Правно лице - предузетник
ПОПИСНА ЛИСТА
Страна __________
ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
Организациона јединица где се врши попис
Пописно место:
са стањем на дан _____________ 20__ год.
почетка пописа
Време
завршетка пописа
СТАЊЕ ПО КЊИГАМА
Ред.
број
2
Шифра
3
НАЗИВ
4
5
Јединица
мере
6
СТАЊЕ ПО ПОПИ СУ
МАЊАК
ВИШАК
Исправка вредности
Количина
Набавна
вредност
Стопа за
амортизацију
7
8
9
до краја
20___
10
У 20 _____
11
Укупно
12
Количина
Набавна
вредност
Исправка
вредности
Количина
Набавна
вредност
Исправка
вредности
Количина
Набавна
вредност
Исправка
вредности
13
14
15
16
17
18
19
20
21
BazaPropisa.net © K&M soft
1
Инвент.
Број
Број
номенклатуре за
амортизацију
Одговорно лице
За књиговодство основ. Средстава
__________________
______________________________
Чланови комисије за попис:
1) _____________________________
2) _____________________________
3) _____________________________
Download

Popisna lista osnovnih sredstava