 Закључак број: 01-1206/11
78/22
1390 Закључак број: 01-1207/11
78/22
1760 Закључак број: 01-1412/11
98/11
1761 Закључак број: 01-1423/11
98/12
1762 Закључак број: 01-1424/11
98/12
1807 Закључак број: 01-1460/11
101/8
1808 Закључак број: 01-1461/11
101/8
1809 Закључак број: 01-1462/11
101/8
1810 Закључак број: 01-1463/11
101/8
1811 Закључак број: 01-1464/11
101/8
1812 Закључак број: 01-1465/11
101/8
1813 Закључак број: 01-1473/11
101/9
1843 Закључак број: 01-1541/11
103/1
1844 Закључак број: 01-1542/11
103/1
1852 Закључци број: 01-1188/11
104/20
1898 Закључак број: 01-1543/11
106/1
1899 Закључак број: 01-1544/11
106/1
1900 Закључци број: 01-1545/11
106/1
1970 Закључак број: 01-1720/11
110/1
1971 Закључак број: 01-1613/11
110/1
1972 Закључак број: 01-1614/11
110/2
1973 Закључак број: 01-1615/11
110/2
2008 Закључак број: 01-1795/11
115/3
2009 Закључак број: 01-1796/11
115/3
2010 Закључак број: 01-1797/11
115/3
2011 Закључак број: 01-1798/11
115/4
2049 Закључак број: 01-1799/11
117/21
2050 Закључак број: 01-1800/11
117/22
2051 Закључак број: 01-1801/11
117/22
2052 Закључак број: 01-1802/11
117/22
2250 Закључак број: 01-1883/11
125/12
2251 Закључак број: 01-1884/11
125/13
2252 Закључак број: 01-1885/11
125/13
2253 Закључак број: 01-1886/11
125/13
2302 Закључак број: 01-2022/11
128/1
2303 Закључак број: 01-2023/11
128/1
2304 Закључак број: 01-2024/11
128/1
2305 Закључак број: 01-2025/11
128/2
2386 Закључак број: 01-2081/11
134/30
2387 Закључак број: 01-2082/11
134/30
2388 Закључак број: 01-2084/11
134/30
Registar za 2011.
Reg.br.
955
Br./str.
Препоруке Народне скупштине Републике
Српске за вођење структурисаног дијалога
о систему правосуђа
61/2
ВИЈЕЋЕ НАРОДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
500
ОД Л У К Е
Одлука о измјенама и допунама Пословника
Вијећа народа Републике Српске
34/1
551
Одлука о избору Комисије за избор и
именовање Вијећа народа Републике Српске
37/2
552
Одлука о избору Уставне комисије Вијећа
народа Републике Српске
37/2
553
Одлука о избору Законодавно-правне
комисије Вијећа народа Републике Српске
37/2
554
Одлука о избору Административне комисије
Вијећа народа Републике Српске
37/2
746
Одлука о промјени Устава Републике Српске,
број: 03.1/I-221/11
48/1
2012 Одлука о избору потпредсједавајућег Вијећа
народа Републике Српске
115/4
2013 Одлука о избору предсједника и члана
Комисије за избор и именовање Вијећа
народа Републике Српске
115/4
2014 Одлука о избору чланова Уставне комисије
Вијећа народа Републике Српске
115/4
2015 Одлука о избору замјеника предсједника и
члана Законодавно-правне комисије Вијећа
народа Републике Српске
115/4
2016 Одлука о избору члана Административне
комисије Вијећа народа Републике Српске
115/5
2376 Одлука о разрјешењу генералног секретара
Вијећа народа Републике Српске
133/1
2377 Одлука о избору генералног секретара
Вијећа народа Републике Српске
133/1
ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
47
116
УРЕДБЕ
Уредба о педагошким нормативима за средње
образовање
4/1
Уредба о измјенама Уредбе о категоријама
и звањима државних службеника
8/1
117
Уредба о измјенама Уредбе о радним мјестима
намјештеника
8/1
144
Уредба о давању сагласности на цијене
одређених производа и услуга
11/1
184
Уредба о сигурности снабдијевања и испоруци
природног гаса
17/1
201
Уредба о измјенама и допунама Уредбе о
стамбеном збрињавању породица погинулих
бораца и ратних војних инвалида Одбрамбеноотаџбинског рата Републике Српске
18/1
299
Уредба о условима, поступку емисије и
елементима примарног тржишта трезорских
записа
25/3
300
Уредба о измјени и допуни Уредбе о
ограничавању маржи у промету робе
25/5
304
Уредба о измјенама и допунама Уредбе о
насељеним мјестима која чине подручје
јединице локалне самоуправе
26/1
Registar za 2011.
Reg.br.
305
328
Br./str.
Уредба o измјени Уредбе о поступку јавне
продаје пословних зграда, пословних
просторија и гаража у државној својини
Уредба о производњи и потрошњи енергије
из обновљивих извора и когенерације
Исправка
513
579
588
693
694
26/1
28/1
39/28
Уредба о условима за оснивање и почетак
рада високошколских установа и о поступку
утврђивања испуњености услова
35/1
Уредба о начину коришћења података из
Централне базе другог примјерка матичних
књига
41/1
Уредба о условима за оснивање и почетак
рада установа студентског стандарда и о
поступку за утврђивање испуњености услова
42/1
Уредба о подстицајима за запошљавање
незапослених лица у Републици Српској
44/1
Уредба о критеријумима за одређивање
радног времена у угоститељским објектима
44/3
817
Уредба о забрани продаје, употребе и
услуживања алкохолних пића лицима млађим
од 18 година у угоститељским објектима
50/3
818
Уредба о управљању амбалажом и амбалажним
отпадом
50/4
825
Уредба о педагошким стандардима и
нормативима за основно образовање и
васпитање
826
848
859
9
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Уредба о допунама Уредбе о условима за
оснивање и почетак рада високошколских
установа и о поступку утврђивања
испуњености услова
51/1
Reg.br.
Br./str.
1689 Уредба о измјени и допунама Уредбе о
поступку верификовања потраживања и
готовинских исплата по основу рачуна
старе девизне штедње у Републици Српској
93/1
1729 Уредба о вођењу евиденција о некретнинама
и правима на некретнинама
97/1
1799 Уредба о измјенама и допунама Уредбе
о вођењу евиденција о некретнинама и
правима на некретнинама
100/22
1854 Уредба о измјенама и допунама Уредбе о
начелима за унутрашњу организацију и
систематизацију радних мјеста у републичким
органима управе Републике Српске
105/1
1990 Уредба о транспарентности финансијских
односа између Републике Српске, односно
јединица локалне самоуправе и јавних
предузећа
114/1
2017 Уредба о допуни Уредбе о индиректном
задуживању Републике Српске за рачун
фондова социјалне сигурности и јавних
здравствених установа
115/5
2254 Уредба о условима за оснивање и рад
представништава Републике Српске
у иностранству
125/13
2255 Уредба o измјени Уредбе о начину
коришћења података из Централне базе
другог примјерка матичних књига
125/15
16
ОД Л У К Е
Одлука о висини основице за обрачун
борачког додатка за 2010. годину,
број: 04/1-012-2-2701/10
1/119
51/31
17
Уредба о измјенама и допунама Уредбе о
условима и критеријумима за субвенционисање
каматне стопе за кредите за набавку одређених
трајних потрошних добара у 2009. години
52/6
Одлука о давању сагласности на Правилник
о измјени и допуни Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста
у Пореској управи Републике Српске
1/119
21
Одлука о одобравању средстава,
број: 04/1-012-2-2650/10
2/1
Одлука о допуни Одлуке о давању
сагласности на План утрошка средстава,
број: 04/1-012-2-2634/10
2/2
Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава за капитална улагања,
број: 04/1-012-2-2636/10
2/2
Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава за капитална улагања
Академији наука и умјетности Републике
Српске
2/2
Одлука о одобрењу средстава са рачуна
посебних намјена, број: 04/1-012-2-1/11
2/2
Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава за текуће помоћи,
број: 04/1-012-2-3/11
2/3
Одлука о измјенама Одлуке о оснивању
Јавне здравствене установе Завод за
стоматологију
2/3
Одлука о измјени Одлуке о коришћењу
средстава са рачуна посебних намјена,
број: 04/1-012-2-2640/10
2/3
Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава за текуће помоћи,
број: 04/1-012-2-2703/10
3/1
Уредба о начину, поступку и роковима
обрачунавања и плаћања посебних
водних накнада
22
53/1
1094 Уредба о стручном испиту за рад у управи
Републике Српске
68/2
1095 Уредба о измјенама Уредбе о оснивању
Хеликоптерског сервиса Републике Српске
68/6
1096 Уредба o измјенама Уредбе о оснивању
Ваздухопловног сервиса Републике Српске
68/6
23
24
1168 Уредба о садржају, начину израде и стављања
у промет картографских публикација за
територију Републике Српске
71/7
25
1189 Уредба о Регистру одобрења у привреди
73/1
26
1237 Уредба о измјенама Уредбе о педагошким
стандардима за средње образовање
76/1
1574 Уредба о измјени Уредбе о стручном испиту
за рад у управи Републике Српске
85/1
1655 Уредба о измјенама и допунама Уредбе о
подстицајима за запошљавање незапослених
лица у Републици Српској
27
28
89/1
1660 Уредба о индиректном задуживању Републике
Српске за рачун фондова социјалне сигурности
и јавних здравствених установа
90/1
37
10
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Reg.br.
38
Br./str.
Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава за текуће помоћи,
број: 04/1-012-2-2704/10
4/7
64
Одлука о давању сагласности на Приједлог
ребаланса Финансијског плана Фонда ПИО
Републике Српске за 2010. годину
4/7
65
Одлука о давању сагласности на Приједлог
финансијског плана Фонда ПИО Републике
Српске за 2011. годину
4/7
66
Одлука о давању сагласности на Приједлог
ребаланса Финансијског плана Завода за
запошљавање за 2010. годину
4/7
67
Одлука о давању сагласности на Приједлог
програма рада Завода за запошљавање за
2011. годину
4/8
68
Одлука о давању сагласности на Приједлог
финансијског плана Завода за запошљавање
за 2011. годину
4/8
Одлука о давању сагласности на Статут
Института за јавно здравство Републике
Српске
4/8
Одлука о утврђивању стандарда и критеријума
за избор и именовање директора Завода за
форензичку психијатрију Соколац
4/8
Одлука о расписивању Јавног конкурса за
избoр и именовање директора Завода за
форензичку психијатрију Соколац
4/9
Одлука о утврђивању општег интереса,
број: 04/1-012-2-2727/10
4/9
73
Одлука о утврђивању општег интереса,
број: 04/1-012-2-2728/10
4/9
Одлука о усвајању “Програма јавних улагања
Републике Српске за период 2011-2013. година” 4/4
74
Одлука о утврђивању општег интереса,
број: 04/1-012-2-2731/10
4/10
Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава за капитална улагања,
број: 04/1-012-2-2695/10
75
Одлука о измјени Одлуке о одређивању
приоритетних пројеката из Програма јавних
улагања Републике Српске за финансирање
из буџета у 2010. години, са расподјелом
средстава
4/14
Одлука о измјени Одлуке о утврђивању
плате предсједника Владе Републике Српске
и министара у Влади Републике Српске
4/15
3/1
Одлука о преносу права власништва,
број: 04/1-012-2-2657/10
3/2
41
Одлука о преносу права власништва,
број: 04/1-012-2-2655/10
3/2
42
Одлука о преносу права власништва,
број: 04/1-012-2-2700/10
3/2
43
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
Br./str.
Одлука о уступању пословног простора на
коришћење, број: 04/1-012-2-2676/10
3/1
40
Reg.br.
63
Одлука о давању сагласности за уступање
опреме Пореске управе Републике Српске
“АЛФ-ОМ”-у д.о.о. Бања Лука, у сврху
компензације закупа
39
Registar za 2011.
Одлука о измјенама Одлуке о давању
сагласности на План утрошка средстава
за текуће помоћи, број: 04/1-012-2-2705/10
3/4
Одлука о додјели средстава помоћи јединицама
локалне самоуправе у ванредним ситуацијама,
број: 04/1-012-2-2716/10
4/2
Одлука о додјели средстава помоћи јединицама
локалне самоуправе у ванредним ситуацијама,
број: 04/1-012-2-2717/10
4/2
Одлука о додјели средстава помоћи јединицама
локалне самоуправе у ванредним ситуацијама,
број: 04/1-012-2-2718/10
4/3
Одлука о додјели средстава помоћи јединицама
локалне самоуправе у ванредним ситуацијама,
број: 04/1-012-2-2719/10
4/3
Одлука о додјели средстава помоћи јединицама
локалне самоуправе у ванредним ситуацијама,
број: 04/1-012-2-2720/10
4/3
Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава за капитална улагања,
број: 04/1-012-2-2696/10
70
71
72
4/4
4/4
Одлука о давању сагласности Министарству
управе и локалне самоуправе на План утрошка
средстава - намјенско финансирање Петог
круга Бикон шеме за период 1. јануар 31. децембар 2010. године
4/4
Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-2692/10
4/5
Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-2693/10
4/5
Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава за текуће помоћи
Министарству науке и технологије,
број: 04/1-012-2-2680/10
69
76
Одлука о финансијском поравнању,
број: 04/1-012-2-21/11
5/1
Одлука о листи производа и услуга од
посебног значаја за заштиту стандарда
становништва, број: 04/1-012-2-10/11
5/1
80
Одлука о накнади за управљање и
трошковима пословања Друштва за
управљање Пензијским резервним фондом
Републике Српске а.д. Бања Лука
5/2
81
Одлука о преносу права власништва,
број: 04/1-012-2-17/11
5/2
Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава за текуће помоћи
Министарству науке и технологије
5/3
83
Одлука о измјени Одлуке о давању
сагласности на План утрошка средстава,
број: 04/1-012-2-13/11
5/3
84
Одлука о измјени Одлуке о преносу права
власништва, број: 04/1-012-2-9/11
5/3
78
79
4/5
Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава - текуће помоћи - помоћи
удружењима од јавног интереса за период
1. јануар - 31. децембар 2010. године
4/5
Одлука о додјели средстава за рад удружења
и организација цивилних жртава рата
Бошњака и Хрвата
4/6
Одлука број: 04/1-012-2-2689/10
4/6
82
Registar za 2011.
Reg.br.
87
88
89
90
91
92
93
94
95
102
Br./str.
Одлука о коришћењу средстава са рачуна
посебних намјена, број: 04/1-012-2-54/11
127
Одлука о одобрењу средстава,
број: 04/1-012-2-53/11
6/1
Одлука о преносу права власништва,
број: 04/1-012-2-8/11
6/2
Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава за капитална улагања,
број: 04/1-012-2-63/11
9/2
Одлука о утврђивању општег интереса,
број: 04/1-012-2-72/11
9/2
9/3
6/2
131
Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-44/11
Одлука о расписивању Јавног конкурса за
избoр и именовање директора Социјалногеријатријског центра Бања Лука
9/3
6/3
Одлука о измјени Одлуке о давању
сагласности на План утрошка средстава,
број: 04/1-012-2-46/11
Одлука о утврђивању стандарда и критеријума
за избор и именовање директора Дома за дјецу
и омладину ометену у развоју Приједор
9/4
6/3
Одлука о измјени Одлуке о давању
сагласности на План утрошка средстава,
број: 04/1-012-2-47/11
133
Одлука о расписивању Јавног конкурса за
избор и именовање директора Дома за дјецу
и омладину ометену у развоју Приједор
9/4
6/4
Одлука о измјени Одлуке о давању
сагласности на План утрошка средстава,
број: 04/1-012-2-48/11
134
Одлука о извршењу правоснажне пресуде
Окружног суда у Бањој Луци,
број: 110 У 002 948 10 У
9/5
6/4
Одлука о усвајању Стратегије обуке
запослених у републичким органима
управе Републике Српске за период
2011-2014. године
7/1
Одлука о преносу права власништва,
број: 04/1-012-2-26/11
7/2
106
Одлука о преносу права својине на
некретнинама, број: 04/1-012-2-35/11
7/3
Одлука о преносу права својине на
некретнинама, број: 04/1-012-2-34/11
7/3
Одлука о преносу права својине на
некретнинама, број: 04/1-012-2-38/11
7/3
132
145
146
Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава за капитална улагања,
број: 04/1-012-2-39/11
7/4
Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-33/11
7/4
Одлука о измјени Одлуке о одобравању
средстава за социјално угрожене категорије
потрошача електричне енергије
за 2010. годину
7/4
112
Одлука о измјени Одлуке о давању
сагласности на План утрошка средстава,
број: 04/1-012-2-36/11
7/5
Одлука о усклађивању акта о оснивању Јавне
установе Основне школе “Joсиф Панчић”
Козица
9/1
Одлука о давању сагласности на План утрошка
средстава, број: 04/1-012-2-82/11
9/1
Одлука о одобравању исплате средстава
са рачуна посебних намјена,
број: 04/1-012-2-113/11
11/2
Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-115/11
11/2
147
Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава - издатке за нефинансијску
имовину, број: 04/1-012-2-114/11
11/2
148
Одлука о утврђивању услова, стандарда и
критеријума за избор и именовање чланова
Надзорног одбора Гарантног фонда
Републике Српске а.д. Бања Лука
11/2
Одлука о расписивању Јавног конкурса за
избор и именовање чланова Надзорног
одбора Гарантног фонда Републике Српске
а.д. Бања Лука
11/3
7/2
111
126
Одлука о давању сагласности на Приједлог
финансијског плана Фонда здравственог
осигурања Републике Српске
Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава за капитална улагања,
број: 04/1-012-2-62/11
105
125
9/2
Одлука о утврђивању стандарда и критеријума
за избор и именовање директора Социјалногеријатријског центра Бања Лука
Одлука о прихватању донаторских средстава
Европске уније (ЕU) по пројекту Изградња
петље Маховљани (EBRD 40327)
110
129
Одлука о давању сагласности на Приједлог
финансијског плана Јавног фонда за дјечију
заштиту Републике Српске
130
104
109
128
Br./str.
6/2
Одлука о усвајању измјене Плана коришћења
средстава за подстицање развоја пољопривреде
и села у 2010. години
7/2
108
Reg.br.
6/1
103
107
11
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
149
159
Одлука о давању Гаранције Владе Републике
Српске, број: 04/1-012-2-131/11
12/1
160
Одлука о одобрењу исплате средстава
са рачуна посебних намјена, број:
04/1-012-2-132/11
12/1
161
Одлука о утврђивању Измјена Плана
докапитализације фондова којима управља
ИРБРС
12/1
162
Одлука број: 04/1-012-2-140/11
13/1
163
Одлука о промјени облика организовања
Јавног предузећа Национални парк “Сутјеска”
Тјентиште у Јавну установу
13/1
164
Одлука о промјени облика организовања
Јавног предузећа Национални парк “Козара”
Приједор у Јавну установу
13/3
Одлука о утврђивању општег интереса,
број: 04/1-012-2-120/11
13/4
Одлука о утврђивању услова, стандарда и
критеријума за избор и именовање чланова
Одбора за ревизију Гарантног фонда
Републике Српске а.д. Бања Лука
13/5
165
166
12
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Reg.br.
167
168
Br./str.
Одлука о расписивању Јавног конкурса за
избор и именовање чланова Одбора за
ревизију Гарантног фонда Републике
Српске а.д. Бања Лука
13/5
Одлука о допуни Одлуке о утврђивању
општег интереса, број: 04/1-012-2717/08,
од 13. новембра 2008. године
13/6
170
Одлука о одобравању набавке репроматеријала
за сјетву у 2011. години
14/1
171
Одлука о давању сагласности на Правилник
о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у Министарству за економске
односе и регионалну сарадњу
14/1
172
173
Одлука о давању сагласности на Правилник
о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у Генералном секретаријату
Владе Републике Српске
Одлука о измјенама и допуни Одлуке о
расписивању Јавног позива за прикупљање
самоиницијативних понуда за додјелу
концесија за коришћење пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Градишка (“Службени
гласник Републике Српске”, број 81/10)
Reg.br.
Br./str.
196
Одлука о измјенама Одлуке о додјели у
закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске Армину Сушићу из
Приједора (“Службени гласник Републике
Српске”, број 105/09)
17/11
202
Одлука о висини основице за обрачун
мјесечних примања за 2011. годину
предвиђених Законом о правима бораца,
војних инвалида и породица погинулих
бораца Одбрамбено-отаџбинског рата
Републике Српске
18/2
Одлука о утврђивању основице и коефицијента висине исплате мјесечних примања
за 2011. годину предвиђених Законом о
заштити цивилних жртава рата
18/2
203
204
Одлука о утврђивању основице за обрачун
плата шефова представништава и запослених
у представништвима Републике Српске у
иностранству за календарску 2011. годину
18/2
205
Одлука о коришћењу средстава са рачуна
посебних намјена, број: 04/1-012-2-220/11
18/3
Одлука о преносу права власништва,
број: 04/1-012-2-221/11
18/3
Одлука о преносу права располагања
на покретној војној имовини,
број: 04/1-012-2-222/11
18/3
Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-258/11
19/2
Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-233/11
20/3
20/3
14/1
206
14/2
Registar za 2011.
207
179
Одлука о утврђивању општег интереса
број: 04/1-012-2-119/11
181
Одлука о распореду средстава за финансирање
рада представништава Републике Српске у
иностранству за 2011. годину
16/1
233
Одлука о престанку рада Више техничке
школе у Добоју
234
17/3
Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-240/11
186
Одлука број: 04/1-012-2-199/11
17/4
235
187
Одлука број: 04/1-012-2-200/11
17/4
188
Одлука о преносу права својине,
број: 04/1-012-2-174/11
17/4
Одлука о утврђивању услова и критеријума
за избор и именовање чланова Надзорног
одбора Мјешовитог холдинга “Електропривреда
Републике Српске” - Матично предузеће а.д.
Требиње
20/3
236
Одлука о расписивању Јавног конкурса за
избор и именовање чланова Надзорног одбора
Мјешовитог холдинга “Електропривреда
Републике Српске” - Матично предузеће
а.д. Требиње
20/4
237
Одлука о преносу власништва,
број: 04/1-012-2-230/11
20/4
Одлука о расподјели неперспективних
локација и осталих некретнина које су
служиле за потребе система одбране на
територији Републике Српске у касарни
“Кушлат” у Милићима
20/4
239
Одлука о измјенама Одлуке о расподјели
неперспективних локација и осталих
некретнина које су служиле за потребе
система одбране на територији Републике
Српске
20/5
240
Одлука о измјени Одлуке о оснивању
Јавне установе Археолошки музеј “Rimski
municipium”
20/5
Одлука о измјени Одлуке о давању
сагласности на План утрошка средстава
(“Службени гласник Републике Српске”,
број 53/10)
20/6
185
189
190
191
192
193
194
195
15/1
Одлука о преносу права власништва на
основним средствима и ситном инвентару,
број: 04/1-012-2-185/11
17/4
Одлука о преносу власништва,
број: 04/1-012-2-171/11
17/7
Одлука о утврђивању општег интереса,
број: 04/1-012-2-179/11
17/7
Одлука о утврђивању општег интереса,
број: 04/1-012-2-178/11
17/8
Одлука о измјенама Одлуке о додјели у
закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске Љиљани
Милетић из Приједора (“Службени
гласник Републике Српске”, број 105/09)
219
238
17/10
Одлука о измјенама Одлуке о додјели у
закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске Богдану Пађану
из Приједора (“Службени гласник Републике
Српске”, број 105/09)
17/10
Одлука о измјенама Одлуке о додјели у
закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске Миодрагу Гранатићу из
Приједора (“Службени гласник Републике
Српске”, број 105/09)
17/11
241
Registar za 2011.
13
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Reg.br.
Br./str.
Reg.br.
Br./str.
253
Одлука о давању сагласности на Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у Министарству за просторно
уређење, грађевинарство и екологију
22/1
273
Одлука о расписивању Јавног конкурса за
избор и именовање директора и замјеника
директора Агенције за банкарство Републике
Српске
24/8
255
Одлука о формирању Представништва
Републике Српске у Републици Аустрији
274
23/1
Одлука о усвајању Плана коришћења
средстава за подстицање развоја пољопривреде и села у 2011. години
23/1
Одлука о утврђивању стандарда и критеријума
за избор и именовање чланова Управног
одбора Завода за физикалну медицину и
рехабилитацију “Др Мирослав Зотовић”
Бања Лука
24/8
275
Одлука о расписивању Јавног конкурса за
избoр и именовање чланова Управног
одбора Завода за физикалну медицину и
рехабилитацију “Др Мирослав Зотовић”
Бања Лука
256
257
Одлука о давању сагласности на Правилник
о измјенама и допунама Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у Републичком секретаријату
за законодавство
23/1
258
Одлука о давању сагласности на Одлуку
о измјенама и допунама Статута Јавне
установе Службени гласник Републике Српске 23/2
259
Одлука о измјени Одлуке о одобравању
набавке репроматеријала за сјетву у 2011.
години (“Службени гласник Републике
Српске”, број 14/11)
276
Одлука о утврђивању стандарда и критеријума
за избор и именовање директора Завода за
физикалну медицину и рехабилитацију
“Др Мирослав Зотовић” Бања Лука
24/9
277
Одлука о расписивању Јавног конкурса за
избoр и именовање директора Завода за
физикалну медицину и рехабилитацију
“Др Мирослав Зотовић” Бања Лука
24/10
Одлука о утврђивању стандарда и критеријума за избор и именовање директора
Института за јавно здравство
24/10
Одлука о расписивању Јавног конкурса за
избoр и именовање директора Института за
јавно здравство
24/11
23/2
260
Одлука о оснивању Jавне установе Агенција
за акредитацију високошколских установа
Републике Српске
24/1
278
261
Одлука број: 04/1-012-2-314/11
24/2
279
262
Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-272/11
24/3
263
Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-306/11
24/3
264
Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-383/11
24/4
265
Одлука број: 04/1-012-2-288/11
24/4
266
Одлука о утврђивању критеријума за избор
и именовање чланова Управног одбора
Фонда за пензијско и инвалидско осигурање
Републике Српске, Бијељина
267
268
269
270
271
272
24/4
Одлука о расписивању Јавног конкурса за
избор и именовање чланова Управног одбора
Фонда за пензијско и инвалидско осигурање
Републике Српске, Бијељина
24/5
Одлука о утврђивању критеријума за избор
и именовање чланова Надзорног одбора
Фонда за пензијско и инвалидско осигурање
Републике Српске, Бијељина
Одлука о расписивању Јавног конкурса за
избор и именовање чланова Надзорног
одбора Фонда за пензијско и инвалидско
осигурање Републике Српске, Бијељина
Одлука о утврђивању критеријума за избор
и именовање директора Фонда за пензијско
и инвалидско осигурање Републике Српске,
Бијељина
Одлука о расписивању Јавног конкурса за
избор и именовање директора Фонда за
пензијско и инвалидско осигурање Републике
Српске, Бијељина
24/5
24/6
280
Одлука о расписивању Јавног конкурса за
избор и именовање директора Јавне установе
“Кинотека Републике Српске”
24/11
281
Одлука о преносу права власништва,
број: 04/1-012-2-308/11
24/11
Одлука о измјени Одлуке о оснивању
Гарантног фонда Републике Српске,
број: 04/1-012-2-259/11
24/12
282
283
Одлука о измјени и допуни Одлуке о
формирању Тима за координацију активности
истраживања ратних злочина и тражење
несталих лица
24/12
306
Одлука о формирању Тима за управљање
пројектима водоводне и канализационе
инфраструктуре, подржаним кредитним и
донаторским средствима међународних
институција
26/1
Одлука о формирању Савјета за културу
Републике Српске
26/2
307
308
Одлука о формирању Савјета за борбу против
насиља у породици Републике Српске
26/2
309
Одлука о одобравању средстава,
број: 04/1-012-2-381/11
26/3
310
Одлука о прихватању Резолуције о одрживом
развоју регије Динарског појаса
26/3
311
Одлука број: 04/1-012-2-2472/10
26/3
312
Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава за текуће помоћи,
број: 04/1-012-2-326/11
26/4
Одлука о давању сагласности на План
минималних годишњих потреба дрвопрерађивача Републике Српске у шумским
дрвним сортиментима у 2011. години
26/4
24/6
24/7
Одлука о утврђивању услова и критеријума
за избор и именовање директора и замјеника
директора Агенције за банкарство Републике
Српске
24/7
24/9
313
14
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Reg.br.
Br./str.
Registar za 2011.
Reg.br.
Br./str.
314
Одлука о давању сагласности на Правилник
о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у Министарству за избјеглице
и расељена лица Републике Српске
26/4
343
Одлука о утврђивању стандарда и критеријума
за избор и именовање три члана Управног
одбора ЈУ “Завод за запошљавање Републике
Српске”
28/10
315
Одлука о давању сагласности на Статут
Јавне установе Археолошки музеј “Rimski
municipium” Скелани
344
26/4
Одлука о давању сагласности за продају
основних средстава, број: 04/1-012-2-388/11
Одлука о расписивању Јавног конкурса за
избор и именовање три члана Управног
одбора ЈУ “Завод за запошљавање Републике
Српске”
28/10
26/5
345
Одлука о прихватању имовине уступљене
Републици Српској, број: 04/1-012-2-375/11
26/5
Одлука о утврђивању стандарда и критеријума
за избор и именовање директора ЈУ “Завод
за запошљавање Републике Српске”
28/11
Одлука о утврђивању општег интереса,
број: 04/1-012-2-330/11
346
26/5
Одлука о утврђивању општег интереса,
број: 04/1-012-2-332/11
Одлука о расписивању Јавног конкурса за
избор и именовање директора ЈУ “Завод за
запошљавање Републике Српске”
26/6
Одлука о измјени и допуни Одлуке о
утврђивању општег интереса, број:
04/1-012-2-331/11
26/6
Одлука о измјени Одлуке о броју и
просторном распореду основних школа у
Републици Српској
26/6
316
317
318
319
320
321
Одлука о измјени Одлуке о преносу права
власништва, број: 04/1-012-2-350/11
26/17
Одлука о коришћењу средстава са рачуна
посебних намјена, број: 04/1-012-2-408/11
28/5
330
Одлука о одобрењу исплате средстава
са рачуна посебних намјена, број:
04/1-012-2-410/11
28/5
331
Одлука о одобрењу исплате средстава
са рачуна посебних намјена, број:
04/1-012-2-411/11
28/5
332
Одлука о одобравању репрограмирања
обавеза, број: 04/1-012-2-407/11
333
Одлука о распореду средстава Представништву
Републике Српске у Краљевини Белгији за I
квартал 2011. године
28/6
322
329
347
Одлука о утврђивању стандарда и критеријума
за избор и именовање директора Јавне
установе Службени гласник Републике
Српске
28/12
348
Одлука о расписивању Јавног конкурса за
избор и именовање директора ЈУ Службени
гласник Републике Српске
28/12
349
Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава за текуће помоћи,
број: 04/1-012-2-412/11
Одлука о распореду средстава Представништву
Републике Српске у Израелу за I квартал 2011.
године
28/7
335
Одлука о распореду средстава Представништву
Републике Српске у СР Њемачкој за I квартал
2011. године
28/7
28/13
350
Одлука о давању сагласности на Правилник
о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у Министарству породице,
омладине и спорта
28/13
353
Одлукa о утврђивању стандарда и критеријума
за избор и именовање директора Фонда за
професионалну рехабилитацију и запошљавање
инвалида
29/1
354
Одлука о расписивању Јавног конкурса за
избор и именовање директора Фонда за
професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида
28/6
334
28/11
29/1
355
Одлука о утврђивању стандарда и критеријума
за избор и именовање три члана Управног
одбора ЈУ “Агенција за мирно рјешавање
радних спорова”
29/2
356
Одлука о расписивању Јавног конкурса за
избор и именовање три члана Управног
одбора ЈУ “Агенција за мирно рјешавање
радних спорова”
29/2
336
Одлука о распореду средстава Представништву
Републике Српске у Руској Федерацији за I
квартал 2011. године
28/7
357
Одлука о утврђивању стандарда и критеријума
за избор и именовање директора Јавне установе
Дом пензионера у Бањој Луци
29/3
337
Одлука о распореду средстава Представништву
Републике Српске у Републици Србији за I
квартал 2011. године
28/8
358
Одлука о расписивању Јавног конкурса за
избор и именовање директора Јавне установе
Дом пензионера у Бањој Луци
29/3
338
Одлука о распоређивању средстава вјерским
заједницама, број: 04/1-012-2-457/11
28/8
359
339
Одлука о распоређивању средстава,
број: 04/1-012-2-456/11
28/8
Одлука о усвајању Листе приоритетних
задатака за деминирање у 2011. години
Одлука о измјени Одлуке о додјели концесије
за коришћење пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске предузећу ДОО
“Сјемепром” Мала Буковица - Добој
(“Службени гласник Републике Српске”,
број 123/08)
29/4
28/9
Одлука о преносу права располагања
на покретној војној имовини,
број: 04/1-012-2-435/11
360
341
28/9
342
Одлука о именовању Комисије за избор
чланова Надзорног одбора Гарантног фонда
Републике Српске а.д. Бања Лука
28/10
Одлука о измјени Одлуке о додјели концесије
за коришћење пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске предузећу
“Мивас-милк” ДОО Берковићи (“Службени
гласник Републике Српске”, број 70/08)
29/4
432
Одлука о коришћењу средстава са рачуна
посебних намјена, број: 04/1-012-2-495/11
340
30/1
Registar za 2011.
Reg.br.
433
440
501
502
Br./str.
Одлука о одобравању средстава,
број: 04/1-012-2-492/11
30/1
Одлука о образовању Фонда “Др Милан
Јелић”
33/1
Одлука о коришћењу средстава са рачуна
посебних намјена, број: 04/1-012-2-535/11
34/2
Одлука о одобрењу коришћења средстава
са рачуна посебних намјена, број:
04/1-012-2-516/11
34/2
504
Одлука о преносу права располагања
на покретној војној имовини, број:
04/1-012-2-521/11
34/3
Одлука о преносу права располагања
на покретној војној имовини, број:
04/1-012-2-522/11
34/3
35/13
527
Одлука број: 04/1-012-2-551/11
35/14
528
Одлука о утврђивању стандарда и
критеријума за избор и именовање чланова
Управног одбора Фонда за професионалну
рехабилитацију и запошљавање инвалида
35/14
Одлука о расписивању Јавног конкурса за
избор и именовање чланова Управног
одбора Фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида
35/14
34/2
506
Одлука o утврђивању оправданости оснивања
Високе школе “Колеџ козметологије и естетике”
Бања Лука
34/3
507
Одлука о измјени Одлуке о расподјели
средстава принудне наплате, број:
04/1-012-2-515/11
34/3
530
Одлука о поништењу Одлуке о додјели у
закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске Ости Радошљевићу из
Приједора (“Службени гласник Републике
Српске”, број 105/09)
35/15
531
Одлука о поништењу Одлуке о додјели у
закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске Драги Радуловићу из
Приједора (“Службени гласник Републике
Српске”, број 105/09)
35/15
532
Одлука о поништењу Одлуке о додјели у
закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске Божици Милетић из
Приједора (“Службени гласник Републике
Српске”, број 105/09)
35/15
533
Одлука о поништењу Одлуке о додјели у
закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске Драгомиру Шкундрићу
из Приједора (“Службени гласник Републике
Српске”, број 105/09)
35/15
555
Одлука о давању сагласности на План и
програм рада Агенције за информационо
друштво Републике Српске за 2011. годину
37/2
Одлука о давању сагласности на План и
програм рада Академске и истраживачке
мреже Републике Српске за 2011. годину
37/3
Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-574/11
37/3
Одлука о усвајању Политике унапређења
раног раста и развоја дјеце у Републици
Српској за период од 2011. до 2016. године
37/3
37/3
Одлука о броју редовних студената који се
уписују у прву годину првог циклуса студија
у академској 2011/12. години на јавним
високошколским установама
35/5
Исправка
46/40
515
Одлука о утврђивању општег интереса,
број: 04/1-012-2-539/11
516
Одлука о преносу права својине на
некретнинама, број: 04/1-012-2-546/11
517
Одлука о давању сагласности на План
активности и распоред средстава за пројекте
и програмске активности за 2011. годину
Републичком заводу за заштиту културноисторијског и природног насљеђа
35/11
556
Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-548/11
557
518
35/8
35/10
35/11
Br./str.
Одлука о искњижавању потраживања
Министарства индустрије, енергетике и
рударства из књиговодствене ванбилансне
евиденције
529
Одлука о преносу права располагања
на покретној војној имовини, број:
04/1-012-2-519/11
514
Reg.br.
526
503
505
15
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
519
Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава - издатке за нефинансијску
имовину, број: 04/1-012-2-499/11
35/12
558
520
Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава Министарству науке и
технологије, број: 04/1-012-2-498/11
559
Одлука о усвајању Извјештаја о пословању
за 2010. годину ЈУ Службени гласник
Републике Српске
560
Одлука о давању сагласности на Финансијски
план и програм рада за 2011. годину ЈУ
Службени гласник Републике Српске
37/3
580
Одлука о оснивању привредног друштва,
број: 04/1-012-2-658/11
35/12
Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-543/11
35/12
522
Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-544/11
35/12
523
Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-555/11
521
524
525
Одлука о давању сагласности на Одлуку
о повећању основног капитала Пензијског
резервног фонда Републике Српске а.д.
Бања Лука
Одлука о давању сагласности на измјене
и допуне Статута Пензијског резервног
фонда Републике Српске а.д. Бања Лука
35/13
35/13
35/13
41/3
581
Одлука о аконтативној исплати новчане
помоћи неразвијеним и изразито неразвијеним
општинама, број: 04/1-012-2-644/11
41/3
582
Одлука о одобравању набавке еуро дизела
за сјетву у 2011. години
41/4
583
Одлука о условима за закључење судског
поравнања, број: 04/1-012-2-623/11
41/4
16
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Reg.br.
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
681
Br./str.
Одлука о висини школарине за студијске
програме првог циклуса студија на јавним
високошколским установама за академску
2011/12. годину
42/5
Одлука о условима и критеријумима за
додјелу дијела средстава по основу субвенција
за подстицај извоза привредним субјектима
који остварују извоз, а погођени су природним
непогодама или другим изузетним догађајима 42/6
Одлука о давању сагласности на Правилник
о измјенама Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних
мјеста у Републичком заводу за
стандардизацију и метрологију
Одлука о расписивању Јавног позива за
додјелу концесије, број: 04/1-012-2-640/11
42/7
Одлука о преносу права власништва,
број: 04/1-012-2-594/11
42/8
Одлука о преносу права власништва,
број: 04/1-012-2-591/11
42/8
Одлука о преносу права власништва,
број: 04/1-012-2-617/11
42/9
Одлука о преносу права власништва,
број: 04/1-012-2-610/11
42/9
Одлука о преносу права власништва,
број: 04/1-012-2-646/11
42/9
Одлука о одобрењу средстава,
број: 04/1-012-2-604/11
42/10
Одлука о одобрењу средстава,
број: 04/1-012-2-649/11
42/10
Одлука о утврђивању општег интереса,
број: 04/1-012-2-643/11
43/16
683
Одлука о утврђивању општег интереса,
број: 04/1-012-2-642/11
43/18
684
Одлука о измјени Одлуке о одобравању
набавке репроматеријала за сјетву у 2011.
години (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 14/11 и 23/11)
43/18
Одлука о одобравању средстава,
број: 04/1-012-2-674/11
44/6
696
Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава - текући грантови
удружењима од јавног интереса
44/7
697
Одлука о давању сагласности на Статут
Јавне здравствене установе Завод за
стоматологију
44/7
698
Одлука о давању сагласности на Правилник
о измјени и допуни Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста
у Генералном секретаријату Владе Републике
Српске
44/8
699
Одлука о давању сагласности на Одлуку о
измјенама и допунама Статута Друштва за
управљање Пензијским резервним фондом
Републике Српске а.д. Бања Лука
44/8
700
Одлука о преносу права располагања на
покретној војној имовини, број:
04/1-012-2-679/11
44/8
701
Одлука о преносу права располагања на
покретној војној имовини, број:
04/1-012-2-680/11
44/9
Одлука о преносу права располагања на
покретној војној имовини, број:
04/1-012-2-681/11
44/11
Одлука о преносу права располагања на
покретној војној имовини, број:
04/1-012-2-682/11
44/11
702
Одлука о измјени Одлуке о додјели у закуп
пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске Николи Марковићу из
Сокоца (“Службени гласник Републике
Српске”, број 79/08)
42/10
Одлука о поништењу Одлуке о додјели у
закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске Јовану Марковићу из
Сокоца (“Службени гласник Републике
Српске”, број 79/08)
42/10
Одлука о поништењу Одлуке о додјели у
закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске Рајку Максимовићу из
Сокоца (“Службени гласник Републике
Српске”, број 79/08)
42/10
Одлука о поништењу Одлуке о додјели у
закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске Драгомиру Којићу из
Сокоца (“Службени гласник Републике
Српске”, број 79/08)
42/11
Одлука о поништењу Одлуке о додјели у
закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске Милораду Марковићу из
Сокоца (“Службени гласник Републике
Српске”, број 79/08)
42/11
43/12
Br./str.
682
42/7
42/7
Одлука о утврђивању општег интереса,
број: 04/1-012-2-608/11
Reg.br.
695
Одлука о давању сагласности на Правилник
о измјенама Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних
мјеста у Републичком заводу за геолошка
истраживања
Registar za 2011.
703
Одлука о одобравању средстава,
број: 04/1-012-2-732/11
45/4
718
Одлука о преносу права располагања
на покретној војној имовини,
број: 04/1-012-2-685/11
45/4
719
Одлука о преносу права располагања
на покретној војној имовини,
број: 04/1-012-2-687/11
45/5
Одлука о преносу права располагања
на покретној војној имовини,
број: 04/1-012-2-688/11
45/7
721
Одлука о преносу права располагања
на покретној војној имовини,
број: 04/1-012-2-689/11
45/8
722
Одлука о преносу права располагања
на покретној војној имовини,
број: 04/1-012-2-690/11
45/9
Одлука о преносу права располагања
на покретној војној имовини,
број: 04/1-012-2-691/11
45/12
717
720
723
727
Одлука о поступку усклађивања законодавства
Републике Српске са правном тековином
Eвропске уније и правним актима
Савјета Европе
46/1
Registar za 2011.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Reg.br.
728
729
730
731
736
737
738
747
748
Br./str.
Одлука о преносу права коришћења на
покретној војној имовини,
број: 04/1-012-2-648/11
46/18
Одлука о преносу права располагања на
покретној војној имовини,
број: 04/1-012-2-683/11
46/19
Одлука о преносу права располагања на
покретној војној имовини,
број: 04/1-012-2-684/11
46/20
Одлука о преносу права располагања на
покретној војној имовини,
број: 04/1-012-2-686/11
46/21
Одлука о стављању у функцију имовине,
број: 04/1-012-2-641/11
Одлука о расписивању јавног позива за
додјелу концесије, број: 04/1-012-2-752/11
Reg.br.
Одлука о преносу права власништва,
број: 04/1-012-2-738/11
789
Одлука о овлашћењу за повлачење
кредитних и донаторских средстава
одобрених буџету Републике Српске од стране
међународних финансијских институција и
располагања истим
49/4
790
Одлука о давању сагласности на Правилник
о измјенама и допуни Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста
у Aгенцији за воде обласног ријечног слива
Требишњице
49/4
791
Одлука о утврђивању општег интереса,
број: 04/1-012-2-799/11
49/4
792
Одлука о утврђивању општег интереса,
број: 04/1-012-2-800/11
49/4
Одлука о утврђивању општег интереса,
број: 04/1-012-2-808/11
49/5
47/1
793
47/2
Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-751/11
48/1
Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-780/11
48/2
Br./str.
760
47/1
Одлука о формирању Тима за спровођење
пројеката механизма чистог развоја Кјото
протокола Oквирне конвенције Уједињених
нација о промјени климе
17
48/5
819
Одлука о коришћењу средстава намијењених
за стабилизацију функционисања локалних
заједница угрожених природним непогодама
из економско-социјалне компоненте Развојног
програма Републике Српске
50/9
820
Одлука о условима, критеријумима и начину
избора стратешког партнера за Пројекат
хидроенергетски систем Горња Дрина
50/9
749
Одлука о давању сагласности за инвестициона
улагања, број: 04/1-012-2-777/11
48/2
821
750
Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава Министарству науке и
технологије, број: 04/1-012-2-754/11
Одлука о одобрењу исплате средстава са
рачуна посебних намјена,
број: 04/1-012-2-855/11
50/12
48/2
822
Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-745/11
Одлука о коришћењу средстава са рачуна
посебних намјена, број: 04/1-012-2-848/11
50/12
48/2
823
Одлука о давању сагласности на Правилник
о поступку преноса уговора о концесији и
преносу власничких права концесионара,
број: 04/1-012-2-825/11
50/13
824
Одлука о давању сагласности,
број: 04/1-012-2-749/11
50/13
Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-839/11
51/31
828
Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава Министарству науке и
технологије, број: 04/1-012-2-843/11
51/31
829
Одлука о давању сагласности на Правилник
о измјенама Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних
мјеста у Републичком центру за истраживање
ратних злочина
51/31
830
Одлука о преносу права власништва,
број: 04/1-012-2-854/11
51/31
831
Одлука о распореду средстава,
број: 04/1-012-2-874/11
51/32
751
752
753
754
755
756
Одлука о давању сагласности за закључење
Анекса III Уговора о заједничком улагању у
изградњу стамбено-пословног објекта у
Бањој Луци, на локацији Бањалучко поље,
између Алеје светог Саве, Булевара српске
војске и новопланиране саобраћајнице, између
Републичке дирекције за обнову и изградњу
и ОДГП “Крајина” а.д. Бања Лука, закљученог
25. октобра 2000. године
48/3
Одлука о давању сагласности на Правилник
о измјенама Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста
у Министарству рада и борачко-инвалидске
заштите
48/3
Одлука о давању сагласности,
број: 04/1-012-2-750/11
Одлука о давању сагласности на Правилник
о допуни Правилника о континуираној
професионалној едукацији
48/3
48/3
Одлука о давању сагласности на Упутство
о измјенама и допунама Упутства о процедури
и начину утрошка прикупљених средстава
у “Фонд Партнер”
48/4
757
Одлука о преносу права власништва,
број: 04/1-012-2-756/11
48/4
758
Одлука о преносу права власништва,
број: 04/1-012-2-737/11
48/4
Одлука о преносу права власништва,
број: 04/1-012-2-733/11
48/4
759
827
832
Одлука о поништењу Одлуке о додјели у
закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске Бојану Лукићу из Модриче
(“Службени гласник Републике Српске”,
број 61/08)
51/32
833
Одлука о поништењу Одлуке о додјели у
закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске Драгану Гаврићу из
Модриче (“Службени гласник Републике
Српске”, број 61/08)
51/32
18
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Reg.br.
834
835
836
837
Br./str.
Reg.br.
869
Одлука о преносу права својине на
некретнинама, број: 04/1-012-2-982/11
54/2
870
Одлука о преносу права својине на
некретнинама, број: 04/1-012-2-981/11
54/2
Одлука о поништењу Одлуке о додјели у
закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске Горану Илићу из Модриче
(“Службени гласник Републике Српске”,
број 61/08)
51/33
871
Одлука о утврђивању општег интереса,
број: 04/1-012-2-973/11
54/2
872
Одлука о утврђивању општег интереса,
број: 04/1-012-2-972/11
54/3
873
Одлука о утврђивању општег интереса,
број: 04/1-012-2-974/11
54/4
Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-970/11
54/5
Одлука о измјени Одлуке о додјели
концесије за коришћење пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске
предузећу “Зеленгај” д.о.о. Брезик-Ламинци
(“Службени гласник Републике Српске”,
број 72/09)
54/5
Одлука о измјени Одлуке о додјели
концесије за коришћење пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске
предузећу “Castellina Srpska” д.о.о. Модрича
(“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 29/08 и 17/10)
54/6
Одлука о емисији обвезница Републике
Српске за измирење обавеза по основу
материјалне и нематеријалне штете настале
у периоду ратних дејстава од 20. маја 1992.
до 19. јуна 1996. године
56/1
Одлука о увођењу трезора у јединице
локалне самоуправе
56/3
Одлука о давању сагласности за плаћање
обавеза за извршене радове на изградњи
аутопута Градишка - Бања Лука
56/3
Одлука о давању сагласности на кредитно
задужење, број: 04/1-012-2-1000/11
56/3
Одлука о одобравању кредитa општини
Козарска Дубица из средстава револвинг
фонда у области водоснабдијевања и
комуналне инфраструктуре
56/4
887
Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1006/11
56/4
888
Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1047/11
56/4
889
Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава Министарству науке и
технологије, број: 04/1-012-2-1007/11
56/5
Одлука о утврђивању висине накнаде на
име трошкова за спровођење регистрације
пољопривредних газдинстава
56/5
Одлука о давању сагласности на Пројекат
бањске рехабилитације ратних војних
инвалида и чланова породица погинулих
бораца Одбрамбено-отаџбинског рата
Републике Српске за 2011. годину
56/5
Одлука о утврђивању општег интереса,
број: 04/1-012-2-1023/11
56/5
Одлука о утврђивању општег интереса,
број: 04/1-012-2-1025/11
56/5
Одлука о утврђивању општег интереса,
број: 04/1-012-2-1024/11
56/6
Одлука о поништењу Одлуке о додјели у
закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске Јовици Марковићу из
Модриче (“Службени гласник Републике
Српске”, број 61/08)
51/33
874
875
Одлука о поништењу Одлуке о додјели у
закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске Јови Стевићу из Модриче
(“Службени гласник Републике Српске”,
број 61/08)
51/33
Одлука о поништењу Одлуке о додјели у
закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске Крши Дакановићу из
Модриче (“Службени гласник Републике
Српске”, број 61/08)
51/33
839
Одлука о поништењу Одлуке о додјели у
закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске Новаку Савићу из Модриче
(“Службени гласник Републике Српске”,
број 61/08)
51/33
840
Одлука о поништењу Одлуке о додјели у
закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске Недељку Стојићу из
Модриче (“Службени гласник Републике
Српске”, број 61/08)
51/34
876
882
883
884
Одлука о оснивању Савјета за стране
инвеститоре Републике Српске
52/6
885
Одлука о одобравању средстава,
број: 04/1-012-2-923/11
52/7
886
Одлука о измјени и допуни Одлуке о
утврђивању катастарског прихода од
земљишта
52/7
860
Одлука о стопама посебних водних накнада
53/7
861
Одлука о усклађивању акта о оснивању Јавне
установе Медицинска школа Бања Лука
850
851
862
863
864
865
866
867
868
Br./str.
Одлука о поништењу Одлуке о додјели у
закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске Драги Симићу из Модриче
(“Службени гласник Републике Српске”,
број 61/08)
51/32
838
849
Registar za 2011.
53/8
Одлука о усклађивању акта о оснивању Јавне
установе Oсновна школа “Др Младен
Стојановић” Јошавка
53/9
Одлука о одобрењу пласмана средстава,
број: 04/1-012-2-957/11
53/9
Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-940/11
53/9
890
Одлука о утврђивању општег интереса,
број: 04/1-012-2-922/11
53/10
Одлука о прихватању имовине уступљене
Републици Српској, број: 04/1-012-2-890/11
53/12
Одлука о почетку реализације Пројекта
ХЕ “Дабар”
Одлука о одобрењу исплате средстава
са рачуна посебних намјена, број:
04/1-012-2-964/11
54/1
891
892
893
894
54/1
Registar za 2011.
Reg.br.
897
898
899
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
916
917
Br./str.
Одлука o давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1042/11
921
Одлука о давању сагласности на Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у Министарству трговине
и туризма
57/1
Одлука о измјени Одлуке о додјели концесије
за обављање спортско-економског риболова на
ријеци Рибник предузећу “LTG company” д.о.о.
Бања Лука (“Службени гласник Републике
Српске”, број 5/06)
57/1
Одлука о преносу права коришћења
на покретној војној имовини, број:
04/1-012-2-1011/11
58/1
Одлука о преносу права коришћења
на покретној војној имовини, број:
04/1-012-2-1019/11
58/2
58/3
Одлука о преносу права коришћења
на покретној војној имовини, број:
04/1-012-2-1021/11
58/6
Одлука о преносу права коришћења
на покретној војној имовини, број:
04/1-012-2-1029/11
Одлука о преносу права коришћења
на покретној војној имовини, број:
04/1-012-2-1030/11
58/8
Одлука о преносу права коришћења
на покретној војној имовини, број:
04/1-012-2-1032/11
58/14
Одлука о преносу права коришћења
на покретној војној имовини, број:
04/1-012-2-1033/11
58/16
Одлука о преносу права коришћења
на покретној војној имовини, број:
04/1-012-2-1034/11
Одлука о утврђивању општег интереса,
број: 04/1-012-2-1059/11
59/3
Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1089/11
59/4
Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1088/11
59/4
Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава за капитална улагања,
број: 04/1-012-2-1075/11
59/5
924
925
927
Одлука о давању сагласности на Правилник
о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у Фонду за заштиту животне
средине Републике Српске
59/5
928
Одлука о расподјели добити,
број: 04/1-012-2-1052/11
59/5
Одлука о преносу права власништва,
број: 04/1-012-2-1069/11
59/5
Одлука о допуни Одлуке о утврђивању
општег интереса, број: 04/1-012-2-1096/11
59/6
930
942
58/11
58/12
58/17
Одлука о распореду средстава Представништву
Републике Српске у Републици Србији зa II
квартал 2011. године
59/1
Одлука о распореду средстава Представништву
Републике Српске у Руској Федерацији зa II
квартал 2011. године
59/1
Одлука о распореду средстава Представништву
Републике Српске у Израелу зa II квартал 2011.
године
59/2
919
Одлука о распореду средстава Представништву
Републике Српске у Краљевини Белгији зa II
квартал 2011. године
59/2
Одлука о распореду средстава Представништву
Републике Српске у СР Њемачкој за II квартал
2011. године
59/2
59/3
923
943
Одлука о преносу права коришћења
на покретној војној имовини, број:
04/1-012-2-1031/11
Одлука о распореду средстава трансфера
за суфинансирање Програма за биљне
генетичке ресурсе Републике Српске за
2011. годину
Одлука о одређивању приоритетних пројеката
из програма јавних улагања Републике Српске
за финансирање из буџета у 2011. години, са
расподјелом средстава
59/3
929
58/7
Br./str.
922
926
Одлука о преносу права коришћења
на покретној војној имовини, број:
04/1-012-2-1020/11
Одлука о преносу права коришћења
на покретној војној имовини, број:
04/1-012-2-1022/11
Reg.br.
57/1
918
920
19
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Одлука о одобравању средстава,
број: 04/1-012-2-1135/11
60/22
Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава - текући грантови за
националне паркове “Сутјеска” и “Козара”
60/22
944
Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1113/11 60/23
945
Одлука о преносу права располагања и
коришћења на стамбеним јединицама,
број: 04/1-012-2-1134/11
60/23
Одлука о измјени Одлуке број:
04/1-012-2-2472/10, од 9. децембра 2010.
године (“Службени гласник Републике
Српске”, број 26/11)
60/24
946
956
Одлука о давању сагласности за инвестициона
улагања, број: 04/1-012-2-1160/11
61/3
957
Одлука о одобравању краткорочне
позајмице из буџета Републике Српске,
број: 04/1-012-2-1171/11
61/3
Одлука о одобрењу средстава,
број: 04/1-012-2-1136/11
61/4
Одлука о утврђивању општег интереса,
број: 04/1-012-2-1143/11
61/4
958
959
960
Одлука о уносу у портфељ Акцијског фонда
Републике Српске а.д. Бања Лука акција
новооснованих привредних друштава и
друштава са већинским државним капиталом
које нису уврштене у портфељ овог фонда
61/4
961
Одлука о давању сагласности на Правилник
о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у Министарству управе и
локалне самоуправе
61/5
20
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Reg.br.
962
963
964
965
966
967
968
974
975
976
983
984
985
986
987
988
989
Br./str.
Одлука о давању сагласности на Статут
Jавне установе Агенција за акредитацију
високошколских установа Републике Српске
Reg.br.
990
61/5
Одлука о давању сагласности Министарству
управе и локалне самоуправе на План утрошка
средстава текући грант Друштву чланова
Матице српске у РС за период 1. јануар 31. мај 2011. године
61/5
997
Одлука о давању сагласности Министарству
управе и локалне самоуправе на План
утрошка средстава текући грантови Каритасу
у Републици Српској за период 1. јануар 31. мај 2011. године
61/6
999
Одлука о преносу права својине на
некретнинама, број: 04/1-012-2-1152/11
61/6
Registar za 2011.
Br./str.
Одлука о измјенама Одлуке о формирању
Савјета за развој малих и средњих предузећа
и предузетништва Републике Српске
63/18
Одлука о утврђивању општег интереса,
број: 04/1-012-2-1199/11
64/1
Одлука о утврђивању општег интереса,
број: 04/1-012-2-1205/11
64/1
Одлука о утврђивању општег интереса,
број: 04/1-012-2-1213/11
64/2
1000 Одлука о утврђивању општег интереса,
број: 04/1-012-2-1212/11
64/2
1001 Одлука о утврђивању општег интереса,
број: 04/1-012-2-1211/11
64/7
1002 Одлука о утврђивању општег интереса,
број: 04/1-012-2-1204/11
64/8
998
Одлука о давању сагласности на продају
путничких моторних возила,
број: 04/1-012-2-1144/11
61/6
Одлука о измјени Одлуке о висини накнаде
за финансирање система противградне
заштите у Републици Српској (“Службени
гласник Републике Српске”, број 16/10)
1012 Одлука о усклађивању акта о оснивању Јавне
здравствене установе Института за физикалну
медицину, рехабилитацију и балнеоклиматологију “Мљечаница” Козарска Дубица
65/3
61/7
Одлука о измјени Одлуке о броју, структури
и просторном распореду средњих школа у
Републици Српској, број: 04/1-012-2-1172/11
1013 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1231/11
65/3
61/7
1014 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1277/11
65/4
62/1
1015 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава за капитална улагања,
број: 04/1-012-2-1274/11
65/4
62/2
1016 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1272/11
65/4
1017 Одлука о преносу права власништва,
број: 04/1-012-2-1273/11
65/4
1018 Одлука о утврђивању општег интереса,
број: 04/1-012-2-1270/11
65/5
1019 Одлука о преносу права власништва
над основним средствима,
број: 04/1-012-2-1318/11
65/5
1020 Одлука о преносу права својине,
број: 04/1-012-2-1275/11
65/6
1021 Одлука о измјенама Одлуке о висини
школарине за студијске програме првог
циклуса студија на јавним високошколским
установама за академску 2011/12. годину
65/6
1033 Одлука о броју ванредних студената који
се уписују у прву годину првог циклуса
студија у академској 2011/12. години на
јавним високошколским установама и
висини школарине за ванредне студенте
66/1
Одлука о усклађивању акта о оснивању
Народне и универзитетске библиотеке
Републике Српске
Одлука о усклађивању акта о оснивању
Oсновне школе “Јован Дучић” Шековићи
Одлука о усклађивању акта о оснивању
Јавне установе Oсновне школе “Свети
Сава” Лопаре
62/3
Одлука о расписивању Јавног позива за
прикупљање понуда за додјелу концесије за
обављање спортско-економског риболова
(fly fishing) на ријеци Јањ на подручју
општине Шипово
63/16
Одлука о расписивању Јавног позива за
прикупљање понуда за додјелу концесије за
обављање спортско-економског риболова
(fly fishing) на ријеци Сани на подручју
општина Мркоњић Град и Рибник
63/16
Одлука о давању сагласности на План
коришћења средстава за шуме за 2011.
годину
63/17
Одлука о давању сагласности на Правилник
о условима и критеријумима за додјелу
субвенција за подстицај извоза
63/17
Одлука о давању сагласности на Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у Министарству унутрашњих
послова
63/17
Одлука о давању сагласности на Одлуку о
измјенама и допунама Статута Јавне установе
Службени гласник Републике Српске,
број: 04/1-012-2-1203/11
63/17
Одлука o давању сагласности на Статут о
измјенама и допунама Статута Завода за
лијечење, рехабилитацију и социјалну
заштиту хроничних душевних болесника
“Јакеш” Модрича
63/18
1034 Одлука о утврђивању критеријума за
именовање чланова Надзорног одбора
Јавног предузећа “Путеви Републике Српске” 66/3
1035 Одлука о расписивању Јавног конкурса
за избор и именовање чланова Надзорног
одбора Јавног предузећа “Путеви Републике
Српске”
66/4
1036 Одлука о утврђивању стандарда и критеријума
за избор и именовање чланова Управног
одбора Клиничког центра у Бањој Луци
66/4
1037 Одлука о расписивању Јавног конкурса за
избор и именовање чланова Управног одбора
Клиничког центра у Бањој Луци
66/5
Registar za 2011.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Reg.br.
Br./str.
1038 Одлука о утврђивању стандарда и критеријума
за избор и именовање чланова Управног одбора
Социјално-геријатријског центра Бања Лука 66/5
1039 Одлука о расписивању Јавног конкурса за
избор и именовање чланова Управног одбора
Социјално-геријатријског центра Бања Лука 66/6
1040 Одлука о утврђивању стандарда и критеријума
за избор и именовање чланова Управног одбора
Дома за пензионере и стара лица Приједор
66/6
1041 Одлука о расписивању Јавног конкурса за
избор и именовање чланова Управног одбора
Дома за пензионере и стара лица Приједор
66/7
1042 Одлука о утврђивању стандарда и критеријума
за избор и именовање члана Управног одбора
Завода за медицину рада и спорта Републике
Српске
66/7
1043 Одлука о расписивању Јавног конкурса за
избор и именовање члана Управног одбора
Завода за медицину рада и спорта Републике
Српске
66/8
1044 Одлука о утврђивању стандарда и
критеријума за избор и именовање чланова
Управног одбора ЈУ Дјечији дом “Рада
Врањешевић” Бања Лука
66/8
1045 Одлука о расписивању Јавног конкурса за
избор и именовање чланова Управног одбора
ЈУ Дјечији дом “Рада Врањешевић” Бања
Лука
66/9
1046 Одлука о утврђивању стандарда и критеријума
за избор и именовање члана Управног одбора
Опште болнице “Свети Врачеви” Бијељина
66/9
Reg.br.
21
Br./str.
1056 Одлука о измјени Одлуке о броју редовних
студената који се уписују у прву годину
првог циклуса студија у академској 2011/12.
години на јавним високошколским установама 66/13
1057 Одлука о поништењу Одлуке о додјели у
закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске Драгомиру Драгичевићу
из Козарске Дубице (“Службени гласник
Републике Српске”, број 6/10)
66/15
1058 Одлука о поништењу Одлуке о додјели у
закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске Љубану Димићу из
Козарске Дубице (“Службени гласник
Републике Српске”, број 6/10)
66/15
1059 Одлука о поништењу Одлуке о додјели у
закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске Радовану Лукачу из Козарске
Дубице (“Службени гласник Републике
Српске”, број 6/10)
66/15
1060 Одлука о поништењу Одлуке о додјели у
закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске Рајку Пољарцу из Козарске
Дубице (“Службени гласник Републике
Српске”, број 6/10)
66/15
1061 Одлука о поништењу Одлуке о додјели у
закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске Мирославу Мишићу из
Козарске Дубице (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 6/10 и 46/10)
66/15
66/9
1062 Одлука о поништењу Одлуке о додјели у
закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске Драги Сарићу из Прњавора
(“Службени гласник Републике Српске”,
број 47/08)
66/16
1048 Одлука о утврђивању стандарда и критеријума
за избор и именовање чланова Управног одбора
Агенције за сертификацију, акредитацију и
унапређење квалитета здравствене заштите
Републике Српске
66/10
1063 Одлука о поништењу Одлуке о додјели у
закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске Радојици Матићу из
Прњавора (“Службени гласник Републике
Српске”, број 47/08)
66/16
1049 Одлука о расписивању Јавног конкурса за
избор и именовање чланова Управног одбора
Агенције за сертификацију, акредитацију и
унапређење квалитета здравствене заштите
Републике Српске
66/10
1064 Одлука о поништењу Одлуке о додјели у
закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске Драгану Тимарцу из
Козарске Дубице (“Службени гласник
Републике Српске”, број 1/10)
66/16
1050 Одлука о утврђивању критеријума за избор
и именовање директора Агенције за осигурање
Републике Српске
66/11
1065 Одлука о поништењу Одлуке о додјели у
закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске Милошу Гачићу из
Козарске Дубице (“Службени гласник
Републике Српске”, број 1/10)
66/16
1047 Одлука о расписивању Јавног конкурса за
избор и именовање члана Управног одбора
Опште болнице “Свети Врачеви” Бијељина
1051 Одлука о расписивању Јавног конкурса за
избор и именовање директора Агенције за
осигурање Републике Српске
66/12
1070 Одлука број: 04/1-012-2-1382/11
67/1
1071 Одлука о преносу права коришћења
на покретној војној имовини, број:
04/1-012-2-1263/11
67/1
1072 Одлука о преносу права коришћења
на покретној војној имовини, број:
04/1-012-2-1219/11
67/3
1054 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1377/11 66/13
1073 Одлука о преносу права коришћења
на покретној војној имовини, број:
04/1-012-2-1220/11
67/3
1055 Одлука о измјени Одлуке о коришћењу
средстава са рачуна посебних намјена,
број: 04/1-012-2-1375/11
1074 Одлука о преносу права коришћења
на покретној војној имовини, број:
04/1-012-2-1221/11
67/4
1052 Одлука о утврђивању стандарда и критеријума
за избор и именовање чланова Надзорног
одбора Новинске агенције Републике Српске
СРНА а.д. Бијељина
66/12
1053 Одлука о расписивању Јавног конкурса за
избор и именовање чланова Надзорног
одбора Новинске агенције Републике Српске
СРНА а.д. Бијељина
66/12
66/13
22
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Reg.br.
Br./str.
1075 Одлука о преносу права коришћења
на покретној војној имовини, број:
04/1-012-2-1222/11
67/5
1076 Одлука о преносу права коришћења
на покретној војној имовини, број:
04/1-012-2-1223/11
67/5
1077 Одлука о преносу права коришћења
на покретној војној имовини, број:
04/1-012-2-1224/11
67/7
1078 Одлука о преносу права коришћења
на покретној војној имовини, број:
04/1-012-2-1225/11
67/7
1079 Одлука о преносу права коришћења
на покретној војној имовини, број:
04/1-012-2-1226/11
67/8
1080 Одлука о преносу права коришћења
на покретној војној имовини, број:
04/1-012-2-1227/11
67/9
1081 Одлука о преносу права коришћења
на покретној војној имовини, број:
04/1-012-2-1242/11
67/12
1082 Одлука о преносу права коришћења
на покретној војној имовини, број:
04/1-012-2-1243/11
67/13
1083 Одлука о преносу права коришћења
на покретној војној имовини, број:
04/1-012-2-1244/11
67/14
Registar za 2011.
Reg.br.
Br./str.
1104 Одлука о расписивању Јавног конкурса за
избор и именовање члана Надзорног одбора
Друштва за управљање Пензијским резервним
фондом Републике Српске а.д. Бања Лука
68/9
1105 Одлука о утврђивању стандарда и критеријума
за избор и именовање чланова Управног одбора
Фонда за професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалида
68/9
1106 Одлука о расписивању Јавног конкурса за
избор и именовање чланова Управног одбора
Фонда за професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалида
68/10
1107 Одлука о утврђивању критеријума за избор
и имeновање чланова Управног одбора
Народне и универзитетске библиотеке
Републике Српске
68/10
1108 Одлука о расписивању Јавног конкурса за
избор и именовање чланова Управног одбора
Народне и универзитетске библиотеке
Републике Српске
68/11
1109 Одлука о утврђивању критеријума за
избор и имeновање директора Народне и
универзитетске библиотеке Републике
Српске
68/11
1110 Одлука о расписивању Јавног конкурса за
избор и именовање директора Народне и
универзитетске библиотеке Републике
Српске
68/11
1084 Одлука о преносу права коришћења
на покретној војној имовини, број:
04/1-012-2-1245/11
67/16
1085 Одлука о преносу права коришћења
на покретној војној имовини, број:
04/1-012-2-1246/11
67/17
1086 Одлука о преносу права коришћења
на покретној војној имовини, број:
04/1-012-2-1247/11
67/18
1112 Одлука о расписивању Јавног конкурса за
избор и именовање директора Јавне установе
“Спомен-подручје Доња Градина” Козарска
Дубица - Доња Градина
68/12
67/19
1113 Одлука o допунама Одлуке о давању
сагласности на План утрошка средстава,
број: 04/1-012-2-1402/11
68/13
1126 Одлука о утврђивању Измјене Плана
докапитализације фондова којима управља
Инвестиционо-развојна банка Републике
Српске а.д. Бања Лука
70/22
1127 Одлука о одобрењу исплате средстава
са рачуна посебних намјена, број:
04/1-012-2-1397/11
70/22
1128 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава за капитална улагања,
број: 04/1-012-2-1401/11
70/23
1087 Одлука о преносу права коришћења
на покретној војној имовини, број:
04/1-012-2-1248/11
1088 Одлука о преносу права коришћења
на покретној војној имовини, број:
04/1-012-2-1249/11
67/22
1097 Одлука број: 04/1-012-2-1365/11
68/7
1098 Одлука о престанку рада Центра за
професионалну рехабилитацију и
запошљавање слијепих и инвалидних лица
Источно Сарајево
68/7
1099 Одлука о давању сагласности на Статут Јавне
установе Национални парк “Козара” Приједор 68/7
1111 Одлука о утврђивању критеријума за избор
и имeновање директора Јавне установе
“Спомен-подручје Доња Градина” Козарска
Дубица - Доња Градина
68/12
1129 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1429/11 70/23
1100 Одлука о давању сагласности на Статут
Јавне установе Национални парк “Сутјеска”
Тјентиште
68/7
1101 Одлука о преносу права власништва,
број: 04/1-012-2-1392/11
68/8
1102 Одлука о давању сагласности на Годишњи
програм за заштиту потрошача у Републици
Српској за 2011. годину
1131 Одлука o измјени Одлуке о усклађивању акта
о оснивању Јавне установе Oсновна школа
“Мирослав Антић” Бистрица, Бања Лука
70/23
68/8
1132 Одлука о поништењу Одлуке о додјели у
закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске Златку Стевановићу из
Бијељине (“Службени гласник Републике
Српске”, број 25/08)
70/23
1103 Одлука о утврђивању стандарда и критеријума
за избор и именовање члана Надзорног одбора
Друштва за управљање Пензијским резервним
фондом Републике Српске а.д. Бања Лука
68/8
1130 Одлука о преносу права власништва,
број: 04/1-012-2-1405/11
70/23
Registar za 2011.
Reg.br.
23
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Br./str.
Reg.br.
Br./str.
1133 Одлука о поништењу Одлуке о додјели у
закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске Стеви Живановићу из
Бијељине (“Службени гласник Републике
Српске”, број 25/08)
70/24
1171 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1463/11
71/8
1172 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1464/11
71/8
1134 Одлука о поништењу Одлуке о додјели у
закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске Радиши Митровићу из
Бијељине (“Службени гласник Републике
Српске”, број 25/08)
70/24
1173 Одлука о давању сагласности на Уговор
о замјени стамбених јединица
71/8
1174 Одлука о преносу права својине на
некретнинама, број: 04/1-012-2-1435/11
71/9
1175 Одлука број: 04/1-012-2-1433/11
71/9
1135 Одлука о поништењу Одлуке о додјели у
закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске Петру Ђокићу из
Бијељине (“Службени гласник Републике
Српске”, број 25/08)
70/24
1136 Одлука о поништењу Одлуке о додјели у
закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске Неђи Јосиповићу из
Бијељине (“Службени гласник Републике
Српске”, број 25/08)
70/24
1137 Одлука о поништењу Одлуке о додјели у
закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске Милану Стојановићу из
Бијељине (“Службени гласник Републике
Српске”, број 25/08)
70/24
1138 Одлука о поништењу Одлуке о додјели у
закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске Милану Симићу из
Бијељине (“Службени гласник Републике
Српске”, број 25/08)
70/25
1139 Одлука о поништењу Одлуке о додјели у
закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске Милану Чобићу из
Бијељине (“Службени гласник Републике
Српске”, број 25/08)
70/25
1140 Одлука о поништењу Одлуке о додјели у
закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске Милану Арсеновићу из
Бијељине (“Службени гласник Републике
Српске”, број 25/08)
70/25
1141 Одлука о поништењу Одлуке о додјели у
закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске Михајлу Симићу из
Бијељине (“Службени гласник Републике
Српске”, број 25/08)
70/25
1142 Одлука о поништењу Одлуке о додјели у
закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске Драги Перићу из Бијељине
(“Службени гласник Републике Српске”,
број 25/08)
70/25
1143 Одлука о поништењу Одлуке о додјели у
закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске Ђорђу Мићићу из
Бијељине (“Службени гласник Републике
Српске”, број 25/08)
70/26
1144 Одлука о поништењу Одлуке о додјели у
закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске Ђорђу Гајићу из Бијељине
(“Службени гласник Републике Српске”,
број 25/08)
70/26
1169 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1452/11
71/7
1170 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1458/11
71/8
1176 Одлука о поништењу Одлуке о додјели у
закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске Бори Лазићу из Бијељине
(“Службени гласник Републике Српске”,
број 25/08)
71/10
1177 Одлука о измјени Одлуке о додјели концесије
за коришћење пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске предузећу Д.о.о.
“Фарма Арсенић” Козарска Дубица (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/09) 71/10
1178 Одлука о измјени Одлуке о додјели концесије
за коришћење пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске предузећу Д.о.о.
“Пољо-Радојчић” Козарска Дубица (“Службени
гласник Републике Српске”, број 97/09)
71/10
1179 Одлука о измјени Одлуке о додјели концесије
за коришћење пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске предузећу ОПЗ
“Раван” Међеђа, Козарска Дубица (“Службени
гласник Републике Српске”, број 71/07)
71/10
1180 Одлука о измјени Одлуке о додјели концесије
за коришћење пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске предузећу
“Унаплод” а.д. Козарска Дубица (“Службени
гласник Републике Српске”, број 93/08)
71/11
1190 Одлука о давању сагласности на Правилник
о измјенама и допунама Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у Републичком педагошком
заводу
73/4
1191 Одлука о давању сагласности на повећање
вриједности зграде Владе Републике Српске
у улици Вука Караџића број 4 Бања Лука
73/4
1192 Одлука број: 04/1-012-2-1501/11
73/4
1193 Одлука о преносу права коришћења на
покретној војној имовини, број:
04/1-012-2-1480/11
73/4
1194 Одлука о поништењу Одлуке о додјели у
закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске Теши Јовићу из Бијељине
(“Службени гласник Републике Српске”,
број 25/08)
73/7
1198 Одлука о давању претходне сагласности
на промјену структуре капитала концесионог
предузећа ХЕ “Бистрица” д.о.о. Фоча
74/1
1199 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1487/11
74/1
1200 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1493/11
74/2
1201 Одлука о давању сагласности на продају
путничких моторних возила,
број: 04/1-012-2-1486/11
74/2
24
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Reg.br.
Br./str.
Registar za 2011.
Reg.br.
Br./str.
1202 Одлука о утврђивању општег интереса,
број: 04/1-012-2-1492/11
74/2
1246 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1530/11
76/4
1226 Одлука о утврђивању општег интереса,
број: 04/1-012-2-1485/11
75/1
1247 Одлука о измјенама Статута Фонда за
реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука
76/5
1227 Одлука о утврђивању општег интереса,
број: 04/1-012-2-1490/11
75/3
1228 Одлука о преносу права коришћења на
покретној војној имовини, број:
04/1-012-2-1474/11
1248 Одлука о измјенама Статута Фонда за развој
источног дијела Републике Српске а.д.
Лукавица
76/6
75/17
1249 Одлука о преносу права власништва,
број: 04/1-012-2-1584/11
76/6
75/18
1250 Одлука о преносу права власништва,
број: 04/1-012-2-1525/11
76/6
1251 Одлука о преносу права власништва,
број: 04/1-012-2-1526/11
76/7
1252 Одлука о преносу права власништва,
број: 04/1-012-2-1536/11
76/7
1229 Одлука о преносу права коришћења на
покретној војној имовини, број:
04/1-012-2-1475/11
1230 Одлука о преносу права коришћења на
покретној војној имовини, број:
04/1-012-2-1476/11
75/21
1231 Одлука о преносу права коришћења на
покретној војној имовини, број:
04/1-012-2-1478/11
75/22
1232 Одлука о преносу права коришћења на
покретној војној имовини, број:
04/1-012-2-1477/11
75/27
1233 Одлука о преносу права коришћења на
покретној војној имовини, број:
04/1-012-2-1479/11
75/27
1234 Одлука о преносу права коришћења на
покретној војној имовини, број:
04/1-012-2-1483/11
75/29
1235 Одлука о преносу права коришћења на
покретној војној имовини, број:
04/1-012-2-1484/11
75/30
1236 Одлука о допуни Одлуке о утврђивању
општег интереса (“Службени гласник
Републике Српске”, број 54/11)
75/31
1238 Одлука o прихватању донације Европске
комисије за суфинансирање Пројекта
хидроелектрана Цијевна III на ријеци Босни
76/1
1239 Одлука o прихватању донације Европске
комисије за суфинансирање Пројекта
“Градски систем водоснабдијевања и одвођења
отпадних вода у Граду Бањалуци”
76/2
1240 Одлука o прихватању донације Владе СР
Њемачке путем Kreditanstalt für WiederaufbauKfW за финансирање Програма мјерења
карактеристика вјетра у Републици Српској
76/2
1241 Одлука о додјели новчане помоћи
неразвијеним и изразито неразвијеним
општинама, број: 04/1-012-2-1542/11
1242 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава за капитална улагања,
број: 04/1-012-2-1554/11
76/3
76/3
1243 Одлука о давању сагласности на План утрошка
средстава - текући грантови удружењима од
јавног интереса за период 1. јануар 31. јул 2011. године, број: 04/1-012-2-1552/11 76/3
1244 Одлука о давању сагласности Министарству
управе и локалне самоуправе на План утрошка
средстава - текући грантови фондацијама и
удружењима грађана за период 1. јануар 31. јул 2011. године, број: 04/1-012-2-1553/11 76/4
1245 Одлука о давању сагласности Министарству
за избјеглице и расељена лица на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1532/11 76/4
1253 Одлука о утврђивању стандарда и критеријума
за избор и именовање директора Јавне установе
Ветеринарски институт Републике Српске
“Др Васо Бутозан” Бања Лука
76/7
1254 Одлука о расписивању Јавног конкурса за
избор и именовање директора Јавне установе
Ветеринарски институт Републике Српске
“Др Васо Бутозан” Бања Лука
76/8
1255 Одлука о утврђивању стандарда и критеријума
за избор и именовање директора Завода за
лијечење, рехабилитацију и социјалну заштиту
хроничних душевних болесника “Јакеш”
Модрича
76/8
1256 Одлука о расписивању Јавног конкурса за
избор и именовање директора Завода за
лијечење, рехабилитацију и социјалну
заштиту хроничних душевних болесника
“Јакеш” Модрича
76/9
1257 Одлука о допуни Одлуке о утврђивању
општег интереса, број: 04/1-012-2-1576/11
76/9
1258 Одлука о измјени Одлуке о утврђивању
општег интереса, број: 04/1-012-2-1575/11
76/9
1259 Одлука о измјени Одлуке о давању
сагласности на План утрошка средстава,
број: 04/1-012-2-1531/11
76/9
1264 Одлука о одобрењу исплате средстава
са рачуна посебних намјена, број:
04/1-012-2-1595/11
77/1
1265 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава Министарству науке и
технологије, број: 04/1-012-2-1640/11
77/1
1266 Одлука о измјенама Статута Фонда
становања Републике Српске а.д. Бања Лука,
број: 04/1-012-2-1613/11
77/1
1267 Одлука о измјенама Статута Акцијског
фонда Републике Српске а.д. Бања Лука,
број: 04/1-012-2-1614/11
77/2
1268 Одлука о измјенама Статута Фонда за
управљање некретнинама и потраживањима
у власништву Републике Српске а.д. Бања
Лука, број: 04/1-012-2-1615/11
77/2
1269 Одлука о измјенама Статута Фонда за
развој и запошљавање Републике Српске
а.д. Бања Лука, број: 04/1-012-2-1616/11
77/2
Registar za 2011.
25
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Reg.br.
Br./str.
1270 Одлука о давању сагласности на Статут
Јавне установе Институт за испитивање
материјала и конструкција Републике Српске 77/3
Reg.br.
Br./str.
1412 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1698/11
80/2
1413 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1700/11
80/2
1414 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1701/11
80/3
1415 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1702/11
80/3
1416 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1737/11
80/3
1417 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1734/11
80/4
1418 Одлука о преносу права власништва,
број: 04/1-012-2-1696/11
80/4
1419 Одлука о преносу права власништва,
број: 04/1-012-2-1585/11
80/4
1420 Одлука о допуни Одлуке о утврђивању
Листе стечајних управника
80/5
1495 Одлука о преносу права коришћења
на покретној војној имовини,
број: 04/1-012-2-1675/11
81/1
77/6
1496 Одлука о преносу права коришћења
на покретној војној имовини,
број: 04/1-012-2-1676/11
81/2
77/9
1497 Одлука о преносу права коришћења
на покретној војној имовини,
број: 04/1-012-2-1677/11
81/3
1278 Одлука о преносу права коришћења на
покретној војној имовини, број:
04/1-012-2-1481/11
77/12
1498 Одлука о преносу права коришћења
на покретној војној имовини,
број: 04/1-012-2-1678/11
81/3
1279 Одлука о преносу права власништва,
број: 04/1-012-2-1639/11
77/13
1499 Одлука о преносу права коришћења
на покретној војној имовини,
број: 04/1-012-2-1679/11
81/4
1280 Одлука о одобрењу продаје хаварисаних
моторних возила, број: 04/1-012-2-1642/11
77/13
1500 Одлука о преносу права коришћења
на покретној војној имовини,
број: 04/1-012-2-1680/11
81/6
1501 Одлука о преносу права коришћења
на покретној војној имовини,
број: 04/1-012-2-1681/11
81/6
1502 Одлука о преносу права коришћења
на покретној војној имовини,
број: 04/1-012-2-1682/11
81/8
1503 Одлука о преносу права коришћења
на покретној војној имовини,
број: 04/1-012-2-1683/11
81/9
1504 Одлука о преносу права коришћења
на покретној војној имовини,
број: 04/1-012-2-1686/11
81/10
1505 Одлука о преносу права коришћења
на покретној војној имовини,
број: 04/1-012-2-1687/11
81/12
1506 Одлука о преносу права коришћења
на покретној војној имовини,
број: 04/1-012-2-1688/11
81/14
1507 Одлука о преносу права коришћења
на покретној војној имовини,
број: 04/1-012-2-1689/11
81/15
1508 Одлука о преносу права коришћења
на покретној војној имовини,
број: 04/1-012-2-1690/11
81/16
1271 Одлука о организовању и усклађивању
пословања Јавне установе Институт за
испитивање матeријала и конструкција
Републике Српске
1272 Одлука о давању сагласности на План
пословања за 2011. годину Јавне установе
Институт за испитивање материјала и
конструкција Републике Српске
1273 Одлука о условима за расписивање Јавног
позива за додјелу концесије за геолошка
истраживања бора, литијума, натријума,
стронцијума, калијума и пратеће асоцијације
елемената на подручју општине Лопаре
77/3
77/4
77/4
1274 Одлука о утврђивању стандарда и критеријума
за избор и именовање чланова Надзорног одбора
Јавног предузећа шумарства “Шуме Републике
Српске” а.д. Соколац
77/5
1275 Одлука о расписивању Јавног конкурса за
избор и именовање чланова Надзорног одбора
Јавног предузећа шумарства “Шуме Републике
Српске” а.д. Соколац
77/6
1276 Одлука о утврђивању општег интереса,
број: 04/1-012-2-1568/11
1277 Одлука о преносу права коришћења на
покретној војној имовини, број:
04/1-012-2-1482/11
1391 Одлука о оснивању Акционарског друштва
“Нови Јелшинград” фабрика алатних машина
Бања Лука
78/23
1394 Одлука о одобравању средстава,
број: 04/1-012-2-1712/11
79/1
1395 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1719/11
79/2
1396 Одлука о утврђивању стандарда и критеријума
за избор и именовање шест (6) чланова
Надзорног одбора Инвестиционо-развојне
банке Републике Српске а.д. Бања Лука
79/2
1397 Одлука о расписивању Јавног конкурса
за избор и именовање шест (6) чланова
Надзорног одбора Инвестиционо-развојне
банке Републике Српске а.д. Бања Лука
79/3
1408 Одлука о одобравању утрошка средстава
принудне наплате за пројекат формирања
Фискалног регистра непокретности
80/1
1409 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1650/11
80/1
1410 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1649/11
80/2
1411 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1651/11
80/2
26
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Reg.br.
Br./str.
Registar za 2011.
Reg.br.
Br./str.
1592 Одлука о утврђивању стандарда и
критеријума за избор и именовање чланова
Управног одбора Јавне установе Институт за
испитивање материјала и конструкција
Републике Српске
85/19
1509 Одлука о преносу права коришћења
на покретној војној имовини,
број: 04/1-012-2-1691/11
81/16
1510 Одлука о преносу права коришћења
на покретној војној имовини,
број: 04/1-012-2-1692/11
81/18
1515 Одлука о преносу права коришћења
на покретној војној имовини,
број: 04/1-012-2-1693/11
1593 Одлука о расписивању Јавног конкурса за
избор и именовање чланова Управног одбора
Јавне установе Институт за испитивање
материјала и конструкција Републике Српске 85/19
82/1
1518 Одлука о коришћењу средстава са рачуна
посебних намјена, број: 04/1-012-2-1739/11
83/1
1575 Одлука о усвајању Акционог плана
запошљавања у Републици Српској
за 2011. годину
1594 Одлука о утврђивању критеријума за избор
и имeновање чланова Управног одбора Јавне
установе Музеј савремене умјетности
Републике Српске
85/19
85/1
1576 Одлука о додјели новчане помоћи јединицама
локалне самоуправе у ванредним ситуацијама,
број: 04/1-012-2-1766/11
85/1
1577 Одлука о додјели новчане помоћи јединицама
локалне самоуправе у ванредним ситуацијама,
број: 04/1-012-2-1767/11
85/2
1578 Одлука о додјели новчане помоћи јединицама
локалне самоуправе у ванредним ситуацијама,
број: 04/1-012-2-1765/11
85/2
1579 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1746/11
85/2
1580 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1762/11
85/3
1581 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1761/11
85/3
1582 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1750/11
85/3
1583 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава - текући грантови за
националне паркове “Сутјеска” и “Козара”
85/3
1584 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1760/11
85/4
1585 Одлука број: 04/1-012-2-1763/11
85/4
1586 Одлука о висини накнада за коришћење
података и пружања услуга Републичке
управе за геодетске и имовинско-правне
послове
1587 Одлука о усклађивању акта о оснивању
Јавне установе Угоститељска и трговинска
школа Добој
1588 Одлука о усклађивању акта о оснивању
Јавне установе Средња школа “Никола
Тесла” Теслић
1595 Одлука о расписивању Јавног конкурса за
избор и именовање чланова Управног одбора
Јавне установе Музеј савремене умјетности
Републике Српске
85/20
1596 Одлука о утврђивању критеријума за избор
и имeновање директора Специјалне
библиотеке за слијепа и слабовида лица
Републике Српске
85/20
1597 Одлука о расписивању Јавног конкурса за
избор и именовање директора Специјалне
библиотеке за слијепа и слабовида лица
Републике Српске
85/21
1598 Одлука о давању сагласности на Правилник
о измјенама и допунaма Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у Агенцији за аграрна плаћања 85/21
1599 Одлука о давању сагласности на Правилник
о измјенама и допунама Правилника о
платама, накнадама, наградама и осталим
примањима у Фонду за заштиту животне
средине Републике Српске
85/22
1600 Одлука број: 04/1-012-2-1749/11
85/22
1601 Одлука о стављању ван снаге Одлуке o
коришћењу средстава са рачуна посебних
намјена, од 30. септембра 2010. године
(“Службени гласник Републике Српске”,
број 97/10)
85/22
1612 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1825/11
86/1
1613 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1818/11
86/1
1614 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1817/11
86/1
85/10
1615 Одлука о одобравању средстава,
број: 04/1-012-2-1824/11
86/2
85/10
1616 Одлука о давању сагласности за
спровођење конкурентског поступка,
број: 04/1-012-2-1845/11
86/2
1617 Одлука број: 04/1-012-2-1819/11
86/2
86/3
85/4
1589 Одлука о преносу права коришћења на
покретној војној имовини,
број: 04/1-012-2-1768/11
85/11
1618 Одлука о усклађивању акта о оснивању
Oсновне школе “Станко Ракита” Бања Лука
1590 Одлука о одобрењу продаје хаварисаног
моторног возила, број: 04/1-012-2-1772/11
85/11
1619 Одлука о усклађивању акта о оснивању
Oсновне школе “Вељко Чубриловић”
Прибој, Лопаре
86/3
1620 Одлука о усклађивању акта о оснивању
Јавне установе Стручна и техничка школа
Дервента
86/4
1591 Одлука о утврђивању критеријума за
стручну оцјену пројеката механизма чистог
развоја Кјото протокола Оквирне конвенције
Уједињених нација о промјени климе
85/11
Registar za 2011.
27
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Reg.br.
Br./str.
Reg.br.
Br./str.
1621 Одлука о усклађивању акта о оснивању
Јавне установе Средња школа “Јован Дучић”
Теслић
86/4
1665 Одлука о допуни Одлуке о формирању
Савјета за развој малих и средњих предузећа
и предузетништва Републике Српске
90/7
1622 Одлука о измјенама Одлуке о коришћењу
средстава прикупљених на издвојеном
рачуну “Фонд Партнер”
1666 Одлука о распореду средстава Представништву
Републике Српске у Републици Србији за III
квартал 2011. године
91/1
86/5
1625 Одлука о измјени Одлуке о додјели концесије
за коришћење пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске предузећу ПД
“Семберија” а.д. Бијељина (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 71/07 и 76/10) 87/1
1632 Одлука о одобравању средстава,
број: 04/1-012-2-1869/11
88/1
1633 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1887/11
88/1
1634 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1899/11
88/2
1635 Одлука о преносу права располагања на
непокретностима, број: 04/1-012-2-1872/11
88/2
1636 Одлука о утврђивању општег интереса,
број: 04/1-012-2-1895/11
88/2
1637 Одлука о утврђивању општег интереса,
број: 04/1-012-2-1894/11
88/2
1638 Одлука о утврђивању општег интереса,
број: 04/1-012-2-1896/11
88/3
1639 Одлука о условима за почетак рада Агенције
за безбједност саобраћаја Републике Српске 88/7
1640 Одлука о промјени облика организовања
Основног државног предузећа “Тргопромет”
Дервента
88/8
1641 Одлука о утврђивању критеријума за избор
и имeновање чланова Управног одбора
Специјалне библиотеке за слијепа и
слабовида лица Републике Српске
88/9
1642 Одлука о расписивању Јавног конкурса
за избор и именовање чланова Управног
одбора Специјалне библиотеке за слијепа
и слабовида лица Републике Српске
88/10
1643 Одлука о давању сагласности на Правилник
о измјенама и допунама Правилника о
поступку преноса уговора о концесији и
преносу власничких права концесионара
88/10
1644 Одлука о давању сагласности на Правилник
о допунама Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних
мјеста у Министарству породице, омладине
и спорта
88/10
1667 Одлука о распореду средстава Представништву
Републике Српске у Руској Федерацији за III
квартал 2011. године
91/1
1668 Одлука о распореду средстава Представништву
Републике Српске у Израелу за III квартал
2011. године
91/2
1669 Одлука о распореду средстава Представништву
Републике Српске у СР Њемачкој за III квартал
2011. године
91/2
1670 Одлука о распореду средстава Представништву
Републике Српске у Краљевини Белгији за III
квартал 2011. године
91/2
1671 Одлука о висини посебне накнаде која се
плаћа приликом регистрације друмских
моторних возила и прикључних возила
91/2
1672 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1963/11
91/3
1673 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1966/11
91/3
1674 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1967/11
91/4
1675 Одлука о расписивању Јавног конкурса за
избор и именовање директора Туристичке
организације Републике Српске
91/4
1676 Одлука о утврђивању критеријума за избор
и именовање чланова Надзорног одбора
Акционарског друштва “Тргопромет”
Дервента
91/4
1677 Одлука о расписивању Јавног конкурса за
избор и именовање чланова Надзорног
одбора Акционарског друштва “Тргопромет”
Дервента
91/5
1678 Одлука о поништењу Одлуке о расписивању
Јавног позива за прикупљање самоиницијативних понуда за додјелу концесија за
коришћење пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске на подручју
општине Градишка (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 81/10 и 14/11)
91/5
1683 Одлука о утврђивању стандарда и критеријума
за избор и именовање директора Туристичке
организације Републике Српске
92/1
1645 Одлука о измјени Одлуке о утврђивању
општег интереса (“Службени гласник
Републике Српске”, број 9/08)
88/10
1661 Одлука о усвајању Ребаланса Електроенергетског биланса Републике Српске
за 2011. годину
1684 Одлука о утврђивању стандарда и критеријума
за избор и именовање чланова Управног
одбора Туристичке организације Републике
Српске
92/1
90/2
1662 Одлука о условима за расписивање јавног
позива за додјелу концесије за коришћење
80% капацитета изворишта минералне воде
“Велики/Црни Губер” општина Сребреница
1685 Одлука о расписивању Јавног конкурса за
избор и именовање чланова Управног одбора
Туристичке организације Републике Српске 92/2
90/3
1663 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1914/11
1690 Одлука о давању сагласности на Нацрт
пројекта запошљавања приправника високе
и више стручне спреме у Републици Српској
“Знањем до посла”
93/1
90/4
1664 Одлука о утврђивању општег интереса,
број: 04/1-012-2-1897/11
90/4
1691 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава - текући грантови за
националне паркове “Сутјеска” и “Козара”
93/2
28
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Reg.br.
Br./str.
1692 Одлука о условима за расписивање јавног
позива за додјелу концесије за коришћење
техничког грађевинског камена-кречњака
на лежишту “Геља Љут” општина Гацко
93/2
1693 Одлука о условима за расписивање јавног
позива за додјелу концесије за експлоатацију
техничког грађевинског камена-кречњака
на лежишту “Пилица” општина Зворник
93/3
1694 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-2013/11
93/4
1695 Одлука број: 04/1-012-2-2019/11
93/4
1696 Одлука о давању сагласности на Правилник
о измјенама и допунама Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у Министарству науке и
технологије Републике Српске
93/4
1697 Одлука о давању сагласности на Правилник
о измјенама и допунама Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у Хеликоптерском сервису
Републике Српске
93/4
1698 Одлука о давању сагласности на Интерни
план и програм утрошка средстава,
број: 04/1-012-2-1995/11
93/5
1699 Одлука број: 04/1-012-2-2012/11
93/5
1700 Одлука број: 04/1-012-2-2010/11
93/5
1701 Одлука о преносу права власништва,
број: 04/1-012-2-1996/11
93/5
1702 Одлука о преносу права власништва,
број: 04/1-012-2-1997/11
93/6
1703 Одлука о преносу права власништва,
број: 04/1-012-2-2029/11
93/6
1704 Одлука о преносу права власништва,
број: 04/1-012-2-1999/11
93/6
1705 Одлука о преносу права власништва,
број: 04/1-012-2-1998/11
93/7
1706 Одлука број: 04/1-012-2-2011/11
93/7
1707 Одлука о допуни Одлуке о висини накнада
за коришћење података и пружања услуга
Републичке управе за геодетске и
имовинско-правне послове
93/7
1716 Одлука број: 04/1-012-2-2042/11
94/1
1719 Одлука број: 04/1-012-2-2045/11
95/3
1720 Одлука о висини накнаде члановима
Комисије за полагање стручног испита за
рад у управи Републике Српске
96/1
1721 Одлука о давању сагласности на Одлуку
Управног одбора Фонда за пензијско и
инвалидско осигурање Републике Српске,
којом се одобрава краткорочно задуживање
Фонда за пензијско и инвалидско осигурање
Републике Српске у 2012. години
96/1
1722 Одлука о измјенама и допунама Одлуке о
одобравању набавке репроматеријала за
сјетву у 2011. години (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 14/11, 23/11 и 43/11)
96/2
1730 Одлука број: 04/1-012-2-2096/11
97/1
1731 Одлука број: 04/1-012-2-2097/11
97/2
1732 Одлука број: 04/1-012-2-2098/11
97/3
Registar za 2011.
Reg.br.
Br./str.
1733 Одлука број: 04/1-012-2-2099/11
97/3
1734 Одлука број: 04/1-012-2-2100/11
97/4
1735 Одлука о усклађивању акта о оснивању
Јавне установе Грађевинска школа
Бања Лука
97/4
1736 Одлука о броју редовних студената који се
уписују у прву годину трећег циклуса студија
у академској 2011/12. години на Универзитету
у Бањој Луци
97/5
1737 Одлука о давању сагласности на Пројекат
за рад полиције у заједници у Републици
Српској за период 2012-2015. године
97/5
1738 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-2092/11
97/5
1739 Одлука о давању сагласности Министарству
управе и локалне самоуправе на План утрошка
средстава - финансирање шестог круга Бикон
шеме, за период 1. јануар - 30. септембар
2011. године
97/5
1740 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава - текући грантови
удружењима од јавног интереса, за период
1. јануар - 30. септембар 2011. године
97/6
1741 Одлука о давању сагласности Министарству
управе и локалне самоуправе на План утрошка
средстава - текући грантови фондацијама и
удружењима грађана, за период 1. јануар 30. септембар 2011. године
97/6
1742 Одлука о давању сагласности Министарству
управе и локалне самоуправе на План утрошка
средстава - текући грантови Каритасу у
Републици Српској, за период 1. јануар 30. септембар 2011. године
97/7
1743 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава Министарству науке
и технологије, број: 04/1-012-2-2066/11
97/7
1744 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-2104/11
97/7
1745 Одлука о давању сагласности на Одлуку о
утврђивању квота радних дозвола за
запошљавање страних држављана и лица
без држављанства у Републици Српској
за 2012. годину
97/7
1746 Одлука о давању сагласности на Програмске
активности у 2011. години невладиних
организација/удружења произишлих из
антифашистичке и ослободилачке борбе
током 20. вијека и Одбрамбено-отаџбинског
рата Републике Српске
97/8
1747 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-2070/11
97/8
1748 Одлука о преносу права располагања на
покретној војној имовини,
број: 04/1-012-2-2071/11
97/8
1749 Одлука о преносу права власништва,
број: 04/1-012-2-2057/11
97/9
1750 Одлука о утврђивању општег интереса,
број: 04/1-012-2-2065/11
97/9
1751 Одлука о утврђивању општег интереса,
број: 04/1-012-2-2072/11
97/9
Registar za 2011.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Reg.br.
Br./str.
1752 Одлука о допуни Одлуке о преносу права
коришћења на покретној војној имовини,
број: 04/1-012-2-2080/11
лица (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 11/10 и 24/11)
97/10
1753 Одлука о измјенама Одлуке о броју редовних
студената који се уписују у прву годину првог
циклуса студија у академској 2011/12. години
на јавним високошколским установама
97/11
1763 Одлука о додјели новчане помоћи јединицама
локалне самоуправе у ванредним ситуацијама,
број: 04/1-012-2-2150/11
98/12
1764 Одлука о додјели новчане помоћи јединицама
локалне самоуправе у ванредним ситуацијама,
број: 04/1-012-2-2151/11
98/12
1765 Одлука о додјели новчане помоћи јединицама
локалне самоуправе у ванредним ситуацијама,
број: 04/1-012-2-2152/11
98/13
1766 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-2116/11 98/13
1767 Одлука о давању сагласности Министарству
управе и локалне самоуправе на План утрошка
средстава - текући грант Друштву чланова
Матице српске у Републици Српској, за период
1. јануар - 30. септембар 2011. године
98/13
1768 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-2136/11 98/14
1769 Одлука о утврђивању општег интереса,
број: 04/1-012-2-2132/11
98/14
1770 Одлука о измјени Одлуке о додјели концесије
за коришћење пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске предузећу ДОО
“Tamaris Company” Бања Лука (“Службени
гласник Републике Српске”, број 104/07)
98/14
1771 Одлука о измјени Одлуке о додјели концесије
за коришћење пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске предузећу ДОО
“Агро воће” Лакташи (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 81/08 и 116/08)
98/14
1784 Одлука о усвајању Кадровског плана
Владе за 2011. годину
99/4
1785 Одлука о Комисији за противексплозивну
заштиту Републике Српске
99/5
1786 Одлука о давању сагласности Републичком
заводу за статистику, број: 04/1-012-2-2179/11 99/6
1787 Одлука о допуни Одлуке о оснивању
Оперативног тима Републике Српске за
тражење несталих лица
Reg.br.
99/6
1800 Одлука о одобравању средстава,
број: 04/1-012-2-2214/11
100/22
1814 Одлука број: 04/1-012-2-1965/11
101/9
1815 Одлука о уплати новчаног депозита,
број: 04/1-012-2-2198/11
101/9
1816 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-2200/11
101/9
29
Br./str.
101/10
1820 Одлука о измјени Одлуке о додјели
концесије за коришћење пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске
предузећу ДОО “Браћа Павловић” Обудовац
(“Службени гласник Републике Српске”,
број 113/06)
101/10
1821 Одлука о измјени Одлуке о расписивању
Јавног конкурса за избор и именовање
чланова Управног одбора Специјалне
библиотеке за слијепа и слабовида лица
Републике Српске
101/11
1845 Одлука о првој емисији обвезница
Републике Српске јавном понудом
103/1
1855 Одлука о додјели новчане помоћи
неразвијеним и изразито неразвијеним
општинама, број: 04/1-012-2-2315/11
105/2
1856 Одлука о додјели новчане помоћи јединицама
локалне самоуправе у ванредним ситуацијама,
број: 04/1-012-2-2320/11
105/2
1857 Одлука о додјели новчане помоћи јединицама
локалне самоуправе у ванредним ситуацијама,
број: 04/1-012-2-2321/11
105/3
1858 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-2322/11 105/3
1859 Одлука о усклађивању акта о оснивању
Jавне здравствене установе Завод за медицину
рада и спорта Републике Српске
105/3
1860 Одлука о промјени облика организовања
Oсновног државног предузећа
УТРЦ “Терме-Озрен” Петрово
105/4
1861 Одлука о промјени облика организовања
Јавног предузећа Ветеринарска амбуланта
“Осмаци” Осмаци у једночлано акционарско
друштво
105/5
1862 Одлука о утврђивању општег интереса,
број: 04/1-012-2-2073/11
105/6
1863 Одлука о утврђивању стандарда и
критеријума за избор и именовање чланова
Управног одбора Завода за форензичку
психијатрију Соколац
105/15
1864 Одлука о расписивању Јавног конкурса за
избoр и именовање чланова Управног
одбора Заводa за форензичку психијатрију
Соколац
105/16
1865 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава за капитална улагања,
број: 04/1-012-2-2287/11
105/16
1866 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава за капитална улагања,
број: 04/1-012-2-2308/11
105/16
1867 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава за капитална улагања,
број: 04/1-012-2-2303/11
105/16
1817 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-2204/11 101/10
1868 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-2230/11 105/17
1818 Одлука број: 04/1-012-2-2217/11
1869 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-2286/11 105/17
1819 Одлука о измјенама Одлуке о формирању
Тима за координацију активности истраживања ратних злочина и тражења несталих
101/10
1870 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-2310/11 105/17
30
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Reg.br.
1871 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-2311/11
Br./str.
105/18
1872 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава Вијећа народа
Републике Српске за 2011. годину,
број: 04/1-012-2-2309/11
105/18
1873 Одлука о преносу права својине,
број: 04/1-012-2-2285/11
105/18
1874 Одлука о давању сагласности за продају
основног средства, број: 04/1-012-2-2261/11
105/18
1875 Одлука о преносу права власништва,
број: 04/1-012-2-2288/11
105/19
1876 Одлука о преносу права власништва,
број: 04/1-012-2-2239/11
105/19
1877 Одлука о преносу права коришћења на
покретној војној имовини,
број: 04/1-012-2-2231/11
105/20
1878 Одлука о допуни Одлуке о преносу права
коришћења на покретној војној имовини,
број: 04/1-012-2-2318/11
105/20
1879 Одлука о допуни Одлуке о преносу права
коришћења на покретној војној имовини,
број: 04/1-012-2-2319/11
105/21
1880 Одлука о допуни Одлуке о утврђивању
општег интереса, број: 04/1-012-2-2257/11
105/21
1881 Одлука о измјенама Одлуке о броју
редовних студената који се уписују у прву
годину првог циклуса студија у академској
2011/12. години на јавним високошколским
установама
105/22
Registar za 2011.
Reg.br.
Br./str.
1933 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-2387/11
108/2
1934 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-2392/11
108/3
1935 Одлука о измјени Одлуке о додјели
концесије за коришћење пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске
предузећу ДОО “Браћа Павловић” Обудовац
(“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 113/06 и 101/11)
108/3
1948 Одлука о оснивању Акционарског друштва
“Центар за професионалну рехабилитацију
и запошљавање инвалида” Бања Лука
109/6
1949 Одлука о одобравању средстава,
број: 04/1-012-2-2402/11
109/8
1950 Одлука о степену развијености јединица
локалне самоуправе у Републици Српској
за 2012. годину
109/9
1951 Одлука о одобравању средстава,
број: 04/1-012-2-2433/11
109/9
1952 Одлука о давању сагласности Министарству
управе и локалне самоуправе на План утрошка
средстава - текући грантови фондацијама и
удружењима грађана, за период 1. јануар 31. октобар 2011. године
109/9
1953 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-2435/11 109/10
1954 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава Министарству науке
и технологије, број: 04/1-012-2-2425/11
109/10
1955 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-2420/11 109/10
1901 Одлука о усклађивању акта о оснивању
Завода за лијечење, рехабилитацију и
социјалну заштиту хроничних душевних
болесника “Јакеш” Модрича
106/2
1902 Одлука о суфинансирању смјештаја и
исхране ученика у домовима ученика
106/3
1903 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-2365/11
106/3
1904 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-2362/11
106/3
1905 Одлука о давању сагласности на Правилник
о измјенама Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних
мјеста у Министарству правде
106/3
1956 Одлука о измјени Одлуке о утврђивању
посебне накнаде (летачког додатка) за
поједине категорије запослених у
Хеликоптерском сервису Републике Српске
109/10
1957 Одлука о измјени Одлуке о расписивању
Јавног конкурса за избор и именовање
чланова Надзорног одбора Акционарског
друштва “Тргопромет” Дервента, број:
04/1-012-2-1986/11, од 1. септембра 2011.
године (“Службени гласник Републике
Српске”, број 91/11)
109/11
1974 Одлука о усклађивању организовања и
пословања Јавне установе Музеј Републике
Српске
110/2
1975 Одлука о расподјели неперспективних
локација и осталих непокретности које су
служиле за потребе система одбране на
територији Републике Српске у касарни
“Залужани”
110/4
1906 Одлука о утврђивању општег интереса,
број: 04/1-012-2-2342/11
106/4
1907 Одлука о измјени Одлуке о висини
школарине за студијске програме првог
циклуса студија на јавним високошколским
установама за академску 2011/12. годину
106/4
1929 Одлука о усвајању Електроенергетског
биланса Републике Српске за 2012. годину
108/1
1930 Одлука о усвајању Електроенергетског
биланса Републике Српске за период
2012 - 2014. година
1976 Одлука о условима за расписивање Јавног
позива за додјелу концесије за експлоaтацију
техничког грађевинског камена кречњака
на лежишту “Градина”, општина Теслић
110/4
108/1
1931 Одлука број: 04/1-012-2-2393/11
108/2
1977 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава - текући грантови за
националне паркове “Сутјеска” и “Козара”
110/5
108/2
1978 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава за капитална улагања,
број: 04/1-012-2-2461/11
110/5
1932 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава за капитална улагања,
број: 04/1-012-2-2381/11
Registar za 2011.
31
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Reg.br.
Br./str.
1979 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава за капитална улагања,
број: 04/1-012-2-2459/11
110/5
1980 Одлука о измјени Одлуке о оснивању
Акционарског друштва “Нови мермер”
Шековићи
110/6
1991 Одлука о давању сагласности на Статут
Болнице за физикалну медицину и
рехабилитацију “Мљечаница” Козарска
Дубица
114/3
1992 Одлука о давању сагласности на допуну
Статута Јавне установе Институт за
испитивање материјала и конструкција
Републике Српске
114/3
Reg.br.
Br./str.
2057 Одлука о давању сагласности Министарству
управе и локалне самоуправе на План
утрошка средстава - текући грант Друштву
чланова Матице српске у Републици
Српској, за период 1. јануар - 30. новембар
2011. године
117/25
2058 Одлука о давању сагласности Министарству
управе и локалне самоуправе на План
утрошка средстава - текући грантови
Каритасу у Републици Српској, за период
1. јануар - 30. новембар 2011. године
117/25
2059 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-2565/11
117/26
2060 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-2510/11
117/26
1993 Одлука о утврђивању стандарда и
критеријума за избор и именовање чланова
Управног одбора Социјално-геријатријског
центра Бања Лука
114/3
1994 Одлука о расписивању Јавног конкурса
за избор и именовање чланова Управног
одбора Социјално-геријатријског центра
Бања Лука
2061 Одлука о прихватању Посебног споразума за
трећу конверзију дуга Босне и Херцеговине,
Федерације Босне и Херцеговине и Републике
Српске према СР Њемачкој, чланици Париског
клуба повјерилаца
117/26
114/4
2062 Одлука o преносу права управљања и
располагања на непокретности,
број: 04/1-012-2-2582/11
114/4
2063 Одлука о утврђивању критеријума за избор
и именовање чланова Надзорног одбора
Акционарског друштва за угоститељство
и туризам “Терме-Озрен” Петрово - Какмуж 117/27
114/5
2064 Одлука о расписивању Јавног конкурса
за избор и именовање чланова Надзорног
одбора Акционарског друштва за
угоститељство и туризам “Терме-Озрен”
Петрово - Какмуж
117/28
2065 Одлука о утврђивању стандарда и
критеријума за избор и именовање
директора Јавне установе Институт за
испитивање материјала и конструкција
Републике Српске
117/28
2066 Одлука o расписивању Јавног конкурса
за избор и именовање директора Јавне
установе Институт за испитивање
материјала и конструкција Републике
Српске
117/29
1995 Одлука о утврђивању стандарда и
критеријума за избор и именовање чланова
Управног одбора ЈУ Дјечији дом “Рада
Врањешевић” Бања Лука
1996 Одлука о расписивању Јавног конкурса
за избор и именовање чланова Управног
одбора ЈУ Дјечији дом “Рада Врањешевић”
Бања Лука
2018 Одлука о додјели новчане помоћи јединицама
локалне самоуправе у ванредним ситуацијама,
број: 04/1-012-2-2552/11
115/5
2019 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава - текући грантови
удружењима од јавног интереса, за период
1. јануар - 30. новембар 2011. године
115/5
2020 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-2535/11 115/6
2021 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-2566/11 115/6
2022 Одлука о давању сагласности на Статут о
измјенама Статута Фонда здравственог
осигурања Републике Српске
115/6
2023 Одлука о давању сагласности на Правилник
о измјенама Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних
мјеста у Републичком секретаријату за вјере
115/7
2053 Одлука о заштити Споменика природе
“Пећина Oрловача”
2054 Одлука о усклађивању акта о оснивању
Јавне установе Средњошколски центар
“Лазар Ђукић” Рибник
117/22
117/24
2055 Одлука о давању сагласности Министарству
управе и локалне самоуправе на План
утрошка средстава - финансирање Шестог
круга Бикон шеме, за период 1. јануар 30. новембар 2011. године
117/24
2056 Одлука о давању сагласности Министарству
управе и локалне самоуправе на План
утрошка средстава - текући грантови
фондацијама и удружењима грађана, за
период 1. јануар - 30. новембар 2011. године 117/25
117/27
2072 Одлука о броју редовних и ванредних
студената који се уписују у прву годину
другог циклуса студија у академској 2011/12.
години на јавним универзитетима и висини
школарине за студенте другог циклуса
студија
118/7
2073 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава за капитална улагања,
број: 04/1-012-2-2585/11
118/9
2074 Одлука о утврђивању општег интереса,
број: 04/1-012-2-2606/11
118/10
2075 Одлука о утврђивању општег интереса,
број: 04/1-012-2-2605/11
118/10
2076 Одлука о утврђивању општег интереса,
број: 04/1-012-2-2604/11
118/10
2077 Одлука о давању сагласности на измјене
Статута Јавне установе Студентски центар
“Никола Тесла” Бања Лука
118/11
2078 Одлука о усвајању измјене Плана
коришћења средстава за подстицање
развоја пољопривреде и села у 2011. години
118/11
32
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Reg.br.
Br./str.
2079 Одлука о преносу права власништва,
број: 04/1-012-2-2596/11
118/11
2080 Одлука о давању сагласности на продају
моторних возила, број: 04/1-012-2-2597/11
118/11
2081 Одлука о измјени и допуни Одлуке о
давању сагласности на Програмске активности
у 2011. години невладиних организација/
удружења произашлих из антифашистичке
и ослободилачке борбе током 20. вијека и
Одбрамбено-отаџбинског рата Републике
Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, број 97/11)
118/11
2103 Одлука о давању сагласности на Пројектни
план општине Козарска Дубица за пројекат
“Изградња водоводног система Комленац
са реконструкцијом и санацијом градске
водоводне мреже”
119/1
2104 Одлука о одобравању средстава,
број: 04/1-012-2-2644/11
2105 Одлука о одобравању кредитa општини
Србац из средстава револвинг фонда у
области водоснабдијевања и комуналне
инфраструктуре
2106 Одлука о давању сагласности на Пројектни
план општине Нови Град за пројекат
“Реконструкција и проширење водоводне
и канализационе мреже”
119/1
119/1
119/2
2107 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-2622/11 119/2
2108 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-2620/11 119/2
2109 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-2640/11 119/3
2110 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава за капитална улагања,
број: 04/1-012-2-2654/11
2111 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава Министарству науке
и технологије, број: 04/1-012-2-2652/11
119/3
119/3
2112 Одлука о додјели у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске
предузећу “Лијевче продукт” д.о.о.
Ламинци - Градишка
119/4
2113 Одлука о преносу права располагања на
некретнинама, број: 04/1-012-2-2625/11
119/4
2114 Одлука о допунама Одлуке о потписивању
Уговора о репрограму обавеза попуне
противвриједносног фонда по размијењеним
нотама са Владом Јапана од 1996. до 2000.
године
119/6
2115 Одлука о допуни Одлуке о утврђивању
општег интереса, број: 04/1-012-2-2649/11
2116 Одлука о допуни Одлуке о утврђивању
општег интереса, број: 04/1-012-2-2650/11
119/6
119/6
2117 Одлука о измјени Одлуке о измјенама
Одлуке о давању сагласности и финансирању
“Пројекта запошљавања приправника високе
стручне спреме у Републици Српској Први посао” (“Службени гласник Републике
Српске”, број 53/10)
119/6
Registar za 2011.
Reg.br.
2118 Одлука о измјени Одлуке о додјели
концесије за коришћење пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске
Пољопривредном институту Републике
Српске Бања Лука (“Службени гласник
Републике Српске”, број 117/06)
Br./str.
119/7
2119 Одлука о измјени Одлуке о стопама посебних
водних накнада, број: 04/1-012-2-2627/11
119/7
2141 Одлука о преносу права власништва,
број: 04/1-012-2-2656/11
121/1
2142 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-2657/11 121/1
2143 Одлука број: 04/1-012-2-2659/11
121/1
2144 Одлука о измјени Одлуке о давању
сагласности на План утрошка средстава
(“Службени гласник Републике Српске”,
број 56/11)
121/2
2168 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-2643/11
122/1
2178 Одлука о одобравању средстава,
број: 04/1-012-2-2678/11
123/1
2179 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава - текући грантови за
националне паркове “Сутјеска” и “Козара”
123/2
2180 Одлука о расподјели неперспективних
локација и осталих непокретности које
су служиле за потребе система одбране
на територији Републике Српске у
касарни “Залужани”
123/2
2181 Одлука о расподјели неперспективних
локација и осталих непокретности које
су служиле за потребе система одбране
на територији Републике Српске у
касарни “Траписти I”
123/4
2182 Одлука о давању сагласности на
Правилник о унутрашњој организацији
и систематизацији радних мјеста у
Републичком заводу за статистику
123/4
2183 Одлука о давању сагласности на Статут
о измјенама и допунама Статута Фонда
за пензијско и инвалидско осигурање
Републике Српске
123/4
2256 Одлука о оснивању Јавног предузећа
“Робне резерве Републике Српске”
125/16
2257 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава за капитална улагања,
број: 04/1-012-2-2748/11
125/17
2258 Одлука о преносу права власништва,
број: 04/1-012-2-2733/11
125/17
2259 Одлука о утврђивању општег интереса,
број: 04/1-012-2-2750/11
125/18
2260 Одлука о усклађивању акта о оснивању
Oсновне школе “Свети Сава” Бијељина
125/18
2261 Одлука о усклађивању акта о оснивању
Oсновне школе “Змај Јова Јовановић”
Бања Лука
125/19
2262 Одлука о утврђивању критеријума за избор
и именовање чланова - представника оснивача
у Управни одбор Јавне установе Агенција за
акредитацију високошколских установа
Републикe Српскe
125/19
Registar za 2011.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Reg.br.
Br./str.
Reg.br.
33
Br./str.
2263 Одлука о расписивању Јавног конкурса за
избор и именовање чланова - представника
оснивача у Управни одбор ЈУ Агенција за
акредитацију високошколских установа
Републике Српске
125/20
2323 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-2785/11 129/7
2264 Одлука о утврђивању критеријума за избор
и именовање директора ЈУ Агенција за
акредитацију високошколских установа
Републике Српскe
125/20
2325 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-2837/11 129/7
2265 Одлука о расписивању Јавног конкурса за
избор и именовање директора ЈУ Агенција
за акредитацију високошколских установа
Републике Српске
125/21
2266 Одлука о измјени Одлуке о распореду
средстава за финансирањe рада
представништава Републике Српске у
иностранству за 2011. годину
125/21
2278 Одлука о утврђивању општег интереса,
број: 04/1-012-2-2752/11
126/1
2283 Одлука о измјени Одлуке о коришћењу
средстава са рачуна посебних намјена,
број: 04/1-012-2-2835/11
127/1
2324 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-2786/11 129/7
2326 Одлука о утврђивању критеријума за избор
и именовање члана Регулаторне комисије
за енергетику Републике Српске
129/7
2327 Одлука о расписивању Јавног конкурса за
избор и именовање члана Регулаторне
комисије за енергетику Републике Српске
129/8
2328 Одлука о утврђивању стандарда и
критеријума за избор и именовање чланова
Управног одбора Јавне установе Национални
парк “Козара” Приједор
129/8
2329 Одлука o расписивању Јавног конкурса за
избор и именовање чланова Управног одбора
Јавне установе Национални парк “Козара”
Приједор
129/9
2306 Одлука о давању Гаранције Владе Републике
Српске, број: 04/1-012-2-2834/11
128/2
2330 Одлука о утврђивању стандарда и
критеријума за избор и именовање чланова
Управног одбора Јавне установе Национални
парк “Сутјеска” Тјентиште
129/9
2307 Одлука о условима за расписивање јавног
позива за додјелу концесије за коришћење
природне минералне воде на лежишту
“Чаири” - Бријесница код Бијељине
2331 Одлука o расписивању Јавног конкурса за
избор и именовање чланова Управног одбора
Јавне установе Национални парк “Сутјеска”
Тјентиште
129/10
128/2
2310 Одлука о преносу права располагања и
коришћења на стамбеним јединицама,
број: 04/1-012-2-2819/11
129/1
2311 Одлука о преносу права располагања и
коришћења на стамбеним јединицама,
број: 04/1-012-2-2820/11
2332 Одлука о утврђивању стандарда и
критеријума за избор и именовање директора
Јавне установе Национални парк “Козара”
Приједор
129/10
129/2
2312 Одлука о преносу права располагања и
коришћења на стамбеним јединицама,
број: 04/1-012-2-2822/11
2333 Одлука o расписивању Јавног конкурса за
избор и именовање директора Јавне установе
Национални парк “Козара” Приједор
129/11
129/2
2313 Одлука о преносу права располагања и
коришћења на стамбеним јединицама,
број: 04/1-012-2-2823/11
129/3
2314 Одлука о преносу права располагања и
коришћења на стамбеним јединицама у
државној својини, број: 04/1-012-2-2824/11
2335 Одлука o расписивању Јавног конкурса за
избор и именовање директора Јавне установе
Национални парк “Сутјеска” Тјентиште
129/12
129/3
2315 Одлука о преносу права располагања и
коришћења на стамбеним јединицама,
број: 04/1-012-2-2825/11
2336 Одлука о утврђивању критеријума за избор
и именовање предсједника и чланова Одбора
државне управе за жалбе
129/12
129/4
2316 Одлука о давању сагласности,
број: 04/1-012-2-2846/11
129/5
2337 Одлука о расписивању Јавног конкурса за
избор и именовање предсједника и чланова
Одбора државне управе за жалбе
129/13
2317 Одлука о одобрењу средстава,
број: 04/1-012-2-2845/11
129/5
2319 Одлука о давању сагласности Министарству
трговине и туризма на отпис ненаплативих
потраживања, број: 04/1-012-2-2842/11
2338 Одлука о измјени Одлуке о коришћењу
средстава са рачуна посебних намјена,
број: 04/1-012-2-2850/11
129/5
2346 Одлука о давању сагласности на измјену
и допуну Статута Фонда за заштиту
животне средине
130/1
2321 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-2844/11 129/6
2362 Одлука о висини школарине за студијске
програме трећег циклуса студија на
Универзитету у Бањој Луци за академску
2011/12. годину
132/1
2322 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава Министарства науке и
технологије, број: 04/1-012-2-2818/11
2363 Одлука о усклађивању Одлуке о оснивању
Јавног предузећа “Путеви Републике
Српске” Бања Лука
132/1
2320 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-2843/11 129/6
129/6
2334 Одлука о утврђивању стандарда и
критеријума за избор и именовање директора
Јавне установе Национални парк “Сутјеска”
Тјентиште
129/11
129/13
34
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Reg.br.
Br./str.
2364 Одлука о усклађивању акта о оснивању
Oсновне школе “Десанка Максимовић” Трн 132/2
2365 Одлука о промјени облика организовања
Јавног предузећа “Аутопутеви Републике
Српске” Бања Лука
132/3
2366 Одлука о уплати новчаног депозита,
број: 04/1-012-2-2852/11
132/3
2367 Одлука о давању сагласности,
број: 04/1-012-2-2879/11
132/4
2368 Одлука o давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-2866/11 132/4
2369 Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-2876/11 132/4
2370 Одлука о расписивању јавног позива за
прикупљање понуда за додјелу концесије
за коришћење пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске на подручју
општине Дервента
2371 Одлука о утврђивању стандарда и
критеријума за избор и именовање
директора Фонда за заштиту животне
средине и енергетску ефикасност
Републике Српске
2372 Одлука о расписивању Јавног конкурса за
избор и именовање директора Фонда за
заштиту животне средине и енергетску
ефикасност Републике Српске
2373 Одлука о измјени Одлуке о оснивању
Јавног предузећа “Аеродром Требиње”
акционарско друштво Требиње
2374 Одлука о измјени Одлуке о промјени
облика организовања Јавног филмског
предузећа Републике Српске “Срна филм”
у Јавну установу “Кинотека Републике
Српске”
2375 Одлука о измјенама и допунама Одлуке
о давању сагласности на План утрошка
средстава, број: 04/1-012-2-2889/11
132/5
29
30
31
32
33
Рјешење о именовању чланова из Републике
Српске у експертне тимове за преузимање
ЕУ директива новог приступа
Рјешење о именовању Координационог
тијела за праћење израде интегрисане водноенергетске студије ријеке Врбас (“Integrated
Water-Energy Study on the Vrbas river”)
44
45
Рјешење о утврђивању количина дизел
горива које користи Привредно друштво
“Нискоградња” д.о.о. Лакташи у процесу
производње, за период 1. јануар 31. децембар 2011. године
3/4
Рјешење о давању сагласности за закључење
уговора, број: 04/1-012-2-2688/10
3/5
Рјешење о разрјешењу чланова Управног и
Надзорног одбора Фонда за пензијско и
инвалидско осигурање Републике Српске
4/15
85
Рјешење о именовању чланова Управног и
Надзорног одбора Фонда за пензијско и
инвалидско осигурање Републике Српске
5/3
Рјешење о додјели концесије за коришћење
дијела водне површине предузећу
“Слап” д.о.о. Рогатица
7/5
Рјешење о разрјешењу чланова Одбора за
ревизију Јавног предузећа шумарства “Шуме
Републике Српске” а.д. Соколац
7/5
115
Рјешење о именовању чланова Одбора за
ревизију Јавног предузећа шумарства “Шуме
Републике Српске” а.д. Соколац
7/6
118
Рјешење о разрјешењу директора Дома за
дјецу и омладину “Кисељак” Зворник
8/1
113
150
Рјешење број: 04/1-012-2-95/11
11/3
151
Рјешење o давању сагласности на
закључење Уговора о купопродаји,
број: 04/1-012-2-112/11
11/4
Рјешење о именовању Инвестиционог
одбора за хартије од вриједности
11/4
152
132/6
Br./str.
77
132/6
153
Рјешење о именовању Кредитног одбора
Скупштине акционара Инвестиционо-развојне
банке Републике Српске а.д. Бања Лука
11/4
154
Рјешење о именовању Савјета за развој
Републике Српске, број: 04/1-012-2-106/11
11/4
132/7
155
Рјешење о формирању Савјета за
приватизацију Републике Српске,
број: 04/1-012-2-105/11
11/5
132/7
156
Рјешење о именовању чланова
Економско-социјалног савјета Републике
Српске испрeд Владе Републике Српске,
број: 04/1-012-2-107/11
11/5
Рјешење о именовању чланова Кадровске
комисије Владе Републике Српске,
број: 04/1-012-2-108/11
11/5
158
Рјешење о именовању Комисије за попис и
примопредају имовине предузећа АД “Завод
дистрофичара” у стечају Бања Лука
11/6
174
Рјешење о разрјешењу чланова Управног
одбора у Општој болници “Свети апостол
Лука” у Добоју
14/2
Рјешење о именовању чланова Управног
одбора Опште болнице “Свети апостол
Лука” Добој
14/2
Рјешење о разрјешењу чланова Управног
одбора Дома за дјецу и омладину “Кисељак”
Зворник
15/1
2378 Одлука о измјени Одлуке о давању
сагласности на План коришћења средстава
за шуме за 2011. годину (“Службени гласник
Републике Српске”, број 63/11)
133/1
РЈЕШЕЊА
Рјешење о одобрењу реалокације средстава,
број: 04/1-012-2-2643/10
Reg.br.
114
132/5
Registar za 2011.
157
2/4
2/4
175
2/4
180
Рјешење о именовању Комисије за
метрологију Републике Српске,
број: 04/1-012-2-2653/10
2/5
Рјешење о именовању Комисије за
стандардизацију Републике Српске,
број: 04/1-012-2-2652/10
2/5
197
Рјешење о утврђивању јавног интереса за
додјелу концесије за коришћење техничког
грађевинског камена - кречњака на лежишту
“Геља Љут”, општина Гацко
17/11
Registar za 2011.
Reg.br.
198
199
200
Br./str.
Рјешење о именовању Радне групе за
праћење послова припреме картографске
документације за попис становништва,
домаћинстава и станова у Републици
Српској, активности на увођењу и вођењу
Регистра просторних јединица Републике
Српске и Адресног регистра Републике
Српске
Рјешење о именовању Комисије за избор и
именовање чланова Управног одбора Јавне
установе Народно позориште Републике
Српске
Рјешење о именовању Комисије за избор
и именовање директора Јавне установе
Народно позориште Републике Српске
17/11
Рјешење број: 04/1-012-2-227/11
20/6
243
Рјешење о именовању Одбора за праћење
израде Програма уређења и Регулационог
плана Спомен-подручја Доња Градина
20/6
244
Рјешење о именовању члана Савјета за
развој високог образовања и осигурање
квалитета
20/7
245
Рјешење о именовању чланова представника
студената у Управни одбор Јавне установе
“Студентски центар Лукавица” Источно
Сарајево
Рјешење о разрјешењу чланова Привременог
управног одбора Више техничке школе у
Добоју
29/5
364
Рјешење број: 04/1-012-2-440/11
29/5
365
Рјешење број: 04/1-012-2-450/11
29/5
366
Рјешење број: 04/1-012-2-451/11
29/5
367
Рјешење број: 04/1-012-2-452/11
29/6
368
Рјешење о давању сагласности на Анекс I
Уговора о концесији за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске са ДОО “Агро партнер” Добој
29/6
Рјешење о давању сагласности на Анекс I
Уговора о концесији за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске са АД “Попово поље” Требиње
29/6
370
Рјешење о измјени Рјешења о додјели
концесије за коришћење пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске
предузећу “ЕУ Фарма натурпродукт-ДД”
д.о.о. Прњавор (“Службени гласник Републике
Српске”, број 23/10)
29/6
371
Рјешење о именовању Привременог управног
одбора ЈУ Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске
29/7
372
Рјешење о именовању чланова Комисије за
обуку у оквиру система обуке за запослене у
јединицама локалне самоуправе у Републици
Српској
29/7
373
Рјешење о именовању в.д. чланова Управног
одбора Јавне здравствене установе Завод
за стоматологију
29/7
434
Рјешење о именовању чланова Организационог
одбора за обиљежавање парастоса и помена
жртвама усташког геноцида у Доњој Градини 30/1
436
Рјешење о додјели концесије за коришћење
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске предузећу Пољопривредно
добро “Напредак” а.д. Пелагићево
31/29
534
Рјешење број: 04/1-012-2-501/11
535
Рјешење о утврђивању јавног интереса за
додјелу концесије за пројектовање, изградњу,
финансирање, одржавање и коришћење
аутопута Бања Лука - Прњавор и Добој Вукосавље
35/16
536
Рјешење број: 04/1-012-2-561/11
35/16
537
Рјешење о утврђивању количина дизел
горива које користи привредно друштво
“Приједорпутеви” а.д. Приједор у процесу
производње, за период 1. јануар 31. децембар 2011. године
35/16
20/7
20/7
284
Рјешење о разрјешењу чланова Управног
и Надзорног одбора Фонда за пензијско и
инвалидско осигурање Републике Српске
285
Рјешење о разрјешењу чланова представника
студената у Управном одбору Јавне установе
“Студентски центар Лукавица” Источно
Сарајево
24/13
286
Рјешење о разрјешењу чланова представника
студената у Управном одбору Јавне установе
“Студентски центар Требиње”
24/13
287
Рјешење о именовању привремених чланова
Управног и Надзорног одбора Фонда за
пензијско и инвалидско осигурање Републике
Српске
24/13
288
Рјешење о именовању чланова представника
студената у Управни одбор Јавне установе
“Студентски центар Требиње”
24/13
323
Рјешење број: 04/1-012-2-439/11
17/12
242
24/12
Рјешење о утврђивању јавног интереса за
додјелу концесије за изградњу и коришћење
аутопута Гламочани-Бања Лука-Мркоњић
Град-Млиниште-граница са ФБиХ
26/17
324
Рјешење о давању сагласности за закључење
Уговора о замјени некретнина - шуме и
шумског земљишта у својини Републике
Српске
26/17
325
Рјешење о именовању Радне групе за
израду Закона о пензијском и инвалидском
осигурању
26/17
361
Рјешење број: 04/1-012-2-436/11
29/4
362
Рјешење број: 04/1-012-2-437/11
29/4
Br./str.
363
369
18/4
246
Reg.br.
17/12
Рјешење о измјени Рјешења о именовању
предсједника и чланова Одбора за његовање
традиције ослободилачких ратова
208
35
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
35/16
538
Рјешење о утврђивању количина дизел горива
које користи привредно друштво Нови рудник
мрког угља “Миљевина” а.д. Миљевина у
процесу производње, за период 1. јануар 31. децембар 2011. године
35/16
539
Рјешење о утврђивању количина дизел горива
које користи привредно друштво “Романијапутеви” а.д. Соколац у процесу производње,
за период 1. јануар - 31. децембар 2011.
године
35/17
36
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Reg.br.
Br./str.
Registar za 2011.
Reg.br.
Br./str.
540
Рјешење о утврђивању количина дизел горива
које користи привредно друштво “Козарапутеви” а.д. Бања Лука у процесу производње,
за период 1. јануар - 31. децембар 2011.
године
35/17
724
541
Рјешење о измјени Рјешења о именовању
чланова Надзорног тима за област “Развој
капацитета и доношење политика, и
координација” ради остваривања функције
укупног надзора и усмјеравања реформских
процеса у овој области
35/17
725
Рјешење о именовању члана и замјеника
члана Надзорног тима за област “Јавне
финансије”, ради остваривања функције
укупног надзора и усмјеравања реформских
процеса у овој области
45/13
570
Рјешење број: 04/1-012-2-589/11
739
584
Рјешење о допуни Рјешења о именовању
чланова Организационог одбора за обиљежавање парастоса и помена жртвама усташког
геноцида у Доњој Градини (“Службени
гласник Републике Српске”, број 30/11)
41/5
Рјешење о утврђивању јавног интереса за
додјелу концесије за обављање спортскоекономског риболова (fly-fishing) на ријеци
Сани на подручју општина Мркоњић Град
и Рибник
47/2
Рjешење о утврђивању јавног интереса за
додјелу концесије за обављање спортскоекономског риболова (fly-fishing) на ријеци
Јањ на подручју општине Шипово
47/3
Рјешење о одобрењу реалокације средстава,
број: 04/1-012-2-781/11
48/5
762
Рјешење о одобрењу реалокације средстава,
број: 04/1-012-2-782/11
48/5
763
Рјешење о именовању Комисије за избор
чланова Надзорног одбора Фонда за пензијско
и инвалидско осигурање Републике Српске,
Бијељина
48/5
764
Рјешење о именовању Комисије за избор
чланова Управног одбора Фонда за пензијско
и инвалидско осигурање Републике
Српске, Бијељина
48/6
765
Рјешење о именовању Комисије за избор
директора Фонда за пензијско и инвалидско
осигурање Републике Српске, Бијељина
585
586
587
606
Рјешење о именовању чланова Савјета за
борбу против насиља у породици Републике
Српске
Рјешење о разрјешењу замјеника члана
Надзорног тима за област “Управљање
људским потенцијалима”
Рјешење о именовању замјеника члана
Надзорног тима за област “Управљање
људским потенцијалима”
39/1
41/5
41/5
Рјешење о именовању чланова Управног
одбора Пројекта “Изградња система
сакупљања отпадних вода на подручју
општине Бијељина” фаза II, који се финансира
кредитним средствима Европске банке за
обнову и развој, донаторским средствима
Европске уније и шведске Агенције за
међународни развој и сарадњу и властитим
средствима општине Бијељина
42/11
Рјешење о утврђивању јавног интереса за
додјелу концесије за експлоатацију техничког
грађевинског камена кречњака на лежишту
“Пилица” општина Зворник
42/11
608
Рјешење о утврђивању јавног интереса
за додјелу концесије за истраживање и
коришћење угљоводоника (сирове нафте и
гаса) на цијелој територији Републике
Српске
610
611
612
Рјешење о утврђивању количина дизел
горива које користи привредно друштво
“Терекс инжењеринг” а.д. Бијељина у
процесу производње, за период 1. јануар 31. децембар 2011. године
Рјешење о утврђивању количина дизел
горива које користи привредно друштво
“Рудинг” а.д. Угљевик у процесу
производње, за период 1. јануар 31. децембар 2011. године
Рјешење о утврђивању количина дизел
горива које користи привредно друштво
“Каменоломи” а.д. Зворник у процесу
производње, за период 1. јануар 31. децембар 2011. године
Рјешење о утврђивању количина дизел
горива које користи привредно друштво
“Јединство” а.д. Градишка у процесу
производње, за период 1. јануар 31. децембар 2011. године
761
41/5
607
609
740
42/11
48/6
Рјешење о именовању Комисије за избор
и именовање три члана Управног одбора
ЈУ “Завод за запошљавање Републике Српске” 48/7
767
Рјешење о именовању Комисије за избор
и именовање директора ЈУ “Завод за
запошљавање Републике Српске”
48/7
Рјешење о именовању Комисије за избор
и именовање три члана Управног одбора
ЈУ “Агенција за мирно рјешавање радних
спорова”
48/7
Рјешење о именовању Комисије за избор
и именовање директора Фонда за
професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалида
48/8
Рјешење о именовању Комисије за избор
директора Јавне установе Дом пензионера
у Бањој Луци
48/8
Рјешење о разрјешењу члана Управног
одбора Опште болнице “Свети Врачеви”
у Бијељини
48/8
794
Рјешење број: 04/1-012-2-805/11
49/8
795
Рјешење број: 04/1-012-2-804/11
49/9
796
Рјешење број: 04/1-012-2-803/11
49/9
797
Рјешење број: 04/1-012-2-802/11
49/9
798
Рјешење број: 04/1-012-2-801/11
49/10
768
42/12
770
42/12
771
42/12
45/13
766
769
42/12
Рјешење о разрјешењу чланова Надзорног
тима за област “Јавне финансије”, ради
остваривања функције укупног надзора и
усмјеравања реформских процеса у овој
области
Registar za 2011.
Reg.br.
799
Br./str.
Рјешење о именовању чланова Савјета за
реформу локалне самоуправе,
број: 04/1-012-2-816/11
49/10
Рјешење о именовању Радне групе за
утврђивање стања и давање приједлога
рјешења наплате ирачког дуга од стране
“Хидроградња” а.д. Пале
49/10
801
Рјешење број: 04/1-012-2-812/11
49/11
802
Рјешење о именовању Комисије за избор
директора и замјеника директора Агенције
за банкарство Републике Српске
800
803
804
841
852
853
854
855
49/11
Рјешење о разрјешењу чланова представника
студената у Управном одбору Јавне установе
Студентски центар “Никола Тесла” Бања
Лука
49/11
Рјешење о именовању чланова представника
студената у Управни одбор Јавне установе
Студентски центар “Никола Тесла” Бања
Лука
49/11
Рјешење о именовању Комисије за
одређивање приоритетних пројеката
Програма јавних улагања у Републици
Српској
Рјешење о именовању чланова Савјета за
стране инвеститоре Републике Српске
Рјешење о именовању Гарантног одбора
Скупштине акционара Гарантног фонда
Републике Српске а.д. Бања Лука
Рјешење о именовању Гарантног одбора
Гарантног фонда Републике Српске а.д.
Бања Лука
51/34
52/7
52/8
52/8
Рјешење о именовању чланова Организационог
одбора за обиљежавање 50-годишњице од
додјеле Нобелове награде Иви Андрићу
52/8
Рјешење о додјели концесије за изградњу и
коришћење ХЕ “Дабар”
54/6
878
Рјешење број: 04/1-012-2-960/11
54/6
879
Рјешење о именовању предсједавајућег
Извршног одбора у Овлашћеном тијелу
БиХ (Designated National Authority - DNA
БиХ), за спровођење пројеката механизма
чистог развоја Кјото протокола Оквирне
конвенције Уједињених нација о промјени
климе у Босни и Херцеговини
877
880
895
931
932
37
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Рјешење о именовању представника
Министарства за просторно уређење,
грађевинарство и екологију за члана
Пројектног одбора у Пројекту Активности
на оспособљавању за припрему Другог
националног извјештаја Босне и
Херцеговине према Оквирној конвенцији
УН о климатским промјенама (UNFCCC)
Br./str.
933
Рјешење о именовању чланова Управног
одбора Клиничког центра у Бањој Луци
59/7
934
Рјешење о разрјешењу члана Управног
одбора Завода за медицину рада и спорта
59/7
935
Рјешење о измјени Рјешења о именовању
чланова Управног одбора Пројекта унапређења
предузетништва на селу (“Службени гласник
Републике Српске”, број 100/07)
59/7
947
Рјешење број: 04/1-012-2-1119/11
969
Рјешење о разрјешењу чланова представника
студената у Управном одбору Јавне установе
Студентски центар “Зворник” са п.о. Зворник 61/12
970
Рјешење о именовању чланова представника
студената у Управни одбор Јавне установе
Студентски центар “Зворник” са п.о. Зворник 61/12
991
Рјешење број: 04/1-012-2-1200/11
992
Рјешење о утврђивању јавног интереса за
додјелу концесије за експлоатацију техничког
грађевинског камена кречњака на лежишту
“Градина” код Теслића
63/19
60/24
63/18
1022 Рјешење о додјели концесије за истраживање
и коришћење угљоводоника (сирове нафте и
гаса) на цијелој територији Републике Српске 65/7
1023 Рјешење о давању сагласности за закључење
Уговора о закупу пословног простора у
Броду, број: 04/1-012-2-1234/11
65/7
1114 Рјешење о именовању Управног одбора
ЈУ “Агенција за мирно рјешавање радних
спорова”
68/13
1115 Рјешење о именовању Комисије за избор и
именовање директора Јавне установе
“Кинотека Републике Српске”
68/13
1116 Рјешење о измјени Рјешења о додјели
концесије за изградњу и коришћење ХЕ
“Дабар” (“Службени гласник Републике
Српске”, број 54/11)
68/14
1181 Рјешење о именовању Комисије за спровођење
поступка за избор стратешког партнера за
пројекат Горња Дрина
71/11
1182 Рјешење о додјели концесије за експлоатацију
техничког грађевинског камена кречњака на
лежишту “Жлијебац” општина Зворник
71/11
54/7
54/7
Рјешење о давању сагласности за
кандидовање Пројекта “Модернизација
Универзитета у Источном Сарајеву - фаза II”
код Владе Републике Аустрије
56/15
Рјешење о именовању Комисије за сузбијање
злоупотребе опојних дрога у Републици
Српској
59/6
Рјешење о разрјешењу чланова Управног
одбора Клиничког центра у Бањој Луци
Reg.br.
59/7
1183 Рјешење о давању сагласности на Анекс I
Уговора о концесији за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске са “Агрохерцеговина” а.д. Невесиње
(“Службени гласник Републике Српске”,
број 117/06)
71/12
1184 Рјешење о давању сагласности на Анекс I
Уговора о концесији за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске са Д.о.о. “Крушка-ДК” Србац
(“Службени гласник Републике Српске”,
број 88/08)
71/12
1185 Рјешење о давању сагласности за закључење
Уговора о закупу пословног простора у Броду,
број: 04/1-012-2-1437/11
71/12
1195 Рјешење о утврђивању јавног интереса за
додјелу концесије за коришћење дијела
водотока ријеке Дрине за изградњу кавезног
рибњака
73/7
38
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Reg.br.
Br./str.
1260 Рјешење о давању сагласности за закључење
Уговора о закупу пословног простора у Броду,
број: 04/1-012-2-1549/11
76/10
1261 Рјешење о утврђивању јавног интереса за
додјелу концесије за изградњу дистрибутивног
гасног система на подручју општине Бијељина,
са могућности прикључка на гасовод код
Горњег Шепка и алтернативним прикључком
код Прњавора Мачванског
76/10
1262 Рјешење о додјели концесије за истраживање
архитектонско-грађевинског камена кречњака
на локалитету “Доња Бијења” код Невесиња 76/10
1263 Рјешење о додјели концесије за коришћење
пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске предузећу “Лалако” д.о.о.
Приједор
76/10
1281 Рјешење о именовању Радне групе за израду
Закона о заштити потрошача у Републици
Српској, број: 04/1-012-2-1643/11
77/13
1282 Рјешење о преносу дијела концесионих
права из Уговора о концесији за коришћење
пољопривредног земљишта,
број: 04/1-012-2-1634/11
77/14
1283 Рјешење о разрјешењу чланова Управног и
Надзорног одбора ЈУ Службени гласник
Републике Српске, број: 04/1-012-2-1603/11
77/14
1284 Рјешење о именовању в.д. чланова Надзорног
одбора Јавног предузећа шумарства “Шуме
Републике Српске” а.д. Соколац,
број: 04/1-012-2-1638/11
77/14
1398 Рјешење о утврђивању јавног интереса
за додјелу концесије за коришћење пољопривредног земљишта на подручју општине
Дервента
79/3
1399 Рјешење број: 04/1-012-2-1715/11
79/3
1400 Рјешење о именовању члана Надзорног
одбора у ЈП “Аутопутеви Републике
Српске” Бања Лука, број: 04/1-012-2-1658/11
1602 Рјешење о додјели концесије за коришћење
пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске предузећу “ЕУ Фарма
Натурпродукт дд” д.о.о. Прњавор
79/4
85/22
1603 Рјешење о утврђивању јавног интереса за
додјелу концесије за коришћење 80%
капацитета изворишта минералне воде
“Велики Црни Губер”, општина
Сребреница
85/23
1604 Рјешење број: 04/1-012-2-1774/11
85/23
1605 Рјешење број: 04/1-012-2-1744/11
85/24
1606 Рјешење број: 04/1-012-2-1743/11
85/24
1607 Рјешење број: 04/1-012-2-1741/11
85/24
1608 Рјешење број: 04/1-012-2-1742/11
85/24
1609 Рјешење број: 04/1-012-2-1740/11
85/25
1610 Рјешење број: 04/1-012-2-1811/11
85/25
1623 Рјешење о именовању чланова Управног
одбора ЈУ Службени гласник Републике
Српске
86/5
1624 Рјешење о именовању чланова Надзорног
одбора ЈУ Службени гласник Републике
Српске
86/5
Registar za 2011.
Reg.br.
Br./str.
1626 Рјешење о именовању Радне групе за израду
Правилника о начину формирања јединствене
базе података о исплаћеним готовинским
накнадама
87/1
1646 Рјешење о додјели концесије за обављање
спортско-економског риболова (fly fishing) на
ријеци Сани на подручју општина Мркоњић
Град и Рибник предузећу “LTG company”
д.о.о. Бања Лука
88/11
1647 Рјешење о додјели концесије за обављање
спортско-економског риболова (fly fishing) на
ријеци Јањ на подручју општине Шипово
предузећу “LTG company” д.о.о. Бања Лука 88/11
1648 Рјешење о разрјешењу чланова Управног
одбора Завода за физикалну медицину и
рехабилитацију “Др Мирослав Зотовић”
Бања Лука
88/11
1649 Рјешење о именовању чланова Управног
одбора Завода за физикалну медицину и
рехабилитацију “Др Мирослав Зотовић”
Бања Лука
88/12
1650 Рјешење о именовању Комисије за избор
и именовање члана Надзорног одбора
Друштва за управљање Пензијским
резервним фондом Републике Српске а.д.
Бања Лука
88/12
1651 Рјешење о именовању Комисије за избор и
именовање чланова Управног одбора ЈУ
Фонд за професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалида
88/12
1652 Рјешење о именовању Комисије за избор
директора Јавне установе Ветеринарски
институт Републике Српске “Др Васо
Бутозан” Бања Лука
88/13
1653 Рјешење о именовању представника из
Републике Српске у Савјетодавну комисију
за дуг
88/13
1656 Рјешење о утврђивању јавног интереса за
додјелу концесије за коришћење пољопривредног земљишта на подручју општина
Градишка и Србац
89/2
1657 Рјешење о именовању Комисије за избор
директора Агенције за осигурање
Републике Српске
89/2
1679 Рјешење о давању сагласности за закључење
уговора о замјени некретнина - шуме и
шумског земљишта у својини Републике
Српске, број: 04/1-012-2-1940/11
91/5
1680 Рјешење о давању сагласности за закључење
уговора о замјени некретнина - шуме и
шумског земљишта у својини Републике
Српске, број: 04/1-012-2-1941/11
91/6
1681 Рјешење о утврђивању јавног интереса за
додјелу концесије за истраживање и
експлоатацију техничког грађевинског
камена кречњака на лежишту “Љубогошта”
код Пала
91/6
1686 Рјешење о именовању чланова Надзорног
одбора Гарантног фонда Републике Српске
а.д. Бања Лука
92/3
1687 Рјешење о именовању Комисије за избор
шест (6) чланова Надзорног одбора
Инвестиционо-развојне банке Републике
Српске а.д. Бања Лука
92/3
Registar za 2011.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Reg.br.
Br./str.
1688 Рјешење о именовању Комисије за избор
и именовање чланова Управног одбора
Народне и универзитетске библиотеке
Републике Српске
92/3
1708 Рјешење број: 04/1-012-2-2014/11
93/7
1709 Рјешење о именовању Комисије за избор
и именовање директора Народне и
универзитетске библиотеке Републике
Српске
93/8
1710 Рјешење о именовању члана сталне
делегације Босне и Херцеговине у Конгресу
локалних и регионалних власти Савјета
Европе
93/8
1711 Рјешење број: 04/1-012-2-2024/11
93/8
1723 Рјешење о утврђивању јавног интереса за
додјелу концесије за детаљна геолошка
истраживања угља на лежишту “Делићи
и Пељаве-Тобут”, општине Угљевик и
Лопаре
1724 Рјешење о утврђивању јавног интереса за
додјелу концесије за детаљна геолошка
истраживања угља на лежишту “Баљак”,
општина Угљевик
96/2
96/2
1725 Рјешење о именовању Радне групе за
сачињавање извјештаја о управним
предметима који се односе на рјешавање
имовинско-правних односа на земљишту
у Републици Српској у поступцима
покренутим по иницијативама и захтјевима
институција и органа Босне и Херцеговине
и израду инструкције за уједначено
поступање у наведеним предметима од
стране органа Републике Српске
96/2
1754 Рјешење о давању сагласности на Анекс II
Уговора о концесији за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске, закљученог са Д.о.о. “Теранова” Градишка
97/14
97/14
1772 Рјешење о именовању Комисије за праћење
динамике реализације пројекта “Андрићград”
Вишеград
98/15
1773 Рјешење број: 04/1-012-2-2129/11
98/15
1774 Рјешење број: 04/1-012-2-2130/11
98/15
1775 Рјешење број: 04/1-012-2-2131/11
98/15
1788 Рјешење број: 04/1-012-2-2141/11
99/6
1789 Рјешење о именовању Комисије за избор
чланова Надзорног одбора Јавног предузећа
шумарства “Шуме Републике Српске” а.д.
Соколац
Br./str.
1823 Рјешење о утврђивању количина дизел
горива које користи привредно друштво
“Каменоломи” а.д. Зворник у процесу
производње, за период од 1. јануара 2012.
до 31. децембра 2012. године
101/11
1824 Рјешење о утврђивању количина дизел
горива које користи привредно друштво
ГП “Пут” а.д. Источно Сарајево у процесу
производње, за период од 1. јануара 2012.
до 31. децембра 2012. године
101/11
1825 Рјешење о утврђивању количина дизел
горива које користи привредно друштво
“EFT - Рудник и термоелектрана Станари”
д.о.о. Станари у процесу производње, за
период од 1. јануара 2012. до 31. децембра
2012. године
101/11
1826 Рјешење о утврђивању количина дизел
горива које користи привредно друштво
“Теrех-кор” д.о.о. Угљевик у процесу
производње, за период од 1. јануара 2012.
до 31. децембра 2012. године
101/12
1827 Рјешење о именовању чланова Државне
комисије за границу БиХ из Републике
Српске
101/12
1828 Рјешење о именовању Комисије за
примопредају објекта “Дом банке” у селу
Брус на Требевићу са опремом и инвентаром
који су били под надзором Привредне банке
а.д. С. Сарајево у ликвидацији, са сједиштем
у Зворнику
101/12
1755 Рјешење о утврђивању количина дизел горива
које користи привредно друштво Рудник
кречњака Integral Carmeuse а.д. Добој у
процесу производње, за период 1. јануар
2012 - 31. децембар 2012. године
97/14
1756 Рјешење о утврђивању количине дизел
горива које користе Жељезнице Републике
Српске а.д. Добој за погон шинских возила
Reg.br.
39
99/7
1822 Рјешење о утврђивању количина дизел
горива које користи привредно друштво
“Рудинг” а.д. Угљевик у процесу производње,
за период од 1. јануара 2012. до 31. децембра
2012. године
101/11
1829 Рјешење о именовању Радне групе за
израду Плана активности које ће се
предузети ради припремања земљишта у
обухвату регулационог плана “Посебно
подручје Јахорине” и стварања услова за
имплементацију Мастер плана за Јахорину 101/12
1830 Рјешење о именовању Комисије за избор
извршног директора Службе преузимања и
прераде осигурања у “Крајина осигурањe”
а.д. Бања Лука
101/13
1831 Рјешење о именовању Комисије за избор и
именовање чланова Управног одбора Јавне
установе Музеј савремене умјетности
Републике Српске
101/13
1832 Рјешење о разрјешењу члана Савјета за
развој високог образовања и осигурање
квалитета
101/13
1833 Рјешење о разрјешењу чланова представника
студената у Управном одбору Јавне установе
Студентски центар Пале
101/13
1834 Рјешење о именовању чланова представника
студената у Управни одбор Јавне установе
Студентски центар Пале
101/14
1835 Рјешење о разрјешењу члана Надзорног
одбора АД “Град” Бијељина
101/14
1836 Рјешење о именовању в.д. члана Надзорног
одбора АД “Град” Бијељина до окончања
поступка јавне конкуренције
101/14
1882 Рјешење о давању сагласности за
закључење Уговора о замјени некретнина шуме и шумског земљишта у својини
Републике Српске
105/23
40
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Reg.br.
1883 Рјешење о утврђивању количина дизел
горива које користи привредно друштво
“Јапра” а.д. Нови Град у процесу
производње, за период од 1. јануара 2012.
до 31. децембра 2012. године
Br./str.
105/23
1885 Рјешење о утврђивању количина дизел
горива које користи привредно друштво
“Рудник боксита Сребреница” а.д.
Сребреница у процесу производње, за
период од 1. јануара 2012. до 31. децембра
2012. године
105/24
1887 Рјешење о именовању Радне групе за
рјешавање спорне ситуације у вези са
објектом Републике Српске у Бијељини
Reg.br.
Br./str.
1911 Рјешење о именовању члана БиХ
Мјешовитог комитета/Комисије за економску
и трговинску сарадњу између Босне и
Херцеговине и Републике Турске
106/7
1884 Рјешење о утврђивању количина дизел
горива које користи привредно друштво
АД “Боксит” Милићи у процесу производње,
за период од 1. јануара 2012. до 31. децембра
2012. године
105/23
1886 Рјешење о именовању Радне групе за
израду Закона о измјенама и допунама
Закона о инвестиционим фондовима
Registar za 2011.
105/24
105/24
1888 Рјешење о именовању чланова из
Републике Српске у Пројектни координациони
одбор на Пројекту подршке мрежама
социјалне заштите и запошљавања
105/24
1889 Рјешење о именовању Комисије за избор
и именовање директора Јавне установе
“Спомен-подручје Доња Градина” Козарска
Дубица - Доња Градина
105/25
1912 Рјешење о именовању члана Радне групе
за трговинско-економску сарадњу између
Босне и Херцеговине и Руске Федерације
106/8
1913 Рјешење о именовању члана из Републике
Српске у Заједничку комисију за привредну
сарадњу са Републиком Словенијом
106/8
1914 Рјешење о именовању ентитетских водитеља
пројеката у оквиру IPA компонента 1 чланова
мјешовитих мониторинг комитета за
спровођење програмa прекограничне сарадње
у оквиру IPA компонента 2, те носилаца
активности у оквиру других програма
помоћи Европске уније
106/8
1915 Рјешење о именовању чланова Управног
одбора Фонда за пензијско и инвалидско
осигурање Републике Српске
106/10
1916 Рјешење о именовању чланова Надзорног
одбора Фонда за пензијско и инвалидско
осигурање Републике Српске
106/10
1917 Рјешење о именовању три члана Управног
одбора ЈУ Завод за запошљавање Републике
Српске
106/11
1918 Рјешење о разрјешењу чланова Управног
одбора Клиничког центра Бања Лука
106/11
1919 Рјешење о именовању чланова Управног
одбора Клиничког центра Бања Лука
106/11
105/25
1891 Рјешење о именовању чланова Управног
одбора Социјално-геријатријског центра
у Бањој Луци
1920 Рјешење о именовању члана Управног
одбора Опште болнице “Свети Врачеви”
Бијељина
106/11
105/25
1892 Рјешење о разрјешењу чланова Управног
одбора Дома за пензионере и стара лица
у Приједору
1921 Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Управног
одбора Агенције за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене
заштите Републике Српске
106/11
105/25
1893 Рјешење о именовању чланова Управног
одбора Дома за пензионере и стара лица
у Приједору
105/26
1890 Рјешење о разрјешењу чланова Управног
одбора Социјално-геријатријског центра
у Бањој Луци
1894 Рјешење о разрјешењу чланова Управног
одбора Дјечијег дома “Рада Врањешевић”
Бања Лука
105/26
1895 Рјешење о именовању чланова Управног
одбора Дјечијег дома “Рада Врањешевић”
Бања Лука
105/26
1908 Рјешење о именовању лица задужених за
усклађивање законодавства Републике
Српске са прописима Европске уније и
обавезама преузетим међународним
уговорима закљученим у оквиру Савјета
Европе
106/4
1909 Рјешење о именовању представника
Републике Српске у Привремени одбор и
секторске пододборе за праћење реализације
обавеза из Споразума о стабилизацији и
придруживању и привременог споразума о
трговини и трговинским питањима
106/5
1910 Рјешење о именовању члана БиХ
Мјешовитог комитета за економску сарадњу
између Босне и Херцеговине и Републике
Мађарске
106/7
1922 Рјешење о именовању чланова Управног
одбора Агенције за сертификацију,
акредитацију и унапређење квалитета
здравствене заштите Републике Српске
106/12
1936 Рјешење број: 04/1-012-2-2430/11
108/3
1937 Рјешење о утврђивању јавног интереса
за додјелу концесије за детаљна хидрогеолошка истраживања у циљу отварања
новог изворишта за водоснабдијевање
града Добоја
108/3
1938 Рјешење о додјели концесије за детаљна
геолошка истраживања угља на лежишту
“Баљак”, општина Угљевик
108/3
1939 Рјешење о додјели концесије за детаљна
геолошка истраживања угља на лежишту
“Делићи и Пељаве-Тобут”, општине
Угљевик и Лопаре
108/4
1940 Рјешење о утврђивању количина дизел
горива које користи привредно друштво
Козарапутеви а.д. Бања Лука у процесу
производње, за период од 1. јануара 2012.
до 31. децембра 2012. године
108/4
1941 Рјешење о именовању члана Мјешовитог
комитета за спровођење трговинског
споразума између Босне и Херцеговине и
Републике Индије из Републике Српске
108/4
Registar za 2011.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Reg.br.
Br./str.
1958 Рјешење о именовању в.д. чланова Надзорног
одбора Јавног предузећа “Шуме Републике
Српске” а.д. Соколац
109/11
1959 Рјешење о именовању вршилаца дужности
чланова Надзорног одбора Акционарског
друштва “Тргопромет” Дервента
109/11
1960 Рјешење о именовању Комисије за избор и
именовање чланова Надзорног одбора
Акционарског друштва “Тргопромет”
Дервента
109/11
1961 Рјешење о именовању члана Мјешовитог
комитета за трговинску, економску и
техничку сарадњу између Босне и Херцеговине и државе Катар из Републике Српске 109/12
Reg.br.
41
Br./str.
2031 Рјешење о измјени и допуни Рјешења о
именовању чланова Управног одбора Пројекта
“Изградња система сакупљања отпадних вода
на подручју општине Бијељина” фаза II, који
се финансира кредитним средствима Европске
банке за обнову и развој, донаторским
средствима Европске уније и шведске
Агенције за међународни развој и сарадњу
и властитим средствима општине Бијељина 115/9
2040 Рјешење о додјели концесије за коришћење
пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске предузећу ДОО
“Агроунија” Србац
116/15
2067 Рјешење број: 04/1-012-2-2617/11
117/29
1962 Рјешење о именовању члана Мјешовитог
комитета за економску сарадњу између Босне
и Херцеговине и Републике Индонезије из
Републике Српске
109/12
2068 Рјешење број: 04/1-012-2-2618/11
117/29
2082 Рјешење о давању сагласности за
спровођење поступка пријема радника,
број: 04/1-012-2-2602/11
118/12
1963 Рјешење о именовању члана Мјешовите
комисије за економску и трговинску сарадњу
између Босне и Херцеговине и Исламске
Републике Пакистан из Републике Српске 109/12
2083 Рјешење о утврђивању јавног интереса за
додјелу концесије за коришћење подручја
Језера Пелагићево ради изградње туристичкоспортског комплекса на Језеру
118/12
1964 Рјешење број: 04/1-012-2-2421/11
109/12
1981 Рјешење о давању сагласности за закључење
Анекса I Уговора о концесији за приређивање
игара на срећу у казину, закљученог са
“Гранд Л.Т.Д.” д.о.о. Бања Лука
110/6
1982 Рјешење број: 04/1-012-2-2456/11
110/6
1983 Рјешење о именовању чланова Управног
одбора Народне и универзитетске
библиотеке Републике Српске
110/6
1997 Рјешење број: 04/1-012-2-2496/11
114/5
1998 Рјешење број: 04/1-012-2-2497/11
114/5
1999 Рјешење број: 04/1-012-2-2498/11
114/5
2000 Рјешење о именовању члана Управног
одбора Завода за медицину рада и спорта
Републике Српске
114/6
2024 Рјешење о утврђивању јавног интереса за
додјелу концесије за изградњу рибњака
“Хотовље”
115/7
2025 Рјешење о именовању Комисије за
фискализацију
115/7
2026 Рјешење о разрјешењу Уређивачког одбора
Енциклопедије Републике Српске
115/7
2027 Рјешење о именовању Уређивачког одбора
Енциклопедије Републике Српске
115/8
2028 Рјешење о именовању Комисије за избор и
именовање чланова Управног одбора
Специјалне библиотеке за слијепа и слабовида
лица Републике Српске
115/8
2084 Рјешење о утврђивању јавног интереса
за додјелу концесијa за обављање пољопривредне производње на подручју
општинe Требиње
118/12
2085 Рјешење о именовању Комисије за избор и
именовање директора и чланова Управног
одбора Туристичке организације Републике
Српске
118/12
2145 Рјешење број: 04/1-012-2-2660/11
121/2
2146 Рјешење о утврђивању количина дизелгорива за потребе МХ ЕРС ЗП “Рудник и
Термолектрана Гацко” а.д. Гацко и МХ
ЕРС ЗП “Рудник и Термоелектрана
Угљевик” а.д. Угљевик у процесу
производње у 2012. години
121/2
2147 Рјешење о утврђивању количина дизелгорива које користи привредно друштво
Нови рудник мрког угља “Миљевина”
а.д. Миљевина у процесу производње,
за период 1. јануар 2012 - 31. децембар
2012. године
121/2
2148 Рјешење о стављању ван снаге Рјешења
о именовању члана Радне групе за
трговинско-економску сарадњу између
Босне и Херцеговине и Руске Федерације
121/2
2184 Рјешење о именовању чланова Савјета
за праћење стања и реформи система
пензијско-инвалидског осигурања у
Републици Српској
123/5
2267 Рјешење о утврђивању јавног интереса
за додјелу концесије за истраживање
минералног ресурса термалних вода на
простору Бање Луке
125/22
2029 Рјешење о именовању Комисије за избор и
именовање директора Специјалне библиотеке
за слијепа и слабовида лица Републике
Српске
115/8
2268 Рјешење о утврђивању јавног интереса
за додјелу концесије за коришћење
земљишта за изградњу насеља “Андрићград”
у општини Вишеград
125/22
2030 Рјешење o именовању привремених чланова
Надзорног одбора Акционарског друштва
Центар за професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалида Бања Лука
115/9
2269 Рјешење о утврђивању јавног интереса
за додјелу концесије за изградњу МХЕ
“Подгај” и МХЕ “Ушће” на ријеци
Ракитници, општина Рогатица
125/22
42
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Reg.br.
2270 Рјешење о именовању чланова Надзорног
одбора у ЈП “Путеви Републике Српске”
Бања Лука
Br./str.
125/23
2271 Рјешење о именовању Тима за управљање
пројектом “Болнице у Републици Српској” 125/23
2272 Рјешење о именовању Тима за
имплементацију пројекта “Болнице у
Републици Српској”
125/23
2308 Рјешење о додјели концесије за
пројектовање, изградњу, коришћење и
одржавање дистрибутивног гасног система
са прикључком на гасовод у Горњем Шепку,
у циљу снабдијевања општине Бијељина
природним гасом
128/3
2339 Рјешење о утврђивању количина дизел
горива које користи привредно друштво
“Neхe kamen” д.о.о. Добој у процесу
производње, за период од 1. јануара 2012.
до 31. децембра 2012. године
129/13
2340 Рјешење о утврђивању количина дизел
горива које користи привредно друштво
“ArcelorMittal Prijedor” д.о.о. Приједор у
процесу производње, за период од 1. јануара
2012. до 31. децембра 2012. године
129/13
2341 Рјешење о утврђивању количина дизел
горива које користи привредно друштво
“Романијапутеви” a.д. Соколац у процесу
производње, за период од 1. јануара 2012.
до 31. децембра 2012. године
129/13
2342 Рјешење о утврђивању количина дизел
горива које користи Привредно друштво
“Мркоњићпутеви” а.д. Мркоњић Град у
процесу производње, за период од 1. јануара
2012. до 31. децембра 2012. године
129/14
2343 Рјешење о утврђивању количина дизел
горива које користи Привредно друштво
“Јединство” а.д. Градишка у процесу
производње, за период од 1. јануара 2012.
до 31. децембра 2012. године
129/14
2344 Рјешење о утврђивању количина дизел
горива које користи привредно друштво
“Приједорпутеви” a.д. Приједор у процесу
производње, за период од 1. јануара 2012.
до 31. децембра 2012. године
129/14
2345 Рјешење о утврђивању количина дизел
горива које користи привредно друштво
“МГ минд” д.о.о. Мркоњић Град у процесу
производње, за период од 1. јануара 2012.
до 31. децембра 2012. године
129/14
2347 Рјешење о именовању Тима за управљање
Пројектом хитне помоћи и заштите од
поплава
130/1
2348 Рјешење о именовању Тима за
имплементацију Пројекта хитне помоћи и
заштите од поплава
130/1
2349 Рјешење о именовању Савјета за развој
малих и средњих предузећа и предузетништва
Републике Српске
130/2
2350 Рјешење о именовању Комисије за избор
члана Регулаторне комисије за енергетику
Републике Српске
130/2
2351 Рјешење о измјени Рјешења о именовању
чланова и секретара Савјета за безбједност
саобраћаја Републике Српске
130/2
Registar za 2011.
Reg.br.
Br./str.
2352 Рјешење о именовању члана Надзорног
одбора Друштва за управљање Пензијским
резервним фондом Републике Српске а.д.
Бања Лука
130/3
2353 Рјешење о разрјешењу чланова Управног
одбора Дома за пензионере и стара лица
Приједор
130/3
2354 Рјешење о именовању чланова Управног
одбора Дома за пензионере и стара лица
Приједор
130/3
Рјешење о именовању представника Фонда
за реституцију Републике Српске а.д. Бања
Лука у Скупштини друштва капитала МД
“Малинд-промет” а.д. Модрича
2/5
Рјешење о именовању вршиоца дужности
директора Јавне здравствене установе Завод
за стоматологију
4/15
Рјешење о постављању вршиоца дужности
помоћника директора - главног републичког
инспектора рада и заштите на раду
5/3
Рјешење о разрјешењу предсједника
Дисциплинске комисије Владе Републике
Српске
6/4
Рјешење о постављењу вршиоца
дужности помоћника министра за Ресор
за макроекономску анализу и политику у
Министарству финансија Републике Српске
6/5
Рјешење о именовању представника Фонда
за реституцију у Скупштини друштва капитала
“Југопревоз” а.д. Билећа
8/1
Рјешење о разрјешењу помоћника министра
финансија у Сектору за буџет и јавне
финансије
9/5
Рјешење о разрјешењу директора Јавне
установе Службени гласник Републике Српске
9/5
Рјешење о именовању вршиоца дужности
директора ЈУ Службени гласник Републике
Српске
9/5
Рјешење о именовању генералног
секретара Владе Републике Српске,
број: 04/1-012-2-110/11
11/6
Рјешење о разрјешењу, број:
04/1-012-2-153/11
15/1
Рјешење о разрјешењу, број:
04/1-012-2-155/11
15/1
Рјешење о разрјешењу директора Републичке
управе за инспекцијске послове
15/2
Рјешење о именовању представника Фонда
за реституцију Републике Српске а.д. Бања
Лука у Скупштини друштва капитала МХ
ЕРС - МП а.д. Требиње - ЗП “ЕлектроБијељина” а.д. Бијељина
17/12
Рјешење о именовању представника Фонда
за реституцију Републике Српске а.д. Бања
Лука у Скупштини друштва капитала МХ
ЕРС - МП а.д. Требиње - ЗП “Електрокрајина”
а.д. Бања Лука
17/13
Рјешење о именовању представника Фонда
за реституцију Републике Српске а.д. Бања
Лука у Скупштини друштва капитала МХ
ЕРС - МП а.д. Требиње - ЗП “Електро-Добој”
а.д. Добој
17/13
Registar za 2011.
43
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Reg.br.
Br./str.
Рјешење о именовању представника Фонда
за реституцију Републике Српске а.д. Бања
Лука у Скупштини друштва капитала МХ
ЕРС - МП а.д. Требиње - ЗП “Рудник и
Термоелектрана Угљевик” а.д. Угљевик
17/13
Рјешење о именовању представника Фонда
за реституцију Републике Српске а.д. Бања
Лука у Скупштини друштва капитала МХ
ЕРС - МП а.д. Требиње - ЗП “Рудник и
Термоелектрана Гацко” а.д. Гацко
17/13
Рјешење о именовању представника Фонда
за реституцију Републике Српске а.д. Бања
Лука у Скупштини друштва капитала МХ
ЕРС - МП а.д. Требиње - ЗП “Хидроелектране
на Требишњици” а.д. Требиње
17/14
Рјешење о именовању представника Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука
и Фонда за реституцију Републике Српске а.д.
Бања Лука у Скупштини друштва капитала
ЗТЦ “Бања Врућица” а.д. Теслић
17/14
Рјешење о именовању представника Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука
и Фонда за реституцију Републике Српске а.д.
Бања Лука у Скупштини друштва капитала
ОЦ “Јахорина” а.д. Пале
17/14
Reg.br.
Br./str.
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника директора за Сектор за услуге
пореским обвезницима у Пореској управи
22/1
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника директора за Сектор за управљање
наплатом пореза у Пореској управи
22/1
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника директора за Сектор за
информационе технологије у Пореској
управи
22/1
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника директора за Сектор за контролу,
истраге и обавјештајне послове у Пореској
управи
22/2
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника директора за Сектор за заједничке
послове у Пореској управи
22/2
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника директора за Сектор за централну
обраду пореских докумената у Пореској
управи
22/2
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника директора за Подручни центар
Бања Лука у Пореској управи
22/2
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
директора Републичке управе за инспекцијске
послове
19/2
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника директора за Подручни центар
Источно Сарајево у Пореској управи
22/2
Рјешење о разрјешењу помоћника министра
за економске односе и регионалну сарадњу у
Ресору за координацију инвестиционих
улагања и развоја
19/2
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
директора Републичке дирекције за обнову
и изградњу
22/2
Рјешење о разрјешењу помоћника министра
за економске односе и регионалну сарадњу у
Ресору за регулаторну реформу
19/2
Рјешење о именовању представника Фонда
за реституцију Републике Српске а.д. Бања
Лука у Скупштини друштва капитала “Глас
Српски - Трговина” а.д. Бања Лука
24/14
Рјешење о разрјешењу помоћника министра
за економске односе и регионалну сарадњу у
Ресору за унапређење економских односа са
иностранством
19/3
Рјешење о именовању представника Фонда
за реституцију Републике Српске а.д. Бања
Лука у Скупштини друштва капитала
“Тржница” а.д. Бања Лука
24/14
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника министра у Министарству за
економске односе и регионалну сарадњу
Републике Српске у Ресору за економску
сарадњу
Рјешење о именовању представника Фонда
за реституцију Републике Српске а.д. Бања
Лука у Скупштини друштва капитала
“Чајавец” Услужне дјелатности а.д. Бања
Лука
26/18
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника министра у Министарству за
економске односе и регионалну сарадњу
Републике Српске у Ресору за регионалну и
институционалну сарадњу
19/3
Рјешење о именовању представника Фонда
за реституцију Републике Српске а.д. Бања
Лука у Скупштини друштва капитала
“Инбел” а.д. Бања Лука
26/18
19/3
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника министра у Министарству за
економске односе и регионалну сарадњу
Републике Српске у Ресору за европске
интеграције
19/3
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности
директора Више техничке школе у Добоју
20/7
Рјешење о разрјешењу директора Дома за
дјецу и омладину ометену у развоју Приједор 20/8
Рјешење о именовању вршиоца дужности
директора Дома за дјецу и омладину ометену
у развоју Приједор
20/8
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
директора Пореске управе Републике Српске 22/1
Рјешење о разрјешењу помоћника министра
просвјете и културе
29/7
Рјешење о именовању вршиоца дужности
директора ЈУ Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске
29/7
Рјешење о разрјешењу помоћника директора главног републичког пољопривредног
инспектора
29/8
Рјешење о постављању вршиоца дужности
помоћника директора - главног републичког
пољопривредног инспектора
29/8
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности
директора ЈУ Дом пензионера Бања Лука
29/8
Рјешење о именовању вршиоца дужности
директора ЈУ Дом пензионера Бања Лука
29/8
44
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Reg.br.
Br./str.
Рјешењe о именовању представника Фонда
за реституцију Републике Српске а.д. Бања
Лука у Скупштини друштва капитала
“Ferroks” а.д. Приједор
30/2
Рјешење о разрјешењу в.д. помоћника
министра за енергенте у Министарству
индустрије, енергетике и рударства
44/13
Рјешење о постављењу в.д. помоћника
министра за енергенте у Министарству
индустрије, енергетике и рударства
44/13
Рјешење о разрјешењу в.д. помоћника
министра за енергетику у Министарству
индустрије, енергетике и рударства
44/13
Registar za 2011.
Reg.br.
Br./str.
Рјешење о именовању представника Фонда за
реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука
у Скупштини друштва капитала “Експлоатација”
а.д. Гацко
48/9
Рјешењe о именовању представника Акцијског
фонда Републике Српске а.д. Бања Лука и
Фонда за реституцију Републике Српске а.д.
Бања Лука у Скупштини друштва капитала
“Чајавец” а.д. Бања Лука
48/10
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника министра за Ресор за макроекономску анализу и политику у Министарству
финансија Републике Српске
49/12
Рјешење о постављењу в.д. помоћника
министра за електроенергетику у Министарству индустрије, енергетике и рударства
44/13
Рјешење о именовању представника Фонда за
реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука
у Скупштини друштва капитала “Ветеринарска
станица” а.д. Козарска Дубица
49/12
Рјешење о разрјешењу помоћника министра
породице, омладине и спорта у Министарству породице, омладине и спорта
44/13
Рјешење о разрјешењу дужности директора
Фонда за пензијско и инвалидско осигурање
Републике Српске
51/34
Рјешење о постављењу вршиоца
дужности помоћника министра за омладину
у Министарству породице, омладине и
спорта
Рјешење о именовању вршиоца дужности
директора Фонда за пензијско и инвалидско
осигурање Републике Српске
51/34
44/13
Рјешење о постављењу вршиоца
дужности помоћника министра за породицу
у Министарству породице, омладине и
спорта
44/13
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника министра за спорт у Министарству породице, омладине и спорта
44/14
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности
директора Јавне установе Народно позориште
Републике Српске
44/14
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности
директора Републичке управе за инспекцијске
послове
45/13
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
директора Републичке управе за инспекцијске
послове
45/13
Рјешење о именовању директора Јавне
установе Народно позориште Републике
Српске
45/13
Рјешење о разрјешењу директора Завода за
лијечење, рехабилитацију и социјалну заштиту
хроничних, душевних болесника “Јакеш”
Модрича
48/8
Рјешење о именовању директора Завода за
лијечење, рехабилитацију и социјалну заштиту
хроничних, душевних болесника “Јакеш”
Модрича
48/9
Рјешење о именовању представника
Фонда за реституцију Републике Српске
а.д. Бања Лука у Скупштини друштва
капитала МХ ЕРС - МП а.д. Требиње ЗП “Електродистрибуција” а.д. Пале
48/9
Рјешење о именовању представника Фонда за
реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука
у Скупштини друштва капитала МХ ЕРС МП а.д. Требиње - ЗП “Хидроелектране
на Дрини” а.д. Вишеград
48/9
Рјешење о именовању директора Јавне
установе Службени гласник Републике
Српске
56/15
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника министра у Министарству за
економске односе и регионалну сарадњу
Републике Српске у Ресору за економску
сарадњу
59/7
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника министра у Министарству за
економске односе и регионалну сарадњу
Републике Српске у Ресору за регионалну
и институционалну сарадњу
59/8
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника министра у Министарству за
економске односе и регионалну сарадњу
Републике Српске у Ресору за европске
интеграције
59/8
Рјешење о именовању помоћника генералног
секретара Владе Републике Српске
59/8
Рјешење о именовању директора Завода
за физикалну медицину и рехабилитацију
“Др Мирослав Зотовић” Бања Лука
59/8
Рјешење о именовању вршиоца дужности
директора Агенције за воде обласног
ријечног слива Саве
59/8
Рјешење о именовању представника Фонда
за реституцију Републике Српске а.д. Бања
Лука у Скупштини друштва капитала
“Градска тржница” а.д. Градишка
59/8
Рјешење о именовању представника
Акцијског фонда Републике Српске а.д.
Бања Лука и Фонда за реституцију
Републике Српске а.д. Бања Лука у
Скупштини друштва капитала “Гас-промет”
а.д. Пале
59/9
Рјешење о именовању представника Фонда
за реституцију Републике Српске а.д. Бања
Лука у Скупштини друштва капитала
“Индустријска пекара” а.д. Требиње
59/9
Registar za 2011.
45
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Reg.br.
Br./str.
Рјешење о постављењу директора
Пореске управе Републике Српске,
број: 04/1-012-2-1161/11
60/24
Рјешење о постављењу вршиоца
дужности помоћника директора за Сектор
за заједничке послове у Пореској управи,
број: 04/1-012-2-1163/11
60/24
Reg.br.
Br./str.
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности
директора Института за јавно здравство
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника директора за Сектор за централну
обраду пореских докумената у Пореској
управи, број: 04/1-012-2-1164/11
60/24
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника директора за Сектор за контролу,
истраге и обавјештајне послове у Пореској
управи, број: 04/1-012-2-1165/11
60/25
68/14
Рјешење о именовању директора Института
за јавно здравство
68/14
Рјешење о именовању представника Акцијског
фонда Републике Српске а.д. Бања Лука и
Фонда за реституцију Републике Српске а.д.
Бања Лука у Скупштини друштва капитала
“Техногас” а.д. Добој
68/14
Рјешење о постављењу в.д. директора
Републичког завода за стандардизацију
и метрологију
70/26
Рјешење о разрјешењу помоћника министра
у Ресору за имовинско-правне послове у
Министарству за избјеглице и расељена лица 73/7
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника директора за Сектор за услуге
пореским обвезницима у Пореској управи,
број: 04/1-012-2-1166/11
60/25
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника директора за Сектор за
информационе технологије у Пореској
управи, број: 04/1-012-2-1168/11
Рјешење о разрјешењу помоћника министра
у Ресору за планирање, пројектовање и
послове управљања смјештајним капацитетима
у Министарству за избјеглице и расељена
лица
73/7
60/25
Рјешење о разрјешењу помоћника министра
за жељезнички, водни и ваздушни саобраћај
у Министарству саобраћаја и веза
73/7
Рјешење о разрјешењу помоћника министра
за поштански саобраћај и телекомуникације
у Министарству саобраћаја и веза
73/8
Рјешење о разрјешењу секретара
Министарства саобраћаја и веза
73/8
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника директора за Сектор за управљање
наплатом пореза у Пореској управи,
број: 04/1-012-2-1169/11
60/25
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника директора за Подручни центар
Бања Лука у Пореској управи,
број: 04/1-012-2-1167/11
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника директора за Подручни центар
Бијељина у Пореској управи Републике
Српске, број: 04/1-012-2-1170/11
60/25
60/25
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника директора за Подручни центар
Источно Сарајево у Пореској управи,
број: 04/1-012-2-1162/11
60/26
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
директора Републичке дирекције за обнову
и изградњу
61/12
Рјешење о именовању представника
Акцијског фонда Републике Српске а.д. и
Фонда за реституцију Републике Српске
а.д. Бања Лука у друштву КП “ Водовод”
а.д. Прњавор
61/13
Рјешење о именовању представника Фонда
за реституцију Републике Српске а.д. Бања
Лука у Скупштини друштва капитала
“Тргоауто” а.д. Бања Лука
61/13
Рјешењe о именовању представника
државног капитала и Акцијског фонда
Републике Српске а.д. Бања Лука у
Скупштини друштва капитала предузећа
“Орао” а.д. Бијељина
63/19
Рјешење о разрјешењу секретара
Министарства за избјеглице и расељена лица 73/8
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника министра у Ресору за имовинскоправне послове у Министарству за избјеглице
и расељена лица
73/8
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника министра у Ресору за планирање,
пројектовање и послове управљања
смјештајним капацитетима у Министарству
за избјеглице и расељена лица
73/8
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника министра за жељезнички, водни
и ваздушни саобраћај у Министарству
саобраћаја и веза
73/8
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника министра за поштански саобраћај
и телекомуникације у Министарству
саобраћаја и веза
73/8
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
секретара Министарства саобраћаја и веза
73/9
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
секретара Министарства за избјеглице и
расељена лица
73/9
Рјешење о постављању вршиоца дужности
помоћника директора - главног републичког
пољопривредног инспектора
66/16
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности
директора Фонда за пензијско и инвалидско
осигурање Републике Српске,
број: 04/1-012-2-1599/11
75/31
Рјешење о постављању вршиоца дужности
помоћника директора - главног републичког
инспектора рада и заштите на раду
68/14
Рјешење о именовању директора Фонда за
пензијско и инвалидско осигурање Републике
Српске, број: 04/1-012-2-1600/11
75/32
46
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Reg.br.
Br./str.
Registar za 2011.
Reg.br.
Br./str.
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности
помоћника министра за Ресор за макроекономску анализу и политику у Министарству финансија Републике Српске
76/11
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника директора Сектора за економске
и правне послове у Агенцији за воде обласног
ријечног слива Саве, број: 04/1-012-2-1707/11 77/16
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника министра за Ресор за макроекономску анализу и политику у Министарству
финансија Републике Српске
76/11
Рјешењe о именовању представника Акцијског
фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у
Скупштини друштва капитала “Орао” а.д.
Бијељина
77/16
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника министра за Ресор за програмирање
и координацију финансијске подршке Европске
уније у Министарству финансија Републике
Српске
76/11
Рјешење о именовању представника Фонда
за реституцију Републике Српске а.д. Бања
Лука у Скупштини друштва капитала
“Велетрговина” а.д. Градишка
77/16
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника министра за Ресор за буџет и јавне
финансије у Министарству финансија
Републике Српске
76/11
Рјешење о именовању представника државног
капитала и Фонда за реституцију Републике
Српске а.д. Бања Лука у Скупштини друштва
капитала ГИК “Хидроградња” а.д.
Источно Сарајево - Пале
77/16
Рјешењe о именовању представника Фонда за
реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука
у Скупштини друштва капитала “Фабрика за
поцинчавање” а.д. Сребреница
76/11
Рјешење о именовању представника Акцијског
фонда Републике Српске а.д. Бања Лука и Фонда
за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука
у Скупштини друштва капитала “Рафинерија
нафте” а.д. Брод
77/17
Рјешење о именовању представника
Акцијског фонда Републике Српске а.д.
Бања Лука и Фонда за реституцију Републике
Српске а.д. Бања Лука у Скупштини друштва
капитала ПД “Семберија” а.д. Бијељина
76/12
Рјешење о именовању вршиоца дужности
директора Акционарског друштва “Нови
Јелшинград” фабрика алатних машина
Бања Лука
78/24
Рјешење о разрјешењу директора Завода за
медицину рада и спорта Републике Српске,
број: 04/1-012-2-1659/11
79/4
Рјешење о именовању директора Завода за
медицину рада и спорта Републике Српске,
број: 04/1-012-2-1660/11
79/4
Рјешење о именовању представника Фонда
за реституцију Републике Српске а.д. Бања
Лука у Скупштини друштва капитала
“Млинпек” а.д. Прњавор
76/12
Рјешење о разрјешењу помоћника министра у
Ресору културе у Министарству просвјете и
културе, број: 04/1-012-2-1620/11
77/14
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника министра у Ресору културе у
Министарству просвјете и културе,
број: 04/1-012-2-1619/11
77/14
Рјешење о разрјешењу помоћника министра
за шумарство и ловство у Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде,
број: 04/1-012-2-1706/11
77/15
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника министра за шумарство и ловство
у Министарству пољопривреде, шумарства
и водопривреде, број: 04/1-012-2-1703/11
77/15
Рјешење о постављењу в.д. помоћника
министра за енергенте у Министарству
индустрије, енергетике и рударства,
број: 04/1-012-2-1623/11
77/15
Рјешење о постављењу в.д. помоћника
министра за електроенергетику у
Министарству индустрије, енергетике и
рударства, број: 04/1-012-2-1629/11
77/15
Рјешење о разрјешењу директора Агенције
за шуме, број: 04/1-012-2-1705/11
77/15
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
директора Агенције за шуме,
број: 04/1-012-2-1704/11
77/15
Рјешење о разрјешењу помоћника директора
Републичке дирекције за воде за Административни сектор, број: 04/1-012-2-1708/11
77/16
Рјешење о постављењу помоћника директора
за Сектор за услуге пореским обвезницима
у Пореској управи, број: 04/1-012-2-1666/11
79/4
Рјешење о постављењу помоћника директора
за Сектор за централну обраду пореских
докумената у Пореској управи,
број: 04/1-012-2-1668/11
79/4
Рјешење о постављењу помоћника директора
Пореске управе за Подручни центар Источно
Сарајево, број: 04/1-012-2-1669/11
79/4
Рјешење о постављењу помоћника директора
за Сектор за управљање наплатом пореза
у Пореској управи, број: 04/1-012-2-1670/11
79/4
Рјешење о постављењу помоћника директора
за Сектор за контролу, истраге и обавјештајне
послове у Пореској управи,
број: 04/1-012-2-1671/11
79/5
Рјешење о именовању секретара
Министарства управе и локалне самоуправе,
број: 04/1-012-2-1661/11
79/5
Рјешење о именовању вршиоца дужности
директора Републичког педагошког завода
85/25
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности
директора Јавне установе Кинотека
Републике Српске
85/25
Рјешење о именовању директора Јавне
установе Кинотека Републике Српске
85/25
Рјешење о разрјешењу представника Акцијског
Фонда Републике Српске а.д. и Фонда за
реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука
у друштву “Комуналац” а.д. Бијељина
85/26
Registar za 2011.
Reg.br.
47
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Br./str.
Рјешење о разрјешењу представника Акцијског
фонда Републике Српске а.д. и Фонда за
реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука
у друштву “Водовод и канализација” а.д.
Бијељина
85/26
Рјешење о разрјешењу представника Акцијског
фонда Републике Српске а.д. и Фонда за
реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука
у друштву КП “Водовод и канализација” а.д.
Нови Град
85/26
Рјешење о разрјешењу представника Акцијског
фонда Републике Српске а.д. и Фонда за
реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука
у друштву КП “Комус” а.д. Нови Град
85/26
Рјешење о разрјешењу представника Акцијског
фонда Републике Српске а.д. и Фонда за
реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука
у друштву КП “Комуналац” а.д. Лакташи
85/26
Рјешење о разрјешењу представника Акцијског
фонда Републике Српске а.д. и Фонда за
реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука
у друштву “Компред” а.д. Угљевик
85/27
Рјешење о разрјешењу представника Акцијског
фонда Републике Српске а.д. и Фонда за
реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука
у друштву КП “Чистоћа” а.д. Власеница
85/27
Рјешење о разрјешењу представника Акцијског
фонда Републике Српске а.д. и Фонда за
реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука
у друштву “Водовод и канализација” а.д.
Власеница
85/27
Рјешење о разрјешењу представника Акцијског
фонда Републике Српске а.д. и Фонда за
реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука
у друштву ЈП “Комрад” а.д. Рогатица
85/27
Рјешење о разрјешењу представника Акцијског
фонда Републике Српске а.д. и Фонда за
реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука
у друштву ЈП “Водовод и канализација” а.д.
Рогатица
85/27
Рјешење о разрјешењу представника Акцијског
фонда Републике Српске а.д. и Фонда за
реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука
у друштву “Бобас” а.д. Котор Варош
85/28
Рјешење о разрјешењу представника Акцијског
фонда Републике Српске а.д. и Фонда за
реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука
у друштву ЈП “Комус” а.д. Гацко
85/28
Reg.br.
Br./str.
Рјешење о разрјешењу представника Акцијског
фонда Републике Српске а.д. и Фонда за
реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука
у друштву “Комуналац - Теслић” а.д. Теслић 85/29
Рјешење о разрјешењу представника Акцијског
фонда Републике Српске а.д. и Фонда за
реституцију Републике Српске а.д. Бања
Лука у друштву “Рад” а.д. Теслић
85/29
Рјешење o допуни Рјешења о именовању
Тима за послове Секретаријата из Републике
Српске у овлашћеном тијелу БиХ (Designated
National Authority - DNA BiH)
85/29
Рјешење о разрјешењу помоћника министра
за туризам и угоститељство у Министарству
трговине и туризма
88/13
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника министра за туризам и угоститељство у Министарству трговине и туризма 88/14
Рјешење о разрјешењу помоћника министра
за трговину у Министарству трговине и
туризма
88/14
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника министра за трговину у
Министарству трговине и туризма
88/14
Рјешење о разрјешењу помоћника
министра у Ресору за рад и запошљавање
у Министарству рада и борачко-инвалидске
заштите
88/14
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника министра у Ресору за рад и
запошљавање у Министарству рада и борачкоинвалидске заштите
88/14
Рјешење о разрјешењу секретара Министарства рада и борачко-инвалидске заштите
88/14
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
секретара Министарства рада и борачкоинвалидске заштите
88/14
Рјешење о именовању директора Завода за
форензичку психијатрију Соколац
88/15
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника директора за Сектор за
информационе технологије у Пореској управи
89/3
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника директора за Сектор за заједничке
послове у Пореској управи
89/3
Рјешење о разрјешењу представника Акцијског
фонда Републике Српске а.д. и Фонда за
реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука
у друштву ЈП “Водовод” а.д. Гацко
85/28
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника директора за Подручни центар
Бања Лука у Пореској управи
89/3
Рјешење о разрјешењу представника Акцијског
фонда Републике Српске а.д. и Фонда за
реституцију Републике Српске а.д. Бања
Лука у друштву ЈП “Водовод и канализација”
а.д. Пале
85/28
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника директора за Подручни центар
Бијељина у Пореској управи Републике
Српске
89/3
Рјешење о разрјешењу помоћника министра
у Министарству за избјеглице и расељена
лица у Ресору за другостепени поступак,
развој, информисање и аналитику
91/6
Рјешење о разрјешењу представника Акцијског
фонда Републике Српске а.д. и Фонда за
реституцију Републике Српске а.д. Бања
Лука у друштву ЈП “Комунално” а.д. Пале
85/28
Рјешење о разрјешењу представника Акцијског
фонда Републике Српске а.д. и Фонда за
реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука
у друштву “Комуналац” а.д. Дервента
85/29
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника министра у Министарству за
избјеглице и расељена лица у Ресору за
другостепени поступак, развој, информисање
и аналитику
91/7
48
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Reg.br.
Br./str.
Рјешење o разрјешењу вршиоца дужности
помоћника министра за спорт у Министарству
породице, омладине и спорта
91/7
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника министра за спорт у Министарству
породице, омладине и спорта
91/7
Registar za 2011.
Reg.br.
Br./str.
Рјешење о разрјешењу помоћника министра
за грађевинарство у Министарству за
просторно уређење, грађевинарство и
екологију
97/14
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности
директора Јавне установе Институт за
испитивање материјала и конструкција
Републике Српске
97/14
97/14
Рјешење o разрјешењу вршиоца дужности
помоћника министра за породицу у Министарству породице, омладине и спорта
91/7
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника министра за породицу у Министарству породице, омладине и спорта
91/7
Рјешење о именовању вршиоца дужности
директора Јавне установе Институт за
испитивање материјала и конструкција
Републике Српске
91/7
Рјешење о разрјешењу помоћника министра
у Министарству управе и локалне самоуправе
у Ресору управе
98/16
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника министра за омладину у Министарству породице, омладине и спорта
Рјешење о разрјешењу представника
Акцијског фонда Републике Српске а.д. и
Фонда за реституцију Републике Српске
а.д. Бања Лука у друштву КП “Водовод”
а.д. Требиње
Рјешење о разрјешењу представника
Акцијског фонда Републике Српске а.д. и
Фонда за реституцију Републике Српске
а.д. Бања Лука у друштву “Градска чистоћа”
а.д. Братунац
Рјешење о разрјешењу представника
Акцијског фонда Републике Српске а.д. и
Фонда за реституцију Републике Српске
а.д. Бања Лука у друштву КП “Комуналац”
а.д. Козарска Дубица
Рјешење о разрјешењу представника
Акцијског фонда Републике Српске а.д. и
Фонда за реституцију Републике Српске
а.д. Бања Лука у друштву КП “Градска
чистоћа” а.д. Градишка
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника министра у Министарству управе
и локалне самоуправе у Ресору управе
98/16
91/8
91/8
91/8
91/8
Рјешење о разрјешењу представника
Акцијског фонда Републике Српске а.д. и
Фонда за реституцију Републике Српске
а.д. Бања Лука у друштву ЈП “Рад” а.д.
Братунац
91/8
Рјешење о разрјешењу представника
Акцијског фонда Републике Српске а.д. и
Фонда за реституцију Републике Српске
а.д. Бања Лука у друштву КП “Водовод”
а.д. Градишка
91/9
Рјешење о разрјешењу представника
Акцијског фонда Републике Српске а.д. и
Фонда за реституцију Републике Српске
а.д. Бања Лука у друштву КП “Топлана”
а.д. Градишка
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника министра у Министарству за
економске односе и регионалну сарадњу
Републике Српске у Ресору за европске
интеграције
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника министра у Министарству за
економске односе и регионалну сарадњу
Републике Српске у Ресору за економску
сарадњу
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника министра у Министарству за
економске односе и регионалну сарадњу
Републике Српске у Ресору за регионалну
и институционалну сарадњу
91/9
92/3
Рјешење о разрјешењу помоћника министра
у Сектору науке у Министарству науке и
технологије
99/7
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника министра у Сектору науке у
Министарству науке и технологије
99/7
Рјешење о разрјешењу секретара
Министарства науке и технологије
99/7
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
секретара Министарства науке и технологије 99/7
Рјешење о разрјешењу директора Јавне
установе “Академска и истраживачка мрежа
Републике Српске” - “SARNET” Бања Лука
99/7
Рјешење о именовању вршиоца дужности
директора Јавне установе “Академска и
истраживачка мрежа Републике Српске”
- “SARNET” Бања Лука
99/8
Рјешење о постављењу директора Агенције
за управљање одузетом имовином
100/23
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
директора Агенције за безбједност саобраћаја
Републике Српске
100/23
Рјешење о разрјешењу директора Центра
за професионалну рехабилитацију и запошљавање слијепих и инвалидних лица
Источно Сарајево
101/14
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника министра у Ресору за финансијски
систем у Министарству финансија Републике
Српске
101/14
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника министра за Ресор за фискални
систем у Министарству финансија Републике
Српске
101/14
Рјешење о постављењу директора Републичке
управе за инспекцијске послове
101/15
92/4
92/4
Рјешење о именовању вршиоца
дужности директора Републичког девизног
инспектората
101/15
Рјешење о именовању представника Фонда
за реституцију Републике Српске а.д. Бања
Лука у Скупштини друштва капитала
“Вучево” а.д. Фоча
101/15
Registar za 2011.
49
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Reg.br.
Br./str.
Рјешење о именовању директора Дома
за дјецу и омладину ометену у развоју
Приједор
105/26
Рјешење о постављењу в.д. директора
Републичког завода за стандардизацију
и метрологију
105/26
Рјешење о именовању директора ЈУ “Завод
за запошљавање Републике Српске”
105/26
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника министра за Ресор за програмирање
и координацију финансијске подршке Европске
уније у Министарству финансија Републике
Српске
106/12
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника министра за Ресор за макроекономску анализу и политику у
Министарству финансија Републике
Српске
106/12
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника министра за Ресор за буџет и
јавне финансије у Министарству финансија
Републике Српске
106/12
Рјешење о именовању директора Завода
за лијечење, рехабилитацију и социјалну
заштиту хроничних душевних болесника
“Јакеш” Модрича
106/12
Рјешење о разрјешењу представника
Акцијског фонда Републике Српске а.д.
Бања Лука и Фонда за реституцију Републике
Српске а.д. Бања Лука у друштву КП
“Комуналац” а.д. Србац
106/12
Рјешење о разрјешењу представника
Акцијског фонда Републике Српске а.д.
Бања Лука и Фонда за реституцију Републике
Српске а.д. Бања Лука у друштву КП
“Водовод” а.д. Србац
106/13
Рјешење о разрјешењу помоћника министра
за урбанизам и просторно планирање у
Министарству за просторно уређење,
грађевинарство и екологију
107/1
Рјешење о постављењу помоћника министра
за урбанизам и просторно планирање у
Министарству за просторно уређење,
грађевинарство и екологију
107/1
Рјешење о постављењу помоћника министра
за координацију пројеката и развој у
Министарству за просторно уређење,
грађевинарство и екологију
107/1
Рјешење о постављењу помоћника министра
за грађевинарство у Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију 107/1
Reg.br.
Br./str.
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
директора Агенције за шуме
108/5
Рјешење број: 04/1-012-2-2385/11
108/5
Рјешење о именовању директора Јавне
установе Ветеринарски институт Републике
Српске “Др Васо Бутозан” Бања Лука
109/12
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности
директора Народне и универзитетске
библиотеке Републике Српске
110/6
Рјешење о именовању директора Народне
и универзитетске библиотеке Републике
Српске
110/7
Рјешење о постављењу в.д. помоћника
министра за електроенергетику у Министарству индустрије, енергетике и
рударства
114/6
Рјешење о постављењу в.д. помоћника
министра за енергенте у Министарству
индустрије, енергетике и рударства
114/6
Рјешење о разрјешењу представника
Акцијског фонда Републике Српске а.д.
и Фонда за реституцију Републике Српске
а.д. Бања Лука у друштву “Водовод” а.д.
Челинац
114/6
Рјешење о разрјешењу представника
Акцијског фонда Републике Српске а.д.
и Фонда за реституцију Републике Српске
а.д. Бања Лука у друштву “Чистоћа и
зеленило” а.д. Челинац
114/6
Рјешење о именовању вршиоца дужности
директора Акционарског друштва Центар
за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида Бања Лука
115/9
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности
помоћника министра за трговину у
Министарству трговине и туризма
115/9
Рјешење о постављању помоћника
министра за трговину у Министарству
трговине и туризма
115/10
Рјешење о постављењу вршиоца
дужности помоћника министра,
број: 04/1-012-2-2518/11
115/10
Рјешење о постављењу вршиоца
дужности помоћника министра,
број: 04/1-012-2-2519/11
115/10
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности
секретара Министарства рада и борачкоинвалидске заштите
115/10
Рјешење о постављењу секретара
Министарства рада и борачко-инвалидске
заштите
Рјешење о разрјешењу секретара
Mинистарства за просторно уређење,
грађевинарство и екологију
107/2
Рјешење о постављењу секретара
Министарства за просторно уређење,
грађевинарство и екологију
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
секретара Министарства, број:
04/1-012-2-2517/11
115/10
107/2
Рјешење о разрјешењу помоћника министра
у Сектору технологије у Министарству
науке и технологије
Рјешење о именовању директора Фонда
за професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалида
108/4
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника министра за технологију у
Министарству науке и технологије
108/5
115/10
115/11
Рјешење о постављењу помоћника директора главног републичког техничког инспектора
у Републичкој управи за инспекцијске
послове
115/11
50
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Reg.br.
Br./str.
Рјешење о постављењу помоћника директора главног републичког инспектора рада у
Републичкој управи за инспекцијске
послове
115/11
Рјешење о разрјешењу представника
Акцијског фонда Републике Српске а.д. и
Фонда за реституцију Републике Српске
а.д. Бања Лука у друштву КП “Прогрес”
а.д. Добој
115/11
Рјешење о разрјешењу директора Агенције
за државну управу
118/13
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
директора Агенције за државну управу
118/13
Рјешење о разрјешењу представника
Акцијског фонда Републике Српске а.д. и
Фонда за реституцију Републике Српске
а.д. Бања Лука у друштву КП “Водовод и
канализација” а.д. Шамац
118/13
Рјешење о разрјешењу представника
Акцијског фонда Републике Српске а.д. и
Фонда за реституцију Републике Српске а.д.
Бања Лука у друштву “Водовод” а.д. Добој 118/13
Рјешење о разрјешењу представника
Акцијског фонда Републике Српске а.д. и
Фонда за реституцију Републике Српске
а.д. Бања Лука у друштву КП “Водовод и
комуналије” а.д. Зворник
118/14
Рјешење о разрјешењу представника
Акцијског фонда Републике Српске а.д.
и Фонда за реституцију Републике Српске
а.д. Бања Лука у друштву “Зворник стан”
а.д. Зворник
118/14
Рјешење о разрјешењу представника
Акцијског фонда Републике Српске а.д.
и Фонда за реституцију Републике Српске
а.д. Бања Лука у друштву “Градска топлана”
а.д. Добој
118/14
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности
помоћника министра у Ресору културе у
Министарству просвјете и културе
119/7
Рјешење о постављењу помоћника министра
у Ресору културе у Министарству просвјете
и културе
119/7
Рјешење о разрјешењу директора Јавне
установе Ветеринарски институт Републике
Српске “Др Васо Бутозан” Бања Лука
123/5
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника министра у Министарству за
економске односе и регионалну сарадњу
Републике Српске у Ресору за регионалну
и институционалну сарадњу
125/23
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника министра у Министарству за
економске односе и регионалну сарадњу
Републике Српске у Ресору за економску
сарадњу
125/23
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника министра у Министарству за
економске односе и регионалну сарадњу
Републике Српске у Ресору за европске
интеграције
125/24
Рјешење о постављењу секретара
Министарства за економске односе и
регионалну сарадњу Републике Српске
125/24
Registar za 2011.
Reg.br.
Br./str.
Рјешење о постављењу помоћника министра
за жељезнички, водни и ваздушни саобраћај
у Министарству саобраћаја и веза
125/24
Рјешење о постављењу помоћника министра
за поштански саобраћај и телекомуникације
у Министарству саобраћаја и веза
125/24
Рјешење о постављењу секретара
Министарства саобраћаја и веза
125/24
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности
помоћника министра за туризам и
угоститељство у Министарству трговине
и туризма
125/24
Рјешење о постављању помоћника
министра за туризам и угоститељство
125/25
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника директора за Сектор за
информационе технологије у Пореској
управи
125/25
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника директора за Подручни центар
Бања Лука у Пореској управи
125/25
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника директора за Подручни центар
Бијељина у Пореској управи Републике
Српске
125/25
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника директора за Сектор за заједничке
послове у Пореској управи
125/25
Рјешење о разрјешењу помоћника
директора - главног републичког саобраћајног
инспектора у Републичкој управи за
инспекцијске послове
125/25
Рјешење о постављању вршиоца дужности
помоћника директора - главног републичког
саобраћајног инспектора у Републичкој
управи за инспекцијске послове
125/25
Рјешење о разрјешењу помоћника директора главног републичког урбанистичкограђевинског и еколошког инспектора у
Републичкој управи за инспекцијске
послове
125/26
Рјешење о постављању вршиоца дужности
помоћника директора - главног републичког
урбанистичко-грађевинског и еколошког
инспектора у Републичкој управи за
инспекцијске послове
125/26
Рјешење о разрјешењу помоћника директора главног републичког здравствено-санитарног
инспектора у Републичкој управи за
инспекцијске послове
125/26
Рјешење о постављању вршиоца дужности
помоћника директора - главног републичког
здравственог инспектора у Републичкој
управи за инспекцијске послове
125/26
Рјешење о разрјешењу помоћника директора главног републичког тржишног инспектора
у Републичкој управи за инспекцијске
послове
125/26
Рјешење о постављању вршиоца дужности
помоћника директора - главног републичког
тржишног инспектора у Републичкој управи
за инспекцијске послове
125/27
Registar za 2011.
51
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Reg.br.
Br./str.
Reg.br.
Рјешење о разрјешењу дужности директора
Републичког педагошког завода
132/8
Рјешење о постављању вршиоца дужности
помоћника директора - главног републичког
инспектора за храну у Републичкој управи
за инспекцијске послове
125/27
Рјешење о именовању вршиоца дужности
директора Републичког педагошког завода
Рјешење о разрјешењу директора Јавне
установе “Спомен-подручје Доња Градина”
Козарска Дубица - Доња Градина
125/27
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности
помоћника у Министарству саобраћаја и
веза, број: 04/1-012-2-2742/11
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности
помоћника министра за Ресор за буџет и
јавне финансије у Министарству финансија
Републике Српске
351
130/3
130/3
Рјешење о постављењу помоћника министра
за Ресор за финансијски систем у Министарству
финансија Републике Српске
130/4
Рјешење о постављењу помоћника министра
за Ресор за програмирање и координацију
финансијске подршке Европске уније у
Министарству финансија Републике
Српске
130/4
Рјешење о постављењу помоћника министра
за Ресор за макроекономску анализу и
политику у Министарству финансија
Републике Српске
130/4
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника министра за породицу у
Министарству породице, омладине и спорта 130/4
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника министра за спорт у Министарству
породице, омладине и спорта
130/5
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника министра за омладину у
Министарству породице, омладине и спорта 130/5
Рјешење о постављању замјеника директора
Републичке управе за инспекцијске послове 130/5
Рјешење о разрјешењу представника
Акцијског фонда Републике Српске а.д. и
Фонда за реституцију Републике Српске а.д.
Бања Лука у друштву “Зворник стан” а.д.
Зворник
130/5
Рјешење о именовању представника Фонда
за реституцију Републике Српске а.д. Бања
Лука у Скупштини друштва капитала
“Пољопривредни индустријски комбинат”
а.д. Шамац
130/5
Рјешење о разрјешењу дужности директора
Републичког секретаријата за вјере
132/8
133/2
О С ТА Л И П РО П И С И
Правилник о одобравању гаранција по
гарантно-кредитним линијама
28/13
109/12
Правила о измјенама и допунама Правила
тендерске продаје
48/10
Правила о измјенама и допунама Правила
куповине и продаје хартија од вриједности
52/9
Правила пласмана средстава по кредитним
линијама и зајмовима
59/9
772
856
Рјешење о постављењу помоћника министра
за Ресор за фискални систем у Министарству
финансија Републике Српске
130/4
Рјешење о именовању вршиоца дужности
директора Јавног предузећа “Робне резерве
Републике Српске” а.д. Бања Лука
1965 Правилник о улагању Гарантног фонда
Републике Српске у хартије од вриједности
130/3
Рјешење о постављењу помоћника министра
за Ресор за буџет и јавне финансије у
Министарству финансија Републике Српске 130/4
132/8
Рјешење о разрјешењу директора Републичке
дирекције за робне резерве
133/1
Рјешење о именовању директора Јавне
установе “Спомен-подручје Доња Градина”
Козарска Дубица - Доња Градина
125/27
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности
помоћника у Министарству саобраћаја и
веза, број: 04/1-012-2-2741/11
Br./str.
936
1024 Правила о измјенама Правила пласмана
средстава по кредитним линијама и
зајмовима, број: 04/1-012-2-1228/11
65/7
1896 Правила o измјенама и допунама Правила
пласмана средстава по кредитним линијама
и зајмовима
105/27
План о измјенама и допунама Плана
послова премјера и успостављања катастра
непокретности за 2010. годину
6/5
План активности у припреми и спровођењу
мјера заштите и спасавања од шумских и
других пожара на отвореном простору у
Републици Српској у 2011. години
19/3
План активности у припреми и спровођењу
мјера заштите и спасавања од поплава у
Републици Српској у 2011. години
19/8
247
План послова премјера и успостављања
катастра непокретности за 2011. годину
20/8
301
План деминирања за 2011. годину фаза XIII
25/6
План образовања одраслих за 2011. годину
37/4
96
220
221
561
1776 План активности на спровођењу посебних
мјера заштите и спасавања од сњежних
падавина и снијега од интереса за Републику
Српску у 2011/2012. години
98/16
2356 План послова премјера и успостављања
катастра непокретности за 2011. годину
131/1
2120 Методологија за израду Плана цивилне
заштите
119/7
97
176
Закључак број: 04/1-012-2-51/11
Закључак о исправци техничке грешке у
Рјешењу о именовању вршиоца дужности
директора Народне и универзитетске
библиотеке Републике Српске, број:
04/1-012-2-2488/10, од 9. децембра 2010.
године
6/5
14/2
52
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Reg.br.
704
805
806
807
Br./str.
Закључак о исправци техничке грешке у
у Одлуци о одобрењу средстава, број:
04/1-012-2-604/11, од 31. марта 2011.
године
44/14
Закључак о исправци техничке грешке у
Рјешењу о именовању Комисије за избор
чланова Надзорног одбора Фонда за пензијско
и инвалидско осигурање Републике Српске,
Бијељина
49/12
Закључак о исправци техничке грешке у
Рјешењу о именовању Комисије за избор
чланова Управног одбора Фонда за пензијско
и инвалидско осигурање Републике Српске,
Бијељина
49/12
Закључак о исправци техничке грешке у
Рјешењу о именовању Комисије за избор
директора Фонда за пензијско и инвалидско
осигурање Републике Српске, Бијељина
49/12
842
Закључак број: 04/1-012-2-846/11
51/34
971
Закључак број: 04/1-012-2-1179/11
61/13
1186 Закључак број: 04/1-012-2-1450/11
71/12
1285 Закључак о исправци техничке грешке
у Одлуци о уносу у портфељ Акцијског
фонда Републике Српске а.д. Бања Лука
акција новооснованих привредних друштава
и друштава са већинским државним
капиталом које нису уврштене у портфељ
овог фонда, број: 04/1-012-2-1177/11,
од 2. јуна 2011. године
77/17
1897 Закључак о исправци техничке грешке у
Одлуци број: 04/1-012-2-2100/11, од
15. септембра 2011. године (“Службени
гласник Републике Српске”, број 97/11)
105/27
Reg.br.
9/5
Рјешење број: 04/1.-61/11
9/5
Рјешење број: 04/1.-58/11
9/6
Рјешење број: 04/1.-59/11
9/6
Рјешење број: 04/1.-60/11
9/6
МИНИСТАРСТВО УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
741
977
Правилник о критеријумима и поступку за
додјелу новчане помоћи удружењима од
јавног интереса, осталим удружењима и
фондацијама
47/3
Правилник о измјенама и допунама
Правилника о унутрашњој организацији
и систематизацији радних мјеста у
Министарству управе и локалне самоуправе
62/4
2355 Правилник о мјерама заштите, приступа
и коришћења података из Централне базе
другог примјерка матичних књига
303
Упутство о допуни Упутства о спровођењу
канцеларијског пословања републичких
органа управе
Рјешење о разрјешењу дужности вршилаца
дужности чланова Одбора за жалбе јединица
локалне самоуправе
34/10
511
Рјешење о именовању чланова Одбора за
жалбе јединица локалне самоуправе
441
Правилник о начину чувања службене
тајне запослених у Министарству правде и
установама за извршење кривичних санкција
Републике Српске
33/1
442
Правилник о начину вршења инспекцијског
надзора над радом казнено-поправних
установа
33/3
443
Правилник о условима и начину полагања
стручног испита радника у служби третмана
33/6
Правилник o условима и начину полагања
стручног испита радних инструктора у
казнено-поправним установама
Републике Српске
33/11
Правилник о критеријумима за упућивање
осуђених лица на издржавање казне затвора
34/4
Правилник о дисциплинској одговорности
осуђених лица
34/6
444
508
509
542
Правилник о дисциплинској и материјалној
одговорности радника у установама за
извршење кривичних санкција и мјера
притвора
35/17
543
Правилник о кућном реду у установама за
извршење мјере притвора
35/23
544
Правилник о службеној легитимацији
радника Министарства правде и радника
казнено-поправних установа Републике
Српске
35/28
545
Правилник o класификацији и
рекласификацији осуђених лица
36/1
546
Правилник о кућном реду за издржавање
казне затвора
36/5
565
Правилник o условима и начину полагања
стручног испита радника службе обезбјеђења
у казнено-поправним установама Републике
Српске
38/1
566
Правилник о кућном реду одјељења са
посебним режимом
38/11
567
Правилник о начину вршења службе
обезбјеђења, наоружању и опреми,
употреби ватреног оружја и других
мјера принуде, означавању и опреми
возила у казнено-поправним установама
Републике Српске
38/17
Правилник о раду нотара у поступку
састављања и издавања нотарских исправа
43/18
Правилник о садржају, начину израде,
коришћењу и чувању печата и штамбиља
нотара
43/20
685
686
2070 Упутство о допуни Упутства о спровођењу
канцеларијског пословања републичких
органа управе
117/31
34/10
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
130/6
25/58
Br./str.
510
ПРЕДСЈЕДНИК ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Рјешење број: 04/1.-62/11
Registar za 2011.
1966 Правилник о измјенама Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у Министарству правде
109/13
687
Упутство о простору и опреми нотарске
канцеларије
43/21
Registar za 2011.
Reg.br.
688
689
Br./str.
Упутство о вођењу пословних књига и
начину формирања и архивирања списа
43/22
Упутство о вођењу картотеке депозита
43/26
1067 Рјешење број: 08.040/111-32/11
252
Листа вјештака, број: 08.040/704-8/11
568
Листа правних лица за вршење послова
вјештачења
775
Допуна Листе сталних судских тумача у
Републици Српској, који су именовани
рјешењем министра правде, a у складу са
Правилником о сталним судским тумачима
(“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 115/05 и 32/07)
66/19
38/32
16/78
Упутство о стављању ван снаге Упутства о
начину обрачуна и уплате доприноса
19/15
1713 Упутство о примјени Међународног
стандарда финансијског извјештавања
за мале и средње ентитете (IFRS for SMEs)
у Републици Српској
93/10
223
34
48/20
182
Правилник о финансијском извјештавању
за кориснике прихода буџета Републике,
општина, градова и фондова
16/1
222
Правилник о условима, начину
обавјештавања, обрачунавања и уплате
доприноса
19/11
Правилник о примјени Закона о порезу
на доходак
22/3
Наредба o измјенама и допунама Наредбе о
уплаћивању одређених прихода буџета
Републике, општина и градова и фондова
Исправка
124
6/5
995
Наредба о предаји финансијских извјештаја
опште намјене сачињених за обрачунски
период од 1. јануара до 31. децембра 2010.
године
Рјешење о бројчаним ознакама (шифрама)
корисника буџета општина
2/34
2379 Рјешење о бројчаним ознакама (шифрама)
корисника буџета Републике Српске
133/2
36
Правилник о измјени Правилника о начину
обрачуна и евидентирања добитака од игара
на срећу
42/15
2240 Кодекс професионалне етике за интерне
ревизоре у јавном сектору Републике
Српске
994
Правилник о измјени и допунама Правилника
о консолидацији финансијских извјештаја у
Републици Српској
63/27
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ
2279 Правилник о измјенама и допунама
Правилника о финансијском извјештавању
за кориснике прихода буџета републике,
општина, градова и фондова
126/3
2284 Правилник о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и
рачуноводственим процјенама за буџетске
кориснике у Републици Српској
127/1
2309 Правилник о примјени Међународних
рачуноводствених стандарда за јавни
сектор (МРС-ЈС)
128/3
138
Упутство о форми, садржају и начину
попуњавања образаца за трезорско пословање
буџетских корисника
2380 Рјешење о бројчаним ознакама (шифрама)
корисника буџета општина
133/14
Правилник о начину провјере и верификације
послодаваца код којих се обавља практичан
рад, садржини и начину вођења регистра
послодаваца
27/1
445
Правилник о суфинансирању програма и
пројеката студентских организација
562
571
572
33/16
Правилник о условима за оснивање и
почетак рада основне школе
37/7
Правилник о критеријумима и начину
одређивања категорија подобности, изгледу
и садржини ознаке категорије
39/1
Правилник о начину организације рада и
финансирања основних музичких школа
39/2
726
Правилник о условима и критеријумима за
обављање кинематографске дјелатности
45/14
857
Правилник о плану уписа ученика у први
разред средњих школа
52/10
Правилник о критеријумима за утврђивање
висине накнаде за изнајмљивање локација
иностраним продуцентима за потребе
снимања иностраних кинематографских
дјела
57/3
901
9/8
124/21
327
79/5
2134 Правилник о измјенама и допуни Правилника
о садржини и форми образаца финансијских
извјештаја за привредна друштва, задруге,
друга правна лица и предузетнике
120/1
8/33
2/21
615
1985 Правилник о измјенама Правилника о начину
враћања и прекњижавања више или погрешно
уплаћених јавних прихода
111/1
16/96
Рјешење о бројчаним ознакама (шифрама)
корисника буџета Републике Српске
35
Правилник о инвестирању јавних средстава
за 2011. годину
42/13
1401 Правилник о просторним и техничким
условима и начину приређивања клађења
путем СМС-а
2/6
Наредба о предаји финансијских извјештаја
опште намјене сачињених за обрачунски
период од 1. јануара до 30. јуна 2011. године 63/27
614
1197 Правилник о измјенама и допуни Правилника
о примјени Закона о порезу на добит
73/16
Br./str.
Упутство за израду годишњег обрачуна
за кориснике прихода буџета Републике,
општина и градова и фондова за 2010.
годину
21/2
Правилник о реализацији пројеката
водоводне и канализационе инфраструктуре
у Републици Српској
254
Reg.br.
183
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
98
53
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
1286 Правилник о суфинансирању међународне
размјене студената и академског особља
77/17
1392 Правилник о садржају јавних исправа које
издају високошколске установе
78/24
54
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Reg.br.
Br./str.
1402 Правилник о садржају и начину вођења
евиденцијa којe води високошколска установа
Reg.br.
82/7
1517 Правилник о измјенама и допунама
Правилника о извођењу екскурзија и излета 82/10
1519 Правилник о школском календару зa
школску 2011/2012. годину
83/1
1523 Правилник о школском календару зa школску
2011/2012. годину, број: 07.020/020-841/11
84/1
1839 Правилник о измјенама и допуни
Правилника о садржају и начину вођења
евиденција које води високошколска
установа
101/17
1068 Наставни план и програм за гимназију
66/19
Br./str.
121
Правилник о начину и поступку сачињавања
и вођења Листе чекања за уграђивање људских
органа
8/18
122
Правилник о начину и садржају оглашавања
здравствене установе
8/18
139
Правилник о специфичним захтјевима
који се односе на класификацију, паковање,
обиљежавање и рекламирање биоцида
10/1
140
Правилник о садржају збирног извјештаја
10/2
181
Правилник о начину вођења интегралног
инвентара хемикалија
15/2
Правилник о основима стандарда и
норматива здравствене заштите из
обавезног здравственог осигурања
18/4
79/7
1516 Правилник о изгледу и садржају дозволе за
рад високошколске установе и изгледу и
садржају дозволе за извођење новог
студијског програма
Registar za 2011.
209
210
Правилник o поступку нострификације
дипломе о положеном специјалистичком,
односно супспецијалистичком испиту
18/21
Правилник о садржају и начину вођења
Регистра здравствених установа
18/22
1069 Наставни план и програм за средње стручне
техничке школе - допуне
66/21
211
1631 Наставни план и програм за средње стручне
техничке школе - измјена
87/12
547
Правилник о означавању паковања
дуванских производа
36/17
1659 Наставни план и програм за предмет
исламска вјеронаука у VIII разреду
основне школе
1025 Правилник о садржају и начину вођења
извјештаја о промету и потрошњи лијекова
65/8
89/9
1840 Наставни план и програм за техничко
образовање за основну школу
101/18
1853 Наставни план и програм за наставни
предмет биологија за VII разред основне
школе
104/20
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
1029 Правилник о допуни Правилника
о признањима
1628 Правилник о додатном ангажовању
полицијских службеника Министарства
унутрашњих послова Републике Српске
1629 Правилник о измјенама и допунама
Правилника о јединственој полицијској
униформи и опреми
65/31
87/6
87/8
1927 Правилник о измјенама и допунама
Правилника о дисциплинској одговорности
полицијских службеника
106/24
2169 Правилник о начину обављања послова
контроле и непосредног регулисања
саобраћаја на путевима
1944 Листа о допуни Листе експлозивних
материја које се могу стављати у промет
на територији Републике Српске, према
издатим рјешењима Министарства
унутрашњих послова Републике Српске
122/2
108/23
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ
119
120
Правилник о процедури за поступак
претходног обавјештења и поступак давања
сагласности на основу претходног
обавјештења приликом увоза и извоза
одређених опасних хемикалија и производа
8/2
Правилник о начину и поступку сачињавања
и вођења Листе чекања за уграђивање људских
ткива и ћелија
8/17
1026 Правилник о имунизацији и хемопрофилакси
против заразних болести
65/9
1027 Правилник о организацији, раду и
финансирању комисија за заштиту лица са
менталним поремећајима
65/15
1117 Правилник о условима у погледу простора,
кадра и опреме за производњу медицинског
средства
68/15
1118 Правилник о измјенама Правилника о
условима и поступку за утврђивање
испуњености услова за обављање
дезинфекције, дезинсекције и дератизације
ради спречавања и сузбијања заразних
болести
68/16
1187 Правилник о измјени Правилника о
процедури за поступак претходног
обавјештења и поступак давања сагласности
на основу претходног обавјештења приликом
увоза и извоза одређених опасних хемикалија
и производа
72/1
1188 Правилник о измјени Правилника о списку
активних супстанци које су дозвољене у
биоцидном производу
72/12
1203 Правилник о измјени Правилника о списку
активних супстанци које нису дозвољене у
биоцидним производима
74/2
1522 Правилник о допунама Правилника
о основима стандарда и норматива
здравствене заштите из обавезног
здравственог осигурања
83/8
1726 Правилник о начину вођења евиденције
о биоцидима
96/3
1757 Правилник о начину вођења евиденција и
достављању података о хемикалијама
97/15
1846 Правилник о престанку важења
Правилника о означавању паковања
дуванских производа
103/2
Registar za 2011.
55
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Reg.br.
Br./str.
1984 Правилник о програму и поступку полагања
стручног испита
110/7
Reg.br.
Br./str.
1405 Правилник о означавању материјала основних
дијелова обуће која је намијењена стављању
у промет
79/36
2149 Правилник o условима за почетак рада
здравствене установе
121/3
2239 Правилник о условима за рад сигурне
куће
124/20
2273 Правилник о означавању паковања
дуванских производа
125/27
2274 Правилник о висини накнада које се
односе на опасне хемикалије и производе
125/29
809
2280 Правилник о условима и начину стицања
и провјере знања о заштити од опасних
хемикалија
Програм утврђивања усклађености квалитета
течних нафтних горива за љетну сезону
2011. године
49/13
126/3
858
Програм оспособљавања за шивача
52/25
2281 Правилник о садржају извјештаја у поступку
надзора над увозом хемикалије
126/5
972
Програм о измјени Програма утврђивања
усклађености квалитета течних нафтних
горива за љетну сезону 2011. године
61/14
2282 Правилник о садржају извјештаја у поступку
надзора над биоцидом који се увози
126/6
212
46
Упутство о стављању ван снаге Упутства о
Регистру издатих одобрења за рад амбуланти
и апотека
18/24
Рјешење број: 11/05-052-116/10
1654 Програм оспособљавања за обављање
послова његоватеља старијих и немоћних
лица
1727 Програм aктивности за вријеме трајања
“Дјечије недјеље” у Републици Српској
у 2011. години
3/5
1630 Правилник о измјенама и допунама
Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у Министарству породице, омладине и спорта
87/12
МИНИСТАРСТВО ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И
РУДАРСТВА
251
563
564
742
993
Правилник о техничко-технолошким
условима за обављање дјелатности
геолошких истраживања
Правилник о полагању стручног испита за
техничко руковођење гасоводним системом,
руковање и одржавање гасних уређаја,
постројења и инсталација
Правилник о условима које у погледу
кадрова и техничке опреме морају да
испуњавају привредна друштва и друга
правна лица која врше монтажу, ремонт,
ревизију и испитивање електроенергетских
постројења и инсталација
Прaвилник о критеријумима за утврђивање
висине накнаде за ревизију елабората о
резервама минералних ресурса
21/1
37/8
37/16
47/8
Правилник о условима и критеријумима за
додјелу субвенција за подстицај извоза
63/19
Исправка
1838 Програм утврђивања усклађености
квалитета течних нафтних горива за зимску
сезону 2011/2012. године
101/16
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И ТУРИЗМА
141
Правилник о начину и условима за пружање
услуга рафтинга као туристичке дјелатности 10/6
177
Правилник о садржају, форми и роковима
доставе обавјештења о цијенама
14/3
576
Правилник о измјенама и допунама
Правилника о критеријумима за избор
удружења потрошача којима се додјељују
новчана средства за обављање послова из
области заштите потрошача
40/3
577
Правилник о измјенама Правилника о
начину и условима за упис удружења
потрошача у Регистар
40/5
773
Правилник о облику и начину вођења
трговачке књиге - Пречишћени текст
48/11
902
Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у Министарству
трговине и туризма
57/4
96/5
Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у Министарству
породице, омладине и спорта
32/7
85/30
87/1
2289 Рјешење о утврђивању Листе купаца
природног гаса којима се не може обуставити
испорука природног гаса због неизвршених
обавеза
127/27
88/15
МИНИСТАРСТВО ПОРОДИЦЕ, ОМЛАДИНЕ И
СПОРТА
439
1627 Правилник о техничким нормативима за
изградњу нисконапонских надземних
водова
1145 Правилник о условима и поступку за
финансирање пројеката из области туризма
1837 Правилник о облику, садржају и начину
вођења књиге гостију у угоститељским
објектима за смјештај
1942 Правилник о разврставању и минималним
условима за рад угоститељских објеката
70/26
101/15
108/5
1943 Правилник о облику, садржају и начину
вођења књиге утисака у угоститељским
објектима
108/22
2069 Правилник о садржају и облику књиге
утисака туристичких субјеката
117/30
2121 Правилник о ближим условима и поступку
за издавање лиценце за организацију
туристичког путовања
119/17
2122 Правилник о минимално-техничким
условима у погледу пословног простора,
уређаја и опреме за обављање дјелатности
туристичких агенција
119/18
2358 Правилник о минимално-техничким
условима и начину пружања угоститељских
услуга изван угоститељског објекта
131/8
56
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Reg.br.
Br./str.
1714 Упутство о облику и садржају изјаве о
испуњености услова за обављање
туристичке дјелатности
93/11
МИНИСТАРСТВО РАДА И БОРАЧКОИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ
248
Одлука о утврђивању радних мјеста на
којима се стаж осигурања рачуна са
увећаним трајањем у: Територијална
ватрогасна јединица Билећа
20/13
1512 Одлука о утврђивању радног мјеста
на којем се стаж осигурања рачуна са
увећаним трајањем у: “Клинички центар
Источно Сарајево - Психијатријска клиника
у Сокоцу”
81/20
613
914
Правилник о начину и поступку
оспособљавања радника за безбједан и
здрав рад
Правилник о измјенама Правилника о
поступку утврђивања испуњености
прописаних услова у области заштите и
здравља на раду
42/12
58/18
1404 Правилник о превентивним мјерама за
безбједан и здрав рад у простору угроженом
експлозивном атмосфером
79/29
Рјешење о утврђивању репрезентативности
Синдиката у грани металске индустрије и
рударства Републике Српске
512
Лиценца, број регистра: 1/2011
34/10
1841 Лиценца, број регистра: 1/2011
101/25
МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА И ВЕЗА
137
808
Правилник o пловидби и боравку страних
цивилних пловила на унутрашњим водама
9/6
Правилник о измјенама и допунама
Правилника о усклађивању и регистрацији
редова вожње
9/7
Правилник о измјенама и допуни Правилника о издавању лиценце за возило и испуњавању техничко-експлоатационих и еколошких услова за возило којим се врши превоз
9/8
Правилник о измјени и допунама
Правилника о издавању лиценци превозника
и легитимације за возача моторног возила
49/13
1511 Правилник о измјени Правилника о
техничко колској дјелатности 251
1682 Правилник о наплати посебне накнаде за
употребу ауто-путева, брзих путева и
објеката на јавним путевима
81/19
91/9
2170 Правилник о измјени Правилника о
раду у смјенама возног и станичног
особља (659)
122/15
2171 Правилник о допуни Правилника о вучи
возова на пругама у Републици Српској
(243)
122/16
131/9
1728 Упутство о измјенама и допуни Упутства
248 о управљању вучним возилима у
једнопосједу у вучи возова на пругама
Жељезница Републике Српске
96/6
Рјешење о именовању Комисије за
усклађивање редова вожње, број:
13.03/033-3192/10
6/11
Рјешење о именовању Комисије за
усклађивање редова вожње, број:
13.03/345-207/11
18/24
Рјешење о именовању Комисије за
усклађивање редова вожње, број:
13.03/345-222/11
20/14
Рјешење број: 13.01/244-308/11
26/18
99
213
250
326
103/3
2172 Рјешење о именовању Комисије за
усклађивање редова вожње,
број: 13.03/345-2204/11
122/16
2173 Рјешење број: 13.04/341-2219/11
122/16
2290 Рјешење о именовању Комисије за
усклађивање редова вожње,
број: 13.03/033-2354/11
127/28
МИНИСТАРСТВО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ
20/14
Рјешење о утврђивању репрезентативности
синдиката у грани металске индустрије и
рударства Републике Српске
56/16
136
Br./str.
2359 Правилник о обрасцу Увјерења о
оспособљености за управљача чамцем
за пловидбу на унутрашњим пловним
путевима и на мору
774
896
135
Reg.br.
1847 Рјешење број: 13.05/343-1728/11
1030 Правилник о измјенама Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у Министарству рада и борачкоинвалидске заштите
65/32
249
Registar za 2011.
843
Правилник о измјенама и допунама
Правилника о оспособљавању младих
за научни и истраживачки рад
48/18
Правилник о додјели стипендија студентима
II и III циклуса студија на универзитетима у
Републици Српској, Босни и Херцеговини и
универзитетима у иностранству
51/35
1066 Правилник о додјели стипендија студентима
првог циклуса студија на универзитетима у
Републици Српској, Босни и Херцеговини
и универзитетима у иностранству
66/16
1196 Правилник о поступку и критеријумима за
финансијску подршку пројектима развоја
технологије, набавке опреме и учешће на
стручним скуповима о развоју технологије
73/9
1712 Правилник о измјенама и допунама
Правилника о унутрашњој организацији
и систематизацији радних мјеста у
Министарству науке и технологије
93/8
2285 Правилник о техничким правилима за
осигурање повезаности евиденција издатих
и опозваних цертификата цертификационих
тијела у Републици Српској
127/21
2286 Правилник о садржају и начину вођења
Регистра цертификационих тијела за
издавање квалификованих електронских
цертификата
127/23
2287 Правилник о измјенама и допунама
Правилника о мјерама заштите електронског
потписа и квалификованог електронског
потписа, најнижем износу обавезног
осигурањa и примјени организационих и
техничких мјера заштите цертификата
127/27
2288 Правилник о измјенама Правилника о
евиденцији цертификованих тијела
127/27
Registar za 2011.
Reg.br.
Br./str.
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
142
143
Правилник о измјенама и допунама
Правилника о садржају и спровођењу
општих и специфичних услова хигијене
хране
10/10
Правилник о измјенама и допунама
Правилника о садржају и начину вођења
Централног регистра
10/11
302
Правилник о условима и начину остваривања
новчаних подстицаја за развој пољопривреде
и села
25/15
690
Правилник о начину обиљежавања граница
рибарског подручја, односно дијела рибарског
подручја
43/27
691
900
57
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Правилник о измјенама Правилника о
елементима и садржају шумскопривредних
основа
Правилник о надзору над израдом
шумскопривредних основа
43/28
57/2
1028 Правилник о начину и условима коришћења
средстава за суфинансирање Пољопривредног
института Републике Српске
65/30
1403 Правилник о начину и методама одређивања
степена загађености отпадних вода као
основице за утврђивање водне накнаде
79/15
1658 Правилник о измјенама и допунама
Правилника o условима и начину
остваривања новчаних подстицаја за
развој пољопривреде и села
Reg.br.
Br./str.
578
Рјешење о цјеновнику одстрела, коришћења
дивљачи и услуга у ловишту
978
Рјешење о утврђивању Листе регистрованих
средстава за заштиту биља
62/9
40/5
1715 Рјешење о измјени и допуни Рјешења о
утврђивању Листе регистрованих средстава
за заштиту биља
93/12
692
Програм оспособљавања за обављање
послова воћара
43/28
569
Измјене Програма узгоја говеда у Републици
Српској
38/33
915
Програм оспособљавања за послове
пчелара
58/18
1514 Програм оспособљавања за послове
винара и виноградара
81/23
МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ
123
Правилник о садржају и контроли техничке
документације
8/19
289
Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у Министарству за просторно уређење, грађевинарство
и екологију
24/14
705
Правилник о условима за планирање и
пројектовање објеката за несметано кретање
дјеце и особа са умањеним тјелесним
способностима
44/14
732
Правилник о поступку ревизије и обнављања
еколошких дозвола
46/22
1923 Правилник о обрасцу и садржају захтјева
за упис, садржају Регистра дистрибутера и
увозника и Регистра пружалаца услуга
106/13
733
Правилник о методологији прикупљања
података за јединствени просторноинформациони систем
1924 Правилник о условима и начину замјене
шума и шумског земљишта у својини
Републике
734
Правилник о условима за издавање
овлашћења за израду документа просторног
уређења, техничке документације и грађење,
за физичка и правна лица
46/26
735
Правилник о вршењу техничког прегледа
објеката и издавању одобрења за употребу
и осматрању тла и објеката у току грађења
и употребе
1925 Правилник о начину прикупљања,
критеријумима за расподјелу средстава и
поступку коришћења средстава посебних
намјена за шуме
89/3
106/18
106/18
1926 Правилник о измјенама и допунама
Правилника o условима и начину
остваривања новчаних подстицаја за
развој пољопривреде и села
106/24
1967 Правилник о врстама, броју и начину
коришћења ловачких паса у ловишту
109/14
2041 Правилник о начину вођења евиденције
пчелара и пчелињака у Републици Српској 116/17
996
169
Упутство о измјенама и допунама Упутства о
процедури и начину утрошка прикупљених
средстава у “Фонд Партнер”
63/27
Наредба о Главном оперативном плану
одбране од поплава за 2011. годину
13/9
1123 Наредба о спровођењу мјера заштите шума
сјечом случајних ужитака у Средњоврбаском
шумскопривредном подручју у ПЈ “Виторога” 69/1
1287 Наредба о одређивању зараженог и угроженог
подручја и мјерама за утврђивање начина
превенције, спречавања ширења и сузбијања
антракса (црног пришта) код животиња
77/18
46/23
46/30
743
Правилник о полагању стручних испита за
лица која учествују у изради докумената
просторног уређења, техничке документације
и грађењу објеката
47/9
937
Правилник о садржају, начину израде и
доношења докумената просторног уређења
1406 Правилник о регистру заштићених
природних добара
59/16
79/38
1520 Правилник о унутрашњем реду у
националнoм парку
83/2
1521 Правилник о службеној униформи, легитимацији и употреби службеног наоружања
службе надзора у националном парку
83/4
374
375
376
Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4264/2010
29/8
Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4265/2010
29/8
Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4266/2010
29/9
58
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Reg.br.
377
Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, Број: 4267/2010
Br./str.
Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4271/2010
379
Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4272/2010
29/9
380
Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4273/2010
29/9
Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4279/2010
29/10
Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4280/2010
29/10
Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4283/2010
29/10
Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4284/2010
29/10
Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4292/2010
29/10
Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4293/2010
29/11
Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4294/2010
29/11
Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4298/2010
29/11
Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4300/2010
29/11
Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4301/2010
29/11
Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4302/2010
29/12
Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4303/2010
29/12
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
Reg.br.
Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4326/2010
29/14
406
Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4327/2010
29/15
407
Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4330/2010
29/15
Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4331/2010
29/15
Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4335/2010
29/15
Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4336/2010
29/15
Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4337/2010
29/15
Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4339/2010
29/16
Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4345/2011
29/16
Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4346/2011
29/16
Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4347/2011
29/16
Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4348/2011
29/16
Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4349/2011
29/17
Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4353/2011
29/17
Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4356/2011
29/17
420
Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4357/2011
29/17
421
Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4361/2011
29/17
422
Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4362/2011
29/18
423
Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4363/2011
29/18
424
Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4364/2011
29/18
425
Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4365/2011
29/18
Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4367/2011
29/18
Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4370/2011
29/19
Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4371/2011
29/19
Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4372/2011
29/19
Рјешење о испуњености услова за послове
нострификације техничке документације,
број: 16/2011
29/19
Рјешење о испуњености услова за послове
нострификације техничке документације,
број: 17/2011
29/19
29/9
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
393
Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4304/2010
394
Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4306/2010
395
Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4307/2010
396
Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4308/2010
397
Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4309/2010
29/13
398
Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4310/2010
29/13
Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4311/2010
29/13
Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4312/2010
29/13
428
Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4313/2010
29/14
429
Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4314/2010
29/14
430
Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4323/2010
29/14
Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4324/2010
29/14
399
400
401
402
403
404
29/12
29/12
29/12
29/13
Br./str.
405
29/9
378
Registar za 2011.
426
427
431
Registar za 2011.
Reg.br.
446
447
448
449
450
451
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Br./str.
Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4263/2010
33/20
Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4268/2010
33/20
Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4269/2010
33/21
Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4270/2010
33/21
Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4274/2010
33/21
Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4275/2010
33/21
Reg.br.
59
Br./str.
Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4320/2010
33/26
Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4321/2010
33/26
Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4322/2010
33/26
Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4325/2010
33/26
Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4328/2010
33/26
479
Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4329/2010
33/26
480
Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4332/2010
33/27
Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4333/2010
33/27
Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4334/2010
33/27
Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4338/2010
33/27
474
475
476
477
478
452
Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4276/2010
33/21
453
Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4277/2010
33/22
481
Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4278/2010
33/22
482
Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4281/2010
33/22
483
Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4282/2010
33/22
484
Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4340/2010
33/27
Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4341/2010
33/28
Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4342/2010
33/28
Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4343/2011
33/28
Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4344/2011
33/28
Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4350/2011
33/28
454
455
456
457
Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4285/2010
33/22
485
458
Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4286/2010
33/23
486
459
Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4287/2010
460
Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4288/2010
461
Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4289/2010
462
Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4290/2010
33/23
490
463
Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4291/2010
Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4351/2011
33/29
33/23
491
Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4295/2010
Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4352/2011
33/29
33/24
Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4296/2010
Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4354/2011
33/29
33/24
Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4297/2010
Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4355/2011
33/29
33/24
Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4299/2010
Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4358/2011
33/29
33/24
Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4305/2010
Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4359/2011
33/30
33/24
Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4315/2010
496
Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4360/2011
33/30
33/25
Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4316/2010
497
33/25
Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4366/2011
33/30
Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4317/2010
33/25
Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4368/2011
33/30
Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4318/2010
33/25
Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4369/2011
33/30
616
Рјешење број: 15-361-272/11
42/16
617
Рјешење број: 15-361-272-1/11
42/16
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4319/2010
33/23
33/23
33/23
33/25
487
488
489
492
493
494
495
498
499
60
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Reg.br.
948
Br./str.
Рјешење о испуњености услова за обављање
дјелатности из области заштите животне
средине, број: 2-Е/03
60/26
77/19
77/19
1293 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4383/2011
77/19
1294 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4389/2011
77/20
1295 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4390/2011
77/20
1296 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4392/2011
77/20
74/27
1297 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4393/2011
77/20
74/27
1298 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4394/2011
77/20
74/27
1299 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4403/2011
77/21
74/27
1300 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4405/2011
77/21
74/27
1301 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4406/2011
77/21
74/28
1302 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4407/2011
77/21
74/28
1303 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4408/2011
77/21
74/28
1304 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4413/2011
77/22
74/28
1305 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4414/2011
77/22
74/28
1306 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4419/2011
77/22
74/29
1307 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4420/2011
77/22
74/29
1308 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4421/2011
77/22
74/29
1309 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4422/2011
77/23
74/29
1310 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4423/2011
77/23
74/29
1311 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4424/2011
77/23
74/30
1312 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4425/2011
77/23
74/30
1313 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4426/2011
77/23
74/30
1314 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4437/2011
77/23
74/30
1315 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4440/2011
77/24
77/18
1316 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4441/2011
77/24
77/19
1317 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4444/2011
77/24
77/19
1318 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4445/2011
77/24
1204 Рјешење о испуњености услова за обављање
дјелатности из области заштите животне
средине, број: 3-Е/03
74/27
1207 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4375/2011
1208 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4376/2011
1209 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4377/2011
1210 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4384/2011
1211 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4385/2011
1212 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4386/2011
1213 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4387/2011
1214 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4388/2011
1215 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4395/2011
1216 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4396/2011
1217 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4397/2011
1218 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4398/2011
1219 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4399/2011
1220 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4400/2011
1221 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4401/2011
1222 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4402/2011
1223 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4404/2011
1288 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4378/2011
1289 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4379/2011
1290 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4380/2011
Br./str.
1292 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4382/2011
1122 Рјешење о испуњености услова за обављање
дјелатности из области заштите животне
средине, број: 20-Е/11
68/19
1206 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4374/2011
Reg.br.
1291 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4381/2011
1121 Рјешење о испуњености услова за обављање
дјелатности из области заштите животне
средине, број: 4-Е/03
68/19
1205 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4373/2011
Registar za 2011.
Registar za 2011.
Reg.br.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Br./str.
1319 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4450/2011
1320 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4451/2011
1321 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4452/2011
1322 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4454/2011
1323 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4455/2011
1324 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4456/2011
1325 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4462/2011
1326 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4463/2011
1327 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4464/2011
1328 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4465/2011
1329 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4466/2011
1330 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4469/2011
1331 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4470/2011
1332 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4473/2011
1333 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4475/2011
1334 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4479/2011
1335 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4480/2011
1336 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4481/2011
1337 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4484/2011
1338 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4485/2011
1339 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4486/2011
1340 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4487/2011
1341 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4488/2011
1342 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4489/2011
1343 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4490/2011
1344 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4491/2011
1345 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4492/2011
1346 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4497/2011
Reg.br.
61
Br./str.
77/24
1347 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4498/2011
77/30
77/25
1348 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4499/2011
77/30
77/25
1349 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4500/2011
77/30
77/25
1350 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4501/2011
77/30
77/25
1351 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4502/2011
77/31
77/25
1352 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4503/2011
77/31
77/26
1353 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4504/2011
77/31
77/26
1354 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4505/2011
77/31
77/26
1355 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4511/2011
77/31
77/26
1356 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4520/2011
77/31
77/26
1357 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4521/2011
77/32
77/26
1358 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4522/2011
77/32
77/27
1359 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4526/2011
77/32
77/27
1360 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4530/2011
77/32
77/27
1361 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4531/2011
77/32
77/27
1362 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4532/2011
77/33
77/27
1363 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4533/2011
77/33
77/28
1364 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4534/2011
77/33
77/28
1365 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4535/2011
77/33
77/28
1366 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4537/2011
77/33
77/28
1367 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4538/2011
77/34
77/28
1368 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4539/2011
77/34
77/29
1369 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4540/2011
77/34
77/29
1370 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4541/2011
77/34
77/29
1371 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4542/2011
77/34
77/29
1372 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4548/2011
77/34
77/29
1373 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4549/2011
77/35
77/30
1374 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4551/2011
77/35
62
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Reg.br.
Br./str.
1375 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4552/2011
1421 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4409/2011
1422 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4410/2011
1423 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4411/2011
1424 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4412/2011
1425 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4415/2011
1426 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4416/2011
1427 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4417/2011
1428 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4418/2011
1429 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4427/2011
1430 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4428/2011
1431 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4429/2011
1432 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4430/2011
1433 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4431/2011
1434 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4432/2011
1435 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4433/2011
1436 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4434/2011
1437 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4435/2011
1438 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4436/2011
1439 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4438/2011
1440 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4439/2011
1441 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4442/2011
1442 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4443/2011
1443 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4446/2011
1444 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4447/2011
1445 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4448/2011
1446 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4449/2011
1447 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4453/2011
Registar za 2011.
Reg.br.
Br./str.
77/35
1448 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4457/2011
80/10
80/5
1449 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4458/2011
80/10
80/5
1450 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4459/2011
80/11
80/5
1451 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4460/2011
80/11
80/5
1452 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4461/2011
80/11
80/6
1453 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4467/2011
80/11
80/6
1454 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4468/2011
80/11
80/6
1455 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4471/2011
80/12
80/6
1456 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4472/2011
80/12
80/6
1457 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4474/2011
80/12
80/7
1458 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4476/2011
80/12
80/7
1459 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4477/2011
80/12
80/7
1460 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4478/2011
80/13
80/7
1461 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4482/2011
80/13
80/7
1462 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4483/2011
80/13
80/8
1463 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4493/2011
80/13
80/8
1464 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4494/2011
80/13
80/8
1465 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4495/2011
80/13
80/8
1466 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4496/2011
80/14
80/8
1467 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4506/2011
80/14
80/9
1468 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4507/2011
80/14
80/9
1469 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4508/2011
80/14
80/9
1470 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4509/2011
80/14
80/9
1471 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4510/2011
80/15
80/9
1472 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4512/2011
80/15
80/10
1473 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4513/2011
80/15
80/10
1474 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4514/2011
80/15
80/10
1475 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4515/2011
80/15
Registar za 2011.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Reg.br.
1476 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4516/2011
Br./str.
Reg.br.
63
Br./str.
80/16
1532 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4576/2011
84/3
84/3
80/16
1533 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4577/2011
1478 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4518/2011
80/16
1534 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4578/2011
84/3
1479 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4519/2011
80/16
1535 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4579/2011
84/4
1480 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4523/2011
80/16
1536 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4584/2011
84/4
1481 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4524/2011
80/17
1537 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4585/2011
84/4
1482 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4525/2011
80/17
1538 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4586/2011
84/4
1483 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4527/2011
80/17
1539 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4587/2011
84/4
1484 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4528/2011
80/17
1540 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4588/2011
84/5
1485 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4529/2011
80/17
1541 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4589/2011
84/5
1486 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4536/2011
80/18
1542 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4590/2011
84/5
1487 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4543/2011
80/18
1543 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4591/2011
84/5
80/18
1544 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4592/2011
84/5
1489 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4545/2011
80/18
1545 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4593/2011
84/6
1490 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4546/2011
80/18
1546 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4594/2011
84/6
1491 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4547/2011
80/19
1547 Рјешење о испуњености услова за
израду документа просторног уређења,
број: 4583/2011
84/6
80/19
1548 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4560/2011
84/6
80/19
1549 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4561/2011
84/6
1550 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4562/2011
84/7
1477 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4517/2011
1488 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4544/2011
1492 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4550/2011
1493 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4553/2011
1494 Рјешење о испуњености услова за израду
документа просторног уређења, број:
4391/2011
80/19
1513 Рјешење број: 15-960-18/08
81/20
1551 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4563/2011
84/7
1524 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4554/2011
84/1
1552 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4564/2011
84/7
1525 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4555/2011
84/2
1553 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4565/2011
84/7
1526 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4556/2011
84/2
1554 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4566/2011
84/7
1527 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4557/2011
84/2
1555 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4567/2011
84/8
1528 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4558/2011
84/2
1556 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4570/2011
84/8
1529 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4559/2011
84/2
1557 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4571/2011
84/8
1530 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4568/2011
84/3
1558 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4572/2011
84/8
1531 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4569/2011
84/3
1559 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4573/2011
84/8
64
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Reg.br.
Br./str.
1560 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4574/2011
Registar za 2011.
Reg.br.
Br./str.
84/8
2094 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4621/2011
118/16
1561 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4575/2011
84/9
2095 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4625/2011
118/16
1562 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4580/2011
84/9
2096 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4627/2011
118/16
1563 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4581/2011
84/9
2097 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4630/2011
118/16
1564 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4582/2011
84/9
2098 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4631/2011
118/16
1565 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4595/2011
84/9
2099 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4632/2011
118/17
1566 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4596/2011
84/10
2100 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4633/2011
118/17
1567 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4597/2011
84/10
2101 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4634/2011
118/17
1568 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4598/2011
84/10
2102 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4635/2011
118/17
1569 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4599/2011
84/10
1570 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4600/2011
84/10
2123 Рјешење о овлашћивању вршења (обављања)
послова испитивања и утврђивања квалитета
материјала, конструкција и производа у
области грађевинарства
119/19
1571 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4601/2011
84/11
2124 Рјешење о овлашћивању вршења (обављања)
послова обавезног атестирања
119/20
1572 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4602/2011
84/11
2125 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4646/2011
119/20
1573 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4603/2011
84/11
2126 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4655/2011
119/20
1611 Рјешење број: 15-960-1/10
85/29
2127 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4656/2011
119/21
2128 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4657/2011
119/21
2129 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4665/2011
119/21
2130 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4666/2011
119/21
2131 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4667/2011
119/21
2132 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4668/2011
119/21
119/22
1928 Рјешење о избору графичког приказа
еко-ознаке, број: 15.04-96-229/2011
106/25
1986 Рјешење о испуњености услова за обављање
дјелатности из области заштите животне
средине, број: 27-Е/06
111/2
1987 Рјешење о испуњености услова за обављање
дјелатности из области заштите животне
средине, број: 7-Е/03
111/2
1988 Рјешење о испуњености услова за обављање
дјелатности из области заштите животне
средине, број: 19-Е/05
111/2
2086 Рјешење о испуњености услова за израду
документа просторног уређења,
број: 4658/2011
118/14
2133 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4669/2011
2087 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4606/2011
118/14
2088 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4611/2011
2135 Рјешење о испуњености услова за
обављање дјелатности из области
заштите животне средине, број: 11-Е/04
120/5
118/15
2089 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4612/2011
118/15
2136 Рјешење о испуњености услова за
обављање дјелатности из области
заштите животне средине, број: 25-Е/06
120/5
2090 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4614/2011
118/15
2137 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4670/2011
120/5
2091 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4615/2011
118/15
2138 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4673/2011
120/5
118/15
2139 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4681/2011
120/6
118/15
2140 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4682/2011
120/6
2092 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4616/2011
2093 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4620/2011
Registar za 2011.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Reg.br.
Br./str.
2150 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4683/2011
2151 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4684/2011
2152 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4685/2011
2153 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4686/2011
2154 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4687/2011
2155 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4693/2011
2156 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4694/2011
2157 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4700/2011
2158 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4702/2011
2159 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4704/2011
2160 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4707/2011
2161 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4710/2011
2162 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4711/2011
2163 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4714/2011
Reg.br.
65
Br./str.
121/65
2193 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4623/2011
123/7
121/65
2194 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4624/2011
123/7
121/65
2195 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4626/2011
123/7
121/65
2196 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4628/2011
123/7
121/66
2197 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4629/2011
123/7
121/66
2198 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4636/2011
123/8
121/66
2199 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4637/2011
123/8
121/66
2200 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4638/2011
123/8
121/66
2201 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4639/2011
123/8
121/67
2202 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4640/2011
123/8
121/67
2203 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4641/2011
123/9
121/67
2204 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4642/2011
123/9
121/67
2205 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4643/2011
123/9
121/67
2206 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4644/2011
123/9
123/9
121/68
2207 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4645/2011
2165 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4719/2011
121/68
2208 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4647/2011
123/10
2166 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4720/2011
121/68
2209 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4648/2011
123/10
2174 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4604/2011
122/17
2210 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4649/2011
123/10
2175 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4605/2011
122/17
2211 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4650/2011
123/10
2176 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4607/2011
122/17
2212 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4651/2011
123/10
2185 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4608/2011
123/5
2213 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4652/2011
123/10
2186 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4609/2011
123/5
2214 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4653/2011
123/11
2187 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4610/2011
123/5
2215 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4654/2011
123/11
2188 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4613/2011
123/6
2216 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4659/2011
123/11
2189 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4617/2011
123/6
2217 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4660/2011
123/11
2190 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4618/2011
123/6
2218 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4661/2011
123/11
2191 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4619/2011
123/6
2219 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4662/2011
123/12
2192 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4622/2011
123/6
2220 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4663/2011
123/12
2164 Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 4715/2011
66
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Reg.br.
Br./str.
Registar za 2011.
Reg.br.
Br./str.
2221 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4664/2011
123/12
2295 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4708/2011
127/28
2222 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4671/2011
123/12
2296 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4709/2011
127/29
2223 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4672/2011
123/12
2297 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4712/2011
127/29
2224 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4674/2011
123/12
2298 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4713/2011
127/29
2225 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4675/2011
123/13
2299 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4716/2011
127/29
2226 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4676/2011
123/13
2300 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4717/2011
127/29
2227 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4677/2011
123/13
2301 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4718/2011
127/30
2228 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4678/2011
123/13
2389 Рјешење о испуњености услова за
обављање дјелатности из области заштите
животне средине, број: 10-Е/07
2229 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4679/2011
123/13
2230 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4680/2011
123/14
2231 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4688/2011
123/14
134/31
МИНИСТАРСТВО ЗА ИЗБЈЕГЛИЦЕ И РАСЕЉЕНА
ЛИЦА
352
Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у Министарству
за избјеглице и расељена лица
28/17
2232 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4689/2011
123/14
1777 Правилник о обрачуну амортизације на
сталну имовину
98/20
2233 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4690/2011
123/14
2360 Списак државних станова у Републици
Српској на којима не постоји станарско
право, а на којима је Министарство за
избјеглице и расељена лица Републике
Српске имало право управљања
131/10
2234 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4691/2011
123/14
2235 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4692/2011
123/15
2236 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4695/2011
123/15
2241 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4696/2011
124/22
2242 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4697/2011
124/22
2243 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4698/2011
124/22
2244 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4699/2011
124/22
2275 Рјешење о испуњености услова за
обављање дјелатности из области
заштите животне средине, број: 19-Е/05
125/30
МИНИСТАРСТВО ЗА ЕКОНОМСКЕ ОДНОСЕ И
РЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ
178
Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у Министарству
за економске односе и регионалну сарадњу
14/4
2357 Правилник о условима и начину коришћења
буџетских средстава за финансирање рада
представништава Републике Српске
у иностранству
131/6
1119 Упутство о начину попуњавања Изјаве о
усклађености нацрта/приједлога прописа са
правном тековином Европске уније и
правним актима Савјета Европе
68/16
1120 Упутство о начину попуњавања Упоредног
приказа усклађености нацрта/приједлога
прописа са правном тековином Европске
уније и правним актима Савјета Европе
2276 Рјешење о испуњености услова за
обављање дјелатности из области
заштите животне средине, број: 28-Е/07
125/30
2277 Рјешење о испуњености услова за
обављање дјелатности из области
заштите животне средине, број: 1-Е/07
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ
125/30
Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у Генералном
секретаријату Владе Републике Српске
14/18
2291 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4701/2011
127/28
2292 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4703/2011
127/28
2293 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4705/2011
127/28
2294 Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 4706/2011
127/28
68/18
Правилник о измјени и допуни Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у Генералном секретаријату
Владе Републике Српске
45/15
УСТАВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Одлука број: У-38/09
4/15
Registar za 2011.
Reg.br.
67
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Br./str.
Reg.br.
Br./str.
Одлукa број: У-64/02
29/20
Рјешење број: У-22/10
104/28
Одлукa број: У-42/09
29/21
Рјешење број: У-29/10
104/28
Одлука број: У-48/09
32/14
Рјешење број: У-27/10
118/20
Одлука број: У-16/08
38/33
Рјешење број: У-37/10
118/21
Одлука број: У-51/09
38/34
Рјешење број: У-52/09
124/29
Одлука број: У-64/09
61/15
Рјешење број: У-40/10
124/30
Одлука број: У-4/10
61/16
Рјешење број: У-41/10
124/31
Одлука број: У-57/10
61/17
Одлука број: У-1/11
61/18
Одлука број: У-7/10
73/16
Одлука број: У-14/10
73/17
Одлука о неповредивости виталног
националног интереса конститутивног
бошњачког народа, број: УВ-1/11
Одлука број: У-15/10
73/18
Одлука број: УВ-2/11
57/27
Одлука број: У-21/10
98/21
Одлука број: УВ-4/11
76/12
Одлука број: У-24/10
104/24
Одлука број: УВ-5/11
98/27
Одлука број: У-28/10
104/25
Одлука број: УВ-6/11
115/13
Одлука број: У-39/09
115/11
Рјешење број: УВ-3/11
46/37
Одлука број: У-31/10
118/17
Рјешење број: УВ-7/11
100/23
Одлука број: У-33/10
118/18
Рјешење број: УВ-10/11
100/25
Одлука број: У-12/10
124/23
Одлука број: У-16/10
124/24
Одлука број: У-39/10
124/27
Рјешење број: У-36/09
4/16
Рјешење број: У-39/09
32/15
Рјешење број: У-35/10
32/17
Рјешење број: У-44/09
32/17
Рјешење број: У-54/09
38/36
ВИЈЕЋЕ ЗА ЗАШТИТУ ВИТАЛНОГ ИНТЕРЕСА
УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
7/6
ОМБУДСМАН ЗА ДЈЕЦУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Годишњи извјештај за 2010. годину
Омбудсмана за дјецу Републике Српске
69/1
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у Републичкој
управи за геодетске и имовинско-правне
послове Републике Српске
3/5
Рјешење број: У-70/10
38/37
Рјешење број: У-61/09
47/13
Рјешење број: У-80/10
47/13
Правилник о интерној контроли и интерним
контролним поступцима у Републичкој
управи за геодетске и имовинско-правне
послове
104/30
Рјешење број: У-59/09
47/14
Правилник о накнади трошкова превоза
111/2
Рјешење број: У-68/09
47/14
Рјешење број: У-60/09
47/15
Рјешење о ступању на снагу катастра
непокретности дијела општине Кнежево,
и то за КО Бокани
6/11
Рјешење број: У-65/09
47/16
Рјешење број: У-51/10
47/17
Рјешење о ступању на снагу катастра
непокретности дијела општине Кнежево,
и то за КО Рађићи
6/11
Рјешење број: У-71/09
61/19
Рјешење број: У-2/10
61/21
Рјешење број: У-8/10
73/19
Рјешење о исправци и допуни Рјешења о
ступању на снагу катастра непокретности
дијела општине Теслић, и то за дио КО
Бања Врућица
17/15
Рјешење о допуни Рјешења о ступању
на снагу катастра некретнина дијела
подручја општине Добој, објављеног у
“Службеном гласнику Републике Српске”,
број 10/99
21/20
Рјешење о ступању на снагу катастра
непокретности дијела општине Пале,
и то за дио КО Подграб
31/30
Рјешење о ступању на снагу катастра
непокретности дијела општине Пале,
и то за дио КО Бјелогорци
31/31
Рјешење број: У-3/10
73/22
Рјешење број: У-11/10
73/23
Рјешење број: У-17/10
78/38
Рјешење број: У-18/10
78/38
Рјешење број: У-20/10
98/22
Рјешење број: У-23/10
98/23
Рјешење број: У-26/10
98/24
Рјешење број: У-19/10
104/27
68
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Reg.br.
Br./str.
Registar za 2011.
Reg.br.
Br./str.
Рјешење о ступању на снагу катастра
непокретности дијела општине Оштра Лука,
и то за к.о. Копривна
35/30
Списак пореских обвезника којима је у
периоду од 16. јануара до 31. јануара
2011. године издата потврда о одјави
12/2
Рјешење о исправци и допуни Рјешења о
ступању на снагу катастра непокретности
дијела општине Братунац, и то за к.о.
Братунац
Списак пореских обвезника којима је у
периоду од 1. фебруара до 15. фебруара
2011. године издата потврда о одјави
26/18
Списак пореских обвезника којима је у
периоду од 16. фебруара до 28. фебруара
2011. године издата потврда о одјави
27/2
Списак пореских обвезника којима је у
периоду од 1. марта до 15. марта 2011.
године издата потврда о одјави
36/19
Списак пореских обвезника којима је у
периоду од 16. марта до 31. марта 2011.
године издата потврда о одјави
39/7
Списак пореских обвезника којима је у
периоду од 1. априла до 15. априла 2011.
године издата потврда о одјави
47/19
Списак пореских обвезника којима је у
периоду од 16. априла до 30. априла
2011. године издата потврда о одјави
54/7
Рјешење о допуни Рјешења о ступању на
снагу катастра некретнина дијела подручја
општине Добој, објављеног у “Службеном
гласнику Републике Српске”, број 10/99
Рјешење о ступању на снагу катастра
непокретности дијела општине Пале,
и то за дио КО Јеловци
Рјешење о ступању на снагу катастра
непокретности дијела општине Требиње,
и то за КО Гомиљани 2
35/30
54/7
65/33
65/33
Рјешење о исправци Рјешења о ступању на
снагу катастра некретнина дијела подручја
општине Источно Ново Сарајево, објављеног
у “Службеном гласнику Републике Српске”,
број 78/05
67/23
Рјешење о ступању на снагу катастра
непокретности дијела општине Рибник,
и то за КО Растока
Рјешење о ступању на снагу катастра
непокретности дијела општине Крупа
на Уни, и то за КО Доњи Дубовик
Рјешење о стављању база података
дигиталног катастарског плана у службену
употребу, број: 21.03/952.1-556/11
Рјешење о ступању на снагу катастра
непокретности дијела општине Требиње,
и то за КО Волујац
Рјешење о исправци и допуни Рјешења о
ступању на снагу катастра непокретности
дијела општине Братунац, и то за КО
Братунац
Рјешење о ступању на снагу катастра
непокретности дијела општине Лопаре,
и то за к.о. Мачковац
71/13
Списак пореских обвезника којима је
у периоду од 1. маја до 15. маја 2011.
године издата потврда о одјави
71/13
Списак пореских обвезника којима је у
периоду од 16. маја до 31. маја 2011. године
издата потврда о одјави
62/32
97/20
Списак пореских обвезника којима је у
периоду од 1. јуна до 15. јуна 2011. године
издата потврда о одјави
110/22
110/24
132/8
ПОРЕСКА УПРАВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Правилник о измјенама и допунама
Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у Пореској
управи Републике Српске
5/4
58/21
68/19
Списак пореских обвезника којима је у
периоду од 16. јуна до 30. јуна 2011. године
издата потврда о одјави
73/31
Списак пореских обвезника којима је у
периоду од 1. јула до 15. јула 2011. године
издата потврда о одјави
81/26
Списак пореских обвезника којима је у
периоду од 16. јула до 31. јула 2011. године
издата потврда о одјави
84/11
Списак пореских обвезника којима је у
периоду од 1. августа до 15. августа 2011.
године издата потврда о одјави
87/13
Списак пореских обвезника којима је у
периоду од 16. августа до 31. августа
2011. године издата потврда о одјави
91/10
Правилник о критеријумима за одређивање
великих пореских обвезника
13/14
Списак пореских обвезника којима је у
периоду од 1. септембра до 15. септембра
2011. године издата потврда о одјави
95/3
Правилник о службеној легитимацији и
службеној значки овлашћеног службеног
лица Пореске управе Републике Српске
24/25
Списак пореских обвезника којима је у
периоду од 16. септембра до 30. септембра
2011. године издата потврда о одјави
103/3
73/24
Списак пореских обвезника којима је
у периоду од 1. октобра до 15. октобра
2011. године издата потврда о одјави
106/25
9/21
Списак пореских обвезника којима је у
периоду од 16. октобра до 31. октобра
2011. године издата потврда о одјави
110/24
Списак пореских обвезника којима је
у периоду од 1. новембра до 15. новембра
2011. године издата потврда о одјави
122/17
Упутство за подношење и попуњавање
мјесечне пријаве пореза по одбитку Образац 1002
Списак пореских обвезника којима је у
периоду од 16. децембра до 31. децембра
2010. године издата потврда о одјави
Списак пореских обвезника којима је у
периоду од 1. јануара до 15. јануара
2011. године издата потврда о одјави
10/12
Registar za 2011.
69
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Reg.br.
Br./str.
Списак пореских обвезника којима је
у периоду од 16. новембра до 30. новембра
2011. године издата потврда о одјави
127/30
Списак пореских обвезника којима је
у периоду од 1. децембра до 15. децембра
2011. године издата потврда о одјави
131/21
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
Упутство о садржају и начину вођења
евиденције цивилне заштите
Наставни план и програм обуке структура
цивилне заштите Републике Српске за
2011. и 2012.
83/10
37/17
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
Правилник о унутрашњој организацији
и систематизацији радних мјеста у
Републичком заводу за статистику
128/4
Номенклатура индустријских производа
Босне и Херцеговине - НИП БиХ 2010
23/2
Класификација занимања 2008
(КЗБиХ-08)
40/7
Коефицијенти потрошачких цијена у
Републици Српској у децембру 2010. године
8/34
Коефицијенти потрошачких цијена у
Републици Српској у марту 2011. године
59/39
Коефицијенти потрошачких цијена у
Републици Српској у априлу 2011. године
59/39
Коефицијенти потрошачких цијена у
Републици Српској у јануару 2011. године
62/38
Коефицијенти потрошачких цијена у
Републици Српској у фебруару 2011. године 62/39
Коефицијенти потрошачких цијена у
Републици Српској у мају 2011. године
63/28
Коефицијенти потрошачких цијена у
Републици Српској у јуну 2011. године
80/19
Коефицијенти потрошачких цијена у
Републици Српској за јул 2011. године
85/30
Коефицијенти потрошачких цијена у
Републици Српској у августу 2011. године
Коефицијенти потрошачких цијена у
Републици Српској у септембру 2011. године
Саопштење о просјечним мјесечним бруто
и нето платама запослених у Републици
Српској исплаћеним у октобру 2010. године
и за период јануар - октобар 2010. године
Саопштење о просјечним мјесечним бруто
и нето платама запослених у Републици
Српској исплаћеним у децембру 2010. године
и за период јануар - децембар 2010. године
Саопштење о просјечним мјесечним бруто
и нето платама запослених у Републици
Српској исплаћеним у јануару 2011. године
Br./str.
Саопштење о просјечним мјесечним бруто
и нето платама запослених у Републици
Српској исплаћеним у фебруару 2011. године
и за период јануар - фебруар 2011. године
34/10
Саопштење о просјечним мјесечним бруто
и нето платама запослених у Републици
Српској исплаћеним у марту 2011. године
и у периоду јануар - март 2011. године
48/21
Саопштење о просјечним мјесечним бруто
и нето платама запослених у Републици
Српској исплаћеним у априлу 2011. године
и у периоду јануар - април 2011. године
57/26
Саопштење о просјечним мјесечним бруто
и нето платама запослених у Републици
Српској исплаћеним у мају 2011. године
и у периоду јануар - мај 2011. године
66/23
Саопштење о просјечним мјесечним бруто
и нето платама запослених у Републици
Српској исплаћеним у јуну 2011. године
и у периоду јануар - јун 2011. године
80/19
Саопштење о просјечним мјесечним бруто
и нето платама исплаћеним у јулу и у
периоду јануар - јул 2011. године
87/17
Саопштење о просјечним мјесечним бруто
и нето платама исплаћеним у августу и у
периоду јануар - август 2011. године
98/28
Саопштење о просјечним мјесечним бруто
и нето платама исплаћеним у септембру и у
периоду јануар - септембар 2011. године
108/29
Саопштење о просјечним мјесечним бруто
и нето платама исплаћеним у октобру и у
периоду јануар - октобар 2011. године
119/22
Саопштење о просјечним мјесечним бруто
и нето платама исплаћеним у новембру и у
периоду јануар - новембар 2011. године
132/8
Просјечне бруто плате по запосленом
исплаћене у Републици Српској у октобру
2010. године
5/12
Просјечне бруто плате по запосленом
исплаћене у Републици Српској у децембру
2010. године
8/34
Просјечне бруто плате по запосленом
исплаћене у Републици Српској у јануару
2011. године
20/14
Просјечне бруто плате по запосленом
исплаћене у Републици Српској у фебруару
2011. године
34/10
Просјечне бруто плате по запосленом
исплаћене у Републици Српској
у марту 2011. године
48/21
Просјечне бруто плате по запосленом
исплаћене у Републици Српској у априлу
2011. године
57/26
Просјечне бруто плате по запосленом
исплаћене у Републици Српској у мају
2011. године
66/23
8/34
Просјечне бруто плате по запосленом
исплаћене у Републици Српској у јуну
2011. године
80/20
20/14
Просјечне бруто плате по запосленом
исплаћене у Републици Српској у јулу
2011. године
87/17
96/6
103/8
Коефицијенти потрошачких цијена у
Републици Српској у октобру 2011. године 118/22
Коефицијенти потрошачких цијена у
Републици Српској у новембру 2011.
године
Reg.br.
128/36
5/11
70
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Reg.br.
Br./str.
Просјечне бруто плате по запосленом
исплаћене у Републици Српској у августу
2011. године
98/29
Просјечне бруто плате по запосленом
исплаћене у Републици Српској у септембру
2011. године
108/29
Просјечне бруто плате по запосленом
исплаћене у Републици Српској у октобру
2011. године
Просјечне бруто плате по запосленом
исплаћене у Републици Српској у
новембру 2011. године
119/22
132/8
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И
МЕТРОЛОГИЈУ
Правилник о измјенама Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у Републичком заводу за
стандардизацију и метрологију
51/37
Registar za 2011.
Reg.br.
Br./str.
Рјешење о знаку произвођача,
број: 05/3.00/393-03-11/11
121/69
Рјешење о испуњавању услова за преглед
мјерила, број: 05/3.00/393-02-7/11
121/69
Рјешење о испуњавању услова за преглед
мјерила, број: 05/3.00/393-02-08/11
121/69
Рјешење о испуњавању услова за преглед
мјерила, број: 05/3.00/393-02-10/11
121/70
Рјешење о испуњавању услова за преглед
мјерила, број: 05/3.00/393-02-12/11
121/70
Рјешење о испуњавању услова за преглед
мјерила, број: 05/3.00/393-02-13/11
121/70
Рјешење о испуњавању услова за преглед
мјерила, број: 05/3.00/393-02-14/11
121/70
Рјешење о испуњавању услова за преглед
мјерила, број: 05/3.00/393-02-15/11
121/70
Рјешење о измјени Рјешења о испуњавању
услова за преглед мјерила, број:
05/3.00/393-02-09/11
121/71
Рјешење о знаку произвођача,
број: 05/3.00/393-03-18/10
53/12
Рјешење о знаку произвођача,
број: 05/3.00/393-03-01/11
53/13
Рјешење о знаку произвођача,
број: 05/3.00/393-03-02/11
53/13
Рјешење о знаку произвођача,
број: 05/3.00/393-03-03/11
53/13
Рјешење о знаку увозника,
број: 05/3.00/393-08-01/10
53/13
Рјешење о испуњавању услова за преглед
мјерила, број: 05/3.00/393-02-1/11
53/14
Рјешење о испуњавању услова за преглед
мјерила, број: 05/3.00/393-02-3/11
53/14
Рјешење о измјени Рјешења о знаку
произвођача, број: 05/3.00/393-03-17/10
53/14
Рјешење о измјени Рјешења о испуњавању
услова за преглед мјерила,
број: 05/3.00/393-02-2/11
53/14
Рјешење о знаку произвођача, број:
05/3.00/393-03-04/11
80/20
Рјешење о знаку произвођача, број:
05/3.00/393-03-05/11
80/20
Рјешење о знаку произвођача, број:
05/3.00/393-03-06/11
80/21
Рјешење о знаку произвођача, број:
05/3.00/393-03-07/11
80/21
Рјешење о знаку произвођача, број:
05/3.00/393-03-08/11
Одлука о финансирању изабраног пројекта,
број: 04/1-874/11
37/28
80/21
Рјешење о испуњавању услова за преглед
мјерила, број: 05/3.00/393-02-4/11
Одлука о финансирању изабраног пројекта,
број: 04/1-875/11
37/28
80/22
Рјешење о испуњавању услова за преглед
мјерила, број: 05/3.00/393-02-06/11
Одлука о финансирању изабраног пројекта,
број: 04/1-876/11
37/28
80/22
Рјешење о измјени Рјешења о испуњавању
услова за преглед мјерила, број:
05/3.00/393-02-5/11
Одлука о финансирању изабраног пројекта,
број: 04/1-877/11
37/29
80/22
Одлука о измјени Одлуке о финансирању
изабраног пројекта, број: 04/1-878/11
37/29
121/68
Одлука о измјени Одлуке о финансирању
изабраног пројекта, број: 04/1-879/11
37/29
121/69
Одлука о измјени Одлуке о финансирању
изабраног пројекта, број: 04/1-880/11
37/30
Рјешење о знаку произвођача,
број: 05/3.00/393-03-09/11
Рјешење о знаку произвођача,
број: 05/3.00/393-03-10/11
Рјешење о измјени Рјешења о испуњавању
услова за преглед мјерила, број:
05/3.00/393-02-11/11
121/71
РЕПУБЛИЧКИ ПЕДАГОШКИ ЗАВОД РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ
Правилник о измјенама и допунама
Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у
Републичком педагошком заводу
82/10
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ГЕОЛОШКА
ИСТРАЖИВАЊА
Правилник о измјенама Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у Републичком заводу за
геолошка истраживања
48/21
РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ЗАКОНОДАВСТВО
Правилник о измјенама и допунама
Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у Републичком
секретаријату за законодавство
24/27
САВЈЕТ ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Registar za 2011.
71
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Reg.br.
Br./str.
Одлука о измјени Одлуке о финансирању
изабраног пројекта, број: 04/1-881/11
37/30
Одлука о финансирању изабраног пројекта,
број: 04/1-2609/11
94/1
Одлука о финансирању изабраног пројекта,
број: 04/1-2611/11
94/1
Одлука о финансирању изабраног пројекта,
број: 04/1-2612/11
94/2
Одлука о финансирању изабраног пројекта,
број: 04/1-2613/11
94/2
Одлука о финансирању изабраног пројекта,
број: 04/1-2614/11
94/2
Одлука о финансирању изабраног пројекта,
број: 04/1-2615/11
94/3
Одлука о измјени Одлуке о финансирању
изабраног пројекта, број: 04/1-2610/11
94/3
Одлука о измјени Одлуке о финансирању
изабраног пројекта, број: 04/1-2616/11
94/3
Одлука о измјени Одлуке о финансирању
изабраног пројекта, број: 04/1-2617/11
94/4
Одлука о измјени Одлуке о финансирању
изабраног пројекта, број: 04/1-2618/11
94/4
Одлука о измјени Одлуке о финансирању
изабраног пројекта, број: 04/1-2619/11
94/4
Одлука о измјени Одлуке о финансирању
изабраног пројекта, број: 04/1-2620/11
94/4
Одлука о измјени Одлуке о финансирању
изабраног пројекта, број: 04/1-2621/11
94/5
Одлука о измјени Одлуке о финансирању
изабраног пројекта, број: 04/1-2622/11
94/5
Одлука о финансирању изабраног пројекта,
број: 04/1-3284/11
112/1
ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНИ САВЈЕТ РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ
Одлука о утврђивању услова, стандарда и
критеријума за избор и именовање
миритеља и арбитара
19/15
Одлука о расписивању Јавног конкурса за
избор и именовање миритеља и арбитара
19/15
Одлука о именовању миритеља и
арбитара
62/39
АРХИВ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Упутство о садржају и начину вођења
евиденције документарне грађе у
приватном власништву
132/9
АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ
Правилник о измјенама и допунама
Правилника о поступку оцјењивања и
напредовања државних службеника и
намјештеника
Reg.br.
Br./str.
АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ
Одлука о именовању Омбудсмана за
банкарски систем Републике Српске,
УО број: 225/11
70/33
Одлука о измјени Одлуке о минималним
стандардима за управљање концентрацијом
ризика банака
70/33
Одлука о измјени и допуни Одлуке о
минималним стандардима за управљање
капиталом банака
91/15
Одлука о измјени и допуни Одлуке о
минималним стандардима за управљање
концентрацијом ризика банака
91/16
Одлука о измјени и допуни Одлуке о облику
и садржају извјештаја које банке достављају
Агенцији за банкарство Републике Српске
91/16
Одлука о измјенама Одлуке о минималним
стандардима за управљање тржишним
ризицима у банкама
127/34
Одлука о измјени Одлуке о привременим
мјерама за репрограм кредитних обавеза
физичких и правних лица у банкама
127/35
Одлука о измјени и допуни Одлуке о
минималним стандардима за управљање
капиталом банака
127/35
Одлука о измјени и допуни Одлуке о
минималним стандардима за управљање
концентрацијом ризика банака
127/35
Одлука о измјенама и допунама Одлуке
о минималним стандардима за управљање
кредитним ризиком и класификација активе
банака
127/35
Правилник о Омбудсману за банкарски
систем Републике Српске
48/22
Правила поступања Омбудсмана за банкарски
систем Републике Српске по обавјештењу
или приговору корисника финансијских
услуга
111/3
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Одлука о броју гласова чланова Скупштине
Заштитног фонда Републике Српске за
2011. годину
3/30
Одлука о привременом плаћању доприноса
Заштитном фонду Републике Српске за
период јануар - март 2011. године
3/31
Одлукa о плаћању накнаде за надзор над
пословањем Агенцији за осигурање Републике
Српске за 2011 . годину
29/30
Одлука о плаћању доприноса Заштитном
фонду Републике Српске у 2011. години
40/15
Правилник о стручном испиту за посреднике
у осигурању
10/16
87/17
Листа испитивача у комисијама за полагање
стручног испита за рад у управи Републике
Српске
81/36
Правилник о условима за обављање послова
и дјелатности посредовања у осигурању
10/19
Правилник о лицима на значајном положају
у друштву за осигурање
29/22
72
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Reg.br.
Br./str.
Правилник о условима за обављање
дјелатности и послова заступања у осигурању
у станици за технички преглед возила
29/29
Правилник о измјенама и допунама
Правилника о садржају извјештаја независног
ревизора о обављеној ревизији финансијских
и других извјештаја друштава за осигурање 127/36
Рјешење број: 05-529-1/11
6/11
Рјешење број: 05-529-2/11
31/31
АГЕНЦИЈА ЗА ПОСРЕДНИЧКЕ, ИНФОРМАТИЧКЕ
И ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ
Правилник о начину пријема, спровођењу
формално-правне, рачунске и логичке
контроле финансијских извјештаја предатих
у јединствени регистар и о начину и роковима
за исправку грешака у предатим финансијским
извјештајима
10/27
Исправка
32/20
Правилник о условима и начину овлашћеног
приступања и коришћења извјештаја и
докумената из регистра финансијских
извјештаја
32/18
Правилник о ближим условима и начину
прописивања методологије за оцјену бонитета
привредних друштава и друге поступке од
значаја за успостављање и функционисање
регистра о бонитету
32/18
АГЕНЦИЈА ЗА ВОДЕ ОБЛАСНОГ РИЈЕЧНОГ
СЛИВА ТРЕБИШЊИЦЕ
Правилник о измјенама и допуни Правилника
о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у Агенцији за воде обласног
ријечног слива Требишњице
60/26
ЈУ ЗАВОД ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ
Правилник о коришћењу средстава ЈУ
Завод за запошљавање Републике Српске
Правилник о измјенама и допунама
Правилника о коришћењу средстава ЈУ
Завод за запошљавање Републике Српске
100/26
126/8
ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО
ОСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Статут о измјенама и допунама Статута
Фонда за пензијско и инвалидско осигурање
Републике Српске
128/36
Одлука о утврђивању коефицијената за
валоризацију плата за 2011. годину
13/15
Одлука о измјени и допуни Одлуке о начину
утврђивања накнада за услуге које Фонд за
пензијско и инвалидско осигурање Републике
Српске врши осигураницима, послодавцима
и другим лицима
32/20
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о
оснивању Друштва за управљање Пензијским
резервним фондом Републике Српске
42/17
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о
оснивању Пензијског резервног фонда
Републике Српске
42/17
Registar za 2011.
Reg.br.
Br./str.
ФОНД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ
Статут о измјенама Статута Фонда
здравственог осигурања Републике Српске
Одлука о усвајању Листе лијекова,
број: 02/015-834-13/11
119/22
24/27
Одлука о начину финансирања здравствених
услуга у болничком сектору Републике
Српске у 2011. години
26/24
Одлука о усвајању Регистра здравствених
услуга које се не раде у здравственим
установама у Републици Српској
29/30
Одлука о допунама Одлуке о усвајању
Цјеновника ортопедских и других помагала
42/19
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о
усвајању Цјеновника здравствених услуга
42/19
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о
партиципацији
42/22
Одлука о измјенама и допунама Одлуке
о начину финансирања здравствених услуга
у болничком сектору Републике Српске у
2011. години
42/24
Одлука о усвајању Болничке листе лијекова,
број: 02/015-1612-11/11
49/14
Одлука о усвајању Листе лијекова за
амбуланте породичне медицине и домове
здравља, број: 02/015-1612-10/11
49/25
Одлука о усвајању Листе цитостатика и
пратећих лијекова Фонда здравственог
осигурања Републике Српске,
број: 02/015-1612-9/11
49/28
Исправка
70/37
Одлука о допунама Одлуке о начину
финансирања здравствених услуга у
болничком сектору Републике Српске
у 2011. години
61/22
Одлука о броју првостепених комисија за
оцјену привремене неспособности за рад,
број: 01/015-3337/11
65/34
Одлука о измјенама и допунама Oдлуке о
усвајању Цјеновника здравствених услуга,
број: 02/015-3383-10/11
70/33
Одлука o измјенама и допунама Одлуке о
партиципацији, број: 02/015-3383-11/11
70/34
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о
начину финансирања здравствених услуга у
болничком сектору Републике Српске у
2011. години, број: 02/015-3383-12/11
70/36
Одлука о измјенама и допунама Одлуке
о усвајању Листе лијекова,
број: 02/015-3383-13/11
70/36
Одлука о допуни Одлуке о усвајању
Цјеновника здравствених услуга
91/17
Одлука о допунама Одлуке о усвајању
Цјеновника здравствених услуга
102/38
Одлука o допунама Одлуке о
партиципацији
102/38
Registar za 2011.
73
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Reg.br.
Br./str.
Одлука о допунама Одлуке о начину
финансирања здравствених услуга у
болничком сектору Републике Српске
у 2011. години
102/38
Одлука о допуни Одлуке о начину
финансирања здравствених услуга у
болничком сектору Републике Српске у
2011. години
117/31
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о
усвајању Цјеновника здравствених услуга
128/38
Одлука o допунама Одлуке о
партиципацији
128/42
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о
начину финансирања здравствених услуга
у болничком сектору Републике Српске
у 2011. години
Reg.br.
Br./str.
Рјешење о измјенама Рјешења о именовању
првостепених комисија за оцјену привремене
неспосoбности за рад преко 30 дана
8/34
Рјешење о измјени Рјешења о именовању
првостепених комисија за оцјену привремене
неспосoбности за рад преко 30 дана
26/31
Рјешење о измјенама Рјешења о именовању
првостепених комисија за оцјену привремене
неспособности за рад преко 30 дана
31/31
Рјешење о именовању првостепених комисија
за оцјену привремене неспособности за рад
преко 30 дана, број: 01/015-3338/11
65/34
Рјешење о измјенама Рјешења о именовању
првостепених комисија за оцјену привремене
неспосoбности за рад преко 30 дана
97/20
128/44
Одлука о измјени Одлуке о критеријумима
за стављање лијекова на Листу цитостатика
и пратећих лијекова Фонда здравственог
осигурања Републике Српске
128/47
Одлука о измјени Одлуке о усвајању Листе
цитостатика и пратећих лијекова Фонда
здравственог осигурања Републике Српске 128/47
Саопштење о укупним издацима за обавезно
здравствено осигурање Фонда здравственог
осигурања Републике Српске за 2010. годину 61/24
ПЕНЗИЈСКИ РЕЗЕРВНИ ФОНД РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ
Статут Пензијског резервног фонда
Републике Српске
10/29
Измјене и допуне Статута Пензијског
резервног фонда Републике Српске
47/25
Правилник o принципима, условима и
критеријумима за закључивање уговора са
даваоцима здравствених услуга у Републици
Српској у 2011. години
26/25
Правилник о заштити права осигураних
лица
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
26/28
Правилник о измјенама Правилника о
трговању хартијама од вриједности
21/20
Правилник о измјенама и допунама
Правилника о надзору над учесницима на
тржишту хартија од вриједности
39/13
Правилник о допуни Правилника о методологији планирања у Фонду здравственог
осигурања Републике Српске
26/30
Правилник о измјенама и допунама
Правилника о принципима, условима и
критеријумима за закључивање уговора са
даваоцима здравствених услуга у Републици
Српској у 2011. години
42/17
Правилник о измјенама и допунама
Правилника о праву на ортопедска и друга
помагала
42/18
Правилник о измјенама Правилника о
остваривању права на накнаду плате за
вријеме привремене неспособности за рад
61/22
Рјешење број: 01-УП-051-2821/11
Правилник о измјенама Правилника о
методологији планирања у Фонду
здравственог осигурања Републике Српске
61/22
Правилник о коришћењу здравствене
заштите изван Републике Српске
68/26
Правилник о садржају, обиму и начину
остваривања права на здравствену заштиту 102/15
Правилник о утврђивању својства
осигураног лица, матичној евиденцији и
здравственој књижици
Стандарди корпоративног управљања
111/3
117/32
КОМИСИЈА ЗА КОНЦЕСИЈЕ РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ
Правилник о поступку преноса уговора о
концесији и преносу власничких права
концесионара
60/26
Правилник о измјенама и допунама
Правилника о поступку преноса уговора
о концесији и преносу власничких права
концесионара
89/15
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
102/30
Правилник о измјени Правилника о
садржају, обиму и начину остваривања
права на здравствену заштиту
117/32
Правилник о измјенама и допунама
Правилника о садржају, обиму и начину
остваривања права на здравствену заштиту
128/37
Упутство о стављању ван снаге Упутства о
примјени Правилника о коришћењу
здравствене заштите ван Републике Српске
Правилник о допуни Правилника о
извјештавању и објављивању информација
од стране емитената хартија од вриједности
које су предмет јавне понуде
134/31
78/39
Одлука о регулаторној накнади за
2011. годину, број: Р-21-63-16/11
15/35
Одлука о усвајању Правилника о издавању
сертификата за производно постројење које
производи електричну енергију користећи
обновљиве изворе енергије или у ефикасној
когенерацији
25/58
Одлука о усвајању Упутства за прорачун
уштеде примарне енергије когенеративног
постројења
25/70
74
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Reg.br.
Br./str.
Одлука о усвајању Правилника о подстицању
производње електричне енергије из
обновљивих извора и у ефикасној
когенерацији
128/47
Одлука о висини гарантованих откупних
цијена и премија за електричну енергију
произведену из обновљивих извора или у
ефикаснoj когенерацији
128/69
128/73
Одлука о усвајању Правилника о
квалификованом купцу
131/27
Упутство за прорачун уштеде примарне
енергије когенеративног постројења
25/58
131/27
25/70
Рјешење о издавању дозволе за изградњу
Хидроелектране “Бистрица Б-1”
3/32
Рјешење о издавању дозволе за изградњу
мaлe Хидроелектране “Бистрица Б-2a”
3/32
Рјешење о издавању дозволе за изградњу
Хидроелектране “Бистрица Б-3”
3/32
Рјешење о издавању дозволе за изградњу
мaле Хидроелектране “Јањина Ј-1”
3/32
Рјешење о издавању дозволе за обављање
дјелатности складиштења нафте и деривата
нафте, број: 01-565-12/10
3/33
Рјешење о издавању Дозволе за обављање
дјелатности производње електричне енергије
у Малој хидроелектрани “Бистрица Б-5а”
44/19
Рјешење о давању сагласности на тарифне
ставове за снабдијевања тарифних купаца
природним гасом, број: 01-268-4/11
Рјешење о одузимању Дозволе за oбављање
дјелатности трговине и снабдијевања
електричном енергијом на територији
БиХ, број: Р-30-465-97/11
Br./str.
Закључак о покретању поступка одузимања
Дозволе за oбављање дјелатности трговине
и снабдијевања електричном енергијом на
територији БиХ предузећу “ЛТС” д.о.о.
Бања Лука
105/27
49/38
92/4
Рјешење о давању сагласности на тарифне
ставове за снабдијевање тарифних купаца
природним гасом, број: 01-603-3/11
110/29
Рјешење о одузимању Дозволе за oбављање
дјелатности трговине и снабдијевања
електричном енергијом на територији БиХ,
број: 01-550-4/11
117/42
Закључак о покретању поступка одузимања
Дозволе за oбављање дјелатности трговине
и снабдијевања електричном енергијом на
територији БиХ предузећу “Idim trade”
д.о.о. Бијељина
73/36
52/30
КОМИСИЈА ЗА ТУМАЧЕЊЕ И ПРАЋЕЊЕ
ПРИМЈЕНЕ ОПШТЕГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА
Тумачење број: 16-12-249-2/11
Правилник о подстицању производње
електричне енергије из обновљивих извора
и у ефикасној когенерацији
128/48
Правилник o квалификованом купцу
Reg.br.
Извјештај независног ревизора
Одлука о висини накнаде за подстицање
производње електричне енергије из
обновљивих извора и у ефикасној
когенерацији
Правилник о издавању сертификата за
производно постројење које производи
електричну енергију користећи обновљиве
изворе енергије или у ефикасној
когенерацији
Registar za 2011.
63/28
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ХАРТИЈА ОД
ВРИЈЕДНОСТИ АД БАЊА ЛУКА
Одлука о измјенама и допунама Одлуке
о висини накнаде која се плаћа за услуге
Централног регистра хартија од
вриједности а.д. Бања Лука
53/15
Одлука о висини накнаде која се плаћа за
услуге Централног регистра хартија од
вриједности а.д. Бања Лука (Пречишћени
текст)
71/14
Правилник о регистрацији и преносу
хартија од вриједности
34/11
Статут Централног регистра хартија од
вриједности, акционарско друштво,
Бања Лука
71/18
Исправка
93/23
ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Одлука о начину обрачуна, висини годишње
чланарине, роковима и начину уплате
20/14
РЕПУБЛИЧКИ ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ
РАТНИХ ЗЛОЧИНА
Правилник о измјенама Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у Републичком центру за
истраживање ратних злочина
59/39
АДВОКАТСКА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Измјене и допуне Статута Адвокатске
коморе Републике Српске
46/38
СИНДИКАТ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Измјена Посебног колективног уговора за
запослене у области здравства Републике
Српске
18/24
СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА, НАУКЕ И КУЛТУРЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Допуне Посебног колективног уговора за
запослене у области образовања и културе
Републике Српске
76/14
ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ ПЕНЗИЈСКИМ
РЕЗЕРВНИМ ФОНДОМ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
АД БАЊА ЛУКА
Одлука о измјенама и допунама Статута
Друштва за управљање Пензијским резервним
фондом Републике Српске а.д. Бања Лука
62/39
Registar za 2011.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Reg.br.
Br./str.
ЗАВОД ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
Правилник о поступку директног споразума 27/9
КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД БИЈЕЉИНА
Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у Казненопоправном заводу Бијељина
127/36
ХЕЛИКОПТЕРСКИ СЕРВИС РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Правилник о измјенама и допунама
Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у
Хеликоптерском сервису Републике Српске
97/20
109/15
ИНВЕСТИЦИОНО-РАЗВОЈНА БАНКА АД БАЊА
ЛУКА
Правила пласмана средстава по кредитним
линијама и зајмовима (Пречишћени текст) 116/20
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ РС АД
БАЊА ЛУКА
Посебни услови за вршење поштанских
услуга
130/10
“САРАЈЕВО-ГАС” АД ИСТОЧНО САРАЈЕВО
Тарифни ставови за снабдијевање
тарифних купаца природним гасом у
Републици Српској
117/43
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ПУТЕВИ РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ” БАЊА ЛУКА
Бројање возила на мрежи путева у Републици
Српској за 2008. годину (ПГДС)
11/6
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Статут Јавног предузећа Радио-телевизија
Републике Српске - Пречишћени текст
111/7
ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА БиХ
Закон о допуни Закона о употреби и
заштити назива Босне и Херцеговине
Закон о измјенама и допунама Закона о
регистрацији правних лица која оснивају
институције Босне и Херцеговине
Br./str.
Обавјештење о Одлуци високог представника
да укине забране које су одређеном броју
бивших јавних званичника изречене у
одлукама високог представника
62/40
Обавјештење о престанку примјене Одлуке
високог представника о ревидирању налога
којима се блокирају сви банковни рачуни
које посједују, чији су имаоци, односно
који гласе на име одређених лица, донесене
5. септембра 2008. године, те с тим повезаних
налога високог представника
62/41
УСТАВНИ СУД БиХ
БАЊАЛУЧКА БЕРЗА АД БАЊА ЛУКА
Одлука о петим измјенама и допунама
Статута Берзе
Reg.br.
75
95/7
95/8
ВИСОКИ ПРЕДСТАВНИК ЗА БОСНУ И
ХЕРЦЕГОВИНУ
Одлука високог представника којом се укида
Одлука којом се блокирају сви банковни
рачуни које посједује, чији је ималац, односно
који гласе на име СДС-а и којом се од СДС-а
захтијева да успостави један банковни рачун
од 30. јула 2004. године, и Одлука којом се
проширује дјеловање Одлуке високог
представника којом се блокирају сви банковни
рачуни које посједује, чији је ималац, односно
који гласе на име СДС-а и којом се од СДС-а
захтијева да успостави један банковни рачун
од 22. септембра 2005. године
62/40
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 3481/08
3/33
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 3667/08
4/17
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 869/08
11/10
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 1063/08
12/7
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 1806/08
12/10
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 871/08
12/13
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 3331/08
13/15
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 1255/08
13/19
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 1256/08
13/21
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 1153/08
18/24
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 2509/08
18/28
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 1552/08
18/30
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 1676/10
20/16
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 3927/09
20/20
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 1553/08
20/25
Одлука о допустивости и меритуму,
број: У 5/10
20/27
Одлука о допустивости, број: У-7/10
20/31
Одлука о допустивости и меритуму,
број: У 9/09
21/20
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 498/08
21/34
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 1601/08
22/40
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 384/08
22/44
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 244/08
23/122
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 1078/08
24/43
76
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Reg.br.
Br./str.
Registar za 2011.
Reg.br.
Br./str.
Одлука о допустивости и меритуму,
број АП 872/08
25/75
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 3733/08
62/42
Одлука о допустивости и меритуму,
број АП 825/08
25/78
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 2339/08
63/28
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 1316/08
39/13
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 2158/08
66/23
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 1676/08
39/19
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 2583/08
68/32
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 1269/08
39/23
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 3330/08
68/34
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 606/08
Одлука о допустивости, број: АП 1531/10
68/37
39/26
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 907/08
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 2593/08
69/44
40/15
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 1334/08
Одлука о допустивости, број: АП 2391/07
70/37
40/18
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 1007/08
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 2063/08
71/25
40/23
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 900/08
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 5461/10
71/35
40/27
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 1571/08
Одлука о допустивости и меритуму,
број: У 3/11
81/37
40/31
Одлука о допустивости, број: АП 644/08
40/34
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 5842/10
82/12
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 2604/08
82/19
Одлука о допустивости, број: АП 3893/09
82/23
41/9
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 3207/08
83/14
41/17
Одлука о допустивости и меритуму,
број: У 4/11
83/17
83/20
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 1320/08
41/5
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 514/08
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 2056/08
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 1115/08
41/20
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 1520/08
Одлуку о допустивости и меритуму,
број: У 5/11
42/26
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 2069/08
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 3718/08
83/24
42/29
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 1231/08
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 2514/08
86/5
47/26
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 5584/10
88/25
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 2571/08
90/7
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 3796/10
91/17
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 3696/08
91/21
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 2549/09
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 3138/08
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 3326/08
53/16
54/12
54/17
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 2066/08
57/29
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 1312/08
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 439/11
91/24
60/28
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 2510/08
91/28
61/25
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 3679/08
92/5
61/29
Одлука о допустивости, број: АП 4123/09
94/5
61/33
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 2504/08
95/8
61/36
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 2431/08
95/11
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 2086/08
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 2477/08
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 2402/08
Одлука о допустивости,
број: АП 2468/10
Registar za 2011.
77
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Reg.br.
Br./str.
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 1164/08
95/15
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 1080/08
95/19
Одлука о допустивости и меритуму,
број: У 2/11
96/6
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 2594/08
96/13
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 1894/08
96/17
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 3570/08
96/20
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 3578/08
105/28
Одлука број: АП 2537/09
107/2
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 1483/10
112/1
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 2697/08
113/59
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 2004/08
117/43
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 1050/09
132/12
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 2348/08
133/22
Reg.br.
Br./str.
УПРАВА ЗА ИНДИРЕКТНО ОПОРЕЗИВАЊЕ БиХ
Одлука o количинама дизел-горива на које
се не плаћа путарина за 2011. годину
Одлука о измјени и допуни Одлуке о
количинама дизел-горива на које се не
плаћа путарина за 2011. годину
3/36
57/32
ЦЕНТРАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА БиХ
Одлука о потврђивању и објави
кандидата за начелнике општина: Бихаћ,
Србац, Оџак/Вукосавље, Орашје/Доњи
Жабар, Сребреник, Калесија/Осмаци,
Шековићи и Вогошћа
3/36
Одлука о закључивању и потврди броја
уписаних бирача у Централни бирачки списак
за гласање ван БиХ за пријевремене изборе
за начелнике општина: Бихаћ, Србац, Оџак /
Вукосавље, Сребреник, Калесија / Осмаци,
Шековићи, Орашје / Доњи Жабар и Вогошћа,
који ће се одржати 16. јануара 2011. године,
број: 01-07-1-5480/10
9/28
Одлука о закључивању и потврди броја
уписаних бирача у Централни бирачки списак
за пријевремене изборе за начелнике општина:
Бихаћ, Србац, Оџак / Вукосавље, Сребреник,
Калесија / Осмаци, Шековићи, Орашје / Доњи
Жабар и Вогошћа, који ће се одржати
16. јануара 2011. године, број: 01-07-1-4/11
9/29
Одлука о потврђивању резултата пријевремених избора за начелника општине
Орашје / Доњи Жабар, одржаних 16. јануара
2011. године
20/35
Одлука о потврђивању резултата пријевремених избора за начелника oпштине
Бихаћ, одржаних 16. јануара 2011. године
20/35
Одлука о измјенама Другог новог пречишћеног
текста Одлуке о утврђивању и одржавању
обавезних резерви и утврђивању накнаде на
износ резерве
3/35
Одлука о потврђивању резултата пријевремених избора за начелника општине
Калесија / Осмаци, одржаних 16. јануара
2011. године
20/36
Одлука о основним обиљежјима и дизајну
новчаница конвертибилне марке апоена 10,
20, 50 и 100 конвертибилних марака
Одлука о потврђивању резултата пријевремених избора за начелника oпштине
Шековићи, одржаних 16. јануара 2011.
године
20/36
Одлука о потврђивању резултата пријевремених избора за начелника oпштине
Србац, одржаних 16. јануара 2011. године
20/37
Одлука о потврђивању резултата пријевремених избора за начелника општине
Сребреник, одржаних 16. јануара 2011.
године
20/37
Одлука о потврђивању резултата пријевремених избора за начелника општине
Вогошћа, одржаних 16. јануара 2011. године
20/38
20/38
Рјешење број: CH/02/9276
54/22
Рјешење број: АП 2511/07
61/38
Рјешење број: СН/01/8030
61/39
ЦЕНТРАЛНА БАНКА БиХ
27/9
Одлука о измјенама Другог новог пречишћеног
текста Одлуке о утврђивању и одржавању
обавезних резерви и утврђивању накнаде
на износ резерве
78/39
Одлука о Централном регистру кредита
пословних субјеката и физичких лица у
Босни и Херцеговини
116/25
Одлука о Јединственом регистру
трансакционих рачуна пословних субјеката
у Босни и Херцеговини
116/31
Одлука о утврђивању тарифе накнада
Централне банке Босне и Херцеговине
133/27
Одлука о утврђивању курсне листе
Централне банке Босне и Херцеговине
133/28
Одлука о потврђивању резултата пријевремених избора за начелника општине
Оџак / Вукосавље, који су одржани
16. јануара 2011. године
133/29
Одлука о расписивању и одржавању
пријевремених избора за начелника
општине Мркоњић Град
27/11
Одлука о измјени Одлуке о избору
предсједнице Централне изборне комисије
Босне и Херцеговине
29/37
Одлука о измјени Одлуке о Централном
регистру кредита пословних субјеката и
физичких лица у Босни и Херцеговини
Саопштење о стављању у оптицај кованог
новца, у апоенима од 10 пфенига и 5 пфенига,
додатно кованог у 2011. години
29/37
78
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Reg.br.
Br./str.
Одлука о закључивању и потврди броја
уписаних бирача у Централни бирачки
списак за гласање ван БиХ за пријевремене
изборе за начелника општине Мркоњић Град,
који ће се одржати 8. маја 2011. године
44/19
Одлука о потврђивању и објави кандидата
за начелника општине Мркоњић Град
44/20
Registar za 2011.
Reg.br.
Br./str.
Одлука о потврђивању резултата
пријевремених избора за начелника
општине Сански Мост, одржаних 26. јуна
2011. године
77/35
Одлука о одгађању пријевремених избора
за начелника општине Травник, заказаних
за недјељу, 24. јула 2011. године
77/36
Одлука о закључивању и потврди броја
уписаних бирача у Централни бирачки
списак за пријевремене изборе за начелника
општине Мркоњић Град, који ће се
одржати 8. маја 2011. године
48/22
Одлука о утврђивању датума одржавања
одгођених пријевремених избора за начелника
општине Травник
77/36
Одлука о потврђивању резултата посредних
избора и додјели мандата за Дом народа
Парламента Федерације Босне и Херцеговине 51/37
80/23
Одлука о расписивању и одржавању
пријевремених избора за начелнике
општина Сански Мост и Илиџа
51/38
Одлука о потврђивању резултата
пријевремених избора за начелника
општине Мркоњић Град, одржаних
8. маја 2011. године
62/44
Одлука о потврђивању и објави кандидата
за начелнике општина Сански Мост и Илиџа
62/45
Одлука о закључивању и потврди броја
уписаних бирача у Централни бирачки
списак за гласање ван БиХ за пријевремене
изборе за начелника општине Сански Мост,
који ће се одржати 26. јуна 2011. године
62/45
Одлука о закључивању и потврди броја
уписаних бирача у Централни бирачки
списак за гласање ван БиХ за пријевремене
изборе за начелника општине Илиџа, који
ће се одржати 26. јуна 2011. године
Одлука о расписивању и одржавању
пријевремених избора за начелникa
oпштине Травник
62/45
62/45
Одлука о потврђивању резултата посредних
избора и додјели мандата за Дом народа
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине из реда хрватског и бошњачког народа 65/35
Одлука о потврђивању резултата посредних
избора и додјели мандата за Дом народа
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине из реда српског народа
65/36
Одлука о закључивању и потврди броја
уписаних бирача у Централни бирачки
списак за пријевремене изборе за начелника
општине Илиџа, који ће се одржати 26. јуна
2011. године
65/36
Одлука о закључивању и потврди броја
уписаних бирача у Централни бирачки
списак за пријевремене изборе за начелника
општине Сански Мост, који ће се одржати
26. јуна 2011. године
65/36
Одлука о закључивању и потврди броја
уписаних бирача у Централни бирачки
списак за гласање ван БиХ за пријевремене
изборе за начелника општине Травник, који
ће се одржати 24. јула 2011. године
69/47
Одлука о потврђивању и објављивању
кандидата за начелника општине Травник
69/48
Одлука о потврђивању резултата
пријевремених избора за начелника општине
Илиџа, одржаних 26. јуна 2011. године
Одлука о закључивању и потврди броја
уписаних бирача у Централни бирачки
списак за пријевремене изборе за начелникa
општине Травник, који ће се одржати
7. августа 2011. године
80/23
Одлука о потврђивању резултата
пријевремених избора за начелника
oпштине Травник, одржаних 7. августа
2011. године
95/23
Одлука о разрјешењу предсједника
Централне изборне комисије Босне и
Херцеговине
104/39
Одлука о избору предсједника Централне
изборне комисије Босне и Херцеговине
104/39
Правилник о допуни Правилника о
начину спровођења избора у Босни и
Херцеговини
29/38
Правилник о допунама и измјени
Правилника о начину вођења регистра
93/13
Правилник о начину вођења регистра
(Пречишћени текст)
93/13
Упутство о допуни Упутства о додјели и
престанку мандата
3/37
Упутство о роковима изборних активности
за одржавање пријевремених избора за
начелника општине Мркоњић Град
27/11
Упутство о роковима изборних активности
за одржавање пријевремених избора за
начелнике општина Сански Мост и Илиџа
51/38
Упутство о роковима изборних активности
за одржавање пријевремених избора за
начелника општине Травник
62/46
Упутство о измјенама и допунама Упутства
о додјели и престанку мандата
65/37
Упутство о измјени Упутства о роковима
изборних активности за одржавање
пријевремених избора за начелника
општине Травник
77/37
Упутство о допуни Упутства о утврђивању
квалификација, броја и именовању чланова
изборне комисије основне изборне јединице
у Босни и Херцеговини
97/21
Исправка Одлуке о потврђивању резултата
Општих избора у Босни и Херцеговини
2010. године
8/35
Исправка Допунске одлуке о потврђивању
резултата Општих избора у Босни и
Херцеговини 2010. године
8/35
Registar za 2011.
79
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Reg.br.
Br./str.
ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ
Br./str.
КОНКУРЕНЦИЈСКИ САВЈЕТ БиХ
Одлука о продужењу важења Одлуке о
одређивању тарифа за помоћне услуге
6/12
Одлука о издавању привремене лиценце
за дјелатност дистрибуције и снабдијевања
електричном енергијом у Брчко Дистрикту
Босне и Херцеговине
6/12
Одлука о издавању лиценце за дјелатност
међународне трговине електричном
енергијом, број: 05-28-12-254-18/10
11/13
Одлука број: 05-28-12-159-4/10
11/14
Одлука о одобрењу измјена и допуна
Mрежног кодекса, број: 05-28-9-150-2/11
53/22
Одлука о издавању лиценце за дјелатност
међународне трговине електричном енергијом,
број: 05-28-12-328-21/10
53/23
Одлука о избору предсједавајућег Државне
регулаторне комисије за електричну енергију,
број: 01-02-2-186/11
70/38
Одлука о одобрењу Индикативног плана
развоја производње за период 2012 - 2021.
година
Reg.br.
88/31
Одлука о утврђивању регулаторне накнаде
за 2012. годину, број: 05-28-12-300/11
105/30
Одлука о снабдијевању квалификованих
купаца електричном енергијом у Брчко
Дистрикту Босне и Херцеговине,
број: 04-02-2-273-2/11
111/15
Одлука о одобрењу Дистрибутивних
мрежних правила, број: 05-28-13-133-5/11
128/73
Одлука о одобрењу Општих услова за
испоруку и снабдијевање електричном
енергијом Брчко Дистрикта БиХ
128/74
Одлука о одобрењу Правилника о
методологији за утврђивање накнаде за
прикључење на дистрибутивну мрежу
Брчко Дистрикта БиХ
128/74
Одлукa о одређивању тарифа за помоћне
услуге
132/10
Рјешење по Захтјеву за покретање поступка
поднесеном од стране привредних субјеката
“Комуналије Хрговчић” д.о.о. Брчко Дистрикт,
д.о.о. “Ћехајић” Брчко Дистрикт, “Обнова Б”
д.о.о. Брчко Дистрикт, “Градска чистоћа”
д.о.о. Брчко Дистрикт и д.о.о. “Интермонт”
Брчко Дистрикт против ЈП “Комунално
Брчко” д.о.о. Брчко Дистрикт
27/13
Рјешење по Захтјеву за покретање поступка
привредног субјекта “Електроконтакт СА”
д.о.о. Сарајево против привредног субјекта
ЈП “Електропривреда БиХ” д.д., Сарајево и
привредног субјекта ЈП “Електропривреда
БиХ” д.д. Сарајево Зависно друштво “Елдистехника” д.о.о. Сарајево, ради утврђивања
злоупотребе доминантног положаја
40/37
Рјешење по Захтјеву за покретање поступка
Удружења дрвопрерађивача “Пилана” Хан
Пијесак против привредног субјекта Јавно
предузеће шумарство “Шуме Републике
Српске” а.д. Соколац - Шумско газдинство
“Височник” Хан Пијесак, ради утврђивања
злоупотребе доминантног положаја
42/33
Рјешење o Пријави концентрације
привредног субјекта Fresenius Medical
Care Beteiligunggesellschalt mbH,
Bad Homburg, СР Њемачка
44/20
Рјешење у поновном поступку, по пресуди
Суда Босне и Херцеговине, број Увл-80/10,
од 23. марта 2011. године
47/29
Рјешење по Пријави концентрације
привредног субјекта ФАБРИКА ДУХАНА
САРАЈЕВО д.д. Сарајево
50/13
Рјешење по Захтјеву за покретање поступка
привредног субјекта Радио-телевизија Босне
и Херцеговине, Сарајево, против привредних
субјеката Радио-телевизије Федерације БиХ,
Pink BH Company д.о.о. Мрежа плус д.о.о.,
OBN д.д. и Hayat TV, ради нарушавања
тржишне конкуренције
72/27
Рјешење по Пријави концентрације
привредног субјекта “Нефтегазојава
Инновационнаја Корпорација”, Москва,
Руска Федерација и привредног субјекта
“Нафтна индустрија Србије” а.д., Нови
Сад, Република Србија
83/27
Правилник о начину утврђивања
привремених тарифа за неквалификоване
купце електричне енергије у Брчко Дистрикту
Босне и Херцеговине
3/37
Рјешење о непостојању злоупотребе
доминантног положаја привредног субјекта
Телекомуникације Републике Српске а.д.
Бања Лука
109/17
Правилник о издавању привремених
лиценци за обављање дјелатности
дистрибуције и снабдијевања електричном
енергијом у Брчко Дистрикту Босне и
Херцеговине
Рјешење по Пријави намјере концентрације
привредног субјекта “Нафтна индустрија
Србије” а.д. Нови Сад, Република Србија,
привредног субјекта Бензинска станица
Трн 1, Трн, Лакташи, привредног субјекта
Бензинска станица Трн 2, Трн, Лакташи
109/18
Методологија за израду тарифа за услуге
дистрибуције електричне енергије у Брчко
Дистрикту Босне и Херцеговине
3/38
111/16
СПОЉНОТРГОВИНСКА КОМОРА БиХ
Одлука о чланарини Спољнотрговинској
комори Босне и Херцеговине, број:
ВТК-1-1456-4/10
4/19
Рјешење о Пријави концентрације
привредног субјекта “Nectar” д.о.о. Бачка
Паланка, Република Србија
120/6
Рјешење по Захтјеву за покретање поступка
привредног субјекта Crumb group d.o.o
Бијељина против привредног субјекта
Телекомуникације Републике Српске а.д.
Бања Лука
128/74
80
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Reg.br.
Br./str.
Registar za 2011.
Reg.br.
Br./str.
Закључак о одбацивању Пријаве
концентрације привредног субјекта Nestlé
S.A., 55 avenue Nestlé, 1800 Vevey,
Швaјцарска
Закључак о одбацивању Захтјева за покретање поступка због стварне ненадлежности
(“Avaz-roto press” д.о.о. Сарајево против
Странке демократске акције (СДА) и
предсједника СДА Тихић Сулејмана)
4/20
Закључак број: 01-02-26-1-024-2-II/10
9/29
Закључак по Захтјеву за привредног субјекта
Издавачко предузеће Sarajevo Publishing d.d.
Сарајево
9/30
Закључак по Пријави концентрације
привредног субјекта “Wietersdorfer Baustoffe
Beteiligungs GmbH”, Klagenfurt, Република
Аустрија
14/20
108/30
Закључак о одбацивању заједничке Пријаве
концентрације привредних субјеката “Амко
комерц” д.о.о. Сарајево и Вино жупа а.д.
Александровац, Република Србија, као
Ортачке групе
110/30
Закључак о захтјеву за преиспитивање
Рјешења
128/77
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ У БиХ
Статистика тржишта осигурања у Босни
и Херцеговини за 2010. годину
Закључак по Пријави концентрације
привредних субјеката “ОПТИМА Група”
д.о.о за трговину нафтом и нафтним
дериватима Бања Лука, БиХ и “KEPOL
TERMINAL” д.о.о., Задар, Република
Хрватска
14/21
Закључак по Захтјеву за обустављање
поступка привредног субјекта Centrotrans
Eurolines д.о.о. Сарајево
Одлука о јединственој тарифној политици за
резервисане поштанске услуге на подручју
Босне и Херцеговине
87/22
21/38
Методологија за обрачун трошкова завршне
фазе у међуоператерском поштанском
саобраћају и терминалних и транзитних
трошкова у међународном поштанском
саобраћају
АГЕНЦИЈА ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ БиХ
Закључак о одбацивању Захтјева за
покретање поступка привредног субјекта
Akt.online д.о.о. Сарајево против привредног
субјекта BH Telecom д.д. Сарајево због
сумње о постојању злоупотребе доминантног
положаја
35/30
Закључак о одбацивању Пријаве
концентрације привредних субјеката Нестро
Петрол а.д. Бања Лука, Босна и Херцеговина
и Рафинерија нафте а.д. Брод, Босна и
Херцеговина
47/31
Закључак по Пријави намјере концентрације
привредног субјекта Акционарско друштво
за промет нафте, нафтних деривата и
природног гаса “Нестро Петрол” Бања Лука 73/37
Закључак о надокнади трошкова
поступка на основу Рјешења број:
01-04-26-005-132-II/10, од 5. маја
2011. године
Закључак о обустави поступка,
број: 05-26-2-028-39-II/10
Закључак о одбацивању Пријаве концентрације између привредних субјекaта
Мјешовити холдинг “Електропривреда
Републике Српске” - Зависно предузеће
“Хидроелектране на Требишњици” а.д.
Требиње и Мјешовити холдинг
“Електропривреда Републике Српске”
Матично предузеће а.д. Требиње
Закључак о одбацивању Пријаве
концентрације привредног субјекта
Schiebra Beteiligungsverwaltungs GmbH,
Беч, Република Аустрија
Закључак по Пријави концентрације
привредног субјекта ОПТИМА Група
друштво са ограниченом одговорношћу за
трговину нафтом и нафтним дериватима
Бања Лука, Босна и Херцеговина, и
привредног субјекта Naftachem д.о.о. за
трговину и услуге Нови Сад, Република
Србија
109/20
73/38
73/39
Упутство за снимање количина размијењених
поштанских пошиљака у међуоператeрском
саобраћају
90/21
Општи услови за обављање поштанских
услуга, број: 01-04-29-44/10
90/10
106/30
5/12
АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА
СРЕДСТВА БиХ
Списак лијекова којима је укинута дозвола
за стављање у промет на тржиште Босне и
Херцеговине, број: 10-07.2-7460/10
3/39
Списак лијекова којима је издата дозвола
(у обновљеном поступку) за стављање у
промет на тржиште Босне и Херцеговине,
број: 10-07.2-7459/10
4/21
Списак лијекова којима је издата дозвола
за стављање у промет на тржиште Босне
и Херцеговине, број: 10-07.2-7458/10
4/26
Списак медицинских средстава за која
су издате потврде за упис у Регистар
медицинских средстава, број: 10-07.2-78/11
74/30
90/12
10/34
Списак медицинских средстава за која је
истекао период важења одобрења за
пласирање на тржиште Босне и Херцеговине,
број: 10-07.2-79/11
14/23
Списак лијекова којима је издата дозвола
(у обновљеном поступку) за стављање у
промет на тржиште Босне и Херцеговине,
број: 10-07.2-439/11
14/24
Списак лијекова којима је издата дозвола
за стављање у промет на тржиште Босне и
Херцеговине, број: 10-07.2-438/11
14/26
Списак лијекова којима је укинута дозвола
за стављање у промет на тржиште Босне и
Херцеговине, број: 10-07.2-440/11
14/31
Registar za 2011.
81
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Reg.br.
Br./str.
Списак медицинских средстава за која су
издате потврде за упис у Регистар медицинских средстава, број: 10-07.2-616/11
Списак медицинских средстава за која су
издате потврде за упис у Регистар медицинских средстава, број: 10-07.2-617/11
Списак медицинских средстава за која су
издатe потврде за упис у Регистар медицинских средстава, број: 10-07.2-2067/11
30/2
30/5
47/32
Reg.br.
Списак лијекова којима је издата дозвола
за стављање у промет на тржиште Босне
и Херцеговине, број: 10-07.2-5695/11
100/30
Списак медицинских средстава за која
су издате потврде за упис у Регистар
медицинских средстава,
број: 10-07.2-5694/11
101/25
107/5
47/39
Списак лијекова којима је издата дозвола
(у обновљеном поступку) за стављање у
промет на тржиште Босне и Херцеговине,
број: 10-07.2-2159/11
Списак медицинских средстава за која
су издате потврде за упис у Регистар
медицинских средстава,
број: 10-07.2-6192/11
47/39
Списак лијекова којима је издата дозвола
за стављање у промет на тржиште Босне
и Херцеговине, број: 10-07.2-2158/11
Списак ризичних лијекова на
тржишту у Босни и Херцеговини,
број: 10-07.2-6312/11
47/43
Списак медицинских средстава која су
избрисана из Регистра медицинских
средстава, број: 10-07.2-2692/11
54/23
Списак медицинских средстава за која су
издатe потврде за упис у Регистар медицинских средстава, број: 10-07.2-3083/11
63/33
Списак лијекова којима је издата дозвола
за стављање у промет на тржиште Босне и
Херцеговине, број: 10-07.2-3665/11
74/32
Списак медицинских средстава за која
су издатe потврде за упис у Регистар
медицинских средстава, број: 10-07.2-3669/11 80/24
Списак ризичних лијекова на тржишту у
Босни и Херцеговини, број: 10-07.2-3788/11 82/28
Списак ризичних лијекова на тржишту у
Босни и Херцеговини, број: 10-07.2-4547/11 87/24
Списак ризичних лијекова на
тржишту у Босни и Херцеговини,
број: 10-07.2-4892/11
92/8
Списак медицинских средстава за
која су издате потврде за упис у
Регистар медицинских средстава,
број: 10-07.2- 4605/11
92/16
Списак лијекова којима је издата дозвола
за стављање у промет на тржиште Босне
и Херцеговине, број: 10-07.2-4822/11
92/25
92/29
Списак лијекова којима је укинута дозвола
за стављање у промет на тржиште Босне и
Херцеговине, број: 10-07.2-4891/11
93/15
Списак медицинских средстава за која је
измијењен носилац потврде о упису у
Регистар медицинских средстава,
број: 10-07.2-6796/11
Списак медицинских средстава за која
су издате потврде за упис у Регистар
медицинских средстава,
број: 10-07.2-6795/11
114/7
116/33
КООРДИНАЦИОНИ ОДБОР ВРХОВНИХ
ИНСТИТУЦИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ БиХ
Пословник о раду Координационог одбора
врховних институција за ревизију у Босни
и Херцеговини
6/12
Одлука о преузимању Оквира међународних
стандарда врховних ревизионих институција ISSAI оквира у Босни и Херцеговини
55/1
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ ИНСТИТУЦИЈА
БиХ
83/31
РЕГУЛАТОРНИ ОДБОР ЖЕЉЕЗНИЦА БиХ
Упутство о безбједносним истрагама несрећа
и инцидената у жељезничком саобраћају
66/25
ИСПРАВКЕ ПРОПИСА ОБЈАВЉЕНИХ РАНИЈИХ
ГОДИНА
Списак медицинских средстава за која су
издате потврде за упис у Регистар
медицинских средстава, број: 10-07.2-4948/11 93/16
Списак лијекова којима је издата дозвола
(у обновљеном поступку) за стављање у
промет на тржиште Босне и Херцеговине
107/15
Списак лијекова којима је укинута дозвола
за стављање у промет на тржиште Босне
и Херцеговине, број: 10-07.2-6407/11
107/23
Саопштење o извршеној ревизији за
2010. годину, број: 01-05-16-1-639/11
Списак лијекова којима је издата дозвола
(у обновљеном поступку) за стављање у
промет на тржиште Босне и Херцеговине,
број: 10-07.2-4853/11
98/29
Списак ризичних лијекова на тржишту
у Босни и Херцеговини,
број: 10-07.2-5697/11
Списак лијекова којима је укинута дозвола
за стављање у промет на тржиште Босне и
Херцеговине, број: 10-07.2-2160/11
Списак медицинских средстава за која
су издатe потврде за упис у Регистар
медицинских средстава, број: 10-07.2-2693/11 54/23
Br./str.
97/21
Исправка Саопштења, број:
06.3.03/060.1.2.11-264/10 (“Службени
гласник Републике Српске”, број 135/10)
5/32
Исправка Статута Јавне установе Завод за
запошљавање Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске”, број 131/10)
8/39
Исправка Правилника о измјенама и допунама Правилника о праву на ортопедска и
друга помагала (“Службени гласник
Републике Српске”, број 2/10)
17/15
82
Registar za 2011.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
:
(
, , )
________________________________________________________
________________________________________________________
___________________ ; : ˹() ______________________________
____________________________
e-mail ___________________________; . . ________
:
˹ ! "#! "#!
$% &'
* , + %
4400929270005; ˹() 400929270005
- : 551-001-00029639-61, 562-099-00004292-34,
567-162-10000010-81, 571-010-00001043-39;
.
/%: (051) 456-331, 456-341
"01 __________
! !
:
1. % 2 3
4 55 " 6 – "!
# 2012. $
________!:
13
27+ 55 160,00 !& < #$-< 57
< %< 5 31.01.2012. 2
.
2. % 2 3
4 55 " 6 – # 2012. $
_____________ %& %''.
..
___________________ 20___ $
.............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1A$!
1. % 2 3
4 55 " 6 – 7<5
+:
- $
"# % * %
+ %
" ! $
, " 160,00 / .
2. % 2 3
4 55 " 6 – +:
- $
"# % * %
+ !
+# ! $
:
< %''
1 %'' 150,00 /
2 %'' 130,00 /
3 %'' 110,00 /
4 %'' 100,00 /
5 %'' 90,00 /
" 5 %'' 80,00 /
'
150,00 /
260,00 /
330,00 /
400,00 /
450,00 /
80,00 / %''
Registar za 2011.
83
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
:
(
, , )
________________________________________________________
________________________________________________________
___________________ ; : ˹() ______________________________
____________________________
e-mail ___________________________; . . ________
:
˹ ! "#! "#!
$% &'
* , + %
4400929270005; ˹() 400929270005
- : 551-001-00029639-61, 562-099-00004292-34,
567-162-10000010-81, 571-010-00001043-39;
.
/%: (051) 456-331, 456-341
"01 __________
! !
:
1. B<5
+ “=%+
$ $% >% =” 2012. $
:
) $ ____________ !; ) &
$ __________ !; ) "#
$ _________ !.
13
27+ 55 351,00 !& < #$-< 57
< %< 5 31.01.2012. 2
.
2. + “=%+
$ $% >% =” 2012. $
_____________ %& %''.
3. 4 -
2 2
% "5% 5% – + 2012. $
_____________ %& %''.
..
___________________ 20___ $
.............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1A$!
Преглед цијена за претплату на интернет издање „Службеног гласника Републике Српске“ према врсти претплате и броју лиценци, са ПДВ-ом:
%''
%' "!
#
'
< %''
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11-15
16-20
20
290 KM
175KM
150 KM
130 KM
120 KM
115 KM
110 KM
105 KM
100 KM
95 KM
90 /
85 /
80 /
%" ' % "!
#
'
< %''
290 KM
350 KM
450 KM
520 KM
600 KM
690 KM
770 KM
840 KM
900 KM
950 KM
90 KM %''
85 KM %''
80 KM %''
150 KM
130 KM
110 KM
100 KM
90 KM
85 KM
80 KM
75 KM
70 KM
65 KM
60 KM
55 KM
50 KM
150 KM
260 KM
330 KM
400 KM
450 KM
510 KM
560 KM
600 KM
630 KM
650 KM
60 KM %'.
55 KM %'.
50 KM %'.
Годишња претплата на архиву која обухвата све бројеве објављене од 1992. године са укљученим ПДВ-ом износи:
%''
1
2
3
4
5 " %''
< %''
120,00 /
90,00 /
80,00 /
70,00 /
60,00 /
'
120,00 /
180,00 /
240,00 /
280,00 /
60,00 / %''
- % & %? ? $
("!
% %
#) 50% ' &
$ .
84
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Registar za 2011.
Од 1. јануара 2012. године ступа на снагу нови
ЦЈЕНОВНИК
О УСЛУГАМА ОГЛАШАВАЊА У
“СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ”
Утврђују се цијене оглашавања у “Службеном гласнику Републике Српске”
како слиједи:
1. Објављивање правилника о унутрашњој организацији
и систематизацији радних мјеста министарстава, републичких
органа, управа и републичких управних организација
Цијена једне странице
(односи се на сваку започету страницу)................................................100,00 КМ
2. Објављивање статута, колективних уговора и осталих
општих аката правних лица и органа управљања и спискова
несолвентних клијената банака
Цијена једне странице
(односи се на сваку започету страницу)................................................210,00 КМ
3. Јавни позиви, конкурси, обавјештења, одлуке и рјешења правних лица
Цијена по једном куцаном реду на формату А4......................................5,00 КМ
4. Објављивање уписа у судски регистар, брисање из судског
регистра, стечаји, ликвидације и остали судски огласи
Цијена по једном куцаном реду на формату А4......................................7,00 КМ
5. За проглашење умрлих и доказивање смрти
Цијена по једном куцаном реду на формату А4......................................5,00 КМ
6. Објављивање изгубљених исправа и докумената, печата
и штамбиља правних лица
Цијена по једном документу .....................................................................15,00 КМ
7. За изгубљене личне исправе и документа физичких лица
(лична карта, возачка дозвола и друга лична документа)
Цијена по једном документу .......................................................................7,00 КМ
8. За изгубљене и украдене пасоше издате у РС и БиХ
Цијена по једном документу .....................................................................15,00 КМ
9. За изгубљене и украдене пасоше и друга лична
документа издата у другим државама
Цијена по једном документу .....................................................................40,00 КМ
У цијену је урачунат ПДВ.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
Купцима који не пошaљу наруџбенице за претплату за “Службени гласник Републике Српске” за
2012. годину до 31. децембра 2011. године нећемо испоручивати службене гласнике у јануару.
Рок за плаћање претплате је 31. јануар 2012. године.
Оснивач: Влада Републике Српске. Издавач: Јавна установа Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, поштански фах 88. Жирорачуни: 555-007-00001332-44 код Нове банке а.д. Бања Лука, 562-099-00004292-34 код НЛБ Развојне банке а.д. Бања Лука, 567-16210000010-81 код Volksbank а.д. Бања Лука, 551-001-00029639-61 код UniCredit Bank а.д. Бања Лука, 571-010-00001043-39 код
Комерцијалне банке а.д. Бања Лука и 552-030-00026976-18 код Hypo-Alpe-Adria Bank а.д. Бања Лука. Директор и главни и одговорни
уредник Проко Драгосављевић. Уредник Вишња Бајић-Прерадовић. Технички уредник Горан Зеленбаба. Телефон: (051) 456-330, факс
(051) 456-331, 456-341 и 456-349, редакција: (051) 456-357, рачуноводство: (051) 456-337, претплата: (051) 456-339. Интернет: (051) 456346, http://www.slglasnik.org, e-mail: [email protected] Рјешењем Министарства информација Републике Српске број 01-411/93 лист је
уписан у регистар јавних гласила под бројем 37. Штампа ЈУ Службени гласник Републике Српске Бања Лука.
Download

registar_11_Layout 1